Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)"

Transkrypt

1 Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Kwiecień 2015

2 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze... 6 Spis tabel Spis wykresów Bibliografia

3 Wstęp Rozwój terytorialny jednostki samorządu terytorialnego wyznaczają czynniki endogeniczne i egzogeniczne. Czynniki te determinują pozycję jaką dana jednostka zajmuje na tle innych jednostek. Wyzwania, jakie stoją przed Miastem Radymno, wymagają opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta, wskazania nowych zadań i projektów rozwojowych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Diagnoza stanu Miasta Radymno ma służyć opracowaniu nowej Strategii Rozwoju na lata jako jej diagnostyczna podstawa. Diagnoza obejmuje w syntetycznym ujęciu charakterystykę stanu rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Radymno na tle jego ogólnie zarysowanej pozycji na mapie Polski i województwa podkarpackiego. Wskazuje się w niej również podstawowe tendencje w rozwoju poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego i uwzględnia podstawowe uwarunkowania przestrzenne. Informacje i dane zawarte w Diagnozie przydatne są przy ocenie słabych i mocnych stron miasta oraz wskazaniu celów i kierunków ekspansji związanych z nimi priorytetowych zadań rozwojowych. Dane statystyczne zaprezentowane na wykresach oraz w tabelach zostały opracowane na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 1. 1 Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, 3

4 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe Radymno jest miastem leżącym w południowo-wschodniej Polsce, zajmującym powierzchnię 13,6 km 2, na skrzyżowaniu drogi krajowej 94 relacji Zgorzelec Korczowa oraz drogi nr 77 relacji Lipnik Przemyśl. Przez Radymno przebiega również linia kolejowa Kraków Przemyśl Lwów. Położenie przy jednym z głównych szlaków komunikacyjnych ze wschodnią Europą to jeden z atutów miasta. Dogodne położenie komunikacyjne Radymna wynika również z przebiegającej w pobliżu autostrady A4, z której w kierunku Radymna można dojechać dzięki węzłowi Radymno na drodze nr 77. Miasto Radymno położone jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej i podzielone jest na dwa odrębne obszary: pierwszy należący do Pogórza Rzeszowskiego Przedgórza Karpackiego, drugi do Pradoliny Rzeszowskiej. Pierwszy obszar stanowi 1/3 powierzchni miasta, drugi 2/3 jego obszaru. 2 Przez miasto przepływają dwie rzeki: Rada i San. Rzeka San jest częścią północno-wschodniej granicy miasta. Na terenie miasta jedyną formą ochrony przyrody jest Obszar Natura 2000: obszar siedliskowy Rzeka San, który w Radymnie wynosi ok. 70 m i jest usytuowany wzdłuż rzeki San. Ponadto na obszarze miasta znajdują się 4 pomniki przyrody 3. Centrum miasta stanowi Rynek, który posiada zabytkowy układ urbanistyczny sięgający XIV-XV wieku, w jego sąsiedztwie znajduje się kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z XVIII wieku oraz dzwonnica i plebania z tego samego okresu. Większość instytucji publicznych zlokalizowana jest przy ul. Lwowskiej, która jest jednocześnie główną ulicą w Radymnie. Ważnym obiektem zlokalizowanym na terenie miasta jest zbiornik wodny (Zbiornik ZEK) o powierzchni 70 ha, który początkowo pełnił funkcję żwirowni, obecnie wykorzystywany jest do celów rekreacyjnych. Największy procent powierzchni miasta stanowią grunty orne (ponad 53%) oraz klasyfikowane jako grunty pozostałe (ponad 23%, w tym tereny zabudowane), ponad 10% powierzchni zajmują pastwiska. Grunty leśne stanowią niewielki procent w stosunku do pozostałych form użytkowania, zaledwie 3% ogólnej powierzchni miasta. Szczegółową strukturę użytkowania gruntów prezentuje tabela 1. 2 Program ochrony środowiska dla Miasta Radymno. 3 Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 4

5 Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów Miasto Radymno grunty orne sady łąki trwałe Użytkowanie gruntów [ r.] pastwiska trwałe pozostałe użytki rolne grunty leśne pozostałe grunty ogółem [ha] [%] 53,45 0,59 6,61 10,28 2,56 3,16 23,35 100,00 5

6 II. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze W latach liczba ludności w Radymnie podlegała wahaniom, a od roku 2011 systematycznie spada. W roku 2013 na terenie Miasta Radymno mieszkało osób. Spadek ludności wynika przede wszystkim z wysokiego salda migracji. Na wykresach od 1 do 9 przedstawiony został m.in. stan ludności, saldo migracji, przyrost naturalny oraz struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku oraz liczba uczniów w szkołach podstawowych. Wykresy te potwierdzają fakt spadku liczby ludności oraz to, że trend ten będzie nadal się utrzymywać. Przyrost naturalny w 2013 roku był dodatni, ale spadający na przestrzeni ostatnich lat. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym spadła od 2007 roku o 5%, od 2009 roku liczba ludności w wieku produkcyjnym utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie (od 2007 do 2013 roku wzrosła o 2%), zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła w badanych latach o 3%. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku nie tylko potwierdza fakt starzejącego się społeczeństwa, ale również jego depopulacji. Spadek liczby ludności uwidacznia się także w zmniejszającej się liczbie dzieci w szkołach podstawowych. Wykres 1 Liczba ludności w latach w Radymnie Wykres 2 Saldo migracji na 1000 osób w Radymnie , , ,2-5,4-7,3-6,3-8,0 6

7 Wykres 3 Saldo migracji na 1000 osób porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku -0,5-1,5 Polska województwo podkarpackie powiat jarosławski -2,6 Miasto Radymno -8 Wykres 4 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób w Radymnie 4,0 3,1 2,9 0,4 2,0 0,5-0, Wykres 5 Przyrost naturalny na 1000 osób porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 0,8 0,3 0,5 Polska -0,5 województwo podkarpackie powiat jarosławski Miasto Radymno Wykres 6 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w [%] ludności ogółem w Radymnie 12,1 12,7 12,8 13,3 14,1 15,1 66,6 67,1 67,8 67,7 67,8 67,8 21,3 20,3 19,4 19,0 18,1 17, w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 7

8 Wykres 7 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w [%] ludności ogółem porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 18,4 17,2 17,0 15,1 63,4 63,7 63,6 67,8 18,2 19,1 19,3 17,1 Polska województwo podkarpackie powiat jarosławski Miasto Radymno w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym Wykres 8 Liczba uczniów w szkole podstawowej na 10 tys. mieszkańców w Radymnie Wykres 9 Liczba uczniów w szkole podstawowej na 10 tys. mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Na terenie Miasta Radymno występuje bardzo duży odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną, który wynosi 142%, wynika to z faktu iż przedszkola obsługują zarówno dzieci z obszaru miasta jak i gminy wiejskiej Radymno. Wskaźnik ten w województwie podkarpackim wynosi 68,2%, a średnio w Polsce 74,1%. Na terenie Miasta Radymno w 2013 roku funkcjonowała 1 fundacja oraz 8 stowarzyszeń i organizacji społecznych. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców liczba fundacji i stowarzyszeń wynosiła 16 (wykres 10) i była dwa razy niższa od średniej dla 8

9 województwa (31) oraz od średniej dla Polski (32) (wykres 11). Niewielka liczba organizacji pozarządowych przekłada się na ich małą aktywność i zaangażowanie w życie społeczne. Wykres 10 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców w Radymnie Wykres 11 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Udział [%] osób bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób w wieku produkcyjnym w Radymnie (wykres 12) w roku 2013 był wyższy zarówno od średniej krajowej, wojewódzkiej, jak i powiatu jarosławskiego (wykres 13). Wysokie bezrobocie wynika między innymi z małej ilości zakładów pracy w Radymnie (wykres 16) oraz powiecie jarosławskim i województwie podkarpackim (wykres 17). Wykres 12 Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Radymnie 12,1 11,1 13,8 13,0 12,5 13,7 13,

10 Wykres 13 Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 8,8 11,4 12,9 13,5 Od 2012 roku widoczny jest w Radymnie wzrost liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw (wykres 14), jednak ich liczba w 2013 roku była nadal niższa niż średnia w Polsce (wykres 15). Mała ilość firm na terenie miasta wpływa na rosnące bezrobocie oraz migrację ludzi młodych. Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w Radymnie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców (wykres 16) była w 2013 roku niższa od średniej dla kraju i województwa podkarpackiego (wykres 17). Spadek w Radymnie odnotował również wskaźnik podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (wykres 18), który plasuje się poniżej średniego wyniku dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego i Polski (wykres 19). Wykres 14 Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGEN na 10 tys. w Radymnie Wykres 15 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku

11 Wykres 16 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Radymnie Wykres 17 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 18 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Radymnie Wykres 19 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wzrosły dochody ogółem w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 roku w stosunku do lat poprzednich (wykres 20 i 21), podobnie zachowywały się wydatki (wykres 11

12 26 i 27). Wydatki majątkowe w Radymnie uległy wzrostowi w przeciągu badanego okresu (wykres 28), w 2013 roku były wyższe od średniej w Polsce, województwie podkarpackim i powiecie jarosławskim (wykres 29). Wydatki bieżące rosną z roku na rok (wykres 30) i w 2013 roku były wyższe niż średnia w Polsce i województwie podkarpackim (wykres 31). Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym rozwój jest jednak ilość dochodów własnych w stosunku do dochodów ogółem budżetu gminy (wykres 24). W 2013 roku Radymno w zestawieniu z Polską wypadło słabiej, dochody własne stanowiły bowiem 48,11% dochodów ogółem (średnia dla Polski to 54,49%). Jednak dużo lepiej prezentowało się miasto w stosunku do średniej województwa podkarpackiego różnica wynosiła prawie 10% na korzyść Radymna (wykres 25). Wielkość udziału dochodów własnych świadczy o samodzielności finansowej miasta w zakresie wydatkowania środków finansowych, czyli także o stopniu decentralizacji. Im wyższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem budżetu gminy, tym większe możliwości inwestycyjne jednostki oraz większa niezależność finansowa. Wykres 20 Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Radymnie 2385, , , , , , Wykres 21 Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 3746, , , ,58 12

13 Wykres 22 Dochody własne na 1 mieszkańca w Radymnie 1116, , , , , , Wykres 23 Dochody własne na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 2041, , , ,73 Wykres 24 Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem w Radymnie 46,40 47,84 49,78 47,96 52,43 48, Wykres 25 Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 54,49 39,55 40,02 48,11 13

14 Wykres 26 Wydatki ogółem budżetu na 1 mieszkańca w Radymnie 2359, , , , , , Wykres 27 Wydatki ogółem budżetu na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 3750, , , ,81 Wykres 28 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w Radymnie 409,06 525,03 508,04 518,53 374,59 681, Wykres 29 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 664,76 603,20 509,33 681,04 14

15 Wykres 30 Wydatki bieżące na 1 mieszkańca w Radymnie 1969, , , , , , Wykres 31 Wydatki bieżące na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 3086, , , ,80 W 2013 roku ponad 96% mieszkańców miasta korzystało z instalacji wodociągowej i prawie 84% z instalacji gazowej. Mniejsza liczba mieszkańców korzystała natomiast z sieci kanalizacyjnej 61,5% (wykres 32). Wartości te świadczą o wysokich warunkach mieszkaniowych i inwestycyjnych w przypadku instalacji wodociągowej i gazowej są od kilku do kilkudziesięciu razy wyższe niż średnia dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego i Polski (wykres 33). Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Radymnie była niższa od średniej dla powiatu, województwa i Polski (wykres 34), ale wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców był niższy już tylko w stosunku do średniej dla kraju (wykres 35). Wykres 32 Odsetek korzystających z instalacji w % ogółu ludności w roku 2008 i 2013 w Radymnie 96,1 82,1 96,2 40,7 61,5 83, wodociąg kanalizacja gaz 15

16 Wykres 33 Odsetek korzystających z instalacji w % ogółu ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku 88,0 76,7 88,7 96,2 65,1 52,4 62,6 72,6 61,8 74,4 83,9 61,5 wodociąg kanalizacja gaz Wykres 34 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski 24,2 22,9 22,6 21,9 26,3 24,0 23,9 22, Wykres 35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski 344,8 359,9 292,8 278,9 313,3 298,5 285,3 315,

17 Spis tabel Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów... 5 Spis wykresów Wykres 1 Liczba ludności w latach w Radymnie... 6 Wykres 2 Saldo migracji na 1000 osób w Radymnie... 6 Wykres 3 Saldo migracji na 1000 osób porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku... 7 Wykres 4 Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 osób w Radymnie... 7 Wykres 5 Przyrost naturalny na 1000 osób porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku... 7 Wykres 6 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w [%] ludności ogółem w Radymnie... 7 Wykres 7 Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w [%] ludności ogółem porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku... 8 Wykres 8 Liczba uczniów w szkole podstawowej na 10 tys. mieszkańców w Radymnie... 8 Wykres 9 Liczba uczniów w szkole podstawowej na 10 tys. mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku... 8 Wykres 10 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców w Radymnie... 9 Wykres 11 Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku... 9 Wykres 12 Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Radymnie... 9 Wykres 13 Udział [%] bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 14 Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGEN na 10 tys. w Radymnie

18 Wykres 15 Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 16 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Radymnie Wykres 17 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 18 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w Radymnie 11 Wykres 19 Liczba podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 20 Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Radymnie Wykres 21 Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 22 Dochody własne na 1 mieszkańca w Radymnie Wykres 23 Dochody własne na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 24 Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem w Radymnie Wykres 25 Udział [%] dochodów własnych w dochodach ogółem porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 26 Wydatki ogółem budżetu na 1 mieszkańca w Radymnie Wykres 27 Wydatki ogółem budżetu na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 28 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca w Radymnie Wykres 29 Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 30 Wydatki bieżące na 1 mieszkańca w Radymnie Wykres 31 Wydatki bieżące na 1 mieszkańca porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku

19 Wykres 32 Odsetek korzystających z instalacji w % ogółu ludności w roku 2008 i 2013 w Radymnie Wykres 33 Odsetek korzystających z instalacji w % ogółu ludności porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski w 2013 roku Wykres 34 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski Wykres 35 Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców porównanie Miasta Radymno ze średnią dla powiatu jarosławskiego, województwa podkarpackiego oraz Polski

20 Bibliografia 1. Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, 2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radymno. 3. Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, 4. Strona internetowa Urzędu Miasta Radymno, 20

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Radymno na lata 2015 2025. Diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Radymno

Załącznik nr 1 do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Radymno na lata 2015 2025. Diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Radymno Załącznik nr 1 do Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Radymno na lata 2015 2025 Diagnoza obecnej sytuacji w Mieście Radymno Kwiecień 2015 Spis treści 1. Sfera przestrzenna... 4 1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna...

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 125 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1390 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIELSKO-BIAŁA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1

Miasto KROSNO WYBRANE DANE STATYSTYCZNE DEMOGRAFICZNEGO W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,1 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 44 2015 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1075 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2013 2014 2015 Województwo 2015 Miasto KROSNO LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE POLSKA URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 13 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025 INFORMACJE WSTĘPNE STRATEGIA ROZWOJU GMINY jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024

Załącznik nr 1 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Załącznik nr 1 Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2014-2024 Październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe.... 4 II.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka miasta

Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIAW CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL Część 03 Charakterystyka miasta STR./STRON 2/9 SPIS TREŚCI 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus

Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus Strategia Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus Podstawowe założenia do konsultacji społecznych I etap Punktem wyjścia do sformułowania dokumentu była diagnoza stanu Zawiercia opracowana w oparciu o metodologię

Bardziej szczegółowo

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów

oraz trendów rozwoju gospodarczego kraju wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem uwarunkowań społecznogospodarczych aglomeracji śląskiej oraz trendów rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata (Załącznik 1)

Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata (Załącznik 1) Diagnoza strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łagów na lata 2015 2024 (Załącznik 1) Lipiec 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe.... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Świebodzin

Charakterystyka Gminy Świebodzin AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 03 Charakterystyka Gminy Świebodzin W 864.03 2/9 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020

Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Znaczenie statystyki publicznej w procesie monitorowania zrównoważonego rozwoju na przykładzie SRWP 2020 Augustów, 3-4 września 2015 r. 1 mgr Małgorzata Fiedorczuk mgr Maciej Muczyński Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych

Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych Strategia Rozwoju Miasta Ząbki na lata 2007-2015 analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych Ząbki, 27 sierpnia 2007 r. Liczba mieszkańców Miasta Ząbki w latach 2000-2006 26 000 24 000 22 000 20 000 20

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach

Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014 wykonany na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 35 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1838 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHEŁM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6

Miasto RZESZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W RZESZOWIE. Powierzchnia w km² 117 2014. Województwo 2014 57,6 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 117 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1591 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto RZESZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik 2012 2020 Badanie diagnostyczne i rozwojowe

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik 2012 2020 Badanie diagnostyczne i rozwojowe Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Chmielnik 2012 2020 Badanie diagnostyczne i rozwojowe Projekt: Wersja 1.0 30,12,2011. Chmielnik, grudzień 2011 Opracowano w ramach projektu Wzmocnienie potencjału samorządu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 13.07.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000

PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH POLSKI, BIAŁORUSI I UKRAINY PO ROKU 2000 Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej Maria Soja, Andrzej Zborowski (red.) Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, s. 41 53 PRZEMIANY RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI REGIONÓW PRZYGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2

Miasto SOPOT WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 17 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 63,7 65,4 67,4 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 17 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2179 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SOPOT LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Krzeszowice

Charakterystyka Gminy Krzeszowice ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 03 Charakterystyka Gminy Krzeszowice W 798.03 2/7 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca

Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca Dochód budżetów gmin ogółem w złotych na 1 mieszkańca 160 140 120 1207,09 1139,78 1308,43 1419,85 1354,35 1251,74 1285,90 1408,00 100 937,61 80 60 40 20 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Miasto i Środa Zaniemyśl

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 Barbara Prus Małgorzata Dudzińska Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Typologia gmin powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DO 2035 ROKU DLA MIASTA POZNANIA W dniu 11 lipca 2011 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną na lata 2011-2035, obejmującą powiaty i miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo