IN Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. I. Uproszczone plany urządzenia lasów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IN Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu. I. Uproszczone plany urządzenia lasów"

Transkrypt

1 IN WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisku dla projektu uproszczonych planów urządzenia lasów I. Uproszczone plany urządzenia lasów 1. Uproszczone plany urządzenia lasu ( zwane dalej u.p.u.l. ) dla lasów, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do wspólnot gruntowych i osób fizycznych należy wykonać według zasad określonych w : a) art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), b) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzania lasu, uproszczonego planu urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302), c) Zasadach sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu przesłanych przy piśmie Janusza Radziejowskiego z dnia r. znak DLOPiK 8/99 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ( tzw. Instrukcja), 2. Zakres robót obejmuje opracowanie u.p.u.l. dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do : a) Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Komańcza o pow. 130,0920 ha, b) Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Ratnawica o pow. 34,23 ha, c) Leśnej Wspólnoty Gruntowej w Zagórzu o pow. 37,4110 ha, d) Włościańskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Bukowsku o powierzchni 307,4713 ha ( osoby fizyczne ). 3. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia : a) zakończenie prac terenowych łącznie z wyłożeniem projektów u.p.u.l. w Urzędach Gmin oraz uzyskaniem opinii właściwych Nadleśniczych do 30 września 2014 r. b) przekazanie ostatecznych wersji u.p.u.l. wraz z pozytywnie zaopiniowaną prognozą oddziaływania na środowisko projektów u.p.u.l. do 15 listopada 2014 r. c) Zamawiający po sprawdzeniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni, poinformuje Wykonawcę o przyjęciu przedłożonych projektów lub o potrzebie wykonania określonych poprawek, wyznaczając jednocześnie 20 dniowy termin na ich usunięcie. 4. Prace urządzeniowe, z zastrzeżeniem pkt 5, będą prowadzone wyłącznie na gruntach figurujących w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls), na bazie aktualnych danych z ewidencji gruntów (rejestr i mapa). W opracowaniu nie należy ujmować powierzchni wykazanych w ewidencji geodezyjnej jako Lz - zadrzewienia, zakrzaczenia.

2 IN str. 2 z 5 5. W pracach taksacyjnych dla Leśnej Wspólnoty Gruntowej w Zagórzu, na działkach o nr 654/11, 763/2, 813/2, 2255/2, 2255/3 i 2255/5 należy uwzględnić grunty nieujęte w rejestrze geodezyjnym ewidencji gruntów jako lasy (Ls), a będące lasami w myśl definicji lasu określonej w art. 3 ustawy o lasach. Uznanie za las może nastąpić tylko wtedy gdy cała działka ewidencyjna spełniać będzie kryteria definicji lasu. 6. W przypadku uznania gruntu za las, w projekcie u.p.u.l., grunt należy uwidocznić jako samodzielne wydzielenie. 7. Materiały niezbędne do realizacji prac urządzeniowych, tj. mapy ewidencyjne urządzanych obiektów oraz wypisy z ewidencji gruntów Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sanoku 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Okres ważności planów będzie określony od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. 10. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych, uzgodni z Prezesem Włościańskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Bukowsku sposób powiadomienia właścicieli lasów o prowadzeniu prac urządzeniowych pisemne uzgodnienie należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Sanoku. 11. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych, uzgodni sposób powiadomienia członków wspólnoty o prowadzeniu prac urządzeniowych z Prezesem : - Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Komańcza, - Spółki Dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Ratnawica oraz - Leśnej Wspólnoty Gruntowej w Zagórzu. 12. Wykonawca uzgodni z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lesko i Komańcza : - docelowe gospodarcze typy drzewostanów - orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych, - rodzaje rębni, - kategorię zagrożenia pożarowego, - rodzaje strefy zagrożenia przemysłowego. Uzgodnienie w formie pisemnej należy przedstawić Zamawiającemu. 13. Wykonawca, przy pracach taksacyjnych i określeniu zadań gospodarczych dla Włościańskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Bukowsku, zobowiązany jest uwzględnić występowanie na terenie działek skupisk cisa pospolitego. Przy określeniu zadań gospodarczych należy wskazać sposób prowadzenia pozyskania drewna oraz zabiegów hodowlanych zmierzających do zachowania, ochrony i odnowienia tego gatunku. 14. Wykonawca po zakończeniu prac terenowych przekaże Zamawiającemu wykaz gruntów: a) ujawnionych w ewidencji jako grunty leśne ( Ls ), a w terenie nie będącymi lasami, b) ustalonych w terenie jako leśne (zgodnie z pkt 5), a nie wykazanych w ewidencji jak las. 15. Wykonawca zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Zagórzu, Urzędem Gminy w Bukowsku oraz Urzędem Gminy w Komańczy, wyłożyć na okres 60 dni do publicznego wglądu projekty u.p.u.l. 16. Wyłożone projekty u.p.u.l. muszą zawierać wszystkie części opisowe, tabelaryczne i obliczeniowe, zadania gospodarcze oraz mapy. 17. Wykonawca poinformuje Burmistrza Zagórza oraz Wójtów Gminy Bukowsko i Komańcza, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, obowiązany jest do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia u.p.u.l. do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że u.p.u.l. będzie podstawą naliczania podatku leśnego. 18. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wszystkim zainteresowanym właścicielom lasu nie-

3 IN str. 3 z 5 zbędnych informacji, oraz przyjmować zastrzeżenia i wnioski, sporządzić protokół ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń i wniosków, wraz z uzasadnieniem. 19. Wykonawca zobowiązuje się w każdym przypadku dokonać ponownych oględzin spornych powierzchni drzewostanu w obecności właściciela lasu, dokonując ustalenia zadań z zakresu gospodarki leśnej, udzielając jednocześnie wszelkich wyjaśnień. 20. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia ewentualnych poprawek wynikłych z zastrzeżeń i wniosków składanych przez właścicieli. 21. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzający wyłożenie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu w siedzibie Urzędu Gminy, podpisany przez Burmistrza, Wójta lub Sekretarza. 22. Po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń, skorygowany na ich podstawie projekt u.p.u.l. należy złożyć we właściwym miejscowo nadleśnictwie, w celu zaopiniowania w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o lasach. Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię właściwego Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko i Komańcza dla u.p.u.l., którą przekaże zamawiającemu wraz z wykonaną dokumentacją. 23. Wykonawca uzgodni, w razie potrzeby, projekt u.p.u.l. w zakresie ochrony przeciwpożarowej z Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Z uzgodnień należy sporządzić notatkę służbową dołączoną do opracowania. 24. U.p.u.l. składający się z części ogólnej oraz części szczegółowej zostanie oprawiony w jedną całość. 25. U.p.u.l., należy wykonać w formie drukowanej w 2 egzemplarzach w twardej oprawie introligatorskiej, osobno dla każdego właściciela lasu określonego w pkt Mapy gospodarcze winny być wykonane na podkładzie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, pokolorowane według gatunków głównych. 27. Mapy należy wykonać w 2 egz., w tym 1 egz. zalaminowany z przeznaczeniem do użytku w terenie. 28. W opisach zewnętrznych u.p.u.l. należy zamieścić informację dla kogo dany egzemplarz planu jest przeznaczony. 29. Wykonawca przekaże Zamawiającemu na elektronicznym nośniku danych wersję tekstową u.p.u.l. w formie pliku pdf. 30. Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczny zapis u.p.u.l., odpowiadający wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, oraz warunkom dodatkowym określonym w punktach Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru Wykonawca zaopatrzy w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i jest w stanie kompletnym. Wykonany przedmiot umowy i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część protokołu zdawczo-odbiorczego. II. WARUNKI DODATKOWE do elektronicznej wersji uproszczonego planu urządzenia lasu Poza określonymi wyżej warunkami przygotowania i przekazana zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest także przygotować i przekazać komplet danych zebranych w trakcie prac nad uproszczonymi planami urządzania lasu w postaci bazodanowego projektu GIS ( mapa nume-

4 IN str. 4 z 5 ryczna oraz zintegrowana z nią baza opisowa). Wykonawca przekaże bazę danych w formacie MS Access (mdb) oraz dokona zapisu na dwóch wskazanych stanowiskach komputerowych u Zamawiającego, w taki sposób aby była możliwa praca z programami Lasinfo Powiat oraz Taksator - plany uproszczone zarówno w zakresie obsługi danych opisowych jak również możliwości uruchomienia modułu geometrycznego. 32. Dane numeryczne muszą zawierać warstwy w formie ArcView (shapefile): 1) wydzieleń drzewostanowych dla wszystkich wydzieleń objętych u.p.u.l. 2) działek ewidencyjnych dla całego obszaru objętego dokumentacją urządzeniową. 3) warstwy wydzieleń drzewostanowych i działek ewidencyjnych muszą być spójne z przekazanymi mapami papierowymi (wydrukami) i z bazą opisową, 4) wektorowe mapy użytków gruntowych dla całego obszaru objętego planem urządzania lasu. Mapy zapisane winny zostać w taki sposób, aby górna krawędź rastra była na północy (zorientowane do północy). Zarówno warstwa wektorowa, jak i warstwy rastrowe winny być w układzie 1992 i 2000 oraz dodatkowo w układzie WGS84. 5) baza danych powinna zawierać wszystkie informacje przyrodnicze i gospodarcze składające się na uproszczony plan urządzenia lasu, tj. w szczególności: a) dane ogólne o wydzieleniu - adres leśny i administracyjny, rodzaj powierzchni, powierzchnia, siedliskowy typ lasu (STL), pokrywa, b) informacje o drzewostanie wyróżnik warstwy, gatunek, udział i wiek, a dla gatunku głównego dodatkowo: pierśnicę, wysokość, bonitacje, c) dla warstwy głównej - zadrzewienie, zwarcie, zasobność i zapas. d) informacje o zabiegach gospodarczych (z rozmiarem powierzchniowym i miąższościowym), e) informacje o powiązaniu działek ewidencyjnych do wydzieleń (z informacjami o udziale powierzchniowym działki w wydzieleniu) oraz o właścicielach (numer rejestrowy, imię nazwisko, adres, wielkość udziału ) i działkach ( numer rejestrowy, powierzchnia). 33. Baza danych ( część graficzna i opisowa ) powinna być zgodna z programem LasInfoPowiat i posiadać parametry o minimalnej funkcjonalności : a) możliwość jednoczesnego wyświetlania warstw wektorowych i rastrowych. b) podstawowe operacje na mapach (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, centrowanie okna mapy). c) możliwość definiowania i zapisywania wyglądu mapy (różne style). d) możliwość pokazywania bieżących współrzędnych przy ruchu kursora. Użytkownik winien mieć możliwość wyboru sposobu wyświetlania współrzędnych (minimum: układ 1992 i 2000 oraz długość i szerokość geograficzna). e) możliwość wydrukowania mapy z wcześniejszym podglądem przygotowanego projektu. Narzędzie musi posiadać możliwość zmiany drukarki, formatu papieru, skali wydruku, ustawiania mapy na arkuszu przewidzianym do wydrukowania oraz definiowania treści nagłówka. f) wybieranie wydzieleń z bazy danych wg różnych kryteriów (informacje ogólne, opis drzewostanu, planowane i wykonane zabiegi gospodarcze ) i zaznaczanie ich na mapie. g) wyszukiwanie i zaznaczanie na mapie wydzieleń leżących na działkach należących do określonych osób i jednostek rejestrowych. h) przedstawianie zawartości bazy danych dla wydzieleń dostępne po wyszukaniu wg określonych kryteriów lub po wskazaniu na mapie. i) sporządzania wydruków opisów taksacyjnych dla poszczególnych wydzieleń. j) ewidencjonowanie wykonania zabiegów gospodarczych, wraz z ich rozmiarem powierzchniowym i miąższościowym. k) możliwość tworzenia i wyświetlanie warstw własnych użytkownika wraz z możliwością selekcji wg atrybutów zawartych w tych warstwach. l) sporządzanie wyciągów z uproszczonych planów urządzania lasu dla właścicieli lasu.

5 IN str. 5 z Do korzystania z przygotowanych i przekazanych danych zawierających informacje z u.p.u.l. należy przekazać Zamawiającemu program komputerowy LasInfo Powiat. 35. Program należy dostarczyć w formie pakietu instalacyjnego w wersji jednostanowiskowej, z pełną licencją użytkowania dla Starostwa Powiatowego w Sanoku. 36. Bazy danych ( mapa i baza opisowa) oraz program LasInfo Powiat należy zainstalować na wskazanym przez Zamawiającego komputerze. 37. Wskazanych przez Zamawiającego pracowników należy przeszkolić w sposobie korzystania z dostarczonych baz danych i programu komputerowego, oraz przekazać instrukcję obsługi w języku polskim. III. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu uproszczonych planów urządzenia lasów Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu u.p.u.l. powinna zostać przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm. ). 38. Prognozę oddziaływania na środowisko należy wykonać dla projektów u.p.u.l., które zostały wyłożone w Urzędzie Gminy i pozytywnie zaopiniowane przez nadleśniczego. 39. Prognozę należy wykonać jako jedną wspólną dla wszystkich projektów u.p.u.l. 40. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu u.p.u.l. należy uzgodnić z : a) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, b) Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 41. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami o wydanie uzgodnień i opinii, w procesie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 42. Kopię uzyskanych uzgodnień należy niezwłocznie przekazać do Starostwa Powiatowego w Sanoku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 43. Sporządzoną prognozę Wykonawca przekaże do zaopiniowania : a) Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, b) Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie. 44. Kopię uzyskanych opinii należy niezwłocznie przekazać do Starostwa Powiatowego w Sanoku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 45. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozytywnie zaopiniowaną prognozę oddziaływania na środowisko projektu u.p.u.l. : a) w formie drukowanej - 1 egz. oprawiony, b) w formie elektronicznej w formacie : tekstowy edytowalny ( np. doc, odt ) oraz pdf ( odpowiadający wersji drukowanej ).

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów.

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2015-03-05 znak IN.272.1.10.2015 WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania uproszczonych planów urządzania lasów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

Bardziej szczegółowo

I. Uproszczone plany urządzenia lasów.

I. Uproszczone plany urządzenia lasów. WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2016-03-02 znak OS.272.1.2016 uproszczonych planów urządzenia lasów, prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonych

Bardziej szczegółowo

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów.

I. Uproszczone plany urządzania lasów. Inwentaryzacja stanu lasów. WARUNKI TECHNICZNE dla wykonania Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 2015-03-20 znak IN.272.1.16.2015 uproszczonych planów urządzania lasów, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. g) Pracami urządzeniowymi (wyznaczenie zadań gospodarczych) nie należy obejmować

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. g) Pracami urządzeniowymi (wyznaczenie zadań gospodarczych) nie należy obejmować Załącznik nr 5 1. Zakres powierzchniowy: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA a) Pracami należy objąć wszystkie lasy (zgodnie z ich definicją podaną w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA NR GR , REGON... NIP... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Projekt UMOWA NR GR , REGON... NIP... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy: Projekt UMOWA NR GR. 616.1.2014 Gminą Bukowsko 38-505 Bukowsko, NIP 687-178-55-79 Piotra Błażejowskiego - Wójta Gminy Bukowsko Urszuli Rakoczy - Skarbnika Gminy Bukowsko

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 2/2016

Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 2/2016 Załącznik Nr 5 do Zapytania ofertowego 2/2016 U M O W A zawarta w dniu... 2017 r. w Kutnie pomiędzy... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.... 2.... przy kontrasygnacie... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 05 lutego 2015 r. O-GIZP.272.1.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 400 Biłgoraj ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Radzyń Podlaski, dn. 15.07.2013 r. OW.272.4.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA POWIAT LUBACZOWSKI 37-600 Lubaczów, ul,. Jasna 1 tel. 0 16-632 87 00, fax. 16 632 87 09 www.lubaczow.powiat.pl SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zmówienia publicznego, którego wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE

SIWZ WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR, Gorzkowice w jednostce ewidencyjnej 101003_2 Gorzkowice w powiecie

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

1. Aktualizacja użytków gruntowych i gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Załącznik nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 101011_5 Wolbórz-obszar wiejski w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego z dnia 2017-04-20 znak OS.272.2.2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA I. Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie : Programu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Narol Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Płazów Wykonano: Luty 2012 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10

Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości Chełm RG / 12 /10 STAROSTWO POWIATOWE w CHEŁMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm Chełm, dnia 14 kwietnia 2010 r. RG. 3431-2/ 12 /10 ZAWIADOMIENIE NR 1 Na podstawie art.38 ust. 1 i ust.2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA

OPIS OGÓLNY LASÓW NADLEŚNICTWA REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W LUBLINIE PLAN URZĄDZENIA LASU dla NADLEŚNICTWA PARCZEW OBRĘBY: Parczew Sosnowica Uścimów sporządzony na okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów. Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Jeżów Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE Podstawę prawną modernizacji ewidencji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow.

PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. Załącznik nr 1 SIWZ PROJEKT modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Bujnice, Bujnice PGR oraz Gorzkowice Gmina Gorzkowice pow. piotrkowski I. DANE FORMALNO PRAWNE. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w powiecie

Ochrona środowiska w powiecie Ochrona środowiska w powiecie Wiedza o środowisku naturalnym przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 55041-2012 z dnia 2012-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Muszyna Opis przedmiotu zamówienia: A. Podział zadania na części: Zadanie Nr 1 Opracowanie zmiany

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ dla zamówienia publicznego na usługi pn.: Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. HARMONOGRAM REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY

Umowa Nr RiZP./ PRZEDMIOT UMOWY Umowa Nr RiZP./2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Radzyminie pomiędzy: Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie (05-250), Pl. T. Kościuszki 2, NIP 1251333745, REGON: 013269700, reprezentowaną przez: Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA Załącznik Nr 6 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn: I. Dane podstawowe. 1. Podstawa opracowania: - ustawa z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim w formie opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 24 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwenta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): Ogłosze Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://lasymiejskie.waw.pl/zamowienia_publiczne Ogłosze nr 339976-2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 9049 POROZUMIENIE Nr 2/ROŚ/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2015 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR III/10/14 RADY GMINY TRZEBOWNISKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie.

PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI. Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. Załącznik nr 1 do umowy PROJEKT ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI Obiekt: obręb Bukowiec, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie. 1.Dane formalno-prawne: 1.1. Zamawiający: Starosta Międzyrzecki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

SYSTEM INFORMACJI O LASACH. Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński SYSTEM INFORMACJI O LASACH Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl Program : Gospodarka leśna Plan urządzenia lasu Państwowe Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. odbytego w dniu 23 czerwca 2017 r.

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. odbytego w dniu 23 czerwca 2017 r. BRZ.0012.5.19.2017 Protokół Nr 19/2017 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbytego w dniu 23 czerwca 2017 r. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Albin Rudniak, który

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej

Rodzaj i opis pracy geodezyjnej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.6641.4.2013.DD Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do uzyskania: 1. stanu w ewidencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Bielska-Białej, a Nadleśniczym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego

Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Skutki nawałnicy 11/12 sierpnia 2017r. w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Powiatu Lęborskiego Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. ul. Kubickiego 9 lok. 5, 02-954 Warszawa, tel./fax 847-35-80, 843-41-68 www.geo-system.com.pl geo-system@geo-system.com.pl e-mapa Podręcznik użytkownika Warszawa 2012 e-mapa podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa

Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa załącznik nr 1 do umowy nr...z dnia... Zakres i problematyka opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Turawa A. DANE PODSTAWOWE. 1. Podstawa opracowania:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10

CZĘŚĆ V. Załącznik nr 1 do SIWZ. Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD /10 Załącznik nr 1 do SIWZ Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim GK.DD.74300-1-07/10 Opis przedmiotu zamówienia: zakres prac geodezyjnych na gruntach pod wodami powierzchniowymi płynącymi, koniecznych do

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 343 66 92, fax. 83 343 70 64, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: SMOLEWO - PARCELE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2017 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE. założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie 1. Dane formalno prawne. 1.1. Przedmiot opracowania: RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE Za łącznik nr 2 do umowy założenia ewidencji budynków i lokali na obrębie Kaława, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie - sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach, dr inż. Robert Łuczyński

Bank Danych o Lasach,  dr inż. Robert Łuczyński Bank Danych o Lasach, http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/ dr inż. Robert Łuczyński r.luczynski@gik.pw.edu.pl www.robertluczynski.com/dydaktyka.html USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o lasach Lasem w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne.

Spis treści. Wstęp. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników systemu wspomagającego planowanie przestrzenne. Instrukcja systemu Spis treści Wstęp...2 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy...3 1.1. Drukowanie...4 1.2. Zapisywanie mapy do pliku PDF...5 1.3. Przesuwanie...6 1.4. Obszar widoku...6

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE MATERIAŁY DO WNIOSKU O ZMIANĘ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika węzeł Sokołów Młp.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Znak: GKN.V BG

Znak: GKN.V BG Znak: GKN.V.272.4.2016.BG ZAPYTANIE OFERTOWE Starosty Włoszczowskiego z dnia 31.03.2016 r. (zamówienie publiczne, którego wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH

ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH Załącznik nr 2 ZGŁOSZENIE PRAC KARTOGRAFICZNYCH 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac kartograficznych q q zgłoszenie pierwotne zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZK

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk

Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu. Andrzej Talarczyk Cyfrowy las Co Bank Danych o Lasach ma do zaoferowania społeczeństwu Andrzej Talarczyk Lasy w Polsce Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2% terytorium

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - część geodezyjna

Wytyczne projektowe - część geodezyjna Wytyczne projektowe - część geodezyjna 1. Mapa do celów projektowych. Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2. Projekt UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 2. Projekt UMOWA NR.. zawarta w dniu 2016 r., pomiędzy: Projekt UMOWA NR.. Gminą Strzegowo ul. Pl. Wolności 32, 06-445 Strzegowo, reprezentowaną przez: Wiesława Zalewskiego Wójta Gminy Strzegowo, przy kontrasygnacie Stanisławy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH );

WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH ); WYKONANIE PLANÓW OCHRONY WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO I OBSZARU NATURA 2000 OSTOJA WIGIERSKA (PLH 200004); LEŚNA MAPA NUMERYCZNA Maciej Szneidrowski i Krystian Szyc Warszawa, grudzień 2011 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 AKTUALIZACJA TREŚCI NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ (W TYM EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW) PROWADZONEJ DLA OBSZARU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO, NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1A do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: ŚWIERŻE ZIELONE GMINA: ZARĘBY KOŚCIELNE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA LUTY 2013 ROK 1 I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prawo geodezyjne i kartograficzne Prawo geodezyjne i kartograficzne Załącznik Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników,

Bardziej szczegółowo

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski

Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski Bank Danych o Lasach jego budowa, i możliwości wykorzystania Andrzej Talarczyk, Stanisław Zajączkowski 1 2 3 Wiedza jest niezbędna do podejmowania decyzji 4 Wiedza o lesie Opisać i zmierzyć Zgromadzić

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

RGG Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

RGG Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE RGG.271.6722.139.02.2016 Bolesławiec, dnia 23 marca 2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Bolesławiec, działając w imieniu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, województwo dolnośląskie,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna

Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Dokumenty planistyczne Gminy Opinogóra Górna Zaimportowane w aplikacji Rejestr Planów RP Warszawa, 26 listopada 2015 r. Modułowa budowa aplikacji I. Import danych II. Przeglądanie danych III. Korekta danych

Bardziej szczegółowo

W PGiK - 2 rodzaje opłat: art. 40a ust. 1 PGiK za udostępnianie danych lub materiałów zasobu, w tym: - dane z baz danych - produkty tworzone na podstawie baz danych - inne materiały zasobu (np. szkice

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku Zalesienia gruntów rolnych Krok po kroku Krok 1 ( 0 ) przed zalesieniem Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (może to robić bez ograniczeń czasowych): 1. Wypis z mpzp z informacją o przeznaczeniu działek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA MILANÓWEK PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej Adres inwestycji: Milanówek, ul. Wiatraczna (droga boczna dz. nr ew. 53/8 obr. 07-03),

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BZU.IG.2291-49/14 Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia na: Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora V dla rejonu miasta Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik nr 1 do SIWZ. Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: OR.272.01.07.2013 WARUNKI TECHNICZNE wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu 7-Skoki w jednostce ewidencyjnej gmina Czemierniki, powiat radzyński,

Bardziej szczegółowo

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36,

Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, Anna Lipiec System Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) i jego powiązanie z EGIB Acta Scientifica Academiae Ostroviensis nr 35-36, 167-172 2011 A c t a S c i e n t i f i c a A c a D e m i a e O s t r o

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR Nr sprawy: IR.272.20.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Piaskach UMOWA Nr IR. 272.20.2014 pomiędzy Gminą Piaski z siedzibą w Piaskach (kod pocztowy: 21-050) ul. Lubelska 77 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Na opracowanie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów we władaniu Gminy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A

OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Gdańsk, 2015-09-04 DROŚ-G.7422.1.47.2015 OBWIESZCZENIE D E C Y Z J A Działając na podstawie art. 80 i art. 161 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) , fax (43)

Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) , fax (43) Gmina Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50 www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl ZAPROSZENIE Znak: W.PIU.271.02.18.2015.SR Data: 30.07.2015

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 3A Załącznik A do wzoru umowy - projekt Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH Prace projektowe i strona formalno - prawna planu będą prowadzone wg następującego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo