D O R A D C A P O D A T K O W Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D O R A D C A P O D A T K O W Y"

Transkrypt

1 w r z e s i e ń n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej założyć spółkę z o.o.? 8 Dokumenty paszportowe 13 Pomoc dla powodzian co nowego? 14 Doradca znowelizowany 15 FINANSE Zagraniczni przewoźnicy 4 VAT do poprawki 4 Przeciwko podwyżce VAT 4 Szkolnictwo zawodowe 9 Wnioski o zaliczki z FGŚP 9 Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników 9 Nowe instrumenty dla eksporterów 16 Firmy odkładają inwestycje 16 Ocena inwestorów 16 PODATEK AKCYZOWY Handel internetowy pod lupą 5 Gruntowne zmiany w Ordynacji 5 Fakturę wyślesz mailem 5 Rehabilituj się z ZUS 10 ZUS informuje o stanie konta 11 Nowe zasady łączenia emerytury z pracą 12 Duże zmiany w akcyzie 17 Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych 17 Stawki na wyroby tytoniowe w górę 17

2 s ł o w o o d d o r a d c y T E R M I N Y wrzesień Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. 7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o p.d.o.p. 7. Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i przekazanie podatnikowi informacji CIT Zapłata podatku w formie karty podatkowej za sierpień. 10. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za sierpień osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. 10. Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za sierpień. 15. Złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za sierpień. 15. Wpłata podatku od nieruchomości, podatku leśnego za wrzesień i III raty podatku rolnego osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. 15. Wpłata III raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego osoby fizyczne. 2

3 T E R M I N Y wrzesień 2010 PODATKI DOCHODOWE 15. Wpłata II raty podatku od środków transportowych. 15. Wpłata składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP za sierpień pozostali płatnicy składek. 20. Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych i od podatkowej grupy kapitałowej za sierpień. 20. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (w tym liniowego) oraz z umów najmu i dzierżawy za sierpień. 20. Wpłata kwot pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło wypłaconych w poprzednim miesiącu. 20. Wpłata przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o p.d.o.f., pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za sierpień. 20. Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za sierpień. 20. Wpłata na PFRON za sierpień. 27. Deklaracja i rozliczenie podatku VAT i akcyzy. 27. Złożenie informacji podsumowującej (składanej elektronicznie). 30. Wpłata II raty odpisów na ZFŚS. Zbycie samochodu PROJEKTY Będą zmiany w podatkach dochodowych Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Planuje się dostosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do prawa wspólnotowego oraz doprecyzowanie zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu udziału w spółkach nie będących osobami prawnymi. ODPOWIEDZI Pytanie: Jan K. w listopadzie 2009 r. kupił prywatnie samochód. Sprzedał go w czerwcu 2010 r. Czy uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy powinien być wykazany w zeznaniu podatkowym? Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpłatne zbycie rzeczy ruchomych jest jednym ze źródeł przychodów, z którego dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Odpłatne zbycie ruchomości powoduje powstanie obowiązku podatkowego, jeżeli zbycie nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zbycie rzeczy ruchomej po upływie tego okresu nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania. Ponieważ nabycie nastąpiło w listopadzie 2009 r., to półroczny okres upłynął z dniem 30 maja 2010 r. Dochód uzyskany ze sprzedaży samochodu czerwcu 2010 r. nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nie trzeba go wykazywać w zeznaniu rocznym. INTERPRETACJE Przychody menedżerów Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli tego rodzaju umowy zawierane są w ramach prowdzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również w formie spółki niemającej osobowości prawnej. Tak wyjaśnił Minister Finansów w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prawno-podatkowej kwalifikacji przychodów uzyskiwanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki niemającej osobowości prawnej. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z r., nr DD2/033/95/KBF/10/403 3

4 SERWIS VAT INTERPRETACJE Zagraniczni przewoźnicy Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą VAT-u od okazjonalnych przewozów osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju. Wskazał w niej, że w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C-311/09, nie stosuje się dotychczasowych przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie okazjonalnych przewozów, z wyjątkiem 34 ust. 2 tego rozporządzenia. Zatem podmioty mające siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, świadczące na terytorium kraju usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju (w innych państwach członkowskich niż Polska) są zobowiązane do stosowania ogólnych zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu świadczenia przedmiotowych usług na terytorium Polski. Powyższe oznacza, iż podmioty te są zobowiązane do zarejestrowania się w Polsce jako podatnicy podatku od towarów i usług w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście, składania deklaracji podatkowych odpowiednio za okresy miesięczne lub za okresy kwartalne, w których rozliczają podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług okazjonalnego przewozu osób autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju według stawki 7 %, uwzględniając pokonane odległości. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach MF. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z r., nr PT2/8133/37/261/ZSW/2010/636 ORZECZENIA Korekta deklaracji VAT Spółka nie może złożyć korekty deklaracji VAT w zakresie zobowiązania podatkowego, co do którego wcześniej organ podatkowy wydał decyzję określającą. W takim przypadku złożenie korekty deklaracji będzie bezskuteczne. Żeby zaś skorygować zobowiązanie podatkowe, spółka musi wzruszyć decyzję organu podatkowego. Wyrok WSA w Warszawie z r., sygn. III SA/Wa 1952/09 VAT do poprawki PROJEKTY Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 28 lipca 2010 r. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Konieczność nowelizacji ustawy VAT wynika z obowiązku implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady 2009/162/UE. Potrzebna jest też zmiana przepisów ustawy VAT w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu niektórych pojazdów samochodowych. Nowelizacja ustawy VAT ma też służyć wykonaniu wyroku TSUE w sprawie C-311/09 KE przeciwko Polsce, dotyczącego możliwości obliczania VAT od usług okazjonalnych przewozów osób świadczonych przez zagranicznych przewoźników w sposób inny niż na zasadach ogólnych. AKTUALNOŚCI Przeciwko podwyżce VAT W związku z planowanymi zmianami w zakresie zwiększenia obowiązujących stawek podatku VAT, Stowarzyszenie Podatników w Polsce wystąpiło do Ministra Finansów z apelem o odstąpienie od tego zamierzenia. Wieloletni plan finansowy państwa na lata przewiduje, że w 2011 r. będą obowiązywać trzy nowe stawki podatku od towarów i usług: 5, 8 i 23 %. Podstawowa stawka VAT wzrośnie więc o 1 punkt procentowy i wyniesie 23 %. Gdyby miało dojść do przekroczenia progów ostrożnościowych związanych z długiem publicznym, w 2012 czy w 2013 roku rząd dopuszcza kolejne podwyżki VAT. Zdaniem PKPP Lewiatan rząd powinien zadbać o minimalizację wszelkich niezamierzonych ubocznych skutków podwyżek VAT. 4

5 PROCEDURY PODATKOWE ZMIANY PRAWNE Gruntowne zmiany w Ordynacji Parlament kończy prace nad nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zmiany mają ułatwić składanie dokumentów podatkowych w formie elektronicznej, pozwolą na udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i wprowadzą możliwości rozliczania nadpłat VAT przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nowelizacja przewiduje też zmianę w zakresie mechanizmu określania wysokości odsetek za zwłokę w regulowaniu zaległości podatkowych (podwyższona stawka ma stanowić 2-krotność podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, powiększoną o 2 punkty procentowe, nie może być jednak niższa niż 8%). Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, obecnie odsetki te są niższe niż oprocentowanie kredytów obrotowych w bankach. Zmodyfikowane mają być także zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które stanowią pomoc publiczną na szkolenia, zatrudnienie i pomoc regionalną. Ustawa nakłada obowiązek częstszego niż dotąd sporządzania oraz przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych przez przedsiębiorców rachunkach bankowych (zamiast raz w miesiącu, jak dotychczas, dwa razy). Nowelizacja doprecyzowuje zasady wszczynania postępowań w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych i rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Zgodnie z orzeczeniem TK, zrównane mają być prawa byłych wspólników spółki cywilnej do odzyskania nadpłaconego podatku VAT z prawami pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż chodzi w tym przypadku o prawo majątkowe podlegające ochronie konstytucyjnej. Uznano bowiem, iż w obowiązującym dotąd stanie prawnym wierzyciel podatkowy, którym jest Skarb Państwa, otrzymywał nieprzysługujące mu świadczenie podatkowe kosztem wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Nowelizacja zawiera też przepisy uprawniające Ministra Finansów do przetwarzania, m.in. w celach analityczno-sprawozdawczych, danych zawartych w deklaracjach podatkowych, pod warunkiem zachowania przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych: skarbowej, bankowej i zawodowej. Minister będzie też mógł upoważnić podległy mu organ podatkowy do przekazywania i otrzymywania informacji podatkowych od właściwych instytucji państw członkowskich Unii Europejskiej o przychodach z oszczędności. Handel internetowy pod lupą Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw ma służyć zwiększeniu skuteczności kontroli skarbowej oraz ograniczenia rozmiarów szarej strefy, zwłaszcza w zakresie e-handlu. Przewidziano rozszerzenie uprawnień organów kontrolnych do pozyskiwania informacji o handlujących za pośrednictwem Internetu. Nowelizacja doprecyzowuje ponadto inne uprawnienia organów kontroli skarbowej. Nowe regulacje mają też uprościć i uelastycznić proces kontroli i audytu środków pochodzących z funduszy unijnych. Większość tych przepisów weszła w życie 30 lipca br. Deklaracje VAT Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług wraz z objaśnieniami, określone w załącznikach nr 1-5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r. Tak przewiduje rozporządzenie z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług. AKTUALNOŚCI Fakturę wyślesz mailem Minister Maciej Grabowski zapowiedział 23 lipca br. na spotkaniu delegacji Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, że wyda rozporządzenie w sprawie e-faktur zgodnie z jej postulatami. W czerwcu zaprezentowała ona propozycje koniecznych zmian do ustawy o VAT. Wśród nich zawarta jest koncepcja nowego podejścia od e-fakturowania. Projekt Rady zakłada zrównanie pozycji faktur papierowych i elektronicznych. Integralność oraz źródło pochodzenia mają być zapewnione przez podatnika, bez wskazywania żadnej określonej formy dla e-faktury. 5

6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZMIANY PRAWNE Znakowanie pojemników Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia określa od 28 lipca 2010 r. sposób oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych. Pojemniki i zbiorniki służące do przechowywania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych i do pracy z nimi oraz widoczne rurociągi zawierające lub służące do transportowania takich substancji lub takich preparatów należy oznakowywać specjalnymi znakami ostrzegawczymi. Kontrola produktów Z dniem 28 lipca br. Rada Ministrów, nie zmieniając zasad kontroli produktów, uporządkowała i dostosowała krajowe przepisy dotyczące zatrzymania produktów do nowego stanu prawnego obowiązującego w dziedzinie nadzoru rynku w Unii Europejskiej. Zmodyfikowano rozporządzenie w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem produktów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one wymagań dotyczących bezpieczeństwa. Zmiany wprowadzono także do rozporządzenia w sprawie działań podejmowanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych lub innych wymagań Obecnie w UE zagadnienia związane z nadzorem rynku są kompleksowo uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Zmiana w egzekucji cywilnej Komornik musi podjąć postępowanie egzekucyjne jedynie w sytuacji, gdy ma być ono prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Może złożyć sprzeciw wobec zlecenia wierzyciela, który może swobodnie wybrać komornika na terenie całego kraju. Komornik ma więc prawo do odmowy przyjęcia wniosku o podjęcie czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, które byłyby prowadzone poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir. Rada właściwej izby komorniczej może zobowiązać komornika do zatrudnienia wskazanego asesora komorniczego. Również prezes właściwego sądu apelacyjnego może go do tego zobowiązać, jednak tylko w wymienionych w ustawie taksatywnie przypadkach i po zasięgnięciu opinii właściwej izby komorniczej. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 lipca 2010 r., która wejdzie w życie 9 września br. Wyroby medyczne Większość przepisów nowej ustawy o wyrobach medycznych wejdzie w życie 18 września br. Ustawa określa m.in.: zasady wprowadzania do obrotu i do używania: wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, systemów i zestawów zabiegowych złożonych z wyrobów medycznych; zasady sprawowania nadzoru nad: wytwarzaniem wyrobów medycznych i wprowadzaniem ich do obrotu i do używania, takimi wyrobami wprowadzonymi do obrotu i do używania, incydentami medycznymi oraz działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa tych wyrobów; procedury oceny zgodności i wymagania zasadnicze dotyczące wyrobów medycznych; obowiązki importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych; zasady używania i utrzymywania wyrobów medycznych. 6

7 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA Czym jest korupcja? Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie zacznie obowiązywać 2 września br., z wyjątkiem przepisów, które upoważniają CBA do ścigania korupcji w sporcie te wejdą w życie 16 października br. Dotyczy ona konieczności wykonania wyroku TK z 23 czerwca 2009 r. w zakresie m.in. definicji korupcji. Korupcją będzie czyn: 1. polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 2. polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji; 3. popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy(instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie; 4. popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy(instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie. Określono też pozycję i uprawnienia pełnomocnika do spraw kontroli przetwarzania przez CBA danych osobowych, który ma sprawować nadzór nad ich gromadzeniem i wykorzystywaniem oraz niszczeniem zgodnie z prawem. Na nowych zasadach będą wykonywane np. oględziny. Nowelizacja ma służyć poprawie funkcjonowania CBA. Wsparcie firm poszkodowanych przez kryzys Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego reguluje od 17 sierpnia br. warunki przyznawania pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w wyniku światowego kryzysu. Określa ono szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem. Pomoc jest udzielana przedsiębiorcom, którzy nie byli zagrożeni w dniu 1 lipca 2008 r., ale którzy stali się zagrożonymi po tym dniu w wyniku światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Pomoc ma być udzielana do końca 2010 r. Obrót wyrobami pirotechnicznymi Obrót wyrobami o wysokim poziomie niebezpieczeństwa będzie wymagał uzyskania koncesji. Wyroby pirotechniczne będą dzielone na 4 grupy: widowiskowe, do użytku teatralnego, do pojazdów i wyroby przeznaczone do innych celów (np. do stosowania w leśnictwie, ratownictwie i rolnictwie). Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, która wejdzie w życie 9 września br., dostosowuje polskie prawo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/23/WE w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych. Na co wsparcie z PO IG? Minister Rozwoju Regionalnego zmieniła rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Określa ono na nowo, jakie wydatki można uznać za kwalifikujące się do objęcia wsparciem. W wypadku badań przemysłowych lub prac rozwojowych intensywność wsparcia zwiększa się o 15 punktów procentowych, lecz nie więcej niż do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków określonych w nowych przepisach. 7

8 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA AKTUALNOŚCI Otwarty Internet? Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne poświęcone neutralności sieci i otwartego Internetu. Konsultacje mają charakter otwarty i mogą brać w nich udział wszystkie zainteresowane strony mi.n. dostawcy usług i treści, użytkownicy, przedstawiciele sektora, instytucje badawcze. Termin nadsyłania stanowisk upływa 30 września br. Odpowiedzi otrzymane przez Komisję Europejską zostaną wykorzystane w przygotowywanym przez Komisję Europejską raporcie na temat neutralności sieci, którego publikacja przewidziana jest przed końcem tego roku. Konsultacje społeczne na temat dyrektywy o usługach Termin transpozycji dyrektywy o usługach do prawa krajowego minął z końcem grudnia 2009 r. Od stycznia 2010 r. wszystkie państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską uczestniczą w procesie wzajemnej oceny, która obejmuje niektóre aspekty ich prawa krajowego mające zastosowanie do usługodawców. Konsultacje na temat elementów prawa krajowego podlegających ocenie potrwają do dnia 13 września 2010 r. W ramach procedury wzajemnej oceny Komisja zachęca zainteresowane strony, aby dzieliły się swoimi analizami i uwagami na temat środków krajowych, nakładających w dalszym ciągu pewien rodzaj ograniczeń prawnych, które mają wpływ na podejmowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie transgranicznej działalności usługowej. Komisja przekaże wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, a wnioski z konsultacji zainteresowanym podmiotom do końca roku. PROJEKTY Łatwiej założyć spółkę z o.o.? Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada ułatwienie i przyspieszenie zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także uproszczenie związanej z tym procedury. Celem jest stworzenie uproszczonej procedury zawiązania i rejestracji spółki z o.o. Nowelizacja wprowadza zatem alternatywny (konkurencyjny) model tworzenia i rejestrowania spółek z o.o., modyfikując niektóre wymagania ustawowe dotyczące zakładania i rejestracji tych spółek. Planuje się mianowicie umożliwienie utworzenia spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. Ma to być to uprawnienie, a nie obowiązek założycieli. Wzorzec umowy będzie bowiem jedynie koniecznym do zastosowania instrumentem prawnym w przypadku, gdy założyciele spółki z o.o. wyrażą wolę skorzystania z uproszczonego i przyspieszonego procesu rejestracji spółki z o.o. (tzw. tryb S24). Osoby, które uznają, że wzorzec umowy spółki z o.o. nie odpowiada ich specyficznym potrzebom, będą mogły stosować dotychczasowy sposób sporządzania umowy spółki z o.o. i jej rejestracji, nie będąc związanymi postanowieniami wzorca umowy. Elastyczność proponowanego rozwiązania zakłada, że spółka z o.o. może być zarejestrowana przy wykorzystaniu wzorca umownego, a już po zarejestrowaniu w tym trybie mogą być dokonywane na zasadach ogólnych zmiany umowy spółki. Przewidziano też wprowadzenie możliwości rejestrowania spółki z o.o. przy wykorzystaniu Internetu (drogą elektroniczną). Projekt zakłada zniesienie wymogu aktu notarialnego dla umowy spółki z o.o. zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o. Dla zawarcia umowy spółki z o.o. wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności zarówno w przypadku rejestrowania spółki z o.o. w trybie S24 drogą elektroniczną, jak i papierową. Przewidziano wyłączenie możliwości wnoszenia w celu powstania spółki tworzonej w trybie uproszczonym wkładów niepieniężnych. Projektowana nowelizacja pozwala także uniknąć konieczności posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z o.o. w organizacji. Projekt energetyki jądrowej gotowy Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Określa on szczegółowy zakres oraz terminy realizacji działań mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. 8

9 PRAWO PRACY STAWKI I WSKAŹNIKI Szkodliwe pyły 21 sierpnia br. zmieniły się wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Tak przewiduje nowe rozporządzenie Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wypłaty wynagrodzeń O blisko jedną piątą wzrosła liczba przypadków niewypłacenia pensji pracownikom zakładów kontrolowanych przez inspektorów pracy w I półroczu br. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Kwota niewypłaconych im należności zwiększyła się z 68 mln zł do 110 mln zł. ZMIANY PRAWNE Szkolnictwo zawodowe W ostatnim czasie Minister Edukacji Narodowej określiła podstawy programowe kształcenia w wielu zawodach. Od 28 lipca br. obowiązują nowe wymogi dotyczące kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka śro- dowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik. Natomiast 8 września wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz. UMOWY I PISMA Wnioski o zaliczki z FGŚP Od 20 lipca br. tryb składania wniosków o wypłatę zaliczki z FGŚP i dokumenty, które należy do nich dołączyć, oraz sposób przekazywania środków z Funduszu określa rozporządzene MPiPS z 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Rozporządzenie określa wzory wniosków: pracownika o wypłatę zaliczki na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń pracowniczych i pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet należnych świadczeń z Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Wnioski należy składać kierownikowi Biura Terenowego Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy. INTERPRETACJE Pomoc dla niepełnosprawnych pracowników Odpowiadając na pismo POPON Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wskazało podstawy prawne udzielania pomocy finansowej niepełnosprawnym pracownikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku powodzi. Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, środki zfron mogą być przeznaczane na: odtworzenie infrastruktury i wyposażenie utraconych lub zniszczonych miejsc pracy, ratowanie zagrożonych likwidacją, na skutek powodzi, warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez dysponentów zfron (z wyłączeniem środków z pomocy indywidualnej), wspólne przedsięwzięcia pracodawców lub pomoc bezzwrotną na usuwanie skutków powodzi u innego pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (w wysokości 10% środków dużego zfron. Warunkiem wydatkowania środków na ww. cele jest uzyskanie zgody PFRON. Pismo MPiPS z r., nr BON-I EW/10 9

10 SERWIS ZUS Powodzianie mogą płacić z opóźnieniem Przedsiębiorcy dotknięci sierpniową klęską powodzi mogą opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zainteresowani powinni jak najszybciej złożyć wniosek do ZUS. Płatnicy składek, którzy zostali poszkodowani w sierpniowej powodzi, mają możliwość opłacenia składek za lipiec, sierpień i wrzesień do końca tego roku, czyli do 31 grudnia. Oznacza to, że składki te staną się wymagalne dopiero od 1 stycznia 2011 r. i od tego też terminu będą naliczane odsetki za zwłokę. Wszyscy przedsiębiorcy dotknięci sierpniową powodzią i zainteresowani możliwością późniejszego opłacenia składek powinni złożyć w ZUS stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać w każdej jednostce ZUS, można je także ściągnąć TUTAJ. Możliwość opłacenia składek po terminie nie zwalnia jednak płatników składek od obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych. 30 września mija zaś termin płatności składek za kwiecień, maj i czerwiec dla płatników dotkniętych wiosenną powodzią, którzy skorzystali z możliwości przesunięcia płatności składek. Wzór oświadczenia można pobrać w każdej jednostce ZUS, można je także ściągnąć TUTAJ. Więcej na ten temat na stronach ZUS-u. PORADY Rehabilituj się z ZUS Blisko 36 tys. osób odbyło w tym roku oferowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitację leczniczą. Wykorzystanych zostało już ponad 50 % dostępnych miejsc. Rehabilitacja lecznicza odbywa się w ramach prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prewencji rentowej. Prawo do skorzystania z niej mają ubezpieczeni zagrożeni częściową lub całkowitą niezdolnością do pracy, osoby uprawnione do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego oraz osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Rehabilitacja odbywa się w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Pośród osób, które podlegają rehabilitacji, są osoby ze schorzeniami: narządu ruchu, układu krążenia, psychosomatycznymi, układu oddechowego oraz kobiety po operacji onkologicznej gruczołu piersiowego. Podstawą do skierowania na rehabilitacje leczniczą jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji wystawione przez lekarza orzecznika ZUS. Co istotne, ZUS ponosi wszystkie związane z rehabilitacją koszty, wraz z kosztami przejazdu. Na ten rok w 78 ośrodkach rehabilitacyjnych w całym kraju ZUS zakontraktował 75,5 tys. miejsc. Wykorzystanych zostało już blisko 42,6 tys. z nich. Z rehabilitacji leczniczej skorzystało dotychczas osoby, z czego większość, bo odbyła ją w trybie stacjonarnym. Najczęściej z rehabilitacji korzystały osoby ze schorzeniami narządu ruchu: w trybie stacjonarnym i w trybie ambulatoryjnym. Kolejną pod względem liczebności grupą, która dotychczas skorzystała z rehabilitacji były osoby ze schorzeniami układu krążenia: stacjonarnie i 677 ambulatoryjnie. ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie W I półroczu 2010 r. ZUS cofnął lub zawiesił wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę ponad 76 mln zł. To efekt prowadzonej systematycznie kontroli zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich w oparciu o zapisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Kontrole prowadzone są dwutorowo. Z jednej strony sprawdzana jest prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej prawidłowość wykorzystania zwolnień. Co ważne, ZUS prowadzi kontrole wśród osób, którym sam wypłaca zasiłek, a także na wniosek pracodawcy wśród pozostałych ubezpieczonych. Poza tym prawo do prowadzenia formalnej kontroli zwolnień lekarskich oraz kontroli ich wykorzystania mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. AKTUALNOŚCI Nowy, lepszy EUP ZUS uruchomił nową wersję Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dzięki nowym rozwiązaniom serwis będzie łatwiejszy w obsłudze i umożliwi załatwianie większej niż dotychczas liczby spraw. Nowa wersja EUP (http://eup.zus.com.pl/) wyposażona jest w szereg nowych funkcjonalności. Klienci Zakładu będą mieli do dyspozycji docelowo większą liczbę 10

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9

Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja? 9 sierpień 2011 nr 08 (24) DORADCA PODATKOWY Środki na założenie działalności 3 Przychody z nieruchomości we Francji 4 Pracowniczy program emerytalny 5 Handel w Internecie 8 Wygodniejszy KRS 8 Dalsza deregulacja?

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki

15 kwietnia 2014 nr 8(248) NOWOŚĆ! Sposób na płace: Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń 8 problemów z praktyki dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 kwietnia 2014 nr 8(248) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Pamiętaj o prenumeracie na 2014 r.! www.sklep.infor.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE NOWOŚĆ! Sposób na płace:

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo