PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY przyłącza wody do działki nr 88 i przykanalika sanitarnego wraz z zbiornikiem bezodpływowym Obiekt: Rekonstrukcja zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnego i budynku gospodarczego). Adres: Czysta dz. nr 87 i 88 Inwestor: Branża: gmina Smołdzino Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ul. Dominikańska Słupsk Sanitarno instalacyjna Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane jednolity: Dz U. z 2006r. Nr 156, poz z późn. zmianami). (Tekst Oświadczamy, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zawartość: Strona tytułowa- str. 1 Spis treści str. 2 Opis techniczny str. 3-5 Załączniki - str. 6 Rysunki techniczne rys. 1-9 Projektował: inż. Jerzy Sajek 157/Gd/2002 członek Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym POM/IS/5867/02 Opracował: inż. Agnieszka Orłowska Słupsk, marzec 2009 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis istniejących rozwiązań technicznych. 4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych. 5. Uwagi końcowe. 6. Część graficzna Rys.1 Plan sytuacyjno wysokościowy w skali 1/500 z projektowaną trasą przyłączy wod-kan Rys.2 Profil podłużny przyłącza wody w skali 1:100/100. Rys.3 Profil podłużny instalacji zewnętrznej wody w skali 1:100/100. Rys.4 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/100. Rys.5 Przekrój poprzeczny przez wykop przyłącza wody. Rys.6 Przekrój poprzeczny przez wykop przyłącza kanalizacji. Rys.7 Schemat montażu wodomierza. Rys.8 Schemat studzienki kanalizacyjnej.

3 1.0. Przedmiot i zakres opracowania. OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest przedstawienie sposobu doprowadzenia wody z istniejącego wodociągu wa100 i odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z rekonstruowanej zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnej i budynku gospodarczego) w miejscowości Czysta działka nr 87 i 88, gmina Smołdzino. Zakres opracowania obejmuje: 1. przyłącze wody do projektowanego budynku PE40 (dn32) 2. instalację zewnętrzną zalicznikową wody PE25 (dn20) 3. odprowadzenie ścieków przykanalikiem ø160 PVC do zbiornika bezodpływowego 1.0. Podstawa opracowania. 1. Zlecenie i umowa z Inwestorem. 2. Pismo dotyczące warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. 3. Projekt zagospodarowania terenu. 4. Obowiązujące normy i przepisy. 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r.) 1.0. Opis istniejących rozwiązań technicznych. Działki nr 87 i 88, położone są w miejscowości Czysta, gmina Smołdzino. Zaprojektowano rekonstrukcję zagrody kowala (budynku-chałupy mieszkalnej i budynku gospodarczego) Są to budynki niepodpiwniczone, parterowe z poddaszem użytkowym. Budynek gospodarczy wyposażony jest: 3 miski ustępowe 2 pisuary 5 umywalek 1 zlewozmywak Budynek -chałupa wyposażony jest: 1 miska ustępowa 1 umywalka 1 natrysk Miejscowość Czysta jest zaliczana do I szej strefy klimatycznej o temperaturze zewnętrznej t zew. =-16 0 C wg. PN-82/B Głębokość przemarzania gruntów na omawianym terenie wynosi 1,0 m od p.t. wg PN-81/B Opis rozwiązań projektowych Przyłącze wodociągowe. Zaprojektowano przyłącze zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci. Dostawę wody rozwiązać w oparciu o istniejącą sieć wodociągową wa100 Włączenie do sieci wodociągowej (węzeł W1) dokonać za pomocą nawiertki 110/5/4 JAFAR. Za nawiertką zamontować zasuwę odcinającą do przyłączy domowych dn32mm. Na zasuwie zamontować klucz i skrzynkę uliczną. Przyłącze do budynku wykonać przewodem wodociągowym PE40 (dn 32). Przejście pod drogą w rurze ochronnej dn80 L- 4,0m. Na terenie działki inwestora, w odległości ok 1,5m od granicy działki należy zamontować studzienkę wodomierzową Danwell z zestawem wodomierzowym(wodomierz

4 JS-2,5dn 20).W odległości 1,0 m przed budynkiem przejść z PE40 na stal dn 32 izolowana dwa razy taśmą Denso za pomocą złączki przejściowej. W budynku tuż za ścianą zewnętrzną w pom. kotłowni zamontować zawór odcinający do wody zimnej dn32 Przewód prowadzić na głębokości ok. 1,5m miejscowość Czysta zaliczana jest do I strefy klimatycznej głębokość przemarzania gruntów 1m od p.t. wg PN-81/B Zabudowa wodomierza; zawór grzybkowy dn 32 od strony przyłącza, zawory przelotowe kulowe dn 32, zawór zwrotny antyskażeniowy Dn-32, zamontowany od strony instalacji. Całość wykonać zgodnie z projektem zachowując projektowaną trasę i głębokość Obliczenia zapotrzebowania wody. Przepływ obliczeniowy dla budynku określono wzorem nr 1 wg PN-92/B Q=0,682 x (q n ) 0,45 0,14 [ dm 3 /h ] q n normatywny wypływ z punktów czerpalnych [dm 3 /h] Zestawienie normatywnych wypływów: - płuczka zbiornikowa szt. 4 x 0,13 = 0,52 - bateria zlewozmywakowa szt. 1 x 0,14 = 0,14 - bateria natrysku szt. 1 x 0,15 = 0,15 - bateria umywalkowa szt. 6 x 0,07 = 0,42 - pisuar szt. 1 x 0,15 = 0,15 q n = 1,38 dm 3 /s q = 0,682 x 1,38 0,45 0,14 = 0,64dm 3 /s =2,3 Dobrano średnicę przyłącza do budynku PE 40. Dobrano wodomierz JS 2,5 dn Przyłącze kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynku odprowadzone będą do podziemnego zbiornika zamkniętego o pojemności 10,0 m 3 firmy Nordcap Plastic. Lokalizację zbiornika pokazano w części rysunkowej. Projektowaną kanalizację sanitarną wykonać z rur kanalizacyjnych klasy SN8 (ze ścianą litą) Dn-160, kielichowych łączonych na wcisk za pomocą pierścienia gumowego. Na przykanaliku zamontować studzienkę rewizyjną S1 i S2 z rury karbowanej Ø425 z kinetą z PP oraz pokrywą typu ciężkiego. Rury układać na podsypce piaskowej grubości cm. Zasypanie i obsypanie przewodów, piskiem do 30 cm ponad wierzch przewodów. Zasypkę zagęścić ubijakiem. Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety, przy zachowaniu wskaźnika zagęszczenia gruntu min. 0,95% wg. Proctora. Zagęścić max. 15 cm przy zagęszczeniu ręcznym lub max. 30 cm przy zagęszczeniu mechanicznym. Wymiary zbiornika: średnica 1400mm długość 6770mm Standardowe zagłębienie zbiornika ścieków Hz = 1,2m. Średnica włazu dn 600 mm. Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5.0 Wytyczne realizacji Montaż rur wykonać w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem, wyprofilowanym i podsypką piaskową dla rur PVC.

5 Dalsze wypełnienie wykopu wykonać gruntem rodzimym spełniającym wymagania normy PN-74/B Wykonanie robót z rur PVC systemu Wavin zlecić uprawnionemu wykonawcy posiadającemu certyfikat na wykonawstwo robót w danej technologii Uwagi końcowe Przed rozpoczęciem robót ustalić dokładnie punkty włączenia się do istniejących wypustów oraz rzędne w tych punktach Przy robotach ziemnych zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne wykonać z wytycznymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Część I Roboty ogólnobudowlane rozdz. 2. Roboty ziemne oraz przepisy BHP. Projekt przyłączenia wodociągowego uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Smołdzinie. Roboty montażowe instalacyjne zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru t. II Instalacje przemysłowe i sanitarne. Przestrzegać przepisy BHP i porządkowe. Należytą ostrożność zachować przy skrzyżowaniu z innymi przewodami, a szczególnie z czynnymi kablami energetycznymi. W przypadku stwierdzenia nie przewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie pokazanego w projekcie, zawiadomić nadzór autorski lub inwestorski, który ustali sposób postępowania z napotkaną przeszkodą. Projektował: inż. Jerzy Sajek 157/Gd/2002

6

7

8

9

10

11

12

13

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R A C O W N I A I N ST A L A C Y J N A K W A R T E T ul. Modrzewskiego 2d/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. kom.: 604-875-003 NIP: 622-228-55-90, REGON: 300906406 P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej 1 PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod-kan., centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowej Obiekt: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnym budynek A Adres: Białogard ul. Piłsudskiego dz. Nr 247,248, 249,

Bardziej szczegółowo

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

ᖷ劗c 5.1. DANE EWIDENCYJNE 5.2. CEL OPRACOWANIA 5.2.1. Podstawa opracowania 5.2.2. Zakres opracowania 5.2.3. Stan istniejący 5.2.4. Uzbrojenie terenu 5.2.5. Warunki gruntowo wodne 5.3. Opis projektowanych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5

PROJEKT BUDOWLANY. 42-282 Kruszyna ul. Kmicica 5 Egz. nr Usługi Projektowo - Budowlane COMPLEX Krzysztof Ziewiec 42-202 Częstochowa, ul. Orlik-Rűckemanna 39 lok. 2 tel. 0-662-750-569, e-mail: ziewieckrzysztof@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE:

PROJEKT BUDOWLANY. GMINA ŚWIĘCIECHOWA ul. Ułańska, 64-115 Święciechowa OPRACOWANIE: Przedsiębiorstwo Projektowo-Instalacyjne PROJDEMB Grzegorz Dembski ul. Leszczyńska 35 64-140 Włoszakowice NIP: 929-149-68-83, REGON: 300601500 Projdemb INSTALACJE SANITARNE kom: 691/772 910 e-mail: g.dembski@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz.nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód 5)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26.

Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04. km 26. Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap I w Polsce w ramach umowy FS 2004/PL/16/C/PT/006-04 LCS GDYNIA od km 8.300 do km 26.310 linii 202 km 26.310 linii 202 E 65 E 59 km 8.300

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA

Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1. Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej SANITARNA Piotr Święcki ul.kr. Jadwigi 18B ; 14-200 Iława, tel: 089 649 15 13 PROJEKT BUDOWLANY 1 Temat: Projekt Budowlany kanalizacji sanitarnej Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej Adres: msc. SIEMIANY, gm. Iława

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie

PROJEKT BUDOWLANY. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom. Oświadczenie PROJEKT BUDOWLANY wykonawczy przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i ścieków technologicznych z budynku magazynowego w związku ze zmianą sposobu uŝytkowania części budynku na Centrum praktycznego

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY

Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY Instalacje sanitarne wody i kanalizacji, i c.o. BUDYNEK NAMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NEMATOLOGII WRAZ ZE SZKLARNIĄ JEDNOSPADOWĄ

Bardziej szczegółowo

q n = 28 x 0,07 + 24 x 0,13 + 3 x 0,3 + 5 x 0,07 = 6,12 dm 3 /s

q n = 28 x 0,07 + 24 x 0,13 + 3 x 0,3 + 5 x 0,07 = 6,12 dm 3 /s q n = 28 x 0,07 + 24 x 0,13 + 3 x 0,3 + 5 x 0,07 = 6,12 dm 3 /s dla armatury q n = 6,33 dm 3 /s zgodnie z tablicą 2 zamieszczoną w normie PN-92/B-01706, przepływ obliczeniowy wody w budynku mieszkalnym

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan.

Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan. Projekt budowlany instalacji c.o. i wod kan. Przebudowa sanitariatów zimnej wody i ciepłej wody z cyrkulacją, oraz instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi Adres budowy: ul. Reymonta 18, nr ewid.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo