Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl. I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl. I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl I Postanowienia ogólne 1. Sklep tomato.poznan.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Sklep Nasienno- Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska z siedzibą przy ul. Głogowskiej 67, Poznań, tel.: , , NIP ; REGON: wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej zwaną dalej tomato.poznan.pl. Regulamin określa zasady zawierania transakcji w sklepie tomato.poznan.pl 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych. 3. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną adalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U poz. 827) oraz w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 4. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana - w zależności od kontekstu Klientem, Kupującym lub także Konsumentem. 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym. 6. Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. Prawidłowe zarejestrowanie się przez Klienta na stronie tomato.poznan.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową tomato.poznan.pl pozwala ponadto na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów. 7. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej tomato.poznan.pl, istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem lub W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego regulaminu Sklepu Internetowego. Informujemy, że nie nagrywamy żadnych rozmów telefonicznych. 8. Sklep Internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski. 9. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT). 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy tomato.poznan.pl przed dokonaniem w/w zmian. Łączna cena zakupu towarów jest każdorazowo widoczna w opcji Koszyk", co następuję przed wysłaniem zamówienia to jest przed wyrażeniem przez Klienta woli związania umowy. Cena, za którą Klient dokonuje zakupu towarów w Sklepie Internetowym potwierdzana jest Klientowi w zwrotnym potwierdzeniu zamówienia. Ponadto każdorazowo cena sprzedaży jest potwierdzana Konsumentowi na wysyłanym, wraz z towarem, paragonie, Fakturze VAT. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

2 11. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem tomato.poznan.pl 12. Korzystanie ze sklepu internetowego tomato.poznan.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: - Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, - Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, - minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli 13. Regulamin Sklepu Internetowego tomato.poznan.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. II Realizacja zamówienia 1.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien: a) dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego tomato.poznan.pl - z dostępnej aktualnie oferty dodać kolejno do koszyka, w koszyku można podać ilość, b) po zakończeniu wyboru towaru (towarów) i zalogowaniu się / zarejestrowaniu istnieje możliwość wybrania Paragonu lub Faktury VAT. c) wybrać przycisk zatwierdzam. d) na tym etapie widoczne jest podsumowanie zamówienia. e) zatwierdzić zamówienie przyciskiem zamawiam potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia przyciskiem zamawiam dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są wyłącznie w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 18: W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy. 4. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

3 III Warunki płatności i wysyłki towaru 1. Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: - płatność przy odbiorze - przelewem bankowym, wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym. 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DHL. Poniższa tabela przedstawia cennik opłat za transport. informacja o cenach przesyłek kg do 0,5 Poczta Polska priorytet pobranie 17 zł kurier DHL 0, zł zł zł 5-31,5 25 zł 3. W przypadku wysyłki za pośrednictwem Kuriera DHL - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, kurier zostawia awizo z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera DHL. Po dniu awizacji, następnego dnia roboczego, ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia, Klient otrzymuje powtórne awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Sklep internetowy tomato.poznan.pl kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku towaru dostępnego w magazynie sprzedawcy, czas realizacji zamówienia może się zwiększyć o czas niezbędny do sprowadzenia od producenta brakującego towaru. Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. 5. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, albo na życzenie Klienta faktura. 6. Zawsze istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru i płatności gotówką w godzinach otwarcia sklepu w siedzibie Sprzedającego pod adresem: IV Prawo odstąpienia od umowy 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 tego regulaminu i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie). 2. Aby zachować termin do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.

4 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sklep Internetowy tomato.poznan.pl dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. 6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy tomato.poznan.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 7. Sklep Internetowy tomato.poznan.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą) oraz oryginałem formularza zwrotu lub jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, na adres Sprzedawcy: Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy tomato.poznan.pl o Odstąpieniu. 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, który pozwoli na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. 10. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on line albo w inny sposób wskazany przez Klienta. V Reklamacje 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

5 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy wraz z opakowaniem producenta na adres Sprzedawcy (Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań). 3. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury (może być kserokopia). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłanie z towarem oraz drogą elektroniczną na adres 4. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną. 5. Reklamacja powinna być udokumentowana w sposób nie budzący zastrzeżeń Sprzedającego lub niezależnego rzeczoznawcy. W szczególności w reklamacji należy podać datę dostawy nasion oraz numer dowodu z sprzedaży, a ponadto dołączyć oryginalne opakowania nasion, których dotyczy reklamacja, z widocznymi numerami ewidencyjnymi oraz opis postępowania z nasionami od dnia dostawy do dnia zgłoszenia reklamacji. 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta, chyba, że dłuższy czas rozpatrzenia reklamacji jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia stosownych badań. 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupującego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości reklamowanych nasion, wynikającej z dowodu sprzedaży. Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności z tytułu nakładów poniesionych przez Kupującego i utraconych przez niego korzyści. 8. Koszty wysyłek reklamacyjnych ponosi Sklep internetowy tomato.poznan.pl 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący postępował z nasionami niezgodnie z zaleceniami. - Nasiona były przepakowane bez wiedzy Sprzedającego. - Nasiona były przechowywane w nieodpowiednich warunkach. - Uprawa była prowadzona niezgodnie z zasadami prawidłowej produkcji warzywniczej. - Wystąpiła siła wyższa. VI Ochrona danych osobowych 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia. 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub usunięcia. 3. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż ma świadomość, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

6 VII Polityka Cookies Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. VIII Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 3. Informacje na temat z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów. 4. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ), platforma internetowa tomato.poznan.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną 5. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem lub numerem telefonu lub W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

7 ZAŁĄCZNIK nr 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU) Adresat: Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań. Tel lub , Imię i nazwisko Klienta: Adres: Numer telefonu: Adres mailowy: Numer konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty: Dane umowy, od której Klient odstępuje Data zakupu: Data zgłoszenia zwrotu: Numer zamówienia: Zapoznałem/łam się z regulaminem sklepu internetowego tomato.poznan.pl i z zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość Data i podpis:

8 Prawo odstąpienia od umowy 1. Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 tego regulaminu i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie). 2. Aby zachować termin do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza zwrotu nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu. 5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sklep Internetowy tomato.poznan.pl dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną. 6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy tomato.poznan.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 7. Sklep Internetowy tomato.poznan.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą) oraz oryginałem formularza zwrotu lub jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, na adres Sprzedawcy: Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy tomato.poznan.pl o Odstąpieniu. 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, który pozwoli na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu. 10. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

9 Załącznik nr 2 FORMULARZ REKLAMACJI Imię i nazwisko: Adres zgłaszającego: Numer telefonu: Adres mailowy: Numer zamówienia: Data zgłoszenia reklamacji: Data zakupu: Data zauważenia wady: Proszę o zaznaczenie krzyżykiem powodu reklamacji zakupionego towaru: [ ] Pomylony towar [ ] Uszkodzenia [ ] Inny (jaki?) S z c z e g ó ł o w y o p i s u s z k o d z e n i a / w a d y i o k o l i c z n o ś c i u j a w n i e n i a w a d y : Roszczenia Kupującego (proszę zaznaczyć): [ ] wymiana na produkt wolny od wad* *wymiana produktu następuje gdy jest on dostępny na stanie magazynowym w dniu rozpatrzenia reklamacji; [ ] zwrot gotówki [ ] obniżenie ceny (określ kwotę, o którą cena ma być obniżona) Dane konta bankowego do zwrotu gotówki:

10 Uwagi: Zapoznałam(łem) się z regulaminem sklepu internetowego tomato.poznan.pl i z zasadami reklamacji. Podpis: Reklamacje 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy wraz z opakowaniem producenta na adres Sprzedawcy (Sklep Nasienno-Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska, ul. Głogowska 67, Poznań). 3. Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury (może być kserokopia). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłanie z towarem oraz drogą elektroniczną na adres 4. W przypadku przesłania przez Klienta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną. 5. Reklamacja powinna być udokumentowana w sposób nie budzący zastrzeżeń Sprzedającego lub niezależnego rzeczoznawcy. W szczególności w reklamacji należy podać datę dostawy nasion oraz numer dowodu z sprzedaży, a ponadto dołączyć oryginalne opakowania nasion, których dotyczy reklamacja, z widocznymi numerami ewidencyjnymi oraz opis postępowania z nasionami od dnia dostawy do dnia zgłoszenia reklamacji. 6. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta, chyba, że dłuższy czas rozpatrzenia reklamacji jest uzasadniony koniecznością przeprowadzenia stosownych badań. 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupującego, Sprzedający ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości reklamowanych nasion, wynikającej z dowodu sprzedaży. Sprzedający nie ponosi dalszej odpowiedzialności z tytułu nakładów poniesionych przez Kupującego i utraconych przez niego korzyści. 8. Koszty wysyłek reklamacyjnych ponosi Sklep internetowy tomato.poznan.pl 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący postępował z nasionami niezgodnie z zaleceniami. - Nasiona były przepakowane bez wiedzy Sprzedającego. - Nasiona były przechowywane w nieodpowiednich warunkach. - Uprawa była prowadzona niezgodnie z zasadami prawidłowej produkcji warzywniczej. - Wystąpiła siła wyższa.

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne:

1 Postanowienia ogólne: Regulamin Sklepu Internetowego www.cavalloshop.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPULSAR.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo