Ciepła woda uŝytkowa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ciepła woda uŝytkowa. andrzej.jurkiewicz@.egie.pl"

Transkrypt

1 Ciepła woda uŝytkowa Mgr inŝ.andrzej Jurkiewicz Norma EN 15316: 2007 Instalacje grzewcze w budynkach Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji Cz.3.1 Instalacje centralnej ciepłej wody, charakterystyka zapotrzebowania (wymagania dotyczące rozbioru cwu 17 sron) Cz.3.2 Rozprowadzenie cwu - 28 stron Cz.3.3 Przygotowania cwu 23 strony (Polską Normę przygotowuje Komitet Techniczny PKN nr KT 279 ds. ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji) 1

2 ZuŜycie i parametry c.w.u. Normowe zuŝycie cwu: mieszkaniec 120 dm3/m/dobę (szkoła 20/ucznia; hotel 240/łóŜko; szpital 400/łóŜko) Rzeczywiste zuŝycie cwu: mieszkaniec dm3/m/dobę (szkoła 6; hotel ; szpital /łóŜko) Temperatura wody: - zimnej: 10 st.c (2-22 C ) - ciepłej: 60 st.c (+ - 5 C ) pytanie po co? - przegrzew: 70 C (+chemiczne) Średnie: dobowa: Qśr=(Qr/365); Qr roczne zuŝycie cwu godzinowa: Qśrh = (Qd/24) Struktura zuŝycia wody Cel Dm3/Md Zimna 10 C Cwu C Picie gotowanie Mycie naczyń Mycie ciała Kąpiel (pry/wan) 33 16,5 16,5 ubikacja pranie Sprzątanie i in Razem ,5 32,5 %

3 Energia na cwu Q cwu = c*ρ*v*(tc-tz)/10^6 [GJ] Qcwu energia potrzebna do przygotowania cwu c- ciepło właściwe 4,19 kj/kg*k ρ - gęstość wody 1000kg/m3 ( w zal. od temperatury) V- ilość wody do podgrzania w m3 tc temperatura wody ciepłej tz temperatura wody zimnej Moc dla cwu Φcw=Vhśr*Qcwu*Nh*277,7 (kw) Vhśr = Vdoba/18h Uwaga: czas dyspozycji 18h/12h/8h Qcwu ciepło na podgrzanie 1m3 wody Nh=9,32*U^( 0,244) Nh- współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody U- liczba mieszkańców 3

4 Przykład Budynek zamieszkany przez 68 osób. ZuŜycie c.w.u. na 1 osobę w ciągu doby: 80 l = 0,08 m3/d ZuŜycie c.w.u. w budynku w ciągu doby : V d śr = 0,08 * 68 = 5,44 m3/d Średnie godzinowe zuŝycie c.w.u.w budynku: V h śr = 5,44 /18 = 0,30 m3/h ZuŜycie ciepła na ogrzanie 1m3 wody: 4,2 * (55 10) * 1000 /10^6 = 0,189 GJ/m3 Roczne zuŝycie ciepła na c.w.u. w budynku: Q = 5,44 * 365 * 0,189 = 375 GJ/a Max moc cieplna Φ = V h śr * Qcwj * Nh*278 = 0,30 * 0,189 * 3.33*278 = 52,48 kw Metodyka wyliczania kosztów przygotowania cwu Liczba uŝytkowników Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla 1 uŝytkownika Średnie dobowe zapotrzebowanie c.w.u. w obiekcie Średnie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. w obiekcie (18 godzin) [Vhśr] temperatura wody zimnej temperatura wody ciepłej Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania 1m3 c.w.u. [Q] Moc maksymalna: F= Vhśr*Q*Nh Współczynnik nierównomierności rozbioru ciepłej wody Nh Nh = 9,32*U (do potęgi -0,244).. U zaleŝy od ilości osób wg normy Maksymalna moc cieplna Φcw=Vhśr QcwuNh 277,7 (kw) Roczne zuŝycie c.w.u. Zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu Koszt przygotowania c.w.u. Koszt wody zimnej Koszty roczne 4

5 Podgrzewacze cwu Zasobnikowe Przepływowe Kombinowawne Gazowe Elektryczne Msc Msc+elektryczne zasobnikowe Kolektor słoneczny Pompa ciepła Priorytet cwu!!! Węzeł dwufunkcyjny błędny pomiar cwu!!! 5

6 Oszczędzamy cwu - Perlator (mieszanka wodno-powietrzna) Np. bateria dm3/min perlator 5-8 dm3/min - Bateria jednouchwytowa: 25% oszczędności - Bateria termostatyczna: 50% oszczędności - Bateria bezdotykowa: 60% oszczędności Dodatkowo: - Regulacja hydrauliczna instalacji cyrkulacji: 5% - Ograniczenia nocne (zegar pompy cyrk.): 5% - Zawory podpionowe termostatyczne cwu: 10% - Izolacja przewodów cwu: 5% Ciepła woda w świadectwach Obliczenie miesięcznego zapotrzebowania na energię QK,W wyraŝoną w kwh/miesiąc QK,W = Q W,nd/ηw,tot ηw,tot = ηw,g*ηw,d*ηw,s*ηw,e gdzie: QW,nd zapotrzebowanie ciepła uŝytkowego do podgrzania ciepłej wody kwh/rok ηw,gśrednia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczanej do granicy bilansowej budynku (energii końcowej), ηw,d średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie budynku (osłony bilansowej lub poza nią), ηw,s średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu ciepłej wody (w obrębie osłony bilansowej lub poza nią), ηw,eśrednia sezonowa sprawność wykorzystania (przyjmuje się 1,0) 6

7 Sprawności cząstkowe wyznaczamy wg: 1) obowiązujących przepisów 2) Dokumentację techniczną budynku i instalacji oraz urządzeń 3) Wiedzę techniczną oraz wizję lokalną obiektu 4) Dostępne dane katalogowe urządzeń, elementów instalacji ogrzewczej i cwu lub wg zasad podanych poniŝej (tabele) Roczne zapotrzebowanie cwu Qw,nd = Vcwi*Li*cw*ρ*(θcw-θo)*kt*tuz/(1000*3600) gdzie: VCW - Jednostkowe dobowe zuŝycie ciepłej wody uŝytkowej naleŝy przyjmowaŝ na podstawie dokumentacji projektowej, pomiarów zuŝycia w obiekcie istniejącym lub w przypadku braku danych na podstawie tabeli 15. w dm3/(j.o.) doba Li - liczba jednostek odniesienia osoby tuz - czas uŝytkowania (miesiąc, rok - przewaŝnie 365 dni), czas uŝytkowania naleŝy zmniejszyć o przerwy urlopowe i wyjazdy i inne uzasadnione sytuacje, średnio w ciagu roku o 10% kt - mnoŝnik korekcyjny dla temperatury ciepłej wody innej ni 55oC, wg dokumentacji projektowej lub Tabeli 14 cw - ciepło właściwe wody, przyjmowane jako 4,19 kj/(kgk), kj/(kgk) ρw - gestość wody, przyjmowana jako 1000 kg/m3 kg/m3 θcw - temperatura ciepłej wody w zaworze czerpalnym, 55oC θo - temperatura wody zimnej, przyjmowana jako 10oC oc 7

8 Tab.1 Jednostkowe dobowe ilości cwu dla róŝnych typów budynków lp Rodzaj budynku Jedn. odn. dm3/(j.o)*d o tc=60 C jednorodzinne wielorodzinna Hotele z gastronomią/hotele pozostałe/schroniska i pensjonaty Koszary, wiezienia Szpitale Szkoła Biura, mag-prod. Budynki handlowe Gastronomia/usługi Dworce, muzea, wystawy osoba osoba łóŝko łóŝko łóŝko uczeń pracownik pracownik pracownik pracownik 35/28 (lcw) 48/38 (lcw) 112/75/ Tab.3 Sprawności źródeł ciepła (inne) Lp Rodzaj źródła ciepła Kotły na paliwo płynne z otwartą komorą spalania i palnikiem 2-stopniowym j.w. lecz z zamkniętą komorą spalania i palnikiem modulowanym Kotły gazowe kondensacyjne Podgrzewacz gazowy przepływowy Kotły węglowe wyprodukowane po 2000 roku j.w. lecz w latach j.w. lecz przed 1980 Wymienniki ciepła (węzły cieplne) ηg 0,86 0,88 0,95 (0,92 cwu) 0,86 0,82 0,65-0,75 0,5-0,65 0,98 8

9 Tab.4 Sprawność przesyłu cwu Lp Rodzaj instalacji ciepłej wody Miejscowe przygotowanie cwu bezpośrednio przy punkcie poboru wody, instalacja bez cyrkulacji j.w. lecz dla kilku poborów w jednym pomieszczeniu (bez cyrkulacji) Kompaktowy węzeł cieplny dla pojedynczego mieszkania (bez cyrkulacji) Instalacje cwu w budynku jednorodzinnym bez cyrkulacji Spr. ηp 1,0 0,8 0,85 0,6 Tab.4 Sprawność przesyłu cwu c.d. Lp Rodzaj instalacji Centralne przygotowanie cwu z cyrkulacją, piony nie izolowane, przewody rozprowadzające izolowane (lub z tworzyw sztucznych) Instalacje małe do 30 pkt. poboru cwu j.w. lecz pkt. j.w.lecz powyŝej 100 pkt. Spr. ηp 0,6 0,5 0,4 9

10 Tab.4 Sprawność przesyłu cwu c.d. Lp Rodzaj instalacji Centralne przygotowanie cwu z cyrkulacją, piony i przewody rozprowadzające izolowane (lub z tw.sz.) Instalacje małe do 30 pkt. poboru cwu j.w. lecz pkt. j.w.lecz powyŝej 100 pkt. Spr. ηp 0,7 0,6 0,5 Tab.4 Sprawność przesyłu cwu c.d. Lp Rodzaj instalacji Centralne przygotowanie cwu z cyrkulacją z ograniczaniem czasu pracy, piony i przewody rozprowadzające izolowane (lubtw.sz) Instalacje małe do 30 pkt. poboru cwu j.w. lecz pkt. j.w. lecz powyŝej 100 pkt. ηp 0,8 0,7 0,6 10

11 Tab.5 Współczynnik korekcyjny kt Lp Temperatura wody w podgrzewaczu [ C] kt 1 1,12 1,28 Dla wartości pośrednich temperatury - interpolować liniowo Sprawność akumulacji ciepła ηws Tabela 13b. Parametry zasobnika ciepłej wody 1 Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1970-tych ηws = 0,30-0,59 2 Zasobnik w systemie wg standardu z lat ηws = 0,55-0,69 3 Zasobnik w systemie wg standardu z lat ηws = 0,60-0,74 4 Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego ηws = 0,83-0,86 11

12 Jest lepiej Uwagi końcowe Metodyka dla mieszkań jest inna niŝ dla cwu budynku Czekamy na ostateczną wersję 12

Pompy ciepła c.w.u. - najpopularniejsze pompy ciepła na rynku

Pompy ciepła c.w.u. - najpopularniejsze pompy ciepła na rynku Pompy ciepła c.w.u. - najpopularniejsze pompy ciepła na rynku Pompy ciepła służące do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, według raportu brytyjskiej organizacji BSRIA z maja 2010 roku oraz najnowszego

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH BUDYNEK C-2 KIELCE AL. IX WIEKÓW KIELC 3 Warszawa październik 2011 Audyt energetyczny budynku: Kielce, Budynek C-2

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Efektywne wykorzystanie w budynkach. i finansowanie przedsięwzięć ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Efektywne wykorzystanie w budynkach i finansowanie przedsięwzięć Poradnik Autorzy: Sławomir Pasierb Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Jerzy Wojtulewicz 1. WPROWADZENIE Drogi Czytelniku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A

Audyt energetyczny. budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A Audyt energetyczny budynku wielorodzinnego w Przemyślu przy ul. Stanisława Augusta 18 A dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38

Adres budynku: Warszawa ulica Domaniewska 36/38 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU MSiA UL. DOMANIESKA 3638 Strona 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE Audytor: mgr inż. Sebastian

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw Mgr inż. Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć.

PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. PORADNIK. Odnawialne źródła energii. Efektywne wykorzystanie w budynkach. Finansowanie przedsięwzięć. AUTORZY PORADNIKA Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Sławomir Pasierb Jerzy Wojtulewicz Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewania (cz. 2)

Instalacje ogrzewania (cz. 2) dr inŝ. Paweł Kędzierski dr inŝ. Michał Strzeszewski Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Instalacje ogrzewania (cz. 2) 5 Systemy ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013

Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła. Stan sierpień 2013 Program symulacyjny do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan sierpień 2013 Spis zawartości - 2-1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...8 4. Opcje

Bardziej szczegółowo

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1

Instalacja wewnętrzna gazu i technologia kotłowni gazowej dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 - Głogów ul. Aleja Wolności 17 strona nr 1 strona nr 1 TECZKA ZAWIERA: 1. Opis techniczny 2. Obliczenia 3. Wykaz urządzeń i armatury 4. Rysunki: - rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu - rys. nr 2 Schemat technologii kotłowni - rys. nr 3 Rzut

Bardziej szczegółowo

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat

ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU. Certyfikat ArCADia-TERMO PORAD IK PROJEKTA TA KROK PO KROKU Certyfikat 1 1 SPIS TREŚCI 2 1 Spis treści... 2 2 Poradnik krok po kroku... 5 2.1 Krok 1 Obliczenia cieplne... 6 2.1.1 Wybór obliczeń... 6 2.1.2 Dane projektu...

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST

Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Przedsiębiorstwo EMBI-INWEST Biwojno Marek 26-600 Radom, ul.ptasia 14 tel/fax (048) 3836690 tel.kom. 0609295244 NIP 796 153 59 58 REGON 672760450 Konto Nr: 34912900010060060018920001 PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii WYTYCZNE W SPRAWIE METODOLOGII OBLICZANIA PLANOWANEGO EFEKTU ENERGETYCZNEGO I EKOLOGICZNEGO PROJEKTU, OBLICZANIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU ORAZ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU WRAZ Z UPROSZCZONYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów solarnych

Projektowanie systemów solarnych Projektowanie systemów solarnych Solarne przygotowywanie ciepłej wody Solarne wspomaganie ogrzewania Solarne ogrzewanie basenów kąpielowych Kolektory rurowe VTK Kolektory płaskie VFK Solarne podgrzewacze

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5

ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 ZAWARTOŚĆ TECZKI: Strona tytułowa 1 Spis zawartości teczki 2 Oświadczenie projektanta 4 Oświadczenie sprawdzającego 5 I. OPIS TECHNICZNY BRANśA SANITARNA 6 1. Podstawa opracowania... 6 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne

Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Odnawialne źródła energii dla budynków Wykład 3 Energia słoneczna systemy wodne Energia Słońca docierająca do Ziemi Słońce jest kulą gorącej materii o średnicy około 1,4 miliona

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo