OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia kotłowni na paliwo gazowe Część F - Wentylacja mechaniczna Część G Instalacja wewnętrzna gazu II. Część rysunkowa: 1. Rzut parteru inst. wod-kan. skala 1: 100 rys. nr 1 2. Rzut parteru inst. c.o. skala 1: 100 rys. nr 2 3. Rzut parteru wentylacja mechaniczna skala 1: 100 rys. nr 3 4. Rzut dachu skala 1: 100 rys. nr 4 5. Rzut parteru instalacja gazu skala 1: 100 rys. nr 5 6. Rzut kotłowni c.o. skala 1: 50 rys. nr 6 7. Schemat technologiczny kotłowni rys. nr 7

2 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego instalacji wew. wod - kan, gaz, c.o. z technologią kotłowni na oraz wentylacją mechaniczną w projektowanym budynku żłobka CZĘŚĆ A PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.Projekt architektoniczno-budowlany budynków. 1.2.Obowiązujące normy przepisy i normatywy. 1.3.Uzgodnienia międzybranżowe Dane wyjściowe: - zasilanie w wodę z istniejącego wodociągu DN150 w ul. W.Sikorskiego - odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji ogólnospławnej w ul. W Sikorskiego - zasilanie w gaz z sieci gazowej w ul. Sikorskiego w/g oddzielnego opracowania - odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sikorskiego - ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni na paliwo gazowe - warunki techniczne przyłączy wod-kan pismo L.dz. 527/WOD-KAN/2015 z dnia wydane przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - warunki przyłaczenbia do sieci gazowejm pismo znak PSG/5/ZDL/08/426/MK-WP /2015/k z dnia wydane przez PSG Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu CZĘŚĆ B INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN 1 Instalacja wodociągowa 1.1 Bilans wody: Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmując normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, jak dla złobków -ilość dzieci n=40 dzieci q=75l/d Qśr.dob = 3,0m3 /dob 1.2 Przepływ obliczeniowy wody wyniesie : qn = 5,32l/s q = 0,698 (5,32)0,5-0,12 q = 1,45 l/s = 5,2m3/h p.poż. jeden działające hydranty Dn25 q = 1 l/s 1.3 Wyznaczenie minimalnego ciśnienia dla inst. wodociągowej

3 wysokość od terenu do najwyżej zlokalizowanego punktu czerpalnego = 3,0 m przewidywane straty ciśnienia w instalacji wodociągowej = 3,0 m straty na wodomierzu głównym = 2,0 m straty na zaworze antyskażeniowym = 3,0 m ciśnienie wypływu = 20,0 m. Razem = 31,0 m. Wymagane ciśnienie wody P= 3,1 atm 1.4 Pomiar wody Do pomiaru ilości zużywanej wody przewiduje się wodomierz d=25 mm, za wodomierzem zamontowany będzie zawór antyskażeniowym tzw. izolator przepływów zwrotnych EA4760 D=40mm Socola Danfoss. 1.5 Instalacja wody ciepłej Pokoje g= 9 l/osobę/h Ghmax = 9x40 = 360 kg/h Zapotrzebowanie ciepła Q=360x(60-10)x0,86 = 15,5kW Główne poziomy wody zimnej i ciepłej do poszczególnych pionów prowadzone będą pod stropem parteru w w przestrzeni sufitu podwieszonego. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane będą jako kryte. Przewiduje się wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanej kotłowni gazowej w podgrzewaczu pojemnościowym. Nad przyborami w umywalni dzieci montowane będą termostatyczne baterie czerpalne z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43ºC, a w instalacjach prysznicowych do 38ºC, zapobiegające poparzeniu Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym wody Zgodnie z normą wewnętrzna instalacja wodociągowa jak również sieć wodociągowa winna być zabezpieczona przed przepływem wstecznym, który może doprowadzić do skażenia wody. Spełniając warunki normy, każdy punkt czerpalny wody musi spełniać jej wymogi. Przewiduje się następujące zabezpieczenia instalacji wodociągowej : -Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory pisuarowe i do spłuczek ustępowych sposób ich montażu /swobodny wypływ/ spełnia warunki normy. -Baterie natryskowe z ruchomą wylewką instalować tylko te, które mają fabryczne zabezpieczenie przeciw zassaniu wody brudnej. -Zawory ze złączką do węża D=15 mm za zaworem montować izolator przepływu HD 206 SOCLA DANFOSS -Hydranty D=25 - przed zaworem hydrantowym montować zawór zwrotny Socla 601

4 -Przyłącz wody za zestawem wodomierzowym zamontowany będzie izolator przepływów zwrotnych Dn=40mm typu EA 4760 SOCLA DANFOSS 1.7 Instalacja przeciwpożarowa Zabezpieczenie przeciwpożarowe wewnątrz obiektu stanowić będzie hydrant Dn 25 mm zasilane z instalacji wody zimnej, oddzielną instalacja, z zaworem priorytu na rurociągu do instalacji socjalno-bytowej. Instalacja pożarowa z rur stalowych ocynkowanycyh. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody budowlane pożarowych, w miejscu gdzie przechodzą rurociągi przewiduje się zabezpieczenia ognioochronne przy pomocy osłon oraz mas plastycznych. Zewnętrznym zabezpieczeniem pożarowym będzie projektowany hydrant p-poż d=80mm stojący zamontowany na istniejącym wodociągu Dn150 w ul. Sikorskiego 2.0 Kanalizacja sanitarna 2.1 Przepływ obliczeniowy Suma równoważników odpływu: ΣAWs = 44,5 qs =0,5 x vσaws = 3,3 l/s Do odprowadzenia w/w ilości ścieków projektuje się rury PVC 160 ze spadkiem 1,5% 2.2 Instalacja kanalizacji Główne poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką przyziemia. Piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych przebiegających obok węzłów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane będą jako kryte. Ścieki z kuchni oraz zmywalni przed włączeniem do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej będą podczyszczane w zewnętrznym seperatorze tłuszczu i skrobi produkcji Techneau typ EG2000C o przepływie q=1,0 l/s Zbiornik o wymiarach a=780mm L=1282mm h=1093 mm Wody opadowe z dachu odprowadzone będą zewnętrznymi rurami spustowymi do kanalizacji ogólnospławnej Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 3.0 Kanalizacja deszczowa

5 3.1. Przepływ obliczeniowy wód deszczowych wyniesie: Powierzchnia zlewni dach + droga wewnętrzna F = 0,073ha qd =Ψ x F x I = 1,0 x 0,073 x 135 = 9,6 l/s Woda opadowa z rynien i kratek ściekowych odprowadzona będzie projektowanej kanalizacji deszczowej. CZĘŚĆ C ZASILANIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH 1. PRZYŁACZ WODY POMIAR Pomiar wody odbywać się będzie wodomierzem skrzydełkowym Dn= 25 mm z zaworami kulowymi Dnom= 40 mm Wodomierz umieszczony będzie w kotłowni Wodomierz należy zamontować zgodnie PN-91/M Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy HD 206 Socola DANFOS D=40 mm Przyłącz będzie wykonany rura PE100 SDR11 dn 50x3,7mm 2.0 PRZYŁACZ KANALIZACJI SANITARNEJ Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sikorskiego poprzez projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 3. PRZYŁACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3.1. Przepływ obliczeniowy wód deszczowych wyniesie: Powierzchnia zlewni dach + droga wewnętrzna F = 0,073ha qd =Ψ x F x I = 1,0 x 0,073 x 135 = 9,6 l/s Woda opadowa z rynien oraz podjazdu odprowadzona będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego poprzez projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

6 Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 1. ŹRÓDŁO CIEPŁA. CZĘŚĆ D INSTALACJA C.O. Bezpośrednim źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa dla celów c.o., wentylacji i cwu zlokalizowana na parterze. Zapotrzebowanie ciepła Qc.o. = 30,0kW 2. STRATY CIEPŁA. Temperatury pomieszczeń określono na podstawie PN-82/B Straty ciepła obliczono według PN-94/B-03406, a wartości współczynników przenikania ciepła U określono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 15 z r. Obliczenia strat ciepła dołączono do egzemplarza archiwalnego. 3. ELEMENTY GRZEJNE. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie panelowe stalowe. Na rzucie parteru pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejników. 4. INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA I PIONY C.O. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w systemie wodnym, dwururowym z rozdziałem dolnym trójnikowym na parametry zmienne 70/50 C. Przewody rozprowadzające, piony c.o. oraz gałązki do grzejników należy wykonać z rur PE. Przewody rozprowadzające będą prowadzone z rozdzielaczy w kotłowni pod stropem ze spadkiem 0,3%. Trasę przewodów pokazano na rzucie parteru. 5. PODŁĄCZENIE GRZEJNIKÓW.

7 Na gałązkach zasilających grzejniki zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, a na powrotnych zawory powrotne. Na wszystkich zaworach termostatycznych będą montowane głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury i zabezpieczeniem przed kradzieżą. 6. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych będzie odbywać się oddzielnymi przewodami. Z rozdzielaczy w kotłowni będą prowadzone przewody stalowe do nagrzewnic w centralach nawiewnych zlokalizowanych na strychu budynku. Czynnik grzewczy posiadał będzie parametry zmienne 70/50 C. Nagrzewnice będą posiadała własne pompy obiegowe zgodnie ze schematem producenta. 7. IZOLACJA CIEPLNA. Wszystkie przewody rozprowadzające co. oraz piony c.o. należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelą z dnia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne typu Flexorock firmy ROCKWOOL Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mx K) Średnica wewnętrzna do 22 mm. 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm. równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm. 100 mm Przewody i armatura wg pozycji 1 4, przechodzące przez 5 ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. ½ wymagań z poz. 1 4 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 4, ułożone w 6 komponentach budowlanych między ogrzewanymi ½ wymagań z poz. 1 4 pomieszczeniami różnych użytkowników. 7 Przewody wg poz.6 ułożone w podłodze. 6 mm Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz izolacji 8 cieplnej budynku). 40 mm Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz izolacji 9 cieplnej budynku). 80 mm Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku. 50% wymagań poz. 1 4 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku. 100% wymagań poz. 1 4

8 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 8. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO. Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normą PN-91/B Grzejniki posiadają własne odpowietrzacze dostarczane w komplecie. 1. Opis kotłowni CZĘŚĆ E TECHNOLOGIA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE Kotłownia zlokalizowana została na parterze budynku. Kotłownia będzie pracować dla potrzeb wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zasilenia centrali wentylacyjnej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Jako zabezpieczenie kotła zastosowano membranowe zawory bezpieczeństwa firmy SYR. Dla zabezpieczenia instalacji naczynie wzbiorcze przeponowe Ciepłą wodę uzyskuje się w podgrzewaczu pojemnościowym. Kotłownia pracować będzie na parametry stałe 70/50 C, w systemie zamkniętym. Zasilenie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej i centrali wentylacyjnej odbywać się będzie bezpośrednio (parametry stałe), instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie pogodowo, poprzez zawór trójdrogowy. Układ pracuje z priorytetem ciepłej wody. Odprowadzenie spalin odbywać się będzie za pomocą komina spalinowo powietrznego z blachy stalowej nierdzewnej, kocioł z zamkniętą komorą spalania 2. Dobór kotła i podgrzewacza wody Bilans ciepła dla części restauracyjno hotelowej centralne ogrzewanie 30,0 kw wentylacja 20,0 kw przygotowanie ciepłej wody użytkowej 15,5 kw Całkowita moc cieplna 75,5 kw Zakłada się pełny priorytet przygotowania c.w.u. Dla pokrycia potrzeb cieplnych określonych projektuje się kociołwiszący kondensacyjny firmy BROTJE o mocy nominalnej 70 kw Charakterystyka kotła WGB 70E

9 Wydajność cieplna 17,0 70,0 [kw] gaz ziemny g=7,4 m3/h Ciężar netto kotła 72 [kg] Dla przedstawionego zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. przyjęto podgrzewacz pojemnościowy firmy Lux Heizung typ FISH S Pojemność 1000l Zapotrzebowanie mocy dla zabezpieczenia szczytowych poborów ciepłej wody wynosi 53,4kW. Wydajnośc godzinowa przy dt=35 0 C 2153 l/h D=950mm H=2050mm 3. PRZEWODY I ARMATURA Przewody c.o. będą wykonane z rur stalowych ze szwem średnich. Rozdzielacze instalacji grzewczej o średnicy Dn 80 mm z rur stalowych bez szwu. Stosuje się zawory kulowe łączone na gwint Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN - B lipiec Do napełniania instalacji przewiduje się uzdatnianie wody wodociągowej w kolumnie zmiękczającej ze zbiornikiem solanki oraz filtrem wodnym. Uzupełnianie wody mechaniczne z zastosowaniem zaworu napełniającego SYR Na rurociągu wodociągowym zasilającym zawór napełniający zamontować zawór ze złączką natomiast za zaworem, zawór antyskażeniowy HD 206 Socola DANFOS D=20mm. 4. ZABEZPIECZENIE KOTŁÓW I INSTALACJI Kocioł zabezpieczono za pomocą zaworu bezpieczeństwa i ogranicznika cisnienia max. Przed brakiem wody kocioł chroni ogranicznik poziomu wody montowane na rurociągu zasilającym nad kotłem. Instalację grzewczą zabezpieczono ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym, przeponowym firmy Reflex. N100 D=512mm h=680mm 4.1 Pompa kotłowa i obiegów grzewczych. Dla obiegów grzewczych stosuje się pompy elektroniczne. Na przewodzie cyrkulacyjnym zastosować pompę do ciepłej wody z brązu lub ze stali kwasoodpornej. 4.2 Stacja uzdatniania wody Do obniżenia twardości wody do uzupełnienia zładu c.o. projektuje się zmiękczacz - kolumnę jonitową umieszczoną w zbiorniku na sól firmy EKO-OPTIMA typ 05 o wydajności 1m3/h 4.3 Wyposażenie w aparaturę kontrolno pomiarową i automatykę Kotły wyposażone będą w regulator BROTJE

10 Dla obiegów instalacji c.o. dobrany będzie trójdrogowy zawór mieszający typ HRE z siłownikiem AMB, produkcji Danfoss. 6. KOMIN I WENTYLACJA KOTŁOWN 6.1 Komin Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do kotła zrealizować rurami stalowymi chromo - niklowymi CrNi (kwasoodpornymi) o średnicy Φ 110/160mm, przystosowanymi do pracy z nadciśnieniem. Wysokość czynna komina 1,0 m nad dachem 6.2 Wentylacja kotłowni Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną zapewniająca wymagana krotność wymian powietrza dla pomieszczenia oraz niezbędną ilość do spalania gazu. Wentylacja nawiewna Fn = 5 x 70= 350cm 2 Zaleca się zastosować otwór nawiewny o wymiarach 20x20cm, 30 cm nad posadzką Wentylacja wywiewna Fw = 0,5 x 350 = 175cm 2 Kanał 17x12cm 7. PRZEWODY I ARMATURA - Przewody należy wykonać z rur stalowych bez szwu - Zastosowano armaturę łączoną na gwint : zawory kulowe odcinające, spustowe oraz zwrotne. - Rurociągi muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy je oczyścić do 3 stopnia czystości, a następnie pomalować jednokrotnie farbą podkładową,a następnie dwukrotnie emalią. - Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-85/B Proponuje się zastosowanie otulin izolacyjnych typu Thermaflex firmy "THERMAFLEX". 7.1 Wytyczne budowlane Drzwi do kotłowni o szerokości w świetle 90 cm. Dla podgrzewacza wykonać fundament Wykładziny przegród budowlanych Ściany :płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m. lub alternatywnie malowanie olejne Podłoga: wykładzina ceramiczna Instalacja elektryki. - pomieszczenie kotłowni nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem - instalacje i urządzenia elektryczne zaprojektować jak dla obiektów przemysłowych - na zewnątrz kotłowni wykonać wyłącznik główny dopływu energii elektrycznej zabezpieczony zamykaną skrzynką - wykonać wymagana instalacje odgromową komina

11 - zamontować gniazda 220 V /jedno w pobliżu SUW/ 7.2 Wytyczne ppoż - Ściana oddzielenia p.poż o odporności ogniowej EI 60 - Dz. U strop o odporności ogniowej EI60 Dz. - U drzwi o odporności ogniowej EI 30 - Dz. U przewody spalinowe zgodnie z normą - oznakować drogę ewakuacyjną - kotłownię wyposażyć w ręczny sprzęt gaśniczy /AP 25 kg/ - 8. INSTALACJA SOLARNA Zgodnie z założeniem Inwestora projektuje się instalację solarną do przygotowania cieplej wody użytkowej w okresie dni słonecznych. Założono : Zapotrzebowanie cwu p. 1.5 cześć B G=360kg/h Wymagana ilość ciepła Qcwu=G x c x dt C=1.16 dt=35 Qcwu=360 x 1,164 x 35 = 15,0kW Wymagana powierzchnia kolektorów A=As x K x Qcwu K=współczynnik korygujący dla kata nachylenia i stron świata = 1.0 As=pokrycie zapotrzebowania na cwu w 100% A= 15 x 1,0 = 15 m2 Powierzchnia efektywna kolektora słonecznego Aef=2,3 m2 Ilość kolektorów N=22:2,3 = 6,8 szt przyjęto 7szt Wymagana średnia pojemność podgrzewacza pojemnościowego w/g normatywu 50 l/m2 pow kolektora V=50x 16,1 =801 Przyjmuje się 1 podgrzewacz pojemnościowy solarny typ FISH S2 100 o pojemność 1000l CZĘŚĆ F WENTYLACJA MECHANICZNA

12 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1 Instalacja została zaprojektowana zgodnie z normami PN-82/B i PN-73/B Przyjęte ilości powietrza wentylacyjnego spełniają wymogi normy PN-82/B-03430, wytyczne inwestora oraz SANEPID. 1.3.Automatyczne sterowanie instalacji 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 2.1 Kuchnia z zapleczem: - centrala nawiewna - nawiew - wywiew poprzez wentylator dachowy 2.2 Sale dla dzieci - przewietrzanie wentylatory ścienne 3. ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA Nr Nazwa miesz. Kub. /m 3 / Krotność Nawiew /m 3 /h/ Wywiew /m 3 /h/ Nad. pod. /m 3 /h/ Uwagi 0.16 Kuchnia N, W1,W Zmywalnia W Obieralnia (40) W Dezynfekcja jaj (30) W Szafy chłodnicze (50) W Magazyn (20) W Komunikacja 30 4, N Centrala nawiewna N1 N-1 V=1470m3/h Wywiew W m3/h (ogólna kuchni i zaplecza) W m3/h (okap) 4. DOBÓR URZĄDZEŃ Wentylacja nawiewna - N-1 Przyjęto centralę nawiewną kanałową typ VS-15-R- H/S-T 1 szt

13 Firmy VTS Clima V=1470m3/h N=0,75 kw U=230V Zapotrzebowanie ciepła Q=20,0 kw P=300Pa Zasilanie szafki elektrycznej przy centrali Wentylacja wywiewna W-1 Wentylator dachowy DAs- 250 V = 770m 3 /h UNIWERSAL n=900 obr/min N=180W P =210Pa U = 400 V 1 szt W-2 Wentylator kanałowy DAs- 250 V = 700m 3 /h UNIWERSAL n=1400obr/min N=370W P =420Pa U = 400 V 1 szt W-3 Wentylator ścienny EDM 200 Vw=150m3/h N=25W U=230V 6 szt Venture Industries 5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI Centrala nawiewna N1 - kanałowy czujnik temperatury nawiewu - zawór regulacyjny z siłownikiem - termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy - siłownik ON/OFF - sygnalizator pracy wentylatorów - sygnalizacja zabrudzenia filtrów Włączenie i wyłączenie w kuchni Wentylatory wywiewne - sprzężenie pracy wentylatorów wywiewnych W1 oraz W2 z centralą nawiewno N1, praca przy czynnej centrali (włączenie w kuchni) 6. OPIS INSTALACJI 1. Kanały wentylacyjne wykonane będą z blachy ocynkowanej 2. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne będą izolowane termicznie wełną mineralną gr. 4,0 cm w płaszczu z foli aluminiowej 3. Rozprowadzenie kanałów na strychu 4. Tłumienie hałasu w instalacji nastąpi poprzez tłumiki przy centralach wentylacyjnych 5. Lokalizacja wentylatorów W1 i W2 na dachu CZĘŚĆ H 1. DANE OGÓLNE INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 1.1 Zasilanie kotłowni oraz urządzeń kuchennych odbywać się będzie gazem ziemnym poprzez budowę przyłącza do projektowanego budynku

14 Projekt przyłącza w/g oddzielnego opracowania Zasilanie w gaz z gazociągu niskiego ciśnienia Dn150 w ul. Sikorskiego 2.1 ZAPOTRZEBOWNIE GAZU 2. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU - kotłownia Q= 60,0 kw - kuchnia kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem Q= 17,0 kw Godzinowe zapotrzebowanie gazu G = 8,1 m3/h 2.2 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ Razem: Q=77,0 kw Przewody gazowe wykonane zostaną z rur stalowych bez szwu w.g.pn-80/h gat.r łączonych za pomocą spawania. Instalacja wykonana zostanie w miejscach łatwo dostępnych, a po wykonaniu zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie. Miejsca przebić przez ściany zabezpieczone zostaną tulejami ochronnymi. Odległość przewodów gazowych od innych instalacji określa Zarządzenie Nr 62 MPiMB z dn r,oraz Rozporządzenie MGPiB dn r. Rozdział APARATY GAZOWE Urządzenia gazowe należy podłączyć do instalacji na stałe, montując przed nim dwuzłączkę. Piece gazowe muszą być podłączony do przewodów spalinowych zgodnie z przepisami. O prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych decyzję musi wydać Rejonowy Urząd Kominiarski. Całość robót należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych i przemysłowych" cz.ii. stosując się do wymogów Rozporządzenia Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opracował inż. Marek Tarada

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ

ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ ST.01.02 INSTALACJE SANITARNE ST.01.02.01 INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ 1.0 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowe specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo