PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax , NIP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Adres: Działka ewid. nr 51/10 Klęczany, Gmina Chełmiec Inwestor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 71 Projekt: INSTALACJA C.O. + KOTŁOWNIA GRZEWCZA Sprawdził: Projektant: grudzień 2007

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Część opisowa Opis techniczny Obliczenia Specyfikacja dla kotłowni II. Część rysunkowa 1. Rzut parteru - instalacja c.o. 1: Rzut piętra - instalacja c.o. 1: Rzut kotłowni 1:25 4. Schemat technologiczny III. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

3 Opis techniczny 2 1. Temat opracowania. Tematem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej na propan dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Klęczanach. 2. Podstawa opracowania. Podstawą opracowania jest: - zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem, - projekt architektoniczny, - obowiązujące przepisy i normy. 3. Zakres opracowania. Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni grzewczej. Instalacja zasilania kotłowni gazem jest przedmiotem odrębnego opracowania. 4. Dane ogólne obiektu i instalacji c.o. Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Wykonany będzie w technologii tradycyjnej. Pomieszczenie na kotłownię przewidziano na parterze budynku. Źródłem ciepła w kotłowni będzie kocioł opalany gazem propan. 5. Instalacja c.o. Obliczenia współczynników przenikania ciepła wykonano zgodnie z normą EN ISO Szczegółowe wyliczenia współczynników przenikania ciepła oraz zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń znajdują się w archiwum biura projektów. Zapotrzebowanie ciepła wyznaczono ze strat ciepła przez przegrody budowlane i na wentylację wg PN-94/B z uwzględnieniem norm towarzyszących PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach oraz PN-82/B Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. Wewnętrzna temperatura pomieszczeń - wg rys rzutów

4 3 Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania budynku wynosi W Założenia do obliczeń: - budynek masywny - źródło ciepła: własna kotłownia - strefa klimatyczna III - rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe - obliczeniowe temperatury wody : 70/55 C Dla budynku przewidziano instalację centralnego ogrzewania w układzie poziomym, dwururowym w systemie zamkniętym. Grzejniki zasilane będą z rozdzielaczy do których doprowadzone zostaną przewody z kotłowni. Przewody z kotłowni do rozdzielaczy, prowadzone w posadzkach wykonać z rur z tworzywa sztucznego PP3 typ stabi, PN25 łączonych przez zgrzewanie (fuzję termiczną). Podejścia od rozdzielaczy do grzejników prowadzone w posadzkach wykonać z rur z tworzywa sztucznego PN20, z bębna, bez połączeń w posadzce. Średnice podejść Dz=16mm. Zawory odcinające montować na przewodach dolotowych do rozdzielaczy, na przewodach do grzejników przy rozdzielaczach. Grzejniki płytowe łączone z przewodami podejścia od ściany z zastosowaniem zestawów zaworowych Grzejniki Grzejniki stalowe płytowe RADSON z podejściem od dołu grzejnika typ Integra, w niektórych łazienkach ręcznikowce typ Enix. Grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami podwójnej regulacji. Przy grzejnikach Enix stosować zwory podwójnej regulacji typ RTD-N Danfoss Odpowietrzenie Poprzez zawory odpowietrzające: - na grzejnikach - przy rozdzielaczach 5.3. Odwodnienie W kotłowni do poziomu zaworów spustowych, dalsze odwodnienie możliwe przy pomocy pompki próżniowej

5 Próba szczelności i płukanie instalacji - do czasu zakończenia prac budowlanych i montażowych głowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych powinny być zastąpione przez fabryczne kapturki ochronne - w czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe powinny być w stanie całkowitego otwarcia Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur należy przeprowadzić próby ciśnienia: Próba wstępna na ciśnienie 3.0bar. Ciśnienie to musi w okresie 30minut być powtórzone dwukrotnie, w odstępie 10minut. Po dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0.2 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną. Czas próby głównej 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0.2 bar. Po zakończeniu próbny wstępnej i głównej należy wykonać próbę końcową. W próbie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest ciśnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu instalacji nie może wystąpić nieszczelność. Do pomiaru ciśnień próbnych używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0.1 bara. Manometr powinien być umieszczony w najniższym punkcie instalacji podlegającej próbie. Po wykonaniu prób wykonać płukanie instalacji Izolacja termiczna W instalacji centralnego ogrzewania, przewody rozprowadzające powinny być zaopatrzone w izolacje zabezpieczającą przed stratami cieplnymi. Grubość izolacji, co najmniej 2 cm dla przewodów rozdzielczych. Rury przyłączne do grzejników w izolacji 0.5cm.

6 5 6. Kotłownia gazowa Źródłem ciepła dla obiektu będzie kocioł naścienny ACV typ Prestige 75 o mocy kW opalany gazem LPG pobieranym z zewnętrznej instalacji zbiornikowej.. Kocioł będzie źródłem ciepła dla ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody w priorytecie. Kocioł Prestige 75 jest kotłem kondensacyjnym. Pracować będzie z zamkniętą komorą spalania, poborem powietrza z zewnątrz, współśrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym 100/150mm. Kotłownia i instalacje pracować będą w systemie zamkniętym. Parametry charakterystyczne kotłowni: moc znamionowa kotłowni kw powierzchnia kotłowni m 2 wysokość kotłowni m Powierzchnia doświetlenia w stosunku do powierzchni podłogi: okno zewnętrzne - 1.7*1.0 =1.7m2 Q=1.7/7.4*100%=23% > zalecanego 1/15F p =6.7% 6.1. Technologia kotłowni Źródłem ciepła dla obiektu będzie kocioł gazowy (propan), wodny ACV, Prestige 75 o mocy znamionowej kW (parametry maksymalne 80/60 C), z palnikiem wentylatorowym modulowanym i zamkniętą komorą spalania. Sterowanie pracy kotłowni przy pomocy systemowego sterownika elektronicznego MCBA, z możliwością sterowania jednego obiegu grzewczego według zadanej krzywej grzania oraz przygotowaniem ciepłej wody w priorytecie. Kotłownia oraz instalacje grzewcze pracować będą w systemie zamkniętym z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego parametry robocze 70/55 C. Zabezpieczenie kotłowni i instalacji przy pomocy przeponowego naczynia REFLEX N35/3 oraz zaworu bezpieczeństwa przy kotle Dn25x32mm, SYR Zabezpieczenie przed brakiem wody przy pomocy ogranicznika poziomu SYR na przewodzie zasilania. Ogranicznik należy zamontować powyżej krócca wylotowego z kotła. W obiegu centralnego ogrzewania zaprojektowano pompę elektroniczną typ Magna

7 6 Przygotowanie ciepłej wody realizowane będzie w wymienniku przepływowopojemnościowym ACV HL E 240. Zabezpieczenie wymiennika przy pomocy zaworu bezpieczeństwa SYR 2115 Dn20x25mm, stabilizacja ciśnienia przy pomocy naczynia przeponowego Refix D 18 (p o =4.0bar). Ładowanie wymiennika przy pomocy pompy Grundfoss typ UPS 32-60F. W obiegu cyrkulacji zaprojektowano pompę Grundfoss typ UP 15-14B. Usytuowanie urządzeń, armatury i sposób połączeń wg. schematu kotłowni i rzutu. Ruraż w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg. PN-80/H Przewody należy izolować antykorozyjnie i termicznie. Izolację rur wykonać z pianki PE. Minimalne grubości izolacji: dla średnic do Dn 25: 20mm dla średnic Dn32-50: 25mm dla średnic Dn65: 30mm Rurociągi należy malować (oznaczyć) na kolor: cynober - zasilanie niebieski - powrót czarny - zabezpieczenie 6.2. Odprowadzenie spalin, wentylacja kotłowni Odprowadzenie spalin dla kotła projektuje się przewodem powietrznospalinowym współśrodkowym firmy ACV, DN100/150mm wyprowadzonym nad dach budynku Nawiew powietrza do kotłowni przewidziano kanałem 150x250mm usytuowanym nad posadzką w kotłowni.. Wywiew przewodem wentylacyjnym D=20cm nad dach budynku. Kratkę wlotową D200 sytuować bezpośrednio pod stropem kotłowni Uzdatnianie wody Zaprojektowano uzdatnianie wody kotłowej przy pomocy filtracji mechanicznej (na instalacji wody zimnej dla budynku) oraz dla kotła przy pomocy filtru EKO- DAFI z wkładem zawierającym żywicę jonowymienną(wg instalacji wody). Poza tym do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń w obiegach grzewczych, przed pompami zaprojektowano filtry mechaniczne z wkładem magnetycznym.

8 Wytyczne budowlane i instalacyjne Dla kotłowni gazowej wymagana jest dla ścian wewnętrznych i stropu klasa odporności ogniowej EI 60, Przejścia instalacyjne przez ściany i strop kotłowni zabezpieczone p.poż. o odporności jak dla przegród t.j. EI 60, Drzwi do kotłowni od strony piwnic winny posiadać klasę odporności ogniowej EI 30 Ściany do wysokości 2m i posadzkę wyłożyć terakotą, na posadzce trudnościeralną i nieiskrzącą, Drzwi do kotłowni powinny od wewnątrz posiadać zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem, Kratka w kotłowni z syfonem zabezpieczającym przed dostaniem się do kanalizacji gazu (propan-cięższy od powietrza) 7. Uwagi końcowe. - Całość prac montażowych wykonać pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania i Nadzoru Robót Budowlano Montażowych, obowiązującymi przepisami i normami zasadami sztuki budowlanej wytycznymi producentów,. montaż kotłów wykonać zgodnie z DTR dostarczoną przez producenta. uruchomienie kotła powinien wykonać specjalista dysponujący aparaturą pomiarową składu i temperatury spalin. - w trakcie realizacji robot przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Opracował: mgr inż. Zbigniew Świerzy

9 SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ I ARMATURY 1. Kocioł wodny kond. ACV Prestige 75, Qn=18-70kW 1 kpl. palnik gaz propan P sterownik MCBA czujnik temp. zewn. AF120 termostat pokojowy TP 5000 osprzęt do sterowania podgrzewaczem c.w.u. 2. Neutralizator kondensatu 3. Podgrzewacz pojemnościowy HL E szt. 4. Naczynie przeponowe Reflex N35, PN3 1 szt. 5. Naczynie przeponowe Refix D18, PN10 1 szt. 6. Zawór bezpieczeństwa membr. SYR x 1 1/4 1 szt. 7. Zawór bezpieczeństwa membr. SYR /4 x 1 1 szt. 8. Zabezpieczenie stanu wody SYR typ szt. 9. Filtr magnetyczny IFM Dn=32mm 2 szt. 10. Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1 szt. 11. Pompa obiegowa c.o. MAGNA szt. 12. Pompa ładująca c.w.u UPS F 1 szt. 13. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP B 80 1 szt. 14. Zawór odcinający kulowy DN32 7 szt. 15. Zawór odcinający kulowy DN20 2 szt. 16. Zawór kołpakowy ze spustem DN20 2 szt. 17. Zawór ze złączką do węża DN15 1 szt. 18. Zawór spustowy DN15 1 szt. 19. Zawór zwrotny DN32 3 szt. 20. Zawór zwrotny DN20 1 szt. Oraz: o Przewód spalinowy WSPS 100/150, L=ok. 10m 1 kpl. o Kratka nawiewna 150x250mm 1 szt. o Kratka wywiewna D=200mm 1 szt. o M. Manometr Uwaga: Wszystkie urządzenia i armatura winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w kraju i honorowane przez służby techniczne.

10

11

12

13

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo