SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI"

Transkrypt

1 Strona 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI (opracowanie zawiera 24 str.) 1. Podstawowe dane Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka projektowanych rozwiązań Wewnętrzna instalacja gazowa informacje ogólne Instalacja wewnętrzna ZuŜycie gazu Wentylacja kotłowni Odbiór wewnętrzej instalacji gazowej Bezpieczeństwo uŝytkowania instalacji i urządzeń Zabezpieczenia p-poŝ Dodatkowe wytyczne i wymagania Wytyczne budowano-konstrukcyjne Wytyczne instalacyjne Wytyczne elektryczne Wymagania p-poŝ Wytyczne planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) Zakres zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji Istniejące na terenie obiekty budowlane Elementy zagospodarowania działki lub terenu stanowiące zagroŝenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi InstruktaŜ pracowników Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom Oświadczenie Uwagi końcowe 9 Część rysunkowa Przekrój kotlowni skala 1:50 rys Rzut i rozwinięcie instalcji gazu rys Skrzynka gazowa rys. 3 10

2 Strona 3 1. PODSTAWOWE DANE 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej kotłowni gazowej w obiekcie placówki terenowej Krus w Kluczborku. Instalacja będzie zasilała w gaz ziemny odbiornik gazu, którym jest: kocioł centralnego ogrzewania o mocy 49kW PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę sporządzenia opracowania stanowią: zlecenie Inwestora; podkłady architektoniczno-budowlane; warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej; normy, wytyczne i przepisy związane z projektowaniem instalacji sanitarnych; programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń ZAKRES OPRACOWANIA W opracowaniu przedstawiono niezbędne dane opisowe do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej. Opracowanie obejmuje: projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł; określenie zasad montaŝu oraz odbioru urządzeń opis bezpiecznego uŝytkowania instalacji. Ponadto w części rysunkowej opracowania znajdują się szczegóły dotyczące zaprojektowanych rozwiązań CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA INFORMACJE OGÓLNE Instalacja gazowa będzie zasilana z projektowanego przyłącza gazowego doprowadzającego gaz do szafki na ścianie zewnętrznej budynku (kotłowni). W szafce znajduje się kurek główny dn25. Projektuje się zamontowanie kotła w pomieszczeniu kotłowni (patrz część rysunkowa). Trasę prowadzenia instalacji gazowej, średnice i armaturę pokazano na rysunkach INSTALACJA WEWNĘTRZNA Przewody instalacji gazowej naleŝy prowadzić na powierzchni ścian wewnętrznych w odległości 2 cm od tynku lub w specjalnych bruzdach w ścianie wypełnionych łatwo usuwalną zaprawą tynkarską nie powodującą korozji (zaprawa cementowa). Pomiędzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji czy elektrycznej, powinny być zachowane odległości pozwalające na bezpieczny montaŝ i późniejszą eksploatację. Wzajemne oddalenie tych przewodów musi umoŝliwiać wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takŝe wymianę przewodów gazowych, jak równieŝ sąsiadującej instalacji bez ich uszkodzenia. Pomiędzy poziomymi odcinkami instalacji gazowych, a innymi równoległymi przewodami powinien być zachowany minimalny odstęp nie mniejszy niŝ 10 cm. Przy krzyŝowaniu się przewodów gazowych z przewodami innych

3 Strona 4 instalacji, pomiędzy nimi musi być zachowane światło nie mniejsze niŝ 2 cm. Przewody poziome naleŝy prowadzić ze spadkiem co najmniej 4 mm/1 mb w kierunku przyborów gazowych lub dopływu gazu. Układanie instalacji gazowej pod podłogą jest niedopuszczalne. Przewody instalacji gazowej muszą być mocowane do ścian lub innych trwałych elementów wyposaŝenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowań wykonanych z tworzyw sztucznych. Odległości pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być mniejsze niŝ 1,5 m. Ostatni uchwyt na podłączeniu powinien znajdować się nie dalej niŝ 0,5 m od odbiornika gazu. Rozstaw uchwytów dla rur gazowych naleŝy stosować taki sam jak dla instalacji wodociągowych, przy czym obciąŝenie kołków nie moŝe przekroczyć 100 N. Przewodów instalacji gazowej nie moŝna wykorzystywać jako wsporników dla innych przewodów, urządzeń oraz elementów stanowiących stałe lub ruchome wyposaŝenie pomieszczenia. Nie dopuszcza się takŝe do wykorzystywania przewodów gazowych jako przewodów uziemiających instalacji elektrycznej, przewodów bezpieczeństwa w urządzeniach elektrycznych lub elementów instalacji odgromowej. Instalację naleŝy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych za pomocą spawania. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączania armatury oraz do innych podłączeń w budynku. Rury stalowe powinny spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN AC Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub zniekształconym przekroju. Połączenia gwintowane (reduktory i zawory kulowe) wykonać przy uŝyciu taśmy teflonowej. Urządzenia gazowe naleŝy połączyć na stałe z przewodami instalacji gazowej. Przed kotłami naleŝy zamontować zawór kulowy ćwierćobrotowy, odcinający dopływ gazu. Kurek ten naleŝy zamontować w pozycji poziomej, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niŝ 0,5 m od króćca łączącego urządzenie z instalacją ZUśYCIE GAZU. Zapotrzebowanie gazu. wco/h = 3,6*Qco/Qn*η [m3/h] Qco = 49 [kw] maksymalna obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o. i c.t. Qn = 31 [MJ/m3] wartość opałowa gazu GZ 50 'η = 0,95 sprawność urządzenia wco/h = 5,99 [m3/h] Roczne zuŝycie gazu wco/r = 0,5*nco*no* wco/h [m3/rok] 0,5 współczynnik uwzględniający dwukrotną róŝnicę pomiędzy instalacji c.o. max i śr. sezonie grzewczym mocą instalacji c.o. nco = 17 [h/dobę] - liczba godzin uŝytkowania instalacji centralnego ogrzewania no = 273 [dni] - długotrwałość sezonu grzewczego wco/r = [m3/rok] Dobowe zuŝycie gazu 17 [h/dobę] - liczba godzin uŝytkowania instalacji centralnego ogrzewania 76,37 [m3/dobę]

4 Strona WENTYLACJA KOTŁOWNI W pomieszczeniach wyposaŝonych w urządzenia gazowe z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin moŝe być stosowana wyłącznie wentylacja grawitacyjna. Wentylacja kotłowni musi zapewniać ciągłą wymianę powietrza w ilości niezbędnej do prawidłowej wentylacji pomieszczenia kotłowni (powietrze do spalania doprowadzone zostanie dwuścienną rura zintegrowaną do spalin i powietrza) oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stęŝeń zanieczyszczeń. Aby zapobiec korozji, powietrze dostarczane do procesu spalania powinno być wolne od agresywnych substancji (np. rozpuszczalników, farb, klejów, aerozoli i róŝnych domowych środków do czyszczenia). W kotłowni projektuje się wentylację grawitacyjną nawiewno wywiewną zapewniającą 2-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniu kotłowni, otwór nawiewny o wymiarach Φ100mm z rur stalowych ocynkowanych typu spiro oraz otwór wywiewny o wymiarach 140x140mm. NaleŜy wykonać czerpnię w przegrodzie zewnętrznej o w/w wymiarach z dolną krawędzią umieszczoną nie wyŝej niŝ 30 cm ponad poziomem podłogi. Kanał nawiewny wykonać z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej. Wlot i wylot kanału nawiewnego zabezpieczyć kratkami. Otwór nawiewny powinien być niezamykany, ale w celu umoŝliwienia regulacji nawiewu, moŝna stosować urządzenia zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niŝ 50%. Wywiew z pomieszczenia kotłowni powinien być realizowany przez nie zamykane otwory wywiewne, umieszczone moŝliwie blisko stropu, przy czym powierzchnia otworów wywiewnych równa się co najmniej połowie powierzchni otworów nawiewnych. DroŜność kanałów wentylacyjnych powinna być sprawdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokołem ODBIÓR WEWNĘTRZEJ INSTALACJI GAZOWEJ Odbioru dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami. W czasie odbioru naleŝy przedłoŝyć niniejszy projekt. Odbiór techniczny polega na: sprawdzeniu dokumentacji, kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem, kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności instalacji. Uwaga: próbę ciśnieniową szczelności instalacji gazowej wykonać spręŝonym powietrzem w czasie 30 minut na ciśnienie 50 kpa (0,5 bar) bez podłączonego kotła przy pomocy manometru (np. tarczowego) z aktualną legalizacją! Max. ciśnienie próbne armatury gazowej w kotle nie moŝe przekraczać 60 mbar (0,06 bar). Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego, instalacja gazowa moŝe być podłączona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawcę gazu BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ W pomieszczeniu, w którym stwierdzono obecność gazu, istnieje moŝliwość wybuchu. Nie wolno zatem uŝywać wyłączników elektrycznych, gdyŝ grozi to powstaniem iskry, a takŝe zwykłych latarek elektrycznych, a tym bardziej zapalać ognia lub wchodzić z otwartym płomieniem, np. świecy lub tlącym się papierosem. Pierwszą czynnością po stwierdzeniu powonieniem obecności gazu jest uprzedzenie obecnych o niebezpieczeństwie wybuchu. Następną czynnością jest otwarcie okien i przewietrzenie pomieszczenia. Dopiero wtedy naleŝy znaleźć i ewentualnie usunąć przyczynę ulatniania się gazu. Najczęściej jest nią nieuwaga uŝytkowników i pozostawienie otwartych kurków przy przyborach. Kurki te naleŝy zamknąć. JeŜeli gaz ulatnia się wskutek nieszczelności lub uszkodzenia przewodów, naleŝy odciąć dopływ gazu przez zamknięcie kurka przy gazomierzu lub na pionie. Ulatnianie się gazu z przewodów rozdzielczych wymaga zamknięcia kurka głównego.

5 Strona 6 UŜytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić dostawcę gazu o nieszczelności instalacji i ulatnianiu się gazu, gdyŝ naprawę nieszczelności lub uszkodzonej instalacji moŝe wykonywać tylko dostawca lub osoby przez niego upowaŝnione. Wyszukiwanie nieszczelności moŝe odbywać się tylko za pomocą wody mydlanej albo wykrywaczy gazu. UŜywanie w tym celu otwartego ognia, np. zapałek, jest zabronione! Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub uzupełnień instalacji gazu bez zgody i nadzoru dostawcy gazu. Przy naprawach instalacji gazowej nie wykonuje się robót w obecności gazu. Naprawiane przewody muszą być odcięte od dopływu gazu i opróŝnione z niego, a pomieszczenia, w których odbywa się naprawa dobrze przewietrzone. W przypadku zatrucia tlenkiem węgla (oznaką jest ból głowy, szum w uszach, zaczerwienienie twarzy i ciała, nudności, trudności w oddychaniu) naleŝy poszkodowanego wyprowadzić na świeŝe powietrze, rozluźnić ubranie, ułoŝyć w pozycji swobodnej, ułatwiającej oddech, przykryć kocem, nie pozwolić zasnąć, ewentualnie podać tlen z inhalatora. W tym czasie druga osoba musi natychmiast wezwać pogotowie. W cięŝszych zatruciach połączonych z utratą przytomności, a nawet brakiem oddechu, naleŝy zastosować sztuczne oddychanie, masaŝ serca i nie wcześniej niŝ minutę po wznowieniu oddechu rozpocząć podawanie tlenu z inhalatora w oczekiwaniu na pogotowie ZABEZPIECZENIA P-POś. W pomieszczeniu kotłowni nie wolno uŝywać otwartego ognia. Ponadto wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (patrz równieŝ: wytyczne budowlane). Kotłownię naleŝy wyposaŝyć w gaśnicę proszkową 6 kg. Miejsce usytuowania gaśnicy oznaczyć znakiem ochrony przeciwpoŝarowej. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia r. (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nie wolno w pomieszczeniu kotłowni uŝywać ognia otwartego. Zgodnie z w/w rozporządzeniem naleŝy: oznakować drogi i kierunki wyjść ewakuacyjnych, wskazać usytuowanie urządzeń p.poŝ. oraz głównego kurka gazowego, wskazać lokalizację przeciwpoŝarowych wyłączników prądu elektrycznego (wyłącznik główny) DODATKOWE WYTYCZNE I WYMAGANIA WYTYCZNE BUDOWANO-KONSTRUKCYJNE wykonać przekucia budowlane wzdłuŝ trasy prowadzenia instalacji wod.-kan. oraz c.o.; ściany i strop kotłowni powinny mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut (EI60), a zamknięcia otworów w ścianach i stropach co najmniej 30 minut (EI30); drzwi wejściowe do kotłowni wykonać jako stalowe atestowane o wysokości 2,1 m oraz szerokości min. 0,9 m otwierane na zewnątrz, zamykające się samoczynnie z zamkiem kulowym (zamknięcie bezklamkowe, otwierające się z kotłowni pod naciskiem); wykonać kanał wentylacji nawiewnej z kratką umieszczoną maksymalnie 30 cm nad posadzką (wg części rysunkowej); wykonać kanał wentylacji wywiewnej (wywietrzak) z kratką umieszczoną moŝliwie blisko stropu wg części rysunkowej; WYTYCZNE INSTALACYJNE po wykonaniu instalacji gazowej naleŝy ją poddać próbie szczelności o ciśnieniu 50 kpa; ciśnienie próbne naleŝy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny; przewody naleŝy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników; konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaŝ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych; pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika

6 Strona 7 naleŝy stosować podkładki elastyczne; konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur; podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody; w miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moŝe być połączeń rur; przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym; tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2 cm powyŝej posadzki; tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej; przewody instalacji prowadzone w ścianach układać w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi przegród; trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, Ŝeby na podstawie tej dokumentacji moŝna je było łatwo zlokalizować; przewody mają być prowadzone ze spadkiem zapewniającym moŝliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŝliwość odpowietrzania przez najwyŝej połoŝone punkty czerpalne; wszystkie przewody w obrębie kotłowni powinny być prowadzone w taki sposób, aby nad przejściami był zapewniony wolny prześwit, wynoszący co najmniej 2 m; nie prowadzić przewodów wodociągowych powyŝej przewodów elektrycznych; minimalne odległości tych przewodów od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm; elementy instalacji mocować na zawiesiach i podporach systemowych HILTI lub równowaŝnych; zainstalować umywalkę; odpływ skroplin z kominów doprowadzić do kanalizacji; ze studzienki schładzającej wykonać odpływ do kanalizacji; zainstalować zestaw do napełniania wodą zmiękczoną i doprowadzić wodę do zaworu czerpalnego z końcówką na wąŝ do napełniania i uzupełniania zładu c.o.; na przewodach kominowych zainstalować rewizje umoŝliwiające okresową kontrolę i ewentualne czyszczenie; po wykonaniu montaŝu naleŝy instalację c.o. poddać próbie wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego. Ciśnienie próbne naleŝy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. Próbę ciśnieniową naleŝy wykonać na zimno i na gorąco podczas uruchomienia kotłów; z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę; Wykonać inwentaryzację powykonawczą WYTYCZNE ELEKTRYCZNE wykonać instalację elektryczną i oświetlenie kotłowni zgodnie z IP-65; wykonać łatwo dostępny z zewnątrz pomieszczenia kotłowni awaryjny wyłącznik prądu dla natychmiastowego wyłączenia prądu, który powinien być oznakowany w sposób trwały i łatwo czytelny; doprowadzić zasilanie elektryczne do kotłów; doprowadzić energię elektryczną do pozostałych urządzeń w kotłowni tego wymagających (pompy i siłowniki zaworów mieszających) z lokalnej szafki zasilająco-sterującej (szafkę wykonać na podstawie odrębnego opracowania); wszystkie przewody elektryczne osprzętu dodatkowego współpracującego z kotłem podłącza się do listwy zaciskowej w kotle, względnie za pomocą istniejących w kotle gotowych wtyczek lub gniazd; uwaŝać na prawidłowe podłączenie faz! wykonać uziemienie instalacji, elementów kotłowni a takŝe zabezpieczenie odgromowe kominów; przewody instalacji elektrycznej w kotłowniach zasilanych gazem ziemnym powinny być prowadzone poniŝej dolnej krawędzi otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kotłowni; podłączenia urządzeń wykonać według DTR poszczególnych urządzeń; naleŝy przestrzegać warunków technicznych odpowiedniego zakładu energetycznego.

7 Strona WYMAGANIA P-POś drzwi do kotłowni z zewnątrz budynku nie muszą być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania klasy EI 30 odporności ogniowej, natomiast muszą otwierać się na zewnątrz kotłowni zamykając się samoczynnie; czopuch kaŝdego kotła wykonać z elementów, które zapewniają właściwą odporność ogniową przewodu; izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewania powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia; wszystkie przejścia instalacji rurowych przez przegrody stanowiące oddzielenie przeciwpoŝarowe naleŝy wyposaŝyć w odpowiednie przepusty, o odpowiedniej odporności EI WYTYCZNE PLANU BIOZ (BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA) ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI Roboty budowlane dla całego projektowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenia będą dotyczyły wewnętrznej instalacji gazowej. Kolejność realizacji poszczególnych etapów inwestycji zostanie ustalona przez inwestora w porozumieniu z wykonawcą w późniejszym terminie ISTNIEJĄCE NA TERENIE OBIEKTY BUDOWLANE Na działce znajduje się budynek szkolny oraz przyległa kotłownia gazowa, w której planuje się budowę projektowanej instalacji gazowej ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU STANOWIĄCE ZAGROśENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW InstruktaŜ takowy powinien być przeprowadzony przez osoby mające odpowiednie przygotowanie merytoryczne i formalne kwalifikacje do jego prowadzenia. Pracownicy powinni potwierdzić fakt odbycia szkolenia własnoręcznym podpisem. Sposób prowadzenia instruktaŝu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinien określać przede wszystkim: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝeń; konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagroŝeń; zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; imienny podział pracy; kolejność wykonywania zadań; wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. O prowadzonych robotach oraz niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŝy stosować w czasie trwania prac osoba kierująca robotami powinna poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŝenia zdrowia: na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: - najbliŝszego punktu lekarskiego, - straŝy poŝarnej, - posterunku policji; w pomieszczeniu socjalnym jw. umieścić telefon, a takŝe punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

8 Strona 9 dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych naleŝy przechowywać w pomieszczeniu kierownika budowy; rejon budowy naleŝy stosownie oznakować, tak by oznaczenia i ich lokalizacja była czytelna i jasna oraz informowała o ewentualnych zagroŝeniach tymczasowych lub stałych. W przypadku prowadzenia wszystkich prac budowlano-montaŝowych naleŝy przestrzegać wytycznych niniejszego opracowania, zasad BHP, obowiązujących norm oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŝ wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń OŚWIADCZENIE Zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym z dnia r. oświadczam, Ŝe niniejszy projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla kotłowni gazowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie został wykonany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej UWAGI KOŃCOWE Wszystkie prace budowlano-montaŝowe i odbiory wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, zasadami BHP wg obowiązujących norm i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak równieŝ wymogów producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Podczas montaŝu naleŝy przestrzegać następujących przepisów: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŝowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Oprócz w/w naleŝy przestrzegać lokalnych wymagań i przepisów miejscowego Zakładu Gazowniczego, Zakładu Energetycznego, StraŜy PoŜarnej. Przed przystąpieniem do budowy instalacji gazowej naleŝy uzyskać pozwolenie na budowę z właściwego organu administracji państwowej. MontaŜ instalacji naleŝy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. z zaistnienia problemów technicznych czy niejasności, naleŝy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego. Opracował: mgr inŝ. Marcin Płoszaj

9 Strona 10 CZĘŚĆ RYSUNKOWA PRZEKRÓJ KOTLOWNI SKALA 1:50 RYS RZUT I ROZWINIĘCIE INSTALCJI GAZU RYS SKRZYNKA GAZOWA RYS. 3

10

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Nr IS 04 Grupa CPV : 45333000-0 Tytuł inwestycji : Przebudowa wnętrz stołówki z zapleczem kuchennym Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz

- 1 - Spis zawarto ci opracowania Wst Materiały i urz dzenia 2.4. Sprz 3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz Transport Ogólne wymagania dotycz - 1 - Spis zawartości opracowania 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : ROZBUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ W BUDYNKU BIUROWYM ADRES : 59-220 LEGNICA, UL. OKRZEI 16, DZ. NR 634/9 OBRĘB TARNINÓW INWESTOR : WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Przedszkole nr 14 w Rybniku przy ul. Śląskiej 1a TEMAT : 1. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.O. CZ. TECHNOLOGICZNA 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO C.W.U.

Bardziej szczegółowo

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA

REMONT KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. DLA BUDYNKU GIMNAZJUM I SALI GIMNASTYCZNEJ W RZUCHOWEJ OBRĘB RZUCHOWA 33-171GMINA PLEŚNA Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT NIP : 873-000-43-45 REGON : 850039248 33-100 Tarnów ul.ujejskiego 12 tel.(0-14)627-26-37 fax. 627-26-37 w.1 0605-960-860 e-mail:

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA GAZU Inwestor: Gmina Wrocław Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. pl. Nowy Targ 1-8, Wrocław Obiekt: Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnnym Adres: Wrocław, ul. Grunwaldzka 86/6 Opracowała: Małgorzata Chętkiewicz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BIURO PROJEKTÓW arch. Piotr Bartkiewicz ul. Staromostowa 1/6, 30-506 Kraków, tel. 501 782 268, p.bartkiewicz@o2.pl OBIEKT: WYDZIAŁ OGRODNICZY U.R. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN DOKUMENTACJA Tom 3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE Remont i przebudowa budynku przy ul. 3-go Maja 23 w Zabrzu na potrzeby Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych przy

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo