Documenti per la storia delle relazioni italo-polacche ( ) Dokumenty dotycz ce historii stosunk6w polsko-wloskich ( r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Documenti per la storia delle relazioni italo-polacche (1918-1940) Dokumenty dotycz ce historii stosunk6w polsko-wloskich (1918-1940 r."

Transkrypt

1 PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO FONTI XXVI Ufficio centrale per i beni archivistici Naczelna Dyrekcja Archiw6w Paiistwowych Documenti per la storia delle relazioni italo-polacche ( ) Dokumenty dotycz ce historii stosunk6w polsko-wloskich ( r) a cura di - opracowane przez MARIAPINA DI SIMONE, NELLA ERAMO, ANTONIO FIORI, JERZY STOCH II MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI 1998

2 UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI DIVISIONE STUDI E PUllllLICAZIONI Direttore generale per i beni archivistici: Salvatore Italia Direttore della divisione rtudi e pt<bblica::;joni: Antonio Dcntoni-Litta COMITATO SCIENTIFICO - KOMITET NAUKOWY Renato Grispo e Marian Wojciechowski (direttori - dyrcktorzy), Andrzej Bartnicki, Domenico Caccamo, Paola Carucci, Antonio Fiori, J6zef Gierowski, Giuseppe Pansini, Mario Serio, Enrico Serra, Stanislaw Sierpowski, Jacck Staszewski, Jerzy Stoch Curatori - Odpowiedzialni Per i documenti italiani: coordinatore Antonio Fiori l/lavoro è stato curato da Antonio Fiori per gli anni , da Nella Eramo per gli anni e da Mariapina Di Sìmone per gli anni Za dokumenty wloskie: koordynacja Antonio Fiori Wyb6r dokument6w za lata Antonio Fiorì, za lata Nella Eramo, za lata Mariapìna Di Simone Per i documenti polacchi - za dokumenty polskie: Jerzy Stoch Ricerche archivistiche - K werenda archiwalna Nell'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri, Roma - W Dziale Dokument6w Dyplomatycznych MSZ, Rzym: Mariapina Di Simone, Nella Eramo, Antonio Fiori Nell'Archivio centrale dello Stato, Roma (W Centralnym Archiwum Pmistwowym, Rzym): Antonio Fiori (con la collaborazione dei funzionari dell'istituto - przy wsp6lpracy pracownik6w Archiwum) Nell'Archivio degli Atti moderni, Varsavia - W Archiwum Akt Nowch, Warszawa: Jerzy Stoch Traduzioni - Tlumaczeù dokona!y 1998 Ministero per i beni culturali e ambientali U ffìcio centrale per i beni archivistici ISBN Dall'italiano in polacco - Z wloskiego na polski: Agnieszka Turek Dal polacco in italiano - Z polskiego na wloski: Celeste Zawadzka Vendita: Istituto Poligrafìco e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato Piazza G Verdi, Roma Stampato a cura dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma PV

3 Documenti per la storia delle relazioni italo polacche { ) Konsul generalny w Trie,icie, Jordan-Rozwadowski, do Wydzialu Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych L 1852; R 2666/V Triest, 30 marca 1931 r Dotyczy: koncertu Dr Cesare Valabrega Do tut [ej szego] Konsulatu zwr6cil si Dr Cesare Valabrega, muzyk z Bolonii, polecony Kierownikowi Plac6wki przez prezesa klubu Circolo di Coltura [ sic!] w Bolonii, w kt6rym klubie w ostatnim czasie zawi(!zalo si e przy wsp61udziale Konsulatu Towarzystwo Przyjaci61 Polski Wy:iej wymieniony udaje si na tournée artystyczne po Europio, maj(ic na celu ropagand muzyki wloskiej XVI-XVII wieku, wyglaszaj(ic w tymce celu odczyty w j zyku wloskim lub francuskim, kt6re ilustruje odnosnymi utworami muzycznymi oddanymi na fortcpianie Do Warszawy przybylby p Valabrega z Budapesztu, gdzie bl'dzie mia! konferencj pod egid(l tow Wl'giersko-wloskicgo imienia Macieja Corvina Wymieniony muzyk mialby zamiar wyglosié taki odczyt r6wniez w Warszawie w drugicj polowie maja br i w tym celu prosi Konsulat o skomunikowanie go ze sferami muzycznymi w Polsce oraz z towarzystwem kulturalnym polsko-wloskim na terenie Polski Konsulat skierowal wymienionego do Tow Dante Alighieri w Warszawie, kt6re r6wnoczesnie zawiadamia o powy:lszyrn AAN, MSZ 4350, s 11 Il console generale a Trieste, Jordan-Rozwadowski, alla Sezione stampa del Ministero degli esteri L 1852; R 2666/V Trieste, 30 marzo 1931 Oggetto: concerto del dott Cesare Valabrega A questo consolato si è rivolto il dott Cesare Valabrega, musicista di Bologna, raccomandato al capo della nostra sede dal presidente del Circolo di cultura a Bologna,

4 Dokumenty dotyczqce historii stosunk61v polslw-wloskich ( r) Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche ( ) presso il quale ultimamente si è formata, con la cooperazione del Consolato, l'associazione degli amici della Polonia Il sunnominato si reca in tournée artistica in Europa, allo scopo di diffondere la musica italiana del XVI-XVII secolo, tenendo conferenze in italiano e in francese, che illustrano i relativi componimenti musicali presentati al pianoforte Il signor Valabrega giungerebbe a Varsavia da Budapest dove terrà una conferenza sotto l'egida dell'associazione ungaro-italiana «Mattia Corvino > Il sunnominato musicista avrebbe l'in'tcnzionc di tenere una conferenza simile anche a Varsavia nella seconda metà del mese di maggio ca e, a tale scopo, chiede al consolato di metterlo in comunicazione con gli ambienti della musica in Polonia e con una associazione culturale polacco italiana in Polonia Il consolato ha indirizzato il sm:mominato alla società Dante Alighieri di Varsavia e nel contempo comunica quanto sopra Imicnicm miasta przybyl vice-podesta (wiceprczydent) prof Lipparini i zlozyl r6wniez wspanìaly wieniec Przy grobie ustawil si e oddzial strazy cmentarnej w mundurach, zlo7nncj z weteran6w wojskowych Poza tym udzielilo miasto wycieczcc autobus6w zar6wno do wyjazdu na cmentarz jak i do przejazzuki po miescie Imieniem Tow Przyjci61 Polslci przybyl lcs pralat Bottoni, p Pompei oraz killca innych Przy zlozeniu wiellc6w mial stosowne prze1n6wienie p Lavina Wiccz6r zakonczyl si e wsp6ln lcolacj, w kt6rej uczestniczyli zar6wno Po1acy jak Wlosi W prasie bo1onskiej pojawily si e z tej olcazji bardzo sympatyczne artykuly a nadto obszerny opis calej uroczystosci wraz z fotografi(< oglosil krakowski Kurier Jlustrowany pod tytulem: Po1sko-wloskie braterstwo na cmentarzu w Bolonii Zal(lCzam wycinek z Resto del Carlino 1, opisuj cy uroczystosé AAN, MSZ 4347, s Konsul generalny w Trie8cie, Jordan-Rozwadowski, do Wydzialu Za chodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w Warszawie L 2374; R 2586/II Triest, 25 kwietnia 1931 r Il console' generale a Trieste, Jordan-Rozwadowski, alla Sezione occidentale del Ministero degli esteri, a Varsavia L 2374; R 2586/Il Trieste, 25 aprile 1931 Oggetto: cerimonia polacco italiana a Bologna sulla tomba del ministro Matuszewicz Dotyczy: w spr uroczystosci polsko-wloslciej w Bolonii na grobie Ministra Matu szewicza Dzi ki inìcjatywie Tow Leonardo da Vinci w Warszawie przybyla 15 kwietnia do Bolonii wycieczka zlozona z kilkunastu os6b odbywaj(lcych podr6i oki('in po Wloszech, pod kierownictwem adwokata J6zefa Szelchauza z Rzymu, b('d(\cego r6wniez rzymskim przedstawicielem krakowskiego Kuriera Ilustrowanego i pi suj<_lcego pod nazwiskiem Gustawa Lawiny Wycieczka miala zamier zlozyé wieniec imieniem Tow Leonardo da Vinci na grobie Tadeusza Matuszewicza znanego patrioty i dzialacza narodowego z czasu sejmu czteroletniego, a p6zniej ministra Skarbu za ksi estwa Warszawskiego, zmarlego w r 1819 w Bo1onii i na tamtejszym cmentarzu w Certosie bardzo pi eknym nagrobkiem nczczonego Powiadomiony w czas o przybyciu wycieczki, udalem si(' osobiscie do Bolonii i spowodowalem wzi cie udzialu w uroczystosci przez miasto Boloni, przez tworz(lce si e przy wsp6ludziale Konsulatu Towarzystwo Przyjaci6l Polslci oraz przez student6w Polak6w stndiuj(\cych na uniwersytecie w Bo1onii Grazie all'iniziativa dell/associazione Leonardo da Vinci di Varsavia è giunto il 1 5 aprile a Bologna un gruppo composto d a una quindicina di persone che viaggeranno per l'italia sotto la direzione dell'avvocato J6zef Szelchauz di Roma, che è anche il rappresenw tante romano del «Kurier Ilustrowany» di Cracovia e che si firma Gustaw Lawina Il gruppo aveva intenzione di deporre una corona di fiori a nome dell'associazione Leonardo da Vinci sulla tomba di Tadeusz Matuszewicz, noto patriota e attivista nazionale nel periodo della Dieta dei quattro anni e più tardi ministro del tesoro durante il Granducato di Varsavia, deceduto nel 1819 a Bologna e sepolto alla Certosa in una bella tomba Avvertito in tempo dell'arrivo del gruppo mi sono recato personalmente a Bologna e provocavo la partecipazione alla cerimonia della città di Bologna, attraverso l'associazione Amici della Polonia che si sta creando con la partecipazione del consolato e attraverso gli studenti polacchi che studiano presso l'università di Bologna l Wycinka brak

5 Do1wmenty dotyczrj:ce historii stosunk6w polsko-w!oskich ( r) Documenti per la storia delle relazìoni italowpolacche ( ) In nome della città è venuto il vice-podestà (vicepresidente) prof Lipparini che ha anche deposto una bellissima corona Presso la tomba era schierato un reparto delle guardie del cimitero in divisa, composto da veterani militari Inoltre la città ha messo a disposizione del gruppo un autobus sia per recarsi al cimitero che per i trasferimenti in città A nome dell'associazione Amici della Polonia è giunto il prelato Bottoni, Pompei ed alcuni altri La deposizione dci fiori era preceduta da un adeguato discorso del sig Lawina Ha concluso la serata una cena in comune alla quale hanno preso parte sia po lacchi che italiani Sulla stampa bolognese in tale occasione sono apparsi articoli molto simpatici ed inoltre un'ampia descrizione di tutta la cerimonia con fotografia era pubblicata sul «Kmjer Ilustrowany» di Cracovia con il titolo «Fratellanza polaccowitaliana al cimitero di Bologna» Allego un ritaglio del «Resto del Carlino» che descrive la cerimonia 1 kim slylu Daj(!C latwy upust tym swoim zlosliwosciom Martin Franklin zapomina, ie sam o malo si nie znalazl w identycznym poloieniu w Madrycie i ie teraz, po swcj nomicacji do Brukseli nie prezentuje si' najswietnicj, gdyz na skutek incyden t6w wlosko-belgijskich, rz"d tutejszy rozmyslnie wyjazd jego na now(l plac6wkl' odwleka Wyb6r na Ambasadora wloskiego w Warszawie hr Ludwika Vannutelli Rey, najstarszego rang<t Ministra Pelnomocnego I kl, kt6ry w 1928 r odwolany zostal z Pragi, by zrobié tam miejscc wplywowemu faszyscie i od tego czasu zajmowal si e w Palazzo Chigi, na specjalne zlecenie Grandiego, opracowywaniem dosé drailiwych podbbno dokument6w z epoki S Sonnina, wywolal w tutejszych kolach towarzy skich rozliczne komentarze, bowiem plac6wka warszawska byla przedmiotem wielu marzeù i to nieraz ze strony czynnik6w spoza kariery dyplomatycznej, a hr Vannutelli Rey nie ma, jak widzl' w tych kolach, a nawet wsr6d CZ\'Sci swych koleg6w, zbyt wielkiego miru osobistego Jakichs powainiejszych przyczyn tej okolicznosci nie zdolalem ustalié, nikt mi bowiem w rozsedne, rozmowie, poza przytoczeniem zupelnie blahych anegdotek, nie umial tego uzasadnié Minister Grandi natomiast, z kt6rym rozmawialem o naminacji Vannutel1i'ego 24 bm oswiadczyl mi, ie ceni go bardzc wysoko, jako wybitnie inteligentnego i zdolncgo dyplomatç Pracowal z nim duzo ostatnimi czasy i tak by! z jego wsp61pracy zadowolony, ie nosil si nawet z mysl(l mianowania go Sekretarzem Generalnym Ministerstwa, wszelako Ministerslwo Finans6w nie przystalo na przyw r6cenie odpowiedniego etatu, zniesionego od lat kilku M6wil mi jeszcze Grandi, ie nosil sii' pierwotnie u z mysl" wyslania jako ambasadora do Warszawy Guariglii, dyrektors generalnego dj/ spraw Europy i Lewantu, ale zmiarkowal, ie nie moie obecnie pozbywaé sii' jcgo z Centrali, gdy jest taki nawal pracy i gdy ion sam Grandi ma na widoku szereg wyjazd6w za granicl' w zwi<!zku z mi,dzynarodowymi konferencjami Korzystne r6wniez informacje o talentach i pracy hr Vannutelli Reya mam od Szefa Gabinetu, P Ghigi'ego Jest Vannutelli Rey kawalerem, lat piiiédziesil'ciu, kuzynem kardynala o tymie nazwisku, bywal od czasu wojny swiatowej, w kt6rej bra! udzial, w r6znych misjach dyplomatycznych w Paryzu i w Londynie, jako samodzielne plac6wki ma za sob(l Tangier i Pragl' Spotykalem go parokrotme w salonach tutejszych Z rangi, aczkolwiek na Ministra Pelnomocnego I Id awan sowal by! szybko, jest pierwszym, kt6ry pretendowaé mogi do Ambasady Slysz,, ie na Warszawl' niezmiernie sii' cieszy i staraé sii' b edzie usilnie o dobre postawienie sii' tam Ma mnie odwiedzié, skoro tylko otrzy:ma nominacyjny dekret kr6lewski, co!ada dzieù nast pi Wszelako do Warszawy nie uda si e przed zakoùczeniem swoich prac prowadzonych w Palazzo Chigi, dzi ki czemu Petrucci bi'dzie m6gl jeszcze przez czas pewien korzystaé z prerogatyw chargé d'affaires ai 257 Ambasador w Rzymie, Przeidziecki, do ministra Spraw Zagranicz nych, Zaleskiego Scisle tajne R 912/31 Rzym, 27 kwietnia 1931 r Dotyczy : zmiana na stanowisku ambasadora wloskiego w Warszawie Hr Martin Franldin tak si nie kryl od dluiszego juz czasu z tym, ie si stara o przeniesienie z Warszawy na inn plac6wkiè ze wzgl d6w klimatycznych i osobis tych, te zrnian na stanowisku Ambasadora wloskiego w Warszawie uwazaé mo:zna bylo za rzecz aktualn<!- Starania Martin Franklina szly w kierunku Madrytu, kt6ry jednak przypadl w udziale Durini'emu Totez Martin Franklin, kt6ry ten wyb6r przypisuje intrygom tego ostatniego, dworuje dzis sobie z niego glosno, wskazuj(!c, jak wielk<t niespodziank<' byly wypadki hiszpat\skie dia Durini'ego, kt6ry niemal w ich przeddzieù skladal swe listy wierzytelne kr6lowi Alfonsowi XIII i zapewnial jakoby Rzym o trwalosci panowania tegoz, oraz jakim rozczarowaniem musialo byé dla nowej Ambasadorowej rozstanie si z perspektyw(l :i:ycia dworskiego w wiel- 1 Il ritaglio manca AAN, Amb Ber/in 128, s

6 804 Dokumenty dotyczq_ce historii stosunk6w po!sko-wloskich ( r) L'ambasciatore a Roma, Przeidziecki, al ministro degli esteri, Zaleski Rrr 912/31 Roma, 27 aprile 1931 Oggetto: mutamento nella carica di ambasciatore italiano a Varsavia Il conte Martin Franklin da tanto tempo non nascondeva la sua intenzione di farsi trasferire da Varsavia in un'altra sede per motivi climatici e personali, e il mutamento alla carica di ambasciatore italiano a Varsavia si può ritenere una cosa attuale Martin Franklin cercava di ottenere Madrid, che invece è andata al Durini Pertanto Martin Franklin, che attribuisce questa scelta agli intrighi di quest'ultimo, si fa oggi alte beffe di lui, indicando quale grande sorpresa devono essere stati gli avvenimenti spagnoli per il Durini, che quasi alla loro vigilia aveva presentato le sue lettere credenziali al re Alfonso XIII e aveva in un certo modo garantito a Roma il prolungarsi del suo regno, e quale delusione deve essere stata per la nuova ambasciatrice abbandonare l'idea di fare vita di corte in grande stile Dando facile sfogo a queste sue cattiverie, Martin Franklin dimentica che egli stesso per poco non si è trovato nella stessa identica posizione a Madrid e che ora, dopo la sua nomina a Bruxelles, in seguito agli incidenti italo-belgi, il governo di qui appositamente rinvia la sua partenza per una nuova sede La scelta per la carica di ambasciatore italiano a Varsavia del conte Luigi Vannutelli Rey, il ministro di I classe più anziano di rango, il quale nel 1928 era stato richiamato da Praga, per far là posto ad un influente fascista e da allora si occupa a Palazzo Chigi, per speciale ordine di Grandi, dell'elaborazione di documenti che vengono detti scottanti, dell'epoca di S Sonnino, ha provocato nei circoli sociali di qui moltissimi commenti, poiché la sede di Varsavia era oggetto di molte speranze, alle volte anche da parte di persone al di fuori della carriera diplomatica, ed il conte Vannutelli Rey non gode, come vedo in questi circoli, e persino fra una parte dei suoi colleghi, di un'alta stima Non sono riuscito a stabilire le cause di questa circostanza; nessuno infatti, in un discorso ponderato, oltre a riportare aneddoti del tutto futili, è stato capace di darne una giustificazione Il ministro Grandi invece, con il quale ho parlato della nomina del Vannutelli il 24 cm, mi ha dichiarato di apprezzarlo molto, come diplomatico particolarmente intelligente e capace Ultimamente ha lavorato molto con lui ed era tanto soddisfatto di tale collabora zione che aveva intenzione di notninarlo segretario generale del ministero, non appena il Ministero delle finanze avesse acconsentito alla ricostituzione della carica abolita da molti anni Grandi mi ha detto inoltre che dapprima aveva avuto intenzione d'invitare come ambasciatore a Varsavia il Guariglia, direttore generale per le questioni dell'europa e del Levante, ma si era accorto di non potersene privare attualmente al ministero poiché vi è tanto lavoro e lui stesso, Grandi, ha intenzione di fare molti viaggi per prendere parte alle conferenze internazionali Ho informazioni favorevoli sul talento e sul lavoro del conte Vannutelli Rey anche dal capo del gabinetto, sig Ghigi Il Vannutelli è uno scapolo, sulla cinquantina, cugino del cardinale dallo stesso cognome; dalla guerra mondiale, alla quale ha partecipato, ha preso parte a varie missioni diplomatiche a Parigi e a Londra, e come sedi autonome ha dietro di sé Tangeri e Praga L'ho incontrato un paio di volte nei salotti di qui Per rango, anche se molto rapidamente ha raggiunto la carica di ministro plenipotenziario di I classe, è il primo Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche ( ) 805 che potesse aspirare all'ambasciata Ho sentito dire che è molto contento di Varsavia e cercherà di sistemarvisi bene Deve venire a farmi visita non appena riceverà il decreto di nomina reale, cosa che dovrebbe aver luogo da un giorno all'altro Ad ogni modo non si recherà a Varsavia prima di terminare i lavori condotti a Palazzo Chigi, per cui Petrucci potrà ancora per un certo periodo usufruire delle prerogative dell'incaricato d'affari ad interim 258 Ambasador w Rzymie, Przeidziecki, do ministra Spraw Zagranicz nych, Zaleskiego Poufne L 1011/3 1 ; R 2674 Rzym, 8, maja 1931 r Dotyczy : wyjazdu do Polski dep Coselschi Zg!osil si\) do mnie deputowany wloslci prof Eugcniusz Coselschi, przewod nicz(lcy Narodowego Zrzeszenia Ochotnik6w Wojcnnych i jeden z bardziej czynnych dzialaczy faszystowskich, pochodzenia polskiego Oswiadczyl mi on, ile zamierza udaé si\) do Polsld na miesi(ic w zwi<jzku z odczytami, lct6re ma wyglosié w War szawie i Kralcowie, z ramicnia towarzystwa <<Dante Alighieri>> Przyb edzie w tym celu do Warszawy w dniu 31 maja br M6wil mi dalej, ile ze wzgl\)du na swe polskie tradycje rodzinne, zywi od dawna bardzo szczer e sympati\) do Polslci, i ze szczeg6lnym zainte, resowaniem odwiedzi i<! obecnie po raz pierwszy Podkreslil, 71;, pragnie by ta jego podr6z oddala uslugi propagandowe Wlochom faszystowskim z jednej strony, a Po1sce z drugiej, i w zwi zku z tym wyrazi! zyczenie odwiedzenia w szczeg6lnosci Wilna, w celu zapoznassa si\) na miejscu z kwesti(! polslco-litewsk(l, kt6re si\) interesuje, gdyz mia! juz spsobnosé przeciwstawié si e w ramach swej organizacji pr6bom propagandy litewskiej podejmowanej za posrednictwem Grupy Garybaldczyk6w Pr6cz lego odwiedzilyby ch etnie Gdansk i Gdyni\), wiedz(ic, ze Mussolini interesuje si\) osobiscie kwesti(l rozwoju portu gdynslciego i naszego dost\)pu do morza Wreszcie zamierza p Coselschi poznaé Krak6w i jego zabytki i odwiedzié znan(! mu z dawnych czas6w p Kasprowiczow(l na Harendzie pod Zakopanem W ci(!gu rozmowy p Coselschi prosi! mnie o materialy informacyjne o Polsce, kt6re mu w nast\)pstwie dostarczylem, oraz wyrazil nadziej\), 71;, w ci gu swego pobytu w Warszawie b\)dzie m6gl byé przyj\)ty przez Pana Marszalka Pilsudskiego na czym szczeg6lnie by mu zaleialo

7 806 Dokumenty dotyczqce historii stosunkbw polsko-wloskich { r) Documenti per la storia delle relazioni italo-polacche ( ) Sl!dzl', ze spontaniczn{! inicjatyw dep Coselschi i jego podròz de Polski mozna i naleialoby z naszej strony starannie wyzyskaé Zjednanie dia nas w spos6b trwaly jego zaintersesowania i sympatii, mogloby z uwagi na jcgo rol< i ruchliwosé na gruncie tutejszym oddaé naszej akcji propagandowej wydatne uslugi, dlatego tez pozwalam sobie prosié Pana Ministra o polccenie szczeg golowego opracowania w porozumieniu z Ambasadì! Wloslq1 w Warszawie programu podrò:ly po Polsce p Coselschi i zakomunikowanie mi tego programu oraz ewentualnych zwittzanych z nim wskazòwek w celu om6wienia tych spraw z p Coselschi, jeszcze przed jcgo wyjazdem Nadmieniam, :le nie by!o mowy o jakimkolwiek finansowaniu kosztòw tej podroiy z naszej strony, co, o ile rozumiem, w gr nie wchodzi, ie natomiast dep Coselschi jako wspòldyrektor czasopisma «La Volontà d'italia>> mòglby od nas otrzymaé znizkowy bilet kolejowy, o ktòry byé moie juz lub wyst{!pi Ambasada Wloska w Warszawie W przeciwnym razie pozwalam sobie prosié o jego wyrobienie zgodnie z zaprojektowanym programem podrò:ly i nadeslanie go do Rzymu za moim posrednictwem Pozwalam sobie ròwniez gor{!co polecié prosbl' dep Coselschi o audiencil' u Pana Marszalka Pilsudskiego z uwagi na zrozumiale znaczenie, jakie on do jej uzyskania przywii!zujc sapendo che Mussolini si interessa personalmente della questione dello sviluppo del porto di Gdynia e del nostro accesso al mare Infine il signor Coselschi desidera conoscere Cracovia ed i suoi monumenti e fare visita all'harenda presso Zakopanc alla signora Kasprowiczowa, che conosce da molto tempo Durante il colloquio il sig Coselschi mi ha chiesto del materiale informativo sulla Polonia, che gli ho successivamente fornito, ed ha espresso la speranza di essere ricevuto durante il suo soggiorno a Varsavia, dal maresciallo Pilsudski, cosa su cui conta molto Ritengo che da parte nostra si possa c si debba accuratamente sfruttare la spontanea ' iniziativa dell'an Coselschi ed il suo viaggio in Polonia Suscitare in modo duraturo il suo interesse e la sua simpatia, dato il suo ruolo e la sua industriosità sul terreno locale (italiano), potrebbe dare eminenti servizi; per questo motivo mi permetto di chiedede di farìelaborare in modo particolare e d'accordo con l'ambasciata italiarìa a Varsavia, il programma del viaggio attraverso la Polonia del sig Coselschi e di comunicarmelo insieme alle eventuali indicazioni a ciò connesse, perché ne possa parlare con il sig Coselschi, ancor prima della sua partenza Devo ricordare che non si è parlato di nessun finanziamento delle spese di questo viaggio da parte nostra, cosa che, mi è sembrato di capire, non entra in gioco, mentre l'an Coselschi, quale condirettore della rivista «La Volontà d'italia», potrebbe ricevere da noi un biglietto ferroviario a riduzione, cosa che potrebbe essere stata già richiesta o lo sarà presto, dall'ambasciata italiana a Varsavia In caso contrario mi permetto di chiedere che tale biglietto venga rilasciato concordemente al programma di viaggio previsto ed inviato a Roma perché lo possa consegnare Mi permetto anche di raccomandare calorosamente la domanda dell'an Coselschi di essere ricevuto in udienza dal maresciallo Pilsudski data la comprensibile importanza che egli vi annette AAN, MSZ 4350, s L'ambasciatore a Roma, Przeidziecki, al ministro degli esteri, Zaleski 259 L conf 101 1/31; R 2674 Roma, 8 maggio 1931 Oggetto: viaggio dell'an Coselschi in Polonia Si è rivolto a me il deputato italiano prof Eugenio Coselschi presidente dell'associa zione nazionale dei volontari di guerra e uno dei fascisti più attivi, di origine polacca Egli mi ha dichiarato di avere intenzione di recarsi in Polonia per il periodo di un mese per tenere alcune conferenze a Varsavia e a Cracovia, nell'ambito della società «Dante Alighieri» Giungerà a tale scopo a Varsavia il 3 1 maggio ca Mi ha poi detto che, a causa delle sue antiche tradizioni familiari polacche, sente da tempo una simpatia molto sincera per la Polonia e con particolare interesse la visiterà ora per la prima volta Ha rilevato di desiderare che questo suo viaggio renda servizi propagandistici all'italia fascista da una parte, e alla Polonia dall'altra, per cui si augura di visitare particolarmente Vilna, al fine di conoscere sul posto la questione polacco-lituana, della quale si interessa avendo avuto l'occasione, nell'ambito della sua organizzazione, di opporsi ai tentativi di propaganda lituana intrapresi per mediazione del gruppo dei garibaldini Visiterebbe inoltre volentieri Danzica e Gdynia, Ambasador w Rzymie, Przeidziecki, do ministra Spraw Zagranicz nych, Zaleskiego Scisle tajne R 1055/31; R 2602 Dotyczy: Rzym, 9 maja 1931 r sprawa skarg ukrainskich przed Lig Narodòw Dnia 8-go maja odwiedzilem Grandi' ego i wykonalem otrzyman w przeddzien instrukcjl' Pana Ministra No PI /3 1 (R 4814) z dnia 4 bm 1 w sprawie 1 Instrukcji brak

8 Dokumenty dotyczqce historii stosunk6w polsko 1vloskich ( r) Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche ( ) likwidacji petycji ukrainskich w Komitecie Trzcch Rozmowi' zacz(lle m od pod zi kowania w imieniu Pana Ministra Grandi'emu za przychylne ustosunkowanìc si przeztl w swoim czasic do i:yczeù Pana Ministra przcz delcgowanie Ambasadora Bordonaro na londynsk sesjì' Komitetu Trzech Zrobilo to na Grandi'm widocznie dobre wra:lenie Przedstawilem mll dalej obecny stan sprawy i przyta czaj(l_ C mu nasze wnioski i argumenty, przypomnialem, Ze i Wlosi wiedz z wlasnego doswiadczcnia czym S(! pr6by 1nieszania SÌ<( obcych Mocarstw i zagranicznych czynnik6w do wewnì'trznych spraw pat\stwa pod pretekstcm ochrony praw mniej szosciowych Celuje w tym Druga Miì'dzynarod6wka gdy chodzi jej o zwalczanie znienawidzonych przez nì(l ustroj6w panstwowych Na tym gruncie Wlochy i Polska S(l traktowane na r6wni, czego przykladem byla ostatnia sprawa prof Moulin, chocia± my skrì'powani jestesmy w dodatku traktatem mniejszosciowym Agitacja ukrainska przeciw Polsce jest sztucznie pedtrzymywana z zemn rz, gl6wnie z Ber lina a tak:le z Pragi Pedkrestaj ten estatni fakt, chcia!em by Grandi wyczul wplyw Czech6w w tej sprawie, co wobec nastroj6w tutcjszych mo:le mieé bardze poz\!dany efekt Wreszcie omawiaj rol e Hendersona na ostatniej sesji Komitetu Trzech, i to nie tyle w swietle osobistych jego pogl 6w, co presji 2ywiol6w II Miì'dzynarod6wki i zainteresowania sympatyzui<_!cych z ni(l czlonk6w Izby Gmin, wyrazilem przypuszczenie, :le Grandi nie jcst w tej sprawie zwi any Zadnymi wzgl dami solidarnosci z Hendersonem Podchwycil to Grandi i odparl 2ywo, ie chociaz Wlochy maj(l dzis w wielu zagadnieniach wsp61ne z Angli interesy i pogl y, niemniej prowadz one swoj niezale±n polityl(\', a w danym wypadku maj oczywiscic najzupelniej woln n;k Prosil mnie dalej Grandi, by zape\vllié Pana Ministra, Zc rozumial zawsze, tym lepiej jeszcze po styczniowej sesji Rady Ligi, czym jest mieszanie sii' do spraw mniejszosciowych obcego paùstwa i jakie zio z tego wynika Ingerencja tego rodzaju podwaia suwerennosé i autorytet danego paùstwa i jest z tej racji cz stokroé wprost niedoszecznoscièl Konstatuje Grandi, :le Polska ma zakorzenion(l od wiek6w nìezwykl odpornosé i si!\', kt6ra pozwala jej skutecz nie stawiaé czolo ustawicznym zakusom nie1nieckim WyraZaJ specjalnie gl bokie uznanie dia spokojnej i konsekwentnej taktyki Pana Ministra w tych sprawach Prosil mnie w kotlcu o zakomunikowanie Panu Ministowi, 7e ze swej strony zrobi wszystlco co bì'dzie m6gl, by p6jsé mu w materii skarg ukrainskich na r k Z rozmowy z Grandi'm odnioslem wra:lenie, Ze rozumie on doskonale nasze stanowiske, i :le z tytulu wlasnych wloskich doswiadczen mniejszosciowych poczuwa si do pewnej nau tralnej solidarnosci z nami w tej dziedzinie Poza tym wplywa na te niew(!tpliwie r6wniez osobista, wyrazna i szczera sympatie jak(! ma Grandi do Pana Ministra, a tak:le reminiscencje z pobytu Grandi'ego w Polsce i doznanego tam serdecznego przyjì'cia Powiedzial mi Grandi, :le przybì'dzie do Genewy 14 bm dia ustalonego spotkania si w przeddzien sesji z Hendersonem Grandi liczy na zobaczenie tam Pana Ministra i na moznosé blizszego om6wienia z nim sprawy mniejszosci uk raiùskich, jeszcze przed obradami genewskimi Mo:le Pan Minister b edzie m6gl zatem osobiscie wplyn na Grandi'ego, by postaral SIQ_ urobié ze swej strony Hendersona Rosso i Pilotti nie wr6c(l do Rzymu przed sesj genewskìl nie mogç wi ec ich tutaj przygotowaé Rosso jest jednak zasadniczo wyj(ltkowo dobrze dia nas uspo sobiony, zdaje mi siìè przeto, ze mo:lemy na niego liczyé i pozwolilbym sobie proponowaé, by nasza Delagacja nawi ala z nim scisly kontalct zaraz po jego przybyciu do Genewy W sprawach ukrainslcich rozmawialem tu jeszcze z Szefem Gabinetu Grandi'ego Ghigi'm, kt6ry bì'dzie moze towarzyszyl Ministrowi w po dr62y do Genewy Wreszcie Radca Romer odwiedzi\ 9 bm z mego polccenia Markiza Dian,, zastqpujìlcego Ministra Rosso w Dyrekcji dia spraw Ligi Narod6w i przedyskutowal z nim jeszcze szczeg6lowo rzecz calf!, by si upewnié, ijj zostan:le ona naleiycie zrefcrowana i przygotowana przez biura ministerialne Z rozmowy tej odni6s! Radca Romer dobre wra:lenie Refcrat przygotowany dia Grandi'ego zostal naleiycic udokumentowany i uwzgl ednia nasze argumenty i wnioski Broszury i publikacje propagandowe ukrainskie, kt6rymi Palazzo Chigi byly zarzncone, poszly w k t bez przestudiowania W koùcu Diana dal wyraz osobistcmu przeko naniu, 7e nasze postulaty w sprawie ukraillskiej maj tym razem znaczne szanse powodzenia, gdyz program obrad genewskich tak jest waznymi i trud nymi zagadnicniami, Ze najprawdopodobniej nikomu nie b dzie zalezalo na zwi ekszeniu jeszczc plaszczyzny taré i trudnosci Sam spotkalem jeszcze Dianç, po jego raporcie u Grandi'ego i upcwnié si e moglem, :le Grandi jest dia nas w sprawie ukrainskiej jak najlepiej usposobiony,! : l l AAN, Amb Ber/in 128, s L'ambasciatore a Roma, Przeidziecki, al ministro degli esteri, Zaleski Rrr ; R 2602 Roma, 9 maggio 1931 Oggetto: questione delle querele ucraine alla Società delle nazioni Addl 8 maggio mi sono recato in visita da Grandi ed ho eseguito le istruzioni ricevute il giorno prima da lei, cioè il n Pl 11942/31 (R 4814) del cm1 sulla liquidazione delle petizioni ucraine al Comitato dei tre Ho iniziato col ringraziare a suo nome Grandi per la benevola posizione assunta da lui a suo tempo adeguandosi al suo desiderio di delegare 'l Documento non rinvenuto

Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche (1918-1940) Dokumenty dotycz ce historii stosunk6w polsko-wloskich (1918-1940 r.

Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche (1918-1940) Dokumenty dotycz ce historii stosunk6w polsko-wloskich (1918-1940 r. PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO FONTI XXVI Ufficio centrale per i beni archivistici Naczelna Dyrekcja Archiw6w Pai:tstwowych Documenti per la storia delle relazioni itala-polacche (1918-1940) Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Life Beyond Tourism Auditorium al Duomo Cerimonia per l intitolazione della Sala Anfiteatro ad Andrzej Tomaszewski Mercoledì 14 settembre 2011 ore 16.30 Life Beyond Tourism Auditorium al Duomo Via de Cerretani

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,

Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori, Szanowni Państwo. Gdy w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej ubiegłej jesieni zrodziła się koncepcja zorganizowania imprezy, którą roboczo nazwaliśmy Dniami Włoskimi we Wrocławiu, nawet przez myśl nam nie

Bardziej szczegółowo

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE Opera a cura di Annunziata Marciano Hanno contribuito i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici Pertner del Progetto Comenius: Knowlede

Bardziej szczegółowo

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK

Nuovo Progetto italiano 1 SŁOWNIK W słowniczku hasła ułożone są według kolejności występowania w każdej jednostce, ze wskazaniem woluminu (Podręcznik / Zeszyt ćwiczeń) oraz sekcji (A, B, C...). Kiedy akcent pada w słowie niestandardowo,

Bardziej szczegółowo

Indice. ATTENZIONE! Ricordate che se telefonate da cellulari con operatori esteri è necessario digitare +48 prima del numero 22

Indice. ATTENZIONE! Ricordate che se telefonate da cellulari con operatori esteri è necessario digitare +48 prima del numero 22 Varsavia in breve Indice photo: PZ Studio COME ARRIVARE A VARSAVIA 2 COME MUOVERSI PER VARSAVIA 3 INFORMAZIONI TURISTICHE 7 INFORMAZIONI PRATICHE 8 DOVE DORMIRE 16 ATTRAZIONI TURISTICHE 19 SALE DA CONCERTO,

Bardziej szczegółowo

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 204 roku! PROGETTO ITALIANO JUNIOR, 2, Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla gimnazjum na rok szkolny 205/206, opracowana ściśle według

Bardziej szczegółowo

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue

członek member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue członek Polskiej IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of THE POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY Katalog/catalogue XI Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Dobra perspektywa dla przestrzeni publicznej oznacza nie tylko przyjemny widok z każdej strony. To przede wszystkim organizacja urbanistyczna, która w każdym detalu zwraca uwagę na korzystającego z tej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2011 UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

Il Tuo consulente in Polonia

Il Tuo consulente in Polonia Il Tuo consulente in Polonia Twój doradca w Polsce www.bosetti.pl Esperienza e presenza Dzielimy się doświadczenie m 2 Benvenuti in BGC Group Witamy w BGC Group BGC Group gestisce lo sviluppo del gruppo

Bardziej szczegółowo

Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych

Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych Człowiek w Kulturze 18 Krzysztof Wroczyński Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych Antonio Rosmini był aktywnym uczestnikiem nie tylko życia intelektualnego, społecznego i kościelnego współczesnej

Bardziej szczegółowo

Descrizione della misura/aiuto nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento:

Descrizione della misura/aiuto nei cui confronti la Commissione avvia il procedimento: Con lettera del 16 luglio 2008, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo

Bardziej szczegółowo

auromatic 560 VRS 560 IT, HR, PL

auromatic 560 VRS 560 IT, HR, PL auromatic 560 VRS 560 IT, HR, PL Per l'utilizzatore/per il tecnico abilitato Istruzioni per l'uso auromatic 560 Centralina solare di regolazione differenziale VRS 560 Indice Informazioni generali...2

Bardziej szczegółowo

WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO

WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO KS. TADEUSZ FITYCH PWT Wrocław Praga Studia Warmińskie XXXVIII (2001) WŁOSKA DZIAŁALNOŚĆ GIOVANNIEGO BATTISTY LANCELLOTTIEGO Treść: Wste p. I. Przodkowie i najbliz sza rodzina. 1. Powstanie dwu najwaz

Bardziej szczegółowo

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej ISSN 1895-9911 ISBN 978-83-7542-058-6 Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej Polonia University Scientific Journal TOM 6 Vol. 6 Częstochowa 2012 Redaktor naukowy: dr Magdalena Pluskota Sekretarz redakcji:

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII. Copyright by Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ VII TORUŃSKIE STUDIA POLSKO-WŁOSKIE VII pod redakcją Zbigniewa Witkowskiego i Cezarego Bronowskiego STUDI POLACCO-ITALIANI DI TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004)

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Mieczysław Żochowski TERMINOLOGIA POLSKO WŁOSKA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Autor jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem specjalizującym się

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA

MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA KS. UKASZ KAMYKOWSKI MIEJSCE PISMA WI TEGO W POZNANIU OBJAWIENIA ZARYS PROBLEMATYKI TEOLOGICZNOFUNDAMENTALNEJ Pismo wi te by o zawsze zwi zane na ró ne sposoby z teologi. Odgrywa o sw rol w staro ytnej

Bardziej szczegółowo

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 September 2000 T H E I N T E R N A T I O N A L M A G A Z I N E F O R G L A S S A N D D E S I G N Summary Number

Bardziej szczegółowo

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra

Uroczystosc w auli Politechniki Wrodawskiej miala szczeg61nie uroczystct opra grudzien 1999 Swi~to Nauki 15 listopada 1999 Tegoroczne Swi((to Nauki Wrodawskiej mialo szczeg6lnie uroczysty, og6lnokrajowy charakter. Symbolizowala to obecnosc az dw6ch minis trow: prof. Miroslawa Handkego

Bardziej szczegółowo

JUS ROCZNIK. Tom 12 (18) 2007 MATRIMONIALE. Ze studiów nad koêcielnym prawem ma eƒskim

JUS ROCZNIK. Tom 12 (18) 2007 MATRIMONIALE. Ze studiów nad koêcielnym prawem ma eƒskim JUS ROCZNIK Tom 12 (18) 2007 MATRIMONIALE Ze studiów nad koêcielnym prawem ma eƒskim Wydawnictwo Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego Warszawa 2011 2007 Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała

Bardziej szczegółowo

Witaj szkolo! Witaj Refo O!

Witaj szkolo! Witaj Refo O! NR 9'(6'6) WRZESIEN... 999 CENA 1 Zl zaduma nad mogilami 1920 l. W sierpnlowym numerze "Zy Wydaje SIf;, i.e w tej kwestil cia Nasiefska" pisalem wyda wladze Gminy, a nawetpowialu, rzeniach z sierpnia 1920

Bardziej szczegółowo

3/4. VENUS Recover HRV. IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15

3/4. VENUS Recover HRV. IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15 3/4 VENUS Recover HRV IT Installazione completa 3 PL Pełna instalacja 15 2 IT VENUS Recover HRV Manuale: INSTALLAZIONE COMPLETA 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. PRIMA DI INIZIARE 2. ACCESSORI Per un migliore

Bardziej szczegółowo

DISR 57M17. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instrukcja obsługi. Operating instructions. IT Italiano. NL Nederlands. PL Polski.

DISR 57M17. Gebruiksaanwijzing. Istruzioni per l uso. Instrukcja obsługi. Operating instructions. IT Italiano. NL Nederlands. PL Polski. DISR 57M17 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Scheda prodotto, 7 Assistenza, 9 Installazione, 10-11 Descrizione dell apparecchio,12

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR III i IV Tarnów

Bardziej szczegółowo

Istruzioni per l uso. Sommario LTF 11P123 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LTF 11P123 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 EN English,15 PL Polski, 29 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare l ambiente Installazione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

Ernest Bojek Doktrynalne determinacje włoskich koncepcji podziału terytorialnego państwa

Ernest Bojek Doktrynalne determinacje włoskich koncepcji podziału terytorialnego państwa Ernest Bojek Doktrynalne determinacje włoskich koncepcji podziału terytorialnego państwa During the first years after the war, italian legal literature became introspective. N. Bobbio 1 Zjawisko, które

Bardziej szczegółowo

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 16 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv.

Bardziej szczegółowo