Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA Podstawa opracowania Zakres opracowania Stan istniejący Uzbrojenie terenu Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych rozwiązań Wodociąg w układzie pierścieniowym Przyłącza wodociągowe do budynku Wodociąg na czas budowy 5.4. Dobór wodomierza Dobór wodomierza głównego Dobór wodomierza na przyłączu do celów ppoż Przyłącza zasilające wodociąg pierścieniowy 5.6. Oznakowanie 5.7. Próby i odbiory 5.8. Przejścia przez przegrody budowlane 5.9. Roboty ziemne Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego i kołowego Wytyczne eksploatacyjne Uwagi końcowe

2 PI RY UNKÓW Nr rys. Tytuł rysunku: Skala 05.1 Plan sytuacyjno-wysokościowy, sieci i przyłącza wod.-kan. 1: Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1: A Profil przyłącza wodociągowego (wariant tumczasowy) 1:100/1: Profil przyłącza wodociągowego 1:100/1: A Profil przyłącza wodociągowego (wariant tumczasowy) 1:100/1: Profil sieci wodociągowej 1:100/1: Profil przyłącza ww2 1:100/1: Profil przyłącza ww1 1:100/1: Schemat studni wodomierzowej sw1 BS 05.8 Schemat studni wodomierzowej sw2 BS 05.9 Schematy węzłów wodociągowych BS Schematy węzłów wodociągowych BS Schemat montażowy rury osłonowej BS PI ZAŁ၇卷CZNIKÓW Nr zał. Treść załącznika: 1 Karta katalogowa wodomierzy

3 OPI TECHNICZNY 5.1. Dan w d ncyjn INWE TOR: Gmina Miejska Słupsk, w imieniu i na rzecz której działa: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, Słupsk ADRE OBIEKTU: Słupsk, ul. Grunwaldzka, dz. nr ew.52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69, 139, 40, 57/19, 57/ C l o acowan a Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej dla: pierścieniowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynku przyłączy wodociągowych zasilających sieć pierścieniową dla obiektu Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej, Słupsk, ul. Grunwaldzka, nr ew. dz. 52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69, 139, 40, 57/19, 57/ Pod awa o acowan a Założenia stanowią: - Zlecenie i umowa, - Projekt zagospodarowania terenu, - Projekt budowlano-architektoniczny, - Badania geotechniczne, - Uzgodnienia międzybranżowe, - Warunki techniczne przyłączenia na dostawę wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych PT/IO/796/11 z dnia , - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), Warunki techniczne, normy i przepisy szczegółowe.

4 Zak o acowan a Zakres opracowania obejmuje: projekt wykonawczy wodociągu w układzie pierścieniowym wraz z dwoma podejściami wodociągowymi do planowanego budynku Parku Wodnego; projekt wykonawczy przyłączy wodociągowych an n jący Teren położony jest na terenie miasta Słupska oznaczony w planie miejscowym symbolem 19.12C.US,(ZP) oraz 23.16C.ZP,Ul. Teren znajduje się między ulicami Grunwaldzką i Portową, w północnej części Słupska. Ma powierzchnię zróżnicowaną, kształt nieregularny. Część centralna, w której zaprojektowano obiekt, jest najwyżej położona. W kierunku północno - wschodnim teren łagodnie opada. W części zachodniej i południowo-zachodniej teren (wąwóz) jest obniżony o około 6 m. Na działce znajduje się 5 stawów. Teren jest częściowo zadrzewiony oraz uzbrojony. Działka w południowo-zachodniej części sąsiaduje z ul. Grunwaldzką. Obecnie na działkach 52/26, 52/28, 52/31, 52/32, 52/33, 57/17, 58/13, 58/16, 69 w Słupsku w części północno-wschodniej terenu objętego PZT istnieją sieci/przyłącza wodociągowe zaopatrujące w wodę działki sąsiednie (58/15), poza obszarem opracowania. Po południowej stronie analizowanego obszaru, w ul. Grunwaldzkiej znajduje się sieć wodociągowa DN ၇卷. U၇卷၇卷 oj n n၇卷 Na trasie projektowanej wodociągowej sieci wewnętrznej oraz przyłączach do budynku nie występują żadne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Na trasie projektowanych przyłączy występują kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej: - sieci wodociągowe - sieci energetyczne - sieć gazowa - sieci k.s. i k.d Wa ၇卷nk ၇卷 ၇卷n owo wodn Na podstawie badań gruntu stwierdza się że, podłoże omawianego terenu tworzą utwory piaszczyste wykształcone w postaci piasków pylastych, piasków drobny oraz piasków średnich, miejscami przewarstwianych piaskami gliniastymi, glinami, glinami pylastymi oraz

5 glinami piaszczystymi. Lokalnie powierzchnię terenu tworzą gliny o miąższości dochodzącej do ok. 2,0 m p.p.t., natomiast w pozostałej części obszaru powierzchnię tą tworzą nasypy. W podłożu omawianego terenu stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej na głębokości ok. 6,0 w części południowej oraz na głębokości ok. 7,0 m w części północnej obszaru badań. Lokalnie stwierdzono występowanie wody zawieszonej na głębokości ok. 0,5-2,2 m a także lokalne sączenia na głębokości ok. 1,0 m O oj k owanyc၇卷 o၇卷w ą၇卷aᑇ啗 Wodoc ą၇卷 w ၇卷kład၇卷 ᖷ劗c n owyᑇ啗 Projektuje się wodociąg z kształtek i rur żeliwnych z wewnętrzną powłoka poliuretanową o ciśnieniu nominalnym PN16 oraz średnicy Dn 150. Wodociąg projektowany jest jako układ pierścieniowy, posiadający 2 punkty wspólne z projektowaną siecią wodociągową Dn150 na dz. nr 57/19 (do czasu modernizacji ul. Grunwaldzkiej sieć należy włączyć do istniejącego wodociągu Dn150). Włączenia w obu przypadkach (projektowanym lub tymczasowym) należy dokonać do sieci wodociągowej poprzez trójniki kołnierzowe oraz łączniki rurowo-kołnierzowe z zasuwami kołnierzowymi, żeliwnymi z miękkim doszczelnieniem, w obudowach z skrzynkami ulicznymi projekt przyłączy do sieci miejskiej wg pkt Nad projektowaną rurą, na wysokości 0,2m, ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczo-sygnalizacyjną z wtopionym metalowym paskiem. Na wodociągu projektuje się 2 podziemne hydranty zewnętrzne dn80 zabudowane żeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Przewód układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem zgodnie z PN81/B10725 oraz zgodnie z załączonymi rysunkami. W miejscach węzłowych oraz przy zmianie kierunku układania wodociągu należy stosować bloki oporowe. W przypadku ułożenia płycej zabezpieczyć przed przemarzaniem 30cm warstwą keramzytu. Odwodnienie sieci odbywać się będzie w najniższych punktach sieci za pomocą hydrantów. Należy zapewnić możliwość odcięcia w/w armatury za pomocą zasuw. Po wykonaniu wodociągu należy poddać go próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci. W rejonach kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną oraz deszczową stosować rury ochronne (wg rysunków) P ၇卷yłąc၇卷a wodoc ą၇卷ow do ၇卷၇卷dynk၇卷 Przyłącze do punktu ww2 (odcinek W4-komora wodomierzowa SW2-wW2) projektuje się z rur żeliwnych z wewnętrzną powłoką poliuretanową o średnicy Dn100 na odcinku W4- komora wodomierzowa, natomiast odcinek komora-ww2 z rur PE100 PN10 SDR17 Dn110. Przyłącze to stanowi dodatkowe źródło wody do celów pożarowych dla budynku.

6 Opomiarowanie ilości wody wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym zlokalizowane jest w komorze wodomierzowej (SW2) prefabrykowanej, produkcji Betoniarni Krzywosądów Gołuchów o wymiarach 325x175x220 cm (komora robocza 300x150 mm), alternatywnie dopuszcza się wykonanie komory wodomierzowej na mokro o wymiarach równoważnych z komorą prefabrykowaną, wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego. Strop komory wodomierzowej oraz właz wejściowy należy ocieplić. Pomiar wody wodomierzem wielostrumieniowym Itron typu MSD 10 Dn 40 mm. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające Dn100. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy, typu BA, zgodnie z PN-B01706/Az1. W odległości 1,5 metra od budynku należy przejść z rur PE na rury stalowe oc. Kształtką adaptacyjną PE dn140/stal dn125. Rury stalowe zaizolować 2 x taśmą Denso. Wejście rur do budynku w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przyłącze do punktu ww1 (odcinek W6-komora wodomierzowa SW1-wW1) projektuje się z rur żeliwnych z wewnętrzną powłoką poliuretanową o średnicy Dn125 na odcinku W6- komora wodomierzowa, natomiast odcinek komora-ww1 z rur PE100 PN10 SDR17 Dn140. Przyłącze to stanowi podstawowe źródło wody dla budynku dostarczając wodę dla celów bytowo gospodarczych, technologicznych oraz ppoż.. Opomiarowanie ilości wody wraz z zabezpieczeniem antyskażeniowym zlokalizowane jest w komorze wodomierzowej (SW2) prefabrykowanej, produkcji Betoniarni Krzywosądów Gołuchów o wymiarach 325x175x220 cm (komora robocza 300x150 mm), alternatywnie dopuszcza się wykonanie komory wodomierzowej na mokro o wymiarach równoważnych z komorą prefabrykowaną, wg odrębnego opracowania konstrukcyjnego. Strop komory wodomierzowej oraz właz wejściowy należy ocieplić. Pomiar wody wodomierzem głównym śrubowym Iltron Woltex 25 Dn 50 mm. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy, typu BA, zgodnie z PN-B01706/Az1. Po stronie instalacji, w pomieszczeniu wodomierza zastosować zawór ograniczający przepływ wody na cele bytowe w przypadku pożaru - wg odrębnego opracowania. Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci Wodoc ą၇卷 na c၇卷a ၇卷၇卷dowy Przyłącze wody na potrzeby budowy zrealizowane będzie wg projektu przyłączy docelowych, natomiast opomiarowanie wody na cele budowy będzie realizowane przez wodomierz zlokalizowany w docelowej komorze wodomierzowej W1 na przyłączu PW1. Po

7 zakończeniu budowy, w uzgodnieniu z gestorem sieci nastąpi wymiana wodomierza na docelowy. 5.၇卷. Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a Obliczeniowy przepływ wody przyjęto na podstawie informacji o zapotrzebowaniu na wodę wg projektu budowlanego instalacji wody. Przepływ obliczeniowy wody dla celów sanitarnych wynosi: qs = 7,24dm3/s = 26,06 m3/h. Zapotrzebowanie wody p.poż. przy dwóch czynnych hydrantach pożarowych 52mm wynosi: qp =2,5dm3/s x 2 = 5,0dm3/s = 18,0 m3/h 5.၇卷.1. Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a ၇卷łᑇ啗wn ၇卷o qw = qmax= 7,24 l/s = 26,06 m3/h Dobiera się wodomierz Woltex 25 klasy B, Dn 50 mm - Itron max. strumień objętości: Qw max = 50,0 m3/h; nominalny strumień objętości: Q nom = 25,0 m3/h; pośredni strumień objętości: Qt = 5 m3/h; min. strumień objętości: Qmin = 0,75 m3/h; próg rozruchu: 0,19 m3/h; 5.၇卷.2 Do၇卷ᑇ啗 wodoᑇ啗 ၇卷a na ၇卷yłąc၇卷၇卷 do c lᑇ啗w o 喗. qw = qmax = 5 l/s = 18,0 m3/h Dobiera się wodomierz MSD 10 klasy B, Dn40 mm - Itron - max. strumień objętości: Qw max =20,0 m3/h; - nominalny strumień objętości: Q nom = 10,0 m3/h; - pośredni strumień objętości: Qt = 0,15 m3/h; - min. strumień objętości: Qmin = 0,1 m3/h; - próg rozruchu: 0,013 m3/h

8 5.5. P ၇卷yłąc၇卷a ၇卷a lając wodoc ą၇卷 ᖷ劗c n owy Projektuje się dwa przyłącza wodociągowe (odcinki:w1-w2 i W9-W8) z kształtek i rur żeliwnych. Rury żeliwne z wewnętrzną powłoka poliuretanową o ciśnieniu nominalnym PN16 oraz średnicy Dn 150. Przyłącza projektuję się w oparciu o projektowany wodociąg Dn150, wybudowany podczas modernizacji ul. Grunwaldzkiej. Miejscem włączenia przyłączy będą dwa trójniki przewidziane w odrębnym opracowaniu dotyczącym projektowanej sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 57/19, zgodnie z uzgodnieniem technicznym nr 50/2011 Wodociągi Słupsk. Do czasu modernizacji ul. Grunwaldzkiej przyłącza należy włączyć tymczasowo do istniejącego wodociągu Dn150. Włączenia w obu przypadkach (projektowanym lub tymczasowym) należy dokonać do sieci wodociągowej poprzez trójniki kołnierzowe oraz łączniki rurowo-kołnierzowe z zasuwami kołnierzowymi, żeliwnymi z miękkim doszczelnieniem, w obudowach ze skrzynkami ulicznymi. UWAGA: 1. W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRZYŁĄCZY DLA PARKU WODNEGO PRZED REALIZACJĄ PRZEBUDOWY ULICY GRUNWALDZKIEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZYŁĄCZA TYMCZASOWO WŁĄCZONE DO ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU PÓŹNIEJSZĄ PRZEBUDOWĘ - PRZEŁĄCZENIE (W TRAKCIE REALIZACJI PRZEBUDOWY ULICY GRUNWALDZKIEJ) PRZYŁĄCZA TYMCZASOWEGO DO NOWOPROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU 150 WYKONAĆ PO ZGŁOSZENIU I POD NADZOREM PRACOWNIKÓW SPÓŁKI WODOCIĄGI SŁUPSK 3. PO USUNIĘCIU WŁĄCZENIA TYMCZASOWEGO ZAINSTALOWANE TRÓJNIKI NALEŻY ZDEMONTOWAĆ, A W ICH MIEJSCE WSTAWIĆ PROSTKI RUROWE ZA POMOCA ŁĄCZNIKÓW DO RUR ŻELIWNYCH Nad projektowaną rurą, na wysokości 0,2m, ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczosygnalizacyjną z wtopionym metalowym paskiem. Na wodociągu projektuje się 2 podziemne hydranty zewnętrzne dn80 zabudowane żeliwnymi skrzynkami ulicznymi. Przewód układać na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem zgodnie z PN81/B10725 oraz zgodnie z załączonymi rysunkami. W miejscach węzłowych oraz przy zmianie kierunku układania wodociągu należy stosować bloki oporowe. W przypadku ułożenia płycej zabezpieczyć przed przemarzaniem 30cm warstwą keramzytu. Odwodnienie przyłączy odbywać się będzie częściowo w kierunku przewodów ułożonych w ul. Grunwaldzkiej i częściowo w projektowanych hydrantach zlokalizowanych na terenie Parku

9 Wodnego. Po wykonaniu przyłączy należy poddać je próbie szczelności, a następnie przeprowadzić płukanie i dezynfekcję zgodnie z instrukcją wytycznymi eksploatatora sieci. W rejonach kolizji z projektowaną kanalizacją sanitarną oraz deszczową stosować rury ochronne (wg rysunków) O၇卷nakowan Po wykonaniu wodociągu, lecz przed ich oddaniem do eksploatacji należy wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów wodociągowych na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu P ᑇ啗၇卷y od၇卷 o y Próby szczelności oraz odbiory przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B Próby szczelności poszczególnych odcinków rurociągów i odbiory muszą być wykonane przed zasypaniem wykopów. Całość sieci i przyłącza należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami P ၇卷 jᖷ劗c a ၇卷 ၇卷 ၇卷 ၇卷 ody ၇卷၇卷dowlan Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać jako szczelne, w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym. Przy przejściu przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe zastosować materiały ogniochronne zgodne z aprobatą techniczną i posiadające certyfikat odporności ogniowej Ro၇卷o y ၇卷 ᑇ啗n Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 r. W miejscach kolizji z projektowanym i wykonanym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie. Przewody niezinwentaryzowane, a będące w ziemi należy traktować jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upoważnione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.

10 Przewody należy układać na warstwie podsypki żwirowej o gr. 15[cm]. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę ochronną zasypki gr. 30[cm] ze żwiru drobnoziarnistego.(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części wykopu można użyć grunt z wykopu. Komory wodomierzowe wykonać jako szczelne (wykonać z np. polimerobetonu, betonu klasy C35/B45, nasiąkliwości poniżęj 4%, mrozoodporności F-50; wodoszczelności W8), zabezpieczyć przed napływem wód gruntowych i opadowych. Przejście rurociągów przez ściany komór wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. W ścianach osadzić króćce połączeniowe dla rur z żeliwa i rur z tworzyw. Rurociągi zabezpieczyć przed prądami błądzącymi. Na etapie realizacji komór wodomierzowych należy szczególną uwagę zwrócić na rodzaj gruntu na poziomie posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. W przypadku występowania gruntów ilastych lub gliniastych należy wykonać wymianę gruntu, lub wykonać stabilizację podłoża ( w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru). Z uwagi na stateczność komór wodomierzowych, w szczególności dotyczy wyporu wody gruntowej, należy uwzględnić zakotwienie w podłożu gruntowym. Roboty ziemne i zabezpieczenie ścian wykopów prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 1610, PN-B z 1999 r. i przepisami BHP. Wykopy pionowe należy wykonywać do gł. 3,8m, pionowo skarpowe powyżej 3,8 m. Ściany wykopów pionowych o głębokości powyżej 1,5m należy zabezpieczyć wypraskami stalowymi. Zabezpieczenie ażurowe wypraskami stalowymi należy wykonywać w gruntach nie nawodnionych, natomiast pełne w gruntach zawodnionych. Wykopy należy wykonywać mechanicznie, jedynie w miejscach zbliżeń (około 5 m z obu stron) do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz drzew należy wykonywać ręcznie. Grunty z wykopów, takie jak piaski i glina piaszczysta należy składować obok wykopu. Nasypy i inne grunty słabonośne należy wywieść. Piasek do wbudowania w podsypke, obsypke rur należy przywieść. Piasek i glinę piaszczysta przeznaczone do wbudowania w wykop i składowane wzdłuż wykopu, zasypywać warstwami i ubijając mechanicznie. Stopień zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki rurociągów i kanałów układanych pod drogami powinna wynosić możliwe bliskiego uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1. Glebę należy gromadzić w osobnych hałdach. Przy prowadzeniu robot ziemnych należy zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń do istniejących drzew i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budynków. W przypadku napływu wody gruntowej do wykopu należy ja pompować z dna wykopu za pomocą pompy spalinowej lub elektrycznej. Przy dużym napływie wody gruntowej do wykopu należy zastosować odwodnienie wgłębne wykopu tj. za pomocą zestawów igłofiltrów.

11 Zestaw igłofiltrów składa się: - 60 szt. igłofiltrów z rur polietylenowych Dn 32 x 3,5 mm długości do 7 m zakończonych osiatkowanym filtrem właściwym długości 0,3 m; - kolektora ssawnego z rur stalowych Dn 133 x 4,0 mm wyposażonego w króćce do połączeń igłofiltrów w rozstawie ca 1 m; - agregatu pompowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igłofiltry odwadniające poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wypłukiwane na następnym, tak aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. Przy wpłukiwaniu igłofiltrów należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek). Wodę z wykopu należy odprowadzać tymczasowymi rurociągami do odbiornika wody np. cieku wodnego. Przez cały czas prowadzenia robot nie należy dopuścić do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania się wody gruntowej do wykopu. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie Za၇卷 ၇卷 c၇卷 n ၇卷 jᖷ劗ć dla ၇卷c၇卷၇卷 ၇卷 ၇卷o kołow ၇卷o Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejść dla pieszych oraz w ciągach chodnikowych ułożyć typowe kładki z poręczami. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP Wy yc၇卷n k loa acyjn Instalacja powinna być przekazana pod nadzór fachowych służb eksploatacyjnych, które powinny sprawdzać prawidłowość działania instalacji i wykonywać niezbędne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji należy przestrzegać wymogów zawartych w dokumentacji technicznej, dostarczonej przez producentów. Podstawową zasadą prawidłowej eksploatacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej jest utrzymanie ich w czystości Uwa၇卷 koᑇ啗cow Całość robót należy wykonać: - Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Cobrti Instal - Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót ziemnych i montażowych muszą mieć odpowiednie kwalifikacje jak również odbyć odpowiednie przeszkolenie BHP - Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących

12 - Przed rozpoczęciem robót w terenie powiadomić właściwe instytucje - Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia - Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów - W przypadkach kolizyjnych z niezinwentaryzowanymi sieciami należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru autorskiego - Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego - Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - Projektowane sieci podlegają odbiorowi z udziałem przyszłego użytkownika - Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne - Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z opracowaniem graficznym. Rzeczy ujęte w opisie technicznym a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować jako występujące w projekcie - Rzędne projektowanych włazów dostosować do projektowanych rzędnych terenu - Rzędne sprawdzić na budowie Projektował: mgr inż. Tadeusz Nowakowski

13 KARTA MATERIAŁOWA branża: nazwa systemu: Sieć wodna Sieć pierścieniowa LP. nazwa urządzenia Charakterystyka urządzenia Kołnierzowe kształtki żeliwne - - Zgodne z EN 545, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS , wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, do wody pitnej, max. temp. wody 40 st.c, max. 1 Hawle ciśnienie robocze 16 bar (PN 16) (trójniki, łuki) - Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN PN10 standard Połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych bosych - Hawle Zasuwy kołnierzowe ze skrzynkami ulicznymi - Hawle Rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe Vonroll Hydro Hydranty podziemne - Hawle - Kołnierz specjalny dwukomorowy, żeliwo sferoidalne epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar - Zasuwa zgodna z EN Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN1563 zewnątrz i wewnątrz epoksydowany - Owiercenie kołnierzy zgodne z EN PN 10 standard - Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM - Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu o małej zawartości cynku/pom, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring - Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500/1.4301/POM/ elastomer - Pokrywa z PE zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem łożyskowania wrzeciona - Skrzynka uliczna wg DIN z żeliwa szarego, epoksydowanego, trzpień i nawierzchnia pokrywy ze stali nierdzewnej - Obudowa do zasuwy teleskopowa, rura ochronna oraz przesuwna z PE, rura kwadratowa i zaformowana stal ocynkowana rury żeliwne z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną powłoką poliuretanową, z zewnątrz ocynkowane i pokryte warstwą bitumiczną, wyprodukowane wg normy ISO 2531 oraz EN 545, klasa rury standardu K9, ciśnienie nominalne 16bar PN-16 - Hydrant wg normy EN 14339, max. Ciśnienie robocze 16 bar, żeliwo sferoidalne, połączenie kołnierzowe PN 10 - Skrzynka uliczna wg DIN z żeliwa szarego, epoksydowanego, trzpień i nawierzchnia pokrywy ze stali nierdzewnej

14 nazwa systemu: Opomiarowanie zużycia wody wraz z przyłączami do budynku LP. nazwa urządzenia Charakterystyka urządzenia Kołnierzowe kształtki żeliwne - - Zgodne z EN 545, z żeliwa sferoidalnego EN-GJS , wewnętrznie i zewnętrznie epoksydowane, do wody pitnej, max. temp. wody 40 st.c, max. 1 Hawle ciśnienie robocze 16 bar (PN 16) (prostki, redukcje) - Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN PN10 standard Połączenia kołnierzowe do rur żeliwnych bosych - Hawle Zasuwy kołnierzowe w zabudowie krótkiej oraz długiej - Hawle Łącznik amortyzacyjny - Danfoss Filtr siatkowy - Hawle Wodomierze - Itron - Kołnierz specjalny dwukomorowy, żeliwo sferoidalne epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar - Zasuwa zgodna z EN Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500 zgodnie z EN1563 zewnątrz i wewnątrz epoksydowany - Owiercenie kołnierzy zgodne z EN PN 10 standard - Wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, łożysko ślizgowe z POM - Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosiądzu o małej zawartości cynku/pom, mocowana w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring - Klin z żeliwa sferoidalnego GJS 400/500/1.4301/POM/ elastomer - Pokrywa z PE zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem łożyskowania wrzeciona - Temp. pracy 20 st.c do +95 st.c - Ciśnienie nominalne PN16 - Kołnierz PN10 - Mieszek z polichloroprenu zbrojonego tkanina nylonową, kołnierze ze stali ocynkowanej - Podwójne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej - Żeliwo sferoidalne GJS 400/500, epksydowane (Dn100), żeliwo szare, epoksydowane (Dn125) - Długość zabudowy zgodnie z EN GR 1 - Wodomierz wielostrumieniowy klasy B, ciśnienie robocze 16 bar, połączenie gwintowane, MSD 10 (Qn=10 m 3 /h), Dn40, - Wodomierz śrubowy klasy B, ciśnienie robocze 16 bar, połączenie kołnierzowe, Woltex 25 (Qn=25 m 3 /h), Dn50, 7 Izolator przepływów zwrotnych typu BA - Danfoss 8 Połączenia kołnierzowe do rur - Temp. pracy 0 st.c do +65 st.c - Ciśnienie nominalne PN10 - Kołnierz PN10 - Korpus, pokrywa żeliwo sferoidalne - Membrana i uszczelki EPDM - Trzpień ze stali nierdzewnej - Kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem, żeliwo sferoidalne

15 PE - Hawle epoksydowane, pierścień uszczelniający elastomer, owiercenie wg. PN 10 EN , ciśnienie robocze do 16 bar Komora wodomierzowa Betoniarnia Krzywosądów Gołuchów Rury PE - Wavin Złącza PE/stal - Pekos - prefabrykat betonowy, beton wibroprasowany B35/45, wodoodporny. mrozoodporny - Rury do wody pitnej z PE 100 PN10 SDR17 - Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych PE100 PN10 SDR17 - Złącze przejściowe PE/stal do wody - kołnierzowe

16 KARTA MATERIAŁOWA branża: SANITARNA sanitarna: WOD-KAN Nr pomieszczenia Rodzaj instalacji Rodzaj urządzenia pomieszczenia natrysków dla niepełnosprawnych pomieszczenia natrysków pomieszczenia sanitarne publiczne i służbowe pomieszczenia gospodarcze/kuchenne/ pomieszczenia techniczne pomieszczenia sanitarne publiczne i służbowe zw, cw, cwc zw, cw, cwc Woda deszczowa do spłukiwania zw, cw, cwc zw, cw, cwc zw, cw, cwc zw, cw, cwc Samoczynna stojąca bateria UMYWALKOWA na podczerwień (na wodę ciepłą i zimną), zasilana z sieci 230 V przez zasilacz 12V, z mieszaczem z boku Samoczynna bateria NATRYSKOWA na podczerwień (na wodę ciepłą i zimną), zasilana z sieci 230 V przez zasilacz 12V, podtynkowa z mieszaczem, wykonanie wandaloodporne, wyposażona w zawory zwrotne i filtry siatkowe Głowica natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia + ramię natrysku mocowane do ściany Zawór pisuarowy bezdotykowy podtynkowy zasilany z sieci 230V przez zasilacz 12V; wykonanie wandaloodporne Jedno uchwytowa bateria UMYWALKOWA stojąca, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, Jedno uchwytowa stojąca bateria ZLEWOZMYWAKOWA, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, Jedno uchwytowa bateria ZLEWOZMYWAKOWA, ścienna, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury, wylewka L=200 mm, Jedno uchwytowa bateria NATRYSKOWA, ścienna, możliwość płynnej regulacji wypływu wody oraz temperatury z zestawem natryskowym

17 I 8.7 pomieszczenie przyłącza wody I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej hydrantowa Woda deszczowa do spłukiwania Zestaw hydroforowy na cele pożarowe zasilany z sieci miejskiej Q =5,0 l/s; H=26,5 m z automatycznym obejściem testującym wyposażonym w wodomierz z nadajnikiem impulsów, w elektrozawór oraz przepustnicę ręczną. Całkowita moc zainstalowana 4,5kW. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). Zestaw hydroforowy z falownikiem do wody deszczowej zasilany ze zbiornika z napływem Q =2,60 l/s; H=27,0 m Całkowita moc zainstalowana 1,5 kw. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). I 8.7 przyłącze wody Woda bytowa Zestaw hydroforowy z falownikiem do wody bytowe zasilany z sieci miejskiej Q =7,30 l/s; H=11,0 m Całkowita moc zainstalowana 4,5kW. Zestaw hydroforowy (składający się z pomp wielostopniowych, wysokosprawnych) zamontowanych na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej odpornej na działanie środowiska basenowego, rama wyposażona w wibroizolatory zapobiegające przenoszeniu drgań na posadzkę (zestaw nie wymagający fundamentów). I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej Woda deszczowa do spłukiwania Zbiornik magazynujący do wody deszczowej PP/PE montowany na miejscu z króćcami montowanymi na wymiar, kryty z włazami rewizyjnymi. Wymiary: 3,5 m x 3,0 m; H 2,0m

18 I 8.5 wentylatornia ścieki do odzysku ciepła Zbiornik ścieków ciepłych niefekalnych do odzysku ciepła PP/PE montowany na miejscu z króćcami montowanymi na wymiar, kryty z włazami rewizyjnymi Wymiary: 7,5 m x 3,0 m; H 2,0m Kondygnacja 1 i 2 Instalacja cyrkulacji ciepłej wody Cały budynek hydrantowa Hydrany p.poż Zawory cyrkulacyjne pod pionowe z modułem dezynfekcyjnym umożliwiającym automatyczną dezynfekcję realizowaną w stałej temperaturze >65ºC z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75ºC poprzez automatyczne odcięcie cyrkulacji HP 25 Wyposażenie: - Zawór hydrantowy DN 25 - Prądownica wg EN Zwijadło kompletne - Wąż półsztywny DN 25 wg EN mb Wydajność: wg. PN-EN Q Nom = 60 l/min przy: P 0.2 MPa - WSP K = 44 dysza prądownicy Ø10 mm Ciśnienie pracy: wg. PN-EN Minimalne: 0.2 MPa Maksymalne: 1.2 MPa Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony. Skrzynka ze stali nierdzewnej lub przystosowana do środowiska basenowego. HP 52 Wyposażenie: -Zawór hydrantowy DN 50 z nasadą 52-T -Prądownica wg PN-89/M Zwijadło kompletne Wąż pożarniczy tłoczny płasko składany wg PN-87/M mb Wydajność: wg. PN-EN Q Nom = 60 l/min przy: P 0.2 MPa - WSP K = 110 dysza prądownicy Ø13 mm Ciśnienie pracy: wg. PN-EN Minimalne: 0.2 MPa Maksymalne: 0.7 MPa

19 Możliwość podłączenia zasilania z prawej lub lewej strony. Skrzynka ze stali nierdzewnej lub przystosowana do środowiska basenowego. Dach Kanalizacja Podgrzewany wpust do metalowych pokryć dachowych d 56 deszczowa Charakterystyka: -Króciec odpływowy z możliwością dogrzania zwężki - Odporny na temperatury do 80 C Dane techniczne Minimalna przepustowość wyjściowa 1 l/s Maksymalna przepustowość wyjściowa 12 l/s Kołnierz przyłączeniowy przeznaczony do montażu w rynnach o minimalnej szerokości 35 cm Podgrzewacz do wpustu d 56 Dane techniczne Pobór mocy 10 W Napięcie znamionowe 230 V prąd zmienny pom. tech. basenu Myjki do oczu (oczomyjki) Myjka do oczu montowana do ściany (misa oraz cała konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej zasilanie wodą ½ magazyn, natrysk reagentów Cały budynek I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej I 8.13 pompownia uzdatnionej wody opadowej I 8.15 pom. tech. basenu filtry Kanalizacja sanitarna, basenowa i technologiczna woda deszczowa do spłuczek woda deszczowa do spłuczek Ścieki ciepłe, zbiornik ścieków ciepłych Natryski bezpieczeństwa zestawy oczomyjka + prysznic Prysznic wraz z myjką do oczu ze stali nierdzewnej z wajchą zasilanie wodą 1 ¼ Wpust podłogowy dn 70 pionowy w całości wykonany ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem, ruchomą nasadką i kratką. filtr wody deszczowej o wydajności 5,0 l/s z automatycznym czyszczeniem za pomocą dysz, wlot dn150, wyloty dn150, wkład filtra o wielkości oczek 200 µm, Zestaw sond ultradźwiękowych do pomiaru wysokości zwierciadła wody w zbiorniku dla 2 i 4 poziomów. Zestaw sond ultradźwiękowych do pomiaru wysokości zwierciadła wody w zbiorniku dla 2 poziomów.

20 PARK WODNY CENTRUM REKREACJI, SPORTU I REHABILITACJI PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W SŁUPSKU PROJEKT INSTALACJI WODNOKANALIZACYJNYCH, INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH, INSTALACJA SKROPLIN I INSTALACJI DESZCZOWEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Inwestor 1.2. Obiekt 1.3. Podstawa opracowania 1.4 Przedmiot i zakres opracowania 1.5 Charakterystyka obiektu 2. INSTALACJA WODY 2.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i wody deszczowej do spłuczek 2.2. Izolacja termiczna 2.3. Próba ciśnienia 3. INSTALACJA HYDRANTOWA 3.1. Dobór zestawu hydroforowego 4. KANALIZACJA 4.1. Kanalizacja sanitarna i tłuszczowa 4.2. Kanalizacja sanitarna do układu odzysku ciepła 4.3. Kanalizacja odprowadzenia wód z technologii basenowej 4.4. Kanalizacja sanitarna z urządzeń technologii kuchni 4.5. Kanalizacja deszczowa 4.6. Odprowadzenie skroplin 5. PRZEJŚCIA PPOŻ. 6. ZESTAWIENIE RODZAJÓW UŻYTYCH MATERIAŁÓW 7. WYTYCZNE DLA BRANŻ 8. UWAGI KOŃCOWE 9. KARTY MATERIAŁOWE

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Lokalizacja: Rogoźnik Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa ul., 43-300 Siemianowice Wykonał: inż. Tadeusz Maźniak Uprawnienia budowlane do projektowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 1.3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 1.4. STAN ISTNIEJĄCY... 3 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 4 2.1. HYDROFORNIA WODOCIĄGOWA... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.0. Strona tytułowa str. 45 2.0. Zawartość opracowania str. 46 3.0. Uprawnienia projektanta str. 47 4.0. Zaświadczenie z Izby Inżynierów str. 48 5.0. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu zamiennego sieci wodociągowej przebiegającej przez działkę nr 635 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo oraz trzech przyłączy wodociągowych dla działki nr 635 w

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza i instalacji wodociągowej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i instalacji sprężonego powietrza Temat: Branża: Projektant: Opracował:

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN

TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN TEMAT: INSTALACJA WOD-KAN strona1 I. Część opisowa 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa Spis rysunków: Skala: 1. Rzut piwnicy instalacja wod-kan 1 : 100 2. Rzut parteru instalacja wod-kan 1 : 100 3.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Instalacji Sanitarnych Jolanta Michalak ul. Korfantego 10, 64-100 Leszno tel. 65 520 99 16; kom. 608 336 405; e-mail: jolamichalak@op.pl NIP 697-143-77-77 REGON 411428790 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego).

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ

BRANŻA SANITARNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ BRANŻA SANITARNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I TECHNOLOGICZNEJ 1. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej. 2. Rysunki instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. Orzeszkowej 32 tel. (085) 740 87 80 fax. (085) 740 87 81 e-mail: juwa@neostrada.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY - BRANŻA SANITARNA 1. Instalacje i urządzenia sanitarne: 1.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej 1.1.1 Dane ogólne Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNEK B

PROJEKT WYKONAWCZY TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNEK B ul. Mała 2b, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 54 36 ul. Okrężna 3/3, 02-916 Warszawa tel. (22) 642-11-16 Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Inwestor: Powiat Rzeszów Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Nazwa projektu: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA DZ. NR 2704/1 W MROWLI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego

OPIS TECHNICZNY. PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów z niezmiękczonego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B.. -,,Architektura, opracowany przez: "ETA" - Spółka z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8, tel.444-26-05 Uzgodnienia z Inwestorem. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy Faza opracowania: Projekt budowlany i wykonawczy Nazwa obiektu budowlanego: Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejska Nazwa i adres inwestora: Gmina Skalbmierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji wod-kan

Projekt instalacji wod-kan Stadium dokumentacji Projekt budowlany Branża Sanitarna Temat Projekt instalacji wod-kan Obiekt Remont budynku nr 1/3962 z przeznaczeniem na potrzeby Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku Łask, ul. 9

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA

PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 25025-9394

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r.

SPIS TREŚCI. 1. Prezydent Miasta Gliwice Decyzja NR AU-7331/97/2004 z dnia 17.09.2004 r. 1 I. OPIS TECHNICZNY. SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Dane ogólne. 4. Odbiornik ścieków. 5. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami. 6. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird

ALDO. Konstanty Król. Adres: obręb 4-01-08 działka nr dz.ew. 14/4 i 31/2. Aleksandra Dowgird Aleksandra Dowgird ALDO PROJEKTOWANIE SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH 02-793 Warszawa, Al. KEN 36/273 NIP 123-026-56-07 Projektant: Elżbieta Dowgird tel: 603 875 565 INWESTOR: PHU KONSTANS Konstanty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji wod-kan. Koszalin grudzień 2006r. INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY Wewnętrznych instalacji wod-kan OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Gmina Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów. Projektant: Radom, maj 2013 r PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. wraz z przyłączem wody i przykanalikiem kanalizacji sanitarnej w adaptowanym budynku po Szkole Podstawowej w Oleksowie na Świetlicę Wiejską na działce o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str.

S P I S T R E Ś C I. 1. Strona tytułowa str. nr 1. 2. Spis treści str. nr 2. 3. Opis techniczny str. nr 3-5. 4. Informacja bioz str. FIRMA PROJEKTOWA USŁUGOWO HANDLOWA H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05, 606718614 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA WOD-KAN, C.O. I

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŁÓDŹ, ul. ROJNA 15 TYTUŁ OPRACOWANIA Projekt opomiarowania wody ciepłej i zimnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Rojna 15 Projektował: inż. Janusz Kosmalski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z. o.o 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU HOTELU GARNIZONOWEGO SOCHACZEW ul. DYWIZJONU 303 nr 4 INSTALCJE WOD-KAN INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJA WOD. - KAN.

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJA WOD. - KAN. REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJA WOD. - KAN. ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. 1000-lecia we Władysławowie Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy szkoły - wewnętrzne instalacje wod - kan

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. 1000-lecia we Władysławowie Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy szkoły - wewnętrzne instalacje wod - kan ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawy, przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.0. Instalacje wodociągowe 3.1. Instalacja wody zimnej 3.2. Instalacja ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka obiektu 4. Opis istniejącej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej 5. Opis projektowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość

Nr Nazwa Jednostka miary Ilość Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 6.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK budynek nr 2-stała baza noclegowa wewnętrzna inst.wod-kan i c.w. Identyfikator kosztorysu: budynek nr 2-stała baza noclegowa

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej.

Instalacja wod.-kan. OPIS TECHNICZNY. do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. OPIS TECHNICZNY do projektu wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - umowa z Inwestorem - inwentaryzacja obiektu, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja II piętra budynku B zlokalizowanego na terenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW w e W r o c ł a w i u S p ó ł k a z o. o NIP 899-15-16-618 50-453 Wrocław ul. Hercena 3-5 tel. 071/344-70-65, tel/fax 341-81-26 e-mail: wubepe@wubepe.com.pl Bank Zachodni WBK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna branża: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA WOD-KAN. sanitarna temat: lokalizacja: nr działki: arkusz mapy: obręb: inwestor: jednostka projektowa: BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne. 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY (BRANŻA SANITARNA) 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA. Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 ARKONA PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW ARKONA Spółka z o.o. 31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8 tel.: 421 24 41, 421 37 55, 422 90 83, fax: 422 24 93 OBIEKT: Numer zlecenia: 4/2008 z dn. 17.01.2008r. Rezydencja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Kopie zaświadczeń i uprawnień 2. Oświadczenie projektanta II. OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: SZATNIE A. Część opisowa 1. Opis techniczny instalacji sanitarnych wod-kan. B. Część rysunkowa 1/wks Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1:500 2/wks Rzut piwnic. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania I.CZĘŚĆ OPISOWA 1. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY...1 1.1. ANALIZA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH I WYBÓR SPOSOBU ODWODNIENIA...1 1.2. OPIS PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA...2 1.3. OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

Egz. arch. InŜynieria środowiska PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria środowiska Temat : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI Iława,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia.

Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. Część rysunkowa projektu. Część zawierająca uzgodnienia. Zawartość projektu: I. Część opisowa projektu. 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres inwestycji. 3. Opis ogólny. 4. Funkcja. 5. Charakterystyka projektu. 5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej. 5.2.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - UJĘCIA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA

Bardziej szczegółowo