: DW/O/WAP/PZP/11/12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ": DW/O/WAP/PZP/11/12."

Transkrypt

1

2 I. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Odział WDW Waplewo Adres: Maróz 2, Olsztynek Telefon: , Faks: Adres Witryna WWW: Godziny urzędowania od do 15:15 NIP , Regon: Numer postępowania, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem : DW/O/WAP/PZP/11/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dla dostaw o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro art ustawy Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do WDW asortymentu pieczywa i wyrobów cukierniczych zwanych dalej środkami spożywczymi lub produktami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 SIWZ, w asortymencie i ilościach zawartych w formularzu cenowym załącznik nr 7 Wszędzie, gdzie są wskazane jakiekolwiek znaki towarowe, nazwy, etc. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innych produktów równoważnych o nie gorszej jakości niż wskazane. Produkty równoważne - muszą posiadać te same walory organoleptyczne ( smak, zapach, konsystencja), wydajność gotowej potrawy oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji co produkt określony przez Zamawiającego. Wykonawca oferujący zamienne towary obowiązany jest zaznaczyć markę producenta dla oferowanego asortymentu ( dotyczy tych pozycji, przy których Zamawiający wskazał na markę, czy pochodzenie produktu ) oraz wykazać, że produkty te charakteryzują się pożądanymi przez Zamawiającego parametrami i nie gorszą jakością. Informację należy n zamieścić w kolumnie uwagi formularza ofertowego. Podane w formularzu cenowym ilości stanowią szacunkowe zapotrzebowanie. Zamawiający zastrzega sobie prawo: - rezygnacji z zakupu części produktów wynikającym z braku lub ograniczenia zapotrzebowania; - zamiany ilości zamawianych produktów w ramach wartości i asortymentu określonego w umowie, w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. 1.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia transportem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami tj. : ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U z późn. zm.) w szczególności art. 3 ust. 3 pkt. 8, 9 i 41 oraz art. 71 przywołanej ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U z późn. zm.) aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, ustawy z dnia 7 maja 2009 r., o towarach paczkowanych (Dz.U ), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, aktów implementowanych, 1.2. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy Wykonawca wyładuje przedmiot zamówienia do magazynów Zamawiającego.

3 1.3. Częstotliwość dostaw: 2 3 razy w tygodniu 1.4. Dostawa - realizacja zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy; 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych CZĘŚĆ 1 PIECZYWO - zał. 7a CZĘŚĆ 2 WYROBY CUKIERNICZE zał.7b Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert będzie rozpatrywał każdą część oddzielnie. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36 ust. 4 Pzp ma obowiązek wskazać w ofercie) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.. 5. Artykuły żywnościowe należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Dostawy sukcesywne w okresie od do V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW. 1. Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm), o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, właściwy organ urzędowej kontroli żywności - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonanie zamówienia. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy, jeżeli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wynikać będzie, że nie występują uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w stosunku do każdego z tych podmiotów nie mogą występować uwarunkowania art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art.23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 3.1. warunki określone w punktach 1.2 oraz zostaną spełnione, jeżeli spełnia je chociaż jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3.2. warunek określony w pkt. 1.1 oraz 2, niniejszego rozdziału, winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie; 3.3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

4 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 7. Zgodnie z art. 25 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm), Wykonawca winien przedłożyć oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli: 7.1. Wykonawca prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzględnieniem zasad systemu HACCP - zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1 litera c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz.914 z późn. zm.) - jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 7.2. Oferowane produkty odpowiadają specyfikacjom jakościowym, technicznym określonym przez Zamawiającego. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA ZŁOŻENIA DO OFERTY NIŻEJ WYMIENIONYCH: 1. Oświadczeń: 1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (art. 22) oraz o braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1), z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 2. Dokumentów: W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu o rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5 2.2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć: zaświadczenie lub protokół kontroli przeprowadzonej nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, organu urzędowej kontroli żywności wymienionego w art. 71 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia, poświadczający wdrożenie i stosowanie systemu HACCP, lub aktualny certyfikat niezależnego uprawnionego podmiotu potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu HACCP 3. Zamawiający żąda załączenia do oferty Pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych. 4. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę lub te podmioty. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , 2.1.2, , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 6.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 6.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania: 9.1. w odniesieniu do wymagań postawionych przez zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 9.2. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej w sumie musi spełniać wymagane od wykonawców warunki; 9.3. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

6 9.4.wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego - stosowny dokument należy dołączyć do oferty, 9.5.wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych. UWAGA! Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub nie złoży pełnomocnictwa albo złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub złoży wadliwe pełnomocnictwo, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie (za wyjątkiem sytuacji, kiedy mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11.Wykonawca załączy do ofert dane adresowe do kontaktów z Zamawiającym, zawierające co najmniej: numer telefonu, faksu, dokładny adres do korespondencji oraz wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów. Uwaga! Zakres świadczenia zamówienia winien być tożsamy z treścią przedłożonych dokumentów. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW Z I 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Pytania muszą być skierowane z zachowaniem formy określonej w rozdziale VII ust. 1 SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane pod adres: Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Odział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek Telefon: , Faks: Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, chyba że ww. wniosek wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazana została SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

7 6.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje wykonawców, którym przekazano specyfikację. 8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 9. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy określonej rozdziale VII ust. 1 SIWZ. VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoby uprawnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Jarosław Czarzasty tel wew , Tel kom , Faks: IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA 1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisaną w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. Zamawiający zastrzega, że zakup mniejszej ilości artykułów spożywczych nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych i smakowych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i smakowego. Cena oferty nie stanowi wynagrodzenia Wykonawcy lecz służy do porównania złożonych ofert. 3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 4.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób podpisującej ofertę.

8 5. Oferta wraz z załącznikami powinna być w trwały sposób tj. uniemożliwiający jej samoistną de kompletację, ze sobą połączone np. zbindowana, zszyta, włożona w skoroszyt 6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Wzór Nazwa i adres Wykonawcy Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek OFERTA na : Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. W przypadku załączenia do oferty informacji i dokumentów, których zamawiający nie żąda (np. materiały reklamowe, certyfikaty, strony www itp.) zalecane jest, aby je oddzielić od zasadniczej części dokumentów ofertowych (Oferty) z napisem Informacje i dokumenty poza ofertą. Dla dokumentów tych nie są wymagane postanowienia dotyczące tłumaczenia ich na język polski. 10.Załącznikiem do SIWZ jest formularz ofertowy, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę. 11. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 12.Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 13.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisujące(ą) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 14.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwę firmy oraz adres wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 15.Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od

9 pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie odrzuceniem oferty. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo, Maróz 2, Olsztynek pokój nr sekretariat. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w treści SIWZ. 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o,, Oddział WDW Waplewo, Maróz 2, Olsztynek, sala Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy Wykonawców, ceny netto i brutto. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Oferta musi zawierać cenę określoną za cały przedmiot zamówienia zwaną dalej łączną cenną brutto oferty, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży usługi podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, a także wszystkie koszty, opłaty oraz ewentualne upusty i rabaty. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: cenę bez podatku VAT (netto), podatek VAT %, wartość VAT w zł, cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). 3. Za cenę oferty będzie się uważać cenę brutto. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy 6. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZĄCYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

10 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium - cena %. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według wzoru: Cmin C = x 100 Ci C Cmin Ci ilość punktów, jakie otrzyma oferta badana najniższa spośród wszystkich ważnych ofert cena oferty badanej Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wynikach postępowania. 2. Jednocześnie, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, informację o wynikach postępowania. 3. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty. 5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy polisę OC w zakresie prowadzonej działalności ważną w okresie realizacji umowy, posiadającą rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. Wartość polisy nie może być mniejsza niż wartość złożonej oferty. 6. W przypadkach, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wypełni treść art. 94 ust 3 ustawy Pzp. XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY. 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, a jej zakres będzie tożsamy z zobowiązaniem Wykonawcy złożonym w ofercie, z zastrzeżeniem treści pkt. 3 niniejszego Rozdziału. 2. Wraz ze SIWZ Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia (dalej wzór umowy" - załącznik nr 6).

11 3. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w przypadkach niezależnych od Zamawiającego, zastrzega się dokonanie zmian treści umowy w zakresie: 3.1. terminu zawarcia umowy; 3.2. okresu świadczenia - a tym samym ilości przewidzianych w ofercie (adekwatnym do planowanego terminu w przypadkach świadczeń okresowych); 3.3. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla zamawiającego, 3.4. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP. 2. Środki ochrony prawnej wnosi się na zasadach określonych w art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm). 3. Termin wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U r., Nr 113, poz. 759, ze zm). 4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. XIX. ZAŁĄCZNIKI Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik Nr 1 - formularz oferty Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 - Oświadczenie z art. 22 ust.1 pkt 1 4 Pzp Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp. Załącznik Nr 6 Wzór umowy Załącznik Nr 7a Formularz cenowy Załącznik Nr 7b Formularz cenowy

12 ( pieczęć firmy ) Miejscowość.. Data Załącznik Nr 1 do SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo Maróz 2, Olsztynek FORMULARZ OFERA My/ Ja* niżej podpisani: reprezentując: Pełna Nazwa Wykonawcy : Z siedzibą : . Nr telefonu :..; Numer faksu :.. REGON : ;NIP : Numer KRS/ zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej : przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy DW/O/WAP/PZP/11/12 na dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, zgodnie z Wymogami SIWZ oferujemy / oferuję * wykonanie zamówienia za cenę: CZĘŚĆ 1*- DOSTAWA PIECZYWA Wartość netto : zł Słownie ( ) VAT : zł Słownie ( ) Wartość brutto : zł Słownie ( ) CZĘŚĆ 2*- DOSTAWA WYROBÓW CUKIERNICZYCH Wartość netto : zł Słownie ( ) VAT : zł Słownie ( ) Wartość brutto : zł Słownie ( ) Termin płatności : 30 dni od daty dostarczenia faktury

13 Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze ( konsorcja/ spółki cywilne / jest : Stanowisko ;. Imię i nazwisko :.. Telefon : ; faks... Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 4. OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ do kontaktu z zamawiającym w przypadku udzielenia nam zamówienia jest :..., tel.... Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam(y) : Zastrzeżenie wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP): * - niepotrzebne skreślić.., dnia.. Wykonawców ) ( podpis Wykonawcy/

14 Załącznik Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dostarczanego do WDW Waplewo Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie wytwarzany i dostarczany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami: Termin realizacji dostaw : Dostawy realizowane będą: 1) sześć razy w tygodniu w godzinach od 6.00 do ) Dostawy będą realizowane na podstawie telefonicznych zamówień składanych przez Odbiorcę z 24 -godzinnym wyprzedzeniem określających datę dostawy, ilość i asortyment zamawianych środków spożywczych, 3) Korekta zamówień może być dokonywana telefonicznie nie później niż do godziny dnia poprzedzającego dostawę. CZĘŚĆ I - PIECZYWO Chleb zwykły I. OKREŚLENIE PRODUKTU Chleb mieszany pytlowy (masa bochenka od 500 g do 600 g II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki żytniej i pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja podłużny bochenek, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, barwa: skórki brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych, datę minimalnej trwałości. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bochenków powyżej 500 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Chleb zwykły krojony w folii I. OKREŚLENIE PRODUKTU Chleb mieszany pytlowy (masa bochenka od 500 g do 600 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

15 produkt pieczywo spożywcze, produkowane z mąki pszennej i żytniej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja podłużny bochenek, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, barwa: skórki jasno brązowa do brązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych, datę minimalnej trwałości. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia opakowanie jednostkowe - folia, dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bochenków powyżej 500 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Chleb razowy I. OKREŚLENIE PRODUKTU Chleb żytni razowy (masa bochenka od 400 g do 600 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze żytnie, produkowane z mąki żytniej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja nadany formą, skórka chropowata, lekko błyszcząca, dopuszcza się nieznaczne pęknięcia, barwa: skórki brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych, datę minimalnej trwałości. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bochenków powyżej 500 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Chleb sojowy I. OKREŚLENIE PRODUKTU Chleb żytni razowy (masa bochenka od 400 g do 600 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze żytnie, produkowane z mąki żytniej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem nasion soi, słonecznika oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja nadany formą, skórka chropowata, lekko błyszcząca, dopuszcza się nieznaczne pęknięcia, barwa: skórki brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych, datę minimalnej trwałości. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia

16 dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bochenków powyżej 500 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Chleb żytni I. OKREŚLENIE PRODUKTU Chleb żytni (masa bochenka od 400 g do 600 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze żytnie, produkowane z mąki żytniej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja bochenek podłużny lub okrągły, skórka chropowata, lekko błyszcząca, barwa: skórki brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, opis dodatków specjalnych, datę minimalnej trwałości. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bochenków powyżej 500 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Chleb pszenny tostowy 1.Okreslenie produktu Chleb pszenny ( masa bochenka od 400 do 500 g +/- 3%) Pieczywo spożywcze, wyborowe produkowane z mąki pszennej z dodatkiem drożdży, wody i soli, cukru i tłuszczu oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla chleba tostowego. 2. Wymagania jakościowe a) Kształt- podłużny; (w zależności od użytej do wypieku formy); skórka gładka, lekko błyszcząca; pokrojony w kromki o grubości od 1 do 1,5 cm b) Barwa skórki- złocista do jasnobrązowej, której intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; c) Miękisz- równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty; d) Smak i zapach- aromatyczny, swoisty dla chleba tostowego CHLEB GARNUSZEK 1.Okreslenie produktu Chleb mieszany pszenno- żytni ( masa bochenka g +/- 3%) Pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki pszennej i żytniej z dodatkiem drożdży, wody i soli, oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla chleba garnuszka. 2. Wymagania jakościowe a) Kształt- okrągły (przypominający garnuszek), wydrążony w środku; skórka gładka lub lekko chropowata, z delikatnymi pęknięciami, błyszcząca; b) Barwa skórki- od jasnobrązowej do ciemnobrązowej, której intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; c) Miękisz- (pozostały przy skórce) równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, d) Smak i zapach- aromatyczny, swoisty dla chleba garnuszka. Rogal pszenny

17 I. OKREŚLENIE PRODUKTU Rogal pszenny (masa rogala 100 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze, produkowane z mąki pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku pieczywa drobnego - rogali, struktura i konsystencja kształt półkolistego walca o końcach zwężonych i podgiętych do środka, skórka gładka, błyszcząca, barwa: skórki złocista do jasnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach aromatyczny swoisty dla rodzaju rogali, kwasowość mierzona w stopniach nie większa niż 3, objętość 100 g nie mniejsza niż 280 cm³, dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych rogali o masie do 200 g (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Bułka bagietka I. OKREŚLENIE PRODUKTU Bułka pszenna bagietka (bułki o masie g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze, produkowane z mąki pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek, struktura i konsystencja podłużna bułka, skórka gładka, błyszcząca, barwa: skórki złocista do jasnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach aromatyczny swoisty dla tego rodzaju bułek, dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bułek (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Bułki kajzerki I. OKREŚLENIE PRODUKTU Bułka pszenna kajzerka (bułki o masie 30 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze, produkowane z mąki pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek, struktura i konsystencja okrągła bułka, z poprzecznym podziałem lub bez, skórka gładka, błyszcząca, lekko chropowata w miejscu podziału, barwa: skórki złocista do jasnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach aromatyczny swoisty dla tego rodzaju bułek, objętość 30 g bułki nie mniejsza niż 100cm³, dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych bułek (po 4 godz. od wypieku) +/- 4 % Bułki graham I. OKREŚLENIE PRODUKTU

18 Bułki graham (bułki o masie 50 g lub 100 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki żytniej i pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek, struktura i konsystencja podłużna lub okrągła bułka, z poprzecznym podziałem lub bez, skórka chropowata z widocznymi ziarnami, barwa: skórki jasnobrązowa do ciemnobrązowej, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach aromatyczny swoisty dla tego rodzaju bułek, Bułki poznańskie I. OKREŚLENIE PRODUKTU Bułka pszenna poznańska (bułki o masie 100 g) II. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt pieczywo spożywcze, produkowane z mąki pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek, struktura i konsystencja okrągła bułka, z poprzecznym podziałem lub bez, skórka gładka, błyszcząca, lekko chropowata w miejscu podziału, barwa: skórki złocista do jasnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach aromatyczny swoisty dla tego rodzaju bułek, BUŁKA SEZAM I. OKREŚLENIE PRODUKTU BUŁKA ZWYKŁA I. OKREŚLENIE PRODUKTU Pieczywo pszenne ( masa 100 g +/-3% ) Pieczywo spożywcze, wyborowe produkowane z maki pszennej z dodatkiem drożdży, wody, soli, cukru i tłuszczu oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla bułka zwykłej.. I I. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE Kształt okrągły; skórka gładka, lekko błyszcząca; Barwa skórki- złocista do jasnobrązowej, której intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; Miękisz- równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty; o dobrej krajalności. Smak i zapach aromatyczny, swoisty dla pieczywa pszennego.

19 CZĘŚĆ 2 WYROBY CUKIERNICZE DROŻDŻÓWKI Z NADZIENIEM l. OKREŚLENIE PRODUKTU Drożdżówka z nadzieniem (masa 100 g) U. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt- pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru, ekst słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku bułek - drożdżówek z nadzieniem, kształt - podłużna lub okrągła bułka, lub w kształcie nadanym przez producenta, skórka gładka, lekko błyszcząca matowa, oblana lukrem lub posypana kruszonką cukierniczą, barwa; skórki - złocista do jasnobrązowej, które] intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz - równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajainości, sprężysty, równomiernie porowaty i wy smak i zapach - aromatyczny swoisty dla rodzaju bułek, bułka z nadzieniem z marmolady, dżemu, masy budyniowej, makowej, serowej lub owocowej PĄCZKI DROŻDŻOWE l. OKREŚLENIE PRODUKTU Pączek drożdżowy (z nadzieniem min. 10 % masy pączka) H. WYMAGANIA JAKOŚCIOWE produkt- pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, cukru słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku pa nadzieniem, kształt - okrągły lub podłużny pączek iub w kształcie nadanym przez producenta, skórka gładka, z możliwy nr delikatnymi pęknięciami, matowa, oblana lukrem lub posypana cukrem pudrem, barwa: skórki - jasnobrązowa do brązowej, które] intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz - równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajainości, sprężysty, równomiernie porowaty smak i zapach - aromatyczny swoisty dla pączków, produkt końcowy w przeliczeniu na 10 kg powinien zawierać nie mniej niż 1,0 kg jaj, pączek z nadzieniem z marmolady, dżemu, masy budyniowej lub owocowej, dopuszczalne odchylenia masy poszczególnych pączków masie do 100 g (po 4 godz. Od wypieku +/- 3% pączki drożdżowe z nadzieniem z marmolady, masy budyniowej, toffi PASZTECIKI Z PIECZARKAMI 1. Określenie produktu Bułka z nadzieniem pieczarkowym z ciasta półfrancuskiego ( masa 60 g) Pieczywo spożywcze produkowane z maki pszenne], na drożdżach, z dodatkiem soli, jajek, mleka (względnie woć Nuszczu, octu, ekstraktu słodowego, pieczarek, cebuli, kapusty oraz innych dodatków smakowych i konserwującyc pecepturą właściwą dla wypieku pasztecików z pieczarkami; 2.-Wymagania jakościowe Kształt- okrągły lub podłużny lub w kształcie nadanym przez producenta; skórka gładka, lekko błyszcząca lub n Barwa skórki- złocista do jasnobrązowej które] intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; c)miekisz- równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty; smak i zapach- aromatyczny, swoisty dla wyrobów z ciasta półfrancuskiego z pieczarkami PASZTECIKI z MIĘSEM l. Określenie produktu bułka z nadzieniem pieczarkowym z ciasta półfrancuskiego ( masa 60 g) Pieczywo spożywcze produkowane z maki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, jajek, mleka ( względnie wody), cukru, tłuszczu, octu, ekstraktu słodowego, mięsa, cebuli, kapusty oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku pasztecików z mięsem; 2 Wymagania jakościowe Kształt- okrągły!ub podłużny lub w kształcie nadanym przez producenta; skórka gładka, lekko błyszcząca lub matowa; Barwa skórki- złocista do jasnobrązowej, której intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; Miękisz- równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty;

20 Smak i zapach- aromatyczny, swoisty dla wyrobów z ciasta półfrancuskiego z mięsem CIASTO DROŻDŻOWE Z KRUSZONKĄ 1 Określenie produktu Produkt z ciasta drożdżowego wykończony kruszonką cukierniczą. Pieczywo spożywcze produkowane z mąki pszennej, na drożdżach, z dodatkiem soli, jajek, mleka (względnie wody), cukru, tłuszczu ekstraktu słodowego, oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku ciasta drożdżowego 2. Wymagania jakościowe a) Kształt- okrągły lub podłużny lub w kształcie nadanym przez producenta; h> Barwa skórki- złocista do jasnobrązowej. której intensywność w przekroju maleje w kierunku miękiszu; Miekisz- równomiernie zabarwiony suchy w dotyku o dobrej krajalności, sprężysty, równomiernie porowaty i wyrośnięty; Smak i zapach- aromatyczny, swoisty dla ciasta drożdżowego KREMOWKA 1. Określenie produktu Wyrób cukierniczy wyprodukowany z ciasta biszkoptowego z użyciem mąki pszennej, cukru i jajek, przełożonego słodkim kremem budyniowym o smaku śmietankowym; zgodnie z recepturą właściwą dla kremówki. Wierzchni blat kremówki wykończony cukrem pudrem lub innymi dekoracjami cukierniczymi. 2. Wymagania jakościowe Kształt- nadany przez producenta, z wyraźnymi warstwami ciasta i kremu; Barwa - blaty ( górny i dolny) w kolorze jasno złotym, których intensywność maleje w kierunku miękiszu. Krem jasno - żółty, równomiernie rozłożony między blatami, nie oddzielający się od blatów; Smak i zapach- aromatyczny, kremowy o smaku śmietankowym, charakterystycznym dla kremówki METROWIEC 1. Określenie produktu Wyrób cukierniczy na bazie ciasta biszkoptowo-tłuszczowego z użyciem mąki pszennej, cukru, jajek i tłuszczu oraz kakao, Przekładany masą kremową z dodatkiem tłuszczu. Dwa ciasta (jasne i ciemne ) na przemian przekładane jasnym kremem. Wykończenie ciasta - Polewa czekoladowa lub orzechy ( względnie migdały ) lub inna dekoracja cukiernicza. Wyprodukowany zgodnie z recepturą właściwą dla wypieku metrowa. 2. Wymaqania jakościowe Kształt- podłużny, lub w kształcie nadanym przez producenta; Barwa - blaty jasnożółte i brązowe, o dobrej krajalności, równomiernie zabarwione i wyrośnięte; krem w kolorze jasnożółtym i kremowym ), puszysty. Krem nic oddzielający się od pozostałej części ciasta, równomiernie rozłożony między kromkami ciasta. Smak i zapach - aromatyczny, lekko rumowy, swoisty dla metrowca. ROLADA Z BITEJ ŚMIETANY Określenie produktu Wyrób cukierniczy produkowany z ciasta biszkoptowego z użyciem mąki pszennej, cukru i jajek; zwinięty - z bitą śmietaną -w rulon. r ta śmietana - może zawierać dodatek galaretki lub owoców. Wykończenie rolady - posypana cukrem pudrem lub polana polewą czekoladową lub innym dekoracjami cukierniczymi. Wyprodukowanie zgodne z recepturą właściwą dla ciasta- rolady śmietanowej. Wymagania jakościowe a Kształt - zwinięta w rulon o średnicy 5-6 cm, podłużny, walcowaty, b) Barwa - blaty roladowe w kolorze jasnożółtym do złotego, których intensywność maleje w kierunku miękiszu; krem, w kolorze białym (śmietankowym ). Całość ciasta nie oddzielająca się, tworząca jedną całość, o dobrej krajalności; grubość masy z bitej śmietany proporcjonalna do grubości blatów roladowych. c) Smak i zapach - aromatyczny, śmietankowy, właściwy dla tego rodzaju ciasta - rolady śmietanowej. ORZECHOWIEC 1. Określenie produktu!wyrób cukierniczy z ciasta biszkoptowe - tłuszczowego z użyciem mąki pszennej i ziemniaczanej, jajek, cukru i tłuszczu z ^dodatkiem orzechów i kakao, równomiernie przełożony masą kremowo - budyniową z orzechami. Wierzch ciasta udekorowany -Groszkami lub inną dekoracją cukierniczą. Wyprodukowanie zgodne z recepturą właściwą dla orzechowca. 2. Wymagania jakościowe -a) Kształt - nadany przez producenta, dostosowany do porcjowania; "b) Barwa - blaty ciasta w kolorze beżowym ( orzechowym ), których intensywność maleje w kierunku miękiszu; krem jasnobeżowy (orzechowy ), nie oddzielający się od pozostałej części ciasta; c) Smak i zapach - aromatyczny, intensywnie orzechowy, swoisty dla orzechowca. 19

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. Oddział WDW Waplewo DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Numer ogłoszenia: 483080-2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg,

FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ 5 PIECZYWO. Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Bułka tarta - opakowanie 0,45 kg, FORMULARZ CENOWY załącznik nr 1/5 do ogłoszenia SP2/271/11/2016. (pieczęć Wykonawcy) CZĘŚĆ 5 PIECZYWO Lp. Nazwa j.m. Przewidywana ilość Cena jedn. netto Wartość netto ( 4x5) Cena jedn. brutto Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia

.. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015. Termin przydatnoś ci do spożycia .. załącznik nr 2.1 do SIWZ (pieczęć Oferenta) Numer sprawy: ZSnr4/06/2015 CZĘŚĆ 1 Pieczywo Lp. Nazwa artykułu Termin przydatnoś ci do spożycia Zespół Szkół Nr 4 w Rzeszowie Strona 1 z 5 j.m. Przewidy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska-bip.ohp.pl, www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń Dłoń 4, 63-910 Miejska Górka Nr sprawy: 1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nawozu azotowego: saletra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.sp1krosniewice.wikom.pl Krośniewice: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp.pl Toruń: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRUM SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZP/2/OSP/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: DOSTAWA RESPIRATORA DO TERAPII NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Izdebniku, 34-144 Izdebnik, woj. małopolskie, tel. 033 8763222, faks 033 8763229. Izdebnik: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2016 do Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna

Środki przeciwnowotworowe 2015/S Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Środki przeciwnowotworowe 2015/S 224-407468 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, Osoba do kontaktów: Sylwia Krzywiak, Katarzyna Witkowska, Maria Wielgus, Poznań 61-866, POLSKA. Tel.: +48 618850643.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 23 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo