Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?"

Transkrypt

1

2 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, tor.com.pl e -ma il: biu tor.com.pl nr kon ta: Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? Każ dy we współ cze snym świe cie zda je so bie spra wę z ko niecz no ści na uki języ ków ob cych. Nie wszy scy wie dzą jed nak, jak zro bić to szyb ko i bez stre so wo. Szko ła Języ ków Ob cych LEKTOR ist nie je na ryn ku języ ko wym od 1990 ro ku i zaj mu je się kom plek so wym na ucza niem języ ków ob cych, słu żąc przy tym swo im wie lo let nim do świad cze niem. Zde cy do wa nie naj bar dziej sku tecz ną i na tu ral ną for mą opa no wa nia języka jest wy jazd na kurs języ ko wy po za gra ni ce na sze go kra ju. Ofe ru je my wy jaz dy do Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, Au strii, Włoch, Fran cji, Hisz pa nii, Nie miec i na Mal tę. Uczest ni cy ta kich wła śnie kur sów ma ją bo wiem nie po wta rzal ną oka zję po słu gi wa nia się języ kiem ob cym prak tycz nie przez ca łą do bę. Przy czynia ją się do te go za jęcia w gru pach między na ro do wych, za kwa te ro wa nie u sta ran nie do bra nych ro dzin oraz ko niecz ność po słu gi wa nia się językiem w je go au ten tycz nym oto cze niu. JAK WYGLĄDA KURS JĘZYKOWY ZA GRANICĄ? GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ KURSY? Kur sy od by wa ją się w re no mo wa nych za gra nicz nych szko łach języ kowych. Wszyst kie współ pra cu ją ce z na mi ośrod ki języ ko we są re ko mendo wa ne przez or ga ni za cje zrze sza ją ce uzna ne szko ły (np. Bri tish Co un cil, EnglishUK, Ge sel schaft für die deut sche Spra che, Irish Department of Education, ALTO, IALC i FIYTO). Fak ty te sta no wią o wy so kim po zio mie kur sów ofe ro wa nych w ni niej szym ka ta lo gu. KIEDY I NA JAK DŁUGO MOŻNA WYJECHAĆ? Udział w kur sie moż na wziąć przez ca ły rok ka len da rzo wy. Naj szer sza ofer ta przy go to wa na jest na okres wa ka cyj ny. Po za se zo nem let nim ofe ruje my na to miast atrak cyj ne zniż ki. Moż na zde cy do wać się na do wol ną długość kur su. Mi ni mal ny okres wy jaz du to dwa ty go dnie. Kur sy za czy na ją się w każ dy po nie dzia łek. Przy jazd na kurs na stępu je pod czas week en du przed rozpoczęciem kur su. JAK DOBRZE NALEŻY ZNAĆ JĘZYK, ABY POJECHAĆ NA KURS? Kur sy or ga ni zo wa ne są na wszyst kich po zio mach za awan so wa nia - od po cząt ku ją ce go po za awan so wa ny. Kwa li fi ka cja na stępu je na miej scu na pod sta wie te stu i roz mo wy. JAKIE SĄ RODZAJE KURSÓW? Szkoły językowe oferują różne warianty zajęć językowych kursy standardowe, intensywne i superintensywne, a więc można dobrać ilość lekcji do swoich potrzeb oraz możliwości. Oprócz tego każda szkoła oferuje lekcje indywidualne (na przykład jako uzupełnienie kursu standardowego), podczas których kursant ma możliwość maksymalnego dostosowania zajęć do swoich indywidualnych celów. KURSY BIZNESOWE I SPECJALISTYCZNE Wiele szkół oferuje dodatkowo możliwość uczestnictwa w kursach Business English oraz specjalistycznych (kursy przygotowujące do egzaminów, angielski dla prawników, angielski dla osób pracujących w międzynarodowych firmach, itp.). Są to kursy dla osób na minimum średniozaawansowanym poziomie języka, przede wszystkim pracujących w konkretnych branżach lub dla studentów ostatnich lat studiów. Informacje na życzenie. JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA JĘZYKOWE? Na uka od by wa się w gru pach między na ro do wych przy za sto so wa niu naj no wo cze śniej szych pod ręcz ni ków i po mo cy dy dak tycz nych. Lek tora mi są wy łącz nie wy so ko wykwa li fi ko wa ni zagraniczni na uczy cie le. Po za jęciach moż na ko rzy stać z pracowni multimedialnej, cen trum kom pute ro we go, bi blio te ki... CO MOŻNA ROBIĆ W CZASIE WOLNYM OD NAUKI? Oprócz co dzien nych lek cji języ ka pre zen to wa ne przez nas szko ły or ga nizu ją bo ga ty pro gram za jęć spor to wych (ba sen, siat ków ka, ko szy ków ka, squ ash itp.), to wa rzy skich (wie czo ry między na ro do we, dys ko te ki, bar becue, fil my vi deo itp.) oraz ca ło dnio we i pół dnio we wy ciecz ki w cie ka we miej sca. GDZIE UCZESTNICY KURSÓW MIESZKAJĄ? Szko ły za pew nia ją za kwa te ro wa nie u sta ran nie do bra nych ro dzin lub we wła snych po miesz cze niach ho te lo wych oraz wy ży wie nie ca ło dzien ne lub śnia da nia i obia do ko la cje z moż li wo ścią wy ku pie nia ta nich lun chów na te re nie szko ły. JAK DOJECHAĆ NA KURS? Najprostszym i najwygodniejszym sposobem dojazdu na kurs jest przelot samolotem. LEKTOR może zarezerwować bilet lotniczy zarówno w tanich, jak i regularnych liniach lotniczych. Po przylocie na lotnisko do samej szkoły lub miejsca zakwaterowania można dostać się: transportem publicznym (autobus, pociąg, metro) lub taksówką; istnieje też możliwość odbioru przez przedstawiciela szkoły. Możliwy jest także przejazd autokarem jednej ze znanych linii przewozowych np. Orbis czy Eurolines. JAK ZAREZERWOWAĆ KURS? Na kurs moż na za pi sać się oso bi ście w sie dzi bie LEKTORA, dro gą pocz to wą lub przez in ter net (www.lek tor.com.pl). Szcze gó ło we in for macje na te mat za pi sów znaj du ją się na kar cie zgło sze nio wej umo wie lub na stro nie in ter ne to wej. Ofe ru je my kom plek so wą ob słu gę ta kie go wy jazdu. Zaj mu je my się re zer wa cją kur su, do jaz dem, ubez pie cze niem. Zestawienie szkół językowych str. ANGLIA -6 IRLANDIA 6-7 MALTA 7-8 NIEMCY 9 AUSTRIA 10 FRANCJA 10 HISZPANIA 11 WŁOCHY 11

3 Bournemouth Oxford Londyn KING S SCHOOL OF ENGLISH, BOURNMOUTH, OXFORD Szko ła King s jest jed ną z naj star szych szkół ję zy ko wych w An glii. Po wsta ła w 1957 ro ku, ma swo je sie dzi by w Lon dy nie, Oxfor dzie i Bo ur ne mo uth. Jest autoryzowana przez British Council i EnglishUK. szko ła mie ści się w ele ganc kiej, peł nej zie le ni dziel ni cy Bec ken ham, 0 mi nut jaz dy od cen trum. Po sia da kil ka na ście sal lek cyj nych, pięk ny, du ży ogród, ka wiar nię, cen trum mul ti me dial ne. Na prze ciw ko szko ły znaj du je się bi blio te ka i cen trum spor to we (sa la fit ness, ba sen, bo iska do ko szy ków ki, siat ków ki, kor ty te ni so we). BOURNEMOUTH atrak cyj ny ku rort nad mor ski na po łu dnio wym wy brze żu An glii, godz. jaz dy od Lon dy nu. Szko ła po ło żo na jest w cen trum mia sta, nie da le ko pla ży, oto czo na ogro dem, po sia da bo isko do siat ków ki i ko szy ków ki, cen trum mul ti me dial ne, bi blio tekę i dwie re stau ra cje (z kuch nią eu ro pej ską i orien tal ną). OXFORD - szkoła położona w willowej dzielnicy oddalonej 10 minut transportem publicznym od centrum. Oprócz 1 sal lekcyjnych na terenie szkoły mieszczą się: sala komputerowa z bezpłatnym internetem, biblioteka, kafeteria i ogród. W okolicy znajduje się cetrum sportowe i basen. wiek od 16 lat; wakacyjny kurs dla młodzieży: lat opcja 1; 1-18 lat opcja ; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 8 lekcji/tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży: 0 lekcji/tydzień; latem za jęcia ra no i po lun chu; 1 lekcja = 5 min; ilość osób w grupie: 10 (max 15); początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela. test kwalifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne: siatkówka, spotkania integracyjne, koncerty, kino, teatr; atrakcyjny program pół i całodniowych wycieczek (np. Cambridge, Oxford, Stonehenge, Bath) za dopłatą, w sezonie letnim 1 wycieczka w cenie kursu; możliwość korzystania z centrum multimedialnego i biblioteki; materiały do nauki; pakiet powitalny; zakwaterowanie u rodziny angielskiej (śniadania i obiadokolacje); certyfikat ukończenia kursu; Dodatkowo w cenie kursu wakacyjnego dla młodzieży: 1 całodniowa i 1 półdniowa (opcja ) wycieczka w tygodniu (np. do Londynu, Oxford, Stonehenge..); lunch w szkole w ciągu tygodnia; rozszerzony program zajęć pozalekcyjnych: wyjścia na basen, bingo, gry plażowe, barbecue, kabaret, kino, pokazy mody, mini olimpiady etc. (opcja ); opieka kadry King s School podczas lekcji i zajęć dodatkowych. SPRACHCAFFE, BRIGHTON I EXMOUTH Londyn Exmouth Brighton Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół językowych w Europie i na świecie. Mottem Sprachcaffe jest: Poznaj język i ludzi z całego świata!. BRIGHTON szkoła mieści się centrum miasta, niedaleko od plaży, blisko wszystkich zabytków i atrakcji miasta. W pobliżu szkoły znajduje się wiele sklepów, kawiarni i restauracji. Szkoła posiada budynek z 1 klasami, biblioteką z multimediami. szkoła usytuowana jest w znanej i spokojnej londyńskiej dzielnicy Ealing, z bardzo dogodnym połączeniem z centrum Londynu. W okolicy szkoły mieści się wiele kawiarni, restauracji i sklepów. Szkoła posiada budynek z 10 klasami, biblioteką z multimediami, ogrodem. EXMOUTH szkoła mieści się w centrum miasta, blisko wszystkich atrakcji. W okolicy szkoły mieści się wiele kawiarni, restauracji i sklepów. Szkoła posiada budynek z 1 klasami, biblioteką z multimediami. wiek od 16 lat wakacyjny kurs dla młodzieży 1-18 lat; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; ilość osób w grupie: 10 (max 15); kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem; materiały do nauki (podręczniki wypożyczane); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie do wyboru: 1) u rodziny angielskiej w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; ) w mieszkaniu studenckim w pokoju 1 lub -osobowym bez wyżywienia (Londyn i Brighton); ) w rezydencji szkolnej w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje (Brighton); testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu; całodniowe wycieczki podczas weekendu (dodatkowo płatne); Dodatkowo dla kursów młodzieżowych wliczone w cenę kursu: 1 całodniowa wycieczka w tygodniu np. do Londynu, Oxfordu,...; 1 półdniowa wycieczka w tygodniu; pakowany lunch; transfer z/na lotnisko Londyn Heathrow/Gatwick; opieka kadry Sprachcaffe podczas lekcji i zajęć dodatkowych; rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych.

4 LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL PORTSMOUTH Szkoła LSI została założona w 1985 roku i jest autoryzowana przez British Council i EnglishUK. Znajduje się w Portsmouth, nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej na południowym wybrzeżu Anglii (ok. h jazdy z Londynu), liczącej mieszkańców. Portsmouth - miasto o 800-letniej historii należy do najbardziej interesujących turystycznie kurortów nadmorskich Wielkiej Brytanii. LSI położone jest w centrum miasta, niedaleko dworca, sklepów i restauracji, bardzo blisko plaży. Zajmuje cały nowoczesny budynek specjalnie zaprojektowany dla celów szkoły, z doskonale wyposażonymi salami, dużym centrum multimedialnym, laboratoriami językowymi. Dla kursantów przygotowano pomieszczenia do wypoczynku i rekreacji z bilardem, tenisem stołowym, kawiarenką, bistro, pokojem gier TV/video. Portsmouth wiek od 18 lat; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; ilość osób w gru pie: 8-10 (max 1), minigrupy: 5-6 (max 10); ilość lek cji: kurs in ten syw ny: 0 lekcji/tydz.: lekcje zajęcia grupowe + 7 lekcji - praca własna pod kontrolą lektora; kurs superintensywny: 0 lekcji/tydz.: lekcje zajęcia grupowe + 10 lekcji w minigrupie + 7 lekcji - praca własna pod kontrolą lektora; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwa li fi ka cyj ny; lek cje zgod nie z pro gra mem; ma te ria ły do na uki; moż li wość ko rzy sta nia z cen trum mul ti me dial ne go; za kwa te ro wa nie u ro dzin w po ko jach 1 - oso bo wych z wy ży wie niem: śnia da nia + obia do ko la cje, do datko- wo lunch w cza sie week en du; za ję cia re kre acyj no-spor to we na te re- nie szko ły: spo tka nia mię dzy na ro dowe, po ka zy fil mów, te nis sto ło wy, bi lard, ka ra oke...; wy ciecz ki: Lon dyn, Win che ster, Bath, Bri gh ton (do dat ko wa opła ta ok. 15-5/wy ciecz ka); wy ciecz ki w Por ts mouth: okręt Nel so na, mu zeum Kró lew skiej Ma rynar ki, mo lo, sta re mia sto (niektóre za dodatkową opłatą 5-10); cer ty fi kat ukoń cze nia kur su. EAC HASTINGS, EDYNBURG HASTINGS (Anglia) szkoła mieści się w centrum niewielkiej, nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej na południowym wybrzeżu Anglii, niedaleko dworca kolejowego, sklepów, restauracji, również bardzo blisko plaży. Ośrodek posiada 15 sal, każda z video i telewizorem, centrum multimedialne, wypożyczalnię kaset i książek. Budynek szkoły otoczony jest pięknym ogrodem, gdzie można odpocząć po zajęciach. W czasie wolnym organizowany jest klub kursanta obejmujący atrakcyjny program rekreacyjno-sportowy i wycieczki (np. do Londynu, Brighton, Salisbury częściowo dodatkowo płatne). EDYNBURG (Szkocja) szkoła położona w centrum stolicy Szkocji, mieści się w 5-piętrowym, zabytkowym budynku, otoczonym ogrodem. Posiada 1 sal dydaktycznych, salę komputerową z dostępem do internetu, pokój rekreacyjny, gdzie studenci mogą wypoczywać, oglądać telewizję lub czytać książki wypożyczone z biblioteki. Szkoła umiejscowiona jest w pobliżu historycznego centrum Edynburga, gdzie można zwiedzać liczne muzea, galerie, zamki, pałace itp. W czasie wolnym od zajęć szkoła organizuje zajęcia dodatkowe (nauka tańców ludowych, spacery po mieście z przewodnikiem, oglądanie filmów, wycieczki). Hastings Edynburg wiek od 16 lat; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; ilość lek cji: kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień, kurs in ten syw ny: 0 lek cji/ty dzień; 1 lek cja = 5 min.; ilość osób w gru pie: 10 (max.15); początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwalifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; możliwość korzystania z materiałów do nauki; możliwość korzystania z centrum multimedialnego i internetu; atrakcyjne wycieczki za dopłatą; zajęcia rekreacyjne, program kulturalny na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodzin w pokojach -osobowych z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje, lunch w weekendy; certyfikat ukończenia kursu.

5 EC ENGLISH LANGUAGE SCHOOL, CAMBRIDGE WAKACYJNE KURSY DLA MŁODZIEŻY Cambridge Londyn Szkoła EC English Language School została założona na Malcie w 1991 roku. Początkowo mała szkoła zaczęła zyskiwać coraz większą popularność i prestiż dzięki dbałości o wysoki standard nauczania i ciągłemu dążeniu do doskonałości. Obecnie EC składa się z 8 szkół w krajach na kontynentach. zajęcia odbywają się w St Dunstan College. Kampus mieści się w spokojnej, londyńskiej dzielnicy Catford, pełnej małych sklepów, kawiarni i restauracji. Na terenie samego kampusu, otoczonego zielenią znajdują się boiska sportowe, hala sportowa, basen i siłownia. Dojazd do centrum Londynu zajmuje ok. 15 minut. CAMBRIDGE zajęcia młodzieży odbywają się w Parkside Community College. Kampus, całkowicie odrestaurowany w ostatnich latach, mieści się w samym sercu historycznego Cambridge, w pobliżu największego kompleksu parków Parker Piece. Kursanci mają do dyspozycji salę gimnastyczną i komputerową. wiek od 1-17 lat; kurs standardowy - 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny 0 lekcji/tydzień; ilość osób w grupie 10-1 (max 15); kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręcznik wypożyczany); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodziny w pokoju -osobowym z pełnym wyżywieniem: śniadania, pakowany lunch, obiadokolacje; kartę komunikacji miejskiej (Londyn); testy postępów w nauce; wycieczki podczas weekendu np. do Londynu, Oxfordu,...; półdniowe: Ely, Buckingham Palace, London Eye, Big Ben, Tower of London,... (bez biletów wstępu dopłata ok. 60/tydz.); transfer z/na lotnisko: Cambridge -Heathrow/Stansted/Luton w godz. 8-0, Londyn Heathrow/Gatwick w godz. 8-0; certyfikat na zakończenie kursu. LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Cambridge Londyn Brighton, BRIGHTON, CAMBRIDGE Szkoła Language Studies International powstała w 1965 roku. Dzięki wysokim standardom nauczania szkoła posiada akredytację British Council, jest członkiem prestiżowej organizacji EnglishUK i jedną z najstarszych szkół w Anglii. LSI to 17 oddziałów w 9 krajach, m.in. w Anglii: Londyn Central i Londyn Hampstead oraz Brighton i Cambridge. CENTRAL znajduje się w samym sercu Londynu. W pobliżu mieści się British Museum, ale też uniwersytety, galerie, restauracje, najmodniejsze sklepy. HAMPSTEAD szkoła zlokalizowana niedaleko centrum, w niewielkiej odległości znajdują się sklepy, muzea, restauracje, ale także jeden z najpiękniejszych parków w Londynie - Hampstead Heath. CAMBRIDGE znany z jednego z najlepszych uniwersytetów w Anglii, pełen historii i tradycji. Jest uważany za jedno z najpiękniejszych brytyjskich miast. W jego centrum znajdują się m.in. galerie i muzea. Podróż do Londynu trwa ok. 1 godziny. BRIGHTON to nadmorskie miasto, w którym nie sposób się nudzić parki, plaża, kluby jeździeckie, pola golfowe, trasy spacerowe, galerie handlowe i centra sportowe oferują mnóstwo atrakcji. Szkoła mieści się w dzielnicy willowej, 5 minut spacerem od plaży. wiek od 16 lat; kurs standardowy 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny 0 lekcji / tydzień; maksymalnie 1 osób w grupie; 1 lekcja=50 minut; początek kursów: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota. test kwalifikacyjny; pakiet powitalny; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); lekcje zgodne z programem kursu; zajęcia sportowe i kulturalne na terenie szkoły; możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz sali komputerowej z dostępem do internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; certyfikat na zakończenie kursu. 5

6 CENTRE OF ENGLISH STUDIES, WORTHING, DUBLIN Szkoła Centre of English Studies (CES) została założona w 1976 roku i stała się jedną z najlepszych szkół językowych w Europie. Od 0 lat uczy studentów z ponad 55 krajów. Dzięki dbałości o wysoki standard nauczania szkoła zdobyła akredytację Irish Department of Education oraz British Council. Posiada swoje oddziały m.in. w Londynie, Worthing oraz Dublinie. CES mieści się w znanej londyńskiej dzielnicy Wimbledon, 0 minut od centrum Londynu, szkoła otoczona jest przepięknym parkiem. Posiada 11 sal, centrum multimedialne. WORTHING jest nadmorską miejscowością, położoną na południu Anglii, 1,5 godziny drogi od Londynu. Szkoła mieści się w dużym budynku w stylu wiktoriańskim, otoczonym klasycznym, angielskim ogrodem, posiada przestronne klasy, centrum komputerowe. DUBLIN Szkoła mieści się w samym centrum Dublina, w dwóch prestiżowych budynkach w pobliżu Trinity College i Dublin Castle. Szkoła posiada centrum multimedialne, 5 sal lekcyjnych, kawiarenkę. wiek: od 16 lat; wakacyjne kursy dla młodzieży: Dublin 1-17 lat, Worthing 1-17 lat; kurs standardowy: 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny: Londyn, Worthing - 0 lekcji / tydzień; Dublin - 6 lekcji / tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży - 0 lekcji / tydzień; liczba osób w grupie: 10-1 (max. 1); 1 lekcja=5 minut, Dublin 55 minut; początek kursów: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela / sobota. test kwalifikacyjny na odpowiedni poziom zaawansowania; pakiet powitalny; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); lekcje zgodne z programem kursu; zajęcia sportowe i kulturalne na terenie szkoły, atrakcyjny program wycieczkowy za dopłatą; cały program wycieczkowy i rekrea- cyjny wliczony w cenę kursu dla młodzieży; Dublin Londyn Worthing możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz sali komputerowej z dostępem do internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje, w Worthing pełne wyżywienie; w przypadku kursu wakacyjnego dla młodzieży opieka kadry CES podczas lekcji i zajęć dodatkowych; certyfikat ukończenia kursu. ALPHA COLLEGE OF ENGLISH DUBLIN Alpha College jest szkołą gwarantującą wysoki poziom nauczania czego potwierdzeniem jest rekomendacja Irish Department of Education, EQUALS i ACELS, posiada również certyfikat jakości ISO 9001:000. Szkoła została założona w 1989 roku i mieści się w gregoriańskim budynku w centrum Dublina, zlokalizowanym w pobliżu głównych atrakcji Dublina. Alpha College dysponuje pracownią komputerową, laboratorium językowym, biblioteką. Dodatkowo szkoła organizuje szeroki wachlarz rozrywek - wycieczki, teatr, filmy, dyskoteki, sport. Dublin wiek od 16 lat; kurs standardowy - 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny 5 lekcji/tydzień, kurs superintensywny: 0 lekcji/ tydzień; ilość osób w grupie 8-10 (max 1); 1 lekcja = 55 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręcznik dodatkowo płatny); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; zakwaterowanie u rodziny w pokoju 1-osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje dodatkowo lunch w weekendy; testy postępów w nauce; bogaty program kulturalny, wycieczki po Dublinie, zajęcia sportowe, spotkania integracyjne,...(część dodatkowo płatna); certyfikat na zakończenie kursu. 6

7 INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE Dublin DUBLIN International Study Institute, założony w 1977 roku, jest jedną z większych szkół w Dublinie i posiada rekomendację Irish Department of Education. Od 005 roku szkoła zajmuje świeżo wyremontowany budynek w najbardziej prestiżowej dzielnicy miasta, niedaleko Galerii Narodowej i Muzeum Narodowego. Posiada 10 jasnych i przestronnych sal, bibliotekę z czytelnią, centrum multimedialne i salę komputerową do dyspozycji kursantów oraz kawiarenkę. W okresie wakacji szkoła organizuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych na terenie szkoły, m.in. wieczorne spotkania integracyjne, dyskoteki, zajęcia sportowe, a także zwiedzanie Dublina i całodzienne wycieczki poza miasto. wiek: od 16 lat; ilość osób w gru pie: 10 (max. 15); ilość lek cji: kurs stan dar do wy: 15 lek cji/ty dzień, kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień; 1 lekcja = 55 min.; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: sobota lub niedziela. test kwa li fi ka cyj ny na da ny po ziom; lek cje ję zy ka zgod nie z pro gra mem kur su; ko rzy sta nie z bi blio te ki i centrum mul ti me dial ne go z do stę pem do in ter ne tu; wszyst kie ma te ria ły do na uki (dopłata za książkę); pakiet powitalny; za kwa te ro wa nie u ro dzin (wy ży wie nie: śnia da nia i obia do ko la cje + lunch w week en dy); w okresie letnim bogaty program kulturalny, rekreacyjny i sportowy (kino, teatr, muzeum, tradycje irlandzkie) częściowo płatny; bezpłatna wycieczka po Dublinie otwartym autobusem; certyfikat ukończenia kursu. IELS Sliema SLIEMA MALTA Szkoła IELS Malta powstała w 1985 roku i mieści się w wakacyjnym kurorcie Sliema, posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Malty. Jest także członkiem organizacji FELTOM, ALTO, FIYTO, zrzeszających uznane szkoły językowe. Główny budynek szkoły jest klimatyzowany i oprócz sal lekcyjnych posiada centrum multimedialne, księgarnię, kawiarenkę, dostęp do bezpłatnego bezprzewodowego internetu oraz własny klub plażowy. test wstępny; materiały dydaktyczne; lekcje zgodne z programem kursu; atrakcyjny program turystyczny i rekreacyjny: wycieczki po wyspie (zwiedzanie Valletty, Rabat, Blue Grotto), wycieczki łodzią, dyskoteki, sporty wodne, wieczory integracyjne częściowo za dodatkową opłatą; cały program wycieczkowy i rekreacyj- ny wliczony w cenę kursu dla młodzieży; korzystanie z centrum multimedialnego; zakwaterowanie u rodziny (pok. 1-lub -osobowy, śniadanie i obiadokolacja) - kursy dla dorosłych i kursy dla młodzieży; zakwaterowanie w hotelu szkolnym (pok. lub osobowe, pełne wyżywienie) kursy dla młodzieży; opieka kadry IELS podczas lekcji i zajęć dodatkowych - kursy dla młodzieży; transfer z/na lotnisko; korzystanie z beach clubu; certyfikat ukończenia kursu; rejs po zatoce. wiek: od 18 lat, wakacyjny kurs dla młodzieży: 1-18 lat; kurs standardowy 0 lekcji / tydzień, kurs intensywny 0 lekcji / tydzień, wakacyjny kurs dla młodzieży - 0 lekcji / tydzień; ilość osób w grupie: maksymalnie 10, wakacyjny kurs dla młodzieży do 1 osób; 1 lekcja=5 minut; początek kursów: każdy poniedziałek lub czwartek (związane z przelotem); 7

8 EASY SCHOOL OF ENGLISH VALLETTA, MELLIEHA, MARSASCALA EASY School of English jest akredytowana przez Ministerstwo Edukacji Malty i specjalizuje się w dwóch rodzajach kursów: całorocznych kursach dla osób dorosłych oraz kursach dla młodzieży organizowanych podczas wakacji. Dysponuje kadrą wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego i specjalizują się w nauczaniu osób w różnym wieku i z całego świata. Szkoła posiada ośrodki na Malcie. Jeden z nich zlokalizowany jest w samym centrum Valletty - kulturalnej, historycznej i rozrywkowej stolicy Malty, co daje możliwość aktywnego spędzania czasu poza zajęciami. Szkoła zapewnia także dostęp do pracowni komputerowej z internetem i pokoi do nauki własnej. Drugi ośrodek znajduje się w południowej części wyspy - w Marsascali, a trzeci ośrodek w Mellieha (północna część wyspy) i są to specjalne ośrodki dla młodzieży, połączone z hotelem szkolnym o bardzo wysokim standardzie, z własnym basenem i kilka minut od plaży. Mellieha Valletta Marsascala test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki; bogaty program zajęć dodatkowych, w tym zwiedzanie, zajęcia sportowo- -kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie u rodziny w pokoju -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu. Dodatkowo w kursie dla młodzieży: rozbudowany program wycieczek i zajęć pozalekcyjnych; do wyboru zakwaterowanie u rodziny w pokoju --osobowym lub w hotelu szkolnym * w pokojach --osobowych z pełnym wyżywieniem; transfer z/na lotnisko; opieka kadry szkoły Easy podczas pobytu. wiek: od 18 lat, wakacyjny kurs dla młodzieży lat; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; wakacyjny kurs dla młodzieży: 0 lekcji/ tydzień, ilość osób w grupie 8-1; 1 lekcja = 5 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. SPRACHCAFFE MALTA ST. JULIANS I ST. PAULS Szkoła Sprachcaffe została założona w 1990 roku i obejmuje sieć kilkunastu szkół językowych w Europie i na świecie. Do szkół Sprachcaffe przyjeżdża co roku około kursantów! ST. JULIANS szkoła mieści się w spokojnej części zatoki St. Julians, w samym sercu wyspy. W kampusie znajdują się: klasy, apartamenty i hotel szkolny oraz restauracja, sala dyskotekowa, ogrody, basen, biblioteka, centrum multimedialne, boisko do siatkówki i wiele innych. Plaża odległa jest o 10 minut spacerem. ST. PAULS budynek szkoły mieści się w dawnym ratuszu St. Pauls. Zajęcia odbywają się w 9 przestronnych klasach, kursanci mają do swojej dyspozycji kafejkę i bibliotekę. Plaża oddalona jest tylko kilka minut spacerem, a w okolicy znajdują się liczne sklepy, kafejki, restauracje. W hotelu, w którym mieszkają kursanci znajduje się basen. St. Pauls St. Julians wiek od 16 lat; ilość osób w grupie 10-1 (max 15); wakacyjny kurs dla młodzieży 1-18 lat; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, przyjazd/wyjazd: niedziela/sobota. kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; test kwalifikacyjny na dany poziom; lekcje języka zgodnie z programem kursu; materiały do nauki (podręczniki wypożyczane); zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne na terenie szkoły; zakwaterowanie do wyboru: 1) u rodziny w pokoju 1 lub -osobowym z wyżywieniem: śniadania i obiadokolacje; ) w mieszkaniu studenckim w pokoju 1 lub -osobowym bez wyżywienia (tylko w kursie dla dorosłych); ) w rezydencji szkolnej w pokoju -osobowym z pełnym wyżywieniem (tylko w kursach dla młodzieży); możliwość korzystania z centrum multimedialnego, biblioteki oraz internetu; testy postępów w nauce; certyfikat na zakończenie kursu; wycieczki podczas weekendu (dodatkowo płatne); Dodatkowo w kursie wakacyjnym dla młodzieży w cenie kursu: 1 całodniowa i 1 półdniowa wycieczka w tygodniu; - transfer z/na lotnisko; opieka kadry Sprachcaffe podczas lekcji i zajęć dodatkowych; pakowany lunch; rozbudowany program zajęć pozalekcyjnych. 8

9 Hamburg Berlin Frankfurt Monachium DID KURSY W CIĄGU CAŁEGO ROKU Frankfurt n/m, Berlin, Monachium, Hamburg DID (Deutsch in Deutschland) to na zwa i jed no cze śnie ha sło in sty tu tu, któ ry po wstał w 1970 ro ku. Co rocz nie osób z ca łe go świa ta kształ ci się na róż ne go ro dza ju kur sach w wie lu ośrod kach DID na te re nie ca łych Nie miec. Wy so ki po ziom za jęć gwa ran to wa ny jest przez nowo cze sne me to dy na ucza nia, do sko na łych na uczy cie li i po przez wy ko rzy sta nie naj now szych po mo cy dy dak tycz nych. Po zajęciach organizowany jest bogaty program rekreacyjny, sportowy i wycieczkowy. DID jest członkiem uznanych międzynarodowych organizacji językowych (ALTO, GfDS, EAQUALS) i posiada certyfikat ISO wiek: od 17 lat, ilość osób w grupie: 10-1 (max. 15); 1 lekcja = 5 minut; ilość lekcji tygodniowo: kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: lekcje/tydzień, kurs Premium : 8 lekcji/tydzień; latem zajęcia rano i po południu; różne poziomy zaawansowania; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwakifikacyjny; lekcje zgodnie z programem; zakwaterowanie: u rodzin niemieckich (śniadania i obiadokolacje) lub w hotelach szkolnych - informacja na życzenie; programy kulturalne w ciągu tygodnia (zajęcia sportowe, spotkania integracyjne, zwiedzanie); atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą; certyfikat ukończenia kursu. Kolonia Berlin Wiesbaden Aschaffenburg Höchst Heidelberg Norymberga Augsburg Hintersee Wiek: - Wiesbaden, Berlin, Norymberga, Kolonia, Augsburg 1-17 lat, Heidelberg 17-0 lat, Aschaffenburg, Hintersee 1-16 lat, Höchst 8-1 lat; Norymberga, Kolonia, Augsburg, Berlin, Hintersee, Höchst 0 lekcji / tydz., Aschaffenburg 15 lekcji / tydz., - Heidelberg, Wiesbaden lekcje / tydz.; ilość osób w grupie: 10-15; 1 lekcja=5 minut; kursy rozpoczynają się w każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. DID KURSY WAKACYJNE dla młodzieży i dorosłych od czerwca do sierpnia Wiesbaden, Aschaffenburg, Augsburg, Kolonia, Norymberga, Heidelberg, Berlin, Hintersee, Höchst Wszystkie wakacyjne ośrodki DID położone są w atrakcyjnych miejscowościach, w centrum każdego miasta. Posiadają doskonale wyposażone sale dydaktyczne, centrum multimedialne i bogate zaplecze rekreacyjne. Oferują wysoki poziom zajęć językowych w połączeniu z urozmaiconym programem sportowo-turystycznym. test kwalifikacyjny; materiały dydaktyczne; lekcje zgodne z programem kursu; karta komunikacji miejskiej (nie dotyczy Heidelbergu, Hintersee, Höchst i Wiesbaden); odbiór i dowóz na dworzec; zakwaterowanie u rodzin z pełnym wyżywieniem (Heidelberg: śniadania + kolacje) lub w hotelach szkolnych (Berlin, Hintersee, Höchst ) w pokojach --osobowych z pełnym wyżywieniem; programy kulturalne: - programy kultu- ralne, rekreacyjne na tydzień (zwiedzanie, sport, spotkania integracyjne...); całodniowa wycieczka w każdy weekend; opieka kadry DID podczas lekcji i zajęć dodatkowych w przypadku kursów dla młodzieży młodszej; certyfikat ukończenia kursu. 9

10 ACTILINGUA ACADEMY Wiedeń WIEDEŃ Szko ła ActiLingua zo sta ła za ło żo na w 1988 ro ku i znaj du je się w sa mym ser cu mia sta w sąsiedztwie wszystkich atrakcji Wiednia. Po sia da w peł ni wy po sa żo ne sa le, a tak że bi blio te kę mul ti me dial ną, któ ra ofe ru je stu den tom możli wość ko rzy sta nia z ksią żek, cza so pism oraz sprzę tu au dio wi zu al ne go i kom pu te ro we go. Jest człon kiem mię dzy na ro do wych or ga ni za cji ję zy ko wych i tu ry stycz nych (IALC, FIYTO, ALTO). test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem kursu + 5 zajęć dodatkowych (zwiedzanie miasta, kultura i sztuka Austrii, literatura, muzyka, media, kurs walca wiedeńskiego, ); starannie dobrane zakwaterowanie u rodzin lub w hotelu szkolnym; wyżywienie: śniadania i obiadokolacje; przewodnik po Wiedniu; możliwość korzystania z centrum multimedialnego; możliwość wypożyczenia książek; atrakcyjny program wycieczek za opłatą np. do Salzburga, Grazu; wyjścia do teatru, opery, winiarni, dyskoteki oraz zajęcia sportowe; karta ActiLingua uprawniająca do zniżki w muzeach, teatrach; certyfikat ukończenia kursu; dostęp do internetu. wiek od 16 lat; ilość lekcji tygodniowo: kurs standardowy: 0 lekcji + 5 zajęć dodatkowych; kurs intensywny/biznesowy: 0 lekcji + 10 lekcji w minigrupach + 5 zajęć dodatkowych; 1 lekcja = 5 minut; ilość osób w grupie: 8 (max.1); minigrupy: 5-8 osób; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. ECOLE FRANCE LANGUE Paryż PARYŻ, NICEA Eco le Fran ce Lan gue pro wa dzi kur sy ję zy ka fran cu skie go już od po nad 0 lat. Po sia da re ko men da cję mię dzy na ro do wych or ga ni za cji IALC i FIYTO. Szko ła ma dwa od dzia ły: je den w cen trum Pa ry ża, a dru gi w sto li cy Ri wie ry Fran cu skiej Ni cei. Obie szko ły są zlo ka li zo wa ne w cen trum miasta, bli sko wszyst kich atrak cji tu ry stycz nych. Budynki szko ły są do sko na le wy po sa żo ne w cen trum mul ti me dial ne, bi blio te kę i po sia da ją kil ka na ście sal ję zy ko wych. Ist nie je rów nież moż li wość roz po czę cia kur su w Pa ry żu i za koń cze nia w Ni cei lub od wrot nie. Nicea wiek od 17 lat; ilość osób w grupie: 8-1 (max. 1), 1 lekcja = 5 minut; kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. test kwalifikacyjny; lekcje języka zgodnie z programem; atrakcyjny program wycieczek za dodatkową opłatą, wyjścia do teatru, zajęcia sportowe, wieczory tradycji, zwiedzanie Paryża/Nicei; starannie dobrane zakwaterowanie u rodzin francuskich w Paryżu lub Nicei (pokój ze śniadaniem i obiadokolacją) lub w hotelu szkolnym (informacje na życzenie); certyfikat ukończenia kursu. 10

11 Salamanca ENFOREX Sevilla Marbella Malaga Madryt Valencia Alicante Granada Barcelona ALICANTE, BARCELONA, GRANADA, MADRYT, MARBELLA, SALAMANCA, VALENCIA, MALAGA, SEVILLA Enforex kształci każdego roku ponad 1 tysięcy kursantów z ponad 5 krajów. Szkoła prowadzi kursy języka hiszpańskiego dla obcokrajowców w 18 instytutach językowych w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Szkoła została założona w 1989 roku. Jest autoryzowana przez Instytut Cervantesa, ponadto jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji językowych i turystycznych (m. in. ALTO, FIYTO), co świadczy o wysokim standardzie oferowanych kursów. test i rozmowę kwalifikacyjną; lekcje języka zgodnie z programem; pakiet powitalny; do stęp do in ter ne tu, pocz ty elek tronicz nej, cen trum mul ti me dial nego; program popołudniowy np. zwiedzanie, muzea, teatr, sport, spotkania; zajęcia i warsztaty z zakresu kultury hiszpańskiej; wycieczki podczas weekendów dodatkowo płatne; zakwaterowanie u rodziny w pokojach 1 i osobowych lub w hotelu szkolnym informacje na życzenie; certyfikat ukończenia kursu i raport o postępach. wiek od 1 lat (Malaga od 16 lat); ilość osób w grupie: 5 (max. 9); kurs standardowy: 0 lekcji/tydzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień + 5 lekcji/tydzień z zakresu kultury hiszpańskiej; kurs superintensywny: 5 lekcji/tydzień + 5 lekcji/tydzień z zakresu kultury hiszpańskiej; 1 lekcja = 55 minut; początek kursu: każdy poniedziałek; przyjazd: niedziela, wyjazd: sobota. Mediolan Florencja LINGUAVIVA GROUP FLORENCJA, MEDIOLAN Linguaviva Group posiada akredytację włoskiego Ministerstwa Edukacji. Szkoła istnieje od 1976 roku i prowadzi oddziały we Florencji (LINGUAVIVA) i Mediolanie (LINGUADUE). Florencja jest miastem o bogatym dziedzictwie kulturowym, pełnym unikalnych zabytków (Duomo, Palazzo Vecchio), Mediolan pozostaje natomiast finansową stolicą Włoch, centrum mody i rozrywki. Oba ośrodki szkoły położone są w centrum miasta, co pozwala szybko dotrzeć do najważniejszych atrakcji turystycznych. Szkoła oferuje bogaty program zajęć dodatkowych: wycieczki do muzeów, zwiedzanie zabytków, spotkania na temat włoskich zwyczajów, kultury, kuchni, dyskoteki i zajęcia sportowe. test kwalifikacyjny; zajęcia zgodnie z programem; atrakcyjny program zajęć dodatkowych: spotkania z kuchnią włoską, wieczory tradycji, dyskoteki, sport, zwiedzanie zabytków; zakwaterowanie u rodziny włoskiej w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem i obiadokolacją; bogaty program turystyczny; wycieczkowy za dodatkową opłatą; certyfikat ukończenia kursu. wiek: od 18 lat (Florencja od 16 lat); 1 lekcja = 50 minut; ilość osób w grupie: max. 1; wszyst kie po zio my za awan so wa nia; po czą tek kur su: każ dy po nie dzia łek; przy jazd: nie dzie la, wy jazd: so bo ta; kurs stan dar do wy: 0 lek cji/ty dzień, kurs intensywny: 0 lekcji/tydzień, kurs superintensywny: 0 lekcji/tydzień (0-w grupie standardowej + 10-lekcji indywidualnych). 11

12 1

13 KURSY ZA GRANICĄ - Cennik 01 ANGLIA KINGS SCHOOL OF ENGLISH Bournemouth, Londyn, Oxford BOURNEMOUTH OXFORD BOURNEMOUTH OXFORD 91,- 787,- 99,- 995,- 86,- 1019,- 1,- 11,- 171,- 155,- 157,- 191,- 1751,- 199,- 180,- 1915,- 1651,- 196,- Zakwaterowanie: pokój -osobowy w czasie wakacji, pokój 1-osobowy poza wakacjami. Dopłata za pokój 1-osobowy w okresie wakacji: 1-6/tydzień KINGS SCHOOL OF ENGLISH Bournemouth, Londyn, Oxford kursy wakacyjne dla młodzieży + wyżywienie Opcja 1 Opcja BOURNEMOUTH OXFORD BOURNEMOUTH 86,- 995,- 1019,- 107,- 115,- 157,- 155,- 191,- 150,- 1665,- 1651,- 1915,- 196,- 1979,- 195,- Zakwaterowanie: pokój -osobowy. Dopłata za pokój 1-osobowy w okresie wakacji: 6/tydzień Dopłata do zakwaterowania w mieszkaniu studenckim: 110/tydzień Londyn, 107/tydzień Bournemouth. SPRACHCAFFE Londyn, Brighton u rodziny BRIGHTON BRIGHTON 70,- 70,- 98,- 968,- 10,- 108,- 18,- 1,- 1,- 15,- 187,- 1880,- Dopłata za pokój 1-osobowy u rodziny: 5/tydz.- Brighton, 8/tydz. Londyn. Dopłata do zakwaterowania w mieszkaniu studenckim w pokoju -osobowym: 8/tydz.- Londyn bez wyżywienia, 96/tydz.- Brighton - z wyżywieniem HB. Dopłata za sezon wakacyjny ( ): /tydz.- Brighton, 0/tydz. Londyn. SPRACHCAFFE Exmouth (Devon), Brighton wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie w rezydencji szkolnej EXMOUTH BRIGHTON BRIGHTON 715,- 780,- 1000,- 100,- 110,- 170,- 15,- 1500,- 190,- Dopłata za kurs intensywny: 5/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL Portsmouth Poza sezonem letnim W okresie wakacyjnym 770,- 850,- 115,- 15,- 180,- 150,- W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

14 EAC Hastings 690,- 80,- 1010,- 15,- 110,- 1610,- Dopłata za sezon wakacyjny ( ): 6/tydz. EC Londyn, Cambridge wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) CAMBRIDGE u rodziny w okresie w rezydencji szkolnej w okresie u rodziny w okresie ,- 1570,- 110,- 180,- 05,- 1660,- 0,- 00,- 180,- Dopłata za kurs intensywny: 105/tydzień (tylko Cambridge) LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Londyn (Central i Hampstead), Brighton, Cambridge BRIGHTON CAMBRIDGE BRIGHTON CAMBRIDGE 750,- 700,- 70,- 800,- 750,- 780,- 1090,- 1015,- 1060,- 1165,- 1090,- 115,- 10,- 10,- 190,- 150,- 10,- 190,- Dopłata w okresie wakacji ( ) : 5/tydz. Dopłata do zakwaterowania w hotelu szkolnym - 50/tydz. Londyn, 0/tydz. Cambridge. CENTRE OF ENGLISH STUDIES Worthing, Londyn (Wimbledon) Kurs dla młodzieży WORTHING WORTHING WORTHING 66,- 698,- 757,- 80,- 98,- 899,- 1008,- 1096,- 119,- 188,- 1158,- 118,- 10,- 1590,- 188,- Dopłata za pokój 1-osobowy: 8-0/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie IRLANDIA CENTRE OF ENGLISH STUDIES Dublin (0 lekcji/tydz.) (6 lekcji/tydz.) Kurs dla młodzieży 98,- 108,- 195,- 17,- 18,- 1866,- 175,- 196,- 60,- Dopłata za pokój 1-osobowy: 0/tydz. Kursy dla młodzieży odbywają się w okresie INTERNATIONAL STUDY INSTITUTE - Dublin (0 lekcji / tydzień) (0 lekcji / tydzień) 805,- 995,- 1165,- 150,- 155,- 1905,- Za okres wakacyjny (czerwiec - sierpień) doliczany jest suplement za zakwaterowanie: 0/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 0/tydz. W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

15 MALTA IELS Sliema 7,- 87,- 1087,- 18,- 11,- 1691,- Dopłata sezon wakacyjny ( ): 15/tydz. Możliwe zakwaterowanie w rezydencji szkolnej informacja na życzenie. Dopłata za transfer z lotniska - 9,-/ strony. IELS Sliema - wakacyjne kursy dla młodzieży + pełne wyżywienie + program rekreacyjny u rodziny w hotelu szkolnym 998,- 1080,- 156,- 1581,- 1915,- 081,- Kursy odbywają się w okresie EASY School of English - Valletta 670,- 800,- 990,- 1185,- 110,- 1570,- Dopłata sezon wakacyjny ( ): 15-10/tydz.. Dopłata za transfer z lotniska - 0,-/ strony. EASY School of English Marsascala - wakacyjne kursy dla młodzieży + pełne wyżywienie + program rekreacyjny u rodziny w hotelu szkolnym 9,- 980,- 111,- 195,- 1898,- 010,- Kursy wakacyjne dla młodzieży odbywają się w okresie SPRACHCAFFE St. Julians, St. Pauls wakacyjne kursy dla młodzieży Opłata za cały program (nauka, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, transfer z/na lotnisko,...) Zakwaterowanie u rodziny Zakwaterowanie w hotelu szkolnym St. Julians St. Pauls St. Julians St. Pauls 905,- 75,- 115,- 875,- 15,- 1105,- 1675,- 100,- 1785,- 165,- 5,- 175,- Dopłata za kurs intensywny: 5/tydz. Kursy wakacyjne dla młodzieży odbywają się w okresie AUSTRIA ACTILINGUA ACADEMY - Wiedeń + wyżywienie 95,- 1198, ,- 171,- 00,- Dopłata za okres wakacyjny ( ) : 6/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 65/tydz. Możliwość zakwaterowania w akademiku, mieszkaniu studenckim lub hotelu (-gwiazdkowym) informacje na życzenie. W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

16 Opłata za naukę Kurs premium Opłata za zakwaterowanie w pokoju -osobowym na 1 tydzień 80,- 60,- 560,- Ze śniadaniem 155,- 560,- 670,- 80,- 70,- 880,- 1080,- Ze śniadaniem i obiadokolacją 195,- DID - Wiesbaden, Aschaffenburg, Augsburg, Kolonia, Norymberga, Berlin, Hintersee, Höchst ASCHAFFENBURG AUGSBURG, KOLO- NIA, NORYMBERGA KURSY WAKACYJNE + program rekreacyjny WIESBADEN BERLIN HÖCHST HINTERSEE 900,- 900,- 1000,- 100,- 100,- 100,- 150,- 150,- 1500,- 1950,- 1750,- 1900,- 1800,- 1800,- 000,- 600,- 00,- 500,- Ośrodki czynne w okresie: Aschaffenburg: , Kolonia, Hintersee, Höchst: ; Berlin, Wiesbaden: ; Augsburg: , Norymberga: ECOLE FRANCE LANGUE - Paryż, Nicea Opłata za naukę i zakwaterowanie u rodziny Nicea Paryż Nicea Paryż 1000,- 1168,- 11,- 180,- 10,- 169,- 1758,- 010,- 1880,- 16,- 0,- 60,- Opłata rezerwacyjna za zakwaterowanie: 80. NIEMCY DID Frankfurt, Berlin, Monachium, Hamburg Dopłata za kurs w okresie : 5/tydz. Dopłata za pokój 1-osobowy: 5/tydz. FRANCJA HISZPANIA ENFOREX - Alicante, Sevilla, Salamanca, Valencia, Barcelona, Madryt, Marbella, Malaga, Granada Opłata za naukę Opłata za zakwaterowanie u rodzin + wyżywienie Kurs Kurs standardowy intensywny Za 1 tydzień Pokój 1-os. Pokój -os. 75,- 75,- Alicante, Sevilla, Valencia, 65,- 105,- Salamanca, Marbella, 185,- 165,- Granada 815,- 15,- Barcelona, Madryt, Malaga 9,- 199,- Dopłata za pełne wyżywienie: od 0-0 /tydz.; Malaga: dopłata za zakwaterowanie w okresie : 8/tydz. Możliwość zakwaterowania w mieszkaniach studenckich informacje na życzenie. LINGUAVIVA GROUP - Florencja, Mediolan WŁOCHY Opłata za naukę zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 100,- 10,- 170,- 1770,- 190,- 0,- W każdej ze szkół możliwe jest wykupienie samego kursu (bez zakwaterowania). Istnieje również możliwość zakwaterowania w hotelach szkolnych - informacja na życzenie.

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Symbol oferty: 630/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kursy za granicą dla dorosłych (16+) 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl

Kursy za granicą dla dorosłych (16+) 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl Kursy za granicą dla dorosłych (16+) www.lektor.com.pl 71 7 5 9 biuro@lektor.com.pl oławska 5, Wrocław LEKTOR zaprasza na kursy językowe za granicą. Londyn, Rzym, Berlin, Dublin czy Paryż to miejsca, gdzie

Bardziej szczegółowo

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Informacje o kursach Opłata za kurs obejmuje 1 JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Gdzie uczestnicy kursów mieszkają Szkoły zapewniają u starannie dobranych miejscowych rodzin lub w akademikach/mieszkaniach

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 MALTA Malta leży między Sycylią a wybrzeżem północnej Afryki. Tutaj mieszają się wpływy kultury arabskiej i europejskiej. Dla zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Symbol oferty: 754/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Symbol oferty: 289/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Niemcy Berlin Berlin Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08)

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08) Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Symbol oferty: 737/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta St. Julian'S

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Symbol oferty: 57/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Rosja Stolica Moskwa Własny

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12)

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Edynburg idealne miejscde na wyjazd językowy. Szkoła językowa w Edynburgu (kod oferty WBE12) Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Symbol oferty: 458/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Szkocja Edynburg

Bardziej szczegółowo

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Wakacje letnie 2015 JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Minimalny czas pobytu: 1 tydzień, w okresie od czerwca do sierpnia 2015. Wiek uczestników: 10-18 lat Kurs: 20 godzin lekcyjnych (20 x 40 min.) Koszt

Bardziej szczegółowo

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth

JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Wakacje letnie 2014 JUNIOR SUMMER CAMP w Bournemouth Minimalny czas pobytu: 1 tydzień, w okresie od 22 czerwca 2014 do 30 sierpnia 2014. Wiek uczestników: 10-18 lat Kurs: 20 godzin lekcyjnych (20 x 40

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA Nauka angielskiego na plaży? Bournemouth, położone na południowym wybrzeżu Anglii, jest jednym z najsłynniejszych kurortów nadmorskich

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX BOURNEMOUTH, ANGLIA Nauka angielskiego na plaży? Bournemouth, położone na południowym wybrzeżu Anglii, jest jednym z najsłynniejszych kurortów nadmorskich

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Symbol oferty: 749/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) OPIS. Dostępne kursy: Kursy niestandardowe: Zakwaterowanie i wyżywienie:

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) OPIS. Dostępne kursy: Kursy niestandardowe: Zakwaterowanie i wyżywienie: Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 21) Symbol oferty: 752/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Pamplona Salamanca Madrid Valencia Sevilla Cádiz Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife

Bardziej szczegółowo

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl Barcelona1 2009 Siedzibą szkoły jest nowoczesny 6 piętrowy budynek znajdujący się w centrum Barcelony w pobliżu Plaza Molina, wszystkie sale są klimatyzowane i wyposażone w sprzęt audio-video. Siedziba

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 326/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Katalonia Barcelona Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011 PPHU Centrum Języków Obcych-YLC 09-402 Płock, ul. Kościuszki 9 tel.: 24-366 55 55, 366 55 50; fax 24-268 95 60; e-mail: ylc@ylc.pl; www.ylc.pl TYP KURSU ANGIELSKI OGÓLNY INTENSYWNY ANGIELSKI ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH standardowy, intensywny, indywidualny S SPRACHCAFFE INTERNATIONAL Sprachcaffe jest organizacją szkół językowych, która istnieje od 1982 r. Wywodzi się z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Niemiecki w Niemczech

Niemiecki w Niemczech Kursy niemieckiego w Niemczech Niemiecki w Niemczech Kursy dla dorosłych Wakacyjne kursy dla młodzieży www.adler.edu.pl Szkoły DiD zapraszają! Szkoły DiD Nazwa DiD czyli Deutsch in Deutschland odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04)

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04) Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie

Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie Przedstawicielstwo szkoły języka angielskiego na Malcie www.angielskinamalcie.pl e-mail: ewa@translatorka.pl tel. 691 280 500 INFORMACJE O KURSACH Ceny w euro za osobę na dla uczestników powyżej 18 roku

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH. dla młodzieży 2013

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH. dla młodzieży 2013 DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH dla młodzieży 2013 CAE - PRINCESS HELENA COLLEGE Kursy stacjonarne dla młodzieży w wieku 14-16 lat Princess Helena College to prywatna szkoła z internatem,

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02)

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Symbol oferty: 29/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

St. Gile's KURSY DLA DOROSŁYCH

St. Gile's KURSY DLA DOROSŁYCH St. Gile's KURSY DLA DOROSŁYCH CENNIK 2011 Ośrodek Strona Brighton 2 Eastbourne 3 London Central 4-5 London Highgate 6 UWAGI: zajęcia nie odbywają się w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy/święta,

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA DLACZEGO MALTA? 7000 lat historii i dziedzictwa kulturowego, 300 słonecznych dni w roku, ok. 40 rozległych i czystych plaż, ciepłe i czyste Morze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych. Cambridge Academy of English

Oferta kursów zagranicznych. Cambridge Academy of English DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych Cambridge Academy of English Cambridge Academy of English Kursy dla dorosłych Dziewięćdziesiąt kilometrów na północ od Londynu, pośród zielonej, lekko pofalowanej

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH Język ogólny 2013 S Cambridge Academy of English CAMBRIDGE (Wielka Brytania) Kursy dla dorosłych Dziewięćdziesiąt kilometrów na północ od Londynu, pośród

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX LONDYN Wybierając kurs językowy w Londynie, połączysz efektywną naukę języka angielskiego z ekscytującymi wakacjami. Będziesz mógł zanurzyć się w typowym,

Bardziej szczegółowo

THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH. kursy w Londynie dla najbardziej wymagających profesjonalistów

THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH. kursy w Londynie dla najbardziej wymagających profesjonalistów THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH I CZĘŚĆ INTRO Jeśli szukasz szkoły języka angielskiego w Wielkiej Brytanii, która: - posiada wszystkie niezbędne akredytacje, - specjalizuje się w kursach dla pracowników międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Chiny - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Chiny - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Symbol oferty: 327/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Chiny Pekin Pekin Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy, no conv : Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

dla młodzieży Wielka Brytania 2014

dla młodzieży Wielka Brytania 2014 DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH dla młodzieży Wielka Brytania 2014 SPRACHCAFFE INTERNATIONAL Sprachcaffe jest organizacją szkół językowych, która istnieje od 1982 r. Wywodzi się z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Już od. roku życia w Hiszpanii język sport zabawa wypoczynek wycieczki udane wakacje Obozy przeznaczone są dla uczniów pochodzących z różnych krajów świata, w tym także dzieci i młodzieży hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014

Oferta kursów zagranicznych. Business English 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych Business English 2014 Pilgrims Kursy dla dorosłych Szkoła Pilgrims została założona w 1974 roku. Posiada bogatą ofertę kursów języka angielskiego z elementami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Berlin i Monachium / NIEMCY

Berlin i Monachium / NIEMCY Wiek: 7-20 lat Lekcje: grupy międzynarodowe Kurs: 15-20 lekcji w tygodniu 1 lekcja = 45 minut Zakwaterowanie: kampus / rodzina Wyżywienie: 2-3 posiłki dziennie Berlin i Monachium / NIEMCY Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

dla młodzieży Wielka Brytania 2014

dla młodzieży Wielka Brytania 2014 DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH dla młodzieży Wielka Brytania 2014 CAE PRINCESS HELENA COLLEGE Princess Helena College to prywatna szkoła z internatem, która latem zamienia się w centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES

Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES EUROPEAN CENTRE OF ENGLISH LANGUAGE STUDIES EC European Centre of English Language - szkoła językowa z korzeniami

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances

Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Rezydencja Cannes Beach**** w Cannes - Lazurowe Wybrzeże HB Pierre & Vacances Symbol oferty: 5447563/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN)

KURS GENERAL ENGLISH (JEDEN NA JEDEN) 2014/2015 1 Wszystkie osoby które są zainteresowane kursem języka angielskiego i chcą spędzić niezapomniane wakacje na słonecznej Malcie chcielibyśmy zaprosić do skorzystania z naszych pakietów turystyczno-edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Ju od. roku ycia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Ju od. roku ycia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Ju od. roku ycia w Hiszpanii język sport zabawa wypoczynek wycieczki udane wakacje Obozy przeznaczone s¹ dla uczniów pochodz¹cych z ró nych krajów œwiata, w tym tak e dzieci i m³odzie y hiszpañskiej

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH

OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA KURSÓW ZAGRANICZNYCH Dzieci 9-13 lat S Cambridge Academy of English powstała w 1975r. i od dawna posiada akredytację British Council. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi kursy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Embassy CES KURSY DLA DOROSŁYCH

Embassy CES KURSY DLA DOROSŁYCH Embassy CES KURSY DLA DOROSŁYCH CENNIK 2011 Ośrodek Strona Brighton 2 Hastings 3 Londyn 4 Oxfrod 5 Camridge 6 UWAGI: zajęcia nie odbywają się w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy/święta, w 2011

Bardziej szczegółowo