REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIWEL POLSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIWEL POLSKA"

Transkrypt

1 I. SŁOWNICZEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEDIWEL POLSKA 1. Sprzedawca Mediwel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-314) przy ul. Chłopickiego 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł, adres dla korespondencji: ul. Chłopickiego 18, Warszawa, telefon / faks: adres poczty elektronicznej 2. Klient osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, przy czym w przypadku w przypadku osób fizycznych posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dla zawarcia umowy sprzedaży konieczna jest zgoda przedstawiciela takiej osoby. 3. Sklep Internetowy strona internetowa Sprzedawcy prowadzona pod adresem: 4. Formularz Zamówienia interaktywny formularz zamieszczony na stronie internetowej umożliwiający złożenie przez Klienta Zamówienia na konkretny Towar, a także umożliwiający dokonanie wyboru sposobu zapłaty. 5. Zamówienie złożona przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia oferta zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. 6. Towar rzecz ruchoma będąca w ofercie Sprzedawcy, stanowiąca przedmiot Umowy. 7. Umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą umowa sprzedaży Towaru. II. SKLEP INTERNETOWY 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient ma dostęp do Formularza Zamówienia oraz do informacji o Towarach. 2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy, jest nieodpłatne, nie wymaga logowania (tworzenia konta użytkownika ) oraz rządzi się następującymi regułami: a) korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się na podstronie konkretnego Towaru poprzez kliknięcie przycisku Dodaj do Koszyka, b) podstrona Koszyk umożliwia łączne zamówienie jednego lub większej liczby Towarów, c) podstrona Koszyk zawiera pole wyboru sposobu dostawy ze wskazaniem całkowitego kosztu dostawy (kurier przedpłata, kurier pobranie, odbiór osobisty), d) podstrona Koszyk zawiera pole wyboru sposobu płatności (platforma PayU, przelew bankowy, gotówka ), e) zaznaczenie odpowiednich pól zgodnie z punktami c) i d) umożliwia przejście do kolejnej podstrony poprzez kliknięcie przycisku Realizuj zamówienie, f) podstrona Realizacja zamówienia zawiera interaktywne pola do uzupełnienia przez Klienta o dane osobowe, adresowe lub inne dane potrzebne do wykonania Umowy. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * jest obligatoryjne.

2 g) podstrona Realizacja zamówienia zawiera fakultatywne interaktywne pole Chcę otrzymać fakturę VAT, którego zaznaczenie aktualizuje aktywność pól do uzupełnienia o dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, h) podstrona Realizacja zamówienia zawiera fakultatywne interaktywne pole Chcę otrzymać przesyłkę na inny adres, którego zaznaczenie aktualizuje aktywność pól do uzupełnienia o dane potrzebne do nadania przesyłki na adres inny niż wskazany zgodnie z punktem f) powyżej, i) podstrona Realizacja zamówienia zawiera fakultatywne interaktywne pole Chcę otrzymywać Newsletter, którego zaznaczenie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną) związanej z jego ofertą na podany adres poczty elektronicznej Klienta. Klient może cofnąć zgodę w każdym czasie wysyłając stosowne oświadczenie woli na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, z którego wysyłana jest informacja handlowa lub pisemnie na adres Sprzedawcy (wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi), j) podstrona Realizacja zamówienia zawiera interaktywne pole Zapoznałem / Zapoznałam się z treścią Regulaminu, k) podstrona Realizacja zamówienia zawiera interaktywne pole Wiem, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, l) wypełnienie pól obligatoryjnych umożliwia Klientowi kliknięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty finalizującego proces złożenia Zamówienia. Od tego momentu Klient jest związany złożoną ofertą. Klient może cofnąć ofertę tylko przed potwierdzeniem Zamówienia w sposób w wskazany w punkcie III ust. 5 poniżej (moment zawarcia Umowy). 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem systemu informatycznego będącego w posiadaniu Sprzedawcy: a) komputer (PC, Mac) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies oraz Javascript. 4. Klient zobowiązany jest do: a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem praw (w tym: dóbr osobistych, praw własności intelektualnej) osób trzecich, b) podania danych (osobowych, adresowych i innych) zgodnych z prawdą pod rygorem bezskuteczności złożonego Zamówienia oraz z prawem Sprzedawcy pozbawienia danego Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku celowego wprowadzenia Sprzedawcy w błąd, c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. III. ZAWARCIE UMOWY 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w tym: opisy, parametry techniczne lub użytkowe, ceny) o Towarach zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. 2. Zamieszczone w Sklepie Internetowym ceny Towarów podane są w polskich złotych, zawierają wliczony podatek VAT oraz wszystkie inne ewentualne daniny publiczne.

3 Ceny Towarów nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy. Klient ma możliwość zapoznania się z kosztem dostawy przed złożeniem Zamówienia na podstronie Koszyk (po wybraniu co najmniej jednego Towaru). 3. Klient jest związany swoją ofertą od momentu złożenia Zamówienia (kliknięcia przycisku Złóż zamówienie ). Klient może cofnąć ofertę w terminie oraz w sposób wskazany w punkcie II ust. 2 ppkt m) powyżej. 4. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu wprost oferty Klienta. Oświadczenie to przybiera formę wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres Klienta podany w Formularzu Zamówienia. Związanie ceną oznacza, że cena nie może ulec zmianie. 5. Wiadomość przesłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z ust. 4 powyżej zawiera link (adres internetowy), którego kliknięcie oznacza potwierdzenie Zamówienia. 6. Potwierdzenie Zamówienia zgodnie z ust. 5 powyżej wyznacza moment zawarcia Umowy. 7. Wiadomość przesłana Klientowi za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z ust. 4 powyżej zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy oraz stwierdzenie, że zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez: a) zamieszczenie Regulaminu Sklepu Internetowego w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający ich pobranie bezpośrednio do pamięci urządzenia Klienta, b) przesłanie Klientowi wiadomości , o której mowa w ust. 4 powyżej, c) doręczenie Klientowi potwierdzenia informacji w formie pisemnej, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne, lub na innym trwałym nośniku, jeżeli jest to zgodne z tymi przepisami, d) archiwizację w systemie informatycznym Sprzedawcy. 9. Z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 10.Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 11.Klient samodzielnie dokonuje wyboru jednego z następujących sposobów płatności: a) płatność gotówką przy odbiorze (płatność za pobraniem) osobie działającej w imieniu Sprzedawcy lub przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył transport Towaru, b) płatność przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: Mediwel Polska sp. z o. o Bank Pekao c) płatność za pośrednictwem usługi PayU (aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej Dane dostawcy usługi PayU: PayU. S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

4 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (sąd rejestrowy). 12.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) transport własny Sprzedawcy (przewidywany czas dostawy to ok. 7 dni roboczych), b) przesyłka kurierska, c) odbiór osobisty u Sprzedawcy (adres: ul. Chłopickiego 18, Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, 13.Sprzedawca zobowiązany jest do dostawy Towaru wolnego od wad. 14.Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy niezwłocznie po: a) jej zawarciu (dotyczy płatności przy odbiorze), b) zaksięgowaniu wpłaty ceny sprzedaży oraz ewentualnie również kosztu przesyłki (dotyczy płatności przelewem bankowym albo za pośrednictwem usługi PayU). 15.Całkowity termin realizacji zamówienia zwykle wynosi od 1 do 15 dni roboczych od dnia przystąpienia do realizacji zgodnie z ust. 13 powyżej i jest zależny m.in. od: sposobu płatności, sposobu dostawy, dostępności Towaru, indywidualnego lub standardowego charakteru Zamówienia. 16.Przy odbiorze przesyłki Klient powinien ją rozpakować oraz sprawdzić stan oraz kompletność Towaru. W miarę możliwości, w razie stwierdzenia uszkodzeń lub niezgodności z Umową należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien być niezwłocznie doręczony Sprzedawcy. Niesporządzenie protokołu w trybie przewidzianym w zdaniu poprzednim w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Klienta do złożenia reklamacji oraz nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z ustawy Prawo przewozowe, w tym w szczególności z art. 74 ust. 3 tej ustawy, jednakże sporządzenie protokołu pomoże usprawnić i przyspieszyć proces reklamacyjny. 17.Zamówienia realizowane są według kolejności ich wpływu, aż do ewentualnego wyczerpania zapasów. 18.Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu (paragon) oraz pisemne potwierdzenie informacji, o którym mowa w ust. 8 c). IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Klient może bez dodatkowych opłat odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Odstąpienie od Umowy może być dokonane na piśmie i przesłane pocztą lub faksem, lub pocztą elektroniczną. 2. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 3. Ustawowy wymóg zwrotu Towaru w stanie niezmienionym Klient powinien brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o jakiejkolwiek modyfikacji lub przeróbce Towaru. 4. Zwracany Towar powinien być opakowany w sposób zapobiegający uszkodzeniom w trakcie transportu, w miarę możliwości z użyciem opakowania zastosowanego przez Sprzedawcę. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, jeżeli wchodziły one w skład Towaru.

5 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 6. Sprzedawca ma jednak prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do dnia otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 6. Klient nie ponosi kosztów odstąpienia od Umowy, za wyjątkiem kosztów: a) dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Klienta, tj. kosztów przewyższających koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy Towaru, b) bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sprzedawcy; wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 60 zł brutto. 7. Zwrot płatności Klientowi nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie Klient wybrał przy Umowie, chyba że wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Odesłanie Towaru powinno nastąpić na adres Sprzedawcy wskazany w pkt I.1 Regulaminu. 9. Odstąpienie od Umowy może wzorze formularza, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to konieczne. V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub pisemnie na adres Sprzedawcy. 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, Klient powinien możliwie dokładnie opisać przedmiot reklamacji. 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Stanowisko Sprzedawcy wysyłane jest w formie tożsamej z formą reklamacji dokonanej przez Klienta zgodnie z ust. 7 powyżej, chyba że Klient wyrazi zgodę na wymianę korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. VI. DANE OSOBOWE Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu i Umów. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy wskazane w Polityce Prywatności zamieszczonej w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy lub świadczenia Usługi skutkuje odmową zawarcia umowy. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo wglądu w ich treść, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień zamieszczony jest w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dokonania stosownej zmiany w Sklepie Internetowym z wyraźnym zaznaczeniem zmiany. 2. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klientów na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w dniu zawarcia Umowy. W szczególności zmiany nie będą miały wpływu na złożone już Zamówienia i zawarte już Umowy, zaś Regulamin po zmianach będzie miał zastosowanie wyłącznie do Zamówień złożonych po dniu jego zamieszczenia w Sklepie Internetowym. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku. Załącznik nr 1 do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: Mediwel Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (04-314) przy ul. Chłopickiego 18, adres poczty elektronicznej: - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: - Data odbioru: - Imię i nazwisko konsumenta(-ów): - Adres konsumenta(-ów): - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data: * niepotrzebne skreślić

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1) Sprzedający - Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.bohoboco.com/webpage/regulamin.html http://sklep.bohoboco.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.BOHOBOCO.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym : http://www.czarno-biale.pl/sklep/conditions.php http://www.czarno-biale.pl/sklep/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CZARNO-BIALE.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL Regulamin sklepu dostępny jest pod adresem internetowym: http://dokumenty.marcinkowski.shop.pl/regulamin.pdf http://marcinkowski.home.pl/pl/i/regulamin/3 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCINKOWSKI.HOME.PL

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo