SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach za rok szkolny 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach za rok szkolny 2012/2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW działającej przy Szkole Podstawowej w Jankowicach za rok szkolny 2012/2013 Podczas roku szkolnego 2012/2013 odbyły się 4 ogólne zebrania przedstawicieli oddziałowych Rad na których omówiono następujące tematy: 1. Omówiono i zatwierdzono Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki na rok szkolny 2012/ Omówiono projekt planu finansowego szkoły 3. Ustalono wysokości składki na rzecz Rady Rodziców na rok 2012/2013 w wysokości 50zł 4. Omówiono preliminarza na rok szkolny 2012/ Powierzono prowadzenie dokumentacji księgowej Rady Rodziców Pani Annie Bernackiej Naumowicz 6. Omówiono i zatwierdzono poprawki w Regulaminie Rady Rodziców 7. Wnioskowano o zmianę organizacji ruchu wokół szkoły. 8. Zorganizowano Zabawę Andrzejkową, Karnawałową. 9. Zgłoszono Dyrekcji szkoły potrzebę zorganizowania dodatkowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w nauce (w szczególności matematyka i polski) 10. Omówiono możliwość organizacji wyjazdu na basen dla dzieci z naszej szkoły. Propozycja dla rodziców: zajęcia w poniedziałki ok. godz. 15 wstęp wolny (koszty pokryte z funduszu RR i sponsorów) dowóz dzieci indywidualny. Niestety z powodu braku zainteresowania, projekt nie został zrealizowany. 11. Omówiono możliwość organizacji Zielonej Szkoły. Zobowiązano przedstawicieli rad oddziałowych klas 1-3 do rozpoznania zapotrzebowania, zorganizowano spotkanie z rodzicami klas III by przedyskutować istotne aspekty takiej formy nauczania i wypoczynku. Na zebraniu zostały omówione kwestie bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi co budziło największe uwagi wśród nauczycieli prowadzących III klasy. W wyniku dyskusji i oświadczenia wychowawców, że z przyczyn osobistych nie mogą pojechać z podopiecznymi na Zieloną Szkołę część rodziców wycofało swoje deklaracje wysłania dzieci. W efekcie w roku szkolnym 2012/2013 nie doszło do realizacji powyższego projektu. 12. Omówiono formy organizacji świąt tj.: dzień edukacji narodowej, święto szkoły, dzień dziecka i zakończenie roku szkolnego. Uchwałą 10/2012/2013 postanowiono przeznaczyć z funduszu Rady Rodziców środki na zakup drobnych upominków z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczonych dla całego grona pedagogicznego i całej obsługi administracyjno-technicznej. Jednocześnie zobowiązano przedstawicieli poszczególnych Rad Oddziałowych do przekazania informacji wśród rodziców o nowej formie obchodów tego święta. Zaproponowano by uroczystości szkolne na które będą zapraszani rodzice odbywały się w godzinach popołudniowych. Dyrektor przedstawił nową formę organizacji festynu szkolnego, termin uroczystości wyznaczono na sobotę, tak by każdy z dzieci i rodziców miał większą możliwość wzięcia udziału w wspólnej zabawie.

2 13. Poruszono temat obecności dzieci na mszy świętej szkolnej i niedzielnej. Sposobu prowadzenia weryfikacji obecności oraz ewentualnego wpływu na ocenę z lekcji religii. Ustalono, iż obecność na poszczególnych mszach nie powinna w żadnym stopniu wpływać na końcową ocenę z przedmiotu religii. Jeżeli Kościół chce dodatkowo motywować dzieci do uczestnictwa w mszach szkolnych czy niedzielnych by zwiększyć ich frekwencję na poszczególnych nabożeństwach powinien to robić w kościele i nie łączyć tego z nauczaniem religii w szkole. Uczestnictwo w mszach szkolnych i niedzielnych jest indywidualną sprawą każdego z rodziców i uczniów. Należy podkreślić że rodzice są świadomi swoich obowiązków względem wychowania dzieci w wierze. Zorganizowano spotkanie z Ks. Proboszczem Tadeuszem Stachoniem i Ks. Budowniczym Tadeuszem Kaliszem na którym został przedstawiony pogląd rodziców. W odpowiedzi uzyskano zapewnienie Ks. Proboszcza, że uczestnictwo w nabożeństwach kościelnych w żadnym stopniu nie będzie miało wpływu na ocenę z Religi. 14. Rada Rodziców na wniosek rodziców dzieci które przebywają na świetlicy szkolnej zgłosiła Dyrekcji Szkoły uwagi co do sposobu opieki i jakości prowadzonych zajęć na świetlicy. Wnioskowano by zajęcia były prowadzone zgodnie z regulaminem świetlicy, by wszystkie dzieci które w danej chwili potrzebują opieki mogły przebywać na świetlicy i by metody wychowawcze oraz postępowanie i zachowanie nauczyciela były przyjazne dla dzieci. 15. Zatwierdzono zmiany rachunku bankowego. Ze względów oszczędnościowych przeniesiono rachunek RR z Banku Spółdzielczego do PKO BP (ograniczony miesięczne koszty za prowadzenie rachunku z 39,00zł do 0,00, jedyny koszt to 0,50 zł za realizowany przelew). 16. Omówiono możliwości zorganizowania w szkole zdjęć grupowych dla dzieci w poszczególnych klasach (forma, cena, wybór fotografa) - podjęto decyzję, że zdjęcia będą robione corocznie dla chętnych. 17. Wniesiono uwagi do istniejącej punktacji z zachowania z prośbą o ich uwzględnienie przy nowo opracowywanym wewnątrzszkolnym systemie oceniania. 18. Omówiono propozycje utworzenia kompleksu Szkolno-Przedszkolno- Gimnazjalnego. Zasadności i konieczności. Została także przeprowadzona rozmowa z Wójtem Gminy na ten temat, który stwierdził że może do takiej reorganizacji dojść, ale są to jak na razie plany. 19. Poproszono o wywieszenie informacji o zastępstwach na lekcjach na oddziale szkolnym dla klas Wspólnie z dyrekcją szkoły postanowiono zadbać o materiały marketingowe naszej szkoły. Zakupiono dyplomy, listy gratulacyjne i pochwalne, teczki oraz medale które posiadają logo i wizerunek naszej szkoły. Koszty zostały pokryte w połowie z środków zgromadzonych na koncie RR i zwrotu prowizji ubezpieczeniowej. 21. Postanowiono, że oferta ubezpieczeniowa dla dzieci zostanie wybrana wspólnie przez Zarząd Rady Rodziców i Dyrektora Szkoły a jedynie Dyrektorowi powierza się zawarcie stosownej umowy. 22. Zapytano o nowego Pedagoga szkolnego. Co było powodem zmian i jak doszło do wyboru na stanowisko.

3 23. Przedstawiciel RR uczestniczył w posiedzeniu Komisji Stypendialnej za I i II półrocze. Ze względu na brak przeciwwskazań w przepisach postanowiono, że każdy uczeń który spełnia warunki, może otrzymać w tym samym semestrze stypendium naukowe i sportowe. (Do tej pory w interpretacji poprzedniego Dyrektora było to niemożliwe.) 24. W odpowiedzi na prośbę Dyrektora szkoły wydano opinię o pracy nauczyciela: Pani Elżbiety Rugor, Pani Marty Augustowskiej i Pani Grażyny Wojnar. 25. Wniesiono wniosek o wymianę stolików w klasach 1-3. W klasie przygotowanej dla uczniów klas I sześciokątna forma stolików nie spełniła się. Zostaną wymienione czerwiec 2013r. zorganizowano festyn szkolny z okazji Dnia Dziecka wspólnie z GOKiR-em. Gdzie wszystkim dzieciom zapewniono bezpłatne atrakcję sportowe, zabawowe, upominki a dla uczniów naszej szkoły zostały ufundowane bezpłatne kupony na atrakcje sportowe i na lody. 27. Zarząd zaplanował zakup poduszek na aulę szkolną w ilości 300szt. Tak by zapewnić komfort podczas występów, spektakli czy innych uroczystości szkolnych. Uproszczony BILANS za rok szkolny 2012/2013 Bilans otwarcia: ,97 Lp. Rodzaje przychodów Kwota 1. Wpłaty rodziców 6.125,00 2. Zysk z zabaw: andrzejkowa karnawałowa 1.535, ,00 3. Zysk z festynu 2.094,30 4. Wpłata Samorządu Uczniowskiego 60,00 5. Prowizje i odsetki bankowe 144,46 RAZEM przychody: ,76 Lp. Rodzaje rozchodów Kwota 1. Koszty imprez szkolnych 320,17 2. Konkursy i olimpiady 3.333,32 3. Nagrody dla uczniów i koszty związane z 1.373,92 konkursami. 4. Dofinansowanie wycieczki klas VI, 1.280,00 5. Dofinansowanie klas I-III 198,00 6. Art. papiernicze (papier ksero, dyplomy i listy 2.557,87 gratulacyjne) 7. Samorząd uczniowski 370,53 8. Koszty administracyjne 481,30 9. Koszty atrakcji dla dzieci na festynie szkolnym 992,00 RAZEM rozchody: ,11 Bilans zamknięcia: ,62

4 Wyjaśniamy, że środki pozyskiwane ze składek na rzecz RR w 2012/2013r. ukształtowały się na poziomie 45,20% (w załączeniu wykaz) co dało łączną kwotę: 6.125,00. suma pozyskanych kwot z działalności statutowej przez RR to : 5.879,30 na rzecz dzieci zostało wydatkowane ,11zł. Funkcjonowanie dzieci w naszej szkole nie ogranicza się tylko do samej nauki. Dzieci biorą udział w konkursach, olimpiadach, przeprowadzane są również turnieje i zawody sportowe i różnego rodzaju inne projekty. By to wszystko mogło być zrealizowane RR pokrywa koszty opłat wpisowych w konkursach, olimpiadach itp. Jeżeli zachodzi konieczność pokrywa koszty przejazdu uczestników (ale dzięki uprzejmości rodziców którzy często sami dowożą dzieci koszty te są ograniczane). Z środków RR fundowane są nagrody i poczęstunki podczas konkursów. RR dofinansowuje również takie projekty jak Święto Szkoły, Dzień Ziemi, Rajd do Studzienki itp. Dbając o prawidłowy przekaz informacji i wypełniając przepisy dotyczące funkcjonowania dzieci w szkole i poza nią dzieci otrzymują gro informacji na piśmie (oświadczenia, upoważnienia, zgody) papier zakupywany jest z funduszu RR. Funkcjonowanie Samorządu Uczniowskiego, wystrój szkoły podczas akademii i uroczystości oraz koszty związane z wysyłaniem kartek z okazji świąt do instytucji działających w naszej gminie oraz do byłych nauczycieli w pełni pokrywane są z funduszu rady. RR dofinansowuje wpłaty na konta SKO dla dzieci klas I, dla klasach I-III jest zapewnione dofinansowanie do organizacji imprez klasowych w wysokości 100 zł. RR dofinansowuje również wycieczki klas VI i funduje wszystkie nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego ale i we wszystkich innych konkursach w ciągu całego roku szkolnego. Mam nadzieję, że tą informacją przybliżyliśmy rodzicom zasady funkcjonowania RR oraz sposób w jaki są rozdysponowane środki pozyskiwane na konto. Dlatego zachęcamy wszystkich rodziców do dokonywania wpłat na konto RR. Kwota która obowiązywała w tym roku i wynosiła 50,00zł była najniższą w naszej gminie. W szkołach sąsiednich składki zostały ustalone na poziomie 60,00 i 80,00 zł. Nadmieniamy, że wpłatę można dokonać w dwóch ratach tak by nadmiernie nie obciążać budżetu domowego. Jeżeli do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko z rodziny (rodzeństwo), dopuszcza się możliwość wniesienia składki w jednej wysokości. Płatności można dokonać za pośrednictwem Rad Oddziałowych lub dokonać wpłaty na konto RR (Nr konta bankowego jest podany na stronie internetowej). Na zakończenie chcemy wyrazić szczególną wdzięczność dla wszystkich rodziców, osób prywatnych, firm i instytucji które przyczyniły się do wygenerowania dochodu z działalności Rady Rodziców. Niewątpliwie podziękowania należą się rodzicom którzy wytrwale i bezinteresownie

5 uczestniczyli w życiu szkoły, zaangażowali się w organizacji zabaw i festynu szkolnego i poświęcili swój wolny czas. Dyrekcji i nauczycielom którzy zapewnili organizację konkursów dla dzieci na festynie. Oraz wszystkim sponsorom, darczyńcom i współorganizatorom: 1. Dom Przyjęć ARKA - Jankowice 2. GOKiR Świerklany Kierownik Halina Karwot 3. SECO Patryk Kucharski z Radziejowa 4. Piekarnia Orlik Mariusz, Adam, Rafał Jankowice 5. Lewiatan S.C. Sklep Wielobranżowy Janiczek Natalia i Tomasz Jankowice 6. Zakład Masarniczo Wędliniarski Nawroth Stefan Jankowice 7. Sklep Spożywczy EWA Państwo Bodura Jankowice 8. ARTIS Firma Jubilerska Rybnik 9. Salon Fryzjerski Nikola Kobeszko Jankowice 10. Park Wodny Aquarion Żory 11. Dream Park Ochaby 12. SILESIAGROUP dyr. Grzegorz Rydzyński 13. Karina Szczyrba, ZAJAZD U DANUSI 14. Biuro Rachunkowe Joanna Buchcik 15. PKO Bank Polski 16. GRANI-TEC Paweł Durczok Rybnik 17. P. Sylwia Krakus 18. P. Agnieszka Danel 19. P. Aleksandra i Mariusz Orlik 20. P. Mariola i Andrzej Polaczy 21. P. Eliza i Tomasz Holona 22. P. Monika i Marcin Liszka 23. P. Monika i Jarosław Jaskorzyński 24. P. Katarzyna i Tomasz Tkocz 25. P. Karina i Jacek Łępicki 26. P. Agnieszka i Leszek Kuszka 27. P. Agnieszka i Robert Pawelec 28. P. Jolanta i Zbigniew Pastuszka 29. P. Dorota i Szymon Rogosz 30. P. Izabela i Mirosław Kamiński 31. P. Barbara i Mirosław Kłosowski Serdeczne podziękowania dla wszystkich!!! Za Zarząd: 1. Sylwia Szulik Przewodnicząca 2. Katarzyna Kurc-Neuman Zastępca 3. Monika Jaskorzyńska Sekretarz

6 LP. PROCENTOWE ROZLICZENIE SKŁADEK NA RZECZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 klasa ilość uczni stawka RR prognozowany wpływ zrealizowane wpłaty % udział 1 1a 24 50, ,00 550,00 45,83 2 2a 19 50,00 950,00 550,00 57,89 3 2b 19 50,00 950,00 400,00 42,11 4 2c 18 50,00 900,00 350,00 38,89 5 3a 24 50, ,00 350,00 29,17 6 3b 23 50, ,00 200,00 17,39 7 4a 19 50,00 950,00 500,00 52,63 8 4b 20 50, ,00 225,00 22,50 9 4c 19 50,00 950,00 650,00 68, a 22 50, ,00 225,00 20, b 19 50,00 950,00 475,00 50, a 22 50, ,00 800,00 72, b 23 50, ,00 850,00 73,91 cała szkoła , , ,00 45,20 LEGENDA poniżej 30% od 30-50% powyżej 50% Należy zaznaczyć, że powyższe wyliczenia mają wymiar szacunkowy z uwagi na przyjętą zasadę: jeżeli w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko z rodziny (rodzeństwo), dopuszcza się możliwość wniesienia składki w jednej wysokości.

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SZKOTOWIE SSPPI IISS TTRREEŚŚCCI II : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta... str. 3 ROZDZIAŁ III Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH

Statut Szkoły Języka Polskiego. w New Britain ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH ZAŁĄCZNIK #1 PORZĄDEK OBRAD WALNYCH ZGROMADZEŃ ZWYCZAJNYCH A. Walne Zgromadzenie w celu wyborczym I. Jest powoływane przez Zarząd raz w roku w maju. Zarząd Szkoły decyduje o terminie Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo