Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej"

Transkrypt

1 Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej Krystyna Olejniczak Marek Bieniecki Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza

2 DEFINICJE Prosument to konsument, który wytwarza energię na własny użytek, a także i na sprzedaż. Prosument wprowadza w swoim najbliższym otoczeniu nowoczesne rozwiązania technologiczne i zyskuje wymierne korzyści w formie obniżenia bieżących wydatków na zużycie energii elektrycznej lub ciepła.

3 Działania prosumenckie Produkcja energii elektrycznej w mikroelektrowniach (wiatrowe i/lub fotowoltaiczne) zastosowanie: automatycznych systemów regulacyjnych, dopasowuj cych zużycie mediów do bież cych potrzeb, energooszcz dnych odbiorników energii elektrycznej Produkcja ciepła (kolektory słoneczne lub pompa ciepła) odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych, kontrola i usuwanie źródeł strat mediów (energii, ciepła), izolacja termiczna budynku mieszkalnego, zmniejszaj ca straty energii

4 Wykorzystywanie energii z OZE przyczyny i korzy ci ekonomiczne zmniejszenie opłat za paliwo ekologiczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery bezpieczeństwo energetyczne niezależno ć - zmniejszenie uzależnienia od surowców energetycznych

5 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

6 DOKUMENTY STRATEGICZNE 1997 Protokół z Kioto Energia dla przyszło ci odnawialne źródła energii (Biała ksi ga) Pakiet energetyczno klimatyczny ( 3 x 20 )

7 Protokół z Kioto - 2 razy 55 2 razy 55 minimum 55 krajów ratyfikuj cych Konwencj, wytwarzaj cych minimum 55% wiatowej emisji dwutlenku w gla redukcja emisji gazów cieplarnianych przez Polsk o 6 % do roku 2012

8 Pakiet energetyczno-klimatyczny, tzw. 3 x 20 zredukuje o 20% emisj gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. zwi kszy o 20% efektywno ć energetyczn, w stosunku do prognoz na rok 2020 zwi kszy o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych zwi kszy o co najmniej do 10%

9 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

10 DYREKTYWY PROMOWANIE OZE Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE RYNEK WEWN TRZNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz ca wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej i uchylaj c dyrektyw 2003/54/WE

11 DYREKTYWY JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Building Directive EPBD) Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Recast EPBD) EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA Dyrektywa 2006/32/WE (ESD) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

12 Unia Europejska ZARZ DZANIE Rozporz dzenie nr 713/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiaj ce Agencj ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

13 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) 25 czerwca 2009 r. PromowanieŚ energii ze źródeł odnawialnych, oszcz dno ci i wydajno ci energetycznej. Sposób wyliczania udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii. okre lenie krajowych celów oraz celów w sektorach (art.3) przyj cie krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (art. 4) wprowadzenie systemów wsparcia wraz z procedurami (art. 15)

14 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (1) Mechanizmy współpracy mi dzy państwami członkowskimi Ułatwienia i przy pieszenie w procedurach administracyjnych Zmiany w sektorze budownictwa Dost p do sieci i zadania dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

15 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (2) Mechanizmy współpracy mi dzy państwami członkowskimi transfery statystyczne mi dzy państwami członkowskimi (art. 6) wspólne projekty poparcie strategicznej współpracy (art. 7, 8, 9, 10) ułatwienia transgraniczne wspierania energii z OZE (art. 11)

16 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (3) Ułatwienia i przy pieszenie w procedurach administracyjnych - procedury autoryzacji, certyfikacji, licencjonowania, planowania przestrzennego przejrzysto ć i zasadno ć w procedurach planowania i budowy instalacji z OZE - terminy, opłaty administracyjne (art. 13, ust. 1) specyfikacje techniczne na urz dzenia i systemy (art. 13, ust. 2) i zapewnienie dost pu do informacji i szkoleń (art. 14) wykorzystanie energii z OZE podczas planowania, projektowania, budowy i remontów obszarów przemysłowych lub mieszkalnych oraz w planowaniu infrastruktury miejskiej (art. 13, ust. 3)

17 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (4) Sektor budownictwa system wsparcia dla wzrostu wydajno ci energetycznej i kogeneracji oraz dla pasywnych budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii (art. 13, ust. 4) do dnia 31 grudnia 2014 r. - wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniej cych poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii z OZE od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne oraz istniej ce budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi b d odgrywały rol przykładów do na ladowania w kontek cie tej dyrektywy (art. 13, ust. 5)

18 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (5) Dost p do sieciś gwarancja przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z OZE (art. 16 ust. 2 lit. a) oraz priorytetowy albo gwarantowany dost p dla energii elektrycznej z OZE do systemu sieciowego (art. 16 ust. 2 lit. b) pierwszeństwo instalacjom wykorzystuj cym OZE (art. 16, ust.2, lit. c) prowadzenie regularnego monitoringu kosztów przył czeń nowych mocy OZE, uwzgl dnianie korzy ci dla sieci energetycznej z przył czeń nowych producentów energii elektrycznej (art. 16 ust. 6)

19 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (6) Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucji ustalenie zasad kosztów i korzy ci z przył czenia do sieci producentów energii z OZE ustalenie precyzyjnego harmonogramu przył czenia do sieci brak dyskryminacji w taryfach przesyłowych i dystrybucyjnych dla energii elektrycznej z OZE

20 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) - EFEKT STOSOWANIA (1) implementacja do 05 grudnia 2010 r. 1 zwi kszenie bezpieczeństwa energetycznego 2 zdecentralizowane wytwarzanie energii, które poprzez korzystanie z lokalnych źródeł energii b dzie skutkowało wi kszym bezpieczeństwem dostaw energii w skali lokalnej, krótszych odległo ciach transportowych oraz zmniejszeniem strat przesyłowych 3 tworzenie możliwo ci zatrudnienia i rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych. tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym i dochodu

21 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) - EFEKT STOSOWANIA (2) 4 wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji 5 obniżenie emisji gazów cieplarnianych, co pozwoli zrealizować postanowienia Protokołu z Kioto przez cał Uni Europejsk 6 kontrola zużycia energii oszcz dno ć i efektywno ć

22 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE (EPBD) - 1 stycznia 2003 r. 1 2 ustalenie i wprowadzenie schematów certyfikacji nowych budynków i budynków istniej cych na podstawie ich minimalnej wydajno ci energetycznej, tzw. wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku stworzenie ogólnych ram wspólnej metodologii do obliczania tzw. zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków 3 wprowadzenie norm co do minimalnego poziomu efektywno ci energetycznej nowych budynków i budynków poddanych termomodernizacji

23 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE (EPBD) prowadzenie stałej kontroli kotłowni lub innych źródeł ciepła i instalacji grzewczych /klimatyzacyjnych promuje popraw charakterystyki energetycznej budynków (art. 1) nowe budynki powinny spełniać minimalne wymagania charakterystyki energetycznej, natomiast dla nowych budynków o powierzchni powyżej 1000 m 2 należy zapewnić stosowanie zdecentralizowanych systemów dostaw energii opartej na energii odnawialnej (art 5)

24 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - 19 maja 2010 r. implementacja do 9 lipca 2012 r. (1) Wprowadza definicje: budynku o niemal zerowym zużyciu energii, budynku poddanego ważniejszej renowacji - jako przekraczaj cej 25% warto ci budynku lub obejmuj cej ponad 25% powierzchni przegród zewn trznych, poziomu optymalnego pod wzgl dem kosztów uwzgl dniaj cego najniższy koszt uzyskany w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku. ustanawia minimalne wymagania dotycz ce charakterystyki energetycznej dla nowych budynków oraz zastosowanie tych minimalnych wymagań wobec renowacji budynków istniej cych oraz krajowych planów maj cych na celu zwi kszenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (art. 2 ust. 2 pkt b, c)

25 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - (2) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki, a od 1 stycznia 2019 r., wszystkie budynki zajmowane przez władze publiczne i b d ce ich własno ci, b d o niemal zerowym zużyciu energii (art. 9 ust.1 pkt 1 i 2). niemal zerowa lub bardzo niska ilo ć wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu ze źródeł odnawialnych w przypadku nowych budynków przed rozpocz ciem budowy należy rozważyć i wzi ć pod uwag na ile s dost pne, techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne możliwo ci zaopatrzenia w energi z systemów alternatywnych m.in. zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na źródłach odnawialnych (art. 6 ust.1 pkt a)

26 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - (3) zmienia istniej c metodologi, w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej dopuszczono możliwo ć jej wyznaczania na podstawie faktycznie zużytej ilo ci energii. Metodologia powinna być zgodna z dyrektywą 2009/28/WE i uwzgl dniać normy europejskie. państwa członkowskie wprowadz inteligentne systemy pomiarowe w trakcie wnoszenia lub renowacji budynku art. 8 ust. 2 (zgodnie z zał cznikiem i pkt 2 do dyrektywy 2009/72/WE [16] dotycz cej wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej)

27 EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA zależno ć mi dzy energi uzyskiwan, a energi doprowadzon Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20, do 2020 r. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% w porównaniu do 1990 r. racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% zwi kszenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia energii rednio w UE, osi gniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych Dyrektywa 2006/32/WE (ESD) Dyrektywa 2012/27/WE Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 1012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (ESD)

28 Dyrektywa 2006/32/WE (1) 17 maja 2008 r. 5 czerwca 2014 r. Celem dyrektywy jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywno ci końcowego wykorzystania energii w państwach członkowskich poprzez: okre lenie celów indykatywnych stworzenie mechanizmów, zach t i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych w celu usuni cia barier utrudniaj cych efektywne końcowe wykorzystanie energii stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz innych rodków poprawy efektywno ci energetycznej dla odbiorców końcowych

29 Dyrektywa 2006/32/WE (2) Obliguje kraje członkowskie do okre lenia: celu indykatywnego w zakresie oszcz dno ci 9% (2016 r.) systemu monitorowania i gromadzenia danych wzorcowej roli sektora publicznego przy wdrażaniu programu efektywno ci energetycznej mechanizmów wsparcia - systemu białych certyfikatów lub dobrowolnych umów dost pu do informacji, kształcenia i doradztwa (mechanizmy, ramy finansowe, prawne) systemu sprawozdawczo ci

30 Dyrektywa 2012/27/WE - 5 czerwca 2014 r. (1) wspieranie efektywno ci energetycznej cel unijny - zwi kszenie efektywno ci energetycznej o 20 % do 2020 r. usuni cie barier i nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu rynku energii ustalenie orientacyjnych krajowych celów w zakresie efektywno ci energetycznej na 2020 r.

31 Dyrektywa 2012/27/WE - (2) Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładaj na państwa członkowskie nast puj ce obowi zki: ustanowienie długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacj krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych 30 kwietnia 2014 r. zapewnienie poddawania renowacji co roku, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 % całkowitej powierzchni ponad 500 m2 ( a od 9 lipca 2015 r. ponad 250 m2) ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji w celu spełnienia przynajmniej minimalnym wymaganiom dotycz cym charakterystyki energetycznej - budynki administracji publicznej maj stanowić wzorzec dla pozostałych

32 Dyrektywa 2012/27/WE - (3) ustanowienie systemu zobowi zuj cego do efektywno ci energetycznej, nakładaj cego na dystrybutorów energii i/lub przedsi biorstwa prowadz ce detaliczn sprzedaż energii obowi zek osi gni cia ł cznego celu oszcz dno ci energii równego 1,5 % wielko ci ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych ( r r.) stworzenie warunków umożliwiaj cych wszystkim końcowym odbiorcom energii dost p do audytów energetycznych wysokiej jako ci oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach liczników oddaj cych rzeczywiste zużycie energii wraz z informacj o realnym czasie korzystania z energii zarz dzanie energi

33 Dyrektywa 2012/27/WE - (4) wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych energii elektrycznej, ciepła i ciepłej wody lub nieodpłatne informacje o rozliczeniach o rzeczywistym zużyciu promowanie efektywno ci ogrzewania i chłodzenia - ocena kosztów i korzy ci potencjału wysokosprawnej kogeneracji i systemów ciepłowniczych i chłodniczych możliwo ć dost pu mikroproducentów energii, priorytetowy dost p do energii lub przesył z różnych OZE Krajowe plany działań efektywno ci energetycznej przegl d i monitorowanie

34 III pakiet energetyczny 3 marca 2011 r. - (1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiaj ce Agencj ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - zadaniem jest zapewnienie wła ciwej koordynacji działań regulatorów, monitorowanie współpracy mi dzy operatorami systemów przesyłowych oraz monitorowanie rynku i przebiegu procesu integracji formalizuje współprac operatorów systemów przesyłowych poprzez utworzenie Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu i Energii elektrycznej (ENTSO- G, ENTSO-E). Dodatkowo, operatorzy systemów przesyłowych zyskuj status niezależno ci. Spełnianie przez OSP wymogów niezależno ci potwierdzane jest w przeprowadzanym przez organ regulacyjny oraz KE procesie certyfikacji operatora

35 III pakiet energetyczny (2) proponuje konkretne narz dzia wdrożenia jednolitego rynku energii, jakimi s kodeksy sieciowe, opracowywane na podstawie wytycznych ramowych. Kodeksy sieci s dokumentami reguluj cymi kwestie skutecznego dost pu do poł czeń mi dzysystemowych, spełniaj cego wymagania niedyskryminacji i przejrzysto ci, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarz dzania tymi sieciami wzmacnia rol regulatora poprzez rozszerzenie uprawnień oraz wprowadzenie obowi zku zapewnienia niezależno ci krajowych organów regulacyjnych. Regulator powinien być prawnie odr bny i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego wzmacnia prawa konsumenta i ochron odbiorców najbardziej wrażliwych

36 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE (1) 2001 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 2001 II Polityka Ekologiczna Polski 2008 Polityka ekologiczna państwa na lata z perspektyw do roku 2016

37 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE (2) 2009 Polityka energetyczna Polski 2010 Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 2011 Krajowy Plan Działań efektywno ci energetycznej

38 KRAJOWE DOKUMENTY Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Mapa drogowa małych odnawialnych źródeł energii w kontek cie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2020 Instytut Energetyki Odnawialnej Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku Urząd regulacji Energetyki Mapa drogowa sieci inteligentnych

39 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE II Polityka Ekologiczna Polski wprowadzenie wykorzystania OZE do wojewódzkich i powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, a także do wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego Polityka ekologiczna państwa na lata z perspektyw do roku 2016 dominuj ca rola OZE w bilansach paliwowoenergetycznych niektórych powiatów i społeczno ci lokalnych na terenach, na których wyst puj najkorzystniejsze warunki do rozwoju OZE Strategia rozwoju energetyki odnawialnej ocena stanu obecnego energetyki odnawialnej w Polsce, prognoza na przyszło ć i scenariusze rozwoju technologii wykorzystuj cych odnawialne źródła energii

40 Polityka energetyczna Polski (1) Poprawa efektywno ci energetycznej stosowanie obowi zkowych wiadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz mieszkań zobowi zanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszcz dnym gospodarowaniu energi wsparcie inwestycji w zakresie oszcz dno ci energii - ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

41 Polityka energetyczna Polski (2) Ograniczenie oddziaływania energetyki na rodowisko Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki j drowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

42 Polityka energetyczna Polski (3) Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego jest rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystuj cej lokalne źródła energii (także OZE) Rozwój generacji rozproszonej (zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji)

43 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

44 PRAWO KRAJOWE - USTAWY Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U Nr 0, poz. 1059) Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 984) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U Nr 243, poz. 1623) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551,z późniejszymi zmianami)

45 PROMOWANIE STOSOWANIA OZE UNIA EUROPEJSKA Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE POLSKA MAŁY TRÓJPAK - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 984)

46 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak 11 wrze nia 2013 r. (1) mikroinstalacja odnawialne źródło energii, o ł cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi kszej niż 40 kw, przył czone do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o ł cznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wi kszej niż 120 kw mała instalacja odnawialne źródło energii, o ł cznej mocy zainstalowanej elektrycznej wi kszej niż 40 kw i nie wi kszej niż 200 kw, przył czone do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o ł cznej mocy zainstalowanej cieplnej wi kszej niż 120 kw i nie wi kszej niż 600 kw

47 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (2) rynek prosumencki Uzyskanie warunków do przył czenia do sieci złożenie wniosku w przedsi biorstwie energetycznym (art. 7, ust. 3a ustawy - Prawo Energetyczne) ważno ć warunków to okres 2 lat (art. 7, ust. 8i ustawy, 8 ust.7 rozporz dzenia [29]) (art. 7, ust. 3a ustawy) Zawarcie umowy o przył czenie do sieci elektroenergetycznej (art. 7, ust. 1 ustawy) opłata przył czeniowa, z wył czeniem OZE (art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne [21]): dla OZE o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy poniżej 1 MW, wynosi połow opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, dla mikroinstalacji nie pobiera si opłaty.

48 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (3) rynek prosumencki Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) brak technicznych lub ekonomicznych warunków przył czenia w zakresie mocy przył czeniowej przedsi biorstwo energetyczne powiadamia podmiot o wielko ci dost pnej mocy przył czeniowej, dla jakiej mog być spełnione warunki (podmiot w terminie 30 dni podejmuje decyzj ) art. 7 ust. 8d 3 Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) W przypadku braku warunków ekonomicznych przedsi biorstwo może ustalić opłat, która nie musi odtworzyć rzeczywistych kosztów przył czenia (art. 7 ust. 9) Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) z powodu braku technicznych warunków przył czenia wynikaj cych z braku niezb dnych zdolno ci przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegaj cy si o przył czenie odnawialnego źródła energii przedsi biorstwo energetyczne okre la planowany termin oraz warunki wykonania niezb dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także okre la termin przył czenia (art. 7, ust.8d 2 )

49 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (4) rynek prosumencki Mikroinstalacja - zgłoszenie podł czona do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana, która ma być przył czona jest niższa niż w wydanych warunkach na przył czenie (art. 7 ust. 8d 4 )

50 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (5) rynek prosumencki W odniesieniu do energii z OZE Sprzedawca jest zobowi zany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE przył czonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajduj cej si na obszarze działania tego sprzedawcy, a przedsi biorstwo uzyskało koncesj na wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru (art. 9a ust.6 ustawy) tre ć umowy (art. 5 ust. 2 pkt.1 ustawy) wsparcie odnawialnych źródeł energii - gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii (rozdział 2a, w art. 11g - 11l ustawy)

51 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (6) gwarancja pochodzenia Gwarancj pochodzenia wydaje Prezes Urz du Regulacji Energetyki: 1) Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii składa pisemny wniosek do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wytwórcy, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilo ci energii elektrycznej obj tej wnioskiem 2) Weryfikacja danych zawartych we wniosku wraz z potwierdzeniem ilo ci wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 3) Przekazanie wniosku do Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki 4) Wydanie gwarancji pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

52 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (7) gwarancja pochodzenia wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana bezpo rednio do rejestru gwarancji pochodzenia wydawana jest na okres 12 miesi cy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii obj tej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia - po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykre leniu z rejestru gwarancji pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz wskazuje dat jej ważno ci traci ważno ć z chwil jej przekazania odbiorcy końcowemu wydawana jest za wytworzon energi elektryczn z dokładno ci do 1 MWh

53 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (8) gwarancja pochodzenia Wytwórc energii elektrycznej wytworzonej w OZE o ł cznej mocy elektrycznej nieprzekraczaj cej 5 MW zwalnia si z: opłat za wpis do rejestru opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia

54 PROMOWANIE STOSOWANIA OZE UNIA EUROPEJSKA Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Building Directive EPBD) POLSKA Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U Nr 243, poz. 1623) Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Recast EPBD) - 9 lipca 2012 r.

55 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak zmiany w ustawie Prawo budowlane w nowych oraz istniej cych budynkach poddawanych przebudowie lub przedsi wzi ciu służ cemu poprawie efektywno ci energetycznej, które s użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych zaleca si stosowanie urz dzeń wykorzystuj cych energi wytworzon w odnawialnych źródłach energii, a także technologie maj ce na celu budow budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej (art. 5, ust. 2a) Zwolnienie z uzyskania pozwolenia na roboty budowlane przy instalowaniu (art. 29, ust.2 pkt 16): a) pomp ciepła b) urz dzeń fotowoltaicznych elektrycznej do 40 kw o zainstalowanej mocy c) oraz wolno stoj cych kolektorów słonecznych

56 ROZPORZ DZENIA do ustawy Prawo budowlane Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami)

57 Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagania techniczno-budowlane w zakresie standardu energetycznego na potrzeby projektowania budynków oraz ich oceny energetycznej okre la wymagania dotycz ce izolacyjno ci cieplnej wymagania zwi zane z oszcz dno ci energii w budynkach mieszkalnych, użyteczno ci publicznej oraz produkcyjnych za równorz dne z przył czeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje si zapewnienie możliwo ci korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Przepis ten ma na celu ułatwienie korzystania z OZE produkuj cych energi elektryczn lub ciepło na potrzeby odbiorcy indywidualnego i zrównanie ich pod wzgl dem prawnym z przył czami do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej

58 Rozporz dzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w opisie technicznym, w stosunku do budynku analiz możliwo ci racjonalnego wykorzystania, o ile s dost pne techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne możliwo ci, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepło, do których zalicza si zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracj, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególno ci, gdy opiera si całkowicie lub cz ciowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pompy ciepła

59 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przedsi wzi ć mog cych znacz co oddziaływać na rodowisko Od dnia 1 sierpnia 2013 r. tre ć par. 52 pkt 2 brzmi nast puj coś - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzysz c jej infrastruktur, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niżś a) 0,5 ha na obszarach obj tych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a przy czym przez powierzchni zabudowy rozumie si powierzchni terenu zaj t przez obiekty budowlane oraz pozostał powierzchni przeznaczon do przekształcenia w wyniku realizacji przedsi wzi cia.

60 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przedsi wzi ć mog cych znacz co oddziaływać na rodowisko Rozporz dzenie rozwiewa zatem wszelkie dotychczasowe w tpliwo ci. Farmy fotowoltaiczne zostały obj te obowi zkiem uzyskania decyzji rodowiskowej, pod warunkiem spełnienia kryterium powierzchni zabudowy. Wprowadzenie tej zmiany wskazuje, że celem ustawodawcy było doprowadzenie do sytuacji, w której w uzasadnionych sytuacjach organ prowadz cy postepowanie, zdecyduje przed otrzymaniem decyzji rodowiskowej, czy projekt b dzie przechodził cał procedur oceny oddziaływania na rodowisko.

61 EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA Polityka energetyczna Polski do roku 2030 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej Ustawa o efektywno ci energetycznej Prawo energetyczne Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

62 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej (1) dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizacj zapisu art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Przedstawione w ramach Krajowego Planu Działań działania maj za zadanie: osi gni cie krajowego celu indykatywnego w zakresie oszcz dno ci energii na poziomie 9% redniego zużycia energii finalnej z lat cel indykatywny ma być osi gni ty w ci gu 9 lat tj. w 2016 roku, pocz wszy od 2008 roku

63 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej (2) Działania służ ce poprawie efektywno ci energetycznej: w sektorze mieszkalnictwa wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej budynków, Fundusz Termomodernizacji i Remontów w sektorze przemysłu promocja wysokosprawnej CHP, system dobrowolnych umów, rozwijanie systemu zarz dzania energi i systemu audytów energetycznych w sektorze publicznym (usługi) program oszcz dnego gospodarowania energi (pełnienie wzorcowej roli), promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO, wprowadzenie wymagań ekoprojektu dla produktów zużywaj cych energi w sektorze transportu - wprowadzenie systemów zarz dzania ruchem, promowanie transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZARZ D GŁÓWNY Stowarzyszenie Elektryków Polskich OKRE LENIE WARUNKÓW POWSTAWANIA I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSI BIORSTW MULTIINFRASTRUKTURALNYCH, ZWŁASZCZA MULTIENERGETYCZNYCH W GMINACH (internetowy skrót

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia. 1),2) o efektywności energetycznej Projekt z dnia 30.10.2014 r. wersja 1.19. Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady opracowania krajowego planu działa ń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia

Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26. tel. 693 399 332. Gmina Jeleśnia Doradztwo Energetyczne Piotr Leksy 42-690 Tworóg, ul. Świniowicka 26 tel. 693 399 332 Gmina Jeleśnia Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe Zespół wykonawczy:

Bardziej szczegółowo

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie

IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii w Warszawie Mariusz Sałek Analiza możliwości efektywnego wykorzystania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków

Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków warszawa, kwiecień 2013 Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie technologii OZE i działań zwiększających efektywność energetyczną budynków 1 Zespół autorski w składzie EC

Bardziej szczegółowo