REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a! I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Spraw sobie prezent w urodziny Jack a wygraj Harley a!, określanego dalej jako Konkurs i przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: ), przy ulicy Wiktorskiej 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, Regon , NIP , zwana dalej: Organizatorem. 2. Organizator będący agencją reklamową działa w imieniu własnym, ale na rzecz i za zgodą Brown- Forman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: ), przy ul. Postępu 21D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: ,00 zł. (dalej: Brown-Forman ). 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356, tekst jednolity ze zmianami) (dalej: Ustawa ). 4. Konkurs trwa od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku włącznie w tym terminie istnieje możliwość przystąpienia do Konkursu. 5. Konkurs jest urządzany z wykorzystaniem aplikacji (dalej Aplikacja ) dostępnej na stronie internetowej stanowiącej tzw. FanPage marki Jack Daniel's Polska pod adresem: (dalej Strona ), prowadzonej w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: lub (dalej Facebook ). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji. 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w danym Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi (Focus Media Group Spółka z o.o.), a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. 7. Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy, ze względu na swój niepubliczny charakter, a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadanie, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu. 8. Konkurs jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121, tekst jednolity). 9. Konkurs ma charakter niepubliczny i jest kierowany wyłącznie do zarejestrowanych uprzednio użytkowników Strony spełniających warunki określone w pkt 8 powyżej, które podały swoje 1

2 dane osobowe oraz wyraziły zgodę na ich udostępnienie na potrzeby rejestracji i działania Strony oraz na otrzymywanie treści promocyjnych marki Jack Daniel's, a ich wiek został zweryfikowany na podstawie mechanizmów kontroli dostępu serwisu społecznościowego Facebook w ramach rejestracji. 10. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów ani pracownicy Organizatora lub Brown-Forman, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 11. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 12. Osoba, która spełnia warunki udziału w Konkursie oraz zgłosi udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem zwana jest dalej Uczestnikiem, a wszystkie takie osoby łącznie Uczestnikami. III. Zasady i warunki udziału w Konkursie. 13. W celu udziału w Konkursie należy w terminie od dnia 1 września 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku: a. dokonać zakupu przynajmniej 1 (jednego) produktu z rodziny Jack Daniel s (tj. Jack Daniel s Tennessee Whiskey, Jack Daniel s Tennessee Honey, Jack Daniel s Single Barrel, Gentleman Jack, Jack Daniel s Sinatra Select, Jack Daniel s Holiday Select, Jack Daniel s Master Distiller, Jack Daniel s Winter Jack, Jack Daniel s Gold Medal Series oraz wszystkie opakowania prezentowe powyższych) o pojemności minimum 500 ml dla jednej butelki (dalej: Produkt ) oraz zachować dowód zakupu w postaci paragonu (dalej: Dowód Zakupu ) oraz b. zarejestrować swój udział w Konkursie za pośrednictwem Aplikacji (dalej: Rejestracja ) oraz c. wykonać zadanie konkursowe, dostępne w ramach Aplikacji (dalej: Zadanie ). 14. Rejestracja polega na zarejestrowaniu przez Uczestnika, za pośrednictwem Aplikacji, Dowodu Zakupu, poprzez wpisanie w odpowiednim polu numeru Dowodu Zakupu oraz numeru Kasy Fiskalnej. Dowody Zakupu nieczytelne lub nie zawierające nazwy Produktu nie mogą być skutecznie zarejestrowane. 15. Po dokonaniu poprawnej Rejestracji, każdy Uczestnik otrzyma do wykonania Zadanie, polegające na udzieleniu kreatywnej odpowiedzi na postawione pytanie o treści: Pokaż w kreatywny sposób czym dla Ciebie jest niezależność (dalej: Odpowiedź ). Odpowiedź powinna być oryginalną pracą autorstwa Uczestnika. Odpowiedź może być sporządzona dowolną techniką, w szczególności jako tekst, fotografia lub film. Odpowiedzi należy udzielić za pośrednictwem Aplikacji. 16. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi wcześniej rozpowszechnionych lub zawierających jakiekolwiek treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne. 17. Odpowiedź zgłoszona do Konkursu musi być oryginalna. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Odpowiedzi, których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku lub prawo do prywatności. 18. Odpowiedź nie może zawierać negatywnych opinii na temat osób, które nie spożywają alkoholu oraz treści, które wskazują na lub zachęcają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, a także nie może sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, wpływa na atrakcyjność lub zachowania seksualne. 2

3 19. Odpowiedź nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, Brown-Forman, produktów lub marki Jack Daniel's ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Brown-Forman, produkty lub markę Jack Daniel's w negatywny sposób. Odpowiedź nie może także zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż przysługujące Brown-Forman. 20. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do standardów określonych w pkt powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator w terminie do 3 (trzech) dni roboczych odpowie na te pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej ( em) na adres, z którego Uczestnik przesłał pytanie. 21. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Odpowiedzi, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 22. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie. Warunkiem ponownego udziału w Konkursie jest nabycie następnego Produktu i zarejestrowanie kolejnego, nowego Dowodu Zakupu potwierdzającego ten zakup oraz ponownego wykonania Zadania konkursowego, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku ponownego udziału w Konkursie, w ramach wykonania Zadania konkursowego Uczestnik nie może zgłosić tej samej pracy, która była zgłoszona uprzednio do Konkursu. Uczestnik może wziąć kilkakrotnie udział w Konkursie na podstawie tego samego Dowodu Zakupu, jeżeli liczba Produktów na tym Dowodzie Zakupu jest nie mniejsza niż liczba Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. 23. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę, o której mowa w pkt 27 Regulaminu. IV. Wybór zwycięzców. 24. Do oceny Odpowiedzi zgłoszonych w Konkursie Organizator powoła komisję konkursową (dalej: Komisja ), składającą się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) przedstawicieli Organizatora lub innych wybranych przez Organizatora osób. 25. W terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych Odpowiedzi, Komisja wybierze 3 (trzy) Odpowiedzi, które w ocenie Komisji będą najlepsze, w szczególności uwzględniając kryteria takie jak kreatywność i oryginalność Odpowiedzi. Uczestnikom, których Odpowiedzi zostaną wybrane przez Komisję, zostaną przyznane nagrody, o których mowa w pkt 27 Regulaminu (dalej: Zwycięzcy ), z zastrzeżeniem pkt 30 Regulaminu. Dodatkowo Komisja wybierze 3 (słownie: trzy) Odpowiedzi rezerwowe. Uczestnikom, których Odpowiedzi zostaną wybrane jako Odpowiedzi rezerwowe, zostanie przyznana nagroda, o której mowa w pkt. 27 Regulaminu, według kolejności (począwszy od pierwszej wybranej Odpowiedzi rezerwowej), wyłącznie w przewidzianych w Regulaminie przypadkach utraty prawa do nagrody przez innego Uczestnika, którego Odpowiedź została wybrana. 26. Lista Zwycięzców zostanie Ogłoszona przez Organizatora za pośrednictwem Aplikacji, niezwłocznie po dokonaniu wyboru Zwycięzców przez Komisję. 3

4 V. Nagrody. 27. Nagrodę w Konkursie stanowi motocykl Harley Davidson Street 750, o wartości ,00 złotych (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) (dalej: Nagroda Rzeczowa ). W Konkursie zostaną przyznane 3 (trzy) Nagrody Rzeczowe. 28. Do każdej Nagrody Rzeczowej Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości Nagrody Rzeczowej. Nagroda Rzeczowa wraz z dodatkową nagrodą pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowią łącznie nagrodę (dalej: Nagroda ), przyznawaną w Konkursie (ubruttowienie). Za zgodą Uczestnika dodatkowa nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody) zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie. 29. O wygranej, terminie oraz sposobie doręczenia Nagrody Rzeczowej Organizator powiadomi Zwycięzców telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) na numer telefonu lub wskazany przez Zwycięzcę, w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty ich wyłonienia. 30. Nagrody Rzeczowe zostaną doręczone przez Organizatora pod wskazany przez Zwycięzcę adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku 3 krotnej, bezskutecznej próby doręczenia Zwycięzcy Nagrody Rzeczowej, Zwycięzca traci prawo do Nagrody. W przypadku bezskutecznego doręczenia Nagrody Rzeczowej, zgodnie ze zdaniami poprzednimi, kolejno wszystkim Uczestnikom, których Odpowiedzi zostały wybrane jako Odpowiedzi rezerwowe, Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. W celu uniknięcia wątpliwości, Organizator zastrzega, ze Nagroda nie obejmuje żadnych czynności związanych z rejestracją Nagrody jako pojazdu oraz nie obejmuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z użytkowaniem Nagrody. VI. Prawa autorskie. 31. Zgłaszając Odpowiedź do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jej wyłącznym autorem, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Odpowiedzi, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 32. Na podstawie art kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Odpowiedzi, zwanych dalej: Utworami, w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631, tekst jednolity ze zmianami). Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b. powyżej - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł 4

5 mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 33. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 32 powyżej, Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu. 34. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Odpowiedzi lub wymaganych dla ich eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego autorstwo oraz uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania dodatkowych zgód osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku, kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu albo wydaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika albo odpowiednio zażądać zwrotu Nagrody. Postanowienia niniejszego pkt 34 nie naruszają prawa Uczestnika do złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń zgodnie z postanowieniami pkt 36 i następne Regulaminu. VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 35. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II Regulaminu lub jeżeli Odpowiedź nie spełnia wymaganych standardów określonych w pkt Regulaminu lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w danym Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. VIII. Reklamacje. 36. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące danego Konkursu. 37. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana em na adres: Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 38. Reklamacja, o której mowa pkt powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 39. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). 5

6 IX. Ochrona danych osobowych. 40. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji Konkursu, w tym do wyłonienia Zwycięzców oraz do wydania Nagród. 41. Ponadto, Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Brown- Forman, na potrzeby promocji i marketingu produktów i usług marki Jack Daniel s oraz dla celów statystycznych i sprawozdawczości wewnętrznej. 42. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych jest Brown- Forman, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. X. Postanowienia końcowe. 43. Regulamin dostępny jest w okresie trwania Konkursu w Aplikacji oraz w siedzibie Organizatora. 44. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator: Focus Media Group Sp. z o.o. Ul. Wiktorska 17A Warszawa 6

REGULAMIN KONKURSU "Selfie

REGULAMIN KONKURSU Selfie REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA REGULAMIN KONKURSU ZAREKLAMUJ SWÓJ BIZNES 2. EDYCJA (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ZaREklamuj swój biznes

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo