Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej"

Transkrypt

1 Regulacje prawne w energetyce prosumenckiej Krystyna Olejniczak Marek Bieniecki Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza

2 DEFINICJE Prosument to konsument, który wytwarza energię na własny użytek, a także i na sprzedaż. Prosument wprowadza w swoim najbliższym otoczeniu nowoczesne rozwiązania technologiczne i zyskuje wymierne korzyści w formie obniżenia bieżących wydatków na zużycie energii elektrycznej lub ciepła.

3 Działania prosumenckie Produkcja energii elektrycznej w mikroelektrowniach (wiatrowe i/lub fotowoltaiczne) zastosowanie: automatycznych systemów regulacyjnych, dopasowuj cych zużycie mediów do bież cych potrzeb, energooszcz dnych odbiorników energii elektrycznej Produkcja ciepła (kolektory słoneczne lub pompa ciepła) odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych, kontrola i usuwanie źródeł strat mediów (energii, ciepła), izolacja termiczna budynku mieszkalnego, zmniejszaj ca straty energii

4 Wykorzystywanie energii z OZE przyczyny i korzy ci ekonomiczne zmniejszenie opłat za paliwo ekologiczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery bezpieczeństwo energetyczne niezależno ć - zmniejszenie uzależnienia od surowców energetycznych

5 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

6 DOKUMENTY STRATEGICZNE 1997 Protokół z Kioto Energia dla przyszło ci odnawialne źródła energii (Biała ksi ga) Pakiet energetyczno klimatyczny ( 3 x 20 )

7 Protokół z Kioto - 2 razy 55 2 razy 55 minimum 55 krajów ratyfikuj cych Konwencj, wytwarzaj cych minimum 55% wiatowej emisji dwutlenku w gla redukcja emisji gazów cieplarnianych przez Polsk o 6 % do roku 2012

8 Pakiet energetyczno-klimatyczny, tzw. 3 x 20 zredukuje o 20% emisj gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r. zwi kszy o 20% efektywno ć energetyczn, w stosunku do prognoz na rok 2020 zwi kszy o 20% udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii, udział biopaliw w ogólnej konsumpcji paliw transportowych zwi kszy o co najmniej do 10%

9 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

10 DYREKTYWY PROMOWANIE OZE Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE RYNEK WEWN TRZNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycz ca wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej i uchylaj c dyrektyw 2003/54/WE

11 DYREKTYWY JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Building Directive EPBD) Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Recast EPBD) EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA Dyrektywa 2006/32/WE (ESD) Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE

12 Unia Europejska ZARZ DZANIE Rozporz dzenie nr 713/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiaj ce Agencj ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

13 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) 25 czerwca 2009 r. PromowanieŚ energii ze źródeł odnawialnych, oszcz dno ci i wydajno ci energetycznej. Sposób wyliczania udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii. okre lenie krajowych celów oraz celów w sektorach (art.3) przyj cie krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii (art. 4) wprowadzenie systemów wsparcia wraz z procedurami (art. 15)

14 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (1) Mechanizmy współpracy mi dzy państwami członkowskimi Ułatwienia i przy pieszenie w procedurach administracyjnych Zmiany w sektorze budownictwa Dost p do sieci i zadania dla operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

15 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (2) Mechanizmy współpracy mi dzy państwami członkowskimi transfery statystyczne mi dzy państwami członkowskimi (art. 6) wspólne projekty poparcie strategicznej współpracy (art. 7, 8, 9, 10) ułatwienia transgraniczne wspierania energii z OZE (art. 11)

16 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (3) Ułatwienia i przy pieszenie w procedurach administracyjnych - procedury autoryzacji, certyfikacji, licencjonowania, planowania przestrzennego przejrzysto ć i zasadno ć w procedurach planowania i budowy instalacji z OZE - terminy, opłaty administracyjne (art. 13, ust. 1) specyfikacje techniczne na urz dzenia i systemy (art. 13, ust. 2) i zapewnienie dost pu do informacji i szkoleń (art. 14) wykorzystanie energii z OZE podczas planowania, projektowania, budowy i remontów obszarów przemysłowych lub mieszkalnych oraz w planowaniu infrastruktury miejskiej (art. 13, ust. 3)

17 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (4) Sektor budownictwa system wsparcia dla wzrostu wydajno ci energetycznej i kogeneracji oraz dla pasywnych budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii (art. 13, ust. 4) do dnia 31 grudnia 2014 r. - wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniej cych poddawanych generalnemu remontowi minimalnego poziomu energii z OZE od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne oraz istniej ce budynki publiczne poddawane generalnemu remontowi b d odgrywały rol przykładów do na ladowania w kontek cie tej dyrektywy (art. 13, ust. 5)

18 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (5) Dost p do sieciś gwarancja przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej z OZE (art. 16 ust. 2 lit. a) oraz priorytetowy albo gwarantowany dost p dla energii elektrycznej z OZE do systemu sieciowego (art. 16 ust. 2 lit. b) pierwszeństwo instalacjom wykorzystuj cym OZE (art. 16, ust.2, lit. c) prowadzenie regularnego monitoringu kosztów przył czeń nowych mocy OZE, uwzgl dnianie korzy ci dla sieci energetycznej z przył czeń nowych producentów energii elektrycznej (art. 16 ust. 6)

19 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) (6) Operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucji ustalenie zasad kosztów i korzy ci z przył czenia do sieci producentów energii z OZE ustalenie precyzyjnego harmonogramu przył czenia do sieci brak dyskryminacji w taryfach przesyłowych i dystrybucyjnych dla energii elektrycznej z OZE

20 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) - EFEKT STOSOWANIA (1) implementacja do 05 grudnia 2010 r. 1 zwi kszenie bezpieczeństwa energetycznego 2 zdecentralizowane wytwarzanie energii, które poprzez korzystanie z lokalnych źródeł energii b dzie skutkowało wi kszym bezpieczeństwem dostaw energii w skali lokalnej, krótszych odległo ciach transportowych oraz zmniejszeniem strat przesyłowych 3 tworzenie możliwo ci zatrudnienia i rozwoju regionalnego, zwłaszcza na obszarach wiejskich i odizolowanych. tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym i dochodu

21 Dyrektywa 2009/28/WE (OZE) - EFEKT STOSOWANIA (2) 4 wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji 5 obniżenie emisji gazów cieplarnianych, co pozwoli zrealizować postanowienia Protokołu z Kioto przez cał Uni Europejsk 6 kontrola zużycia energii oszcz dno ć i efektywno ć

22 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE (EPBD) - 1 stycznia 2003 r. 1 2 ustalenie i wprowadzenie schematów certyfikacji nowych budynków i budynków istniej cych na podstawie ich minimalnej wydajno ci energetycznej, tzw. wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku stworzenie ogólnych ram wspólnej metodologii do obliczania tzw. zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynków 3 wprowadzenie norm co do minimalnego poziomu efektywno ci energetycznej nowych budynków i budynków poddanych termomodernizacji

23 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2002/91/WE (EPBD) prowadzenie stałej kontroli kotłowni lub innych źródeł ciepła i instalacji grzewczych /klimatyzacyjnych promuje popraw charakterystyki energetycznej budynków (art. 1) nowe budynki powinny spełniać minimalne wymagania charakterystyki energetycznej, natomiast dla nowych budynków o powierzchni powyżej 1000 m 2 należy zapewnić stosowanie zdecentralizowanych systemów dostaw energii opartej na energii odnawialnej (art 5)

24 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - 19 maja 2010 r. implementacja do 9 lipca 2012 r. (1) Wprowadza definicje: budynku o niemal zerowym zużyciu energii, budynku poddanego ważniejszej renowacji - jako przekraczaj cej 25% warto ci budynku lub obejmuj cej ponad 25% powierzchni przegród zewn trznych, poziomu optymalnego pod wzgl dem kosztów uwzgl dniaj cego najniższy koszt uzyskany w trakcie szacunkowego ekonomicznego cyklu życia budynku. ustanawia minimalne wymagania dotycz ce charakterystyki energetycznej dla nowych budynków oraz zastosowanie tych minimalnych wymagań wobec renowacji budynków istniej cych oraz krajowych planów maj cych na celu zwi kszenia liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (art. 2 ust. 2 pkt b, c)

25 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - (2) od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki, a od 1 stycznia 2019 r., wszystkie budynki zajmowane przez władze publiczne i b d ce ich własno ci, b d o niemal zerowym zużyciu energii (art. 9 ust.1 pkt 1 i 2). niemal zerowa lub bardzo niska ilo ć wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu ze źródeł odnawialnych w przypadku nowych budynków przed rozpocz ciem budowy należy rozważyć i wzi ć pod uwag na ile s dost pne, techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne możliwo ci zaopatrzenia w energi z systemów alternatywnych m.in. zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na źródłach odnawialnych (art. 6 ust.1 pkt a)

26 JAKO Ć ENERGETYCZNA BUDYNKU Dyrektywa 2010/31/WE - (3) zmienia istniej c metodologi, w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej dopuszczono możliwo ć jej wyznaczania na podstawie faktycznie zużytej ilo ci energii. Metodologia powinna być zgodna z dyrektywą 2009/28/WE i uwzgl dniać normy europejskie. państwa członkowskie wprowadz inteligentne systemy pomiarowe w trakcie wnoszenia lub renowacji budynku art. 8 ust. 2 (zgodnie z zał cznikiem i pkt 2 do dyrektywy 2009/72/WE [16] dotycz cej wspólnych zasad rynku wewn trznego energii elektrycznej)

27 EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA zależno ć mi dzy energi uzyskiwan, a energi doprowadzon Pakiet klimatyczno-energetyczny 3 x 20, do 2020 r. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20% w porównaniu do 1990 r. racjonalizacja wykorzystania energii i w konsekwencji ograniczenie jej zużycia o 20% zwi kszenie udziału energii produkowanej z OZE do 20% całkowitego zużycia energii rednio w UE, osi gniecie co najmniej 10 % udziału biopaliw w sprzedaży paliw transportowych Dyrektywa 2006/32/WE (ESD) Dyrektywa 2012/27/WE Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 1012 r. w sprawie efektywno ci energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (ESD)

28 Dyrektywa 2006/32/WE (1) 17 maja 2008 r. 5 czerwca 2014 r. Celem dyrektywy jest opłacalna ekonomicznie poprawa efektywno ci końcowego wykorzystania energii w państwach członkowskich poprzez: okre lenie celów indykatywnych stworzenie mechanizmów, zach t i ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych w celu usuni cia barier utrudniaj cych efektywne końcowe wykorzystanie energii stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz innych rodków poprawy efektywno ci energetycznej dla odbiorców końcowych

29 Dyrektywa 2006/32/WE (2) Obliguje kraje członkowskie do okre lenia: celu indykatywnego w zakresie oszcz dno ci 9% (2016 r.) systemu monitorowania i gromadzenia danych wzorcowej roli sektora publicznego przy wdrażaniu programu efektywno ci energetycznej mechanizmów wsparcia - systemu białych certyfikatów lub dobrowolnych umów dost pu do informacji, kształcenia i doradztwa (mechanizmy, ramy finansowe, prawne) systemu sprawozdawczo ci

30 Dyrektywa 2012/27/WE - 5 czerwca 2014 r. (1) wspieranie efektywno ci energetycznej cel unijny - zwi kszenie efektywno ci energetycznej o 20 % do 2020 r. usuni cie barier i nieprawidłowo ci w funkcjonowaniu rynku energii ustalenie orientacyjnych krajowych celów w zakresie efektywno ci energetycznej na 2020 r.

31 Dyrektywa 2012/27/WE - (2) Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładaj na państwa członkowskie nast puj ce obowi zki: ustanowienie długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowacj krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych 30 kwietnia 2014 r. zapewnienie poddawania renowacji co roku, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3 % całkowitej powierzchni ponad 500 m2 ( a od 9 lipca 2015 r. ponad 250 m2) ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji w celu spełnienia przynajmniej minimalnym wymaganiom dotycz cym charakterystyki energetycznej - budynki administracji publicznej maj stanowić wzorzec dla pozostałych

32 Dyrektywa 2012/27/WE - (3) ustanowienie systemu zobowi zuj cego do efektywno ci energetycznej, nakładaj cego na dystrybutorów energii i/lub przedsi biorstwa prowadz ce detaliczn sprzedaż energii obowi zek osi gni cia ł cznego celu oszcz dno ci energii równego 1,5 % wielko ci ich rocznej sprzedaży energii do odbiorców końcowych ( r r.) stworzenie warunków umożliwiaj cych wszystkim końcowym odbiorcom energii dost p do audytów energetycznych wysokiej jako ci oraz do nabycia po konkurencyjnych cenach liczników oddaj cych rzeczywiste zużycie energii wraz z informacj o realnym czasie korzystania z energii zarz dzanie energi

33 Dyrektywa 2012/27/WE - (4) wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych energii elektrycznej, ciepła i ciepłej wody lub nieodpłatne informacje o rozliczeniach o rzeczywistym zużyciu promowanie efektywno ci ogrzewania i chłodzenia - ocena kosztów i korzy ci potencjału wysokosprawnej kogeneracji i systemów ciepłowniczych i chłodniczych możliwo ć dost pu mikroproducentów energii, priorytetowy dost p do energii lub przesył z różnych OZE Krajowe plany działań efektywno ci energetycznej przegl d i monitorowanie

34 III pakiet energetyczny 3 marca 2011 r. - (1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiaj ce Agencj ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki - zadaniem jest zapewnienie wła ciwej koordynacji działań regulatorów, monitorowanie współpracy mi dzy operatorami systemów przesyłowych oraz monitorowanie rynku i przebiegu procesu integracji formalizuje współprac operatorów systemów przesyłowych poprzez utworzenie Europejskich Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu i Energii elektrycznej (ENTSO- G, ENTSO-E). Dodatkowo, operatorzy systemów przesyłowych zyskuj status niezależno ci. Spełnianie przez OSP wymogów niezależno ci potwierdzane jest w przeprowadzanym przez organ regulacyjny oraz KE procesie certyfikacji operatora

35 III pakiet energetyczny (2) proponuje konkretne narz dzia wdrożenia jednolitego rynku energii, jakimi s kodeksy sieciowe, opracowywane na podstawie wytycznych ramowych. Kodeksy sieci s dokumentami reguluj cymi kwestie skutecznego dost pu do poł czeń mi dzysystemowych, spełniaj cego wymagania niedyskryminacji i przejrzysto ci, w celu zapewnienia transgranicznej wymiany energii elektrycznej, oraz kwestie zarz dzania tymi sieciami wzmacnia rol regulatora poprzez rozszerzenie uprawnień oraz wprowadzenie obowi zku zapewnienia niezależno ci krajowych organów regulacyjnych. Regulator powinien być prawnie odr bny i funkcjonalnie niezależny od jakiegokolwiek innego podmiotu publicznego lub prywatnego wzmacnia prawa konsumenta i ochron odbiorców najbardziej wrażliwych

36 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE (1) 2001 Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 2001 II Polityka Ekologiczna Polski 2008 Polityka ekologiczna państwa na lata z perspektyw do roku 2016

37 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE (2) 2009 Polityka energetyczna Polski 2010 Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 2011 Krajowy Plan Działań efektywno ci energetycznej

38 KRAJOWE DOKUMENTY Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej Mapa drogowa małych odnawialnych źródeł energii w kontek cie rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2020 Instytut Energetyki Odnawialnej Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku Urząd regulacji Energetyki Mapa drogowa sieci inteligentnych

39 KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE II Polityka Ekologiczna Polski wprowadzenie wykorzystania OZE do wojewódzkich i powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, a także do wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów zagospodarowania przestrzennego Polityka ekologiczna państwa na lata z perspektyw do roku 2016 dominuj ca rola OZE w bilansach paliwowoenergetycznych niektórych powiatów i społeczno ci lokalnych na terenach, na których wyst puj najkorzystniejsze warunki do rozwoju OZE Strategia rozwoju energetyki odnawialnej ocena stanu obecnego energetyki odnawialnej w Polsce, prognoza na przyszło ć i scenariusze rozwoju technologii wykorzystuj cych odnawialne źródła energii

40 Polityka energetyczna Polski (1) Poprawa efektywno ci energetycznej stosowanie obowi zkowych wiadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oraz mieszkań zobowi zanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszcz dnym gospodarowaniu energi wsparcie inwestycji w zakresie oszcz dno ci energii - ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

41 Polityka energetyczna Polski (2) Ograniczenie oddziaływania energetyki na rodowisko Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki j drowej Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

42 Polityka energetyczna Polski (3) Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii Istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego jest rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystuj cej lokalne źródła energii (także OZE) Rozwój generacji rozproszonej (zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji)

43 POLITYKA ROZPORZ DZENIA USTAWY DYREKTYWY DOKUMENTY STRATEGICZNE

44 PRAWO KRAJOWE - USTAWY Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U Nr 0, poz. 1059) Ustawa z dnia z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 984) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U Nr 243, poz. 1623) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551,z późniejszymi zmianami)

45 PROMOWANIE STOSOWANIA OZE UNIA EUROPEJSKA Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniaj ca i w nast pstwie uchylaj ca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE POLSKA MAŁY TRÓJPAK - Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 0, poz. 984)

46 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak 11 wrze nia 2013 r. (1) mikroinstalacja odnawialne źródło energii, o ł cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi kszej niż 40 kw, przył czone do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o ł cznej mocy zainstalowanej cieplnej nie wi kszej niż 120 kw mała instalacja odnawialne źródło energii, o ł cznej mocy zainstalowanej elektrycznej wi kszej niż 40 kw i nie wi kszej niż 200 kw, przył czone do sieci elektroenergetycznej o napi ciu znamionowym niższym niż 110 kv lub o ł cznej mocy zainstalowanej cieplnej wi kszej niż 120 kw i nie wi kszej niż 600 kw

47 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (2) rynek prosumencki Uzyskanie warunków do przył czenia do sieci złożenie wniosku w przedsi biorstwie energetycznym (art. 7, ust. 3a ustawy - Prawo Energetyczne) ważno ć warunków to okres 2 lat (art. 7, ust. 8i ustawy, 8 ust.7 rozporz dzenia [29]) (art. 7, ust. 3a ustawy) Zawarcie umowy o przył czenie do sieci elektroenergetycznej (art. 7, ust. 1 ustawy) opłata przył czeniowa, z wył czeniem OZE (art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy Prawo energetyczne [21]): dla OZE o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy poniżej 1 MW, wynosi połow opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów, dla mikroinstalacji nie pobiera si opłaty.

48 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (3) rynek prosumencki Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) brak technicznych lub ekonomicznych warunków przył czenia w zakresie mocy przył czeniowej przedsi biorstwo energetyczne powiadamia podmiot o wielko ci dost pnej mocy przył czeniowej, dla jakiej mog być spełnione warunki (podmiot w terminie 30 dni podejmuje decyzj ) art. 7 ust. 8d 3 Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) W przypadku braku warunków ekonomicznych przedsi biorstwo może ustalić opłat, która nie musi odtworzyć rzeczywistych kosztów przył czenia (art. 7 ust. 9) Odmowa zawarcia umowy o przył czenia do sieci (art.. 7 ust. 1 ustawy ) z powodu braku technicznych warunków przył czenia wynikaj cych z braku niezb dnych zdolno ci przesyłowych sieci w terminie proponowanym przez podmiot ubiegaj cy si o przył czenie odnawialnego źródła energii przedsi biorstwo energetyczne okre la planowany termin oraz warunki wykonania niezb dnej rozbudowy lub modernizacji sieci, a także okre la termin przył czenia (art. 7, ust.8d 2 )

49 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (4) rynek prosumencki Mikroinstalacja - zgłoszenie podł czona do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana, która ma być przył czona jest niższa niż w wydanych warunkach na przył czenie (art. 7 ust. 8d 4 )

50 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (5) rynek prosumencki W odniesieniu do energii z OZE Sprzedawca jest zobowi zany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE przył czonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajduj cej si na obszarze działania tego sprzedawcy, a przedsi biorstwo uzyskało koncesj na wytwarzanie lub zostało wpisane do rejestru (art. 9a ust.6 ustawy) tre ć umowy (art. 5 ust. 2 pkt.1 ustawy) wsparcie odnawialnych źródeł energii - gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii (rozdział 2a, w art. 11g - 11l ustawy)

51 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (6) gwarancja pochodzenia Gwarancj pochodzenia wydaje Prezes Urz du Regulacji Energetyki: 1) Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii składa pisemny wniosek do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wytwórcy, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilo ci energii elektrycznej obj tej wnioskiem 2) Weryfikacja danych zawartych we wniosku wraz z potwierdzeniem ilo ci wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 3) Przekazanie wniosku do Prezesowi Urz du Regulacji Energetyki 4) Wydanie gwarancji pochodzenia w terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku przez operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

52 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (7) gwarancja pochodzenia wydawana jest w formie elektronicznej i przekazywana bezpo rednio do rejestru gwarancji pochodzenia wydawana jest na okres 12 miesi cy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii obj tej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia - po upływie tego okresu gwarancja pochodzenia wygasa i podlega wykre leniu z rejestru gwarancji pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz wskazuje dat jej ważno ci traci ważno ć z chwil jej przekazania odbiorcy końcowemu wydawana jest za wytworzon energi elektryczn z dokładno ci do 1 MWh

53 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak (8) gwarancja pochodzenia Wytwórc energii elektrycznej wytworzonej w OZE o ł cznej mocy elektrycznej nieprzekraczaj cej 5 MW zwalnia si z: opłat za wpis do rejestru opłaty skarbowej za wydanie gwarancji pochodzenia

54 PROMOWANIE STOSOWANIA OZE UNIA EUROPEJSKA Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Building Directive EPBD) POLSKA Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U Nr 243, poz. 1623) Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Recast EPBD) - 9 lipca 2012 r.

55 Nowelizacja ustawy - Prawo energetyczne tzw. mały trójpak zmiany w ustawie Prawo budowlane w nowych oraz istniej cych budynkach poddawanych przebudowie lub przedsi wzi ciu służ cemu poprawie efektywno ci energetycznej, które s użytkowane przez jednostki sektora finansów publicznych zaleca si stosowanie urz dzeń wykorzystuj cych energi wytworzon w odnawialnych źródłach energii, a także technologie maj ce na celu budow budynków o wysokiej charakterystyce energetycznej (art. 5, ust. 2a) Zwolnienie z uzyskania pozwolenia na roboty budowlane przy instalowaniu (art. 29, ust.2 pkt 16): a) pomp ciepła b) urz dzeń fotowoltaicznych elektrycznej do 40 kw o zainstalowanej mocy c) oraz wolno stoj cych kolektorów słonecznych

56 ROZPORZ DZENIA do ustawy Prawo budowlane Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 0, poz. 462, z późniejszymi zmianami)

57 Rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wymagania techniczno-budowlane w zakresie standardu energetycznego na potrzeby projektowania budynków oraz ich oceny energetycznej okre la wymagania dotycz ce izolacyjno ci cieplnej wymagania zwi zane z oszcz dno ci energii w budynkach mieszkalnych, użyteczno ci publicznej oraz produkcyjnych za równorz dne z przył czeniem do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje si zapewnienie możliwo ci korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła. Przepis ten ma na celu ułatwienie korzystania z OZE produkuj cych energi elektryczn lub ciepło na potrzeby odbiorcy indywidualnego i zrównanie ich pod wzgl dem prawnym z przył czami do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej

58 Rozporz dzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w opisie technicznym, w stosunku do budynku analiz możliwo ci racjonalnego wykorzystania, o ile s dost pne techniczne, rodowiskowe i ekonomiczne możliwo ci, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepło, do których zalicza si zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogeneracj, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególno ci, gdy opiera si całkowicie lub cz ciowo na energii ze źródeł odnawialnych oraz pompy ciepła

59 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przedsi wzi ć mog cych znacz co oddziaływać na rodowisko Od dnia 1 sierpnia 2013 r. tre ć par. 52 pkt 2 brzmi nast puj coś - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzysz c jej infrastruktur, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niżś a) 0,5 ha na obszarach obj tych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a przy czym przez powierzchni zabudowy rozumie si powierzchni terenu zaj t przez obiekty budowlane oraz pozostał powierzchni przeznaczon do przekształcenia w wyniku realizacji przedsi wzi cia.

60 Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie przedsi wzi ć mog cych znacz co oddziaływać na rodowisko Rozporz dzenie rozwiewa zatem wszelkie dotychczasowe w tpliwo ci. Farmy fotowoltaiczne zostały obj te obowi zkiem uzyskania decyzji rodowiskowej, pod warunkiem spełnienia kryterium powierzchni zabudowy. Wprowadzenie tej zmiany wskazuje, że celem ustawodawcy było doprowadzenie do sytuacji, w której w uzasadnionych sytuacjach organ prowadz cy postepowanie, zdecyduje przed otrzymaniem decyzji rodowiskowej, czy projekt b dzie przechodził cał procedur oceny oddziaływania na rodowisko.

61 EFEKTYWNO Ć ENERGETYCZNA Polityka energetyczna Polski do roku 2030 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej Ustawa o efektywno ci energetycznej Prawo energetyczne Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

62 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej (1) dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizacj zapisu art. 14 ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywno ci końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych Przedstawione w ramach Krajowego Planu Działań działania maj za zadanie: osi gni cie krajowego celu indykatywnego w zakresie oszcz dno ci energii na poziomie 9% redniego zużycia energii finalnej z lat cel indykatywny ma być osi gni ty w ci gu 9 lat tj. w 2016 roku, pocz wszy od 2008 roku

63 Krajowy Plan Działań dotycz cy efektywno ci energetycznej (2) Działania służ ce poprawie efektywno ci energetycznej: w sektorze mieszkalnictwa wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej budynków, Fundusz Termomodernizacji i Remontów w sektorze przemysłu promocja wysokosprawnej CHP, system dobrowolnych umów, rozwijanie systemu zarz dzania energi i systemu audytów energetycznych w sektorze publicznym (usługi) program oszcz dnego gospodarowania energi (pełnienie wzorcowej roli), promocja usług energetycznych wykonywanych przez ESCO, wprowadzenie wymagań ekoprojektu dla produktów zużywaj cych energi w sektorze transportu - wprowadzenie systemów zarz dzania ruchem, promowanie transportu zrównoważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie

Rynek energii odnawialnej w Polsce. Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Rynek energii odnawialnej w Polsce Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Urząd Regulacji Energetyki w Szczecinie Historia reform rynkowych w Polsce: 1990r. rozwiązanie Wspólnoty Energetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r.

Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Seminarium pt. Wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości dostaw energii elektrycznej. SEP Oddział Łódzki, Łódź 31 maja 2016r. Przyłączanie Odnawialnych Źródeł Energii do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian.

Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Nowe regulacje ustawy Prawo energetyczne. Kierunki zmian. Małgorzata Górecka-Wszytko Szczecin, maj 2014 r. Europejskie systemy wsparcia W zakresie rodzajów wsparcia w Unii Europejskiej (jak i Polsce) możemy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki

Północny Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Konferencja pn. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w rozwoju regionu ROLA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W KONTEKŚCIE KRAJOWEGO PLANU DZIAŁAŃ DOTYCZĄCEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego

Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego Obowiązki gmin w zakresie planowania energetycznego Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: p.kukla@fewe.pl Opole, 12 marca 2010r. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI INWESTYCJE W NISKOEMISYJNĄ ENERGETYKĘ NA TERENACH NIEZURBANIZOWANYCH I TERENACH WIEJSKICH BIEŻĄCE DZIAŁANIA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa 2013 PAKIET KLIMATYCZNO ENERGETYCZNY 2020 rok 3x20%

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej

Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej Stan aktualny oraz kierunki zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących wykorzystania biomasy leśnej jako źródła energii odnawialnej 2 Ramy prawne funkcjonowania sektora OZE Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm?

Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Nowa dyrektywa o efektywności energetycznej: szansa czy zagrożenie dla firm? Daria Kulczycka Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Konferencja InE, 10 grudnia 2012 PKPP Lewiatan Członkowie

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce

Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki. Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Departament Energetyki Perspektywy rozwoju systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce Zakres tematów Uregulowania unijne Regulacje krajowe Cele i Perspektywy Podsumowanie Uregulowania unijne Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE

Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE Zasady koncesjonowania odnawialnych źródełenergii i kogeneracji rola i zadania Prezesa URE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 2009 Zawartość prezentacji 1. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne. Jolanta Skrago Piotr Furdzik

Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne. Jolanta Skrago Piotr Furdzik Zadania i obowiązki gmin w świetle ustawy Prawo energetyczne Jolanta Skrago Piotr Furdzik Gliwice, 2011 ul. Chłodna 64, 00 872 Warszawa www.ure.gov.pl 2 W skład Urzędu wchodzą oddziały terenowe Adres:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej

Przyłączenie podmiotów do sieci gazowej Dziennik Ustaw Nr 93-3348 - Poz. 588 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki: 1) przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, 2) pokrywania kosztów przyłączenia, 3) obrotu

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne i rozporządzenia

Prawo energetyczne i rozporządzenia Prawo energetyczne i rozporządzenia Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, stan prawny na dzień 1 stycznia 2008 r. (tekst jednolity) (http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/files/prawo_energet_01_2008.pdf)

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA. Zagadnienia, problemy, wskazania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Zagadnienia, problemy, wskazania Opracował: mgr inż. Jerzy Piszczek Katowice, grudzień 2009r. I. WPROWADZENIE Praktyczna realizacja zasad zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja

Ewolucja czy rewolucja Ewolucja czy rewolucja - system wsparcia dla OZE w świetle Dyrektywy 2009/28/WE dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Warszawa 22 listopada 2011 Zawartość prezentacji 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej

Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej ODDZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA Europejskie podejście do przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej Stefan Kosztowski Targi Poleko Poznań, październik

Bardziej szczegółowo

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce

Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Ciepło z OZE źródła rozproszone: stan i tendencje rozwojowe w Polsce Janusz Starościk PREZES ZARZĄDU SPIUG Konferencja: Ciepło ze źródeł odnawialnych - stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz

ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Adwokat Michał Kornasiewicz ZAŁOŻENIA PROJEKTU USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Adwokat Michał Kornasiewicz PODSTAWOWE CELE EUROPEJSKIEJ POLITYK ENERGETYCZNEJ DO 2020R. REGUŁA 3 x 20 Redukcja emisji gazów cieplarnianych w stosunkudopoziomuz1990r.o20%;

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła Bożena Ewa Matusiak UŁ REC 2013 2013-11-24 REC 2013 Nałęczów 1 Agenda 1 2 3 Wprowadzenie Model prosumenta i model ESCO Ciepło rozproszone a budownictwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. 1. dr inż. Tadeusz Żurek Podstawy prawne 6 Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku 2. mgr inż. Sławomir Dobrowolski

Nazwa przedmiotu. 1. dr inż. Tadeusz Żurek Podstawy prawne 6 Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku 2. mgr inż. Sławomir Dobrowolski Efektywność energetyczna w sektorze publicznym zarządzanie energią w gminach i powiatach (nazwa studiów podyplomowych) Lp. Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia Nazwa przedmiotu Liczba godzin Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego

Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Ekspertyza dotycząca nowego standardu planowania energetycznego Piotr Kukla Szymon Liszka Katowice, czerwiec 2009 1. Ustawowy zakres realizacji Projektu założeń do planu i Planu zaopatrzenia Wiele opracowanych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne fotowoltaiki w Polsce: aktualnie i w niedalekiej przyszłości

Ramy prawne fotowoltaiki w Polsce: aktualnie i w niedalekiej przyszłości Ramy prawne fotowoltaiki w Polsce: aktualnie i w niedalekiej przyszłości dr Christian Schnell Cel systemu wsparcia OZE osiągniecia celu dla Polski zgodnie z dyrektywą 28/2009/WE na rok 2020 rozwoju sektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych

Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Rynek ciepła systemowego kogeneracja podstawowym elementem efektywnych systemów ciepłowniczych Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu Konferencja Rola sektora kogeneracji w realizacji celów Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych

Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Uwarunkowania formalno prawne rynku energii elektrycznej w II połowie 2011 r. oraz latach następnych Jachranka, 19.09.2011 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Unijna perspektywa zmian na rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r.

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klastry Energii Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro

Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro Systemy wsparcia bezpośredniego źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych wczoraj, dziś, jutro dr Zdzisław Muras Departament Przedsiębiorstw Energetycznych Kraków 15 września 2011 Zawartość prezentacji 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020 Katowice, maj 2014 roku Programy dla przedsiębiorców na rzecz innowacji w ochronie środowiska w latach 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE

Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE Energia odnawialna a budownictwo wymagania prawne w Polsce i UE dr inŝ. Krystian Kurowski Laboratorium Badawcze Kolektorów Słonecznych przy Instytucie Paliw i Energii Odnawialnej 1 zakłada zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r.

Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. Załącznik nr 3 do Stanowiska nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z 26.02.2016 r. w zakresie zmian do procedowanego obecnie projektu Ustawy o efektywności energetycznej 1. Uzasadnienie proponowanych zmian legislacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie

Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Lokalne społeczności energetyczne wprowadzenie Adam Frąckowiak, radca prawny Katowice, Czerwiec 2016 SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W POLSCE Raport dla Ministerstwa Gospodarki Departamentu

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514)

Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514) Tabela Zgłoszenie uwag do projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk sejmowy nr 3514) Numer artykułu Treść postulatu Uzasadnienie postulatu Proponowana treść artykułu Zgłaszający Art. 3 pkt 12

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna

KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI. Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna KOŚCIERZYNA - SYGNATARIUSZ POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zdzisław Czucha Burmistrz Miasta Kościerzyna PRZESŁANKI PRZYSTĄPIENIA DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI Zmiany wynikające ze zobowiązań Polski

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo