Strategia Rozwoju Gminy Mosina Mosina 2020+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Gminy Mosina Mosina 2020+"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Gminy Mosina Mosina Redakcja i opracowanie: DGA Optima Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 1

2 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Spis treści: 1. Wstęp Metodyka opracowania Wizja rozwoju do roku Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Położenie Planowanie przestrzenne rozwoju gminy Sytuacja demograficzna Infrastruktura społeczna Warunki mieszkaniowe Edukacja Opieka zdrowotna Pomoc społeczna Organizacje pozarządowe Kultura Sport i rekreacja Turystyka Bezpieczeństwo Gospodarka i rynek pracy Podmioty gospodarcze Rynek pracy Infrastruktura techniczna, gospodarka komunalna Infrastruktura transportowa i komunikacja Infrastruktura wodno kanalizacyjna Systemy ciepłownicze Sieć gazowa Gospodarka odpadami Stan i ochrona środowiska Szata roślinna Ochrona przyrody Wody powierzchniowe i podziemne Zrównoważony rozwój społeczno ekonomiczny gminy Spójność z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi oraz dokumentami będącymi na etapie projektowania Uwarunkowania wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej oraz polityki krajowej Uwarunkowania wynikające z dokumentów regionalnych Uwarunkowania wynikające z dokumentów lokalnych Ocena oddziaływania i aktualności założeń dotychczasowej Strategii Cel strategiczny nr 1: Rozwój przestrzenny i ochrona zasobów środowiska naturalnego Program 1.1. Poprawa warunków życia w zakresie infrastruktury komunalnej Program 1.2. Poprawa infrastruktury przestrzennej Cel strategiczny nr 2: Rozwój społeczno gospodarczy

3 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Program 2.1. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości Program 2.2. Tworzenie warunków dla rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych Program 2.3. Działania z zakresu ochrony zdrowotnej i pomocy społecznej Program 2.4. Wspieranie aktywności kulturalnej oświatowej i sportowej Program 2.5. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Program 2.6. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego Analiza SWOT Cele strategiczne, programy i projekty System wdrażania Strategii Wprowadzenie Definicja projektu Fazy realizacji projektu Poziomy zarządzania strategicznego Inicjowanie projektu Zatwierdzanie pomysłu projektu Planowanie projektu Zatwierdzanie szczegółowych założeń projektu Realizacja projektu Monitorowanie realizacji i raportowanie postępów w zadaniu Zamykanie projektu Monitoring i ewaluacja Definicja monitoringu Poziomy monitoringu Procedury monitoringu strategii Definicja ewaluacji Częstotliwość ewaluacji Etapy ewaluacji Pytania badawcze Podejmowanie działań w przypadku negatywnych wniosków z przeprowadzonej ewaluacji

4 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] 1. Wstęp Dotychczas obowiązująca Strategia Rozwoju Gminy Mosina na lata wymaga aktualizacji, zarówno na etapie analizy strategicznej, jak i planowania strategicznego. Od czasu opracowania Strategii minęła dekada, w czasie której zmieniała się sytuacja makroekonomiczna wpływająca również na rozwój Gminy Mosina. W porównaniu do roku 2002, kiedy uchwalano dokument jako obowiązującą politykę rozwoju strategicznego, zmieniła się sytuacja gospodarcza regionu, zmianie uległy dokumenty strategiczne wyższego szczebla, a także przepisy prawne. Zmieniły się również uwarunkowania regionalne, mające wpływ na zawartość i ustalenia dokumentu Strategii, m.in. sytuacja demograficzna i rozwój mieszkalnictwa. Konkurencja pomiędzy gminami podpoznańskimi w pozyskiwaniu inwestorów rośnie, co wynika z działań podejmowanych przez poszczególne samorządy, ale przede wszystkim z trudnego okresu kryzysu globalnego, który ogranicza zdolności w podejmowaniu nowych inwestycji przez rodzime i w większym stopniu przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Ponadto potrzeba aktualizacji Strategii wynika z zakończenia okresu programowania na lata Z uwagi na rozpoczynający się nowy okres programowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata zaistniała konieczność dostosowania Strategii Rozwoju Gminy Mosina do założeń i ustaleń nowych dokumentów wyższego rzędu, w tym zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska

5 2. Metodyka opracowania [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Przed przystąpieniem do prac nad opracowaniem Strategii na kilka kolejnych lat zostały przeprowadzone badania opinii społecznej(w dniach marca 2010 r.), na podstawie których opracowano raport Badanie oczekiwań mieszkańców gminy Mosina odnośnie aktualizacji strategii rozwoju gminy. Przystąpienie do tworzenia nowego dokumentu zostało poprzedzone analizą wykonania Strategii rozwoju gminy Mosina na lata , scharakteryzowaną w rozdziale Ocena oddziaływania i aktualności założeń dotychczasowej Strategii. Właściwe prace nad aktualizacją Strategii rozpoczęły się na początku 2013 r. Adresatem Strategii Rozwoju Gminy Mosina będą praktycznie wszyscy uczestnicy życia społeczno gospodarczego gminy, zatem cała wspólnota powinna się identyfikować z jej zapisami, dlatego przyjęto, że będzie to dokument tworzony w procedurze uspołecznienia. Przyjęcie takiego założenia zadecydowało o tym, że pierwszym etapem prac było powołanie Komitetu Społecznego ds. Strategii Rozwoju złożonego z liderów lokalnych, ekspertów posiadających wiedzę na temat wielu aspektów funkcjonowania gminy i mogących wpływać na jej kształt. Oznacza to, że na potrzeby opracowania Strategii została zastosowana Metoda Aktywnego Planowania Strategicznego (MAPS). Istotą tej metody jest założenie, że informacje i wiedza potrzebne do opracowania Strategii są wprawdzie dostępne, ale poszczególne ich elementy są nieuporządkowane i rozproszone wśród różnych instytucji i środowisk lokalnych. Pierwszym etapem prac były konsultacje w formie warsztatów strategicznych, które odbyły się 8 kwietnia 2013 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury. Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego ds. Strategii Rozwoju zgromadziło 60 osób, w tym Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli Urzędu Miejskiego i instytucji samorządowych, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także mieszkańców gminy niereprezentujących konkretnych organizacji. Pierwsze spotkanie dotyczyło wizji rozwoju Gminy Mosina, miasta oraz obszarów wiejskich. Wizja to kluczowy element każdej strategii rozwoju. Od jej sformułowania rozpoczyna się praca nad określeniem celów strategicznych, dlatego często określa się ją jako cel nad celami. Wizja jest również punktem odniesienia dla sformułowania czynników rozwojowych. Ich definiowanie nazywane jest analizą SWOT. Każdy uczestnik debaty nad wizją mógł zaprezentować własny obraz Gminy Mosina, w jakiej chciałby żyć i pracować w przyszłości. Wizja w ostatecznym kształcie została przedstawiona w rozdziale Misja i wizja rozwoju do roku Drugim etapem prac było opracowanie raportu o stanie gminy, którego zadaniem była weryfikacja możliwości osiągnięcia wypracowanej wizji. Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej została oparta o dane statystyczne, zawiera wstępną, retrospektywną ocenę wybranych obszarów życia społecznogospodarczego. Badaniem objęto głównie okres obowiązywania dotychczasowej Strategii, tj. lata W badaniach korzystano z danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i danych własnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz raportów nadrzędnych instytucji samorządowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego itp. Dla celów porównawczych dane dla Gminy Mosina zestawiono z danymi gmin aglomeracji poznańskiej. 5

6 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Na potrzeby opracowania diagnozy zostały przeprowadzone także badania ankietowe wśród mieszkańców gminy oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy, zmierzające do pozyskania danych pierwotnych. Drugie spotkanie Komitetu Społecznego ds. Strategii Rozwoju odbyło się w dniu 22 maja 2013 r. i miało na celu ustalenie słabych i mocnych stron gminy. Sporną kwestią dla zebranych było zakwalifikowanie lokalizacji Gminy Mosina między terenami chronionymi (Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Rogalińskim Parkiem Krajobrazowym i ujęciem wody) jako mocnej, bądź słabej strony. Uczestnicy spotkania otrzymali od wykonawcy zestawienia statystyczne pokazujące Gminę Mosina na tle 21 pozostałych gmin aglomeracji (Poznań, 17 gmin powiatu poznańskiego, Oborniki, Śrem, Skoki i Szamotuły). Kolejne spotkania odbyły się 16 i 17 lipca oraz 28 sierpnia 2013 r. Celem warsztatów było wypracowanie programów i celów strategicznych. Praca odbywała się w trzech grupach tematycznych: Grupa: społeczność: obejmowała zagadnienia z zakresu działalności kulturalnej, polityki społecznej, bezpieczeństwa, promocji, w tym gospodarczej, sportu i rekreacji, turystyki; Grupa: infrastruktura techniczna: obejmowała zagadnienia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi i kanalizacja, itd.),mieszkalnictwa; Grupa: edukacja. Liczba spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej oraz różnorodność podejmowanej tematyki dyskusji, dowodzi, że Strategia Rozwoju Gminy Mosina jako dokument jest w dużej części dziełem mieszkańców gminy. Ostatnie elementy dokumentu, tj. wdrażanie Strategii, tryb i zasady oceny efektywności, monitoring i ewaluacja również zostały poddane pod konsultacje z zespołem, który zostanie wskazany jako odpowiedzialny za zarządzanie procesem wdrażania Strategii w gminie. 6

7 3. Wizja rozwoju do roku [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Wizja jest rozumiana jako optymistyczny obraz gminy w przyszłości, którą trudno zamknąć w konkretnym roku, dlatego można uznać, że poniżej zaprezentowana wizja odnosi się do roku 2020 i lat następnych. Mieszkańcy Gminy Mosina Tworzą wspólnotę ludzi odpowiedzialnych za rozwój swojej małej ojczyzny. Atutem wspólnoty jest silna integracja mieszkańców żyjących w gminie od urodzenia i tych, którzy mieszkają tu od niedawna. Mieszkańców gminy Mosina wyróżniają wysokie kompetencje zawodowe, kreatywność, wysportowanie, dbałość o osoby mniej zaradne życiowo oraz dbałość o środowisko. Są zadowoleni z jakości życia w gminie. Starsi ludzie mają łatwy dostęp do usług opieki dziennej oraz usług kultury i integracji społecznej. Młodzież angażuje się w życie organizacji pozarządowych. Gmina Mosina w obszarze metropolitalnym Poznania Jest dobrze skomunikowanym z Poznaniem i okolicznymi gminami ośrodkiem małych, prężnie funkcjonujących firm usługowych, świadczących usługi dla ludności na wewnętrznym rynku konsumenckim oraz dla biznesu Poznania i południowej części aglomeracji poznańskiej. Na terenie gminy w sposób zrównoważony rozwija się handel wielkopowierzchniowy oraz mniejsze, tworzące wspólnotę interesów sklepy, oferujące dobry jakościowo towar i profesjonalną obsługę. Rozwijają się tu również małe, innowacyjne i oparte na ekologicznych technologiach produkcyjnych zakłady przetwórstwa przemysłowego. Gmina Mosina wraz z sąsiednimi gminami mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego stanowi zielone płuca aglomeracji poznańskiej. Jest bardzo ważnym miejscem wypoczynku, rekreacji oraz turystyki weekendowej dla mieszkańców obszaru metropolitalnego Poznania. Rozwój turystyczny opiera się tu na umiejętnym, z dbałością o przyrodę i stan środowiska, wykorzystaniu walorów naturalnych, szczególnie lasów, jezior, rzeki Warty i Kanału Mosińskiego oraz atrakcyjnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (lokalnych atrakcji turystycznych, ścieżek rowerowych). Dobra komunikacja kolejowa i drogowa sprawiają, że mieszkańcy gminy mają łatwy dostęp do rynku pracy w południowej części aglomeracji poznańskiej oraz do usług wyższego rzędu w Poznaniu (w szczególności szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, usług kultury, sportu i rekreacji, centrów handlowych) i innych usług komercyjnych wielkomiejskich. Edukacja gminy Mosina To system dobrze wyposażonych i prowadzonych przez profesjonalną kadrę kierowniczą i dydaktyczną przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Placówki oświatowe dbają o wysoki poziom nauczania, są efektywne finansowo, ale jednocześnie w jak najwyższym możliwym stopniu równo dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta i terenów wiejskich. Wychowankowie przedszkoli i uczniowie szkół mosińskich korzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych oraz równomiernie rozmieszczonej na terenie gminy małej infrastruktury sportowej. Przestrzeń publiczna Gminy Mosina Jest estetyczna i dobrze wykorzystana pod funkcje integracyjne, wypoczynkowe i handlowousługowe. Rynek w Mosinie jest przestrzenią przyjazną dla spacerowiczów, na terenie której rozwijają się kawiarnie i restauracje. Mieszkańcy gminy przychodzą tu chętnie, aby wypocząć, 7

8 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] spotykać się i obcować z atrakcyjną architekturą. Miejsca integracji społecznej są dostępne i chętnie odwiedzane także na wsiach i większych osiedlach mieszkaniowych. Usługi publiczne w Gminie Mosina Odznaczają się wysokim poziomem dostępności, są efektywnie i skutecznie realizowane, a ich jakość spełnia wysokie standardy. Łatwy dostęp do informacji publicznej, nowoczesne technologie wykorzystane do obsługi administracyjnej sprawiają, że mieszkańcy gminy czują się swobodnie i chętnie angażują się we współdecydowanie. Usługi kultury, realizowane w oparciu o Mosiński Ośrodek Kultury oraz sieć dobrze funkcjonujących ośrodków rozwoju kultury na wsiach, mają charakter głównie lokalny, jednak w Gminie Mosina nie brakuje też wydarzeń kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym. Usługi komunalne, realizowane w oparciu o rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, są dobrze zarządzane, a z punktu widzenia ich odbiorców łatwo dostępne przestrzennie i finansowo. 8

9 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej 4.1. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Położenie Gmina miejsko wiejska Mosina położona jest w środkowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, 18 km na południe od Poznania. W układzie funkcjonalnym znajduje się w obszarze metropolitalnym Poznania, dlatego jej rozwój należy ściśle odnosić do aglomeracji poznańskiej. Powierzchnia gminy wynosi 171,43 km 2. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą powiatu. Gmina Mosina graniczy od południa z Gminą Czempiń (powiat kościański) oraz Gminą Brodnica (powiat śremski), od wschodu z gminą Kórnik, od zachodu z gminą Stęszew, natomiast od północy z gminą Komorniki oraz miastami Poznań, Luboń, Puszczykowo. Rysunek 1. Położenie Gminy Mosina w aglomeracji poznańskiej. Źródło: opracowanie własne. W granicach gminy znajduje się miasto Mosina oraz wsie zgromadzone w 21 sołectwach. Jednostkami pomocniczymi funkcjonującymi na terenie miasta jest 7 osiedli. Sołectwa to: 1. Sołectwo Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna; 2. Sołectwo Baranówko; 3. Sołectwo Borkowice, Bolesławiec; 4. Sołectwo Czapury; 5. Sołectwo Daszewice; 6. Sołectwo Drużyna, Nowinki; 9

10 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] 7. Sołectwo Dymaczewo Nowe; 8. Sołectwo Dymaczewo Stare; 9. Sołectwo Krajkowo, Baranowo 10. Sołectwo Krosno; 11. Sołectwo Krosinko Ludwikowo; 12. Sołectwo Mieczewo; 13. Sołectwo Pecna, Konstantynowo; 14. Sołectwo Radzewice; 15. Sołectwo Rogalin; 16. Sołectwo Rogalinek; 17. Sołectwo Sasinowo 18. Sołectwo Sowinki, Sowiniec; 19. Sołectwo Świątniki; 20. Sołectwo Wiórek; 21. Sołectwo Żabinko Biorąc pod uwagę oczekiwania mieszkańców i ich udział w życiu społecznym Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, o którego przeznaczeniu decydują mieszkańcy danej jednostki pomocniczej Planowanie przestrzenne rozwoju gminy Miasto Mosina stanowi centrum usługowe i administracyjne dla okolicznych miejscowości. Podstawowymi funkcjami realizowanymi na terenie miasta są: mieszkaniowa, usługowa, administracyjna i gospodarcza. Na terenach wiejskich dominuje oprócz funkcji mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej rolnictwo i drobna działalność produkcyjna. Wsie Gminy Mosina można podzielić na dwie grupy ze względu na strukturę przestrzenną: wsie podmiejskie o strukturze rozbudowanej (zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej: Krosno i Pecna) oraz wsie ulicówki. Struktura przestrzenna Gminy Mosina przedstawia się następująco: użytki rolne 49,2% lasy 37,5% tereny osiedlowe 3,7% wody powierzchniowe 2,5% pozostałe tereny 7,1%. W Gminie Mosina istnieje 5 różnych form ochrony przyrody. Scharakteryzowane zostały one w rozdziale Ochrona przyrody. Gmina położona jest w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów Natura 2000 Ostoja Wielkopolska, Ostoja Rogalińska, Rogalińska Dolina Warty, Będlewo Bieczyny. Dla celów ochrony środowiska i rozwoju turystyki powstała Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na terenie gminy zlokalizowane jest ujęcie wody dla Poznania, opisane w rozdziale Wody powierzchniowe i podziemne. Wiążą się z tym znaczne ograniczenia zagospodarowania i możliwości rozwoju niektórych funkcji na terenie gminy wynikające z konieczności ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia. 10

11 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Bliskie sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 oraz inne formy ochrony zasobów przyrodniczych zajmujących dużą powierzchnię gminy stanowić mogą jednocześnie szansę, jak i barierę jej rozwoju. Zagadnienie to stało się przedmiotem dyskusji podczas warsztatów strategicznych dotyczących sformułowania wizji, a następnie analizy SWOT. Użytki rolne stanowią niemal połowę powierzchni gminy. Tereny rolnicze znajdują się w północnowschodniej i południowej części gminy. Przeważają grunty słabe klas V i VI. Rolnictwo w gminie wchodzi w fazę schyłkową, postępuje proces urbanizacji wsi. Rysunek 2. Mapa Gminy Mosina. Źródło: Na terenie gminy obowiązują 124 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru około 9% powierzchni gminy. Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 1711 ha, powierzchnia terenów wskazanych w studium wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wynosi 1703 ha. Intensywne procesy urbanizacyjne szczególnie na terenach wiejskich Gminy Mosina będą wymagały zintensyfikowania prac planistycznych. 11

12 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] 4.2. Sytuacja demograficzna Gmina Mosina jest jedną z największych gmin aglomeracji poznańskiej pod względem liczby ludności. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2012 r. gminę zamieszkiwało osób, czyli prawie 3% mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Dane Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mosinie różnią się nieznacznie od danych GUS z powodu odmiennej metody ewidencji ludności. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. gminę zamieszkiwało osób, w tym 424 mieszkańców czasowych, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 r. liczba mieszkańców wzrosła o 679 osób (2,4%) i wyniosła osób, w tym 455 zameldowanych czasowo. Ponad połowa (56%) ludności zamieszkuje obszary wiejskie. Największe wsie to: Krosno, Pecna, Czapury, Rogalinek i Daszewice. Dynamika rozwoju ludności gminy wskazuje tendencję wzrostową, co obrazuje poniższy wykres Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Mosina osoby ogółem miasto tereny wiejskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). W ciągu 11 lat przyrost ludności wyniósł 5079 osób, tj. około 21%. Przy czym większa dynamika wzrostu występuje na terenach wiejskich, gdzie w porównaniu do 2002 r. liczba ludności w 2012 r. wzrosła o ponad 34%, natomiast w mieście o niecałe 8%. Przyrost liczby mieszkańców największą dynamikę osiągnął w ostatnich 6 latach. Najszybciej rośnie liczba mieszkańców w Krośnie i Czapurach, gdzie powstają nowe osiedla. W roku 2013 liczba mieszkańców tych miejscowości wzrosła w stosunku do roku 2012 odpowiednio o 178 i 181 osób, tj. 8,1% i 10,7%. 12

13 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Wykres 2. Liczba mieszkańców w największych wsiach w Gminie Mosina. Krosno Daszewice Czapury Pecna Rogalinek Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Mosinie. Udział ludności gminy w wieku przedprodukcyjnym spadł z 23% w 2002 r. do 21% w 2012 r. Natomiast udział ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym wzrósł odpowiednio z 64% i 13% w 2002 r. do 65% i 14,5% w 2012 r. Napływ ludności notowany w ostatnich latach, szczególnie osób w wieku produkcyjnym, zapobiega wyludnianiu się gminy, czy też powstaniu efektu starzenia się społeczeństwa. W statystykach GUS nie są widoczne osoby zamieszkujące teren gminy, ale niezameldowane w Gminie Mosina. Biorąc pod uwagę ruch naturalny ludności, w szczególności utrzymujący się w Gminie Mosina dodatni przyrost naturalny, można stwierdzić, że struktura ludności nie ulega znacznemu zachwianiu. Rozwój demograficzny nadal jednak powinien stać się jednym z ważniejszych priorytetów strategicznych. Poprzez odpowiednią politykę rozwoju mieszkalnictwa samorząd powinien nadal podtrzymywać trendy napływu ludności do czasu osiągnięcia zadowalającego poziomu. Sytuacja demograficzna Gminy Mosina nie jest odmienna od innych gmin aglomeracji poznańskiej. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tutaj wyższy niż w powiecie poznańskim (54), ale niższy niż w województwie wielkopolskim (56). Wykres 3. Ludność w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Mosina. osoby przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 13

14 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Od lat 90. obserwowany jest proces suburbanizacji w Poznaniu, czyli odpływ ludności z miasta na tereny podmiejskie. Dla Poznania jest to niekorzystny proces ze względu na odpływ ludności o wyższych dochodach, natomiast dla Gminy Mosina jest zjawiskiem sprzyjającym i szansą na rozwój, ale jednocześnie stawiającym przed władzami wyzwania związane z zaspokajaniem potrzeb ludności. Na poniższym rysunku przedstawiono główne kierunki migracji w aglomeracji poznańskiej. Rysunek 3. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2011 r. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu. Saldo migracji w Gminie Mosina kształtuje się na dodatnim poziomie. Większość nowych mieszkańców osiedla się na terenach wiejskich. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się salda migracji w Gminie Mosina w latach Wykres 4. Saldo migracji gminnych w ruchu wewnętrznym i zagranicznym w gminie Mosina osoby miasto tereny wiejskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). 14

15 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Liczba wymeldowań za granicę jest nieznacznie wyższa od zameldowań (z wyjątkiem roku 2009). Jednak migracje zagraniczne przybierają niskie wartości i są zjawiskiem marginalnym procesów demograficznych w Gminie Mosina Infrastruktura społeczna Warunki mieszkaniowe Wzrost liczby ludności w ostatnich latach przekłada się na rozwój mieszkalnictwa. Według danych GUS z 2010 roku liczba mieszkań w Gminie Mosina wynosiła 7656, z czego 51% zasobów mieszkaniowych jest zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zauważyć należy systematyczny wzrost liczby mieszkań, w szczególności na terenach wiejskich. Wzrost ten w roku 2010 w stosunku do roku 2002 wynosił średnio w gminie 18%, przy czym w mieście odnotowano 8% wzrost, a na terenach wiejskich prawie 29%. Wzrosła także powierzchnia użytkowa mieszkań. W 2010 roku przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wynosiła 96m 2, średnio na jednego mieszkańca przypadało 26,5 m 2 powierzchni użytkowej mieszkania. W ostatnich 3. latach przybyło 1227 mieszkań, rocznie oddawano do użytku przeciętnie 409 mieszkań. Większość (przeciętnie około 75%) nowych budynków powstaje na terenach wiejskich. Wykres 5. Mieszkania oddane do użytkowania w Gminie Mosina według rodzaju i położenia. liczba mieszkań indywidualne przeznaczone na sprzedaż lub wynajem społeczne czynszowe komunalne miasto tereny wiejskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych). Na tle aglomeracji poznańskiej Gminę Mosina charakteryzuje wysoka liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co prezentuje poniższy rysunek. 15

16 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Rysunek 4. Mieszkania oddane do użytkowania w 2011 r. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu. W latach 2006 i 2008 wybudowano łącznie 78 mieszkań społecznych czynszowych. Gmina Mosina jest właścicielem 38 budynków mieszkalnych. W 2013 r. wpłynęło do gminy 15 wniosków o przydział lokalu komunalnego, w roku poprzednim 18. Liczba osób otrzymujących rocznie lokale z zasobu gminy uzależniona jest od liczby zwolnionych lokali przez dotychczasowych najemców. Ponad połowa (52%) budynków stanowiących zasób Gminy Mosina to budynki stare, wybudowane przed 1945 r. Według danych Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie ponad połowa budynków stanowiących zasób Gminy Mosina jest w średnim stanie technicznym. Stan około 31% budynków można określić jako dobry, a pozostałe 16% budynków wymaga gruntownego remontu. W gminie zlokalizowanych jest 13 lokali socjalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 502 m 2. Dane o zasobach mieszkaniowych gminy przedstawia poniższa tabela. Tabela 1. Dane o gospodarce mieszkaniowej w Gminie Mosina. Wyszczególnienie rok rok plan roku prognoza na rok 2014 Liczba mieszkań w zasobie gminy Liczba osób oczekujących na mieszkanie z gminy Liczba mieszkań (lokali) socjalnych Liczba osób oczekujących na mieszkanie (lokal) socjalny Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Mosina. W Krośnie w 2011 r. powstał budynek mieszkalny wielorodzinny z 12 mieszkaniami socjalnymi oddanymi do użytku przez Gminę Mosina. 16

17 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Zasoby mieszkaniowe Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. składają się ze 170 mieszkań oraz 2 lokali usługowo handlowych. Osiedle Mosińskiego TBS Sp. z o.o. położone jest około 200 m od granic administracyjnych miasta Mosina Edukacja W Gminie Mosina nie ma żłobków, a z poznańskich żłobków korzysta rocznie od 2 do 5 dzieci z Gminy Mosina (różnie w poszczególnych miesiącach). Rysunek 5. Wychowanie przedszkolne w 2011 r. Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu. Do 2006 r. w Gminie Mosina funkcjonowały tylko 4 przedszkola. Były to przedszkola prowadzone przez Gminę, które dysponowały 298 miejscami. W 2013 r. liczba przedszkoli wzrosła do czternastu: 5 przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina, 6 prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz trzy oddziały innych form wychowania przedszkolnego. Ponadto we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne. Do przedszkoli poza Gminą Mosina uczęszcza 104 dzieci łącznie wychowaniem przedszkolnym (od 3 do 6 lat) objętych jest 1318 dzieci. Zameldowanych na terenie gminy jest 1590 dzieci w wieku przedszkolnym. Na terenie gminy funkcjonuje jedenaście szkół, w tym: 4 szkoły podstawowe (Pecna, Krosinko, Mosina, Czapury), 5 zespołów szkół: 1) Krosno szkoła podstawowa i przedszkole, 2) Mosina szkoła podstawowa i gimnazjum, 3) Rogalinek szkoła podstawowa i gimnazjum, 4) Rogalin szkoła podstawowa i gimnazjum, 5) Daszewice szkoła podstawowa i gimnazjum, 2 gimnazja (Pecna, Mosina). 17

18 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] A także Zespół Szkół (szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone przez powiat poznański), Ośrodek Szkolno Wychowawczy (prowadzony przez powiat poznański) oraz prywatne szkoły języków obcych. Łącznie do szkół podstawowych na terenie Gminy Mosina uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013 r uczniów, a do szkół gimnazjalnych 805 uczniów. Na przestrzeni ostatnich 5 lat obserwuje się spadek liczby uczniów szkół gimnazjalnych. Omawiane dane zostały zaprezentowane na poniższym wykresie Wykres 6. Liczba uczniów w szkołach w Gminie Mosina liczba uczniów / / / / /2013 przedszkola "zerówki" szkoły podstawowe gimnazja Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej. W analizowanym okresie liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych wzrosła o 4,2%. Natomiast liczba gimnazjalistów spadła o 12%. Tendencja spadkowa wynikała bezpośrednio z sytuacji demograficznej i wchodzenia w wiek szkolny roczników niżu demograficznego. Jednak utrzymujący się dodatni przyrost naturalny i saldo migracji, w najbliższych latach mogą przyczynić się do odwrócenia tej tendencji. Ponadto prawie pół tysiąca uczniów z Gminy Mosina uczęszcza do szkół w innych gminach, a ponad stu uczniów mosińskich szkół to mieszkańcy innych gmin. Poziom komputeryzacji w szkołach w Gminie Mosina jest coraz lepszy. Ogólna liczba komputerów w szkołach w roku 2012 w stosunku do roku 2003 wzrosła ponad trzykrotnie. Wszystkie szkoły posiadają pracownie komputerowe, każda wyposażona w minimum 10 stanowisk komputerowych. Gmina Mosina jest bardzo rozległa i choć sieć szkół jest dobrze rozplanowana Gmina prowadzi dowozy szkolne, które umożliwiają dostęp do placówek oświatowych wszystkim dzieciom. Prawie wszystkie szkoły posiadają wystarczającą liczbę sal lekcyjnych, żeby prowadzić zajęcia w trybie jednozmianowym. Jedynie w Szkole Podstawowej należącej do Zespołu Szkół w Krośnie i w Szkole Podstawowej w Krosinku zajęcia prowadzone są w trybie dwuzmianowym. Prawie wszystkie gminne szkoły podstawowe i gimnazjalne posiadają świetlice, sale gimnastyczne (nie wszystkie pełnowymiarowe), boiska trawiaste, boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, place zabaw. Szkoły prowadzą naukę czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego, co daje szansę na prowadzenie współpracy z zagranicą oraz ułatwia młodzieży wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Gmina finansuje zajęcia pozalekcyjne (głównie sportowe, artystyczne, przedmiotowe, dziennikarskie). 18

19 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Wszystkie szkoły i przedszkola na terenie Gminy Mosina są na bieżąco remontowane oraz modernizowane. W miarę możliwości finansowych w szkołach i przedszkolach są prowadzone w okresie wakacyjnym remonty, takie jak: malowanie sal, wymiana okien, naprawy dachu, wymiana drzwi do klas. Szkoły jednak wymagają ocieplenia zewnętrznego. Większość placówek oświatowych znajduje się budynkach, powstałych w latach ubiegłego wieku, w związku z powyższym wskazana jest modernizacja kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania. Poziom nauczania w gminie nie odbiega znacząco od średniej dla powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego. W trzech szkołach w analizowanym okresie średnie wyniki sprawdzianu były wyższe niż średnia dla powiatu i województwa. liczba punktów Wykres 7. Wyniki sprawdzianu dla szóstoklasistów w latach , , , , , Mosina powiat poznański województwo wiekopolskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Uczniowie szóstych klas uzyskali w 2013 roku 14 wynik w powiecie (na 17 gmin). W poprzednim roku 10. miejsce, w , a w 2010 roku 7. Średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych w Gminie Mosina w latach były w większości niższe niż średnia wyników dla powiatu poznańskiego i województwa wielkopolskiego, zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno przyrodniczej. W 2013 r. mosińscy gimnazjaliści osiągnęli wyższe wyniki w części humanistycznej w porównaniu do średniej powiatowej i wojewódzkiej Opieka zdrowotna W Gminie Mosina opieka zdrowotna jest realizowana w ramach podstawowej opieki medycznej w formie doraźnej i ambulatoryjnej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. Na terenie gminy działa kilka przychodni lekarza rodzinnego. Największa liczba i zakres usług ochrony zdrowia dostępne są w mieście Mosina. Działają tam cztery przychodnie, które łącznie świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w stosunkowo szerokim zakresie. W Mosinie przy przychodniach oraz w ramach indywidualnej praktyki dostępne są usługi stomatologiczne. Ponadto funkcjonują tu laboratoria medyczne oraz usługi fizjoterapii. Dwie przychodnie funkcjonują w Pecnej, dostępne są tam usługi podstawowej opieki zdrowotnej oraz już 19

20 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] w mniejszym zakresie specjalistycznej. Przychodnie zdrowia działają również w Babkach i Świątnikach. Świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc doraźną dla wyżej wymienionych przychodni prowadzi Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Luboniu. Oprócz usług specjalistycznych oferowanych na terenie gminy mieszkańcy mogą korzystać z poradni specjalistycznych w MEDICOR Specjalistyczne Poradnie Lekarsko Stomatologiczne w Puszczykowie (budynek szpitala). Obecnie działają tam poradnie specjalistyczne w stosunkowo dużym zakresie. W budynku szpitala mieści się szpitalny oddział ratunkowy (SOR), udzielający świadczeń zdrowotnych w stanie nagłego zagrożenia życia. Ponadto w Ludwikowie działa punkt ratownictwa medycznego. Na terenie gminy funkcjonuje też 10 aptek i 1 punkt apteczny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na jedną aptekę przypadało 3168 mieszkańców. Przedstawione dane świadczą o tym, że dostęp do opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy nie jest ograniczony. Mogą oni korzystać także z szerokiej oferty usług medycznych w Poznaniu. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mieszkańcy gminy, szczególnie osoby starsze, których jest coraz więcej, będą oczekiwać, aby dostęp do opieki zdrowotnej był jeszcze lepszy. Kwestia ta została podniesiona m.in. podczas warsztatów strategicznych Pomoc społeczna Na terenie gminy działa, jako jednostka organizacyjna Gminy Mosina, Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz za kreowanie lokalnej polityki społecznej na poziomie gminy. Jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ostatnich latach można zaobserwować systematyczny wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia socjalnego, co prezentuje poniższa tabela. Tabela 2. Dane o korzystających z pomocy społecznej w Gminie Mosina Wyszczególnienie plan roku potrzeby 2013 roku 2014 gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem 3,9 3,8 4,0 3,9 4,3 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) do 2010 r. włącznie oraz Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Mosina (dane od 2011 r.). Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem pozostaje w Gminie Mosina niższy od średniej dla powiatu poznańskiego oraz województwa wielkopolskiego. 20

21 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina W roku 2012 statystycznie najczęstszą przyczyną udzielania pomocy przez OPS była bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Poniższy wykres prezentuje dane dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na przyczyny wystąpienia trudniej sytuacji życiowej. Wykres 8. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z podziałem na powody wystąpienia trudnej sytuacji życiowej w Gminie Mosina. liczba osób plan roku 2013 potrzeby roku 2014 ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych alkoholizm i narkomania potrzeba ochrony macierzyństwa bezdomność opuszczenie zakładu karnego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla gminy Mosina. Największą grupę rodzin, którym udzielono wsparcia w 2012 r. stanowiły rodziny osób dotkniętych ubóstwem i była to grupa 311 rodzin. W stosunku do 2011 r. poziom wsparcia z powodu ubóstwa zwiększył się o prawie 12%. Pomoc z powodu bezrobocia otrzymały 192 rodziny, w porównaniu do 2011 r. liczba rodzin, w których występuje problem bezrobocia, korzystających z pomocy społecznej, zwiększyła się o 38 rodzin, tj. o 25%. Na terenie gminy działa Punkt Opieki, który świadczy usługi opiekuńcze. Głównym jego zadaniem jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę higieniczną zlecaną przez lekarza lub pielęgniarkę. W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspiera działanie 8. świetlic opiekuńczowychowawczych: w Mosinie, Rogalinku, Pecnej, Daszewicach, Dymaczewie Starym, Rogalinie, Czapurach i Krośnie Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe, czyli tzw. trzeci sektor, realizują wiele zadań, w tym także zadania własne gminy. Na terenie Gminy Mosina zarejestrowanych jest wiele organizacji należących do trzeciego sektora. Najliczniejszą grupę stanowią te zajmujące się sportem i rekreacją. Organizacje pozarządowe należy uznać za ważnego interesariusza strategii rozwoju. Jest to sektor, który włącza się w realizację jej zapisów. Duża liczba organizacji non profit świadczy o silnej sieci powiązań między mieszkańcami, dużej aktywności społecznej i wrażliwości, a także o poczuciu wzajemnej przynależności do gminy. 21

22 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Kultura Usługi kultury na terenie gminy w największym zakresie świadczy Mosiński Ośrodek Kultury. Funkcjonuje on od ponad 40 lat prowadząc wspólnie z Izbą Muzealną, powstałą w 1985 roku i Galerią Miejską utworzoną w 1993 roku, nad którą patronat sprawuje Związek Polskich Artystów Plastyków oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, szeroką działalność kulturalno edukacyjną dla społeczeństwa Ziemi Mosińskiej. Wielokierunkowe społeczne oddziaływanie kultury znajduje tradycyjnie odzwierciedlenie w rocznych planach działalności Mosińskiego Ośrodka Kultury wraz z Galerią Miejską i Izbą Muzealną, kierowanych głównie na: budowanie nawyków uczestnictwa w kulturze (obcowania z kulturą), szczególnie w odniesieniu do mieszkańców poszczególnych sołectw; kreowanie własnych wydarzeń kulturalnych, które mogą pretendować do wielkopolskich marek kultury; promowanie lokalnych środowisk twórczych i artystycznych; działalność edukacyjną; promowanie Gminy Mosina; organizację wolnego czasu mieszkańców; kontakty z kulturą innych regionów i narodów. Mieszkańcy, którzy decydują się na korzystanie z oferty Ośrodka, mają możliwość rozwijać swe kulturalne i artystyczne zamiłowania uczestnicząc czynnie w wielu ciekawych projektach kulturalnych realizowanych w ramach kół zainteresowań i warsztatach edukacji kulturalnej. Począwszy od najmłodszych dzieci aż po najstarszych seniorów. Ośrodek zaprasza na spotkania z muzyką (zajęcia wokalne, gra na instrumentach), różnymi odmianami form plastycznych, ceramiką, tańcem oraz na zajęcia z kulturoznawstwa, historii sztuki i wiedzy o kulturze. Oferta skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Cykliczne zajęcia oraz różnorodne kursy tematyczne realizowane są zarówno w Mosinie, jak również na terenie wsi sołeckich gminy. Mosiński Ośrodek Kultury przygotowuje liczne imprezy, które mają swoją atrakcyjnością i charakterem artystycznym podnosić walory o charakterze kulturalnym Gminy Mosina jako wielkopolskie marki kultury. Organizowane corocznie w maju obchody Dni Mosiny to zarówno promocja gminy, jak i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu, czy integracji społeczeństwa lokalnego. Jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w gminie są Ogólnopolskie Dni Artystyczne z Gitarą promujące niekomercyjną muzykę gitarową z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych gitarzystów. Cyklicznie odbywają się koncerty światowej sławy muzyków, kompozytorów i wokalistów. Gitarowe i muzyczne tradycje Gminy Mosina prezentowane są również podczas Przeglądu Kapel Gitarowych oraz na licznych koncertach promujących młode wielkopolskie zespoły. Gminę Mosina zamieszkuje wielu twórców i artystów. Zamiarem pracowników Ośrodka jest stwarzanie warunków do systematycznego propagowania ich artystycznych dokonań. Przygotowywane są wystawy w Galerii Miejskiej, salach Ośrodka oraz prezentacje dorobku lokalnych artystów, hobbystów, miłośników kulturalnych doznań podczas kolejnych edycji Szeroko na Wąskiej. 22

23 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina Integralną część Mosińskiego Ośrodka Kultury stanowią Galeria Miejska oraz Izba Muzealna. Działalność Izby polega na prezentacji zbiorów w formie wystaw (organizowane są okresowe wystawy historyczne związane z Ziemią Mosińską jak również wystawy związane z działalnością miejscowych organizacji i stowarzyszeń) oraz udzielaniu informacji, popartych odpowiednimi dokumentami lub fotografiami. Łącznie w zbiorach zostało zaewidencjonowanych 699 eksponatów, co stanowi 1790 jednostek muzealnych. Izba posiada także bogate archiwum ikonograficzne. Wystawiający w Galerii Miejskiej to w zdecydowanej większości profesorowie uczelni, najważniejsi artyści związani z Poznaniem. Przez prawie 20 lat działalności zorganizowano w Galerii ponad 200 wystaw. Każdego roku we wrześniu odbywają się tzw. debiuty absolwentów UAP, jeszcze z niewielkim dorobkiem artystycznym. Galeria prezentuje malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, tkaninę, ale także instalacje, nowe media, film animowany. W Galerii odbywają się także zajęcia plastyczne dla dzieci z mosińskich szkół, spotkania autorskie i koncerty. W przerwach między wystawami odbywają się pokazy prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych, towarzyszą im małe koncerty muzyczne i zabawy. Działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury, a w tym Galerii utrzymywana jest ze środków budżetowych. W budynku przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie siedzibę ma także Biblioteka Publiczna powstała w 1947 r. Gromadzi i udostępnia księgozbiór, prowadzi lekcje biblioteczne, wystawy, współpracuje z placówkami kulturalnymi i oświatowymi wszystkich szczebli na terenie miasta, jest szeroko otwarta dla wszystkich grup społecznych. Swoją działalność prowadzi również poza miastem, wykorzystując w tym celu sieć placówek bibliotecznych na terenie Gminy Mosina. Są to filie w Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku i Czapurach. Biblioteka posiada różnorodny księgozbiór, który liczył w 2011 r woluminów i jest systematycznie uzupełniany. Liczba czytelników w gminie Mosina w przeliczeniu na 1000 mieszkańców spadła w ostatniej dekadzie o około 20%. Należy stwierdzić, że usługi kultury w Gminie Mosina są świadczone w szerokim zakresie, a oferta jest różnorodna, szczególnie oferta imprez o charakterze lokalnym oraz zajęć kulturalno edukacyjnych dla mieszkańców. Mankamentem pozostaje fakt koncentracji usług kultury w mieście. Mniej dostępne, ze względu na fizyczną odległość do instytucji usytuowanych w mieście, usługi kultury są dla mieszkańców wsi Sport i rekreacja Organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz promowaniem aktywnego trybu życia w Gminie Mosina zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, będący jednostką organizacyjną Gminy Mosina. Ośrodek koordynuje działania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy i współpracuje w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie dotyczy to stowarzyszeń działających na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji, a więc Klub Sportowy K.S Mosina, Mosińskiego Klubu Żeglarskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego,,Mosińska Jedynka. Organizując imprezy sportowo rekreacyjne Ośrodek Sportu i Rekreacji na stałe współpracuje również z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na terenie gminy, w tym Mosińskim Ośrodkiem Kultury, Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Rejon, Automobilklubem Wielkopolskim Delegatura Mosina czy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz szkołami. Jedną z ciekawszych imprez jest turniej taneczny. W 2013 r. odbył się X jubileuszowy Otwarty Turniej Wiosny Formacji Tanecznych i Solistów, w którym wzięło udział ponad 700 tancerzy. 23

24 Mosina [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje następującymi obiektami: Hala sportowa w Mosinie przy ul. Szkolnej 1 Powierzchnia sali głównej obiektu wynosi 950m 2, trybuna na 150miejsc. Na sali głównej znajdują się: pełno wymiarowe boiska do piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, tenisa ziemnego, badmintona. Sala wyposażona jest w sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych. Ponadto w obiekcie znajdują się dwie sale korekcyjne ze sprzętem do gimnastyki korekcyjnej, siłownia, sauna fińska. W hali sportowej prowadzone są zajęcia z aerobiku, yogi, karate, zajęcia taneczne oraz inne zorganizowane formy ruchowe. Na terenie hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji prowadzone są także rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej w Mosinie. Stadion sportowy w Mosinie przy ul. Konopnickiej 29 Obiekt posiada pełnowymiarowe boisko piłkarskie, na którym rozgrywane są mecze ligowe IV ligowego zespołu KS 1920 Mosina oraz boisko treningowe. Płyta główna i płyta treningowa udostępniane są również grupom zorganizowanym według cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przy ul. Konopnickiej 31 został zmodernizowany budynek zaplecza sportowego stadionu. Przystań żeglarska w Dymaczewie Nowym Przystań jachtowa metalowo drewniana, przy której może cumować około 20 żaglówek różnego typu. Ponadto w Dymaczewie Nowym zlokalizowane jest pole biwakowe, które może pomieścić około 30 namiotów, a także hangar do przechowywania sprzętu i wyposażenia żeglarskiego. Na polu znajduje się stały dostęp do ciepłej wody i prądu oraz parking dla samochodów osobowych. Nad jeziorem znajduje się także boisko do piłki siatkowej plażowej. Od 1990 r. w Mosinie działa Mosiński Klub Żeglarski, propagujący żeglarstwo wśród dzieci i młodzieży. Co roku w okresie wakacyjnym, na terenie przystani klubowej w Dymaczewie Nowym, organizowane są obozy dla dzieci w wieku lat w ramach akcji Lato pod żaglami. Uczestniczą w nich dzieci zarówno z Gminy Mosina, jak i spoza niej. Kilkakrotnie w ciągu sezonu żeglarskiego rozgrywane są klubowe regaty. Klub organizuje szkolenia na stopień żeglarza jachtowego. Kompleks boisk wybudowany w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Krasickiego 16 Obiekt Zespołu Szkół w Krośnie przy Szkole Podstawowej przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie został oddany do użytkowania w grudniu 2009 r. Inwestycja została sfinansowana z budżetów: państwa, Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Mosina. Administratorem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie. Kompleks składa się z: boiska piłkarskiego o wymiarach 62 x 30 m pokrytego sztuczną trawą, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatniowo sanitarnym. Cały teren jest opłotowany i oświetlony. W gminie funkcjonuje także kompleks boisk sportowych Moje Boisko Orlik 2012, którego zarządcą jest Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2. W skład kompleksu sportowego wchodzą: boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m do gry w piłkę ręczną i siatkową z nawierzchnią sztuczną poliuretanową oraz boisko do tenisa ziemnego z nawierzchnią z trawy sztucznej, 24

25 [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Mosina zaplecze sanitarno szatniowe (pokój trenera, 2 szatnie z natryskami i WC, WC ogólnodostępne, WC dla osób niepełnosprawnych, magazyn). Boiska wybudowane w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 to obiekty ogólnodostępne. Korzystanie z nich jest bezpłatne, zgodnie z obowiązującym regulaminem i harmonogramem. Ponadto do obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy należą: miejsce wykorzystywane do kąpieli nad zbiornikiem Glinianki 1 w 2013 r. poszerzono i przygotowano plażę, postawiono przebieralnię, wyrównano teren, stworzono warunki do parkowania samochodów w formie parkingu, 4 boiska piłkarskie o naturalnej nawierzchni trawiastej (Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Nowinki) oraz 1 boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (Dymaczewo Stare), funkcjonujące przy szkołach w Rogalinku, Rogalinie, Krosinku i Krośnie boiska wielofunkcyjne poliuretanowe, funkcjonujące boisko do piłki nożnej o naturalnej nawierzchni trawiastej w Dymaczewie Nowym Turystyka Tereny gminy należą do jednych z najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i turystycznym regionie. Największe jej bogactwo wiąże się z położeniem wzdłuż doliny zalewowej rzeki Warty, z licznymi starorzeczami i zastoiskami, w sąsiedztwie rynnowych jezior oraz terenów leśnych. Na jej terenie znajduje się Wielkopolski Park Narodowy oraz Rogaliński Park Krajobrazowy (szczegółowy opis zawarto w rozdziale Stan i ochrona środowiska ). Do najważniejszych atrakcji turystycznych należą: kompleks pałacowo parkowy w Rogalinie 2 późnobarokowo klasycystyczna rezydencja w kształcie podkowy. W pałacu mieści się muzeum wnętrz, ekspozycje prezentują: historię rodu Raczyńskich i pałacu w Rogalinie, wnętrza pałacowe XVIII XIX w., galerię malarstwa polskiego i obcego XIX XX w., powozownię. Pałac jest odwiedzany przez tysiące osób rocznie, a otwarty przypałacowy park cieszy się jeszcze większym zainteresowaniem. Dęby Rogalińskie największe w Wielkopolsce i jedno z największych w Europie skupisko kilkusetletnich drzew. Najsłynniejsze są trzy blisko siebie rosnące dęby, którym nadano imiona legendarnych braci słowiańskich Czecha, Lecha i Rusa. kościół w Rogalinie p.w. Świętego Marcelina, wybudowany w latach jako kaplicamauzoleum wzorowana na rzymskiej świątyni Maison Carree z Nimes koło Marsylii. W dolnej części świątyni mauzoleum znajdują się m. in. sarkofagi, w których pochowani są: Prezydent hr. Edward Raczyński, Konstancja i Roger Raczyńscy. Jezioro Góreckie jezioro rynnowe o powierzchni 104,1 ha. Na jeziorze położone są dwie wyspy: Zamkowa i Kopczysko. Na pierwszej z nich pozostałości XIX zameczku, ufundowanego przez Tytusa Działyńskiego jako prezent ślubny dla siostry. Ośrodek Muzealno Dydaktyczny w Jeziorach w skład kompleksu edukacyjnego wchodzi 1 Uchwała nr XLVII/314/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego do kąpieli Glinianki w miejscowości Mosina 2 W latach , przeprowadzono I etap projektu Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Rogalinie Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu Prace zrealizowane zostały ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 85% a 15% pokryło Ministerstwo kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inwestycja wyniosła zł ( brutto). W latach prowadzony jest etap II rewaloryzacji i modernizacji obiektu. 25

Mosina 2020+ Strategia rozwoju gminy Mosina. Załącznik do Uchwały. Redakcja i opracowanie: DGA Optima Sp. z o.o.

Mosina 2020+ Strategia rozwoju gminy Mosina. Załącznik do Uchwały. Redakcja i opracowanie: DGA Optima Sp. z o.o. Strategia rozwoju gminy Mosina Mosina 2020+ Redakcja i opracowanie: DGA Optima Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 1 Mosina 2020+ [STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSINA] Spis treści: Strategia rozwoju gminy Mosina...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS

Bank Danych Lokalnych GUS 14,2 11,6 10,2. Bank Danych Lokalnych GUS Bank Danych Lokalnych GUS PRIORYTET WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY ŹRÓDŁO DANYCH 2013 2014 2015 2016 I. Gospodarka i miejsca pracy Liczba bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy 6 872 5 569 4 798 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł)

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Lp. 1 2 3 Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 (dokument obejmuje zadania powyżej 50 000 zł) Nazwa instytucji i opis zadania SIEĆ KANALIZACYJNA I WODOCIĄGOWA Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 -

LIPIEC 2010. 10ºº - 12ºº GRY EDUKACYJNE młodzieŝ szkolna Gminne Centrum Informacji - 16ºº - 18ºº PRACOWNIA CERAMICZNA dorośli pracownia ceramiki 04 - 28 czerwca CZERWIEC 2010 GODZINA WYDARZENIE DLA KOGO MIEJSCE organizator koszt 9ºº 11 ºº PLASTYKA POLA GRUNWALDU dzieci i młodzieŝ sala boczna 26czerwca 10ºº NENUFAR CLUB W KOŚCIANIE PARK REKREACYJNY uczniowie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt

Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt Data Godzina Nazwa zdarzenia Dotyczy Miejsce spotkania Org. Koszt 25 czerwca 26 czerwca 27 czerwca 28 czerwca Czwartek 2 lipca 3 lipca 4 lipca 5 lipca Czwartek 6 lipca Piątek 7 lipca 9 lipca Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r.

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Małgorzata Kaptur - radna od 2010 r. przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie od 2014, redaktor strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC :30 13:30 AKWARELKI dzieci 5-7 lat sala plastyczna MOK zapisy MOK -

CZERWIEC :30 13:30 AKWARELKI dzieci 5-7 lat sala plastyczna MOK zapisy MOK - CZERWIEC 2009 data godzina nazwa wydarzenia dla kogo miejsce zapisy / uwagi koszt 20czerwca Ognisko na zakończenie roku szkolnego Świątniki Rada Sołecka wsi Świątniki 11:30 BASEN I SKANSEN W SWARZĘDZU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o.

OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. LOSIR Sp. z o.o. OFERTA NA ORGANIZACJĘ OBOZÓW SPORTOWYCH 2018r. LOSIR Sp. z o.o. HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA KLUB FITNESS SIŁOWNIA SALE ĆWICZENIOWE LOSIR Sp. z o.o. stanowi świetną bazę rekreacyjno-sportową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sieraków na lata spotkanie z mieszkańcami Sieraków, dn. 25.04.2017 Lokalny Program Rewitalizacji spotkanie z mieszkańcami prof. UAM dr hab. inż. Sylwia Staszewska POTENCJAŁYGMINY SIERAKÓW poprawiające się warunki zamieszkania dominacja małych

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie

Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie Aktywna Zima 2012. 2 Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Szkolna 1 oraz Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4 w Mosinie Data Nazwa imprezy Miejsce spotkania godzina Koszt Poniedziałek 13.02.2012 r. Aquapark

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Zadania strategiczne:

Zadania strategiczne: Obszar strategiczny Rozwój społeczny Cel strategiczny Rozwój bazy i zasobów ludzkich w sferze społecznej Wskaźniki osiągnięć - Zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych (źródło: PUP) - zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE

STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA PABIANICE 2007-2015 METODYKA AKTUALIZACJI STRATEGII Etap 1: Diagnoza stanu miasta Etap 2: Analiza strategiczna Etap 3: Opracowanie założeń dla rozwoju miasta 2 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA

Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA Raport z monitoringu STRATEGII ROZWOJU POWIATU GLIWICKIEGO NA LATA 2005-2020 REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH W LATACH 2012-2013 Gliwice, 23.10.2014 r. Monitoring przeprowadzony przez zespół złożony z przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY UL. KALINOWEJ I AZALIOWEJ W GDAŃSKU GDAŃSK ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny Rozwój infrastruktury szansą szybkiego rozwoju miasta. Dynamiczny rozwój dzielnicy Kokoszki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R.

II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ R. II. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R. 295 Tabele przedstawiają wartość majątku miasta w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo