Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne"

Transkrypt

1 Audyt Energetyczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze, ul. 3-go Maja Kolektory słoneczne dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia o wpieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223 poz z r.) Adres budynku ulica: 3-go Maja kod: miejscowość: Zabrze gmina: Zabrze województwo: śląskie Podmiot wykonujący audyt Utex Sp. z o.o. ul.strzeleckiego Gliwice REGON:

2 1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku 1 Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2. Rok ukończenia budowy Inwestor (nazwa lub Samodzielny Publiczny 1.4. adres budynku Szpital Kliniczny Nr 1 im. imię i i nazwisko, Prof. Stanisława Szyszko adres do Śląskiego Uniwersytetu korespondencji) Medycznego w Katowicach Zabrze, ul. 3-go Maja go Maja 13-15, , Zabrze 2 Nazwa nr REGON i adres firmy wykonującej audyt Utex Sp. z o.o., ul.strzeleckiego 27, Gliwice, REGON: Imię i nazwisko, nr PESEL oraz adres autora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje Longin Bartnik, ul.szarych Szeregów 64/14, Opole, PESEL: , Politechnika Śląska w Gliwicach, studia podyplomowe o specjalności Audyt Energetyczny Podpis 4. Współautorzy audytu: imiona nazwiska, zakres prac, posiadane kwalifikacje L.p. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu Posiadane kwalifikacje, uprawnienia Miejscowość: Gliwice, data wykonania opracowania: Spis treści str 1 Strona tytułowa 2 2 Karta audytu energetycznego 3 3 Dokumenty i dane źródłowe do opracowaniu audytu oraz wytyczne uwagi inwestora 4 6 Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 9 7 Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 10 8 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacynego 20 9 Załączniki 23 2

3 2. Karta audytu energetycznego budynku 1. Dane ogólne 1. Liczba osób użytkujących budynek Sposób przygotowania ciepłej wody Własna kotłownia gazowa 2. Charakterystyka energetyczna 1. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowane cwu [kw] 754,65 581,46 2. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu [GJ/rok] 7319, ,96 3. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania) 1. Opłata za podgrzanie 1m3 wody użytkowej [zł] 32,98 22,59 2. Opłata za 1MW mocy zamówionej na podgrzanie cwu na m-c ***) [zł] 20095, ,33 3. Inne - opłata za 1GJ za podgrzanie wody użytkowej [zł] 38,87 38,87 4. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 1 Planowana kwota kredytu [zł] Planowana koszty całkowite [zł] Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] 8,00 4 Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] 5 Premia termomodernizacyjna [zł] *) dla budynku o mieszanej funkcji należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku **) opłata zmienna związana z dystybucją i przesyłem jednostki energii ***) opłata stała związana z dystybucją i przesyłem energii 1) Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Załącznik nr 1 2) Omówienie przyjętych składowych sprawności systemu ogrzewania podano w pkt ) Obliczenie strumienia powietrza wentylacyjnego Załącznik nr 3 4) Zestawienie obliczeniowej mocy cieplnej i zużycie ciepła przed i po termomodernizacji Załącznik nr 2 1) Obliczenie mocy cieplnej i zużycia ciepła na przygotowanie cwu Załącznik nr

4 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora 3.1.Dokumentacja projektowa - Własna inwentaryzacja architektoniczno budowlana z lutego 2010 r. - Archiwalna dokumentacja projektowa 3.2. Inne dokumenty - Własna dokumentacja fotograficzna Normy i rozporządzenia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. Nr 223, poz Dalej zwana Ustawą Termomodernizacyjną. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmów oceny opłacalności opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dalej zwane Rozporządzeniem dotyczącym audytów termomodernizacyjnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Dalej zwane Rozporządzeniem dotyczącym świadectw energetycznych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690), ostatnia zmiana z 6 listopada 2008 r dalej zwane Warunkami Technicznymi. Polska Norma PN-EN-ISO 6946:2008 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń. Polska Norma PN-EN-ISO Właściwości cieplne budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczeń. Polska Norma PN-EN-ISO Mostki cieplne w budynkach liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. Polska Norma PN-EN :2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 9) Norma SZE PN-B Osoby udzielające informacji - Grzegorz Cieślak, inspektor nadzoru 4

5 3.4. Data wizji lokalnej Luty Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora 1. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków 2. Wykorzystane kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie term. 3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne 3.6. Zadeklarowany maksymalny wkład własny na pokrycie kosztów termomodernizacji Inwestor przewiduje środki własne w wysokości Kwota kredytu możliwa do zaciągnięcia przez Inwestora zł zł 5

6 4.d.Charakterystyka energetyczna budynku L.p. Wyszczególnienie Jedn. Stan istniejący 1 Zamówiona moc cieplna dla cwu [kw] 754,65 2 Zapotrzebowanie na moc cieplną na cwu [kw] 754,65 6

7 4f. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej L.p. Rodzaj danych Dane w stanie istniejącym 1. Rodzaj instalacji Własna kotłownia gazowa zlokalizowana w osobnym budynku. Zbiorniki akumulacyjne, cyrkulacja. Rury stalowe nie zaizolowane z złym stanie technicznym 2. Piony i ich izolacja nie 3. Opomiarowanie (wodomierze indywidualne) brak wodomierzy 4. Zbiornik akumulacyjny tak 7

8 5.3. System zaopatrzenia w cwu. Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Własna kotłownia gazowa zlokalizowana w osobnym budynku. Zbiorniki akumulacyjne, cyrkulacja. Rury stalowe nie zaizolowane z złym stanie technicznym 5.4. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela: L.p. Charakterystyka stanu istniejącego Możliwości i sposób poprawy 1 Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja kolektorów słonecznych dla całego Własna kotłownia gazowa zlokalizowana w szpitala osobnym budynku. Zbiorniki akumulacyjne, cyrkulacja. Rury stalowe nie zaizolowane z złym stanie technicznym 8

9 6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. L.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Podwyższenie sprawności instalacji ciepłej Instalacja kolektorów słonecznych dla całego wody użytkowej szpitala 9

10 7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 7.1. Wskazanie rodzajów usprawnień termomodernizacyjnych dotyczących zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło L.p. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Podwyższenie sprawności instalacji ciepłej Instalacja kolektorów słonecznych dla całego wody użytkowej szpitala 10

11 7.2. Ocena opłacalności i wyboru usprawnień dot. zmniejszenia strat przez przenikanie przez przegrody i zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień prowadzących do zmniejszenia ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne b) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien i/lub drzwi oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego c) Oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej d) Zestawienie optymalnych usprawnień i przedsięwzięć w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) charakteryzującego każde usprawnienie 11

12 Ocena i wybór przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej Instalujemy kolektory słoneczne na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej stan obecny po modernizacji 1. Liczba jednostek odniesienia L= osób 2. Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą Vcw = 24,1 24,1 l/os 3. Ciepło właściwe wody cw = 4,19 4,19 kj/kg*k 4. Gęstość wody ρ = kg/m 3 5. Temperatura wody ciepłej ϴcw = C 6. Temperatura wody zimnej ϴo = C 7. Współczynnik korekcyjny kt = 1 1,28 8. Czas użytkowania tu,z = doba 9. Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QW,nd = , ,27104 kwh/a 10. Sprawność wytwarzania ciepła ηw,g = 0,92 0, Sprawność przesyłu ciepłej wody *) ηw,p = 0,4 0,4 0, Sprawność akumulacji ηw,s = 0,85 0, Sprawność sezonowa wykorzystania ηw,r = 1,00 1, Sprawność całkowita ηw,tot = 0,31 0,31 0, Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W = , , ,61 kwh/a 16. Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W = 7319, , ,35 GJ/a 17. Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhśr=(L*Vcw)/(12*1000) = 2,747 2,747 m 3 /h 18. Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru Nh=9,32*L^-0,244 = 1,62 1, Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1m 3 wody Qcwj=cw*ρ*(Qcw-Qo)/ηwtot/10^6 = 0,61 0,47 GJ/m Max. moc cwu qcwmax=vhśred*qcwj*278*nh = 754,65 581,46 kw 21. Średnia moc cwu qcwśr=qcwumax/nh = 465,83 358,93 kw 12

13 Dobór wielkości kolektorów słonecznych stan obecny po modernizacji 22. Ilość cwu w roku 12033, ,787 m Ciepło użytkowe dla cwu w roku 2258,85 GJ/a 24. Ciepło ze sprawnością (bez sprawności źródła) 6643, ,42 GJ/a 25. Energia w roku w kwh , , Energia w miesiącu w kwh (średnia na m-c) , , Energia w ciągu doby w kwh (średnia) 5056, , Zakładana powierzchnia absorbera kolektora 245 m Koszt jednostkowy układu kolektora (KALKULACJA WŁASNA) 3500 zł/m Zakładana pojemność zasobnika dm Dogrzewanie wody Własna kotłownia gazowa 32. Koszt kolektorów ,00 zł 33. Koszt nowego dodatkowego źródła ciepła zł 34. Koszt modernizacji instalacji c.w.u zł 35. KOSZTY CAŁKOWICE MODERNIZACJI ,00 zł 36. Oszczędność w GJ/a bez sprawności źródła - KOLEKTORY 479,01 GJ/a 37. Oszczędność w GJ/a ze sprawnością źródła - KOLEKTORY 520,66 GJ/a 38. Oszczędność w zł/a (KOLEKTORY) ,00 zł/a 39. Czas zwrotu inwestycji w latach 18,14 lat 40. Koszt zmienny 38,87 38,87 zł/gj 41. Koszt stały 20095, ,33 zł/mw/m-c 42. Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego 7319, ,62 GJ/a 43. Średnia moc cwu 465,83 358,93 kw 44. Koszt wytworzenia cwu przed modernizacją zł/a 45. Oszczędność w wyniku modernizacji (CAŁKOWITA) zł/a 46. Koszt wytworzenia cwu po modernizacji zł/a 47. Koszt podgrzania 1 m 3 wody 32,98 22,59 zł/m Ilość zaoszczędzonego ciepła razem [GJ/a] 553,19 GJ/a 49. CAŁKOWITE roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego PO MODERNIZACJI 6765,96 GJ/a 13

14 Nasłonecznienie miesięczne wg danych ze strony mi.gov.pl dla stacji meteo: Katowice średnioroczna produkcja energii z kolektora 7,21% wskaźnik M-c Wh/m 2 /m-c kwh/m 2 /d spr kolektora wykorzystania kwh/m 2 Powierzchnia kwh/d /d kwh/d suma kolektora kolektora [m 2 ] kolektora ,86 0,8 0,4 0, , , ,31 1,63% ,26 0,8 0,4 0, , , ,56 2,39% ,09 0,8 0,5 0, , , ,74 4,96% ,45 0,8 0,5 1, , , ,19 8,19% ,11 0,8 0,6 2, , , ,99 14,55% ,73 0,8 0,6 2, , , ,32 13,47% ,17 0,8 0,6 2, , , ,66 14,72% ,07 0,8 0,6 1, , , ,90 11,59% ,12 0,8 0,5 1, , , ,52 7,41% ,80 0,8 0,5 0, , , ,45 4,26% ,01 0,8 0,4 0, , , ,24 1,92% ,76 0,8 0,4 0, , , ,98 1,44% maksymalna miesięczna produkcja energii z kolektora 14,72% 14 kwh/d Inne źrodło 1 Ilość wyprodukowanej energii rocznie 7286,62 GJ/a 2 Obliczeniowa moc cieplna maksymalna 581,46 kw średnia 358,93 kw 3 Moc zainstalowana dla energii słonecznej maksymalna dla najlepszego nasłonecznienia miesięcznego 85,59 kw maksymalna dla przeciętnego nasłonecznienia rocznego 41,92 kw średnia dla najlepszego nasłonecznienia miesięcznego 52,83 kw średnia dla przeciętnego nasłonecznienia rocznego 25,88 kw 4 Efekt ekologiczny załącznik nr 4 5 Roczne zapotrzebowanie na energię do produkcji CWU razem 7286,62 GJ/a w tym: własna kotłownia gazowa 6765,96 GJ/a kolektory słoneczne 520,66 GJ/a % energii z kolektora *) Po modernizacji podajemy dwie sprawności przesyłu cwu. Niższa jest dla układu rzeczywistego i dla niej przeprowadzamy obliczenia cieplne. Wyższa sprawność przesyłu ciepłej wody po modernizacji jest wyliczona jako średnia z obiektów zmodernizowanych (w innych opracowaniach) i nie zmodernizowanych. W modernizacji polegającej na zainstalowaniu kolektorów słonecznych obliczamy ilość m2 tych kolektorów stąd też zasadne jest przyjęcie sprawności instalacji cwu podwyższonej o projektowane równolegle z tym opracowaniem modernizacje cwu w budynkach. W naszym opracowaniu wyższa sprawność przesyłu cwu jest zastosowana jedynie do obliczenia potrzebnej ilości m2 kolektorów słonecznych.

15 Zestawienie optymalnych ulepszeń termomodernizacyjnych zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej uszeregowane wg rosnącej wartości SPBT Pow. Cena Planowane Całkowity SPBT Lp Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego jedn. koszty koszt jedn. robót robót [m 2 ] [zł/m 2 ] [zł] [zł] [lata] 1 Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. 0, ,14 Ogółem

16 7.3. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomoderniazacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego. w t0 = 1,00 w d0 = 1,00 η 0 = 0,690 Nie przewiduje się modernizacji instalacji centralnego ogrzewania L.p. Rodzaj ulepszeń tremomodernizacyjnych Współczynniki sprawności Stan istniejacy Stan po termomodernizacji 1. Wytwarzanie ciepła *) η g = 1,00 η g = 1,00 2. Przesyłanie ciepła η d = 0,92 η d = 0,92 3. Sprawnośc regulacji i wykorzystania η e = 0,75 η e = 0,75 4. Akumulacji ciepła η s = 1,00 η s = 1,00 5. Sprawność całkowita systemu *) η g η d η e η s = 0,690 η g η d η e η s = 0, Uwzględnienie przerw tygodniowych w t0 = 1,00 w t1 = 1,00 7. Uwzględnienie przerw dobowych w d0= 1,00 w d1= 1,00 16

17 7.4. Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia Niniejszy rozdział obejmuje: a.określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych b.ocenę wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych pod względem spełnienia wymagań ustawowych c.wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Określenie wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych W tabeli poniżej zastosowano następujące skrótowe określenia usprawnień zestawionych w pkt oraz 7.3.: I Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. Do analizy przyjęto następujące warianty usprawnień: Nr Zakres / nr wariantu 1### I Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. x 17

18 7.4.2.Obliczenie oszczędności kosztów dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Q 0 =w d0* Q 0c0 /η q 0 =q 0co q 1 =q 1co +q 1cw O or =Q 0* O z +q 0* O m* 12 O 1r =Q 1* O z +q 1* O m* 12 w d0= 1,00 w t0= 1,00 ΔO r = O r0 - O r1 w d1= 1,00 w t1= 1,00 nr war. Q 0c0 q 0co η g0 η d0 η e0 η s0 Q 0cw q 0cw Q 0 q 0 O 0r ΔOr N Q 0c1 q 0co η g1 η d1 η e1 η s1 Q 1cw q 0cw Q 1 q 1 O 1r GJ kw GJ kw GJ kw zł zł zł st.istn. 0,00 0,00 0, ,15 465,83 0,00 0, ,00 0,00 0, ,43 358,93 0,00 0,

19 7.4.3.Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Maksymalna premia oznaczona jest określeniem (Premia!) L.p. Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomodernizacyjna koszty oszczędność oszczędność środków własnych całkowite kosztów zapotrzebowa- i kwota kredytu 20% 16% rocznej energii nia na energię kredytu kosztów oszczędności [(Q 0 -Q 1 )/Q 0 ] całkowitych kosztów energii zł zł *100% zł, % zł zł zł , ,00% ,00% (Premia!) I Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. Dwukrotność 19

20 Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacynego Na podstawie dokonanej oceny, jako wariant optymalny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozpatrywanym zespole budynków ocenia się wariant nr 1 obejmujący usprawnienia: I Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. W przypadku skorzystania z kredytu termomodernizacyjnego - przedsięwzięcie to spełnia warunki ustawowe: 1. Oszczędność zapotrzebowania ciepła wyniesie 8% 2. Optymalny kredyt, stanowiący 80% nie przekracza wartości możliwej do zaciągnięcia 3. Środki własne inwestora wynoszą zł. 20

21 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Opis robót W ramach wskazanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wykonać następujące prace: 1 Modernizacja: wspamaganie podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie baterii kolektorów słonecznych. Do wykonania prace za kwotę zł Koszty audytu i projektów: zł Ogółem: zł 8.2. Charakterystyka finansowa ( w przypadku korzystania z kredytu termomodernizacyjnego). Kalkulowany koszt robót wyniesie: Udział środków własnych inwestora: Kredyt bankowy: Przewidywana premia termomodernizacyjna: Czas zwrotu nakładów SPBT (lata) zł zł zł zł 18,14 21

22 8.3. Dalsze działania w przypadku skorzystania z kredytu termomodernizacyjnego Dalsze działania inwestora obejmują: 1. Złożenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej, wykonanie projektów technicznych. 2. Zawarcie umowy z wykonawcami projektu i robót. 3. Realizacja robot i odbiór techniczny. 4. Wystąpienie o premię termomodernizacyjną. 5. Ocena rezultatów przedsięwzięcia ( po pierwszym sezonie grzewczym). 22

23 ZAŁĄCZNIKI DO AUDYTU Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Podział zmierzonego zużycia cwu Załącznik nr 3 Taryfa dla ciepłej wody użytkowej Załącznik nr 4 Analiza zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Załącznik nr 5 Analiza finansowa przy uwzględnieniu dofinansowania 23

24 Załącznik nr 1 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej stan obecny po modernizacji 1. Liczba jednostek odniesienia L= osób 2. jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą Vcw = 24,1 24,1 l/os 3. ciepło właściwe wody cw = 4,19 4,19 kj/kg*k 4. gęstość wody ρ = kg/m 3 5. temperatura wody ciepłej ϴcw = C 6. temperatura wody zimnej ϴo = C 7. współczynnik korekcyjny kt = 1 1,28 8. czas użytkowania tu,z = doba 9. roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego QW,nd = , ,27104 kwh/rok 10. sprawność wytwarzania ciepła ηw,g = 0,92 0, sprawność przesyłu ciepłej wody *) ηw,p = 0,40 0,40 0, sprawność akumulacji ηw,s = 0,85 0, sprawność sezonowa wykorzystania ηw,r = 1,00 1, sprawność całkowita ηw,tot = 0,31 0, roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego QK,W = , ,16 kwh/a 16. roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego 7319, ,62 GJ/a 17. Średnie godzinowe zapotrzebowanie cwu Vhśr=(L*Vcw)/(12*1000) = 2,747 2,747 m 3 /h 18. Wsp. godzinowej nierównomierności rozbioru Nh=9,32*L^-0,244 = 1,62 1, Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1m 3 wody Qcwj=cw*ρ*(Qcw-Qo)/ηwtot/10^6 = 0,61 0,47 GJ/m Max. moc cwu qcwmax=vhśred*qcwj*278*nh = 754,65 581,46 kw 21. Średnia moc cwu qcwśr=qcwumax/nh = 465,83 358,93 kw *) Po modernizacji podajemy dwie sprawności przesyłu cwu. Niższa jest dla układu rzeczywistego i dla niej przeprowadzamy obliczenia cieplne. Wyższa sprawność przesyłu ciepłej wody po modernizacji jest wyliczona jako średnia z obiektów zmodernizowanych (w innych opracowaniach) i nie zmodernizowanych. W modernizacji polegającej na zainstalowaniu kolektorów słonecznych obliczamy ilość m2 tych kolektorów stąd też zasadne jest przyjęcie sprawności instalacji cwu podwyższonej o projektowane równolegle z tym opracowaniem modernizacje cwu w budynkach. W naszym opracowaniu wyższa sprawność przesyłu cwu jest zastosowana jedynie do obliczenia potrzebnej ilości m2 kolektorów słonecznych. Liczba jednostek odniesienia, jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą i czas użytkowania obliczone wg danych rzeczywistych (Załącznik nr 2) QK,W = 24

25 Załącznik nr 2 Podział zmierzonego zużycia cwu Budynek 1 1a 4 5 Reszta Całość Ilość łóżek Zużycie dobowe (łóżka) [dm 3 ] 10457,4 5228, ,5 0 Ilość zatrudnionych Zużycie dobowe (zatrudnieni) [dm 3 ] 791,8 678,7 603,3 150,8 1591,2 Zużycie dobowe razem [dm 3 ] 11249,2 5907, ,3 2438,3 1591, ,4 Zużycie roczne razem [dm 3 ] Ilość jednostek odniesienia (łóżka+zatrudnieni) Zużycie dobowe na jednostkę odniesienia [dm 3 /j.o.] 33,3 24,2 39,6 35,9 3,8 24,1 Obliczeniowa ilość dni Obliczeniowe roczne zużycie cwu [dm 3 ] Ilość wszystkich zatrudnionych Zmierzone średnie zużycie cwu na miesiąc [dm 3 ] Zmierzone roczne zużycie cwu [dm 3 ]

26 Załącznik nr 3 Nośnik energii cieplnej Taryfa dla ciepłej wody użytkowej Wartość opałowa Cena jednostkowa Koszty stałe roczne OGÓŁEM Zapotrzebow anie na moc Taryfa opłat (z VAT) Opłata za Rodzaj źródła ciepła ciepło moc cieplną GJ/m 3 zł/m 3 zł/rok kw zł/gj zł/mw/m-c Kotłownia gazowa gaz ziemny 0, , ,56 779,40 38, ,33 Składniki kosztów stałych Wyszczególnienie Ilość Wartość jednostkowa Razem Opłata za moc umowną , ,56 Amortyzacja Naprawy, przeglądy Obsługa Energia elektryczna , , , ,00 Obliczenie opłaty zmiennej i stałej za paliwo gazowe (na podstawie taryfy gazowej) Wyszczególnienie godziny moc Wartości j.m. cena netto VAT zamówiona częściowe SUMA Opłata zmienna za paliwo (za gaz) m3 0, ,11 Opłata zmienna sieciowa (transport gazu) m3 0, ,27 Taryfa opłat (z VAT) Opłata za 1,38 Opłata zmienna [zł/gj] Opłata stała za paliwo (abonament) m-c 143, ,46 Opłata stała sieciowa (moc zamówiona) moc/h 0, , ,13 Opłata stała [zł/mw/m-c] 26

27 Załącznik nr 4 Analiza zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Poniżej przedstawiono założenia obliczeniowe i efekt ekologiczny planowanych działań modernizacyjnych. 1) Opis źródła ciepła: Własna kotłownia gazowa Źródło zasilania Własna kotłownia gazowa wydajność cieplna 1,4 Mw t Wskaźniki unosu SO 2 NO x kg/10 6 m 3 2*s 1280 CO CO Pył 15 Parametry paliwa Rodzaj paliwa Wartość opałowa [GJ/m 3 ] Zawartość siarki s [mg/m 3 ] Gaz ziemny GZ-50 0, Obliczenia zużycia paliwa Przed Po modernizacją modernizacji Roczne zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem lokalnych sprawności [GJ/a] 7 319, ,96 Oszczędność energii cieplnej po termomodernizacji [GJ/a] 553,19 Procent oszczędności paliwa łącznie 7,56% Obliczeniowe roczne zużycie gazu ziemnego [10 6 m 3 /a] 0, , Wyniki obliczeń efektu ekologicznego dla własnej kotłowni gazowej (GZ-50) Lp Substancja Emisja w stanie Efekt Emisja w stanie projektowanym ekologiczny odniesienia [kg/a] [kg/a] [kg/a] Redukcja [%] 1 SO 2 16, , , ,6 2 NO x 263, , , ,6 3 CO 74, , , ,6 4 CO , , , ,6 5 Pył 3, , , ,6 27

28 Wyliczenie efektu ekologicznego E r = E n x k an gdzie: E r emisja równoważna w Mg, E n redukcja emisji danego zanieczyszczenia w Mg (w odniesieniu do okresu rocznego), k an współczynnik toksyczności danego zanieczyszczenia, wynoszący dla SO 2 =1; dla NO 2 =2,9; dla CO=0,5; dla pyłu=2,9 Koszt inwestycji netto [tys zł] Wielkość charakterystyczna Er [Mg] Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycji [tys.zł netto/mg] = 1 / ,

29 Załącznik nr 5 Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Audyt Energetyczny SPSK nr 1 w Zabrzu kolektory słoneczne Analiza finansowa przy uwzględnieniu dofinansowania Planowane koszty całkowite Roczna oszczędność kosztów energii SPBT Kwota środków własnych Kwota kredytu Dofinansowanie do kwoty kredytu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Kwota kredytu po uwzględnieniu dofinansowania SPBT po uwzględnieniu dofinansowania zł zł lata zł zł % zł zł lata , ,00 18, , ,00 40, , ,00 12,33 29

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Samorządowe Centrum Kultury,Turystyki i Rekreacji, Powstańców 34, 46-090 Popielów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Powstańców 34 46-090 Popielów Powiat Opolski województwo: opolskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek warsztatowy, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Zegrzyńska 05-119 Legionowo Powiat Legionowski województwo: mazowieckie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice

Audyt energetyczny budynku. Budynek mieszkalny wielorodzinny, Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice Budynek mieszkalny wielorodzinny, Audyt Energetyczny Budynku Kwiatowa 14 66-131 Cigacice Powiat Zielonogórski województwo: lubuskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5. Rzeszów ul. Lenartowicza 13 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 Rzeszów ul. Lenartowicza 13 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU Zespołu Szkół nr 3 Rzeszów ul. Ptasia 2 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2 1. Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14. Rzeszów ul. Chmaja 9a 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 Rzeszów ul. Chmaja 9a Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18. Rzeszów ul. Jaskółcza 5 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 18 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14

AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40. Rzeszów ul. Rataja 14 1 AUDYT OŚWIETLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 40 Rzeszów ul. Rataja 14 Inwestor: Wykonawca: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów CERTIS Kiełb Sławomir; Kosina 735; 37-112 Kosina 2

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce, Kościuszki 14, 34-350 Węgierska Górka Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Kościuszki 14 34-350 Węgierska Górka Powiat Żywiecki województwo:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin

EcoEnergyProjects, Maszkowo 15 b, Koszalin 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego Modernizacja (przebudowa) węzła ciepłowniczego c.w.u. Ginekologia. 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Służby zdrowia 1.2 Rok budowy 2010 Radomski

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Świetlica, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku dz nr 129 87-400 Nowogród Powiat Golubsko-Dobrzyński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Adres budynku ulica: Wojska Polskiego 23 kod: 44-120 miejscowość Pyskowice powiat: gliwicki województwo: śląskie Wykonawca audytu imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU 15-111 Białystok Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8 członek Ogólnokrajowego Stowarzyszenia "Poszanowania Energii i Środowiska" SAPE AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU Inwestor: Urząd Kontroli

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek o charakterze usługowo-produkcyjno-biurowym, ul. Okrzei 23, 59-225 Chojnów Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku ul. Okrzei 23 59-225 Chojnów Powiat Legnicki województwo: dolnośląskie Dla przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku

T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu: termomodernizacja budynku Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Studia dzienne, S1, rok III Konspekt do ćwiczeń T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k ó w część 2 projektu:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA BUDYNKU STAROSTWA POWIEATOWEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 Adres budynku ulica:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Użyteczności publicznej - oświatowy - przedszkole, Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Młyńska 3 87-500 Rypin Powiat Rypiński województwo: kujawsko-pomorskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 października 2015 r. Poz. 1606 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65

Spis treści. 4. WYMIANA POWIETRZA W BUDYNKACH Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację 65 Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 2, Zagadnienia fizyki budowli, audyt energetyczny, audyt remontowy, świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej

1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 1. Obliczenie zapotrzebowania na moc i ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej Jednostkowe zużycie ciepłej wody użytkowej dla obiektu Szpitala * Lp. dm 3 /j. o. x dobę m 3 /j.o. x miesiąc

Bardziej szczegółowo

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Opracował: Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP II - INSTALACJA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WRAZ Z INSTALACJĄ SOLARNĄ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1957 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1954 Wspólnota Mieszkaniowa 2,2A 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Bukowa 2, 2A

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 Gmina Żytno 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Krótka 4 ul. Rybacka

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1950 Nadleśnictwo Krzyż 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Mickiewicza 1 Dębina 1

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ

AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ ADRES SIECI CIEPŁOWNICZEJ EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO

AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO AUDYT OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 1. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO 2. Podmiot u którego zostanie lub zostało zrealizowane przedsięwzięcie:

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Sala gimnastyczna z zapleczem 1.2 Rok budowy Ok 1990 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski

Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej. Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Zmiana mocy zamówionej Łukasz Polakowski Audyt energetyczny Definicja audytu Audyt energetyczny, to analiza głównych ścieżek przepływu energii w celu znalezienia możliwości poprawy ich

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Zamieszkania zbiorowego 1.2 Rok budowy 1989 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU 1 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ BUDYNKU Budynku Uniwersytetu Przyrodniczego - Pływalnia we Wrocław ul. Chełmońskiego 43A Zamawiający: Wykonawca: Tytuł, imię i nazwisko Adres Tel. Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&942 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej

Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Pytania kontrolne dotyczące zakresu świadectw charakterystyki energetycznej Czy potrafisz wyznaczyć wskaźniki EP, EK i EU? wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na użytkową, końcową oraz nieodnawialną energię

Bardziej szczegółowo

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia:

3 Przegrody budowlane U, W/(m 2 K) 4 Taryfa za energię: 5 Wyznaczenie liczby stopniodni dla Wrocławia: Dane ogólne: - Kbatra wentylowana części ogrzewanej: V= 8 m 3 - Powierzchnia ogrzewana: A=47 m 2 - Ilość osób korzystających z cw : n = 24 osoby - Obliczeniowa temperatra zewnętrzna: t zew. = -8 o C -

Bardziej szczegółowo

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp)

AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) AUDYT: Opracowanie metodyki analizy i poprawy efektywności energetycznej na przykładzie obiektu sektora publicznego (jsp) Autorzy: Andrzej Bień, Konrad Kułakowski, Edmund Ciesielka 1. Strona tytułowa audytu

Bardziej szczegółowo

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1]

EKRAN 5. Zyski ciepła wg rozporządzenia [1] Zyski ciepła Wprowadzone zyski ciepła na poziomie całego budynku mogą być takie same dla lokali, jednak najczęściej tak nie jest. Czasami występuje konieczność określania zysków ciepła na poziomie lokalu,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1939 Miasto Ostrów Mazowiecka 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu

Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu 1 Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&513 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 513 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach

Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach Audyt energetyczny budynku Przedszkola w Dolanach INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego LK&198 Budynek oceniany: Nazwa obiektu 198 Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod,

Bardziej szczegółowo

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ul. Mariacka 1, 40-014 Katowice www.ign.org.pl; e-mail: biuro@ign.org.pl, certyfikaty@ign.org.pl tel. 32 203 89 30, fax. 32 206 84 55 AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 1. Przedsięwzięcie służące poprawie

Bardziej szczegółowo

Efekt ekologiczny modernizacji

Efekt ekologiczny modernizacji Efekt ekologiczny modernizacji St. Leszczyńskiej 8 32-600 Oświęcim Powiat Oświęcimski województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1961 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr LK&642 Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Szkolno-oświatowe 1.2 Rok budowy 1962 Gmina Babimost 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Rynek 3 ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy 1890 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa

AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO. Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT OŚWIETLENIA WBUDOWANEGO Szkoły Podstawowej nr 273 ul. Balcerzaka 1 Warszawa Zamawiający: Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA 3.1 Dokumenty i dane źródłowe - Inwentaryzacja elewacji Inwentaryzacja elewacji budynku - Wizja lokalna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 2/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Urząd Gminy w Winnicy ADRES: ul. Pułtuska, 25 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Audyt energetyczny budynku zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD

GŁĘBOKA KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH GMINY UJAZD KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA UL.SZKOLNA 46, 44-200 RYBNIK TEL. 32 42 37 177 FAX. 32 42 29 377 www. kk.rybnik.pl email: kapicakarpiak1@gmail.com NIP: 642-001-78-55 Konto: 85 1050 1344 1000

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku BAZYLIKI na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4

STADIUM / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA TRISO PROJEKT S. C. RYNEK 4 TEMAT: REWITALIZACJA ZARABIA ETAP III POLEGAJĄCA NA BDOWIE KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO BADMINTONA, FNDAMENTÓW POD ZADASZENIE KORTÓW TENISOWYCH, PIŁKOCHYTÓW ORAZ BDYNK SZATNIOWO-GOSPODARCZEGO WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1972 Wspólnota Mieszkaniowa Domarasiewicza 6 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Domarasiewicza

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Mieszkalny 1.2 Rok budowy 1967 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Gimnazjum Nr 1 im. Roberta Schumana Miasto Słupsk 1.2 Rok budowy 1885 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 1.1. Dane do obliczeń W niniejszym rozdziale w kolejnych tabelach dokonuje się: a) Oceny opłacalności i wyboru optymalnych usprawnień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO Tytuł: Budynek przedszkola Chorzelów, gmina Mielec, dz. Nr ewid. 1266/2 Mielec, 2013-12-15

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 3 - domu rekolekcyjnego "Dom św.floriana" na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU Audyt energetyczny budynku B Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY ENERGY ul. Br. Czecha 1/1, 85-794 Bydgoszcz tel. 520-35-01, kom. 505-138-108 AUDYT ENERGETYCZY BUDYNKU dla

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej w Ratyniu

Szkoły Podstawowej w Ratyniu Audyt energetyczny budynku Szkoły Podstawowej w Ratyniu INWESTOR: Urząd Gminy Lądek ul. Rynek 26 62-406 Lądek WYKONALI: inż. Kamila Jędrzejak mgr inż. Paweł Filaber Wrzesień 2015 Audyt energetyczny budynku

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA - c.o. i c.w.u.

OPTYMALIZACJA - c.o. i c.w.u. Nadal rozwijany jest przez nas program CERTO oraz współpracujące programy: do audytów remontowych REMa oraz nowy program do audytów termomodernizacyjnych o nazwie roboczej AT2010. Przypominamy, że konkurs

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AGENCJA UśYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Lokalizacja inwestycji: PręŜyńska 3-5-7 ulica Prudnik miejscowość opolskie województwo Agencja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego nr 1 Budynek oceniany: Nazwa obiektu dom jednorodzinny Zdjęcie budynku Adres obiektu Gdańsk ul. Seleny, dz. nr 1219/10 Całość/ część

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1 1. Strona tytułowa audytu energetycznego 1. Dane identyfikacyjne budynku 1.1 Rodzaj budynku Budynek biurowo-magazynowy 1.2 Rok budowy 1970 Miasto Słupsk 1.4 Adres budynku 1.3 INWESTOR Pl.Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 2 1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie I. Przegrody ściany zewnętrzne Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U c Wsp.U c wg WT 2014 Warunek

Bardziej szczegółowo

Ciepła woda uŝytkowa. andrzej.jurkiewicz@.egie.pl

Ciepła woda uŝytkowa. andrzej.jurkiewicz@.egie.pl Ciepła woda uŝytkowa Mgr inŝ.andrzej Jurkiewicz andrzej.jurkiewicz@.egie.pl Norma EN 15316: 2007 Instalacje grzewcze w budynkach Metoda obliczania zapotrzebowania na energię instalacji i sprawności instalacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 1 Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza Tytuł: Porównanie wykorzystania systemów zaopatrzenia w energię cieplną (CO i CWU) alternatywnych hybrydowych - kocioł gazowy kondensacyjny i pompa ciepła

Bardziej szczegółowo

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą.

Bezkrytycznie podchodząc do tej tabeli, możemy stwierdzić, że węgiel jest najtańszym paliwem, ale nie jest to do końca prawdą. Taryfa dla ciepła Popatrzmy na tabelkę poniżej. Przedstawiam w niej ceny energii przeliczone na 1GJ różnych paliw. Metodyka jest tu prosta; musimy znać cenę danej jednostki paliwa (tona, kg, litr, m3)

Bardziej szczegółowo

AUDYT EKOLOGICZNY INWESTOR: ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W ZDZIESZOWICACH, LOKALIZACJA: ZDZIESZOWICE, OS. PIASTÓW 20, NR EWID. GR. 69/54 AUDYT EKOLOGICZNY

AUDYT EKOLOGICZNY INWESTOR: ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W ZDZIESZOWICACH, LOKALIZACJA: ZDZIESZOWICE, OS. PIASTÓW 20, NR EWID. GR. 69/54 AUDYT EKOLOGICZNY EGZEMPLARZ NR AUDYT EKOLOGICZNY dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Żłobka Samorządowego w Kamieniu Śląskim Inwestor: Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach Os. Piastów 2 47-33 Zdzieszowice

Bardziej szczegółowo

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej

EKRAN 15. Zużycie ciepłej wody użytkowej Ciepła woda użytkowa Obliczenie ilości energii na potrzeby ciepłej wody wymaga określenia następujących danych: - zużycie wody na użytkownika, - czas użytkowania, - liczba użytkowników, - sprawność instalacji

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r.

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU. Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia r. 1 EGZ. NR 1 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI 41-200

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Budynku nr 2 - domu rekolekcyjnego na terenie Klasztoru Niepokalanów Wykonanie i opracowanie audytu: mgr inż. arch. Michał Staszkiewicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT. NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Miejskie nr 9 ADRES: ul. Sportowa, 10 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Miasto Słupsk ADRES: ul. Plac Zwycięstwa, 3 KOD, MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU EGZEMPLARZ NR... AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726

Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 Charakterystyka energetyczna budynku. LK&726 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza

Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza Ekonomiczna analiza optymalizacyjnoporównawcza PRZYCHODNIA ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ Łaziska Górne, 2014-07-24 1. Dane budynku Spis treści: 2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica

AUDYT ENERGETYCZNY. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Winnica Projekt: 1/1/216 Licencja dla: Pro Educatio Marek Szymczyk [L1] 1 AUDYT ENERGETYCZNY Sp. z o.o. NAZWA OBIEKTU: Zespół Placówek Oświatowych ADRES: ul. Pułtuska 19 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 6-12, Winnica NAZWA INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: , Bełchatów 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Czapliniecka, 44D KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 97-400, Bełchatów NAZWA INWESTORA: Miasto Bełchatów ADRES: ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Budynek Przedszkola Miejskiego nr 25 ADRES: ul.powstańców Wielkopolskich, 1 KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 76-200, Słupsk NAZWA INWESTORA: Urząd Miejski w Słupsku

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA SCENARIUSZ ODNIESIENIA (baseline) oraz OSZACOWANIE EMISJI I REDUKCJI, OGRANICZENIA LUB UNIKNIĘCIA EMISJI BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Ostrołęce ul. Celna

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16

Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy ulicy Medyków 16 Audyt energetyczny Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach, przy

Bardziej szczegółowo