OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia kotłowni na paliwo gazowe Część F - Wentylacja mechaniczna Część G Instalacja wewnętrzna gazu II. Część rysunkowa: 1. Rzut parteru inst. wod-kan. skala 1: 100 rys. nr 1 2. Rzut parteru inst. c.o. skala 1: 100 rys. nr 2 3. Rzut parteru wentylacja mechaniczna skala 1: 100 rys. nr 3 4. Rzut dachu skala 1: 100 rys. nr 4 5. Rzut parteru instalacja gazu skala 1: 100 rys. nr 5 6. Rzut kotłowni c.o. skala 1: 50 rys. nr 6 7. Schemat technologiczny kotłowni rys. nr 7

2 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego instalacji wew. wod - kan, gaz, c.o. z technologią kotłowni na oraz wentylacją mechaniczną w projektowanym budynku żłobka CZĘŚĆ A PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1.Projekt architektoniczno-budowlany budynków. 1.2.Obowiązujące normy przepisy i normatywy. 1.3.Uzgodnienia międzybranżowe Dane wyjściowe: - zasilanie w wodę z istniejącego wodociągu DN150 w ul. W.Sikorskiego - odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji ogólnospławnej w ul. W Sikorskiego - zasilanie w gaz z sieci gazowej w ul. Sikorskiego w/g oddzielnego opracowania - odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sikorskiego - ogrzewanie budynku z projektowanej kotłowni na paliwo gazowe - warunki techniczne przyłączy wod-kan pismo L.dz. 527/WOD-KAN/2015 z dnia wydane przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - warunki przyłaczenbia do sieci gazowejm pismo znak PSG/5/ZDL/08/426/MK-WP /2015/k z dnia wydane przez PSG Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu CZĘŚĆ B INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN 1 Instalacja wodociągowa 1.1 Bilans wody: Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmując normy zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, jak dla złobków -ilość dzieci n=40 dzieci q=75l/d Qśr.dob = 3,0m3 /dob 1.2 Przepływ obliczeniowy wody wyniesie : qn = 5,32l/s q = 0,698 (5,32)0,5-0,12 q = 1,45 l/s = 5,2m3/h p.poż. jeden działające hydranty Dn25 q = 1 l/s 1.3 Wyznaczenie minimalnego ciśnienia dla inst. wodociągowej

3 wysokość od terenu do najwyżej zlokalizowanego punktu czerpalnego = 3,0 m przewidywane straty ciśnienia w instalacji wodociągowej = 3,0 m straty na wodomierzu głównym = 2,0 m straty na zaworze antyskażeniowym = 3,0 m ciśnienie wypływu = 20,0 m. Razem = 31,0 m. Wymagane ciśnienie wody P= 3,1 atm 1.4 Pomiar wody Do pomiaru ilości zużywanej wody przewiduje się wodomierz d=25 mm, za wodomierzem zamontowany będzie zawór antyskażeniowym tzw. izolator przepływów zwrotnych EA4760 D=40mm Socola Danfoss. 1.5 Instalacja wody ciepłej Pokoje g= 9 l/osobę/h Ghmax = 9x40 = 360 kg/h Zapotrzebowanie ciepła Q=360x(60-10)x0,86 = 15,5kW Główne poziomy wody zimnej i ciepłej do poszczególnych pionów prowadzone będą pod stropem parteru w w przestrzeni sufitu podwieszonego. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane będą jako kryte. Przewiduje się wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej z rur PE Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanej kotłowni gazowej w podgrzewaczu pojemnościowym. Nad przyborami w umywalni dzieci montowane będą termostatyczne baterie czerpalne z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43ºC, a w instalacjach prysznicowych do 38ºC, zapobiegające poparzeniu Zabezpieczenie przed przepływem wstecznym wody Zgodnie z normą wewnętrzna instalacja wodociągowa jak również sieć wodociągowa winna być zabezpieczona przed przepływem wstecznym, który może doprowadzić do skażenia wody. Spełniając warunki normy, każdy punkt czerpalny wody musi spełniać jej wymogi. Przewiduje się następujące zabezpieczenia instalacji wodociągowej : -Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory pisuarowe i do spłuczek ustępowych sposób ich montażu /swobodny wypływ/ spełnia warunki normy. -Baterie natryskowe z ruchomą wylewką instalować tylko te, które mają fabryczne zabezpieczenie przeciw zassaniu wody brudnej. -Zawory ze złączką do węża D=15 mm za zaworem montować izolator przepływu HD 206 SOCLA DANFOSS -Hydranty D=25 - przed zaworem hydrantowym montować zawór zwrotny Socla 601

4 -Przyłącz wody za zestawem wodomierzowym zamontowany będzie izolator przepływów zwrotnych Dn=40mm typu EA 4760 SOCLA DANFOSS 1.7 Instalacja przeciwpożarowa Zabezpieczenie przeciwpożarowe wewnątrz obiektu stanowić będzie hydrant Dn 25 mm zasilane z instalacji wody zimnej, oddzielną instalacja, z zaworem priorytu na rurociągu do instalacji socjalno-bytowej. Instalacja pożarowa z rur stalowych ocynkowanycyh. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia przez przegrody budowlane pożarowych, w miejscu gdzie przechodzą rurociągi przewiduje się zabezpieczenia ognioochronne przy pomocy osłon oraz mas plastycznych. Zewnętrznym zabezpieczeniem pożarowym będzie projektowany hydrant p-poż d=80mm stojący zamontowany na istniejącym wodociągu Dn150 w ul. Sikorskiego 2.0 Kanalizacja sanitarna 2.1 Przepływ obliczeniowy Suma równoważników odpływu: ΣAWs = 44,5 qs =0,5 x vσaws = 3,3 l/s Do odprowadzenia w/w ilości ścieków projektuje się rury PVC 160 ze spadkiem 1,5% 2.2 Instalacja kanalizacji Główne poziomy kanalizacyjne prowadzone będą pod posadzką przyziemia. Piony prowadzone będą w szachtach instalacyjnych przebiegających obok węzłów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych wykonane będą jako kryte. Ścieki z kuchni oraz zmywalni przed włączeniem do zewnętrznej kanalizacji sanitarnej będą podczyszczane w zewnętrznym seperatorze tłuszczu i skrobi produkcji Techneau typ EG2000C o przepływie q=1,0 l/s Zbiornik o wymiarach a=780mm L=1282mm h=1093 mm Wody opadowe z dachu odprowadzone będą zewnętrznymi rurami spustowymi do kanalizacji ogólnospławnej Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 3.0 Kanalizacja deszczowa

5 3.1. Przepływ obliczeniowy wód deszczowych wyniesie: Powierzchnia zlewni dach + droga wewnętrzna F = 0,073ha qd =Ψ x F x I = 1,0 x 0,073 x 135 = 9,6 l/s Woda opadowa z rynien i kratek ściekowych odprowadzona będzie projektowanej kanalizacji deszczowej. CZĘŚĆ C ZASILANIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH I DESZCZOWYCH 1. PRZYŁACZ WODY POMIAR Pomiar wody odbywać się będzie wodomierzem skrzydełkowym Dn= 25 mm z zaworami kulowymi Dnom= 40 mm Wodomierz umieszczony będzie w kotłowni Wodomierz należy zamontować zgodnie PN-91/M Za wodomierzem zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy HD 206 Socola DANFOS D=40 mm Przyłącz będzie wykonany rura PE100 SDR11 dn 50x3,7mm 2.0 PRZYŁACZ KANALIZACJI SANITARNEJ Odprowadzenie ścieków sanitarnych nastąpi do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sikorskiego poprzez projektowany przykanalik kanalizacji sanitarnej i deszczowej Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 3. PRZYŁACZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 3.1. Przepływ obliczeniowy wód deszczowych wyniesie: Powierzchnia zlewni dach + droga wewnętrzna F = 0,073ha qd =Ψ x F x I = 1,0 x 0,073 x 135 = 9,6 l/s Woda opadowa z rynien oraz podjazdu odprowadzona będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego poprzez projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

6 Projektuje się wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur Uponal KG klasy B-SN4 Podłoże pod rurociąg wykonane będzie zagęszczonym piaskiem lub żwirem o uziarnieniu nie przekraczającym 20 mm grubości 12 cm z wykonaniem zagłębień w miejscach usytuowania kielichów. Podłoże będzie zniwelowane w taki sposób, aby rura opierała się na nim na całej swej długości przy kącie opasania 900. Po ułożeniu rur wcześniej wykonane zagłębienia pod kielichy wypełnione będą tym samym materiałem co podłoże, a następnie obsypane zagęszczoną zasypką strefy prowadzenia rury do wysokości 20 cm. Studzienki rewizyjne wykonać z elementów prefabrykowanych. Studzienki zaopatrzyć we włazy typu ciężkiego. Włączenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonać stosując przejścia mufowe KGF. 1. ŹRÓDŁO CIEPŁA. CZĘŚĆ D INSTALACJA C.O. Bezpośrednim źródłem ciepła będzie kotłownia gazowa dla celów c.o., wentylacji i cwu zlokalizowana na parterze. Zapotrzebowanie ciepła Qc.o. = 30,0kW 2. STRATY CIEPŁA. Temperatury pomieszczeń określono na podstawie PN-82/B Straty ciepła obliczono według PN-94/B-03406, a wartości współczynników przenikania ciepła U określono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 15 z r. Obliczenia strat ciepła dołączono do egzemplarza archiwalnego. 3. ELEMENTY GRZEJNE. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano ogrzewanie panelowe stalowe. Na rzucie parteru pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejników. 4. INSTALACJA ROZPROWADZAJĄCA I PIONY C.O. Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w systemie wodnym, dwururowym z rozdziałem dolnym trójnikowym na parametry zmienne 70/50 C. Przewody rozprowadzające, piony c.o. oraz gałązki do grzejników należy wykonać z rur PE. Przewody rozprowadzające będą prowadzone z rozdzielaczy w kotłowni pod stropem ze spadkiem 0,3%. Trasę przewodów pokazano na rzucie parteru. 5. PODŁĄCZENIE GRZEJNIKÓW.

7 Na gałązkach zasilających grzejniki zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe z nastawą wstępną, a na powrotnych zawory powrotne. Na wszystkich zaworach termostatycznych będą montowane głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury i zabezpieczeniem przed kradzieżą. 6. ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH Zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych będzie odbywać się oddzielnymi przewodami. Z rozdzielaczy w kotłowni będą prowadzone przewody stalowe do nagrzewnic w centralach nawiewnych zlokalizowanych na strychu budynku. Czynnik grzewczy posiadał będzie parametry zmienne 70/50 C. Nagrzewnice będą posiadała własne pompy obiegowe zgodnie ze schematem producenta. 7. IZOLACJA CIEPLNA. Wszystkie przewody rozprowadzające co. oraz piony c.o. należy zaizolować termicznie zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelą z dnia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne typu Flexorock firmy ROCKWOOL Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/mx K) Średnica wewnętrzna do 22 mm. 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm. równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm. 100 mm Przewody i armatura wg pozycji 1 4, przechodzące przez 5 ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów. ½ wymagań z poz. 1 4 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 4, ułożone w 6 komponentach budowlanych między ogrzewanymi ½ wymagań z poz. 1 4 pomieszczeniami różnych użytkowników. 7 Przewody wg poz.6 ułożone w podłodze. 6 mm Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz izolacji 8 cieplnej budynku). 40 mm Przewody ogrzewania powietrznego(ułożone wewnątrz izolacji 9 cieplnej budynku). 80 mm Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku. 50% wymagań poz. 1 4 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku. 100% wymagań poz. 1 4

8 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 8. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO. Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normą PN-91/B Grzejniki posiadają własne odpowietrzacze dostarczane w komplecie. 1. Opis kotłowni CZĘŚĆ E TECHNOLOGIA KOTŁOWNI NA PALIWO GAZOWE Kotłownia zlokalizowana została na parterze budynku. Kotłownia będzie pracować dla potrzeb wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zasilenia centrali wentylacyjnej oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej Jako zabezpieczenie kotła zastosowano membranowe zawory bezpieczeństwa firmy SYR. Dla zabezpieczenia instalacji naczynie wzbiorcze przeponowe Ciepłą wodę uzyskuje się w podgrzewaczu pojemnościowym. Kotłownia pracować będzie na parametry stałe 70/50 C, w systemie zamkniętym. Zasilenie podgrzewacza ciepłej wody użytkowej i centrali wentylacyjnej odbywać się będzie bezpośrednio (parametry stałe), instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie pogodowo, poprzez zawór trójdrogowy. Układ pracuje z priorytetem ciepłej wody. Odprowadzenie spalin odbywać się będzie za pomocą komina spalinowo powietrznego z blachy stalowej nierdzewnej, kocioł z zamkniętą komorą spalania 2. Dobór kotła i podgrzewacza wody Bilans ciepła dla części restauracyjno hotelowej centralne ogrzewanie 30,0 kw wentylacja 20,0 kw przygotowanie ciepłej wody użytkowej 15,5 kw Całkowita moc cieplna 75,5 kw Zakłada się pełny priorytet przygotowania c.w.u. Dla pokrycia potrzeb cieplnych określonych projektuje się kociołwiszący kondensacyjny firmy BROTJE o mocy nominalnej 70 kw Charakterystyka kotła WGB 70E

9 Wydajność cieplna 17,0 70,0 [kw] gaz ziemny g=7,4 m3/h Ciężar netto kotła 72 [kg] Dla przedstawionego zapotrzebowania ciepła na cele c.w.u. przyjęto podgrzewacz pojemnościowy firmy Lux Heizung typ FISH S Pojemność 1000l Zapotrzebowanie mocy dla zabezpieczenia szczytowych poborów ciepłej wody wynosi 53,4kW. Wydajnośc godzinowa przy dt=35 0 C 2153 l/h D=950mm H=2050mm 3. PRZEWODY I ARMATURA Przewody c.o. będą wykonane z rur stalowych ze szwem średnich. Rozdzielacze instalacji grzewczej o średnicy Dn 80 mm z rur stalowych bez szwu. Stosuje się zawory kulowe łączone na gwint Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN - B lipiec Do napełniania instalacji przewiduje się uzdatnianie wody wodociągowej w kolumnie zmiękczającej ze zbiornikiem solanki oraz filtrem wodnym. Uzupełnianie wody mechaniczne z zastosowaniem zaworu napełniającego SYR Na rurociągu wodociągowym zasilającym zawór napełniający zamontować zawór ze złączką natomiast za zaworem, zawór antyskażeniowy HD 206 Socola DANFOS D=20mm. 4. ZABEZPIECZENIE KOTŁÓW I INSTALACJI Kocioł zabezpieczono za pomocą zaworu bezpieczeństwa i ogranicznika cisnienia max. Przed brakiem wody kocioł chroni ogranicznik poziomu wody montowane na rurociągu zasilającym nad kotłem. Instalację grzewczą zabezpieczono ciśnieniowym naczyniem wzbiorczym, przeponowym firmy Reflex. N100 D=512mm h=680mm 4.1 Pompa kotłowa i obiegów grzewczych. Dla obiegów grzewczych stosuje się pompy elektroniczne. Na przewodzie cyrkulacyjnym zastosować pompę do ciepłej wody z brązu lub ze stali kwasoodpornej. 4.2 Stacja uzdatniania wody Do obniżenia twardości wody do uzupełnienia zładu c.o. projektuje się zmiękczacz - kolumnę jonitową umieszczoną w zbiorniku na sól firmy EKO-OPTIMA typ 05 o wydajności 1m3/h 4.3 Wyposażenie w aparaturę kontrolno pomiarową i automatykę Kotły wyposażone będą w regulator BROTJE

10 Dla obiegów instalacji c.o. dobrany będzie trójdrogowy zawór mieszający typ HRE z siłownikiem AMB, produkcji Danfoss. 6. KOMIN I WENTYLACJA KOTŁOWN 6.1 Komin Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do kotła zrealizować rurami stalowymi chromo - niklowymi CrNi (kwasoodpornymi) o średnicy Φ 110/160mm, przystosowanymi do pracy z nadciśnieniem. Wysokość czynna komina 1,0 m nad dachem 6.2 Wentylacja kotłowni Dla pomieszczenia kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną zapewniająca wymagana krotność wymian powietrza dla pomieszczenia oraz niezbędną ilość do spalania gazu. Wentylacja nawiewna Fn = 5 x 70= 350cm 2 Zaleca się zastosować otwór nawiewny o wymiarach 20x20cm, 30 cm nad posadzką Wentylacja wywiewna Fw = 0,5 x 350 = 175cm 2 Kanał 17x12cm 7. PRZEWODY I ARMATURA - Przewody należy wykonać z rur stalowych bez szwu - Zastosowano armaturę łączoną na gwint : zawory kulowe odcinające, spustowe oraz zwrotne. - Rurociągi muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Przed wykonaniem zabezpieczenia należy je oczyścić do 3 stopnia czystości, a następnie pomalować jednokrotnie farbą podkładową,a następnie dwukrotnie emalią. - Izolację cieplną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-85/B Proponuje się zastosowanie otulin izolacyjnych typu Thermaflex firmy "THERMAFLEX". 7.1 Wytyczne budowlane Drzwi do kotłowni o szerokości w świetle 90 cm. Dla podgrzewacza wykonać fundament Wykładziny przegród budowlanych Ściany :płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m. lub alternatywnie malowanie olejne Podłoga: wykładzina ceramiczna Instalacja elektryki. - pomieszczenie kotłowni nie jest pomieszczeniem zagrożonym wybuchem - instalacje i urządzenia elektryczne zaprojektować jak dla obiektów przemysłowych - na zewnątrz kotłowni wykonać wyłącznik główny dopływu energii elektrycznej zabezpieczony zamykaną skrzynką - wykonać wymagana instalacje odgromową komina

11 - zamontować gniazda 220 V /jedno w pobliżu SUW/ 7.2 Wytyczne ppoż - Ściana oddzielenia p.poż o odporności ogniowej EI 60 - Dz. U strop o odporności ogniowej EI60 Dz. - U drzwi o odporności ogniowej EI 30 - Dz. U przewody spalinowe zgodnie z normą - oznakować drogę ewakuacyjną - kotłownię wyposażyć w ręczny sprzęt gaśniczy /AP 25 kg/ - 8. INSTALACJA SOLARNA Zgodnie z założeniem Inwestora projektuje się instalację solarną do przygotowania cieplej wody użytkowej w okresie dni słonecznych. Założono : Zapotrzebowanie cwu p. 1.5 cześć B G=360kg/h Wymagana ilość ciepła Qcwu=G x c x dt C=1.16 dt=35 Qcwu=360 x 1,164 x 35 = 15,0kW Wymagana powierzchnia kolektorów A=As x K x Qcwu K=współczynnik korygujący dla kata nachylenia i stron świata = 1.0 As=pokrycie zapotrzebowania na cwu w 100% A= 15 x 1,0 = 15 m2 Powierzchnia efektywna kolektora słonecznego Aef=2,3 m2 Ilość kolektorów N=22:2,3 = 6,8 szt przyjęto 7szt Wymagana średnia pojemność podgrzewacza pojemnościowego w/g normatywu 50 l/m2 pow kolektora V=50x 16,1 =801 Przyjmuje się 1 podgrzewacz pojemnościowy solarny typ FISH S2 100 o pojemność 1000l CZĘŚĆ F WENTYLACJA MECHANICZNA

12 1. DANE WYJŚCIOWE 1.1 Instalacja została zaprojektowana zgodnie z normami PN-82/B i PN-73/B Przyjęte ilości powietrza wentylacyjnego spełniają wymogi normy PN-82/B-03430, wytyczne inwestora oraz SANEPID. 1.3.Automatyczne sterowanie instalacji 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 2.1 Kuchnia z zapleczem: - centrala nawiewna - nawiew - wywiew poprzez wentylator dachowy 2.2 Sale dla dzieci - przewietrzanie wentylatory ścienne 3. ZESTAWIENIE ILOŚCI POWIETRZA Nr Nazwa miesz. Kub. /m 3 / Krotność Nawiew /m 3 /h/ Wywiew /m 3 /h/ Nad. pod. /m 3 /h/ Uwagi 0.16 Kuchnia N, W1,W Zmywalnia W Obieralnia (40) W Dezynfekcja jaj (30) W Szafy chłodnicze (50) W Magazyn (20) W Komunikacja 30 4, N Centrala nawiewna N1 N-1 V=1470m3/h Wywiew W m3/h (ogólna kuchni i zaplecza) W m3/h (okap) 4. DOBÓR URZĄDZEŃ Wentylacja nawiewna - N-1 Przyjęto centralę nawiewną kanałową typ VS-15-R- H/S-T 1 szt

13 Firmy VTS Clima V=1470m3/h N=0,75 kw U=230V Zapotrzebowanie ciepła Q=20,0 kw P=300Pa Zasilanie szafki elektrycznej przy centrali Wentylacja wywiewna W-1 Wentylator dachowy DAs- 250 V = 770m 3 /h UNIWERSAL n=900 obr/min N=180W P =210Pa U = 400 V 1 szt W-2 Wentylator kanałowy DAs- 250 V = 700m 3 /h UNIWERSAL n=1400obr/min N=370W P =420Pa U = 400 V 1 szt W-3 Wentylator ścienny EDM 200 Vw=150m3/h N=25W U=230V 6 szt Venture Industries 5. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI Centrala nawiewna N1 - kanałowy czujnik temperatury nawiewu - zawór regulacyjny z siłownikiem - termostat przeciwzamrożeniowy nagrzewnicy - siłownik ON/OFF - sygnalizator pracy wentylatorów - sygnalizacja zabrudzenia filtrów Włączenie i wyłączenie w kuchni Wentylatory wywiewne - sprzężenie pracy wentylatorów wywiewnych W1 oraz W2 z centralą nawiewno N1, praca przy czynnej centrali (włączenie w kuchni) 6. OPIS INSTALACJI 1. Kanały wentylacyjne wykonane będą z blachy ocynkowanej 2. Wszystkie kanały nawiewne i wywiewne będą izolowane termicznie wełną mineralną gr. 4,0 cm w płaszczu z foli aluminiowej 3. Rozprowadzenie kanałów na strychu 4. Tłumienie hałasu w instalacji nastąpi poprzez tłumiki przy centralach wentylacyjnych 5. Lokalizacja wentylatorów W1 i W2 na dachu CZĘŚĆ H 1. DANE OGÓLNE INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU 1.1 Zasilanie kotłowni oraz urządzeń kuchennych odbywać się będzie gazem ziemnym poprzez budowę przyłącza do projektowanego budynku

14 Projekt przyłącza w/g oddzielnego opracowania Zasilanie w gaz z gazociągu niskiego ciśnienia Dn150 w ul. Sikorskiego 2.1 ZAPOTRZEBOWNIE GAZU 2. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU - kotłownia Q= 60,0 kw - kuchnia kuchenka gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem Q= 17,0 kw Godzinowe zapotrzebowanie gazu G = 8,1 m3/h 2.2 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ Razem: Q=77,0 kw Przewody gazowe wykonane zostaną z rur stalowych bez szwu w.g.pn-80/h gat.r łączonych za pomocą spawania. Instalacja wykonana zostanie w miejscach łatwo dostępnych, a po wykonaniu zabezpieczona przed korozją przez pomalowanie. Miejsca przebić przez ściany zabezpieczone zostaną tulejami ochronnymi. Odległość przewodów gazowych od innych instalacji określa Zarządzenie Nr 62 MPiMB z dn r,oraz Rozporządzenie MGPiB dn r. Rozdział APARATY GAZOWE Urządzenia gazowe należy podłączyć do instalacji na stałe, montując przed nim dwuzłączkę. Piece gazowe muszą być podłączony do przewodów spalinowych zgodnie z przepisami. O prawidłowości działania przewodów wentylacyjnych i spalinowych decyzję musi wydać Rejonowy Urząd Kominiarski. Całość robót należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych i przemysłowych" cz.ii. stosując się do wymogów Rozporządzenia Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dn r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Opracował inż. Marek Tarada

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis techniczny. II. Rysunki: Plan sytuacyjno wysokościowy Rzut przyziemia inst. wod kan. Rzut przyziemia instalacja co. - rys.nr.1 - rys.nr.wk.1 - rys.nr.wk.2 - rys.nr.wk.3 - rys.nr.wk.4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o.

SPIS ZAWARTOŚCI. Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa. Rzut piwnic instalacja c.o. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Rysunki: rys nr 1 rys. nr 2 rys nr 3 rys. nr 4 rys nr 5 rys nr 6 rys nr 7 rys nr 8 Rzut piwnic instalacja kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnic instalacja wodociągowa.

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU

INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU INSTALACJA WOD-KAN I CIEPŁEJ WODY ZAWARTOŚĆ ROZDZIAŁU 1. Opis techniczny 2. Rysunki Rys. WK-1 Plan sytuacyjny skala 1:1000 Rys. WK-2 Rzut piwnic inwentaryzacja skala 1:50 Rys. WK-3 Rzut parteru inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1. Rzut parteru instalacja c.o. skala 1:100 2. Rzut piętra instalacja c.o. skala 1:100 3. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI OPIS TECHNICZNY 1.0 Wstęp str.3 1.1 Podstawa i zakres opracowania. str.3 1.2. Parametry obliczeniowe zapotrzebowania energii cieplne. str.3 1.3. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic " 1 : 100 rys. nr 1. 2. Rzut parteru " 1 : 100 rys. nr 2. 3. Rzut I piętra " 1 : 100 rys. nr 3

CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic  1 : 100 rys. nr 1. 2. Rzut parteru  1 : 100 rys. nr 2. 3. Rzut I piętra  1 : 100 rys. nr 3 1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego instalacji wewnętrznej wod-kan dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego PUNKT 1 przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA A. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Instalacje sanitarne I konstrukcje budowlane Usługi Instalacyjno-Budowlane Zbigniew Świaniewicz 16-001 Kleosin, ul. Długosza 8 Projekt wykonawczy remontu budynku zlokalizowanego w Wysokiem Mazowieckiem

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY

ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY ZAMEK SP. Z O.O. ul. Kościuszki 66 42-440 Ogrodzieniec PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego BONER w Podzamczu, ul.wojska Polskiego, dz. Nr 1403/5 WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM)

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD.-KAN. W NADBUDOWYWANYM I ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU MIESZKALNYM (SOCJALNYM) ADRES: INWESTOR: Olsztynek, ul. Wilcza 14a dz. nr 17/52 obr. Olsztynek Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni

PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni Z A K Ł A D U S Ł U G P R O J E K T O W Y C H Grzegorz Kalamarz ul. Krakowska 5 3 7 2 0 0 P R Z E W O R S K tel./fax 0-16-648-78-36 NIP 794-118-03-11 PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz.

Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla budynków modernizowanej oczyszczalni ścieków, Wielki Klincz, dz. nr 372/3 STRONA 1 1 SPIS TREŚCI 1 Spis treści... 1 2 Spis rysunków...

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan

Opis techniczny. I. Instalacja wod - kan Spis rysunków: S1 Rzut parteru instalacja wod-kan S2 Rzut 1 piętra instalacja wod-kan S3 Rzut 2 piętra instalacja wod-kan S4 Aksonometria zimnej i ciepłej wody S5 Rozwinięcie kanalizacji sanitarnej Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

II. Zawartość opracowania. I. Karta projektu

II. Zawartość opracowania. I. Karta projektu Spółka Inwestycyjno-Budowlana BIODOM Sp. z o.o. Biuro Projektowe 58-200 Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 1 II. Zawartość opracowania I. Karta projektu II. Zawartość opracowania III.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA:

OPRACOWANIE ZAWIERA: OPRACOWANIE ZAWIERA: CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Opis techniczny 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego CZĘŚĆ GRAFICZNA: S_1 Instalacja C.W.U. rzut parteru skala

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI RB - INSTAL ROBERT BŁAŻEK Ul. Kościuszki 14/10 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI PROJEKT BUDOWLANY TECHNOLOGII WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH KOTŁOWNI Z KOTŁAMI NA PALIWO STAŁE OBIEKT: ADRES: BRANŻA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY

HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY HSW - ZAKŁAD PROJEKTOWO TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA Z O.O. 37-450 STALOWA WOLA ul. Kwiatkowskiego 1 tel.: Prezes Zarządu (0-15)8434631 Dyr. d/s Ekonomicznych tel./fax (0-15) 8434206 Nr zlecenia 01/2006 Nr archiwalny

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie

Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie IV. PROJEKT INSTALACJI WOD. KAN i C.O. WEWNĘTRZNEJ Dla budowy budynku sanitariatu dla potrzeb modernizacji S.U.W. w Pokrzydowie S P I S T R E Ś C I I. Podstawa opracowania: II. Przedmiot i zakres opracowania:

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego instalacji sanitarnych budynku administracyjno technicznego Drogowego Przejścia Granicznego w Gronowie. SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania.... 3 2. Założenia.... 3 3. Dane ogólne... 3 4. Instalacja centralnego ogrzewania... 3 5. Przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej... 5 6. Zewnętrzna instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY

- 3 - OPIS TECHNICZNY - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, oraz cwu w adaptowanych pomieszczeń w Szkole Podstawowej połoŝonej w Mszanie przy ul. Sportowej 3, dz. 1809/119;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI... 2 2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ... 2 2.1.Woda zimna... 2 2.2. Kanalizacja sanitarna... 2 2.3. Zasilanie zbiorników

Bardziej szczegółowo

III INSTALACJE SANITARNE

III INSTALACJE SANITARNE WILLA OKSZA Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku III INSTALACJE SANITARNE Projektował: mgr inż. Maria Raczko nr upraw. 551/94 Opracował: mgr inż. Monika

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą niniejszego opracowania stanowią: - projekt budowlany; - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa

Istniejący budynek świetlicowo-biurowy Łążyn, Gmina Lubawa, dz. nr 187/4. Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Rozbudowa instalacji wod. kan., c.o. i przebudowa kotłowni w istniejącym bud. świetlicowo-biurowym Obiekt: Istniejący budynek świetlicowo-biurowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR: ADRES: BRANŻA: Kontener socjalny. ZGKiM w Kleczewie. Genowefa, gm. Kleczew. Sanitarna. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Kontener socjalny INWESTOR: ZGKiM w Kleczewie ADRES: Genowefa, gm. Kleczew BRANŻA: Sanitarna Projektował:. mgr. inż Karol Bryl GP 7342/116A/94 GP 7342/116B/94 Konin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny str.2 5 2. Warunki techniczne str.6 8 3. Projekt zagospodarowania terenu - mapa Rys.1 str.9 4. Profil podłużny przyłącza wodociągowego Rys.2 str.10 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r

INSTALACJE SANITARNE. mgr inż. Beata Rycerz. Data: II 2009 r INSTALACJE SANITARNE Sporządził Podpis mgr inż. Beata Rycerz Data: II 2009 r 36 INSTALACJE SANITARNE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452, 453 KLASY: 4523, 4533 KATEGORIE: 45231, 45232, 45332

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INSTALACJA WOD-KAN, INSTALACJA CO, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA WENTYLACJI WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY 42-400 ZAWIERCIE UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 51 T TEL.: (0 32) 67 15661-2 ; FAX.: (0 32) 67 15663; TEL.KOM.: 0 501 315 007 SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania: 2. Przedmiot i zakres opracowania: 3. Opis projektowanych instalacji: 3.1.Przyłącze kanalizacji sanitarnej 3.1.1. Przewody

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1

PRZEDMIAR ROBÓT. Urząd Miejski w Głogówku 48-250 Głogówek Rynek 1 PRZEDMIAR ROBÓT na wykonanie: instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji budynków socjalnych i technologicznych w Głogówku przy ul. Kąpielowej. Kod i nazwa Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

b r a n ż a s a n i t a r n a

b r a n ż a s a n i t a r n a 0511 Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Krzysztof Dybicz 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 7/28 z siedzibą przy ul. Gen. Kleeberga 1 w Inowrocławiu tel. / fax (052) 352-19-40, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH DLA ZESPOŁU BOISK ORAZ MODUŁOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1.1. Instalacja wodno kanalizacyjna Kanalizacja deszczowa Proejktuje się odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI S.01 Rzut piwnic instalacja ciepła technologicznego skala 1 : 50 S.02 Rzut I piętra instalacja c.o. skala 1 : 50 S.03 Rozwinięcie instalacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ 19 81-231 GDYNIA. mgr inż. Bartosz Wysocki TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARGENTYŃSKIEJ 2 W GDYNI ADRES: GDYNIA UL. ARGENTYŃSKA 2 DZ. NR 81/9 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo