Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Uzbrojenie terenu Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych rozwiązań Wodociąg w układzie pierścieniowym Przyłącza wodociągowe do budynku Wodociąg na czas budowy 5.4. Dobór wodomierza Dobór wodomierza głównego Dobór wodomierza na przyłączu do celów ppoż Przyłącza zasilające wodociąg pierścieniowy 5.6. Oznakowanie 5.7. Próby i odbiory 5.8. Przejścia przez przegrody budowlane 5.9. Roboty ziemne Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego i kołowego Wytyczne eksploatacyjne Uwagi końcowe

2 PI RY UNKÓW Nr rys. Tytuł rysunku: Skala 05.1 Plan sytuacyjno-wysokościowy, sieci i przyłącza wod.-kan. 1: Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1: A Profil przyłącza wodociągowego (wariant tumczasowy) 1:100/1: Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1: A Profil przyłącza wodociągowego (wariant tumczasowy) 1:100/1: Profil sieci wodociągowej 1:100/1: Profil przyłącza ww2 1:100/1: Profil przyłącza ww1 1:100/1: Schemat studni wodomierzowej sw1 BS 05.8 Schemat studni wodomierzowej sw2 BS 05.9 Schematy węzłów wodociągowych BS Schematy węzłów wodociągowych BS Schemat montażowy rury osłonowej BS PI ZAŁ၇卷CZNIKÓW Nr zał. Treść załącznika: 1 Karta katalogowa wodomierzy

3 OPI TECHNICZNY 5.1. Dan w d ncyjn INWE TOR: Gmina Miejska Słupsk, w imieniu i na rzecz której działa: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, Słupsk ADRE OBIEKTU: Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr ew.52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69, 139, 40, 57/19, 57/ C l o acowan a Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej dla: pierścieniowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku przyłączy wodociągowych zasilających sieć pierścieniową dla obiektu Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej, Słupsk, ul. Grunwaldzka, nr ew. dz. 52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69, 139, 40, 57/19, 57/ Pod awa o acowan a Założenia stanowią: - Zlecenie i umowa, - Projekt zagospodarowania terenu, - Projekt budowlano-architektoniczny, - Badania geotechniczne, - Uzgodnienia międzybranżowe, - Warunki techniczne przyłączenia na dostawę wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych PT/IO/796/11 z dnia , - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), Warunki techniczne, normy i przepisy szczegółowe.

4 Zak o acowan a Zakres opracowania obejmuje: projekt wykonawczy wodociągu w układzie pierścieniowym wraz z dwoma podejściami wodociągowymi do planowanego budynku Parku Wodnego; projekt wykonawczy przyłączy wodociągowych an n jący Teren położony jest na terenie miasta Słupska oznaczony w planie miejscowym symbolem 19.12C.US,(ZP) oraz 23.16C.ZP,Ul. Teren znajduje się między ulicami Grunwaldzką i Portową, w północnej części Słupska. Ma powierzchnię zróżnicowaną, kształt nieregularny. Część centralna, w której zaprojektowano obiekt, jest najwyżej położona. W kierunku północno - wschodnim teren łagodnie opada. W części zachodniej i południowo-zachodniej teren (wąwóz) jest obniżony o około 6 m. Na działce znajduje się 5 stawów. Teren jest częściowo zadrzewiony oraz uzbrojony. Działka w południowo-zachodniej części sąsiaduje z ul. Grunwaldzką. Obecnie na działkach 52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69 w Słupsku w części północno-wschodniej terenu objętego PZT istnieją sieci/przyłącza wodociągowe zaopatrujące w wodę działki sąsiednie (58/15), poza obszarem opracowania. Po południowej stronie analizowanego obszaru, w ul. Grunwaldzkiej znajduje się sieć wodociągowa DN ၇卷. U၇卷၇卷 oj n n၇卷 Na trasie projektowanej wodociągowej sieci wewnętrznej oraz przyłączach do budynku nie występują żadne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Na trasie projektowanych przyłączy występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej: - sieci wodociągowe - sieci energetyczne - sieć gazowa - sieci k.s. i k.d Wa ၇卷nk ၇卷 ၇卷n owo wodn Na podstawie badań gruntu stwierdza się że, podłoże omawianego terenu tworzą utwory piaszczyste wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobny oraz piasków średnich, miejscami przewarstwianych piaskami gliniastymi, glinami, glinami pylastymi oraz

5 glinami piaszczystymi. Lokalnie powierzchnię terenu tworzą gliny o miąższości dochodzącej do ok. 2,0 m p.p.t., natomiast w pozostałej części obszaru powierzchnię tą tworzą nasypy. W podłożu omawianego terenu stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej na głębokości ok. 6,0 w części południowej oraz na głębokości ok. 7,0 m w części północnej obszaru badań. Lokalnie stwierdzono występowanie wody zawieszonej na głębokości ok. 0,5-2,2 m a także lokalne sączenia na głębokości ok. 1,0 m O oj k owanyc၇卷 o၇卷w ą၇卷aᑇ啗 Wodoc ą၇卷 w ၇卷kład၇卷 ᖷ劗c n owyᑇ啗 Projektuje się wodociąg z kształtek i rur żeliwnych z wewnętrzną powłoka poliuretanową o ciśnieniu nominalnym PN16 oraz średnicy Dn 150. Wodociąg projektowany jest jako układ pierścieniowy, posiadający 2 punkty wspólne z projektowaną siecią wodociągową Dn150 na dz. nr 57/19 (do czasu modernizacji ul. Grunwaldzkiej sieć należy włączyć do istniejącego wodociągu Dn150). Włączenia w obu przypadkach (projektowanym lub tymczasowym) należy dokonać do sieci wodociągowej poprzez trójniki kołnierzowe oraz łączniki rurowo-kołnierzowe z zasuwami kołnierzowymi, żeliwnymi z miękkim doszczelnieniem, w obudowach z skrzynkami ulicznymi projekt przyłączy do sieci miejskiej wg pkt Nad projektowaną rurą, na wysokości 0,2m, ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną z wtopionym metalowym paskiem. Na wodociągu projektuje się 2 podziemne hydranty zewnętrzne dn80 zabudowane żeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Przewód układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem zgodnie z PN81/B10725 oraz zgodnie z załączonymi rysunkami. W miejscach węzłowych oraz przy zmianie kierunku układania wodociągu należy stosować bloki oporowe. W przypadku ułożenia płycej zabezpieczyć przed przemarzaniem 30cm warstwą keramzytu. Odwodnienie sieci odbywać się będzie w najniższych punktach sieci za pomocą hydrantów. Należy zapewnić możliwość odcięcia w/w armatury za pomocą zasuw. Po wykonaniu wodociągu należy poddać go próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci. W rejonach kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną oraz deszczową stosować rury ochronne (wg rysunków) P ၇卷yłąc၇卷a wodoc ą၇卷ow do ၇卷၇卷dynk၇卷 Przyłącze do punktu ww2 (odcinek W4-komora wodomierzowa SW2-wW2) projektuje się z rur żeliwnych z wewnętrzną powłoką poliuretanową o średnicy Dn100 na odcinku W4- komora wodomierzowa, natomiast odcinek komora-ww2 z rur PE100 PN10 SDR17 Dn110. Przyłącze to stanowi dodatkowe źródło wody do celów pożarowych dla budynku.

6 Opomiarowanie ilości wody wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym zlokalizowane jest w komorze wodomierzowej (SW2) prefabrykowanej, produkcji Betoniarni Krzywosądów Gołuchów o wymiarach 325x175x220 cm (komora robocza 300x150 mm), alternatywnie dopuszcza się wykonanie komory wodomierzowej na mokro o wymiarach równoważnych z komorą prefabrykowaną, wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego. Strop komory wodomierzowej oraz właz wejściowy należy ocieplić. Pomiar wody wodomierzem wielostrumieniowym Itron typu MSD 10 Dn 40 mm. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające Dn100. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy, typu BA, zgodnie z PN-B01706/Az1. W odległości 1,5 metra od budynku należy przejść z rur PE na rury stalowe oc. Kształtką adaptacyjną PE dn140/stal dn125. Rury stalowe zaizolować 2 x taśmą Denso. Wejście rur do budynku w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przyłącze do punktu ww1 (odcinek W6-komora wodomierzowa SW1-wW1) projektuje się z rur żeliwnych z wewnętrzną powłoką poliuretanową o średnicy Dn125 na odcinku W6- komora wodomierzowa, natomiast odcinek komora-ww1 z rur PE100 PN10 SDR17 Dn140. Przyłącze to stanowi podstawowe źródło wody dla budynku dostarczając wodę dla celów bytowo gospodarczych, technologicznych oraz ppoż.. Opomiarowanie ilości wody wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym zlokalizowane jest w komorze wodomierzowej (SW2) prefabrykowanej, produkcji Betoniarni Krzywosądów Gołuchów o wymiarach 325x175x220 cm (komora robocza 300x150 mm), alternatywnie dopuszcza się wykonanie komory wodomierzowej na mokro o wymiarach równoważnych z komorą prefabrykowaną, wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego. Strop komory wodomierzowej oraz właz wejściowy należy ocieplić. Pomiar wody wodomierzem głównym śrubowym Iltron Woltex 25 Dn 50 mm. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy, typu BA, zgodnie z PN-B01706/Az1. Po stronie instalacji, w pomieszczeniu wodomierza zastosować zawór ograniczający przepływ wody na cele bytowe w przypadku pożaru - wg odrębnego opracowania. Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci Wodoc ą၇卷 na c၇卷a ၇卷၇卷dowy Przyłącze wody na potrzeby budowy zrealizowane będzie wg projektu przyłączy docelowych, natomiast opomiarowanie wody na cele budowy będzie realizowane przez wodomierz zlokalizowany w docelowej komorze wodomierzowej W1 na przyłączu PW1. Po

7 zakończeniu budowy, w uzgodnieniu z gestorem sieci nastąpi wymiana wodomierza na docelowy. 5.၇卷. Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a Obliczeniowy przepływ wody przyjęto na podstawie informacji o zapotrzebowaniu na wodę wg projektu budowlanego instalacji wody. Przepływ obliczeniowy wody dla celów sanitarnych wynosi: qs = 7,24dm3/s = 26,06 m3/h. Zapotrzebowanie wody p.poż. przy dwóch czynnych hydrantach pożarowych 52mm wynosi: qp =2,5dm3/s x 2 = 5,0dm3/s = 18,0 m3/h 5.၇卷.1. Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a ၇卷łᑇ啗wn ၇卷o qw = qmax= 7,24 l/s = 26,06 m3/h Dobiera się wodomierz Woltex 25 klasy B, Dn 50 mm - Itron max. strumień objętości: Qw max = 50,0 m3/h; nominalny strumień objętości: Q nom = 25,0 m3/h; pośredni strumień objętości: Qt = 5 m3/h; min. strumień objętości: Qmin = 0,75 m3/h; próg rozruchu: 0,19 m3/h; 5.၇卷.2 Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a na ၇卷yłąc၇卷၇卷 do c lᑇ啗w o 喗. qw = qmax = 5 l/s = 18,0 m3/h Dobiera się wodomierz MSD 10 klasy B, Dn40 mm - Itron - max. strumień objętości: Qw max =20,0 m3/h; - nominalny strumień objętości: Q nom = 10,0 m3/h; - pośredni strumień objętości: Qt = 0,15 m3/h; - min. strumień objętości: Qmin = 0,1 m3/h; - próg rozruchu: 0,013 m3/h

8 5.5. P ၇卷yłąc၇卷a ၇卷a lając wodoc ą၇卷 ᖷ劗c n owy Projektuje się dwa przyłącza wodociągowe (odcinki:w1-w2 i W9-W8) z kształtek i rur żeliwnych. Rury żeliwne z wewnętrzną powłoka poliuretanową o ciśnieniu nominalnym PN16 oraz średnicy Dn 150. Przyłącza projektuję się w oparciu o projektowany wodociąg Dn150, wybudowany podczas modernizacji ul. Grunwaldzkiej. Miejscem włączenia przyłączy będą dwa trójniki przewidziane w odrębnym opracowaniu dotyczącym projektowanej sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 57/19, zgodnie z uzgodnieniem technicznym nr 50/2011 Wodociągi Słupsk. Do czasu modernizacji ul. Grunwaldzkiej przyłącza należy włączyć tymczasowo do istniejącego wodociągu Dn150. Włączenia w obu przypadkach (projektowanym lub tymczasowym) należy dokonać do sieci wodociągowej poprzez trójniki kołnierzowe oraz łączniki rurowo-kołnierzowe z zasuwami kołnierzowymi, żeliwnymi z miękkim doszczelnieniem, w obudowach ze skrzynkami ulicznymi. UWAGA: 1. W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY DLA PARKU WODNEGO PRZED REALIZACJĄ PRZEBUDOWY ULICY GRUNWALDZKIEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZA TYMCZASOWO WŁĄCZONE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PÓŹNIEJSZĄ PRZEBUDOWĘ - PRZEŁĄCZENIE (W TRAKCIE REALIZACJI PRZEBUDOWY ULICY GRUNWALDZKIEJ) PRZYŁĄCZA TYMCZASOWEGO DO NOWOPROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU 150 WYKONAĆ PO ZGŁOSZENIU I POD NADZOREM PRACOWNIKÓW SPÓŁKI WODOCIĄGI SŁUPSK 3. PO USUNIĘCIU WŁĄCZENIA TYMCZASOWEGO ZAINSTALOWANE TRÓJNIKI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, A W ICH MIEJSCE WSTAWIĆ PROSTKI RUROWE ZA POMOCA ŁĄCZNIKÓW DO RUR ŻELIWNYCH Nad projektowaną rurą, na wysokości 0,2m, ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczosygnalizacyjną z wtopionym metalowym paskiem. Na wodociągu projektuje się 2 podziemne hydranty zewnętrzne dn80 zabudowane żeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Przewód układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem zgodnie z PN81/B10725 oraz zgodnie z załączonymi rysunkami. W miejscach węzłowych oraz przy zmianie kierunku układania wodociągu należy stosować bloki oporowe. W przypadku ułożenia płycej zabezpieczyć przed przemarzaniem 30cm warstwą keramzytu. Odwodnienie przyłączy odbywać się będzie częściowo w kierunku przewodów ułożonych w ul. Grunwaldzkiej i częściowo w projektowanych hydrantach zlokalizowanych na terenie Parku

9 Wodnego. Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci. W rejonach kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną oraz deszczową stosować rury ochronne (wg rysunków) O၇卷nakowan Po wykonaniu wodociągu, lecz przed ich oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów wodociągowych na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu P ᑇ啗၇卷y od၇卷 o y Próby szczelności oraz odbiory przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B Próby szczelności poszczególnych odcinków rurociągów i odbiory muszą być wykonane przed zasypaniem wykopów. Całość sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami P ၇卷 jᖷ劗c a ၇卷 ၇卷 ၇卷 ၇卷 ody ၇卷၇卷dowlan Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać jako szczelne, w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przy przejściu przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe zastosować materiały ogniochronne zgodne z aprobatą techniczną i posiadające certyfikat odporności ogniowej Ro၇卷o y ၇卷 ᑇ啗n Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 r. W miejscach kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie. Przewody niezinwentaryzowane, a będące w ziemi należy traktować jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upoważnione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

10 Przewody należy układać na warstwie podsypki żwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę ochronną zasypki gr. 30[cm] ze żwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części wykopu można użyć grunt z wykopu. Komory wodomierzowe wykonać jako szczelne (wykonać z np. polimerobetonu, betonu klasy C35/B45, nasiąkliwości poniżęj 4%, mrozoodporności F-50; wodoszczelności W8), zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych. Przejście rurociągów przez ściany komór wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. W ścianach osadzić króćce połączeniowe dla rur z żeliwa i rur z tworzyw. Rurociągi zabezpieczyć przed prądami błądzącymi. Na etapie realizacji komór wodomierzowych należy szczególną uwagę zwrócić na rodzaj gruntu na poziomie posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. W przypadku występowania gruntów ilastych lub gliniastych należy wykonać wymianę gruntu, lub wykonać stabilizację podłoża ( w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru). Z uwagi na stateczność komór wodomierzowych, w szczególności dotyczy wyporu wody gruntowej, należy uwzględnić zakotwienie w podłożu gruntowym. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1610, PN-B z 1999 r. i przepisami BHP. Wykopy pionowe należy wykonywać do gł. 3,8m, pionowo skarpowe powyżej 3,8 m. Ściany wykopów pionowych o głębokości powyżej 1,5m należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi. Zabezpieczenie ażurowe wypraskami stalowymi należy wykonywać w gruntach nie nawodnionych, natomiast pełne w gruntach zawodnionych. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach zbliżeń (około 5 m z obu stron) do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew należy wykonywać ręcznie. Grunty z wykopów, takie jak piaski i glina piaszczysta należy składować obok wykopu. Nasypy i inne grunty słabonośne należy wywieść. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur należy przywieść. Piasek i glinę piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i składowane wzdłuż wykopu, zasypywać warstwami i ubijając mechanicznie. Stopień zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociągów i kanałów układanych pod drogami powinna wynosić możliwe bliskiego uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1. Glebę należy gromadzić w osobnych hałdach. Przy prowadzeniu robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do istniejących drzew i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynków. W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu należy ja pompować z dna wykopu za pomocą pompy spalinowej lub elektrycznej. Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawów igłofiltrów.

11 Zestaw igłofiltrów składa się: - 60 szt. igłofiltrów z rur polietylenowych Dn 32 x 3,5 mm długości do 7 m zakończonych osiatkowanym filtrem właściwym długości 0,3 m; - kolektora ssawnego z rur stalowych Dn 133 x 4,0 mm wyposażonego w króćce do połączeń igłofiltrów w rozstawie ca 1 m; - agregatu pompowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wypłukiwane na następnym, tak aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek). Wodę z wykopu należy odprowadzać tymczasowymi rurociągami do odbiornika wody np. cieku wodnego. Przez cały czas prowadzenia robot nie należy dopuścić do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania się wody gruntowej do wykopu. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie Za၇卷 ၇卷 c၇卷 n ၇卷 jᖷ劗ć dla ၇卷c၇卷၇卷 ၇卷 ၇卷o kołow ၇卷o Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejść dla pieszych oraz w ciągach chodnikowych ułożyć typowe kładki z poręczami. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP Wy yc၇卷n k loa acyjn Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji technicznej, dostarczonej przez producentów. Podstawową zasadą prawidłowej eksploatacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest utrzymanie ich w czystości Uwa၇卷 koᑇ啗cow Całość robót należy wykonać: - Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Cobrti Instal - Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i montażowych muszą mieć odpowiednie kwalifikacje jak również odbyć odpowiednie przeszkolenie BHP - Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących

12 - Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje - Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia - Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów - W przypadkach kolizyjnych z niezinwentaryzowanymi sieciami należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego - Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego - Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - Projektowane sieci podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika - Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne - Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem graficznym. Rzeczy ujęte w opisie technicznym a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować jako występujące w projekcie - Rzędne projektowanych włazów dostosować do projektowanych rzędnych terenu - Rzędne sprawdzić na budowie Projektował: mgr inż. Tadeusz Nowakowski

13 KARTA MATERIAŁOWA branża: nazwa systemu: Sieć wodna Sieć pierścieniowa LP. nazwa urządzenia Charakterystyka urządzenia Kołnierzowe kształtki żeliwne - - Zgodne z EN 545, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS , wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, do wody pitnej, max. temp. wody 40 st.c, max. 1 Hawle ciśnienie robocze 16 bar (PN 16) (trójniki, łuki) - Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN PN10 standard Połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych bosych - Hawle Zasuwy kołnierzowe ze skrzynkami ulicznymi - Hawle Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe Vonroll Hydro Hydranty podziemne - Hawle - Kołnierz specjalny dwukomorowy, żeliwo sferoidalne epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar - Zasuwa zgodna z EN Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN1563 zewnątrz i wewnątrz epoksydowany - Owiercenie kołnierzy zgodne z EN PN 10 standard - Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM - Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu o małej zawartości cynku/pom, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring - Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500/1.4301/POM/ elastomer - Pokrywa z PE zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem łożyskowania wrzeciona - Skrzynka uliczna wg DIN z żeliwa szarego, epoksydowanego, trzpień i nawierzchnia pokrywy ze stali nierdzewnej - Obudowa do zasuwy teleskopowa, rura ochronna oraz przesuwna z PE, rura kwadratowa i zaformowana stal ocynkowana rury żeliwne z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką poliuretanową, z zewnątrz ocynkowane i pokryte warstwą bitumiczną, wyprodukowane wg normy ISO 2531 oraz EN 545, klasa rury standardu K9, ciśnienie nominalne 16bar PN-16 - Hydrant wg normy EN 14339, max. Ciśnienie robocze 16 bar, żeliwo sferoidalne, połączenie kołnierzowe PN 10 - Skrzynka uliczna wg DIN z żeliwa szarego, epoksydowanego, trzpień i nawierzchnia pokrywy ze stali nierdzewnej

14 nazwa systemu: Opomiarowanie zużycia wody wraz z przyłączami do budynku LP. nazwa urządzenia Charakterystyka urządzenia Kołnierzowe kształtki żeliwne - - Zgodne z EN 545, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS , wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, do wody pitnej, max. temp. wody 40 st.c, max. 1 Hawle ciśnienie robocze 16 bar (PN 16) (prostki, redukcje) - Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN PN10 standard Połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych bosych - Hawle Zasuwy kołnierzowe w zabudowie krótkiej oraz długiej - Hawle Łącznik amortyzacyjny - Danfoss Filtr siatkowy - Hawle Wodomierze - Itron - Kołnierz specjalny dwukomorowy, żeliwo sferoidalne epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar - Zasuwa zgodna z EN Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN1563 zewnątrz i wewnątrz epoksydowany - Owiercenie kołnierzy zgodne z EN PN 10 standard - Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM - Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu o małej zawartości cynku/pom, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring - Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500/1.4301/POM/ elastomer - Pokrywa z PE zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem łożyskowania wrzeciona - Temp. pracy 20 st.c do +95 st.c - Ciśnienie nominalne PN16 - Kołnierz PN10 - Mieszek z polichloroprenu zbrojonego tkanina nylonową, kołnierze ze stali ocynkowanej - Podwójne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej - Żeliwo sferoidalne GJS 400/500, epksydowane (Dn100), żeliwo szare, epoksydowane (Dn125) - Długość zabudowy zgodnie z EN GR 1 - Wodomierz wielostrumieniowy klasy B, ciśnienie robocze 16 bar, połączenie gwintowane, MSD 10 (Qn=10 m 3 /h), Dn40, - Wodomierz śrubowy klasy B, ciśnienie robocze 16 bar, połączenie kołnierzowe, Woltex 25 (Qn=25 m 3 /h), Dn50, 7 Izolator przepływów zwrotnych typu BA - Danfoss 8 Połączenia kołnierzowe do rur - Temp. pracy 0 st.c do +65 st.c - Ciśnienie nominalne PN10 - Kołnierz PN10 - Korpus, pokrywa żeliwo sferoidalne - Membrana i uszczelki EPDM - Trzpień ze stali nierdzewnej - Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, żeliwo sferoidalne

15 PE - Hawle epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar Komora wodomierzowa Betoniarnia Krzywosądów Gołuchów Rury PE - Wavin Złącza PE/stal - Pekos - prefabrykat betonowy, beton wibroprasowany B35/45, wodoodporny. mrozoodporny - Rury do wody pitnej z PE 100 PN10 SDR17 - Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 - Złącze przejściowe PE/stal do wody - kołnierzowe

16 KARTA MATERIAŁOWA branża: SANITARNA sanitarna: WOD-KAN Nr pomieszczenia Rodzaj instalacji Rodzaj urządzenia pomieszczenia natrysków dla niepełnosprawnych pomieszczenia natrysków pomieszczenia sanitarne publiczne i służbowe pomieszczenia gospodarcze/kuchenne/ pomieszczenia techniczne pomieszczenia sanitarne publiczne i służbowe zw, cw, cwc zw, cw, cwc Woda deszczowa do spłukiwania zw, cw, cwc zw, cw, cwc zw, cw, cwc zw, cw, cwc Samoczynna stojąca bateria UMYWALKOWA na podczerwień (na wodę ciepłą i zimną), zasilana z sieci 230 V przez zasilacz 12V, z mieszaczem z boku Samoczynna bateria NATRYSKOWA na podczerwień (na wodę ciepłą i zimną), zasilana z sieci 230 V przez zasilacz 12V, podtynkowa z mieszaczem, wykonanie wandaloodporne, wyposażona w zawory zwrotne i filtry siatkowe Głowica natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia + ramię natrysku mocowane do ściany Zawór pisuarowy bezdotykowy podtynkowy zasilany z sieci 230V przez zasilacz 12V; wykonanie wandaloodporne Jedno uchwytowa bateria UMYWALKOWA stojąca, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, Jedno uchwytowa stojąca bateria ZLEWOZMYWAKOWA, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, Jedno uchwytowa bateria ZLEWOZMYWAKOWA, ścienna, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, wylewka L=200 mm, Jedno uchwytowa bateria NATRYSKOWA, ścienna, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury z zestawem natryskowym

17 I 8.7 pomieszczenie przyłącza wody I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej hydrantowa Woda deszczowa do spłukiwania Zestaw hydroforowy na cele pożarowe zasilany z sieci miejskiej Q =5,0 l/s; H=26,5 m z automatycznym obejściem testującym wyposażonym w wodomierz z nadajnikiem impulsów, w elektrozawór oraz przepustnicę ręczną. Całkowita moc zainstalowana 4,5kW. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). Zestaw hydroforowy z falownikiem do wody deszczowej zasilany ze zbiornika z napływem Q =2,60 l/s; H=27,0 m Całkowita moc zainstalowana 1,5 kw. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). I 8.7 przyłącze wody Woda bytowa Zestaw hydroforowy z falownikiem do wody bytowe zasilany z sieci miejskiej Q =7,30 l/s; H=11,0 m Całkowita moc zainstalowana 4,5kW. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej Woda deszczowa do spłukiwania Zbiornik magazynujący do wody deszczowej PP/PE montowany na miejscu z króćcami montowanymi na wymiar, kryty z włazami rewizyjnymi. Wymiary: 3,5 m x 3,0 m; H 2,0m

18 I 8.5 wentylatornia ścieki do odzysku ciepła Zbiornik ścieków ciepłych niefekalnych do odzysku ciepła PP/PE montowany na miejscu z króćcami montowanymi na wymiar, kryty z włazami rewizyjnymi Wymiary: 7,5 m x 3,0 m; H 2,0m Kondygnacja 1 i 2 Instalacja cyrkulacji ciepłej wody Cały budynek hydrantowa Hydrany p.poż Zawory cyrkulacyjne pod pionowe z modułem dezynfekcyjnym umożliwiającym automatyczną dezynfekcję realizowaną w stałej temperaturze >65ºC z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75ºC poprzez automatyczne odcięcie cyrkulacji HP 25 Wyposażenie: - Zawór hydrantowy DN 25 - Prądownica wg EN Zwijadło kompletne - Wąż półsztywny DN 25 wg EN mb Wydajność: wg. PN-EN Q Nom = 60 l/min przy: P 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm Ciśnienie pracy: wg. PN-EN Minimalne: 0.2 MPa Maksymalne: 1.2 MPa Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony. Skrzynka ze stali nierdzewnej lub przystosowana do środowiska basenowego. HP 52 Wyposażenie: -Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T -Prądownica wg PN-89/M Zwijadło kompletne Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany wg PN-87/M mb Wydajność: wg. PN-EN Q Nom = 60 l/min przy: P 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza prądownicy Ø13 mm Ciśnienie pracy: wg. PN-EN Minimalne: 0.2 MPa Maksymalne: 0.7 MPa

19 Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony. Skrzynka ze stali nierdzewnej lub przystosowana do środowiska basenowego. Dach Kanalizacja Podgrzewany wpust do metalowych pokryć dachowych d 56 deszczowa Charakterystyka: -Króciec odpływowy z możliwością dogrzania zwężki - Odporny na temperatury do 80 C Dane techniczne Minimalna przepustowość wyjściowa 1 l/s Maksymalna przepustowość wyjściowa 12 l/s Kołnierz przyłączeniowy przeznaczony do montażu w rynnach o minimalnej szerokości 35 cm Podgrzewacz do wpustu d 56 Dane techniczne Pobór mocy 10 W Napięcie znamionowe 230 V prąd zmienny pom. tech. basenu Myjki do oczu (oczomyjki) Myjka do oczu montowana do ściany (misa oraz cała konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej zasilanie wodą ½ magazyn, natrysk reagentów Cały budynek I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej I 8.15 pom. tech. basenu filtry Kanalizacja sanitarna, basenowa i technologiczna woda deszczowa do spłuczek woda deszczowa do spłuczek Ścieki ciepłe, zbiornik ścieków ciepłych Natryski bezpieczeństwa zestawy oczomyjka + prysznic Prysznic wraz z myjką do oczu ze stali nierdzewnej z wajchą zasilanie wodą 1 ¼ Wpust podłogowy dn 70 pionowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem, ruchomą nasadką i kratką. filtr wody deszczowej o wydajności 5,0 l/s z automatycznym czyszczeniem za pomocą dysz, wlot dn150, wyloty dn150, wkład filtra o wielkości oczek 200 µm, Zestaw sond ultradźwiękowych do pomiaru wysokości zwierciadła wody w zbiorniku dla 2 i 4 poziomów. Zestaw sond ultradźwiękowych do pomiaru wysokości zwierciadła wody w zbiorniku dla 2 poziomów.

20 PARK WODNY CENTRUM REKREACJI, SPORTU I REHABILITACJI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W SŁUPSKU PROJEKT INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH, INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, INSTALACJA SKROPLIN I INSTALACJI DESZCZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Obiekt 1.3. Podstawa opracowania 1.4 Przedmiot i zakres opracowania 1.5 Charakterystyka obiektu 2. INSTALACJA WODY 2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i wody deszczowej do spłuczek 2.2. Izolacja termiczna 2.3. Próba ciśnienia 3. INSTALACJA HYDRANTOWA 3.1. Dobór zestawu hydroforowego 4. KANALIZACJA 4.1. Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa 4.2. Kanalizacja sanitarna do układu odzysku ciepła 4.3. Kanalizacja odprowadzenia wód z technologii basenowej 4.4. Kanalizacja sanitarna z urządzeń technologii kuchni 4.5. Kanalizacja deszczowa 4.6. Odprowadzenie skroplin 5. PRZEJŚCIA PPOŻ. 6. ZESTAWIENIE RODZAJÓW UŻYTYCH MATERIAŁÓW 7. WYTYCZNE DLA BRANŻ 8. UWAGI KOŃCOWE 9. KARTY MATERIAŁOWE

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE mgr inż.bogna Tomaszewska 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są

Bardziej szczegółowo

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej

SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej 2 SPIS WARUNKÓW TECHNICZNYCH Na roboty branŝy sanitarnej S 01 WYMAGANIA OGÓLNE 3 7 strony S 02 ROBOTY INFRASTRUKTURY SANITAREJ 8 12 Przyłącze wodociągowe CPV 45231300-8 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U

Z A W A R T O Ś Ć P R O J E K T U PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH DLA PRZEBUDOWYWANEGO BUDYNKU DYDAKTYCZNO NAUKOWEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. WSCHODNIEJ 68 Z A W A R T O Ś Ć P R O J E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin.

Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. - 1 - Leszno, 20.02.2008r Dotyczy: projektu branŝy sanitarnej budynku sali sportowej z zapleczem na działce o nr ewid. 292 połoŝonej w gminie Krzemieniewo, m. Nowy Belęcin. OŚWIADCZENIE Zgodnie z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Z/S ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PODLEŚNICZÓWKA SZYMANY FAZA OPRACOWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE i KOSZTORYSY INWESTORSKIE ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Jednostka Projektowa: BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALKOMFORT KRZYSZTOF ŁUKASZ MACIEJEWSKI REGON 280000141 NIP 739-332-10-11 10-686 OLSZTYN, UL. WILCZYŃSKIEGO 1A TEL./FAX: +48 89 533 94 58, TEL. KOM. +48

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s

SPIS TREŚCI. 2 /IV./s SPIS TREŚCI 1. CZEŚĆ OGÓL A...3 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:...3 1.2. NAZWY I KODY (CPV)....3 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...3 1.4. ORGANIZACJA BUDOWY....3 1.5. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA : PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ DLA MŁODZIEŻY INSTALACJE C.O. Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ ADRES: ŁOMŻA. ul. RYBAKI

Bardziej szczegółowo