REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy ulicy Wiktorskiej 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, Regon , NIP , zwana dalej: "Organizatorem". 2. Organizator działa w imieniu własnym, ale na zlecenie, za wiedzą i zgodą Brown-Forman Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 D, zwanej dalej: "BF". 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: "Regulaminem", oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356, tekst jednolity). 4. Konkurs trwa od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 27 września 2013 roku (termin zakończenia ostatniego Etapu Konkursu), z zastrzeżeniem, że zgłosić udział w Konkursie można wyłącznie do dnia 23 sierpnia 2013 roku. 5. Konkurs jest prowadzony częściowo na stronach internetowych stanowiących tzw. FanPage marki Jack Daniel's Polska (dalej "Strona") prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: lub Udział w Konkursie można zgłosić wyłącznie poprzez aplikację konkursową pod nazwą Jedyny taki Dodge może być Twój dostępną na Stronie ("Aplikacja"). 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi (Focus Media Group Spółka z o.o.), a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. 7. Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356, tekst jednolity), ze względu na swój niepubliczny charakter, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały zadania konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu. 8. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce. 9. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest kierowany wyłącznie do zarejestrowanych wcześniej użytkowników Strony spełniających warunki określone w pkt 8 powyżej, które podały swoje dane osobowe oraz wyraziły zgodę na ich udostępnienie na potrzeby rejestracji i działania Strony, a ich wiek został zweryfikowany na podstawie mechanizmów kontroli dostępu serwisu społecznościowego Facebook w ramach rejestracji. 10. Dana osoba może wyłącznie raz wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie. W szczególności zabronione jest rejestrowanie się więcej niż jeden raz z podaniem innych danych w celu wielokrotnego udziału w Konkursie. 1 z [9]

2 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani BF, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 12. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określony w Tytule III Regulaminu, są dalej zwane "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem". III. Udział w Konkursie. 13. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych i jest nieodpłatny. 14. W celu udziału w Konkursie, w terminie do dnia 23 sierpnia 2013 roku, osoba zarejestrowana już na Stronie zgodnie z wymogami Tytułu II Regulaminu, poprzez dostępną na Stronie Aplikację dokonuje swojego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej: "Zgłoszenie") podając wymagane przez Organizatora dane identyfikujące Uczestnika, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres , a także składając wymagane przez Organizatora do udziału w Konkursie oświadczenia. 15. Konkurs składa się z 3 (trzech) etapów, z których każdy zwany jest dalej "Etapem", a wszystkie razem "Etapami". W każdym Etapie Uczestnicy rywalizują między sobą o uzyskanie jak najlepszego wyniku. Zwycięzcy każdego Etapu otrzymują określone nagrody, z zastrzeżeniem, że wyłącznie określona część zwycięzców danego Etapu przechodzi do następnego Etapu, otrzymując nagrody zależne od wyników osiągniętych w tych dalszych Etapach. 16. Terminy Etapów są następujące: 1) Etap I od dnia 1 lipca 2013 roku do dnia 23 sierpnia 2013 roku (w tym terminie można wykonywać Zadania, o których mowa w Tytule IV Regulaminu); 2) Etap II od dnia 28 sierpnia 2013 roku do dnia 8 września 2013 roku (w tym terminie można przesyłać Prezentacje, o których mowa w Tytule V Regulaminu); 3) Etap III dnia 27 września 2013 roku (w tym terminie odbywa się impreza i rozgrywane są konkurencje, o których mowa w Tytule VI Regulaminu). 17. Uczestnicy zakwalifikowani do następnego Etapu mogą w nim wziąć udział wyłącznie po potwierdzeniu w terminie swojego udziału em w odpowiedzi na lub telefon Organizatora z informacją o wygranej oraz zakwalifikowaniu Uczestnika do następnego Etapu. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia udziału w następnym Etapie w terminie wyznaczonym przez Organizatora w informacji o wygranej, z zastrzeżeniem, że wyznaczony termin na przesłanie przez Uczestnika potwierdzenia udziału w następnym Etapie nie może być krótszy niż 48 (czterdzieści osiem) godzin od przesłania do niego wiadomości przez Organizatora albo odpowiednio poinformowania Uczestnika telefonicznie o wygranej. W przypadku braku doręczenia do Organizatora potwierdzenia w terminie, Uczestnik traci prawo do udziału w następnym Etapie, a na jego miejsce do następnego Etapu zostaje zakwalifikowany: do Etapu II - pierwszy w kolejności Uczestnik spośród tych, którzy zajęli w Etapie I miejsca niekwalifikujące już do następnego Etapu II, a do Etapu III - pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej w Etapie II. Uczestnik, który nie potwierdził w terminie udziału w następnym Etapie, zajmuje miejsce Uczestnika, który go zastępuje (np. przysługuje mu wtedy nagroda odpowiednia do tego miejsca). IV. Etap I. 18. Etap I ma formę gry w Aplikacji, w której Uczestnicy mają do wykonania 7 (siedem) zadań konkursowych (zwanych dalej łącznie: "Zadania", a każde z osobna "Zadanie"), poprzedzonych wskazówkami (zwanych dalej łącznie: "Wskazówki", a każde z osobna "Wskazówka"). W celu przystąpienia do wykonania każdego Zadania (odblokowanie Zadania), konieczne jest uprzednie zapoznanie się i wykonanie wszystkich Wskazówek przewidzianych przed tym Zadaniem. 2 z [9]

3 19. Wskazówka składa się z podpowiedzi w formie tekstu, obrazu lub dźwięku, np. filmiku czy fotografii odniesienia do postu na Facebook u. Wskazówki mają charakter edukacyjny i mogą służyć pomocą (np. zawierać konieczną wiedzę) przy wykonywaniu Zadania. Część Wskazówek może wymagać od Uczestnika tego, by po zapoznaniu się z nimi odpowiedział na pytanie lub rozwiązał krótkie zadanie, które powoduje odblokowanie kolejnej Wskazówki lub odpowiednio już samego Zadania do wykonania. W takim przypadku w celu odblokowania (przejścia dalej) konieczne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi lub odpowiednio prawidłowe wykonanie krótkiego zadania w ramach Wskazówki, z zastrzeżeniem, że Uczestnik może podejmować próby w tym zakresie wielokrotnie oraz nie liczy się czas udzielenia odpowiedzi lub odpowiednio wykonania tego krótkiego zadania ważne są tylko dla przejścia dalej (odblokowania) prawidłowe odpowiedzi i wykonania w ramach danej Wskazówki. 20. Każde z 7 (siedmiu) Zadań stanowi konkurencję, w której liczy się osiągnięcie jak najlepszego (najkrótszego) czasu prawidłowego wykonania danego Zadania. Prawidłowe wykonanie Zadania, w szczególności, może wymagać wykazania się wiedzą o historii, marce, produktach i produkcji Jack Daniel's, wyobraźnią lub zręcznością i refleksem. 21. Szczegółowe opisy Zadań, instrukcje oraz wiążące zasady i warunki dotyczące wykonywania poszczególnych Zadań i Wskazówek znajdować się będą w samej Aplikacji, a Uczestnik przed rozpoczęciem danego Zadania powinien się z nimi dokładnie zapoznać. 22. Przejście do wykonywania następnego Zadania (odblokowanie) wymaga prawidłowego wykonania poprzedniego Zadania oraz Wskazówek do tego następnego Zadania. 23. Podczas wykonywania Zadania liczony jest czas od rozpoczęcia do zakończenia prawidłowego wykonania Zadania. 24. Nieprawidłowe wykonanie danego Zadania (np. błędne odpowiedzi lub odpowiednio ułożenie nieprawidłowej konfiguracji) powoduje dodanie karnego czasu, tj. dodatkowych sekund do czasu Uczestnika, ale Uczestnik może dalej próbować prawidłowo wykonać dane Zadanie, z zastrzeżeniem, że czas liczony jest ciągle od samego rozpoczęcia wykonywania tego Zadania (od pierwszej próby). Powyższe oznacza w szczególności, że nie można przerwać wykonywania danego Zadania (w trakcie) bez przerwania liczenia czasu, ale po prawidłowym wykonaniu danego Zadania można przerwać udział w Etapie I, a następnie wrócić do wykonywania dalszych Zadań później, z tym, że nie później niż do zakończenia trwania Etapu I. 25. O miejscach Uczestników w całym Etapie I decyduje łączny czas wykonania wszystkich 7 (siedmiu) Zadań, tj. im łączny czas Uczestnika jest krótszy tym wyższe miejsce w całym Etapie I. 26. Uczestnicy, którzy zajęli w Etapie I miejsca od 1. (pierwszego) do 50. (pięćdziesiątego) zostaną zakwalifikowani do Etapu II oraz otrzymają Nagrody przewidziane w dalszych Etapach w zależności od osiągniętych wyników w tych dalszych Etapach, z zastrzeżeniem pkt 17 Regulaminu. 27. W przypadku, kiedy taki sam czas uzyskał więcej niż jeden Uczestnik dane miejsce zajmują Ci Uczestnicy ex aequo, co nie obniża liczby pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do Etapu II (np. jeżeli miejsce 10. zajmuje 3 Uczestników, to do Etapu II przechodzi łącznie 52 Uczestników). 28. Uczestnikom, którzy zajęli w Etapie I miejsca od 51. (pięćdziesiątego pierwszego) do 250. (dwieście pięćdziesiątego) zostają przyznane Nagrody określone w pkt 50.6 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy taki sam czas powyżej 50. miejsca uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, to dane miejsce zajmują Ci Uczestnicy ex aequo, ale nie podwyższa to łącznej liczby Uczestników, którym przysługują Nagrody Nagród tych jest zawsze przyznanych tylko 200 (dwieście). 29. Zwycięzcy Etapu I, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną o wygranej powiadomieniu wiadomością lub telefonicznie. Uczestnicy, o których mowa w pkt 27 3 z [9]

4 Regulaminu zostaną poinformowani również o terminie na potwierdzenie ich udziału w Etapie II. V. Etap II. 30. Etap II polega na rywalizacji zakwalifikowanych Uczestników w zakresie najlepszego wykonania zadania konkursowego polegającego na stworzeniu przez Uczestnika prezentacji na temat: "Dlaczego to ja powinienem / powinnam wygrać Dodge'a Chargera" (dalej: "Prezentacja"). 31. Prezentacja może mieć formę tekstową, fotograficzną, audialną lub audiowizualną (może łączyć powyższe elementy w dowolnej konfiguracji), z zastrzeżeniem, że musi być sporządzona w formie pliku komputerowego w jednym z następujących rozszerzeń: GRAFIKI: JPG, GIF, PNG; PREZENTACJE: PPT, PPTx, ODP, PPS, PPX; TEKST: DOC, DOCx, RTF, PDF; MUZYKA: OGG, MP3; FILM: AVI, MP4, MPG, MPEG. W przypadku zawarcia w Prezentacji tekstu nie może on zawierać więcej niż 2000 znaków (ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi), a łącznie cała Prezentacja nie może przekraczać 20MB. 32. Uczestnicy wykonują i zgłaszają Prezentację do Konkursu (tj. dostarczają Prezentację do Organizatora) w terminie do zakończenia Etapu II, zgodnie z instrukcją przesłaną w wiadomości od Organizatora przedstawiającej temat Prezentacji (np. zamieszczenie pliku z Prezentacją na stronie internetowej poprzez udostępniony przez Organizatora link, lub wysłania jej na wskazany przez Organizatora adres ). 33. Prezentacja musi także spełniać określone poniżej następujące standardy: 1) Prezentacja musi być oryginalna, a jej samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik; 2) w Prezentacji nie można wykorzystać żadnych utworów, artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności intelektualnej, np. fotografii, filmu lub muzyki bez odpowiedniej licencji; 3) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu prac już wcześniej rozpowszechnianych lub zgłaszanych do innych akcji promocyjnych lub konkursów; 4) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prezentacji zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne oraz takie, które wskazują na lub zachęcają do picia osoby małoletnie lub wskazują na albo zachęcają do nadmiernego spożycia alkoholu; 5) Prezentacja nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, BF, produktów lub marki Jack Daniel's ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, BF, produkty lub markę Jack Daniel's w negatywny sposób, 6) Prezentacja nie może zawierać treści, które wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, 7) Prezentacja nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu, 8) Prezentacja nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne, 9) Prezentacja nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością BF. 34. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych w pkt Regulaminu lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator odpowie na te pytania. 4 z [9]

5 35. Uczestnik nie może po zgłoszeniu do Konkursu Prezentacji wprowadzać do niej zmian. 36. Zgłoszone na Konkurs Prezentacje, mogą być prezentowane na Stronie w ramach Aplikacji przez czas trwania Konkursu, z wyłączeniem Prezentacji niespełniających standardów określonych w pkt Regulaminu, które Organizator wyklucza i usuwa. Uczestnik dokonując zgłoszenia Prezentacji nie może być członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi ani nie może mieć zawartej z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Prezentacji, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 37. Spośród Prezentacji spełniających wymogi określone w Regulaminie, w terminie 5 dni od zakończenia Etapu II, w imieniu Organizatora Komisja, o której mowa w Tytule IX Regulaminu, wybierze 10 (dziesięć) najlepszych Prezentacji. Uczestnicy będący autorami tych Prezentacji zostają zakwalifikowani do udziału w Etapie III oraz otrzymają Nagrody przewidziane w zależności od osiągniętych następnie wyników w Etapie III, z zastrzeżeniem pkt 17 Regulaminu. 38. Pozostałym Uczestnikom Etapu II (nie zakwalifikowanym do Etapu III) zostaną przyznane nagrody określone w pkt 50.5 Regulaminu. 39. Dodatkowo ponad Prezentacje, o których mowa w pkt 37 Regulaminu, Komisja wybierze 5 (pięć) Prezentacji rezerwowych, których autorzy zostaną zaproszeni na imprezę, podczas której przeprowadzany jest Etap III, z zastrzeżeniem, że wymagane jest uprzednie potwierdzenie udziału oraz spełnienie innych warunków jak przy udziale w Etapie III. Uczestnicy rezerwowi mogą zostać zakwalifikowani do Etapu III według kolejności (od pierwszego miejsca na liście rezerwowej) wyłącznie w przewidzianych w Regulaminie przypadkach utraty prawa Uczestnika zakwalifikowanego wcześniej do Etapu III do udziału w tym Etapie III. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika (rezerwowego) do Etapu III jeszcze przed rozpoczęciem Etapu III (np. z powodu braku potwierdzenia udziału w terminie przez Uczestnika wybranego wcześniej, lub w przypadku braku potwierdzenia przez Uczestnika rezerwowego udziału w imprezie, o której mowa powyżej), Komisja może uzupełnić listę rezerwową o następnego Uczestnika. 40. Wybierając Prezentacje, o których mowa w pkt 37 oraz 39 Regulaminu, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc jednak w szczególności pod uwagę: oryginalność pomysłu i treści Prezentacji. 41. Uczestnicy Etapu II, zostaną o wynikach powiadomieni wiadomością lub telefonicznie. Uczestnicy, o których mowa w pkt 37 oraz pkt 39 Regulaminu zostaną poinformowani również o terminie na potwierdzenie ich udziału w Etapie III lub odpowiednio w samej imprezie (dotyczy Uczestników rezerwowych). VI. Etap III. 42. Etap III Finał - polega na rywalizacji zakwalifikowanych do Etapu III Uczestników podczas zorganizowanej w tym celu imprezy w zakresie najlepszego wykonania zadań konkursowych, którymi są rozgrywane na zamkniętym terenie zawody polegające na prowadzeniu samochodu sprawdzające umiejętności Uczestników jako kierowców (np. w zakresie precyzyjnego prowadzenia samochodu) lub inne zadania zręcznościowe. W każdej konkurencji liczy się jak najkrótszy czas prawidłowego wykonania zadania konkursowego. Etap III podzielony jest na dwie części rozgrywane tego samego dnia: rano i wieczorem. 43. Warunkiem koniecznym udziału w całym Etapie III (dotyczy także Uczestników rezerwowych) jest wyrażenie przez Uczestnika przed rozpoczęciem Etapu III zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku Uczestnika biorącego udział w Etapie III utrwalonego podczas rozgrywania tego Etapu III oraz imprezy (w tym zgoda obejmuje również prawo transmitowania "na żywo" relacji audio-video lub video z powyższych wydarzeń), a w przypadku przyznania mu Nagrody Głównej również na rozpowszechnianie i korzystanie z jego wizerunku utrwalanego także później (np. podczas sesji zdjęciowej) lub podawania jego imienia i nazwiska, w celach reklamowych i promocyjnych BF, w szczególności do przedstawiania osoby Uczestnika wraz z wygranym samochodem w materiałach reklamowych 5 z [9]

6 lub promocyjnych marki Jack Daniel's, bez konieczności spełnienia innych świadczeń z tego tytułu na rzecz Uczestnika poza wydaniem Nagrody. Udzielana przez Uczestnika zgoda obejmuje prawo do wykorzystywania wizerunku polegające na utrwalaniu, powielaniu lub rozpowszechnianiu fotografii lub nagrań lub ich poszczególnych kadrów lub ujęć, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym na stronach lub w serwisach internetowych, oraz wszelkich innych materiałach reklamowych lub promocyjnych BF, oraz podawania imienia i nazwiska, w celach reklamowych lub promocyjnych BF, oraz bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Zgoda obejmuje także udzielenie BF upoważnienia do kontroli i zatwierdzenia każdorazowego wykorzystania fotografii lub nagrania z wizerunkiem. Korzystanie z wizerunku w zakresie określonym powyżej, może następować w dowolnej formie, jako opracowanie, w całości jak i w części, a także w połączeniu z innymi utworami w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności za pośrednictwem technik cyfrowych i audiowizualnych. Warunkiem koniecznym udziału w Etapie III jest też posiadanie przez Uczestnika ważnego w chwili rozpoczęcia Etapu III prawa jazdy kategorii B (a w przypadkach uznawanych w Polsce uprawnień zagranicznych równorzędnego uprawniania do prowadzenia pojazdu osobowego). W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymogów określonych powyżej, Uczestnik traci prawo do udziału w Etapie III, a na jego miejsce zostaje zakwalifikowany Uczestnik rezerwowy, o którym mowa w pkt 39 Regulaminu. Uczestnik, który stracił prawo udziału w Etapie III, zajmuje miejsce Uczestnika, który go zastępuje (np. przysługuje mu wtedy nagroda odpowiednia do tego miejsca). Poza wydaniem Nagrody w Konkursie, z tytułu zgody na rozpowszechnianie i korzystanie z wizerunku Uczestnikowi nie przysługują żadne inne świadczenia. 44. W części Etapu III rozgrywanej danego dnia rano wyłanianych jest 3 (trzech) zwycięzców finalistów, którzy uzyskali najlepszy (najkrótszy) czas wykonania wszystkich zadań liczony łącznie / którzy wygrali najwięcej poszczególnych konkurencji, z tym, że każdą poszczególną konkurencję (w każdym zadaniu konkursowym) wygrywa Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas prawidłowego wykonania tego zadania. W przypadku, kiedy taki sam wynik uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, przeprowadzana jest pomiędzy nimi dogrywka w określonej przez Organizatora konkurencji/ w ostatniej rozgrywanej konkurencji, której wynik decyduje o ostatecznej kolejności Uczestników. Uczestnik, który uzyskał 4. w kolejności wynik, jest Uczestnikiem rezerwowym obowiązanym pozostać na miejscu podczas przeprowadzania drugiej części Etapu III, a który może zastąpić Uczestnika-finalistę, w przypadku jego rezygnacji lub w innych przypadkach powodujących wykluczenie Uczestnika finalisty. 45. W części Etapu III rozgrywanej danego dnia wieczorem 3 (trzech) Uczestników zwycięzców porannych konkurencji rywalizuje o Nagrodę główną w Konkursie, o której mowa w pkt 50.1 Regulaminu. Konkurs wygrywa i zajmuje 1. miejsce Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas wykonania wszystkich zadań wieczornej części Etapu III liczony łącznie / który wygrał najwięcej poszczególnych konkurencji wieczornej części Etapu III, z tym, że każdą poszczególną konkurencję (w każdym zadaniu konkursowym) wygrywa Uczestnik, który uzyskał najlepszy (najkrótszy) czas prawidłowego wykonania tego zadania. W przypadku, kiedy taki sam wynik uzyskał więcej niż jeden Uczestnik, przeprowadzana jest pomiędzy nimi dogrywka w określonej przez Organizatora konkurencji/ w ostatniej rozgrywanej konkurencji, której wynik decyduje o ostatecznej kolejności Uczestników. 46. Uczestnikowi, który zajął 1. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) zostanie przyznana Nagroda główna Dodge Charger, o której mowa w pkt 50.1 Regulaminu. Uczestnikom, którzy zajęli miejsca 2. oraz 3. w Etapie III, przyznana zostanie nagroda, o której mowa w pkt 50.2 Regulaminu (za 2. miejsce) oraz odpowiednio w pkt Regulaminu (za 3. miejsce). 47. Pozostałym Uczestnikom Etapu III zostaną przyznane Nagrody określone w pkt 50.4 Regulaminu. 48. Uczestnicy Etapu III, zostaną o wynikach powiadomieni poprzez ogłoszenie ich przez Organizatora bezpośrednio po zakończeniu każdej z części Etapu III. 6 z [9]

7 VII. Nagrody. 49. Nagrody określone w pkt Regulaminu zwane są w Regulaminie łącznie "Nagrodami", a każda z osobno "Nagrodą". 50. Nagrodami rzeczowymi w Konkursie są: 1) Nagroda Główna za 1. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) samochód Dodge Charger, o wartości ,00 zł; 2) Nagroda za 2. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) customizowana lodówka SMEG, o wartości 5.911,38 zł; 3) Nagroda za 3. miejsce w Etapie III (i całym Konkursie) customizowany fotel, o wartości 4.059,00 zł; 4) Nagroda za miejsca w Etapie III zestaw stereo-dvd Lenco, o wartości 1.285,35 zł; 5) Nagroda za miejsca powyżej 10. w Etapie II customizowane okulary przeciwsłoneczne Ray Ban, o wartości 341,94 zł; 6) Nagroda za miejsca w Etapie I bluza z kapturem Jack Daniel s, o wartości 73,80 zł. 51. Do każdej Nagrody Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości określonej nagrody rzeczowej, która to nagroda pieniężna stanowi wraz z nagrodą rzeczową łącznie Nagrodę (ubruttowienie). Za zgodą Uczestnika ta nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 52. Nagrody, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną wydane bezpośrednio po zakończeniu Etapu III podczas imprezy, a Nagrody, o których mowa w pkt Regulaminu zostaną przesłane na wskazany przez Uczestnika adres w terminie do 30 dni od zakończenia Konkursu przesyłką pocztową lub kurierską. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata i jej zwrotu do Organizatora, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana w Konkursie i pozostaje własnością Organizatora. 53. Nagroda Główna rzeczowa w postaci samochodu Dodge Charger, to używany samochód wyprodukowany w 1973 roku, o następujących podstawowych parametrach: Silnik V8, pojemność 440 cui (7,2 l), moc 309 KM. Skrzynia automatyczna 3-biegowa Chryslera o oznaczeniu 722. Wspomaganie i układ A/C na gaz Freon R-12 (zastąpiony czynnikiem R 134a). Samochód poddawany jest od początku 2013 roku odbudowie w profesjonalnym warsztacie. W chwili wydawania Nagrody Głównej, odbudowa samochodu będzie już zakończona, a Organizator przewiduje, że samochód zostanie zarejestrowany i wydany jako pojazd zabytkowy. Ostateczny wygląd samochodu przedstawiany na wizualizacjach zamieszczanych na Stronie lub w materiałach reklamowych dotyczących Konkursu ma wyłącznie charakter poglądowy i samochód wydany jako Nagroda Główna może się różnić od przedstawianych wizualizacji. VIII. Prawa autorskie. 54. Na podstawie art kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz, przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Prezentacji, zwanych dalej: "Utworami", w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator z chwilą wydania Nagrody nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 7 z [9]

8 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt. 2) powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt 54 Regulaminu, Organizator uprawniony jest do rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym pkt 54 Regulaminu, Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu. Poza wynagrodzeniem od Organizatora w postaci Nagrody w Konkursie, z tytułu przeniesienia praw określonych w niniejszym pkt 54 Regulaminu Uczestnikowi nie przysługują żadne inne świadczenia. IX. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 55. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składającą się z minimum 3 (trzech) osób (dalej: "Komisja"). Komisja wykonuje również w imieniu Organizatora czynności przewidziane w Regulaminie. 56. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II Regulaminu lub pozostałych warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie lub w przypadku naruszenia innych postanowień Regulaminu lub pozostałych szczegółowych zasad lub warunków dotyczących rywalizacji w poszczególnych Etapach, a także w przypadku naruszenia zasad fair play, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej (np. w pkt 17 Regulaminu). W szczególności za naruszenie Regulaminu uznaje się udział tej samej osoby wielokrotnie w Konkursie, np. poprzez rejestrację z wykorzystaniem fałszywych danych. 57. W zakresie weryfikacji przestrzegania Regulaminu oraz pozostałych zasad i warunków, o których mowa w pkt 56 Regulaminu, w przypadku wątpliwości dotyczących ich przestrzegania przez Uczestnika, Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń. X. Reklamacje. 58. Bez ograniczenia przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 59. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana e- mailem na adres: Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 8 z [9]

9 60. Reklamacja, o której mowa pkt powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 61. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). XI. Ochrona danych osobowych. 62. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych jest: Brown-Forman Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 D, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. XII. Postanowienia końcowe. 63. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Aplikacji w terminie do dnia 1 października 2013 roku. 64. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących warunków lub zasad Konkursu określonych w Regulaminie, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator odpowie na te wątpliwości oraz pytania. 65. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: jest przesyłany em. 66. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 67. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator: Focus Media Group Sp. z o.o. 9 z [9]

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Podróżuj z ISIC. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Podróżuj z ISIC Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Podróżuj z ISIC ( Konkurs ). 2. Organizatorem ( Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo