REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy ulicy Wiktorskiej 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, Regon , NIP , zwana dalej: "Organizatorem". 2. Organizator działa w imieniu własnym, ale na zlecenie, za wiedzą i zgodą Brown-Forman Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 D, zwanej dalej: "BF". 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: "Regulaminem", oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356, tekst jednolity). 4. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 27 września 2013 roku (termin zakończenia ostatniego Etapu Konkursu), z zastrzeżeniem, że zgłosić udział w Konkursie można wyłącznie do dnia 23 sierpnia 2013 roku. 5. Konkurs jest prowadzony częściowo na stronach internetowych stanowiących tzw. FanPage marki Jack Daniel's Polska (dalej "Strona") prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: lub Udział w Konkursie można zgłosić wyłącznie poprzez aplikację konkursową pod nazwą Jedyny taki Dodge może być Twój dostępną na Stronie ("Aplikacja"). 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi (Focus Media Group Spółka z o.o.), a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. 7. Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356, tekst jednolity), ze względu na swój niepubliczny charakter, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały zadania konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu. 8. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 9. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest kierowany wyłącznie do zarejestrowanych wcześniej użytkowników Strony spełniających warunki określone w pkt 8 powyżej, które podały swoje dane osobowe oraz wyraziły zgodę na ich udostępnienie na potrzeby rejestracji i działania Strony, a ich wiek został zweryfikowany na podstawie mechanizmów kontroli dostępu serwisu społecznościowego Facebook w ramach rejestracji. 10. Dana osoba może wyłącznie raz wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie. W szczególności zabronione jest rejestrowanie się więcej niż jeden raz z podaniem innych danych w celu wielokrotnego udziału w Konkursie. 1 z [9]

2 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani BF, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 12. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określony w Tytule III Regulaminu, są dalej zwane "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem". III. Udział w Konkursie. 13. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych i jest nieodpłatny. 14. W celu udziału w Konkursie, w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku, osoba zarejestrowana już na Stronie zgodnie z wymogami Tytułu II Regulaminu, poprzez dostępną na Stronie Aplikację dokonuje swojego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej: "Zgłoszenie") podając wymagane przez Organizatora dane identyfikujące Uczestnika, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres , a także składając wymagane przez Organizatora do udziału w Konkursie oświadczenia. 15. Konkurs składa się z 3 (trzech) etapów, z których każdy zwany jest dalej "Etapem", a wszystkie razem "Etapami". W każdym Etapie Uczestnicy rywalizują między sobą o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Zwycięzcy każdego Etapu otrzymują określone nagrody, z zastrzeżeniem, że wyłącznie określona część zwycięzców danego Etapu przechodzi do następnego Etapu, otrzymując nagrody zależne od wyników osiągniętych w tych dalszych Etapach. 16. Terminy Etapów są następujące: 1) Etap I od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 23 sierpnia 2013 roku (w tym terminie można wykonywać Zadania, o których mowa w Tytule IV Regulaminu); 2) Etap II od dnia 28 sierpnia 2013 roku do dnia 8 września 2013 roku (w tym terminie można przesyłać Prezentacje, o których mowa w Tytule V Regulaminu); 3) Etap III dnia 27 września 2013 roku (w tym terminie odbywa się impreza i rozgrywane są konkurencje, o których mowa w Tytule VI Regulaminu). 17. Uczestnicy zakwalifikowani do następnego Etapu mogą w nim wziąć udział wyłącznie po potwierdzeniu w terminie swojego udziału em w odpowiedzi na lub telefon Organizatora z informacją o wygranej oraz zakwalifikowaniu Uczestnika do następnego Etapu. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w następnym Etapie w terminie wyznaczonym przez Organizatora w informacji o wygranej, z zastrzeżeniem, że wyznaczony termin na przesłanie przez Uczestnika potwierdzenia udziału w następnym Etapie nie może być krótszy niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od przesłania do niego wiadomości przez Organizatora albo odpowiednio poinformowania Uczestnika telefonicznie o wygranej. W przypadku braku doręczenia do Organizatora potwierdzenia w terminie, Uczestnik traci prawo do udziału w następnym Etapie, a na jego miejsce do następnego Etapu zostaje zakwalifikowany: do Etapu II - pierwszy w kolejności Uczestnik spośród tych, którzy zajęli w Etapie I miejsca niekwalifikujące już do następnego Etapu II, a do Etapu III - pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej w Etapie II. Uczestnik, który nie potwierdził w terminie udziału w następnym Etapie, zajmuje miejsce Uczestnika, który go zastępuje (np. przysługuje mu wtedy nagroda odpowiednia do tego miejsca). IV. Etap I. 18. Etap I ma formę gry w Aplikacji, w której Uczestnicy mają do wykonania 7 (siedem) zadań konkursowych (zwanych dalej łącznie: "Zadania", a każde z osobna "Zadanie"), poprzedzonych wskazówkami (zwanych dalej łącznie: "Wskazówki", a każde z osobna "Wskazówka"). W celu przystąpienia do wykonania każdego Zadania (odblokowanie Zadania), konieczne jest uprzednie zapoznanie się i wykonanie wszystkich Wskazówek przewidzianych przed tym Zadaniem. 2 z [9]

3 19. Wskazówka składa się z podpowiedzi w formie tekstu, obrazu lub dźwięku, np. filmiku czy fotografii odniesienia do postu na Facebook u. Wskazówki mają charakter edukacyjny i mogą służyć pomocą (np. zawierać konieczną wiedzę) przy wykonywaniu Zadania. Część Wskazówek może wymagać od Uczestnika tego, by po zapoznaniu się z nimi odpowiedział na pytanie lub rozwiązał krótkie zadanie, które powoduje odblokowanie kolejnej Wskazówki lub odpowiednio już samego Zadania do wykonania. W takim przypadku w celu odblokowania (przejścia dalej) konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub odpowiednio prawidłowe wykonanie krótkiego zadania w ramach Wskazówki, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może podejmować próby w tym zakresie wielokrotnie oraz nie liczy się czas udzielenia odpowiedzi lub odpowiednio wykonania tego krótkiego zadania ważne są tylko dla przejścia dalej (odblokowania) prawidłowe odpowiedzi i wykonania w ramach danej Wskazówki. 20. Każde z 7 (siedmiu) Zadań stanowi konkurencję, w której liczy się osiągnięcie jak najlepszego (najkrótszego) czasu prawidłowego wykonania danego Zadania. Prawidłowe wykonanie Zadania, w szczególności, może wymagać wykazania się wiedzą o historii, marce, produktach i produkcji Jack Daniel's, wyobraźnią lub zręcznością i refleksem. 21. Szczegółowe opisy Zadań, instrukcje oraz wiążące zasady i warunki dotyczące wykonywania poszczególnych Zadań i Wskazówek znajdować się będą w samej Aplikacji, a Uczestnik przed rozpoczęciem danego Zadania powinien się z nimi dokładnie zapoznać. 22. Przejście do wykonywania następnego Zadania (odblokowanie) wymaga prawidłowego wykonania poprzedniego Zadania oraz Wskazówek do tego następnego Zadania. 23. Podczas wykonywania Zadania liczony jest czas od rozpoczęcia do zakończenia prawidłowego wykonania Zadania. 24. Nieprawidłowe wykonanie danego Zadania (np. błędne odpowiedzi lub odpowiednio ułożenie nieprawidłowej konfiguracji) powoduje dodanie karnego czasu, tj. dodatkowych sekund do czasu Uczestnika, ale Uczestnik może dalej próbować prawidłowo wykonać dane Zadanie, z zastrzeżeniem, że czas liczony jest ciągle od samego rozpoczęcia wykonywania tego Zadania (od pierwszej próby). Powyższe oznacza w szczególności, że nie można przerwać wykonywania danego Zadania (w trakcie) bez przerwania liczenia czasu, ale po prawidłowym wykonaniu danego Zadania można przerwać udział w Etapie I, a następnie wrócić do wykonywania dalszych Zadań później, z tym, że nie później niż do zakończenia trwania Etapu I. 25. O miejscach Uczestników w całym Etapie I decyduje łączny czas wykonania wszystkich 7 (siedmiu) Zadań, tj. im łączny czas Uczestnika jest krótszy tym wyższe miejsce w całym Etapie I. 26. Uczestnicy, którzy zajęli w Etapie I miejsca od 1. (pierwszego) do 50. (pięćdziesiątego) zostaną zakwalifikowani do Etapu II oraz otrzymają Nagrody przewidziane w dalszych Etapach w zależności od osiągniętych wyników w tych dalszych Etapach, z zastrzeżeniem pkt 17 Regulaminu. 27. W przypadku, kiedy taki sam czas uzyskał więcej niż jeden Uczestnik dane miejsce zajmują Ci Uczestnicy ex aequo, co nie obniża liczby pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II (np. jeżeli miejsce 10. zajmuje 3 Uczestników, to do Etapu II przechodzi łącznie 52 Uczestników). 28. Uczestnikom, którzy zajęli w Etapie I miejsca od 51. (pięćdziesiątego pierwszego) do 250. (dwieście pięćdziesiątego) zostają przyznane Nagrody określone w pkt 50.6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy taki sam czas powyżej 50. miejsca uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, to dane miejsce zajmują Ci Uczestnicy ex aequo, ale nie podwyższa to łącznej liczby Uczestników, którym przysługują Nagrody Nagród tych jest zawsze przyznanych tylko 200 (dwieście). 29. Zwycięzcy Etapu I, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną o wygranej powiadomieniu wiadomością lub telefonicznie. Uczestnicy, o których mowa w pkt 27 3 z [9]

4 Regulaminu zostaną poinformowani również o terminie na potwierdzenie ich udziału w Etapie II. V. Etap II. 30. Etap II polega na rywalizacji zakwalifikowanych Uczestników w zakresie najlepszego wykonania zadania konkursowego polegającego na stworzeniu przez Uczestnika prezentacji na temat: "Dlaczego to ja powinienem / powinnam wygrać Dodge'a Chargera" (dalej: "Prezentacja"). 31. Prezentacja może mieć formę tekstową, fotograficzną, audialną lub audiowizualną (może łączyć powyższe elementy w dowolnej konfiguracji), z zastrzeżeniem, że musi być sporządzona w formie pliku komputerowego w jednym z następujących rozszerzeń: GRAFIKI: JPG, GIF, PNG; PREZENTACJE: PPT, PPTx, ODP, PPS, PPX; TEKST: DOC, DOCx, RTF, PDF; MUZYKA: OGG, MP3; FILM: AVI, MP4, MPG, MPEG. W przypadku zawarcia w Prezentacji tekstu nie może on zawierać więcej niż 2000 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi), a łącznie cała Prezentacja nie może przekraczać 20MB. 32. Uczestnicy wykonują i zgłaszają Prezentację do Konkursu (tj. dostarczają Prezentację do Organizatora) w terminie do zakończenia Etapu II, zgodnie z instrukcją przesłaną w wiadomości od Organizatora przedstawiającej temat Prezentacji (np. zamieszczenie pliku z Prezentacją na stronie internetowej poprzez udostępniony przez Organizatora link, lub wysłania jej na wskazany przez Organizatora adres ). 33. Prezentacja musi także spełniać określone poniżej następujące standardy: 1) Prezentacja musi być oryginalna, a jej samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik; 2) w Prezentacji nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności intelektualnej, np. fotografii, filmu lub muzyki bez odpowiedniej licencji; 3) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu prac już wcześniej rozpowszechnianych lub zgłaszanych do innych akcji promocyjnych lub konkursów; 4) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prezentacji zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne oraz takie, które wskazują na lub zachęcają do picia osoby małoletnie lub wskazują na albo zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu; 5) Prezentacja nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, BF, produktów lub marki Jack Daniel's ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, BF, produkty lub markę Jack Daniel's w negatywny sposób, 6) Prezentacja nie może zawierać treści, które wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, 7) Prezentacja nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu, 8) Prezentacja nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne, 9) Prezentacja nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością BF. 34. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych w pkt Regulaminu lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator odpowie na te pytania. 4 z [9]

5 35. Uczestnik nie może po zgłoszeniu do Konkursu Prezentacji wprowadzać do niej zmian. 36. Zgłoszone na Konkurs Prezentacje, mogą być prezentowane na Stronie w ramach Aplikacji przez czas trwania Konkursu, z wyłączeniem Prezentacji niespełniających standardów określonych w pkt Regulaminu, które Organizator wyklucza i usuwa. Uczestnik dokonując zgłoszenia Prezentacji nie może być członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może mieć zawartej z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Prezentacji, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 37. Spośród Prezentacji spełniających wymogi określone w Regulaminie, w terminie 5 dni od zakończenia Etapu II, w imieniu Organizatora Komisja, o której mowa w Tytule IX Regulaminu, wybierze 10 (dziesięć) najlepszych Prezentacji. Uczestnicy będący autorami tych Prezentacji zostają zakwalifikowani do udziału w Etapie III oraz otrzymają Nagrody przewidziane w zależności od osiągniętych następnie wyników w Etapie III, z zastrzeżeniem pkt 17 Regulaminu. 38. Pozostałym Uczestnikom Etapu II (nie zakwalifikowanym do Etapu III) zostaną przyznane nagrody określone w pkt 50.5 Regulaminu. 39. Dodatkowo ponad Prezentacje, o których mowa w pkt 37 Regulaminu, Komisja wybierze 5 (pięć) Prezentacji rezerwowych, których autorzy zostaną zaproszeni na imprezę, podczas której przeprowadzany jest Etap III, z zastrzeżeniem, że wymagane jest uprzednie potwierdzenie udziału oraz spełnienie innych warunków jak przy udziale w Etapie III. Uczestnicy rezerwowi mogą zostać zakwalifikowani do Etapu III według kolejności (od pierwszego miejsca na liście rezerwowej) wyłącznie w przewidzianych w Regulaminie przypadkach utraty prawa Uczestnika zakwalifikowanego wcześniej do Etapu III do udziału w tym Etapie III. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika (rezerwowego) do Etapu III jeszcze przed rozpoczęciem Etapu III (np. z powodu braku potwierdzenia udziału w terminie przez Uczestnika wybranego wcześniej, lub w przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika rezerwowego udziału w imprezie, o której mowa powyżej), Komisja może uzupełnić listę rezerwową o następnego Uczestnika. 40. Wybierając Prezentacje, o których mowa w pkt 37 oraz 39 Regulaminu, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc jednak w szczególności pod uwagę: oryginalność pomysłu i treści Prezentacji. 41. Uczestnicy Etapu II, zostaną o wynikach powiadomieni wiadomością lub telefonicznie. Uczestnicy, o których mowa w pkt 37 oraz pkt 39 Regulaminu zostaną poinformowani również o terminie na potwierdzenie ich udziału w Etapie III lub odpowiednio w samej imprezie (dotyczy Uczestników rezerwowych). VI. Etap III. 42. Etap III Finał - polega na rywalizacji zakwalifikowanych do Etapu III Uczestników podczas zorganizowanej w tym celu imprezy w zakresie najlepszego wykonania zadań konkursowych, którymi są rozgrywane na zamkniętym terenie zawody polegające na prowadzeniu samochodu sprawdzające umiejętności Uczestników jako kierowców (np. w zakresie precyzyjnego prowadzenia samochodu) lub inne zadania zręcznościowe. W każdej konkurencji liczy się jak najkrótszy czas prawidłowego wykonania zadania konkursowego. Etap III podzielony jest na dwie części rozgrywane tego samego dnia: rano i wieczorem. 43. Warunkiem koniecznym udziału w całym Etapie III (dotyczy także Uczestników rezerwowych) jest wyrażenie przez Uczestnika przed rozpoczęciem Etapu III zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku Uczestnika biorącego udział w Etapie III utrwalonego podczas rozgrywania tego Etapu III oraz imprezy (w tym zgoda obejmuje również prawo transmitowania "na żywo" relacji audio-video lub video z powyższych wydarzeń), a w przypadku przyznania mu Nagrody Głównej również na rozpowszechnianie i korzystanie z jego wizerunku utrwalanego także później (np. podczas sesji zdjęciowej) lub podawania jego imienia i nazwiska, w celach reklamowych i promocyjnych BF, w szczególności do przedstawiania osoby Uczestnika wraz z wygranym samochodem w materiałach reklamowych 5 z [9]

6 lub promocyjnych marki Jack Daniel's, bez konieczności spełnienia innych świadczeń z tego tytułu na rzecz Uczestnika poza wydaniem Nagrody. Udzielana przez Uczestnika zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania wizerunku polegające na utrwalaniu, powielaniu lub rozpowszechnianiu fotografii lub nagrań lub ich poszczególnych kadrów lub ujęć, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronach lub w serwisach internetowych, oraz wszelkich innych materiałach reklamowych lub promocyjnych BF, oraz podawania imienia i nazwiska, w celach reklamowych lub promocyjnych BF, oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zgoda obejmuje także udzielenie BF upoważnienia do kontroli i zatwierdzenia każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania z wizerunkiem. Korzystanie z wizerunku w zakresie określonym powyżej, może następować w dowolnej formie, jako opracowanie, w całości jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności za pośrednictwem technik cyfrowych i audiowizualnych. Warunkiem koniecznym udziału w Etapie III jest też posiadanie przez Uczestnika ważnego w chwili rozpoczęcia Etapu III prawa jazdy kategorii B (a w przypadkach uznawanych w Polsce uprawnień zagranicznych równorzędnego uprawniania do prowadzenia pojazdu osobowego). W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Etapie III, a na jego miejsce zostaje zakwalifikowany Uczestnik rezerwowy, o którym mowa w pkt 39 Regulaminu. Uczestnik, który stracił prawo udziału w Etapie III, zajmuje miejsce Uczestnika, który go zastępuje (np. przysługuje mu wtedy nagroda odpowiednia do tego miejsca). Poza wydaniem Nagrody w Konkursie, z tytułu zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku Uczestnikowi nie przysługują żadne inne świadczenia. 44. W części Etapu III rozgrywanej danego dnia rano wyłanianych jest 3 (trzech) zwycięzców finalistów, którzy uzyskali najlepszy (najkrótszy) czas wykonania wszystkich zadań liczony łącznie / którzy wygrali najwięcej poszczególnych konkurencji, z tym, że każdą poszczególną konkurencję (w każdym zadaniu konkursowym) wygrywa Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas prawidłowego wykonania tego zadania. W przypadku, kiedy taki sam wynik uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, przeprowadzana jest pomiędzy nimi dogrywka w określonej przez Organizatora konkurencji/ w ostatniej rozgrywanej konkurencji, której wynik decyduje o ostatecznej kolejności Uczestników. Uczestnik, który uzyskał 4. w kolejności wynik, jest Uczestnikiem rezerwowym obowiązanym pozostać na miejscu podczas przeprowadzania drugiej części Etapu III, a który może zastąpić Uczestnika-finalistę, w przypadku jego rezygnacji lub w innych przypadkach powodujących wykluczenie Uczestnika finalisty. 45. W części Etapu III rozgrywanej danego dnia wieczorem 3 (trzech) Uczestników zwycięzców porannych konkurencji rywalizuje o Nagrodę główną w Konkursie, o której mowa w pkt 50.1 Regulaminu. Konkurs wygrywa i zajmuje 1. miejsce Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas wykonania wszystkich zadań wieczornej części Etapu III liczony łącznie / który wygrał najwięcej poszczególnych konkurencji wieczornej części Etapu III, z tym, że każdą poszczególną konkurencję (w każdym zadaniu konkursowym) wygrywa Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas prawidłowego wykonania tego zadania. W przypadku, kiedy taki sam wynik uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, przeprowadzana jest pomiędzy nimi dogrywka w określonej przez Organizatora konkurencji/ w ostatniej rozgrywanej konkurencji, której wynik decyduje o ostatecznej kolejności Uczestników. 46. Uczestnikowi, który zajął 1. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) zostanie przyznana Nagroda główna Dodge Charger, o której mowa w pkt 50.1 Regulaminu. Uczestnikom, którzy zajęli miejsca 2. oraz 3. w Etapie III, przyznana zostanie nagroda, o której mowa w pkt 50.2 Regulaminu (za 2. miejsce) oraz odpowiednio w pkt Regulaminu (za 3. miejsce). 47. Pozostałym Uczestnikom Etapu III zostaną przyznane Nagrody określone w pkt 50.4 Regulaminu. 48. Uczestnicy Etapu III, zostaną o wynikach powiadomieni poprzez ogłoszenie ich przez Organizatora bezpośrednio po zakończeniu każdej z części Etapu III. 6 z [9]

7 VII. Nagrody. 49. Nagrody określone w pkt Regulaminu zwane są w Regulaminie łącznie "Nagrodami", a każda z osobno "Nagrodą". 50. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie są: 1) Nagroda Główna za 1. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) samochód Dodge Charger, o wartości ,00 zł; 2) Nagroda za 2. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) customizowana lodówka SMEG, o wartości 5.911,38 zł; 3) Nagroda za 3. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) customizowany fotel, o wartości 4.059,00 zł; 4) Nagroda za miejsca w Etapie III zestaw stereo-dvd Lenco, o wartości 1.285,35 zł; 5) Nagroda za miejsca powyżej 10. w Etapie II customizowane okulary przeciwsłoneczne Ray Ban, o wartości 341,94 zł; 6) Nagroda za miejsca w Etapie I bluza z kapturem Jack Daniel s, o wartości 73,80 zł. 51. Do każdej Nagrody Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości określonej nagrody rzeczowej, która to nagroda pieniężna stanowi wraz z nagrodą rzeczową łącznie Nagrodę (ubruttowienie). Za zgodą Uczestnika ta nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 52. Nagrody, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu Etapu III podczas imprezy, a Nagrody, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną przesłane na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu przesyłką pocztową lub kurierską. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata i jej zwrotu do Organizatora, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana w Konkursie i pozostaje własnością Organizatora. 53. Nagroda Główna rzeczowa w postaci samochodu Dodge Charger, to używany samochód wyprodukowany w 1973 roku, o następujących podstawowych parametrach: Silnik V8, pojemność 440 cui (7,2 l), moc 309 KM. Skrzynia automatyczna 3-biegowa Chryslera o oznaczeniu 722. Wspomaganie i układ A/C na gaz Freon R-12 (zastąpiony czynnikiem R 134a). Samochód poddawany jest od początku 2013 roku odbudowie w profesjonalnym warsztacie. W chwili wydawania Nagrody Głównej, odbudowa samochodu będzie już zakończona, a Organizator przewiduje, że samochód zostanie zarejestrowany i wydany jako pojazd zabytkowy. Ostateczny wygląd samochodu przedstawiany na wizualizacjach zamieszczanych na Stronie lub w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu ma wyłącznie charakter poglądowy i samochód wydany jako Nagroda Główna może się różnić od przedstawianych wizualizacji. VIII. Prawa autorskie. 54. Na podstawie art kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz, przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Prezentacji, zwanych dalej: "Utworami", w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 7 z [9]

8 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt. 2) powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt 54 Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt 54 Regulaminu, Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu. Poza wynagrodzeniem od Organizatora w postaci Nagrody w Konkursie, z tytułu przeniesienia praw określonych w niniejszym pkt 54 Regulaminu Uczestnikowi nie przysługują żadne inne świadczenia. IX. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 55. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składającą się z minimum 3 (trzech) osób (dalej: "Komisja"). Komisja wykonuje również w imieniu Organizatora czynności przewidziane w Regulaminie. 56. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II Regulaminu lub pozostałych warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie lub w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu lub pozostałych szczegółowych zasad lub warunków dotyczących rywalizacji w poszczególnych Etapach, a także w przypadku naruszenia zasad fair play, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej (np. w pkt 17 Regulaminu). W szczególności za naruszenie Regulaminu uznaje się udział tej samej osoby wielokrotnie w Konkursie, np. poprzez rejestrację z wykorzystaniem fałszywych danych. 57. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz pozostałych zasad i warunków, o których mowa w pkt 56 Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących ich przestrzegania przez Uczestnika, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń. X. Reklamacje. 58. Bez ograniczenia przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 59. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e- mailem na adres: Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 8 z [9]

9 60. Reklamacja, o której mowa pkt powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 61. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). XI. Ochrona danych osobowych. 62. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych jest: Brown-Forman Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 D, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. XII. Postanowienia końcowe. 63. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Aplikacji w terminie do dnia 1 października 2013 roku. 64. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących warunków lub zasad Konkursu określonych w Regulaminie, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator odpowie na te wątpliwości oraz pytania. 65. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: jest przesyłany em. 66. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 67. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator: Focus Media Group Sp. z o.o. 9 z [9]

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs z Pure Jatomi Fitness

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z Pure Jatomi Fitness REGULAMIN KONKURSU "Konkurs z Pure Jatomi Fitness I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Konkurs z Pure Jatomi Fitness" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta

REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta REGULAMIN KONKURSU Tuńczyk Princes na co dzień i od święta I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Tuńczyk Princes na co dzień i od święta, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW I. Postanowienia Ogólne. Konkursami Konkursem Focus Advantage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Organizatorem

REGULAMIN KONKURSÓW I. Postanowienia Ogólne. Konkursami Konkursem Focus Advantage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Organizatorem REGULAMIN KONKURSÓW I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej łącznie "Konkursami", a każdy z osobna "Konkursem", jest Focus Advantage

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa

REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa REGULAMIN KONKURSU Jesteś zjawiskowa I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej "Konkursem", jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą

REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą REGULAMIN KONKURSU Spełnij marzenia z Czystą Skórą I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Agencja Warszawa Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-031 przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaproponuj danie z serkiem Almette dla Twojego dziecka

Regulamin Konkursu Zaproponuj danie z serkiem Almette dla Twojego dziecka Regulamin Konkursu Zaproponuj danie z serkiem Almette dla Twojego dziecka 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Zaproponuj danie z serkiem Almette dla Twojego dziecka, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

KONKURS OLEJ WIELKOPOLSKI

KONKURS OLEJ WIELKOPOLSKI KONKURS OLEJ WIELKOPOLSKI I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS OLEJ WIELKOPOLSKI, określanego dalej jako Konkurs jest Gong Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lepsza Pizza na rok zwany dalej Regulaminem

Regulamin Konkursu Lepsza Pizza na rok zwany dalej Regulaminem Regulamin Konkursu Lepsza Pizza na rok zwany dalej Regulaminem I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Lepsza Pizza na rok, zwanego dalej Konkursem, jest Lech Pizza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 100 LAT WYZWAŃ

REGULAMIN KONKURSU 100 LAT WYZWAŃ REGULAMIN KONKURSU 100 LAT WYZWAŃ I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą 100 Lat Wyzwań, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest spółka Focus Advantage

Bardziej szczegółowo

KONKURS OLEJ KONWENANSE, podejmij wyzwanie Oleju Wielkopolskiego

KONKURS OLEJ KONWENANSE, podejmij wyzwanie Oleju Wielkopolskiego I. Postanowienia ogólne. KONKURS OLEJ KONWENANSE, podejmij wyzwanie Oleju Wielkopolskiego 1. Organizatorem konkursu pod nazwą KONKURS OLEJ KONWENANSE, podejmij wyzwanie Oleju Wielkopolskiego, określanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wspomnienia

REGULAMIN KONKURSU Wspomnienia REGULAMIN KONKURSU Wspomnienia I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wakacyjne wspomnienia, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest spółka MullenLowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu #MuremZaNaszymi (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Maxus - Warszawa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B, bud. D wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wznieś toast na urodziny Jack a i wygraj niezapomnianą imprezę na własne urodziny

REGULAMIN KONKURSU. Wznieś toast na urodziny Jack a i wygraj niezapomnianą imprezę na własne urodziny REGULAMIN KONKURSU Wznieś toast na urodziny Jack a i wygraj niezapomnianą imprezę na własne urodziny I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wznieś toast na urodziny Jack a i wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Ekspedycja Amundsen wyzwanie Antarktyda

REGULAMIN KONKURSU Ekspedycja Amundsen wyzwanie Antarktyda REGULAMIN KONKURSU Ekspedycja Amundsen wyzwanie Antarktyda I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ekspedycja Amundsen wyzwanie Antarktyda, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #WOWmyHAIR

REGULAMIN KONKURSU #WOWmyHAIR REGULAMIN KONKURSU #WOWmyHAIR I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Agencja Warszawa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później. Definicje. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Wygraj zegarek, PayU Płacę później 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Wygraj zegarek, PayU Płacę później

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie

REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie REGULAMIN KONKURSU Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz co się stanie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Prześlij nam zdjęcie swojego Renault i zobacz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat

REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat REGULAMIN KONKURSU Mamy 20 lat Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem działań konkursowych prowadzonych pod nazwą Mamy 20 lat (dalej Konkurs) jest Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOBILNI.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU MOBILNI.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MOBILNI.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie Mobilni.pl, zwanym dalej Konkursem. 2 Organizatorem Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY 1. Definicje 1. Konkurs konkurs pod nazwą KONKURS EXPRESOWY prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator Organizatorem Konkursu są Polskie Fabryki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Wygraj wakacje 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Atopowe S.O.S.

REGULAMIN KONKURSU Atopowe S.O.S. REGULAMIN KONKURSU Atopowe S.O.S. I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwanego dalej Konkursem, jest Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Polska Spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu Bądź chojrakiem-wygraj z rakiem 1. Postanowienia ogólne. 1a) Organizatorem konkursu jest: Aquanet SA z siedzibą w Poznaniu, 61-492 Poznań, ul. Dolna Wilda 126, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21?

REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? REGULAMIN KONKURSU Co wiesz na temat Forever 21? Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Co wiesz na temat Forever 21? ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR. 1 Postanowienia ogólne. 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie REGULAMIN KONKURSU WIOSNA Z KAZAR 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest WebTalk Sp. z o.o. (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000428439)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem

Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Konkurs z Tamronem 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS

Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS Regulamin Konkursu Poznaj HATCHIMALS I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Hatchimals, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mokotowska 19, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul.

1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Regulamin konkursu Airbnb 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Legia Warszawa Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka Regulamin Konkursu Konkurs pt. Ben 10 Dzień Dziecka I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Ben 10 Dzień Dziecka zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Przetigerujcie moją fotkę

Regulamin konkursu. Przetigerujcie moją fotkę Regulamin konkursu Przetigerujcie moją fotkę 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Przetigerujcie moją fotkę prowadzony na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA

REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA REGULAMIN KONKURSU Kolorowanka Pomaluj BUSA I. DEFINICJE. W niniejszym regulaminie: A. AUTO WIMAR oznacza AUTO WIMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa KRS: 0000519447), prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU:

Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU: Jego Wysokość KOT Wygraj bilet na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych na Stadionie Narodowym w Warszawie! ZASADY KONKURSU: 1. Uchwycić swojego kota w dystyngowanej pozie zrób zdjęcie lub nakręć krótki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Wypełnij ankietę, zgarnij nagrody.

REGULAMIN KONKURSU. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Wypełnij ankietę, zgarnij nagrody. REGULAMIN KONKURSU I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Wypełnij ankietę, zgarnij nagrody. 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Wszystko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs)

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) REGULAMIN KONKURSU Cyknij fotkę i wygraj Twista 1. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) 2. Organizatorem konkursu jest spółka Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI

REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI REGULAMIN KONKURSU HAIKU TERIYAKI Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Haiku Teriyaki ( Konkurs ) organizowanym za pośrednictwem portalu Facebook.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wybierz Tyskie

Regulamin konkursu Wybierz Tyskie Regulamin konkursu Wybierz Tyskie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wybierz Tyskie (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-285

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Konkursu Poczuj ducha zabawy ( Organizator ) jest Q&A Communications Sp. z

1. Organizatorem Konkursu Poczuj ducha zabawy ( Organizator ) jest Q&A Communications Sp. z Regulamin konkursu Poczuj ducha zabawy z Monster Munch I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Poczuj ducha zabawy ( Organizator ) jest Q&A Communications Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piekary 12 lok.6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielkanocna potrawa. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wielkanocna potrawa. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wielkanocna potrawa 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs specjalny nosi nazwę Wielkanocna potrawa (dalej Konkurs ) i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę. Rozdział 1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N,,Konkurs - WWWspólnie budujemy nową Pocztę Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem niniejszego konkursu WWWspólnie budujemy nową Pocztę (zwanego dalej: Konkursem ) jest Poczta

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu XERA CALM A.D 2016

Regulamin konkursu XERA CALM A.D 2016 Regulamin konkursu XERA CALM A.D 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, zwanego dalej Konkursem jest Pierre Fabre Dermo-cosmétique Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5!

Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5! Regulamin konkursu Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Odpowiedz na pytania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo