Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce"

Transkrypt

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce dr Małgorzata Gajowiak mgr inż. Andżelika Libertowska

2 Zespół badawczy Projekt Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce Koordynator merytoryczny: prof. zw. dr hab. Eulalia Skawińska Członkowie: prof. dr hab. Romuald I. Zalewski dr Małgorzata Gajowiak dr Tomasz Brzęczek dr Ewa Badzińska mgr inż. Agata Budzyńska mgr inż. Andżelika Libertowska Okres realizacji projektu:

3 Problem badawczy Zbadanie kapitału społecznego w Wielkopolsce 3

4 Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej 1. rosnące znaczenie miękkich zasobów w sferze gospodarowania; 2. kapitał społeczny jako determinanta wpływająca na skuteczność i efektywność działań jednostek gospodarujących; 3. kapitał społeczny umożliwia dostęp do wiedzy, umiejętności i kompetencji; 4. kapitał społeczny tworzy wartość dodaną dla jednostki, przedsiębiorstwa, regionu i kraju; 5. kraje bogate w zasoby kapitału społecznego mają większe szanse na zrównoważony i długoterminowy wzrost gospodarczy; 6. kapitał społeczny poprzez pełnione funkcje staje się obecnie kluczowym czynnikiem determinującym skuteczność strategii polityki społecznej w regionie 4

5 Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej Dlaczego jeszcze warto go badać? wnioski z badań 5

6 Uzasadnienie wyboru tematyki badawczej 8. niska wiedza odnośnie podstawowych zasobów kapitału społecznego nie tylko wśród zwykłych obywateli, ale i wśród poszczególnych reprezentantów grup docelowych w badaniu (tj. szkolnictwa, samorządów, menedżerów i bezrobotnych w województwie wielkopolskim) powoduje uśpienie potencjału, jaki drzemie w relacjach międzyludzkich, co przyczynia się do nikłego jego wykorzystania w celu poprawy warunków życiowych społeczeństwa (a w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym); 9. większość podejmowanych prób analizowania kapitału społecznego ma charakter socjologiczny, w mniejszym stopniu ekonomiczny; 10. Polska na przedostatnim miejscu w rankingach europejskich pod względem wartości kapitału społecznego; 6

7 Zgeneralizowane zaufanie Źródło: dla wszystkich krajów ESS 2008, dodatkowo dla Polski wyniki Diagnozy Społecznej z lat 2009 i 2011r. 7

8 Konceptualizacja kapitału społecznego Przyjęta w badaniu definicja: kapitał społeczny stanowi zbiór aktualnych i potencjalnych zasobów należących do osoby, poprzez uczestniczenie w zinstytucjonalizowanych relacjach i sieciach zaangażowania dzięki zaufaniu oraz w więziach współpracy, zależnych też od poziomu wykształcenia. 8

9 Zasoby i wybrane atrybuty kapitału społecznego Zasób Zaufanie pewność odpowiedzialność Wiarygodność doświadczenie autorytet, reputacja Normy i wartości otwartość akceptacja inności Lojalność życzliwość wzajemność Wybrane atrybuty Współpraca zawieranie umów z otoczeniem Przedsiębiorczość Solidarność gotowość do ryzyka etyczność postępowania Uczestnictwo wywiązywanie się z umów aktywność, zaangażowanie 9

10 Cele badawcze 1. cel główny: diagnoza poziomu i struktury kapitału społecznego oraz określenie sposobów jego wzrostu dla długotrwałego polepszenia rozwiązywania problemów społecznych w Wielkopolsce. 10

11 2. cele dodatkowe: Cele badawcze Wykonanie badań empirycznych wśród czterech zbiorowości: bezrobotnych (1000), menedżerów firm (150), przedstawicieli samorządów terytorialnych (30) oraz edukacyjnych (180) i ocena poziomu kapitału społecznego. Zbudowanie teoretycznego modelu stymulowania wzrostu poziomu kapitału społecznego. 11

12 Cele badawcze Określenie sposobów i instrumentów oddziaływania na wzrost kapitału społecznego. Opracowanie prognozy poziomu kapitału społecznego w kontekście przedsiębiorczości i jego wpływu na: o rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych o podnoszenie jakości kształcenia zawodowego przez pracodawców i instytucje edukacyjne o rozwój inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 12

13 Sformułowane hipotezy badawcze H1. Wysoka stopa bezrobocia w regionie odzwierciedla niski poziom KS. H2. Wartość KS (zmienna zależna) jest zróżnicowana strukturalnie wieloma cechami jako zmiennymi niezależnymi. Są to wiek, straż pracy, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania. H3. Poziom KS grupowego (organizacji i społeczności gminnych) jest wyższy niż indywidualnego (osób), jako skutek wartości dodanej poprzez sieci (kanały) relacyjne. H4. Większe zróżnicowanie ważności zasobów w ocenie KS występuje między grupami respondentów niż wewnątrz nich. 13

14 Sformułowane hipotezy badawcze H5. Istnieje większy związek między zasobem zaufanie z innymi zasobami o podłożu historyczno mentalnościowym (normy i wartości, lojalność, solidarność) a mniejszy z zasobami opartymi na wiedzy (wiarygodność, współpraca i uczestnictwo). H6. Poziom KS osób pracujących jest wyższy niż bezrobotnych. H7. Istnieje ścisła współzależność między zasobami KS określonymi przez respondentów jako kluczowe. H8. W mechanizmie kształtowania KS wąskim gardłem jest otoczenie bliższe i polityka państwa. 14

15 1. Metody ilościowe 2. Metody jakościowe Metody badań 15

16 Kapitał społeczny jest sumą jego zasobów. Ks i 1 Z i 16

17 Poziom KS obliczono: KS n i 1 Z W i i gdzie: Z ocena zasobu i, W waga zasobu i KS = Z W Z W W W N W N L W L WS W WS S W S U W U 17

18 Trzy grupy zasobów: I poznawcze: zaufanie, II kulturowo mentalnościowe: normy i wartości, solidarność, lojalność. III oparte na wiedzy: wiarygodność, współpraca, uczestnictwo. 18

19 Zakres badań Zakres terytorialny: sześć powiatów ziemskich i dwa grodzkie Wielkopolski. Dobór celowy (1 powiat w każdym z podregionów). Powiat poznański jako powiat wzorcowy. Kryterium doboru najwyższy poziom stopy bezrobocia w latach (najwyższy poziom zagrożenia wykluczeniem i brakiem spójności). 19

20 Powiaty województwa wielkopolskiego m. Poznań wągrowiecki średzki koniński poznański jarociński gostyński m. Konin 20

21 Stopa bezrobocia w Wielkopolsce w roku 2009 i 2010 (GUS Poznań) Podregiony i powiaty Ogółem r r. Województwo 7,9 8,6 Podregion pilski: 12,9 13,5 Powiat wągrowiecki 15,9 17,1 Podregion poznański: 5,1 5,4 Powiat poznański 2,3 3,4 Powiat średzki 12,4 13,2 Podregion leszczyński: 8,1 8,8 Powiat gostyński 11,1 11,6 Podregion koniński: 12,6 13,2 Powiat koniński 12,6 13,6 Podregion kaliski: 9,0 9,7 Powiat jarociński 12,4 13,8 21

22 Weryfikacja hipotez badawczych Hipotezy niepotwierdzone: H1. Wysoka stopa bezrobocia w regionie odzwierciedla niski poziom KS. H3. Poziom KS grupowego (organizacji i społeczności gminnych) jest wyższy niż indywidualnego (osób), jako skutek wartości dodanej poprzez sieci (kanały) relacyjne. 22

23 Weryfikacja hipotez c.d. Ponadto: hipotezy H4 nie można jednoznacznie przyjąć bądź odrzucić ze względu na dużą różnorodność zasobów wśród grup respondentów i jednostek terytorialnych. 23

24 Wyniki badań Niski i średni poziom KS, Zagrożenie pogłębienia luki KS w progn. Duże zróżnicowanie poziomu KS zarówno dla poszczególnych grup respondentów, zasobów, jak i jednostek terytorialnych, Największe zróżnicowanie ocen występuje wśród bezrobotnych, a poziom KS najniższy. 24

25 Profile ocen kapitału społecznego w poszczególnych grupach respondentów 4,2 JEDNOSTKI TERYTORIALNE 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 B P S T G J K PP S W MK MP 25

26 Profile ocen KS w jednostkach terytorialnych 4,2 GRUPY RESPONDENTÓW 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 G J K PP S W MK MP B P S T 26

27 Kluczowe i słabe ogniwa KS podobna lub prawie identyczna ocena zasobów kluczowych i słabych ogniw KS (np. w powiatach gostyńskim, jarocińskim, konińskim i poznańskim), W niektórych powiatach prognoza potwierdza stan aktualny (np. w poznańskim i jarocińskim), prognozowane przez przedstawicieli firm niebezpieczne zmniejszenie znaczenia zasobu zaufania lub nieuwzględnianie go obecnie i w przyszłości jako kluczowych (np. powiaty koniński i średzki, Poznań i Konin). 27

28 W obszarze polityki społecznej istnieje potrzeba: Wzrostu KS osobowego, szczególnie bezrobotnych i uczniów, co podniesie poziom kapitału grupowego; poprawy struktury KS poprzez wzrost zasobów opartych na wiedzy (które stanowią słabe jego strony), jak uczestnictwo i współpraca; ochrony i umacniania tzw. kluczowych zasobów: zaufanie, normy i wartości oraz wiarygodność; rozwoju przedsiębiorczości, kompetencji, podejmowania ryzyka i zaangażowania. 28

29 Narzędzie nowego podejścia do KS Opracowano dwa scenariusze realizacji regionalnej polityki społecznej uwzględniające zarządzanie kapitałem społecznym w dwóch wariantach: 29

30 a) rozwojowym 30

31 a) biernym Warianty Cechy Warunki realizacji główne siły rozwojowe A B Posiadanie wiedzy co do poziomu i struktury kapitału społecznego oraz uznania potrzeb jego kształtowania Brak pełnej wiedzy na temat KS i uznania jego roli sprawczej w skuteczności polityki społecznej. 1. Wspieranie wzrostu wyłącznie słabych ogniw KS dla wyrównywania struktury jego potencjału Polepszenie jakości instytucji formalnych. 1. Konieczność korzystania z ekspertyz zewnętrznych. 31

32 Ponadto, zidentyfikowano potrzebę: większego otwarcia się społeczności lokalnych na współpracę w ramach struktur formalnych i nieformalnych rozwoju partnerstwa społecznego wewnętrznego i zewnętrznego we wdrażaniu lokalnych strategii polityki społecznej, mające na względzie dobro wspólne i osobiste zwiększenia współuczestnictwa społeczeństwa lokalnego w tworzeniu i wdrażaniu programów społecznych 32

33 Propozycje aplikacyjne rozwoju KS (wybrane): 33 STREFA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO STREFA EDUKACJI tworzenie długoterminowej polityki sprzyjającej rozwojowi podmiotów gospodarczych, wzrost zrozumienia polityków samorządowych na problemy nierówności społecznych i solidarności, wzrost jakości instytucji formalnych, rozwój kultury proinnowacyjnej, wspieranie i współpraca z liderami społeczności lokalnej, prowadzenie paneli dyskusyjnych, kół zainteresowań i konsultacji przedmiotowych dla młodzieży, wspólne rozwiązywanie problemów młodzieży podczas otwartych debat, zapewnienie różnorodności kapitału społecznego osobowego w kształtowaniu składu uczniów w klasie, budowanie z młodzieżą partnerstwa w realizacji zadań, co wzmacnia zaufanie i odpowiedni rozwój, STREFA BEZROBOTNYCH STREFA PRZEDSIĘBIORSTW rozwój przedsiębiorczości, kształtowanie gotowości do uczenia się, do współpracy, działalności i cechy dyscypliny, organizowanie spotkań integracyjnych społeczności lokalnej przez NGO, zwiększenie dostępności młodzieży i dorosłych do wiedzy, rozwój domów kultury (biblioteki, koła hobbystyczne, sale publicznej użyteczności itp.). współpraca ze sferą nauki i edukacji, oraz zamawianie prac zleconych w tych jednostkach, inwestowanie firm w kapitał ludzki - permanentne szkolenia, poprawa komunikacji kierownictwa z pracownikami, realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,

34 Podsumowanie Stworzenie bazy danych, zasobów i atrybutów KS, jako podstawy do dalszych badań nad tematyką problemu. Badanie jako źródło informacji dla firm i podmiotów wsparcia o możliwościach inwestowania w kapitał społeczny. Stworzenie fundamentów dla zwiększenia skuteczności regionalnej polityki społecznej, w tym spójności. Poszerzenie wiedzy o możliwościach rozwoju współpracy, podejmowania wspólnych inicjatyw i przedsiębiorczości w regionach. 34

35 Przesłanki do dalszych badań: optymalna konfiguracja sieci kapitału społecznego na drodze Polski do gospodarki opartej na wiedzy, wpływ kapitału społecznego na kształtowanie wartości dodanej i wartości firm, znaczenie kapitału społecznego dla wzrostu konkurencyjności regionu, kapitał społeczny jako czynnik wyjaśniający dysproporcje rozwojowe kraju, Kontynuacja badań z uwagi na ich rolę w rozwoju społecznoekonomicznym kraju. 35

36 Dziękujemy za uwagę 36

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej

ISBN 978-83-7143-935-3. Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Redakcja naukowa dr hab. inż. MAGDALENA K. WYRWICKA, prof. nadzw. PP Redakcja językowa MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty

Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Wybrane aspekty Andżelika Libertowska Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Nauk Ekonomicznych e-mail: andzelika.libertowska@put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny

KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej. Produkt Finalny KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej Produkt Finalny Wrocław 2014 Informacja o podmiotach partnerskich, które testowały produkt KARnet 15+ model współpracy trójsektorowej w 2 miastach: Wrocław: Wrocławska

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego Raport końcowy Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę społeczną na wzrost gospodarczy województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo