SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny; II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut kotłowni skala l: 50; 2. Schemat kotłowni skala b/s;

2 PROJEKT WYKONAWCZY

3 OPIS TECHNICZNY do projektu przebudowy kotłowni w istniejącym budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu przy ul. Mazurskiej 28. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót 45.3 Klasa robót Wyszczególnienie wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych Grupa robót 45.2 Klasa robót Wyszczególnienie budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna DANE OGÓLNE Inwestor: Adres budowy: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu. ul. Mazurska 28, Ostrołęka Ostrołęka, ul. Mazurska 28. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora; Uzgodnienia z Inwestorem; Projekt architektoniczno budowlany; Obowiązujące normy i przepisy PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy kotłowni w istniejącym budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu, przy ulicy Mazurskiej 28.

4 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni gazowo-olejowej w istniejącym budynku Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu, przy ulicy Mazurskiej 28. Zaprojektowano kaskadę czterech kotłów gazowych o łącznej mocy max. 600kW oraz jeden kocioł olejowy (rezerwa w przypadku braku dostawy gazu) o mocy max. 620kW, usytuowane w istniejących pomieszczeniach kotłowni. Istniejące kotły na paliwo stałe wraz z pozostałymi urządzeniami oraz osprzętem należy zdemontować. Zasilanie kotłów gazowych odbywać się będzie z projektowanej instalacji gazowej, zasilanie kotła olejowego z projektowanych zbiorników na olej o łącznej pojemności 7500m 3, usytuowanych w pomieszczeniu przeznaczonego na magazynu oleju. W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepło zaprojektowano kotłownię gazowo-olejową wyposażoną w cztery kotły gazowe typ Vitodens 200-W o max. mocy 150 kw każdy oraz jeden kocioł olejowy typu VITOPLEX 100 o max. mocy 620 kw. Kocioł olejowy będzie stanowił rezerwę w przypadku przerw w dostawie gazu. Dopuszcza się zastosowanie kotłów o równoważnych parametrach. W celu pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. zaprojektowano trzy wymienniki typ MEGA Solar W-E A o łącznej pojemności 3000dm 3. Dopuszcza się zainstalowanie wymienników o równoważnych parametrach. Opis ogólny kotłowni Lokalizacja kotłów w pomieszczeniach kotłowni wg rysunku. Ściany w pomieszczeniach kotłowni do wysokości 2,0m wyłożyć glazurą, a podłogę terrakotą. W pomieszczeniach kotłowni wykorzystać należy istniejącą studzienkę schładzającą. Do odprowadzania spalin, przewidziano wykonanie przewodów spalinowych z blachy k.o. Ø250mm. Zastosować należy przewód spalinowy dwuścienny izolowany Ø250mm. Automatyczne dopuszczanie wody do instalacji poprzez zawór ciśnieniowy Ø15 i wężyk zbrojony min. 30cm. Woda do napełniania instalacji powinna spełniać wymogi producenta kotłów, w przypadku odchyleń od tych wymogów należy zastosować proces jej uzdatniania. Na doprowadzeniu wody do instalacji c.o. należy zamontować izolator przepływów zwrotnych typu z komorą pośrednią, zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym

5 wystąpieniem przepływów zwrotnych. Zabezpieczenie kotła i instalacji c.o. Kocioł - zawór bezpieczeństwa membranowy, ciśnienie otwarcia 3 bary, - urządzenia będące na wyposażeniu kotła. - na powrocie wody c.o. należy zamontować filtr siatkowy. Instalacja c.o. - naczynie wzbiorcze przeponowe. Pompy Dla zapewnienia utrzymania wymaganego przepływu czynnika w układzie, dobrano pompy obiegowe: - pompa obiegu c.o. typu 80POe120A/B MEGA lub równoważna, - pompa obiegu c.t. typu 32POe100C MEGA lub równoważna, - pompa ładująca zasobnik c.w.u. typu 32POe100C MEGA lub równoważna. Automatyka i sterowanie pracą kotła Do sterowania i regulacji pracą kotłów gazowych przyjęto regulator Vitotronic 300-K, typ MW2B współpracujący z regulatorami kotłowymi Vitotronic 100 lub równoważny. Do sterowania i regulacji pracą kotła olejowego przyjęto regulator Vitotronic 100 (typ GC2) lub równoważny. Ostatecznego doboru wyposażenia kotłów należy dokonać po konsultacji z producentem kotłów. Regulatory powyższe mają za zadanie sterowanie pracą kotłów w zależności od warunków od poziomu terenu na północnej lub wschodniej ścianie budynku. System odprowadzania spalin Do odprowadzania spalin, przewidziano wykonanie przewodu spalinowego Ø250mm. Zastosować należy przewód spalinowy dwuścienny izolowany Ø250mm. Magazyn oleju Dla zapewnienia zapasu oleju zaprojektowano 5 zbiorników o poj dm 3 każdy. Zaprojektowane zbiorniki umieścić należy w wydzielonym pomieszczeniu magazynu paliw. W/w pomieszczenie powstanie poprzez wymurowanie ścianki działowej z bloczków

6 gazobetonowych o gr. 12cm według załączonych rysunków. Drzwi do magazynu o klasie odporności ogniowej EI60. W celu zatrzymania w razie awarii magazynowanej cieczy wykonać należy próg o wys. 35cm, tworzący wannę szczelną. Podłogę i ściany magazynu wyłożyć płytkami olejoodpornymi i zafugować materiałem olejoodpornym. Olej opałowy (temperatura zapłonu powyżej 55 C) będzie magazynowany w bezciśnieniowym zbiorniku o pojemności 1500 dm3, wykonanym z PE-HD. Zbiorniki zostaną wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju. Ostateczną pozycję zbiorników ustala się po zmontowaniu orurowania odpowietrzającego i napełniającego. Zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz rurociągi z tworzyw sztucznych powinny mieć zapewnione odprowadzanie ładunków elektryczności statycznej. Instalacja paliwowa Instalacje doprowadzające olej wykonywane są z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Wymagania dotyczące prowadzenia przewodów są następujące: - przewody muszą być ułożone na stałe, nie mogą stanowić podpory dla innych rurociągów, - w pomieszczeniach przewody prowadzone na ścianie w osłonie z blachy, - przejścia przez przegrody budowlane powinny następować w rurach ochronnych, - przejście przewodów przez komunikację wykonać w rurze osłonowej. Zabezpieczenie antykorozyjne Całość instalacji należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z instrukcją KOR-3A i pomalować dwukrotnie farbą ftalowo-silikonową przeciwrdzewną. Rurociągi oznakować wg oznaczeń zakładowych lub wg normy PN-70/M przez malowanie pasków identyfikacyjnych i kierunku przepływu. Uwagi Po wykonaniu prac instalacyjnych, instalację poddać należy próbie ciśnieniowej przyjmując ciśnienie próbne p prób = 1,5x p robocze lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Instalacja poddana tej próbie nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze i połączeniach. Badania instalacji należy wykonać dwukrotnie: jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie

7 30 minut wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 minut. Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. Próbę zasadniczą wykonać zaraz po próbie wstępnej przez okres 2 godzin. Dopuszczalny spadek ciśnienia 0,2 bara. Wykonać należy także płukanie instalacji wodą wodociągową. Prędkość przepływu wody podczas płukania min. 1,5 m/s. Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych " T II. " Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wytyczne branżowe Pomieszczenie kotłowni - wykonać kanały wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wyciągowej, - pomieszczenie kotłowni powinno stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną od pozostałych części budynku ścianami odporności ogniowej co najmniej EI60 i stropami klasy odporności ogniowej co najmniej REI60 a drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej EI30. Przejścia instalacyjne w ścianie i stropie uszczelnione materiałem o klasie odporności ogniowej tych ścian. - drzwi do kotłowni, otwierane do wewnątrz, zamykane na zamek rolkowy o klasie odporności ogniowej EI30. - pomieszczenie kotłowni wykończyć w sposób zapewniający bezawaryjną pracę palników, czyli posadzka i ściany wykończone w materiałami nie pylącymi np. glazurą i terakotą, - pomieszczenie kotłowni wyposażyć w oświetlenie ogólne sztuczne o natężeniu 150 lx, - oświetlenie powinno zapewniać możliwość poprawnego nadzorowania aparatury kontrolno - pomiarowej; - do zasilenie kotła wykorzystać istniejącą skrzynkę elektryczną znajdującą się w kotłowni, a obecnie zasilającą istniejący węzeł c.o. Należy wykonać podłączenie elektryczne do automatyki znajdującej się na kotłach. Podłączenia pomp, czujników i napędów należy traktować jako podłączenia elementów automatyki i wykonać je zgodnie z wytycznymi producenta kotła. - wyłącznik główny do odcięcia energii elektrycznej dla wszystkich urządzeń znajduje się w kotłowni.

8 - oznakować czytelnie drogę ewakuacji; - rurociągi w obrębie kotłowni uziemić. Magazyn oleju - pomieszczenie magazynu oleju powinno stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną od pozostałych części budynku ścianami odporności ogniowej co najmniej EI120 i stropami klasy odporności ogniowej co najmniej REI120 a drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej EI60. Przejścia instalacyjne w ścianie i stropie uszczelnione materiałem o klasie odporności ogniowej tych ścian i stropów. - drzwi do magazynu oleju opałowego otwierane na zewnątrz, o klasie odporności ogniowej EI60. - po pierwszym napełnieniu zbiorników na olej, należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń; następnie regularnie powtarzać kontrole - w otworach drzwiowych wykonać progi w wysokości 40mm; - pomieszczenie magazynu oleju wykończyć w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniej czystości, czyli posadzka i ściany wykończone w materiałami nie pylącymi np. glazurą i terakotą, Zasady eksploatacji kotłowni - stosować rodzaj paliwa przewidziany przez producenta urządzeń, - instalacje zabezpieczające pracę kotła muszą być sprawne, - kocioł powinien posiadać instrukcję eksploatacji z którą powinna zapoznać się obsługa, - kotłownia powinna być wyposażona w instrukcję przeciwpożarową, zabezpieczenia i postępowania na wypadek pożaru, podręczny sprzęt gaśniczy, powinien być umieszczony w widocznym i dostępnym miejscu. Uwagi końcowe Próbę ciśnieniową na zimno przeprowadzić na ciśnienie 0,6 MPa. Rozruch instalacji na gorąco prowadzić 72 godziny. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych " część II "Instalacje sanitarne i przemysłowe", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" oraz z przepisami BHP i p.poż.

9 Istniejący kanał wentylacji mechanicznej zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni gazowej ze względu na kolizję z projektowanymi kotłami gazowymi, należy przebudować. WYTYCZNE DLA BRANŻ BRANŻA ELEKTRYCZNA Wykonać podłączenia elektryczne poszczególnych urządzeń, zgodnie z zaleceniami producentów w/w urządzeń. BRANŻA BUDOWLANA W przegrodach budowlanych należy wykonać otwory montażowe dla prowadzenia przewodów. W związku z budową kotłowni w istniejących pomieszczeniach kotłowni na paliwo stałe, pomieszczenia należy zaadoptować tak aby spełniały wymogi dotyczące pomieszczeń kotłowni gazowej oraz olejowej. BRANŻA INSTALACYJNA Wykonać podłączenia z istniejącymi przewodami instalacji c.o. i c.t. Istniejącą instalację wodociągową w docelowym pomieszczeniu kotłowni należy przebudować, dostosowywując do układu projektowanych elementów kotłowni. UWAGI Całość robót wykonać należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych T.II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz obowiązującymi normami. Elementy istniejącego układu węzła cieplnego po zdemontowaniu, należy wykorzystać po konsultacji z Inspektorem Nadzoru. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY PRZY WYKONYWANIU CAŁOŚCI ROBÓT: PN-91/B Ochrona cieplna budynków wymagania i obliczenia. PN-82/B Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-B-02414: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

10 PN-91/B Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania PN-85/B Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń. PN-B Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. PN-92/B Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). PN-92/B Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B Przewody kanalizacyjne. Wymagania związane z odbiorem. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z r.) Przepisy BHP. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW INNYCH PRODUCENTÓW NIŻ WSKAZANYCH PRZYKŁADOWO W PROJEKCIE. WYKONAWCA MOŻE ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA RÓWNOWAŻNE O PARAMETRACH TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ODPOWIADAJĄCYCH PARAMETROM ZAPROPONOWANYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA TEGO SAMEGO POZIOMU TECHNOLOGICZNEGO I WYDAJNOŚCIOWEGO (GWARANCJA TEGO SAMEGO EFEKTU UŻYTKOWEGO, TECHNICZNEGO ORAZ IDENTYCZNA TRWAŁOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA)

11 OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz ost. zm /Dz. U. Z 2004r Nr 93, poz. 888) oświadczam, że: projekt: PROJEKT WYKONAWCZY -BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZAKŁADU POPRAWCZEGO I SCHRONISKA DLA NIELETNICH W LASKOWCU PRZY UL. MAZURSKIEJ 28 Inwestor: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Laskowcu. ul. Mazurska Ostrołęka. Lokalizacja: Miejscowość Laskowiec, ul. Mazurska 28. został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz z dnia 10 lipca 2003r), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ( art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane; tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016). Projektant branży sanitarnej: mgr inż. Wojciech Gawarkiewicz nr upr.: 7/98/Os...

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL. TOCHTERMANA 1, 26-600 RADOM PROJEKT WYKONAWCZY Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: Wymiana kotła gazowego i instalacji kotłowni oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania OIEKT: Budynek szkoły podstawowej i przedszkola ADRES: Bonikowo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tytuł zadania : Technologia kotłowni,instalacja centralnego ogrzewania i gazu ADRES: Zielona Góra ul.jęczmienna 1 ZAMAWIAJĄCY : Urząd Miasta w Zielonej Górze UWAGA: Wskazania w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0

STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 1 STI 01.00 KOTŁOWNIA WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ KODY CPV 45331110-0, 45333000-0 NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : Wewnętrzna wraz z przebudowa technologii kotłowni

Bardziej szczegółowo