REGULAMIN KONKURSU "Selfie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU "Selfie"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU "Selfie I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Selfie" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: ), przy ulicy Wiktorskiej 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: ,00 zł, Regon , NIP , zwana dalej: "Organizatorem". 2. Organizator działa w imieniu własnym, ale na zlecenie, za wiedzą i zgodą L Oréal Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zwanej dalej: "L Oreal". 3. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: "Regulaminem", oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 4. Konkurs trwa od dnia 27 października 2014 roku do dnia 3 listopada 2014 roku do godziny 23:59 w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie, z zastrzeżeniem, że zwycięzcy zostaną wybrani do dnia 7 listopada 2014 roku. 5. Konkurs jest prowadzony na stronach internetowych stanowiących tzw. FanPage L Oreal Paris Polska (dalej: "Strona") prowadzonych w ramach internetowego serwisu społecznościowego pod adresem: lub (dalej: Facebook ). W Konkursie można wziąć udział wyłącznie poprzez zamieszczenie komentarza do zamieszczonego w treści postu pytania konkursowego na Stronie. 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi (Focus Media Group Spółka z o.o.), a nie Facebook. W związku z powyższym Facebook nie odpowiada wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród. II. Uczestnicy Konkursu. 7. Konkurs jest skierowany i udział w Konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby fizyczne: a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce, b. posiadają aktywne konto w Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Facebook (dalej: Konto ). 8. Dana osoba może wyłącznie raz wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nie więcej niż jedną Nagrodę w Konkursie. W przypadku dokonania większej liczby Zgłoszeń, Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie danej osoby. 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie zarządu Organizatora ani L OREAL, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 10. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Tytule oraz wezmą udział w Konkursie zgodnie z zasadami określony w Tytule III Regulaminu, są dalej zwane "Uczestnikami", a każda z osobna "Uczestnikiem". III. Udział w Konkursie. 1 z [5]

2 11. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów, jest dobrowolny i nieodpłatny. 12. Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać w Konkursie fikcyjnego Konta, kilku Kont, jak również korzystać podczas Konkursu z Konta innego Uczestnika lub osoby trzeciej. 13. W celu udziału w Konkursie, w terminie trwania Konkursu określonym w pkt 4 Regulaminu, osoba zarejestrowana wcześniej na Stronie zgodnie z wymogami Tytułu II Regulaminu, wykonuje i wysyła zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 14 poniżej (dalej: "Zgłoszenie"). Rywalizacja Uczestników polega na najlepszym wykonaniu zadania konkursowego. 14. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia swojej twarzy tzw. selfie z samodzielnie stworzonym makijażem inspirowanym makijażem z czerwonego dywanu oraz oznaczeniu tego zdjęcia #LorealSelfie i umieszczenia go w komentarzu pod postem informującym o rozpoczęciu Konkursu umieszczonym na Stronie (dalej: "Praca" lub łącznie: Prace ). 15. Prace muszą spełniać określone poniżej następujące standardy: 1) Prace muszą być oryginalne, kreatywne i nie mogą naruszać majątkowych ani osobistych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, pokrewnych, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku; 2) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac już wcześniej rozpowszechnianych lub zgłaszanych do innych akcji promocyjnych lub konkursów; 3) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne; 4) Prace nie mogą zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące Organizatora, L OREAL, produktów lub marek L OREAL ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, L OREAL, produkty lub markę L ORÉAL w negatywny sposób; 5) Prace nie mogą zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych innych niż będących własnością L OREAL. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do standardów określonych powyżej lub w zakresie innych zasad lub warunków Regulaminu, Uczestnik może przesłać z zapytaniem na adres: a Organizator odpowie na te pytania. 16. Uczestnik nie może po dokonaniu Zgłoszenia Pracy wprowadzać do niej zmian. 17. Zgłoszone do Konkursu Prace są prezentowane na Stronie przez czas trwania Konkursu oraz bezterminowo po czasie przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik dokonując zgłoszenia Pracy oświadcza, że w zakresie uprawnień do Pracy nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Pracy, lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. IV. Przyznanie Nagród. 18. Organizator powołuje komisję konkursową składającą się z minimum 3 (trzech) osób, w tym przedstawiciela Organizatora oraz L OREAL (dalej: "Komisja"). 19. Po upływie terminu przyjmowania Zgłoszeń, spośród Prac spełniających wymogi określone w Regulaminie, w terminie do dnia 7 listopada 2014 roku, Komisja wybierze 3 (trzy) najlepsze Prace. Każdemu Uczestnikowi, który dokonał Zgłoszenia wybranych Prac zostaje przyznana Nagroda, o której mowa w pkt 22 Regulaminu. 20. Wybierając Prace, o których mowa w pkt 19 Regulaminu, Komisja dokonuje wyboru według własnej subiektywnej oceny, biorąc jednak w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu. 2 z [5]

3 21. Uczestnicy, którym przyznano Nagrody zostaną powiadomieni o wygranej poprzez zamieszczenie komentarza w poście na Stronie, z prośbą o wskazanie danych dotyczących adresu, na który ma zostać wysłana Nagroda, adresu , na który ma zostać przesłana porada ekspertki L Oreal Paris oraz wskazaniem, że Uczestnik zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w terminie następnych 5 dni. Odpowiedź jest udzielana przez Uczestnika poprzez wiadomość prywatną wysyłaną do Organizatora z wykorzystaniem mechanizmu wiadomości prywatnych udostępnianego przez Facebook. Nieotrzymanie przez Organizatora odpowiedzi Uczestnika z wymaganymi danymi w terminie, oznacza utratę przez tego Uczestnika prawa do Nagrody. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu do postu w terminie do dnia 7 listopada 2014 roku. V. Nagroda. 22. Nagrodą przyznawaną w Konkursie każdemu Uczestnikowi, którego Praca została wybrana jako najlepsza, zgodnie z postanowieniami Tytułu IV Regulaminu, jest: zestaw kosmetyków do makijażu od L Oreal Paris oraz porada ekspertki L Oreal Paris: Anety Kostrzewy, o łącznej wartości 400 zł oraz nagroda pieniężna w kwocie 44 zł. Zestaw kosmetyków do makijażu od L Oreal Paris oraz porada ekspertki L Oreal Paris: Anety Kostrzewy i nagroda pieniężna zwane są dalej: "Nagrodą". 23. W Konkursie zostaną przyznane łącznie 3 (trzy) Nagrody. 24. Część Nagrody stanowiąca kwotę pieniężna, za zgodą Uczestnika, zostanie pobrana i wpłacona przez Organizatora na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego na poczet podatku dochodowego obciążającego Uczestnika (10% wartości Nagrody). 25. Nagroda w postaci zestawu kosmetyków do makijażu od L Oreal Paris oraz porada ekspertki L Oreal Paris: Anety Kostrzewy w formie pisemnej (zawierająca indywidualne zalecenia dotyczące sposobu malowania oraz wskazanie sugerowanych kosmetyków)] zostanią przesłane przesyłką kurierską na wskazany przez Uczestnika adres w terminie 14 dni od otrzymania przez Organizatora od Uczestnika adresu do wysyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki przez adresata, Uczestnik traci prawo do Nagrody. Nagroda nie wydana w Konkursie pozostaje własnością Organizatora. VI. Prawa autorskie. 26. Na podstawie art kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz, przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych w Konkursie Prac, zwanych dalej: "Utworami", w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Utworów z chwilą wydania Nagrody, do rozporządzania i korzystania z nagrodzonego Utworu we własnym zakresie jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczenia terytorium oraz bez ograniczeń czasowych, we wszystkich formach i zakresach eksploatacji oraz na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy, 3) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w ppkt. 2) powyżej publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet). 3 z [5]

4 27. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 26 powyżej, Uczestnik zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wykorzystywania nagrodzonych Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, przemontowywania oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Organizatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom. Ponadto, w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w pkt 26 powyżej, Uczestnik zezwala na korzystanie z Utworu lub opracowań Utworu bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Uczestnika jako autora Utworu. VII. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu. 28. Nad przestrzeganiem Regulaminu czuwa Komisja. W przypadku niespełnienia wymogów uczestnictwa określonych w Tytule II Regulaminu, w Tytule III Regulaminu w szczególności w punkcie 12, lub jeżeli Praca nie spełnia wymaganych standardów określonych w pkt 15 Regulaminu lub w przypadku innego rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, Komisja decyduje o wykluczeniu danego Uczestnika z udziału w Konkursie, a Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. Również w przypadkach określonych w pkt 21 oraz w pkt 26 Regulaminu Komisja stwierdza naruszenie Regulaminu oraz utratę prawa do Nagrody. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Praca uczestnika może zostać usunięta, co nie uprawnia Uczestnika do ponownego Zgłoszenia w Konkursie. VIII. Reklamacje. 29. Bez ograniczeń przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnień przysługujących konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu. 30. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub przesłana em na adres: Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacji rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania. 31. Reklamacja, o której mowa pkt powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 (dwóch) miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji. 32. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym lub w formie wiadomości (jeżeli zgłaszający wskazał swój adres ). IX. Ochrona danych osobowych. 33. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych jest: L Oréal Polska Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 4, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane za podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz do ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. X. Postanowienia końcowe. 4 z [5]

5 34. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi na adres: jest przesyłany e- mailem. 35. Nazwy Tytułów Regulaminu mają charakter informacyjny. 36. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Organizator: Focus Media Group Sp. z o.o. 5 z [5]

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel

Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel Regulamin konkursu Poczuj smak podróży w deserach E.Wedel 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Poczuj smak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo