D O R A D C A P O D A T K O W Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D O R A D C A P O D A T K O W Y"

Transkrypt

1 w r z e s i e ń n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej założyć spółkę z o.o.? 8 Dokumenty paszportowe 13 Pomoc dla powodzian co nowego? 14 Doradca znowelizowany 15 FINANSE Zagraniczni przewoźnicy 4 VAT do poprawki 4 Przeciwko podwyżce VAT 4 Szkolnictwo zawodowe 9 Wnioski o zaliczki z FGŚP 9 Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników 9 Nowe instrumenty dla eksporterów 16 Firmy odkładają inwestycje 16 Ocena inwestorów 16 PODATEK AKCYZOWY Handel internetowy pod lupą 5 Gruntowne zmiany w Ordynacji 5 Fakturę wyślesz mailem 5 Rehabilituj się z ZUS 10 ZUS informuje o stanie konta 11 Nowe zasady łączenia emerytury z pracą 12 Duże zmiany w akcyzie 17 Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych 17 Stawki na wyroby tytoniowe w górę 17

2 s ł o w o o d d o r a d c y T E R M I N Y wrzesień Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie podatnikowi informacji CIT Zapłata podatku w formie karty podatkowej za sierpień. 10. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za sierpień osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 10. Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień. 15. Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień. 15. Wpłata podatku od nieruchomości, podatku leśnego za wrzesień i III raty podatku rolnego osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. 15. Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego osoby fizyczne. 2

3 T E R M I N Y wrzesień 2010 PODATKI DOCHODOWE 15. Wpłata II raty podatku od środków transportowych. 15. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za sierpień pozostali płatnicy składek. 20. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej za sierpień. 20. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy za sierpień. 20. Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu. 20. Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za sierpień. 20. Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień. 20. Wpłata na PFRON za sierpień. 27. Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy. 27. Złożenie informacji podsumowującej (składanej elektronicznie). 30. Wpłata II raty odpisów na ZFŚS. Zbycie samochodu PROJEKTY Będą zmiany w podatkach dochodowych Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Planuje się dostosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prawa wspólnotowego oraz doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi. ODPOWIEDZI Pytanie: Jan K. w listopadzie 2009 r. kupił prywatnie samochód. Sprzedał go w czerwcu 2010 r. Czy uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy powinien być wykazany w zeznaniu podatkowym? Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jest jednym ze źródeł przychodów, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Odpłatne zbycie ruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zbycie rzeczy ruchomej po upływie tego okresu nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania. Ponieważ nabycie nastąpiło w listopadzie 2009 r., to półroczny okres upłynął z dniem 30 maja 2010 r. Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu czerwcu 2010 r. nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie trzeba go wykazywać w zeznaniu rocznym. INTERPRETACJE Przychody menedżerów Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowdzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej. Tak wyjaśnił Minister Finansów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prawno-podatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki niemającej osobowości prawnej. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z r., nr DD2/033/95/KBF/10/403 3

4 SERWIS VAT INTERPRETACJE Zagraniczni przewoźnicy Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą VAT-u od okazjonalnych przewozów osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju. Wskazał w niej, że w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09, nie stosuje się dotychczasowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie okazjonalnych przewozów, z wyjątkiem 34 ust. 2 tego rozporządzenia. Zatem podmioty mające siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczące na terytorium kraju usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju (w innych państwach członkowskich niż Polska) są zobowiązane do stosowania ogólnych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług na terytorium Polski. Powyższe oznacza, iż podmioty te są zobowiązane do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, składania deklaracji podatkowych odpowiednio za okresy miesięczne lub za okresy kwartalne, w których rozliczają podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług okazjonalnego przewozu osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju według stawki 7 %, uwzględniając pokonane odległości. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach MF. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z r., nr PT2/8133/37/261/ZSW/2010/636 ORZECZENIA Korekta deklaracji VAT Spółka nie może złożyć korekty deklaracji VAT w zakresie zobowiązania podatkowego, co do którego wcześniej organ podatkowy wydał decyzję określającą. W takim przypadku złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne. Żeby zaś skorygować zobowiązanie podatkowe, spółka musi wzruszyć decyzję organu podatkowego. Wyrok WSA w Warszawie z r., sygn. III SA/Wa 1952/09 VAT do poprawki PROJEKTY Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 28 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Konieczność nowelizacji ustawy VAT wynika z obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady 2009/162/UE. Potrzebna jest też zmiana przepisów ustawy VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych. Nowelizacja ustawy VAT ma też służyć wykonaniu wyroku TSUE w sprawie C-311/09 KE przeciwko Polsce, dotyczącego możliwości obliczania VAT od usług okazjonalnych przewozów osób świadczonych przez zagranicznych przewoźników w sposób inny niż na zasadach ogólnych. AKTUALNOŚCI Przeciwko podwyżce VAT W związku z planowanymi zmianami w zakresie zwiększenia obowiązujących stawek podatku VAT, Stowarzyszenie Podatników w Polsce wystąpiło do Ministra Finansów z apelem o odstąpienie od tego zamierzenia. Wieloletni plan finansowy państwa na lata przewiduje, że w 2011 r. będą obowiązywać trzy nowe stawki podatku od towarów i usług: 5, 8 i 23 %. Podstawowa stawka VAT wzrośnie więc o 1 punkt procentowy i wyniesie 23 %. Gdyby miało dojść do przekroczenia progów ostrożnościowych związanych z długiem publicznym, w 2012 czy w 2013 roku rząd dopuszcza kolejne podwyżki VAT. Zdaniem PKPP Lewiatan rząd powinien zadbać o minimalizację wszelkich niezamierzonych ubocznych skutków podwyżek VAT. 4

5 PROCEDURY PODATKOWE ZMIANY PRAWNE Gruntowne zmiany w Ordynacji Parlament kończy prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany mają ułatwić składanie dokumentów podatkowych w formie elektronicznej, pozwolą na udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i wprowadzą możliwości rozliczania nadpłat VAT przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nowelizacja przewiduje też zmianę w zakresie mechanizmu określania wysokości odsetek za zwłokę w regulowaniu zaległości podatkowych (podwyższona stawka ma stanowić 2-krotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększoną o 2 punkty procentowe, nie może być jednak niższa niż 8%). Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, obecnie odsetki te są niższe niż oprocentowanie kredytów obrotowych w bankach. Zmodyfikowane mają być także zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc publiczną na szkolenia, zatrudnienie i pomoc regionalną. Ustawa nakłada obowiązek częstszego niż dotąd sporządzania oraz przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych przez przedsiębiorców rachunkach bankowych (zamiast raz w miesiącu, jak dotychczas, dwa razy). Nowelizacja doprecyzowuje zasady wszczynania postępowań w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z orzeczeniem TK, zrównane mają być prawa byłych wspólników spółki cywilnej do odzyskania nadpłaconego podatku VAT z prawami pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż chodzi w tym przypadku o prawo majątkowe podlegające ochronie konstytucyjnej. Uznano bowiem, iż w obowiązującym dotąd stanie prawnym wierzyciel podatkowy, którym jest Skarb Państwa, otrzymywał nieprzysługujące mu świadczenie podatkowe kosztem wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nowelizacja zawiera też przepisy uprawniające Ministra Finansów do przetwarzania, m.in. w celach analityczno-sprawozdawczych, danych zawartych w deklaracjach podatkowych, pod warunkiem zachowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych: skarbowej, bankowej i zawodowej. Minister będzie też mógł upoważnić podległy mu organ podatkowy do przekazywania i otrzymywania informacji podatkowych od właściwych instytucji państw członkowskich Unii Europejskiej o przychodach z oszczędności. Handel internetowy pod lupą Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw ma służyć zwiększeniu skuteczności kontroli skarbowej oraz ograniczenia rozmiarów szarej strefy, zwłaszcza w zakresie e-handlu. Przewidziano rozszerzenie uprawnień organów kontrolnych do pozyskiwania informacji o handlujących za pośrednictwem Internetu. Nowelizacja doprecyzowuje ponadto inne uprawnienia organów kontroli skarbowej. Nowe regulacje mają też uprościć i uelastycznić proces kontroli i audytu środków pochodzących z funduszy unijnych. Większość tych przepisów weszła w życie 30 lipca br. Deklaracje VAT Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r. Tak przewiduje rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. AKTUALNOŚCI Fakturę wyślesz mailem Minister Maciej Grabowski zapowiedział 23 lipca br. na spotkaniu delegacji Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, że wyda rozporządzenie w sprawie e-faktur zgodnie z jej postulatami. W czerwcu zaprezentowała ona propozycje koniecznych zmian do ustawy o VAT. Wśród nich zawarta jest koncepcja nowego podejścia od e-fakturowania. Projekt Rady zakłada zrównanie pozycji faktur papierowych i elektronicznych. Integralność oraz źródło pochodzenia mają być zapewnione przez podatnika, bez wskazywania żadnej określonej formy dla e-faktury. 5

6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZMIANY PRAWNE Znakowanie pojemników Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia określa od 28 lipca 2010 r. sposób oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych i do pracy z nimi oraz widoczne rurociągi zawierające lub służące do transportowania takich substancji lub takich preparatów należy oznakowywać specjalnymi znakami ostrzegawczymi. Kontrola produktów Z dniem 28 lipca br. Rada Ministrów, nie zmieniając zasad kontroli produktów, uporządkowała i dostosowała krajowe przepisy dotyczące zatrzymania produktów do nowego stanu prawnego obowiązującego w dziedzinie nadzoru rynku w Unii Europejskiej. Zmodyfikowano rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany wprowadzono także do rozporządzenia w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań Obecnie w UE zagadnienia związane z nadzorem rynku są kompleksowo uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Zmiana w egzekucji cywilnej Komornik musi podjąć postępowanie egzekucyjne jedynie w sytuacji, gdy ma być ono prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Może złożyć sprzeciw wobec zlecenia wierzyciela, który może swobodnie wybrać komornika na terenie całego kraju. Komornik ma więc prawo do odmowy przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, które byłyby prowadzone poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego. Również prezes właściwego sądu apelacyjnego może go do tego zobowiązać, jednak tylko w wymienionych w ustawie taksatywnie przypadkach i po zasięgnięciu opinii właściwej izby komorniczej. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 lipca 2010 r., która wejdzie w życie 9 września br. Wyroby medyczne Większość przepisów nowej ustawy o wyrobach medycznych wejdzie w życie 18 września br. Ustawa określa m.in.: zasady wprowadzania do obrotu i do używania: wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych; zasady sprawowania nadzoru nad: wytwarzaniem wyrobów medycznych i wprowadzaniem ich do obrotu i do używania, takimi wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania, incydentami medycznymi oraz działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa tych wyrobów; procedury oceny zgodności i wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów medycznych; obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych; zasady używania i utrzymywania wyrobów medycznych. 6

7 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Czym jest korupcja? Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie zacznie obowiązywać 2 września br., z wyjątkiem przepisów, które upoważniają CBA do ścigania korupcji w sporcie te wejdą w życie 16 października br. Dotyczy ona konieczności wykonania wyroku TK z 23 czerwca 2009 r. w zakresie m.in. definicji korupcji. Korupcją będzie czyn: 1. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 2. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 3. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy(instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 4. popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy(instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. Określono też pozycję i uprawnienia pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, który ma sprawować nadzór nad ich gromadzeniem i wykorzystywaniem oraz niszczeniem zgodnie z prawem. Na nowych zasadach będą wykonywane np. oględziny. Nowelizacja ma służyć poprawie funkcjonowania CBA. Wsparcie firm poszkodowanych przez kryzys Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego reguluje od 17 sierpnia br. warunki przyznawania pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku światowego kryzysu. Określa ono szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcom, którzy nie byli zagrożeni w dniu 1 lipca 2008 r., ale którzy stali się zagrożonymi po tym dniu w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Pomoc ma być udzielana do końca 2010 r. Obrót wyrobami pirotechnicznymi Obrót wyrobami o wysokim poziomie niebezpieczeństwa będzie wymagał uzyskania koncesji. Wyroby pirotechniczne będą dzielone na 4 grupy: widowiskowe, do użytku teatralnego, do pojazdów i wyroby przeznaczone do innych celów (np. do stosowania w leśnictwie, ratownictwie i rolnictwie). Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, która wejdzie w życie 9 września br., dostosowuje polskie prawo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych. Na co wsparcie z PO IG? Minister Rozwoju Regionalnego zmieniła rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Określa ono na nowo, jakie wydatki można uznać za kwalifikujące się do objęcia wsparciem. W wypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność wsparcia zwiększa się o 15 punktów procentowych, lecz nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków określonych w nowych przepisach. 7

8 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA AKTUALNOŚCI Otwarty Internet? Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne poświęcone neutralności sieci i otwartego Internetu. Konsultacje mają charakter otwarty i mogą brać w nich udział wszystkie zainteresowane strony mi.n. dostawcy usług i treści, użytkownicy, przedstawiciele sektora, instytucje badawcze. Termin nadsyłania stanowisk upływa 30 września br. Odpowiedzi otrzymane przez Komisję Europejską zostaną wykorzystane w przygotowywanym przez Komisję Europejską raporcie na temat neutralności sieci, którego publikacja przewidziana jest przed końcem tego roku. Konsultacje społeczne na temat dyrektywy o usługach Termin transpozycji dyrektywy o usługach do prawa krajowego minął z końcem grudnia 2009 r. Od stycznia 2010 r. wszystkie państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny, która obejmuje niektóre aspekty ich prawa krajowego mające zastosowanie do usługodawców. Konsultacje na temat elementów prawa krajowego podlegających ocenie potrwają do dnia 13 września 2010 r. W ramach procedury wzajemnej oceny Komisja zachęca zainteresowane strony, aby dzieliły się swoimi analizami i uwagami na temat środków krajowych, nakładających w dalszym ciągu pewien rodzaj ograniczeń prawnych, które mają wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie transgranicznej działalności usługowej. Komisja przekaże wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a wnioski z konsultacji zainteresowanym podmiotom do końca roku. PROJEKTY Łatwiej założyć spółkę z o.o.? Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada ułatwienie i przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie związanej z tym procedury. Celem jest stworzenie uproszczonej procedury zawiązania i rejestracji spółki z o.o. Nowelizacja wprowadza zatem alternatywny (konkurencyjny) model tworzenia i rejestrowania spółek z o.o., modyfikując niektóre wymagania ustawowe dotyczące zakładania i rejestracji tych spółek. Planuje się mianowicie umożliwienie utworzenia spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. Ma to być to uprawnienie, a nie obowiązek założycieli. Wzorzec umowy będzie bowiem jedynie koniecznym do zastosowania instrumentem prawnym w przypadku, gdy założyciele spółki z o.o. wyrażą wolę skorzystania z uproszczonego i przyspieszonego procesu rejestracji spółki z o.o. (tzw. tryb S24). Osoby, które uznają, że wzorzec umowy spółki z o.o. nie odpowiada ich specyficznym potrzebom, będą mogły stosować dotychczasowy sposób sporządzania umowy spółki z o.o. i jej rejestracji, nie będąc związanymi postanowieniami wzorca umowy. Elastyczność proponowanego rozwiązania zakłada, że spółka z o.o. może być zarejestrowana przy wykorzystaniu wzorca umownego, a już po zarejestrowaniu w tym trybie mogą być dokonywane na zasadach ogólnych zmiany umowy spółki. Przewidziano też wprowadzenie możliwości rejestrowania spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu (drogą elektroniczną). Projekt zakłada zniesienie wymogu aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. Dla zawarcia umowy spółki z o.o. wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności zarówno w przypadku rejestrowania spółki z o.o. w trybie S24 drogą elektroniczną, jak i papierową. Przewidziano wyłączenie możliwości wnoszenia w celu powstania spółki tworzonej w trybie uproszczonym wkładów niepieniężnych. Projektowana nowelizacja pozwala także uniknąć konieczności posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z o.o. w organizacji. Projekt energetyki jądrowej gotowy Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Określa on szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. 8

9 PRAWO PRACY STAWKI I WSKAŹNIKI Szkodliwe pyły 21 sierpnia br. zmieniły się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wypłaty wynagrodzeń O blisko jedną piątą wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów kontrolowanych przez inspektorów pracy w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Kwota niewypłaconych im należności zwiększyła się z 68 mln zł do 110 mln zł. ZMIANY PRAWNE Szkolnictwo zawodowe W ostatnim czasie Minister Edukacji Narodowej określiła podstawy programowe kształcenia w wielu zawodach. Od 28 lipca br. obowiązują nowe wymogi dotyczące kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka śro- dowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik. Natomiast 8 września wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz. UMOWY I PISMA Wnioski o zaliczki z FGŚP Od 20 lipca br. tryb składania wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP i dokumenty, które należy do nich dołączyć, oraz sposób przekazywania środków z Funduszu określa rozporządzene MPiPS z 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rozporządzenie określa wzory wniosków: pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych i pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Wnioski należy składać kierownikowi Biura Terenowego Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. INTERPRETACJE Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników Odpowiadając na pismo POPON Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazało podstawy prawne udzielania pomocy finansowej niepełnosprawnym pracownikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, środki zfron mogą być przeznaczane na: odtworzenie infrastruktury i wyposażenie utraconych lub zniszczonych miejsc pracy, ratowanie zagrożonych likwidacją, na skutek powodzi, warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez dysponentów zfron (z wyłączeniem środków z pomocy indywidualnej), wspólne przedsięwzięcia pracodawców lub pomoc bezzwrotną na usuwanie skutków powodzi u innego pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (w wysokości 10% środków dużego zfron. Warunkiem wydatkowania środków na ww. cele jest uzyskanie zgody PFRON. Pismo MPiPS z r., nr BON-I EW/10 9

10 SERWIS ZUS Powodzianie mogą płacić z opóźnieniem Przedsiębiorcy dotknięci sierpniową klęską powodzi mogą opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zainteresowani powinni jak najszybciej złożyć wniosek do ZUS. Płatnicy składek, którzy zostali poszkodowani w sierpniowej powodzi, mają możliwość opłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień do końca tego roku, czyli do 31 grudnia. Oznacza to, że składki te staną się wymagalne dopiero od 1 stycznia 2011 r. i od tego też terminu będą naliczane odsetki za zwłokę. Wszyscy przedsiębiorcy dotknięci sierpniową powodzią i zainteresowani możliwością późniejszego opłacenia składek powinni złożyć w ZUS stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać w każdej jednostce ZUS, można je także ściągnąć TUTAJ. Możliwość opłacenia składek po terminie nie zwalnia jednak płatników składek od obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych. 30 września mija zaś termin płatności składek za kwiecień, maj i czerwiec dla płatników dotkniętych wiosenną powodzią, którzy skorzystali z możliwości przesunięcia płatności składek. Wzór oświadczenia można pobrać w każdej jednostce ZUS, można je także ściągnąć TUTAJ. Więcej na ten temat na stronach ZUS-u. PORADY Rehabilituj się z ZUS Blisko 36 tys. osób odbyło w tym roku oferowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitację leczniczą. Wykorzystanych zostało już ponad 50 % dostępnych miejsc. Rehabilitacja lecznicza odbywa się w ramach prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prewencji rentowej. Prawo do skorzystania z niej mają ubezpieczeni zagrożeni częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Pośród osób, które podlegają rehabilitacji, są osoby ze schorzeniami: narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznymi, układu oddechowego oraz kobiety po operacji onkologicznej gruczołu piersiowego. Podstawą do skierowania na rehabilitacje leczniczą jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wystawione przez lekarza orzecznika ZUS. Co istotne, ZUS ponosi wszystkie związane z rehabilitacją koszty, wraz z kosztami przejazdu. Na ten rok w 78 ośrodkach rehabilitacyjnych w całym kraju ZUS zakontraktował 75,5 tys. miejsc. Wykorzystanych zostało już blisko 42,6 tys. z nich. Z rehabilitacji leczniczej skorzystało dotychczas osoby, z czego większość, bo odbyła ją w trybie stacjonarnym. Najczęściej z rehabilitacji korzystały osoby ze schorzeniami narządu ruchu: w trybie stacjonarnym i w trybie ambulatoryjnym. Kolejną pod względem liczebności grupą, która dotychczas skorzystała z rehabilitacji były osoby ze schorzeniami układu krążenia: stacjonarnie i 677 ambulatoryjnie. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie W I półroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł. To efekt prowadzonej systematycznie kontroli zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrole prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony sprawdzana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej prawidłowość wykorzystania zwolnień. Co ważne, ZUS prowadzi kontrole wśród osób, którym sam wypłaca zasiłek, a także na wniosek pracodawcy wśród pozostałych ubezpieczonych. Poza tym prawo do prowadzenia formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontroli ich wykorzystania mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. AKTUALNOŚCI Nowy, lepszy EUP ZUS uruchomił nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dzięki nowym rozwiązaniom serwis będzie łatwiejszy w obsłudze i umożliwi załatwianie większej niż dotychczas liczby spraw. Nowa wersja EUP (http://eup.zus.com.pl/) wyposażona jest w szereg nowych funkcjonalności. Klienci Zakładu będą mieli do dyspozycji docelowo większą liczbę 10

11 SERWIS ZUS elektronicznych formularzy, co umożliwi załatwianie większej liczby spraw realizowanych wyłącznie w formie elektronicznej. ZUS informuje o stanie konta Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę Informacji o stanie konta za 2009 r. do 15 mln ubezpieczonych Polaków. Po co wysyłana jest taka informacja i co można z niej wyczytać? Obowiązek informowania o wysokości składek ewidencjonowanych na koncie nakłada na ZUS art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Informacja ma umożliwić ubezpieczonym monitorowanie stanu swojego konta emerytalnego w I filarze. Informacja o stanie konta za 2009 r. zawiera: kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych na I filarze za okres od stycznia 1999 do grudnia 2008 roku włącznie, kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (oczywiście tylko wtedy, gdy ten kapitał został dla danej osoby już ustalony), wysokość należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to członków OFE), kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek OFE w wysokości nominalnej za poszczególne miesiące 2009 r. Dla osób, które ukończyły 35 lat, ZUS podaje też wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia. Wpłacone, czy należne? W przypadku ubezpieczonych, których do ubezpieczenia zgłasza i za których odprowadza składki płatnik (np. pracodawca), za wyjątkiem osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, na koncie w ZUS ewidencjonowane są składki należne, tj. składki na ubezpieczenie emerytalne wykazane w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS przez płatnika składek. W przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców, artystów) oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, na koncie w ZUS ewidencjonowane są kwoty faktycznie wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne. W przypadku ubezpieczonych, którzy nie są członkami OFE i nie mają takiego obowiązku (tj. ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1969 r.) całość składki na ubezpieczenie emerytalne pozostaje w ZUS i jest zapisywana na koncie w I filarze. Natomiast w przypadku ubezpieczonych, którzy są członkami OFE oraz tych, którzy nie należą do OFE choć mają taki obowiązek (tj. ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r.), część składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 7,3 proc. podstawy jej wymiaru podlega przekazaniu do OFE. Na koncie w ZUS (czyli w I filarze) ewidencjonuje się więc składki na ubezpieczenie emerytalne bez uwzględniania składek należnych dla OFE (czyli II filar). Tym samym w przypadku osób będących członkami OFE (lub mających taki obowiązek), wykazane w Informacji kwoty składek są niższe niż składki na ubezpieczenie emerytalne naliczone od wynagrodzenia i wykazane w dokumentach przekazanych ubezpieczonemu przez płatnika (np. ZUS RMUA) lub niższe niż pełne składki emerytalne wpłacone za osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub wpłacone przez ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia. A co jeśli są błędy? Informacje o stanie konta ubezpieczonego w ZUS Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż jednego płatnika składek, Informacje przesyła się na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu, które Zakład otrzymał jako ostatnie. Każdy, kto otrzymał Informację powinien sprawdzić, czy zawiera ona prawidłowe dane. W przypadku błędów dotyczących danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, numerów PESEL i NIP itp., danych adresowych, kwot składek lub braku składek, należy przede wszystkim zwrócić się do płatnika składek (czyli pracodawcy). Jeżeli płatnik się pomylił, powinien sporządzić i przekazać do ZUS dokumenty korygujące lub uzupełnić brakujące dokumenty ubezpieczeniowe lub wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS). W przypadku gdy płatnik stwierdzi, że przekazane przez niego dane są prawidłowe, a wszystkie składki opłacił jak należy, ewentualnie gdy wyjaśnienie nieprawidłowości nie jest możliwe u płatnika składek należy złożyć reklamację w ZUS. Jak to zrobić, ZUS wyjaśnia na stronie internetowej: zus.pl/ lub na telefonicznej infolinii pod numerem Tam też można zwrócić się, gdy Informacja z ZUS w ogóle do ubezpieczonego nie dotarła. Reklamację można zgłosić też drogą elektroniczną, wykorzystując formularz dostępny poprzez serwis internetowy ZUS pod adresem (wymagane jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego). Przemysław Przybylski Rzecznik Prasowy ZUS 11

12 SERWIS ZUS STAWKI I WSKAŹNIKI Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ZUS podał najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w najbliższych 3 miesiącach dla niektórych grup ubezpieczonych. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2010 r. dla: 1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących, 2. twórców i artystów, 3. osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, 5. osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty nie może przekraczać miesięcznie kwoty 7994,63 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2010 r., które wynosiło 3197,85 zł). Od 1 września 2010 r. obowiązują następujące limity: Od 1 września do 30 listopada 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6 395,70 zł. Tak ogłosił Prezes ZUS. Limity przychodów dorabiających 2 238,50 zł Przekroczenie limitu powoduje zmniejszenie wypłaty emerytury lub renty ,30 zł Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty 959,40 zł Przekroczenie limitu powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej. To kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. To kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. To kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2010 r. Zasiłek pogrzebowy Świadczenia rehabilitacyjne Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2010 r. Świadczenia rehabilitacyjne więc nie wzrosną. Wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2010 r. do przeciętnego mie- sięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r. nie przekracza bowiem 100% i wynosi 98,6%. Kiedy na emeryturę? PROJEKTY Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy powinni mieć prawo do emerytury, niezależnie od wieku. Tak zakłada obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Według obowiązujących teraz przepisów na emeryturę można przejść po ukończeniu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Nowe zasady łączenia emerytury z pracą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wyjaśnia resort pracy, zgodnie z proponowanymi zmianami, pracujący emeryci nie stracą prawa do emerytury. Jedyną zmianą względem obowiązujących regulacji będzie konieczność rozwiązania umowy o pracę przez osoby, które uzyskały prawo do emerytury. Po rozwiązaniu umowy o pracę dotychczasowy pracodawca i były pracownik będą mogli ponownie zawrzeć umowę o pracę. Zobacz propozycje Ministerstwa. 12

13 SERWIS DOMOWY UMOWY I PISMA Dokumenty paszportowe Od 20 sierpnia 2010 r. obowiązują nowe wzory m.in. wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego oraz samych paszportów. Zawarte są one w załącznikach do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych. Przewiduje ono m.in., że osoba ubiegająca się o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składa: 1. wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego; 2. dowód uiszczenia opłaty; w przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie za wydanie paszportu albo zwolnienia z opłaty za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty; 3. kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; 4. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL; 5. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą. AKTUALNOŚCI Ruszyła e-justice Inicjatywa e-sprawiedliwość ma na celu ułatwienie obywatelom, przedsiębiorcom i prawnikom dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkich krajów Unii Europejskiej. Portal stanowi jeden wspólny sposób dostępu do informacji o prawie UE oraz prawie wewnętrznym wszystkich państw członkowskich. Informacje zawarte na portalu dostępne są w 22 oficjalnych językach Unii Europejskiej, w tym oczywiście w języku polskim. Portal jest ciągle rozbudowywany. Po wejściu na stronę portalu użytkownik dokonuje wyboru języka, w jakim korzystać będzie ze strony. Następnie klikając w zakładkę TREŚĆ użytkownik wybiera kategorię spraw, odnośnie których informacji potrzebuje (do wyboru jest cały katalog kategorii m.in.: orzecznictwo, systemy sądowe, roszczenia pieniężne np. dochodzenie roszczeń należnych polskiemu hydraulikowi we Francji, prawo rodzinne, pomoc prawna etc.). Po wybraniu kategorii, użytkownik wskazuje państwo (lista dostępna po prawej stronie), o jakim informacji w danej kategorii poszukuje. Na stronie dostępne są m.in. informacje o systemach sądownictwa poszczególnych państwa członkowskich. Następnie, po ustaleniu właściwości sądu, można np. ustalić informację co do kolejnych etapów postępowania, ja- kie należy podjąć zgodnie z prawem procesowym każdego państwa. Po wybraniu symbolu państwa, o którym chcemy uzyskać informację, zostaniemy przekierowani na stronę Europejskiej Sieci Sądowej w ten sposób portal e-justice łączy istniejące obecnie strony, które zawierają informacje o prawie i systemach prawnych państw członkowskich. Innym rozbudowanym działem są informacje na temat możliwości uzyskania kompensaty przez ofiary przestępstw. Użyteczną zakładką są też informacje pozwalające na znalezienie poszczególnych przedstawicieli zawodów prawniczych. Możemy tu także uzyskać np. dane o tłumaczach przysięgłych w danym kraju, którzy wykonują tłumaczenia w interesującym nas języku. Skuteczny wymiar sprawiedliwości Usprawnienie pracy sądów, kolejne etapy rewolucji informatycznej w wymiarze sprawiedliwości, działania ukierunkowane na szybsze rozstrzyganie spraw obywateli, wzmocnienie ich ochrony prawnej, ułatwienia dla przedsiębiorców, reforma więziennictwa oraz lepsza współpraca międzynarodowa na tym skupiać się będą działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ciągu najbliższych 500 dni. Tak zapowiedział Minister Sprawiedliwości. 13

14 SERWIS DOMOWY ZMIANY PRAWNE Pomoc dla powodzian co nowego? Rozporządzeniem w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, zostali objęci również ci pracodawcy, którzy ponieśli szkody wskutek ostatniej powodzi. Żeby dostać pożyczkę, pracodawca powinien złożyć wniosek do kierownika Biura Terenowego Funduszu. Należy przy tym dołączyć 3 egzemplarze wykazu pracowników, których wynagrodzenia podlegają zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 7 dni. Obowiązująca od 13 sierpnia 2010 r. ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. przewiduje zaś, iż na odbudowę firm, zatrudniający do 50 osób, mogą otrzymać nieoprocentowane pożyczki do 50 tys. zł. Na podstawie znowelizowanych tego samego dnia przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, poszkodowani przedsiębiorcy mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Środki te będą przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Osoby, które z powodu powodzi nie były w pracy, są usprawiedliwione. Prowadzących gospodarstwa rolne i ich rodziny można zatrudniać przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Bezrobotni mogą wziąć udział w pracach interwencyjnych. Bez pomocy nie pozostaną także rolnicy. Ustawodawca przyjął rozwiązania dotyczące wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze mogą trafiać do dużych gospodarstw rolnych najbardziej poszkodowanych przez powódź. Rolnicy mogą otrzymać do 300 tys. zł. na odbudowę upraw rolnych. Pomoc dla powodzian dotyczy też wypłaty premii gwarancyjnych i spłaty kredytów mieszkaniowych starego portfela. Osoby poszkodowane przez ostatnią powódź objęte są taką samą pomocą, jak ofiary powodzi w maju i czerwcu bieżącego roku. Od 13 sierpnia obowiązuje też rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. Poza tym od 21 lipca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Zawiera ono wzór wniosku o zasiłek celowy w związku z powodzią, obsunięciem się ziemi lub huraganem w 2010 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw umożliwia wykorzystanie uproszczonej procedury administracyjnej (zgłoszenie) poprzedzającej odbudowę zniszczonych obiektów w innym niż dotychczas miejscu, niezagrożonym ponownym zniszczeniem. Określa ona też zasady i warunki, na których odbudowa budynków w miejscu dotychczasowym zapewniałaby bezpieczeństwo ich użytkownikom. Ustawa przewiduje ułatwienia finansowania odbudowy zniszczonych obiektów (np. zwolnienia z podatków dochodowych, dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na zakup gruntów przeznaczonych do odbudowy budynków, zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, w innym miejscu). Ustawa przeciw powodziom 25 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Upraszcza ona i przyspiesza przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Nie trzeba długo mieszkać Wyborcy chcący głosować w wyborach do rady gminy nie będą musieli być mieszkańcami tej gminy od co najmniej roku. Cenzus zamieszkania likwiduje ostatnia nowelizacja Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Poprzednie przepisy, przewidujące dla wyborców zarówno obywateli polskich, jak i innych krajów UE wymóg wpisu do stałego rejestru wyborców najpóźniej na 12 miesięcy przed wyborami, zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją (wyrok z 20 lutego 2006 r., sygn. K 9/05). 14

15 SERWIS DOMOWY Skarga na błędny wyrok Przy dochodzeniu odszkodowania za niezgodne z prawem działanie sądu konieczność uzyskania prejudycjalnego rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego będzie zachodzić tylko w przypadku prawomocnych orzeczeń korzystających z powagi rzeczy osądzonej. Domaganie się odszkodowania bez tego wymogu będzie natomiast możliwe w odniesieniu do wszystkich prawomocnych orzeczeń, w których skarga do SN nie przysługuje. Sąd powszechny będzie więc mógł sam zbadać zgodność orzeczeń z prawem, co znacznie uprości i przyspieszy postępowanie, zmniejszając jego koszty. Tzw. prejudykaty będą zaś wymagane tylko w sprawach o największej wadze i skomplikowanych. Tak m.in. przewiduje, wchodząca życie 25 września, ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Doradca znowelizowany 7 sierpnia br. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Wśród licznych zmian, warto zwrócić uwagę, iż znacznie lepiej chroni ona informacje przekazywane przez klienta w toku świadczenia na jego rzecz usług doradztwa podatkowego. Stalking, czyli uporczywe nękanie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało przepisy dotyczące karalności tego zjawiska. Aktualnie określenie stalking rozumiane jest jako złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia. Obejmuje ono zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu, obserwowaniu albo kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli, które w efekcie prowadzi do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo. W polskim Kodeksie karnym nie było do tej pory przepisów przewidujących karalność za tego rodzaju czyny. Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło propozycje nowych regulacji w Kodeksie karnym, przewidujących kary więzienia. Ściganie przestępstwa ma się odbywać na wniosek pokrzywdzonego. Stop dopalaczom PROJEKTY Przyjęty przez rząd projekt ma ograniczyć użycia narkotyków w Polsce. Zgodnie z nim, prokurator i sąd będą mogli odstąpić od ścigania za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w sytuacjach, gdy dana osoba posiada nieznaczne ilości narkotyków przeznaczonych na własny użytek i nie jest dilerem. Zabronione ma być prowadzenie reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających. Nie będzie też można reklamować środków spożywczych lub innych produktów (dopalaczy) poprzez sugerowanie, że posiadają one działanie (nawet w razie użycia niezgodnego z przeznaczeniem) podobne do substancji psychotropowych lub środków odurzających. Zaś z dniem 25 sierpnia br. ustawodawca uzupełnił Wykaz środków odurzających o nowe zakazane substancje będące składnikami tzw. dopalaczy. Egzaminy dla prawników Poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych ma na celu uregulowanie warunków przystępowania do państwowych egzaminów prawniczych, zasady ich przeprowadzania, uprawnienia przysługujące po ich zdaniu oraz zasady wykonywania podstawowych czynności prawniczych przez doradców prawnych. Doradcy prawni, którzy zdali egzamin I stopnia, będą mogli udzielać porad prawnych, sporządzać opinie, pisma procesowe i umowy oraz występować przed organami administracji publicznej i wykonywać zastępstwo stron przed sądami powszechnymi w sprawach należących do właściwości sądów rejonowych, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego. Egzaminy II stopnia będą zaś egzaminami zawodowymi, dającymi możliwość wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza czy ubiegania się o powołanie na stanowisko asesora prokuratorskiego. 15

16 FINANSE AKTUALNOŚCI Nowe instrumenty dla eksporterów Ministerstwo Gospodarki poszerza ofertę kredytów dla eksporterów oraz obniża koszty ich uzyskania. Nowe propozycje znajdą się w ofercie Banku Gospodarstwa Krajowego jeszcze w 2010 r. Polski eksporter będzie mógł skorzystać z 3 możliwości: kredytu dla nabywcy, kredytu na prefinansowanie produkcji (inwestycyjny) i kredytu na refinansowanie kredytu dostawcy (obrotowy). Podziel się opinią Klienci banków, którzy dokonywali przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w okresie obowiązywania ujednoliconych zasad, tj. od 1 stycznia 2010 r., mogą wypełnić ankietę. W grudniu 2008 r. Komitet Europejskiego Sektora Bankowego przyjął wspólne ogólnoeuropejskie zasady dotyczące ułatwiania konsumentom przenoszenia rachunków bankowych pomiędzy bankami. Zasady te zostały implementowane przez Związek Banków Polskich w Rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie przenoszenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Mając na względzie, że ww. wspólne zasady zostały przyjęte na zasadzie samoregulacji sektora bankowego, Komi- sja Europejska chce uzyskać informacje od klientów banków na temat ich funkcjonowania w praktyce. W tym celu uruchomiła ankietę on-line dotyczącą doświadczeń konsumentów przy przenoszeniu rachunków bankowych, która jest dostępna w języku polskim. STAWKI I WSKAŹNIKI Deficyt budżetowy Ministerstwo Finansów podało szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń lipiec 2010 r. W tymże okresie oszacowano: dochody budżetu państwa na kwotę ,6 mln zł, wydatki budżetu państwa na kwotę ,9 mln zł, deficyt budżetu państwa na kwotę ,3 mln zł. Przypomnijmy, że deficyt budżetu państwa za cały zeszły rok wyniósł mln zł. Firmy odkładają inwestycje W czerwcu br. depozyty gospodarstw domowych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,3 %, a przedsiębiorstw o 3,5 %. Nadal bardzo wolno rośnie wartość kredytów zaciągniętych przez firmy. W czerwcu zwiększyły one zadłużenie w sektorze finansowym tylko o 0,7 % podał NBP. Te dane świadczą o ciągle niskiej skłonności przedsiębiorstw do inwestycji ocenia Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan. Tylko niewiele ponad 20 % polskich przedsiębiorstw wprowadza innowacje, średnia dla UE wynosi 39,5 %, a w Niemczech przekracza 70 %. ZMIANY PRAWNE Ocena inwestorów Podmiot, który planuje nabyć znaczny pakiet akcji, musi o swoich zamiarach zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego. Zmiany przewiduje obowiązująca już ustawa z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Określa ona m.in. szczegółowe procedury i kryteria oceny przez KNF podmiotu zamierzającego nabyć znaczny pakiet akcji. W pewnych przypadkach Komisja ma prawo zgłosić sprzeciw odnośnie do planowanego nabycia pakietu akcji lub stania się podmiotem dominującym instytucji finansowej. Nowelizacja wdraża postanowienia dyrektywy 2007/44/WE. 16

17 PODATEK AKCYZOWY ZMIANY PRAWNE Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych 1 września 2010 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów, które określa warunki dotyczące miejsca odbioru wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych powinno: 1. być właściwie dostosowane do bezpiecznego wprowadzenia tych wyrobów; 2. spełniać warunki zapewniające możliwość wykonywania kontroli wyrobów akcyzowych, na podstawie odrębnych przepisów; 3. być odpowiednio oznaczone i wydzielone, w szczególności za pomocą trwałego oznaczenia. Duże zmiany w akcyzie 1 września wchodzi w życie ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Wdraża ona regulacje dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego. Przewiduje m.in. teleinformatyczny system obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych. Przewidziano ponadto, iż wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie mogło być rozpoczęte po uzyskaniu dokumentu w formie elektronicznej e-ad bądź po sporządzeniu w formie papierowej dokumentu go zastępującego. Nowelizacja doprecyzowuje też warunki dopuszczające do wystawienia dokumentu zastępującego raport odbioru. Jeśli system był niedostępny i przywrócono jego dostępność w trakcie przemieszczania wyrobów akcyzowych, zainteresowany podmiot ma obowiązek uzyskania dokumentu e-ad. Podobnie w przypadku warunków użycia dokumentu zastępującego raport wywozu. Wyeliminowano ponadto np. wątpliwości co do opodatkowania akcyzą energii elektrycznej w razie, gdy energia ta po jej opodatkowaniu stanie się ponownie przedmiotem czynności podlegającej opodatkowaniu. UMOWY I PISMA Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia Minister Finansów określił wzór dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Stanowi on załącznik do rozporządzenia, które wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. Stawki na wyroby tytoniowe w górę PROJEKTY Ministerstwo Finansów przekazało na stały komitet Rady Ministrów propozycję założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Zapowiada ono podniesienie stawek akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe, żeby dostosować je do wymogów unijnych. Od stycznia za paczkę papierosów trzeba będzie zapłacić średnio o około 20 groszy więcej. Podwyżka akcyzy mocniej dotknie tych, którzy palą tak zwane skręty. Akcyza na tytoń do skręcania zostanie podniesiona z 32 euro do 40 euro za kilogram. Zatem 40-gramowa paczka tytoniu może zdrożeć o 1,28 zł. Podwyżki czekają palaczy co roku. Polska zobowiązała się bowiem, że w 2018 r. osiągnie minimum akcyzowe wynoszące 90 euro za tysiąc sztuk papierosów. Do tak wysokiego poziomu będziemy dochodzić stopniowo. Po 1 stycznia 2011 r. minimalna stawka to 64 euro za 1000 papierosów. Jednak, mimo podwyżek stawek podatku, budżet z akcyzy dostanie o blisko miliard złotych mniej niż przed rokiem. 17

18 T w ó j D o r a d c a p o l e c a

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.)

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. 2015.385 j.t.) Bezzwrotna pomoc finansowa na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP dla przedsiębiorców, którzy z przyczyn niezależnych od nich, w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń wwozu produktów na terytoria

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd

Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd Styczeń 2017 Pn Wt Śr Czw Pt So Nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 / 2 stycznia 2017 r. upływa termin na: Złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r.

Spraw Wewnętrznych i Administracji. z dnia r. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r. Lp. INFORMACJA o najważniejszych nowych przepisach prawnych lub ich zmianie dotyczących lokalnego transportu zbiorowego opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w III kwartale 2004r. Hasło

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870)

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 870) USTAWA z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Pomoc może mieć formę:

1. Wstęp. Pomoc może mieć formę: Informacja o pomocy dostępnej ze środków publicznych oraz firm dla osób, przedsiębiorstw i instytucji, które ucierpiały w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku. 1 1. Wstęp Poniższa informacja będzie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH

INFORMACJA M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH M I N I S T E R S T W O F I N A N S Ó W DEPARTAMENT PODATKÓW DOCHODOWYCH INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok 1,89% 98,11% podatnicy w I przedziale podatkowym

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI USUWANIE SKUTKÓW POWODZI 1. Wstęp Z uwagi na poważne szkody, jakie wyrządziła powódź, która miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r., wprowadzone zostały szczególne rozwiązania prawne, mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa, październik 2015 r. www.mf.gov.pl I. Dane

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax:

Departament Podatków Dochodowych. ul. Świętokrzyska 12, Warszawa. tel.: , fax: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 33 26, fax: +48 22 694 33 31 Departament Podatków Dochodowych e-mail:sekretariat.dd@mf.gov.pl Warszawa 2016 r. www.mf.gov.pl I. Dane ogólne Informacja

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych

SPIS TREŚCI. www.meritum-ubezpieczenia-spoleczne.abc.com.pl 5. 11 Słowo wstępne. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI 11 Słowo wstępne 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. System ubezpieczeń społecznych 22 1. Podstawowe pojęcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym...

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

AKTY PRAWNE BĘDĄCE PODSTAWĄ UZYSKANIA POMOCY FINANSOWEJ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I n f o r m a t o r dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października

Bardziej szczegółowo

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46

EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 EVA - uproszczony podatek od działalności gospodarczej 2015-12-17 15:53:46 2 W 2003 roku wszedł w życie nowy rodzaj podatku przyjęty za Ustawą nr XLIII z 2002 r. (zwaną dalej Ustawa o EVA) tzw. uproszczony

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 25 czerwca 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę?

Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? Jaka jest wysokość stawki odsetek? Czy organ podatkowy może zastosować ulgę w spłacie odsetek za zwłokę? W jakich przypadkach naliczane są odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych? Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 9 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu.

3) tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków Funduszu. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. 47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1A Obrazki : drukuj :: nie drukuj :: Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych

1. Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych Zmiany zawarte w projekcie ustawy z dnia 21 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 1. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ ORAZ WSPARCIE SZKOLENIOWO- DORADCZE W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 Nabór kandydatów na ławników Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. wystąpił do Rady Miejskiej w Dobiegniewie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku.

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie. Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 2005 r.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 2005 r. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. 2005, nr 177, poz. 1468 ze zm.) Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady zwrotu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

ZUS Styczeń

ZUS Styczeń ZUS 2017 Styczeń 2017 www.infakt.pl Plan 1. Mały czy duży ZUS 2. Procentowa wysokość składek 3. Mały ZUS w 2017 roku 4. Duży ZUS w 2017 roku 5. FP - kiedy opłaca go przedsiębiorca 6. Składka zdrowotna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 8 UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie.

zwanym dalej osobami uprawnionymi, jeżeli wysokość tych świadczeń nie przekracza, na dzień 30 czerwca 2017 r., kwoty 2000,00 zł miesięcznie. Projekt USTAWA z dnia.. 2017 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo

Bardziej szczegółowo