Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?"

Transkrypt

1

2 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, tor.com.pl e -ma il: biu tor.com.pl nr kon ta: Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? Każ dy we współ cze snym świe cie zda je so bie spra wę z ko niecz no ści na uki języ ków ob cych. Nie wszy scy wie dzą jed nak, jak zro bić to szyb ko i bez stre so wo. Szko ła Języ ków Ob cych LEKTOR ist nie je na ryn ku języ ko wym od 1990 ro ku i zaj mu je się kom plek so wym na ucza niem języ ków ob cych, słu żąc przy tym swo im wie lo let nim do świad cze niem. Zde cy do wa nie naj bar dziej sku tecz ną i na tu ral ną for mą opa no wa nia języka jest wy jazd na kurs języ ko wy po za gra ni ce na sze go kra ju. Ofe ru je my wy jaz dy do Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Au strii, Włoch, Fran cji, Hisz pa nii, Nie miec i na Mal tę. Uczest ni cy ta kich wła śnie kur sów ma ją bo wiem nie po wta rzal ną oka zję po słu gi wa nia się języ kiem ob cym prak tycz nie przez ca łą do bę. Przy czynia ją się do te go za jęcia w gru pach między na ro do wych, za kwa te ro wa nie u sta ran nie do bra nych ro dzin oraz ko niecz ność po słu gi wa nia się językiem w je go au ten tycz nym oto cze niu. JAK WYGLĄDA KURS JĘZYKOWY ZA GRANICĄ? GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ KURSY? Kur sy od by wa ją się w re no mo wa nych za gra nicz nych szko łach języ kowych. Wszyst kie współ pra cu ją ce z na mi ośrod ki języ ko we są re ko mendo wa ne przez or ga ni za cje zrze sza ją ce uzna ne szko ły (np. Bri tish Co un cil, EnglishUK, Ge sel schaft für die deut sche Spra che, Irish Department of Education, ALTO, IALC i FIYTO). Fak ty te sta no wią o wy so kim po zio mie kur sów ofe ro wa nych w ni niej szym ka ta lo gu. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ? Udział w kur sie moż na wziąć przez ca ły rok ka len da rzo wy. Naj szer sza ofer ta przy go to wa na jest na okres wa ka cyj ny. Po za se zo nem let nim ofe ruje my na to miast atrak cyj ne zniż ki. Moż na zde cy do wać się na do wol ną długość kur su. Mi ni mal ny okres wy jaz du to dwa ty go dnie. Kur sy za czy na ją się w każ dy po nie dzia łek. Przy jazd na kurs na stępu je pod czas week en du przed rozpoczęciem kur su. JAK DOBRZE NALEŻY ZNAĆ JĘZYK, ABY POJECHAĆ NA KURS? Kur sy or ga ni zo wa ne są na wszyst kich po zio mach za awan so wa nia - od po cząt ku ją ce go po za awan so wa ny. Kwa li fi ka cja na stępu je na miej scu na pod sta wie te stu i roz mo wy. JAKIE SĄ RODZAJE KURSÓW? Szkoły językowe oferują różne warianty zajęć językowych kursy standardowe, intensywne i superintensywne, a więc można dobrać ilość lekcji do swoich potrzeb oraz możliwości. Oprócz tego każda szkoła oferuje lekcje indywidualne (na przykład jako uzupełnienie kursu standardowego), podczas których kursant ma możliwość maksymalnego dostosowania zajęć do swoich indywidualnych celów. KURSY BIZNESOWE I SPECJALISTYCZNE Wiele szkół oferuje dodatkowo możliwość uczestnictwa w kursach Business English oraz specjalistycznych (kursy przygotowujące do egzaminów, angielski dla prawników, angielski dla osób pracujących w międzynarodowych firmach, itp.). Są to kursy dla osób na minimum średniozaawansowanym poziomie języka, przede wszystkim pracujących w konkretnych branżach lub dla studentów ostatnich lat studiów. Informacje na życzenie. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA JĘZYKOWE? Na uka od by wa się w gru pach między na ro do wych przy za sto so wa niu naj no wo cze śniej szych pod ręcz ni ków i po mo cy dy dak tycz nych. Lek tora mi są wy łącz nie wy so ko wykwa li fi ko wa ni zagraniczni na uczy cie le. Po za jęciach moż na ko rzy stać z pracowni multimedialnej, cen trum kom pute ro we go, bi blio te ki... CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE WOLNYM OD NAUKI? Oprócz co dzien nych lek cji języ ka pre zen to wa ne przez nas szko ły or ga nizu ją bo ga ty pro gram za jęć spor to wych (ba sen, siat ków ka, ko szy ków ka, squ ash itp.), to wa rzy skich (wie czo ry między na ro do we, dys ko te ki, bar becue, fil my vi deo itp.) oraz ca ło dnio we i pół dnio we wy ciecz ki w cie ka we miej sca. GDZIE UCZESTNICY KURSÓW MIESZKAJĄ? Szko ły za pew nia ją za kwa te ro wa nie u sta ran nie do bra nych ro dzin lub we wła snych po miesz cze niach ho te lo wych oraz wy ży wie nie ca ło dzien ne lub śnia da nia i obia do ko la cje z moż li wo ścią wy ku pie nia ta nich lun chów na te re nie szko ły. JAK DOJECHAĆ NA KURS? Najprostszym i najwygodniejszym sposobem dojazdu na kurs jest przelot samolotem. LEKTOR może zarezerwować bilet lotniczy zarówno w tanich, jak i regularnych liniach lotniczych. Po przylocie na lotnisko do samej szkoły lub miejsca zakwaterowania można dostać się: transportem publicznym (autobus, pociąg, metro) lub taksówką; istnieje też możliwość odbioru przez przedstawiciela szkoły. Możliwy jest także przejazd autokarem jednej ze znanych linii przewozowych np. Orbis czy Eurolines. JAK ZAREZERWOWAĆ KURS? Na kurs moż na za pi sać się oso bi ście w sie dzi bie LEKTORA, dro gą pocz to wą lub przez in ter net (www.lek tor.com.pl). Szcze gó ło we in for macje na te mat za pi sów znaj du ją się na kar cie zgło sze nio wej umo wie lub na stro nie in ter ne to wej. Ofe ru je my kom plek so wą ob słu gę ta kie go wy jazdu. Zaj mu je my się re zer wa cją kur su, do jaz dem, ubez pie cze niem. Zestawienie szkół językowych str. ANGLIA -6 IRLANDIA 6-7 MALTA 7-8 NIEMCY 9 AUSTRIA 10 FRANCJA 10 HISZPANIA 11 WŁOCHY 11

3 Bournemouth Oxford Londyn KING S SCHOOL OF ENGLISH, BOURNMOUTH, OXFORD Szko ła King s jest jed ną z naj star szych szkół ję zy ko wych w An glii. Po wsta ła w 1957 ro ku, ma swo je sie dzi by w Lon dy nie, Oxfor dzie i Bo ur ne mo uth. Jest autoryzowana przez British Council i EnglishUK. szko ła mie ści się w ele ganc kiej, peł nej zie le ni dziel ni cy Bec ken ham, 0 mi nut jaz dy od cen trum. Po sia da kil ka na ście sal lek cyj nych, pięk ny, du ży ogród, ka wiar nię, cen trum mul ti me dial ne. Na prze ciw ko szko ły znaj du je się bi blio te ka i cen trum spor to we (sa la fit ness, ba sen, bo iska do ko szy ków ki, siat ków ki, kor ty te ni so we). BOURNEMOUTH atrak cyj ny ku rort nad mor ski na po łu dnio wym wy brze żu An glii, godz. jaz dy od Lon dy nu. Szko ła po ło żo na jest w cen trum mia sta, nie da le ko pla ży, oto czo na ogro dem, po sia da bo isko do siat ków ki i ko szy ków ki, cen trum mul ti me dial ne, bi blio tekę i dwie re stau ra cje (z kuch nią eu ro pej ską i orien tal ną). OXFORD - szkoła położona w willowej dzielnicy oddalonej 10 minut transportem publicznym od centrum. Oprócz 1 sal lekcyjnych na terenie szkoły mieszczą się: sala komputerowa z bezpłatnym internetem, biblioteka, kafeteria i ogród. W okolicy znajduje się cetrum sportowe i basen. wiek od 16 lat; wakacyjny kurs dla młodzieży: lat opcja 1; 1-18 lat opcja ; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 8 lekcji/tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży: 0 lekcji/tydzień; latem za jęcia ra no i po lun chu; 1 lekcja = 5 min; ilość osób w grupie: 10 (max 15); początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela. test kwalifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne: siatkówka, spotkania integracyjne, koncerty, kino, teatr; atrakcyjny program pół i całodniowych wycieczek (np. Cambridge, Oxford, Stonehenge, Bath) za dopłatą, w sezonie letnim 1 wycieczka w cenie kursu; możliwość korzystania z centrum multimedialnego i biblioteki; materiały do nauki; pakiet powitalny; zakwaterowanie u rodziny angielskiej (śniadania i obiadokolacje); certyfikat ukończenia kursu; Dodatkowo w cenie kursu wakacyjnego dla młodzieży: 1 całodniowa i 1 półdniowa (opcja ) wycieczka w tygodniu (np. do Londynu, Oxford, Stonehenge..); lunch w szkole w ciągu tygodnia; rozszerzony program zajęć pozalekcyjnych: wyjścia na basen, bingo, gry plażowe, barbecue, kabaret, kino, pokazy mody, mini olimpiady etc. (opcja ); opieka kadry King s School podczas lekcji i zajęć dodatkowych. SPRACHCAFFE, BRIGHTON I EXMOUTH Londyn Exmouth Brighton Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół językowych w Europie i na świecie. Mottem Sprachcaffe jest: Poznaj język i ludzi z całego świata!. BRIGHTON szkoła mieści się centrum miasta, niedaleko od plaży, blisko wszystkich zabytków i atrakcji miasta. W pobliżu szkoły znajduje się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. Szkoła posiada budynek z 1 klasami, biblioteką z multimediami. szkoła usytuowana jest w znanej i spokojnej londyńskiej dzielnicy Ealing, z bardzo dogodnym połączeniem z centrum Londynu. W okolicy szkoły mieści się wiele kawiarni, restauracji i sklepów. Szkoła posiada budynek z 10 klasami, biblioteką z multimediami, ogrodem. EXMOUTH szkoła mieści się w centrum miasta, blisko wszystkich atrakcji. W okolicy szkoły mieści się wiele kawiarni, restauracji i sklepów. Szkoła posiada budynek z 1 klasami, biblioteką z multimediami. wiek od 16 lat wakacyjny kurs dla młodzieży 1-18 lat; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; ilość osób w grupie: 10 (max 15); kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem; materiały do nauki (podręczniki wypożyczane); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie do wyboru: 1) u rodziny angielskiej w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; ) w mieszkaniu studenckim w pokoju 1 lub -osobowym bez wyżywienia (Londyn i Brighton); ) w rezydencji szkolnej w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje (Brighton); testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu; całodniowe wycieczki podczas weekendu (dodatkowo płatne); Dodatkowo dla kursów młodzieżowych wliczone w cenę kursu: 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. do Londynu, Oxfordu,...; 1 półdniowa wycieczka w tygodniu; pakowany lunch; transfer z/na lotnisko Londyn Heathrow/Gatwick; opieka kadry Sprachcaffe podczas lekcji i zajęć dodatkowych; rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych.

4 LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL PORTSMOUTH Szkoła LSI została założona w 1985 roku i jest autoryzowana przez British Council i EnglishUK. Znajduje się w Portsmouth, nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej na południowym wybrzeżu Anglii (ok. h jazdy z Londynu), liczącej mieszkańców. Portsmouth - miasto o 800-letniej historii należy do najbardziej interesujących turystycznie kurortów nadmorskich Wielkiej Brytanii. LSI położone jest w centrum miasta, niedaleko dworca, sklepów i restauracji, bardzo blisko plaży. Zajmuje cały nowoczesny budynek specjalnie zaprojektowany dla celów szkoły, z doskonale wyposażonymi salami, dużym centrum multimedialnym, laboratoriami językowymi. Dla kursantów przygotowano pomieszczenia do wypoczynku i rekreacji z bilardem, tenisem stołowym, kawiarenką, bistro, pokojem gier TV/video. Portsmouth wiek od 18 lat; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; ilość osób w gru pie: 8-10 (max 1), minigrupy: 5-6 (max 10); ilość lek cji: kurs in ten syw ny: 0 lekcji/tydz.: lekcje zajęcia grupowe + 7 lekcji - praca własna pod kontrolą lektora; kurs superintensywny: 0 lekcji/tydz.: lekcje zajęcia grupowe + 10 lekcji w minigrupie + 7 lekcji - praca własna pod kontrolą lektora; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwa li fi ka cyj ny; lek cje zgod nie z pro gra mem; ma te ria ły do na uki; moż li wość ko rzy sta nia z cen trum mul ti me dial ne go; za kwa te ro wa nie u ro dzin w po ko jach 1 - oso bo wych z wy ży wie niem: śnia da nia + obia do ko la cje, do datko- wo lunch w cza sie week en du; za ję cia re kre acyj no-spor to we na te re- nie szko ły: spo tka nia mię dzy na ro dowe, po ka zy fil mów, te nis sto ło wy, bi lard, ka ra oke...; wy ciecz ki: Lon dyn, Win che ster, Bath, Bri gh ton (do dat ko wa opła ta ok. 15-5/wy ciecz ka); wy ciecz ki w Por ts mouth: okręt Nel so na, mu zeum Kró lew skiej Ma rynar ki, mo lo, sta re mia sto (niektóre za dodatkową opłatą 5-10); cer ty fi kat ukoń cze nia kur su. EAC HASTINGS, EDYNBURG HASTINGS (Anglia) szkoła mieści się w centrum niewielkiej, nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej na południowym wybrzeżu Anglii, niedaleko dworca kolejowego, sklepów, restauracji, również bardzo blisko plaży. Ośrodek posiada 15 sal, każda z video i telewizorem, centrum multimedialne, wypożyczalnię kaset i książek. Budynek szkoły otoczony jest pięknym ogrodem, gdzie można odpocząć po zajęciach. W czasie wolnym organizowany jest klub kursanta obejmujący atrakcyjny program rekreacyjno-sportowy i wycieczki (np. do Londynu, Brighton, Salisbury częściowo dodatkowo płatne). EDYNBURG (Szkocja) szkoła położona w centrum stolicy Szkocji, mieści się w 5-piętrowym, zabytkowym budynku, otoczonym ogrodem. Posiada 1 sal dydaktycznych, salę komputerową z dostępem do internetu, pokój rekreacyjny, gdzie studenci mogą wypoczywać, oglądać telewizję lub czytać książki wypożyczone z biblioteki. Szkoła umiejscowiona jest w pobliżu historycznego centrum Edynburga, gdzie można zwiedzać liczne muzea, galerie, zamki, pałace itp. W czasie wolnym od zajęć szkoła organizuje zajęcia dodatkowe (nauka tańców ludowych, spacery po mieście z przewodnikiem, oglądanie filmów, wycieczki). Hastings Edynburg wiek od 16 lat; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; ilość lek cji: kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień, kurs in ten syw ny: 0 lek cji/ty dzień; 1 lek cja = 5 min.; ilość osób w gru pie: 10 (max.15); początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwalifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; możliwość korzystania z materiałów do nauki; możliwość korzystania z centrum multimedialnego i internetu; atrakcyjne wycieczki za dopłatą; zajęcia rekreacyjne, program kulturalny na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodzin w pokojach -osobowych z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje, lunch w weekendy; certyfikat ukończenia kursu.

5 EC ENGLISH LANGUAGE SCHOOL, CAMBRIDGE WAKACYJNE KURSY DLA MŁODZIEŻY Cambridge Londyn Szkoła EC English Language School została założona na Malcie w 1991 roku. Początkowo mała szkoła zaczęła zyskiwać coraz większą popularność i prestiż dzięki dbałości o wysoki standard nauczania i ciągłemu dążeniu do doskonałości. Obecnie EC składa się z 8 szkół w krajach na kontynentach. zajęcia odbywają się w St Dunstan College. Kampus mieści się w spokojnej, londyńskiej dzielnicy Catford, pełnej małych sklepów, kawiarni i restauracji. Na terenie samego kampusu, otoczonego zielenią znajdują się boiska sportowe, hala sportowa, basen i siłownia. Dojazd do centrum Londynu zajmuje ok. 15 minut. CAMBRIDGE zajęcia młodzieży odbywają się w Parkside Community College. Kampus, całkowicie odrestaurowany w ostatnich latach, mieści się w samym sercu historycznego Cambridge, w pobliżu największego kompleksu parków Parker Piece. Kursanci mają do dyspozycji salę gimnastyczną i komputerową. wiek od 1-17 lat; kurs standardowy - 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny 0 lekcji/tydzień; ilość osób w grupie 10-1 (max 15); kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręcznik wypożyczany); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodziny w pokoju -osobowym z pełnym wyżywieniem: śniadania, pakowany lunch, obiadokolacje; kartę komunikacji miejskiej (Londyn); testy postępów w nauce; wycieczki podczas weekendu np. do Londynu, Oxfordu,...; półdniowe: Ely, Buckingham Palace, London Eye, Big Ben, Tower of London,... (bez biletów wstępu dopłata ok. 60/tydz.); transfer z/na lotnisko: Cambridge -Heathrow/Stansted/Luton w godz. 8-0, Londyn Heathrow/Gatwick w godz. 8-0; certyfikat na zakończenie kursu. LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Cambridge Londyn Brighton, BRIGHTON, CAMBRIDGE Szkoła Language Studies International powstała w 1965 roku. Dzięki wysokim standardom nauczania szkoła posiada akredytację British Council, jest członkiem prestiżowej organizacji EnglishUK i jedną z najstarszych szkół w Anglii. LSI to 17 oddziałów w 9 krajach, m.in. w Anglii: Londyn Central i Londyn Hampstead oraz Brighton i Cambridge. CENTRAL znajduje się w samym sercu Londynu. W pobliżu mieści się British Museum, ale też uniwersytety, galerie, restauracje, najmodniejsze sklepy. HAMPSTEAD szkoła zlokalizowana niedaleko centrum, w niewielkiej odległości znajdują się sklepy, muzea, restauracje, ale także jeden z najpiękniejszych parków w Londynie - Hampstead Heath. CAMBRIDGE znany z jednego z najlepszych uniwersytetów w Anglii, pełen historii i tradycji. Jest uważany za jedno z najpiękniejszych brytyjskich miast. W jego centrum znajdują się m.in. galerie i muzea. Podróż do Londynu trwa ok. 1 godziny. BRIGHTON to nadmorskie miasto, w którym nie sposób się nudzić parki, plaża, kluby jeździeckie, pola golfowe, trasy spacerowe, galerie handlowe i centra sportowe oferują mnóstwo atrakcji. Szkoła mieści się w dzielnicy willowej, 5 minut spacerem od plaży. wiek od 16 lat; kurs standardowy 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny 0 lekcji / tydzień; maksymalnie 1 osób w grupie; 1 lekcja=50 minut; początek kursów: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota. test kwalifikacyjny; pakiet powitalny; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); lekcje zgodne z programem kursu; zajęcia sportowe i kulturalne na terenie szkoły; możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz sali komputerowej z dostępem do internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; certyfikat na zakończenie kursu. 5

6 CENTRE OF ENGLISH STUDIES, WORTHING, DUBLIN Szkoła Centre of English Studies (CES) została założona w 1976 roku i stała się jedną z najlepszych szkół językowych w Europie. Od 0 lat uczy studentów z ponad 55 krajów. Dzięki dbałości o wysoki standard nauczania szkoła zdobyła akredytację Irish Department of Education oraz British Council. Posiada swoje oddziały m.in. w Londynie, Worthing oraz Dublinie. CES mieści się w znanej londyńskiej dzielnicy Wimbledon, 0 minut od centrum Londynu, szkoła otoczona jest przepięknym parkiem. Posiada 11 sal, centrum multimedialne. WORTHING jest nadmorską miejscowością, położoną na południu Anglii, 1,5 godziny drogi od Londynu. Szkoła mieści się w dużym budynku w stylu wiktoriańskim, otoczonym klasycznym, angielskim ogrodem, posiada przestronne klasy, centrum komputerowe. DUBLIN Szkoła mieści się w samym centrum Dublina, w dwóch prestiżowych budynkach w pobliżu Trinity College i Dublin Castle. Szkoła posiada centrum multimedialne, 5 sal lekcyjnych, kawiarenkę. wiek: od 16 lat; wakacyjne kursy dla młodzieży: Dublin 1-17 lat, Worthing 1-17 lat; kurs standardowy: 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny: Londyn, Worthing - 0 lekcji / tydzień; Dublin - 6 lekcji / tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży - 0 lekcji / tydzień; liczba osób w grupie: 10-1 (max. 1); 1 lekcja=5 minut, Dublin 55 minut; początek kursów: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota. test kwalifikacyjny na odpowiedni poziom zaawansowania; pakiet powitalny; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); lekcje zgodne z programem kursu; zajęcia sportowe i kulturalne na terenie szkoły, atrakcyjny program wycieczkowy za dopłatą; cały program wycieczkowy i rekrea- cyjny wliczony w cenę kursu dla młodzieży; Dublin Londyn Worthing możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz sali komputerowej z dostępem do internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje, w Worthing pełne wyżywienie; w przypadku kursu wakacyjnego dla młodzieży opieka kadry CES podczas lekcji i zajęć dodatkowych; certyfikat ukończenia kursu. ALPHA COLLEGE OF ENGLISH DUBLIN Alpha College jest szkołą gwarantującą wysoki poziom nauczania czego potwierdzeniem jest rekomendacja Irish Department of Education, EQUALS i ACELS, posiada również certyfikat jakości ISO 9001:000. Szkoła została założona w 1989 roku i mieści się w gregoriańskim budynku w centrum Dublina, zlokalizowanym w pobliżu głównych atrakcji Dublina. Alpha College dysponuje pracownią komputerową, laboratorium językowym, biblioteką. Dodatkowo szkoła organizuje szeroki wachlarz rozrywek - wycieczki, teatr, filmy, dyskoteki, sport. Dublin wiek od 16 lat; kurs standardowy - 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny 5 lekcji/tydzień, kurs superintensywny: 0 lekcji/ tydzień; ilość osób w grupie 8-10 (max 1); 1 lekcja = 55 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje dodatkowo lunch w weekendy; testy postępów w nauce; bogaty program kulturalny, wycieczki po Dublinie, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne,...(część dodatkowo płatna); certyfikat na zakończenie kursu. 6

7 INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE Dublin DUBLIN International Study Institute, założony w 1977 roku, jest jedną z większych szkół w Dublinie i posiada rekomendację Irish Department of Education. Od 005 roku szkoła zajmuje świeżo wyremontowany budynek w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta, niedaleko Galerii Narodowej i Muzeum Narodowego. Posiada 10 jasnych i przestronnych sal, bibliotekę z czytelnią, centrum multimedialne i salę komputerową do dyspozycji kursantów oraz kawiarenkę. W okresie wakacji szkoła organizuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych na terenie szkoły, m.in. wieczorne spotkania integracyjne, dyskoteki, zajęcia sportowe, a także zwiedzanie Dublina i całodzienne wycieczki poza miasto. wiek: od 16 lat; ilość osób w gru pie: 10 (max. 15); ilość lek cji: kurs stan dar do wy: 15 lek cji/ty dzień, kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień; 1 lekcja = 55 min.; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela. test kwa li fi ka cyj ny na da ny po ziom; lek cje ję zy ka zgod nie z pro gra mem kur su; ko rzy sta nie z bi blio te ki i centrum mul ti me dial ne go z do stę pem do in ter ne tu; wszyst kie ma te ria ły do na uki (dopłata za książkę); pakiet powitalny; za kwa te ro wa nie u ro dzin (wy ży wie nie: śnia da nia i obia do ko la cje + lunch w week en dy); w okresie letnim bogaty program kulturalny, rekreacyjny i sportowy (kino, teatr, muzeum, tradycje irlandzkie) częściowo płatny; bezpłatna wycieczka po Dublinie otwartym autobusem; certyfikat ukończenia kursu. IELS Sliema SLIEMA MALTA Szkoła IELS Malta powstała w 1985 roku i mieści się w wakacyjnym kurorcie Sliema, posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Malty. Jest także członkiem organizacji FELTOM, ALTO, FIYTO, zrzeszających uznane szkoły językowe. Główny budynek szkoły jest klimatyzowany i oprócz sal lekcyjnych posiada centrum multimedialne, księgarnię, kawiarenkę, dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz własny klub plażowy. test wstępny; materiały dydaktyczne; lekcje zgodne z programem kursu; atrakcyjny program turystyczny i rekreacyjny: wycieczki po wyspie (zwiedzanie Valletty, Rabat, Blue Grotto), wycieczki łodzią, dyskoteki, sporty wodne, wieczory integracyjne częściowo za dodatkową opłatą; cały program wycieczkowy i rekreacyj- ny wliczony w cenę kursu dla młodzieży; korzystanie z centrum multimedialnego; zakwaterowanie u rodziny (pok. 1-lub -osobowy, śniadanie i obiadokolacja) - kursy dla dorosłych i kursy dla młodzieży; zakwaterowanie w hotelu szkolnym (pok. lub osobowe, pełne wyżywienie) kursy dla młodzieży; opieka kadry IELS podczas lekcji i zajęć dodatkowych - kursy dla młodzieży; transfer z/na lotnisko; korzystanie z beach clubu; certyfikat ukończenia kursu; rejs po zatoce. wiek: od 18 lat, wakacyjny kurs dla młodzieży: 1-18 lat; kurs standardowy 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny 0 lekcji / tydzień, wakacyjny kurs dla młodzieży - 0 lekcji / tydzień; ilość osób w grupie: maksymalnie 10, wakacyjny kurs dla młodzieży do 1 osób; 1 lekcja=5 minut; początek kursów: każdy poniedziałek lub czwartek (związane z przelotem); 7

8 EASY SCHOOL OF ENGLISH VALLETTA, MELLIEHA, MARSASCALA EASY School of English jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Malty i specjalizuje się w dwóch rodzajach kursów: całorocznych kursach dla osób dorosłych oraz kursach dla młodzieży organizowanych podczas wakacji. Dysponuje kadrą wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego i specjalizują się w nauczaniu osób w różnym wieku i z całego świata. Szkoła posiada ośrodki na Malcie. Jeden z nich zlokalizowany jest w samym centrum Valletty - kulturalnej, historycznej i rozrywkowej stolicy Malty, co daje możliwość aktywnego spędzania czasu poza zajęciami. Szkoła zapewnia także dostęp do pracowni komputerowej z internetem i pokoi do nauki własnej. Drugi ośrodek znajduje się w południowej części wyspy - w Marsascali, a trzeci ośrodek w Mellieha (północna część wyspy) i są to specjalne ośrodki dla młodzieży, połączone z hotelem szkolnym o bardzo wysokim standardzie, z własnym basenem i kilka minut od plaży. Mellieha Valletta Marsascala test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki; bogaty program zajęć dodatkowych, w tym zwiedzanie, zajęcia sportowo- -kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodziny w pokoju -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu. Dodatkowo w kursie dla młodzieży: rozbudowany program wycieczek i zajęć pozalekcyjnych; do wyboru zakwaterowanie u rodziny w pokoju --osobowym lub w hotelu szkolnym * w pokojach --osobowych z pełnym wyżywieniem; transfer z/na lotnisko; opieka kadry szkoły Easy podczas pobytu. wiek: od 18 lat, wakacyjny kurs dla młodzieży lat; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży: 0 lekcji/ tydzień, ilość osób w grupie 8-1; 1 lekcja = 5 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. SPRACHCAFFE MALTA ST. JULIANS I ST. PAULS Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół językowych w Europie i na świecie. Do szkół Sprachcaffe przyjeżdża co roku około kursantów! ST. JULIANS szkoła mieści się w spokojnej części zatoki St. Julians, w samym sercu wyspy. W kampusie znajdują się: klasy, apartamenty i hotel szkolny oraz restauracja, sala dyskotekowa, ogrody, basen, biblioteka, centrum multimedialne, boisko do siatkówki i wiele innych. Plaża odległa jest o 10 minut spacerem. ST. PAULS budynek szkoły mieści się w dawnym ratuszu St. Pauls. Zajęcia odbywają się w 9 przestronnych klasach, kursanci mają do swojej dyspozycji kafejkę i bibliotekę. Plaża oddalona jest tylko kilka minut spacerem, a w okolicy znajdują się liczne sklepy, kafejki, restauracje. W hotelu, w którym mieszkają kursanci znajduje się basen. St. Pauls St. Julians wiek od 16 lat; ilość osób w grupie 10-1 (max 15); wakacyjny kurs dla młodzieży 1-18 lat; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręczniki wypożyczane); zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie do wyboru: 1) u rodziny w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; ) w mieszkaniu studenckim w pokoju 1 lub -osobowym bez wyżywienia (tylko w kursie dla dorosłych); ) w rezydencji szkolnej w pokoju -osobowym z pełnym wyżywieniem (tylko w kursach dla młodzieży); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu; wycieczki podczas weekendu (dodatkowo płatne); Dodatkowo w kursie wakacyjnym dla młodzieży w cenie kursu: 1 całodniowa i 1 półdniowa wycieczka w tygodniu; - transfer z/na lotnisko; opieka kadry Sprachcaffe podczas lekcji i zajęć dodatkowych; pakowany lunch; rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych. 8

9 Hamburg Berlin Frankfurt Monachium DID KURSY W CIĄGU CAŁEGO ROKU Frankfurt n/m, Berlin, Monachium, Hamburg DID (Deutsch in Deutschland) to na zwa i jed no cze śnie ha sło in sty tu tu, któ ry po wstał w 1970 ro ku. Co rocz nie osób z ca łe go świa ta kształ ci się na róż ne go ro dza ju kur sach w wie lu ośrod kach DID na te re nie ca łych Nie miec. Wy so ki po ziom za jęć gwa ran to wa ny jest przez nowo cze sne me to dy na ucza nia, do sko na łych na uczy cie li i po przez wy ko rzy sta nie naj now szych po mo cy dy dak tycz nych. Po zajęciach organizowany jest bogaty program rekreacyjny, sportowy i wycieczkowy. DID jest członkiem uznanych międzynarodowych organizacji językowych (ALTO, GfDS, EAQUALS) i posiada certyfikat ISO wiek: od 17 lat, ilość osób w grupie: 10-1 (max. 15); 1 lekcja = 5 minut; ilość lekcji tygodniowo: kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: lekcje/tydzień, kurs Premium : 8 lekcji/tydzień; latem zajęcia rano i po południu; różne poziomy zaawansowania; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwakifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; zakwaterowanie: u rodzin niemieckich (śniadania i obiadokolacje) lub w hotelach szkolnych - informacja na życzenie; programy kulturalne w ciągu tygodnia (zajęcia sportowe, spotkania integracyjne, zwiedzanie); atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą; certyfikat ukończenia kursu. Kolonia Berlin Wiesbaden Aschaffenburg Höchst Heidelberg Norymberga Augsburg Hintersee Wiek: - Wiesbaden, Berlin, Norymberga, Kolonia, Augsburg 1-17 lat, Heidelberg 17-0 lat, Aschaffenburg, Hintersee 1-16 lat, Höchst 8-1 lat; Norymberga, Kolonia, Augsburg, Berlin, Hintersee, Höchst 0 lekcji / tydz., Aschaffenburg 15 lekcji / tydz., - Heidelberg, Wiesbaden lekcje / tydz.; ilość osób w grupie: 10-15; 1 lekcja=5 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. DID KURSY WAKACYJNE dla młodzieży i dorosłych od czerwca do sierpnia Wiesbaden, Aschaffenburg, Augsburg, Kolonia, Norymberga, Heidelberg, Berlin, Hintersee, Höchst Wszystkie wakacyjne ośrodki DID położone są w atrakcyjnych miejscowościach, w centrum każdego miasta. Posiadają doskonale wyposażone sale dydaktyczne, centrum multimedialne i bogate zaplecze rekreacyjne. Oferują wysoki poziom zajęć językowych w połączeniu z urozmaiconym programem sportowo-turystycznym. test kwalifikacyjny; materiały dydaktyczne; lekcje zgodne z programem kursu; karta komunikacji miejskiej (nie dotyczy Heidelbergu, Hintersee, Höchst i Wiesbaden); odbiór i dowóz na dworzec; zakwaterowanie u rodzin z pełnym wyżywieniem (Heidelberg: śniadania + kolacje) lub w hotelach szkolnych (Berlin, Hintersee, Höchst ) w pokojach --osobowych z pełnym wyżywieniem; programy kulturalne: - programy kultu- ralne, rekreacyjne na tydzień (zwiedzanie, sport, spotkania integracyjne...); całodniowa wycieczka w każdy weekend; opieka kadry DID podczas lekcji i zajęć dodatkowych w przypadku kursów dla młodzieży młodszej; certyfikat ukończenia kursu. 9

10 ACTILINGUA ACADEMY Wiedeń WIEDEŃ Szko ła ActiLingua zo sta ła za ło żo na w 1988 ro ku i znaj du je się w sa mym ser cu mia sta w sąsiedztwie wszystkich atrakcji Wiednia. Po sia da w peł ni wy po sa żo ne sa le, a tak że bi blio te kę mul ti me dial ną, któ ra ofe ru je stu den tom możli wość ko rzy sta nia z ksią żek, cza so pism oraz sprzę tu au dio wi zu al ne go i kom pu te ro we go. Jest człon kiem mię dzy na ro do wych or ga ni za cji ję zy ko wych i tu ry stycz nych (IALC, FIYTO, ALTO). test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem kursu + 5 zajęć dodatkowych (zwiedzanie miasta, kultura i sztuka Austrii, literatura, muzyka, media, kurs walca wiedeńskiego, ); starannie dobrane zakwaterowanie u rodzin lub w hotelu szkolnym; wyżywienie: śniadania i obiadokolacje; przewodnik po Wiedniu; możliwość korzystania z centrum multimedialnego; możliwość wypożyczenia książek; atrakcyjny program wycieczek za opłatą np. do Salzburga, Grazu; wyjścia do teatru, opery, winiarni, dyskoteki oraz zajęcia sportowe; karta ActiLingua uprawniająca do zniżki w muzeach, teatrach; certyfikat ukończenia kursu; dostęp do internetu. wiek od 16 lat; ilość lekcji tygodniowo: kurs standardowy: 0 lekcji + 5 zajęć dodatkowych; kurs intensywny/biznesowy: 0 lekcji + 10 lekcji w minigrupach + 5 zajęć dodatkowych; 1 lekcja = 5 minut; ilość osób w grupie: 8 (max.1); minigrupy: 5-8 osób; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. ECOLE FRANCE LANGUE Paryż PARYŻ, NICEA Eco le Fran ce Lan gue pro wa dzi kur sy ję zy ka fran cu skie go już od po nad 0 lat. Po sia da re ko men da cję mię dzy na ro do wych or ga ni za cji IALC i FIYTO. Szko ła ma dwa od dzia ły: je den w cen trum Pa ry ża, a dru gi w sto li cy Ri wie ry Fran cu skiej Ni cei. Obie szko ły są zlo ka li zo wa ne w cen trum miasta, bli sko wszyst kich atrak cji tu ry stycz nych. Budynki szko ły są do sko na le wy po sa żo ne w cen trum mul ti me dial ne, bi blio te kę i po sia da ją kil ka na ście sal ję zy ko wych. Ist nie je rów nież moż li wość roz po czę cia kur su w Pa ry żu i za koń cze nia w Ni cei lub od wrot nie. Nicea wiek od 17 lat; ilość osób w grupie: 8-1 (max. 1), 1 lekcja = 5 minut; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem; atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą, wyjścia do teatru, zajęcia sportowe, wieczory tradycji, zwiedzanie Paryża/Nicei; starannie dobrane zakwaterowanie u rodzin francuskich w Paryżu lub Nicei (pokój ze śniadaniem i obiadokolacją) lub w hotelu szkolnym (informacje na życzenie); certyfikat ukończenia kursu. 10

11 Salamanca ENFOREX Sevilla Marbella Malaga Madryt Valencia Alicante Granada Barcelona ALICANTE, BARCELONA, GRANADA, MADRYT, MARBELLA, SALAMANCA, VALENCIA, MALAGA, SEVILLA Enforex kształci każdego roku ponad 1 tysięcy kursantów z ponad 5 krajów. Szkoła prowadzi kursy języka hiszpańskiego dla obcokrajowców w 18 instytutach językowych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Szkoła została założona w 1989 roku. Jest autoryzowana przez Instytut Cervantesa, ponadto jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji językowych i turystycznych (m. in. ALTO, FIYTO), co świadczy o wysokim standardzie oferowanych kursów. test i rozmowę kwalifikacyjną; lekcje języka zgodnie z programem; pakiet powitalny; do stęp do in ter ne tu, pocz ty elek tronicz nej, cen trum mul ti me dial nego; program popołudniowy np. zwiedzanie, muzea, teatr, sport, spotkania; zajęcia i warsztaty z zakresu kultury hiszpańskiej; wycieczki podczas weekendów dodatkowo płatne; zakwaterowanie u rodziny w pokojach 1 i osobowych lub w hotelu szkolnym informacje na życzenie; certyfikat ukończenia kursu i raport o postępach. wiek od 1 lat (Malaga od 16 lat); ilość osób w grupie: 5 (max. 9); kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień + 5 lekcji/tydzień z zakresu kultury hiszpańskiej; kurs superintensywny: 5 lekcji/tydzień + 5 lekcji/tydzień z zakresu kultury hiszpańskiej; 1 lekcja = 55 minut; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. Mediolan Florencja LINGUAVIVA GROUP FLORENCJA, MEDIOLAN Linguaviva Group posiada akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła istnieje od 1976 roku i prowadzi oddziały we Florencji (LINGUAVIVA) i Mediolanie (LINGUADUE). Florencja jest miastem o bogatym dziedzictwie kulturowym, pełnym unikalnych zabytków (Duomo, Palazzo Vecchio), Mediolan pozostaje natomiast finansową stolicą Włoch, centrum mody i rozrywki. Oba ośrodki szkoły położone są w centrum miasta, co pozwala szybko dotrzeć do najważniejszych atrakcji turystycznych. Szkoła oferuje bogaty program zajęć dodatkowych: wycieczki do muzeów, zwiedzanie zabytków, spotkania na temat włoskich zwyczajów, kultury, kuchni, dyskoteki i zajęcia sportowe. test kwalifikacyjny; zajęcia zgodnie z programem; atrakcyjny program zajęć dodatkowych: spotkania z kuchnią włoską, wieczory tradycji, dyskoteki, sport, zwiedzanie zabytków; zakwaterowanie u rodziny włoskiej w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem i obiadokolacją; bogaty program turystyczny; wycieczkowy za dodatkową opłatą; certyfikat ukończenia kursu. wiek: od 18 lat (Florencja od 16 lat); 1 lekcja = 50 minut; ilość osób w grupie: max. 1; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; po czą tek kur su: każ dy po nie dzia łek; przy jazd: nie dzie la, wy jazd: so bo ta; kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień, kurs superintensywny: 0 lekcji/tydzień (0-w grupie standardowej + 10-lekcji indywidualnych). 11

12 1

13 KURSY ZA GRANICĄ - Cennik 01 ANGLIA KINGS SCHOOL OF ENGLISH Bournemouth, Londyn, Oxford BOURNEMOUTH OXFORD BOURNEMOUTH OXFORD 91,- 787,- 99,- 995,- 86,- 1019,- 1,- 11,- 171,- 155,- 157,- 191,- 1751,- 199,- 180,- 1915,- 1651,- 196,- Zakwaterowanie: pokój -osobowy w czasie wakacji, pokój 1-osobowy poza wakacjami. Dopłata za pokój 1-osobowy w okresie wakacji: 1-6/tydzień KINGS SCHOOL OF ENGLISH Bournemouth, Londyn, Oxford kursy wakacyjne dla młodzieży + wyżywienie Opcja 1 Opcja BOURNEMOUTH OXFORD BOURNEMOUTH 86,- 995,- 1019,- 107,- 115,- 157,- 155,- 191,- 150,- 1665,- 1651,- 1915,- 196,- 1979,- 195,- Zakwaterowanie: pokój -osobowy. Dopłata za pokój 1-osobowy w okresie wakacji: 6/tydzień Dopłata do zakwaterowania w mieszkaniu studenckim: 110/tydzień Londyn, 107/tydzień Bournemouth. SPRACHCAFFE Londyn, Brighton u rodziny BRIGHTON BRIGHTON 70,- 70,- 98,- 968,- 10,- 108,- 18,- 1,- 1,- 15,- 187,- 1880,- Dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: 5/tydz.- Brighton, 8/tydz. Londyn. Dopłata do zakwaterowania w mieszkaniu studenckim w pokoju -osobowym: 8/tydz.- Londyn bez wyżywienia, 96/tydz.- Brighton - z wyżywieniem HB. Dopłata za sezon wakacyjny ( ): /tydz.- Brighton, 0/tydz. Londyn. SPRACHCAFFE Exmouth (Devon), Brighton wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie w rezydencji szkolnej EXMOUTH BRIGHTON BRIGHTON 715,- 780,- 1000,- 100,- 110,- 170,- 15,- 1500,- 190,- Dopłata za kurs intensywny: 5/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL Portsmouth Poza sezonem letnim W okresie wakacyjnym 770,- 850,- 115,- 15,- 180,- 150,- W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

14 EAC Hastings 690,- 80,- 1010,- 15,- 110,- 1610,- Dopłata za sezon wakacyjny ( ): 6/tydz. EC Londyn, Cambridge wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) CAMBRIDGE u rodziny w okresie w rezydencji szkolnej w okresie u rodziny w okresie ,- 1570,- 110,- 180,- 05,- 1660,- 0,- 00,- 180,- Dopłata za kurs intensywny: 105/tydzień (tylko Cambridge) LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Londyn (Central i Hampstead), Brighton, Cambridge BRIGHTON CAMBRIDGE BRIGHTON CAMBRIDGE 750,- 700,- 70,- 800,- 750,- 780,- 1090,- 1015,- 1060,- 1165,- 1090,- 115,- 10,- 10,- 190,- 150,- 10,- 190,- Dopłata w okresie wakacji ( ) : 5/tydz. Dopłata do zakwaterowania w hotelu szkolnym - 50/tydz. Londyn, 0/tydz. Cambridge. CENTRE OF ENGLISH STUDIES Worthing, Londyn (Wimbledon) Kurs dla młodzieży WORTHING WORTHING WORTHING 66,- 698,- 757,- 80,- 98,- 899,- 1008,- 1096,- 119,- 188,- 1158,- 118,- 10,- 1590,- 188,- Dopłata za pokój 1-osobowy: 8-0/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie IRLANDIA CENTRE OF ENGLISH STUDIES Dublin (0 lekcji/tydz.) (6 lekcji/tydz.) Kurs dla młodzieży 98,- 108,- 195,- 17,- 18,- 1866,- 175,- 196,- 60,- Dopłata za pokój 1-osobowy: 0/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE - Dublin (0 lekcji / tydzień) (0 lekcji / tydzień) 805,- 995,- 1165,- 150,- 155,- 1905,- Za okres wakacyjny (czerwiec - sierpień) doliczany jest suplement za zakwaterowanie: 0/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 0/tydz. W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

15 MALTA IELS Sliema 7,- 87,- 1087,- 18,- 11,- 1691,- Dopłata sezon wakacyjny ( ): 15/tydz. Możliwe zakwaterowanie w rezydencji szkolnej informacja na życzenie. Dopłata za transfer z lotniska - 9,-/ strony. IELS Sliema - wakacyjne kursy dla młodzieży + pełne wyżywienie + program rekreacyjny u rodziny w hotelu szkolnym 998,- 1080,- 156,- 1581,- 1915,- 081,- Kursy odbywają się w okresie EASY School of English - Valletta 670,- 800,- 990,- 1185,- 110,- 1570,- Dopłata sezon wakacyjny ( ): 15-10/tydz.. Dopłata za transfer z lotniska - 0,-/ strony. EASY School of English Marsascala - wakacyjne kursy dla młodzieży + pełne wyżywienie + program rekreacyjny u rodziny w hotelu szkolnym 9,- 980,- 111,- 195,- 1898,- 010,- Kursy wakacyjne dla młodzieży odbywają się w okresie SPRACHCAFFE St. Julians, St. Pauls wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie w hotelu szkolnym St. Julians St. Pauls St. Julians St. Pauls 905,- 75,- 115,- 875,- 15,- 1105,- 1675,- 100,- 1785,- 165,- 5,- 175,- Dopłata za kurs intensywny: 5/tydz. Kursy wakacyjne dla młodzieży odbywają się w okresie AUSTRIA ACTILINGUA ACADEMY - Wiedeń + wyżywienie 95,- 1198, ,- 171,- 00,- Dopłata za okres wakacyjny ( ) : 6/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 65/tydz. Możliwość zakwaterowania w akademiku, mieszkaniu studenckim lub hotelu (-gwiazdkowym) informacje na życzenie. W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

16 Opłata za naukę Kurs premium Opłata za zakwaterowanie w pokoju -osobowym na 1 tydzień 80,- 60,- 560,- Ze śniadaniem 155,- 560,- 670,- 80,- 70,- 880,- 1080,- Ze śniadaniem i obiadokolacją 195,- DID - Wiesbaden, Aschaffenburg, Augsburg, Kolonia, Norymberga, Berlin, Hintersee, Höchst ASCHAFFENBURG AUGSBURG, KOLO- NIA, NORYMBERGA KURSY WAKACYJNE + program rekreacyjny WIESBADEN BERLIN HÖCHST HINTERSEE 900,- 900,- 1000,- 100,- 100,- 100,- 150,- 150,- 1500,- 1950,- 1750,- 1900,- 1800,- 1800,- 000,- 600,- 00,- 500,- Ośrodki czynne w okresie: Aschaffenburg: , Kolonia, Hintersee, Höchst: ; Berlin, Wiesbaden: ; Augsburg: , Norymberga: ECOLE FRANCE LANGUE - Paryż, Nicea Opłata za naukę i zakwaterowanie u rodziny Nicea Paryż Nicea Paryż 1000,- 1168,- 11,- 180,- 10,- 169,- 1758,- 010,- 1880,- 16,- 0,- 60,- Opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie: 80. NIEMCY DID Frankfurt, Berlin, Monachium, Hamburg Dopłata za kurs w okresie : 5/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 5/tydz. FRANCJA HISZPANIA ENFOREX - Alicante, Sevilla, Salamanca, Valencia, Barcelona, Madryt, Marbella, Malaga, Granada Opłata za naukę Opłata za zakwaterowanie u rodzin + wyżywienie Kurs Kurs standardowy intensywny Za 1 tydzień Pokój 1-os. Pokój -os. 75,- 75,- Alicante, Sevilla, Valencia, 65,- 105,- Salamanca, Marbella, 185,- 165,- Granada 815,- 15,- Barcelona, Madryt, Malaga 9,- 199,- Dopłata za pełne wyżywienie: od 0-0 /tydz.; Malaga: dopłata za zakwaterowanie w okresie : 8/tydz. Możliwość zakwaterowania w mieszkaniach studenckich informacje na życzenie. LINGUAVIVA GROUP - Florencja, Mediolan WŁOCHY Opłata za naukę zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 100,- 10,- 170,- 1770,- 190,- 0,- W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

angielski Anglia Szkocja

angielski Anglia Szkocja angielski Szkocja Anglia Gdzież będzie lepsze miejsce do nauki angielskiego niż w miejscu narodzin kultury anglosaskiej? Ten fascynujący kraj to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie historia i tradycja

Bardziej szczegółowo

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl OBÓZ JĘZYKOWY LONDYN 1990 PLN LONDYN wiek: 16+ wiek: 14-18 lat wyjazd grupowy, autokar lub samolot już od 3590 PLN / 2 tyg. rodzina

Bardziej szczegółowo

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl

Kursy językowe za granicą. Przewodnik. www.travel.eskk.pl 2015 Kursy językowe za granicą Przewodnik www.travel.eskk.pl Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię Wolfgang Goethe Szanowni

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje...3... Austria, Włochy Rzymskie wakacje...4...włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże...5...Włochy, Francja Słynne wybrzeża...6... Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja,

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! 2015 & 2016 ANGLIA, MALTA USA, KANADA HISZPANIA KUBA, MEKSYK FRANCJA NIEMCY WŁOCHY MAROKO CHINY PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! TM 1 ORGANIZACJA A 7 JĘZYKÓW 29 SZKÓŁ NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA UCZ SIĘ Z NAMI JĘZYKÓW

Bardziej szczegółowo

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe ZNIŻKA FIRST MINUTE Zarezerwuj poniższy kurs językowy przed 15 marca 2015, a otrzymasz zniżkę*: 200 PLN kursy 2-tygodniowe 300 PLN kursy 3-tygodniowe i dłuższe * zniżka na kursy: JAL Londyn, KAA-09 Oxford,

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 3 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i CNH Industrial w Polsce

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo