PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie rynku na potrzeby projektu Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim, Priorytet VIII, Działania 8.1., Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Raport cząstkow y z IV etapu: T.8 -Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej, charakter mobilności regionalnej pracowników Konsorcjum profile - ARC Rynek i Opinia, październik 2010 r.

2 Raport cząstkowy 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Migracja zarobkowa w świetle danych zastanych Zarys demografii ludności województwa świętokrzyskiego Stan aktualny struktury populacji regionu Prognoza ludności dla województwa świętokrzyskiego Migracje ludności województwa świętokrzyskiego w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r Migracje zagraniczne - dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r Migracje ludności województwa w świetle danych rejestrowych ( ) Migracje na pobyt stały Migracje na pobyt czasowy Migracje z województwa świętokrzyskiego w świetle danych BAEL Kierunki migracji zagranicznych w świetle danych z formularzy E-301/U Migracje a procesy na rynku pracy Aktywność ekonomiczna ludności województwa na tle pozostałych regionów w świetle danych NSP Dojazdy do pracy Napływ cudzoziemskich pracowników do województwa świętokrzyskiego Agencje pośrednictwa pracy za granicą Wpływ migracji na kondycję regionalnego rynku pracy Studium przypadku: migracje zagraniczne mieszkańców powiatu starachowickiego Migracja zarobkowa w świetle danych z badań ilościowych Wyniki i interpretacja badania kwestionariuszowego Charakterystyka badanej populacji Skala zjawiska i kierunki migracji w województwie świętokrzyskim Charakterystyka migracji historycznych z województwa Intencje migracyjne analiza przyczyn Interpretacja ekonometryczna zjawiska migracji w województwie świętokrzyskim Wnioski Jaka jest skala zjawiska migracji w województwie świętokrzyskim? Jak wygląda mapa migracji, dokąd migrują mieszkańcy trwale lub czasowo? Jakie są główne kierunki migracji wewnętrznej i zagranicznej? Charakterystyka grup emigrujących z województwa (profile demograficzne i kompetencyjne) Charakterystyka grup migrujących do województwa (profile demograficzne i kompetencyjne) Jakie są główne przyczyny i motywy migracji zarobkowej? W jaki sposób przebiega proces decyzyjny towarzyszący opuszczeniu swojego miejsca zamieszkania? Jaki jest wpływ migracji zarobkowej na kondycję rynku pracy? Jakie są sposoby poszukiwania pracy poza regionem, w tym za granicą?...74 Bibliografia 75 2

3 Raport cząstkowy 3 1. Wstęp Niniejsze opracowanie odpowiada celom projektu Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim (Priorytet VIII, Działania 8.1., Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) sformułowanych w ramach modułu T.8: Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej, charakter mobilności regionalnej pracowników. Głównym efektem działań badawczych w ramach tego modułu było stworzenie monografii zjawiska migracji w województwie świętokrzyskim i próba diagnozy jego przyczyn i konsekwencji. Główne pytania i problemy badawcze, jakie zostały postawione przez autorów badania ogniskują się wokół następujących zagadnień: Jaka jest skala zjawiska migracji w województwie świętokrzyskim (napływy, odpływy, saldo)? Jak wygląda mapa migracji, dokąd migrują mieszkańcy, trwale czy czasowo? Jakie są główne kierunki migracji wewnętrznej i zagranicznej? Charakterystyka grup emigrujących z województwa (profile demograficzne i kompetencyjne). Charakterystyka grup imigrujących do województwa (profile demograficzne i kompetencyjne) Jakie są główne przyczyny i motywy migracji zarobkowej? W jaki sposób przebiega proces decyzyjny towarzyszący opuszczaniu swojego miejsca zamieszkania? Jaki jest wpływ migracji zarobkowej na kondycję rynku pracy? Jakie są sposoby poszukiwania pracy poza regionem, w tym za granicą? Podstawową metodą wykorzystywaną w niniejszym opracowaniu jest analiza statystyczna i wtórna analiza danych zastanych, podstawowe techniki statystyki opisowej dla danych pierwotnych zebranych w ramach pozostałych modułów badania: T.3. Analiza kierunków kształcenia i planów rozwojowych zawodowych szkół ponadgimnazjalnych w regionie oraz potrzeb rozwojowych uczniów tych szkół. T.5. Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych/kompetencyjnych studentów ostatnich lat kierunków uczelni i szkół wyższych w regionie. T.6. Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych/kompetencyjnych ora planów rozwojowych osób bezrobotnych. T.7. Określenie stanu kompetencji i potrzeb rozwojowych/kompetencyjnych pracowników (osób zatrudnionych/pracujących). Podjęta została również próba zastosowania modelowania ekonometrycznego dla modelu decyzyjnego mówiącego o skłonności do podjęcia migracji pracowniczej. Oszacowane zostały jego parametry i przedstawiona podstawowa diagnostyka, na podstawie której można ocenić jakość zaproponowanego modelu. Do analizy zostały wykorzystano ponadto następujące źródła danych zastanych: 3

4 Raport cząstkowy 4 dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. dla województwa świętokrzyskiego (Bank Danych Regionalnych GUS; Kaczmarczyk, Napierała 2008; WUS Kielce); dane dotyczące stanu ludności oraz liczby zameldowań na pobyt stały i wymeldowań z pobytu stałego ludności województwa świętokrzyskiego z rejestru PESEL (Bank Danych Regionalnych GUS); dane dotyczące liczby zameldowań na pobyt czasowy i czasowej nieobecności w miejscu stałego zameldowania ludności województwa świętokrzyskiego z rejestru PESEL (Bank Danych Regionalnych GUS); dane dotyczące działalności agencji pośrednictwa pracy zagranicą (WUP Kielce 2009); dane dotyczące wyników badania etnosondażowego w powiecie starachowickim prowadzonego w 2007 r. (Kaczmarczyk 2008); dane dotyczące liczby dojeżdżających do pracy zebrane przez GUS w 2006 r. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o wynikach sprawozdawczości podatkowej ludności (Bank Danych Regionalnych GUS); dane ostatniej prognozy ludności GUS na lata (GUS 2009); dane dotyczące wyników badania emigracji na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (Mioduszewska 2008); dane dotyczące szacunków wielkości emigracji z Polski w latach (GUS 2010); dane dotyczące dynamiki i struktury bezrobocia rejestrowanego w latach (WUP Kielce 2009); dane dotyczące liczby i struktury wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom z 2009 r. (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zasoby on-line; dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. wydanych formularzy E301/U1. 4

5 2. Migracja zarobkowa w świetle danych zastanych 2.1. Zarys demografii ludności województwa świętokrzyskiego Stan aktualny struktury populacji regionu Raport cząstkowy 5 Ludność województwa świętokrzyskiego w jednej trzeciej skupiona jest w powiatach okalających stolicę regionu powiecie grodzkim kieleckim i powiecie ziemskim kieleckim (Rysunek 1.1.1). Rysunek Rozmieszczenie ludności w województwie świętokrzyskim a. Odsetek mieszkańców województwa w poszczególnych powiatach. a dane dotyczą liczby ludności faktycznie zamieszkałej na danym obszarze. Jest on różny od liczby ludności zameldowanej o saldo wymeldowań i zameldowań na pobyt czasowy. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, dostęp on-line. Struktura populacji poszczególnych powiatów w ramach województwa świętokrzyskiego jest zróżnicowana zarówno ze względu na płeć jak i ze względu na wiek. Jest to pierwszą wskazówką co do roli mobilności ludności tego obszaru, której prawdopodobnie nie uda się wprost zaobserwować 1. Można bowiem zauważyć, że najwyższy odsetek kobiet notuje się w powiecie grodzkim kieleckim (52.80%), co okazuje się być wzorcem typowym we współczesnej Polsce (wyższy współczynniki feminizacji w miastach niż na terenach wiejskich). Jednocześnie jednak najbardziej 1 Z uwagi na fakt, że zjawisko to jest wynikiem długotrwałych procesów, należałoby mieć do dyspozycji stosunkowo długie, kilkudziesięcioletnie szeregi obserwacji dotyczącej udziału obu płci w populacji poszczególnych obszarów. 5

6 Raport cząstkowy 6 zmaskulinizowanym w województwie świętokrzyskim powiatem jest powiat ziemski kielecki, gdzie mężczyźni stanowią 49.72% mieszkańców (por. Rysunek 1.1.2). Rysunek Odsetek mężczyzn w populacji poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego w porównaniu do przeciętnej dla województwa (48.68%) w 2009 r. Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, dostęp on-line. Sytuacja taka jest prawdopodobnie wynikiem wyższej skłonności wśród kobiet do migracji w kierunku dużych miast, a początki tego procesu mogą sięgać przeszłości dawniejszej niż pozwala na to obserwacja dostępnych szeregów danych dotyczących mobilności ludności. Struktura wiekowa mieszkańców poszczególnych powiatów jest również mocno zróżnicowana. W najlepszej sytuacji wydaje się być powiat grodzki kielecki oraz powiat ziemski kielecki, gdzie 69% populacji to osoby w wieku 15-60/64 lat. Niewiele mniejszy odsetek tych osób (68%) notuje się w powiecie ostrowieckim i skarżyskim. Z drugiej strony w powiecie buskim i powiecie pińczowskim jedynie 65% populacji określić można mianem produkcyjnej (Rysunek 1.1.3). 6

7 Raport cząstkowy 7 Rysunek Odsetek osób w wieku produkcyjnym w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego (2009 r.). Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, dostęp on-line. Powiaty: pińczowski, buski i kazimierski to ponadto obszary o ponad dwudziestoprocentowym udziale osób starszych (w zależności od płci w wieku 60/65), zaś w powiecie kieleckim notuje się najwyższy w województwie udział dzieci w wieku do 15 lat (16.9%). Trudno wnioskować na podstawie samej jedynie struktury wieku i płci w populacjach poszczególnych powiatów o tym, jak będą kształtowały się procesy migracyjne w przyszłości. Jeśli jednak przełożone zostałyby założenia prognozy populacji Polski dla wszystkich województw na poziom powiatu, okazałoby się, że różnica struktury populacji pomiędzy centralnym ośrodkiem województwa, jakim są Kielce a powiatami ościennymi województwa pogłębiłaby się znacząco. W 2002 r. wykształcenie mieszkańców województwa nie odbiegało znacząco od przeciętnego w kraju wyższym wykształceniem legitymowało się 7.2% ludności wobec 7.8% w skali kraju. Jednocześnie 0.8 punktu procentowego niższy był udział osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Niemniej jednak zróżnicowanie populacji pod względem wykształcenia pojawia się na poziomie powiatów (Rysunek 1.1.4). 7

8 Raport cząstkowy 8 Rysunek Struktura wykształcenia mieszkańców poszczególnych powiatów województwa świętokrzyskiego (2002). 100% 15,0% 80% 26,2% 32,7% 29,7% 23,9% 20,2% 24,5% 29,7% 30,2% 34,7% 33,5% 30,8% 26,7% 29,2% 32,6% 60% 18,3% 40% 20% 15,4% 13,1% 13,4% 15,3% 18,8% 16,2% 15,7% 14,7% 14,4% 11,9% 14,7% 15,8% 14,3% 14,2% 14,7% 7,2% 4,4% 5,3% 6,9% 7,6% 6,7% 5,0% 5,2% 3,8% 4,2% 5,2% 6,7% 0% 5,4% 4,3% ŚWIĘTOKRZYSKIE Powiat kielecki Powiat konecki Powiat ostrowiecki Powiat skarżyski Powiat starachowicki Powiat m.kielce Powiat buski Powiat jędrzejowski Powiat kazimierski Powiat opatowski Powiat pińczowski Powiat sandomierski Powiat staszowski Powiat włoszczowski wyższe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe nieukończone i bez wykształcenia policealne średnie zawodowe podstawowe ukończone Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP Powiat kielecki grodzki cechował się najwyższym odsetkiem osób z wykształceniem wyższym (dwukrotnie wyższym niż przeciętny dla województwa). Jednocześnie dużo rzadziej zamieszkiwały go osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Pod względem tak mierzonego zasobu kapitału ludzkiego in plus wyróżniał się na tle pozostałych powiat skarżyski, gdzie częściej niż przeciętnie znaleźć można było absolwenta wyższej uczelni oraz techników. Podsumowanie: Województwo świętokrzyskie jest jednym z najsłabiej zurbanizowanych regionów w Polsce. Jedna trzecia ludności województwa skupiona jest w dwóch powiatach związanych ze stolicą regionu. Podobnie jak w większości miast polskich obserwuje się w przypadku miasta Kielc nadreprezentację kobiet w populacji. Ich stosunkowo niski odsetek w okalającym miasto powiecie kieleckim ziemskim sugeruje długotrwałe procesy mobilności wewnętrznej kobiet w kierunku miast. Struktura populacji powiatów województwa świętokrzyskiego ze względu na wiek jest stosunkowo mocno zróżnicowana. Symptomatyczne cechy populacji starzejącej się noszą trzy południowe powiaty regionu pińczowski, buski i kazimierski. Struktura populacji regionu ze względu na wykształcenie w 2002 r. zbliżona była do przeciętnej dla Polski. W ramach województwa wyróżnić można powiat kielecki grodzki jako 8

9 Raport cząstkowy 9 ten o stosunkowo najlepiej wykwalifikowanej populacji. Relatywnie wysoko pod tym względem plasuje się również ludność powiatu skarżyskiego Prognoza ludności dla województwa świętokrzyskiego Ostatnia opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny prognoza ludności Polski odnosi się do okresu i bierze pod uwagę założenia dotyczące głównych procesów ludnościowych rozrodczości i dzietności, umieralności oraz migracji zarówno wewnętrznych jak i zagranicznych. W fazie wstępnej formułowania prognozy uwzględnione zostały najbardziej prawdopodobne scenariusze rozwoju wymienionych procesów zbudowane na wiedzy eksperckiej (GUS 2008). W świetle jej wyników okazuje się, że populacja Polski skurczy się w sposób znaczący w ciągu najbliższych 25 lat (o ok. 6%), niemniej jednak największego ubytku populacji doświadczy województwo świętokrzyskie. U kresu horyzontu prognozy jego wielkość będzie o 15% mniejsza niż obecnie i nieznacznie przekroczy milion osób (1 077 tys.). Warto podkreślić, że w tym samym czasie kilka województw zanotuje dodatni przyrost wielkości populacji (Małopolskie, Mazowieckie czy Pomorskie). Zjawisko to będzie najbardziej widoczne w miastach regionu, z których ubyć ma aż ok. ¼ mieszkańców, populacja zamieszkująca tereny wiejskie będzie mniejsza o 8% (Rysunek 1.2.1). Rysunek Prognoza ludności dla województwa świętokrzyskiego (ogółem oraz w podziale na miasto i wieś, w tys.) Ogółem Miasto Wieś Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Skutkiem tych procesów będzie fakt, iż w 2035 r. ludność województwa świętokrzyskiego będzie stanowić 3% populacji Polski, podczas gdy obecnie stanowi ona ok. 3.4%. Podobnie jak na całym obszarze kraju w Świętokrzyskim dokona się dezurbanizacja o ile obecnie ludność miejska stanowi 45.4% mieszkańców województwa, o tyle w 2035 r. będzie to już tylko 41.0%. 9

10 Raport cząstkowy 10 Kolejnym procesem analogicznym do przewidywanego w skali całego kraju w omawianym regionie obserwowalne będą symptomy starzenia się populacji, przy czym ponownie to miasta odczują skutki tego procesu najsilniej (por. Rysunek 1.2.2, Rysunek 1.2.3, Rysunek 1.2.4). Mediana wieku mieszkańców Świętokrzyskiego wzrośnie o ponad 13 lat (rok więcej niż w przypadku Polski) do wartości 51.8, a w miastach tego regionu będzie wynosić nawet 54.3 lat. Rysunek Struktura populacji województwa świętokrzyskiego ze względu na ekonomiczne grupy wieku w latach (wartości prognozowane). 100% 80% 17,4 17,7 18,0 18,3 21,1 24,2 26,5 28,1 29,8 60% 40% 63,1 63,4 63,5 63,5 61,7 58,7 56,6 56,2 55,9 20% 0% /64 60+/65+ Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Rysunek Struktura populacji z terenów miejskich województwa świętokrzyskiego ze względu na ekonomiczne grupy wieku w latach (wartości prognozowane). 100% 80% 16,7 17,3 17,9 18,6 23,1 27,4 30,1 31,5 33,1 60% 40% 66,1 66,0 65,7 65,3 61,2 56,8 54,3 54,0 53,6 20% 0% /64 60+/65+ Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS

11 Raport cząstkowy 11 Rysunek Struktura populacji z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego ze względu na ekonomiczne grupy wieku w latach (wartości prognozowane). 100% 80% 18,0 18,0 18,0 18,1 19,5 21,7 23,8 25,6 27,5 60% 60,7 61,2 61,8 62,2 62,1 60,2 58,3 57,9 57,5 40% 20% 0% /64 60+/65+ Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS Skorygowany współczynnik obciążenia demograficznego 2 w województwie świętokrzyskim wynosił 1.58 w 2008 r. i był wówczas najwyższy w Polsce, gdzie średnio kształtował się on na poziomie Wziąwszy pod uwagę fakt, że sytuacja demograficzna w województwie świętokrzyskim ulegnie raczej pogorszeniu, w 2035 na tym obszarze skorygowany współczynnik obciążenia demograficznego wyniesie 1.79 i nadal będzie to najwyższa wartość w kraju. Na terenach miejskich obecnie (2008 r.) współczynnik ów jest na poziomie średniej krajowej (1.52), niemniej jednak za 25 lat będzie on znacznie wyższy i wyniesie Podsumowanie: W perspektywie najbliższych 25 lat województwo świętokrzyskie doświadczy najbardziej znaczącego w skali kraju ubytku populacji (15%), a udział jego mieszkańców w ogóle mieszkańców Polski spadnie z 3.4% do 3.0%. W wyniku postępujących procesów dezurbanizacji udział mieszkańców miast spadnie z 45.4% do 41.0%. Ludność miast województwa świętokrzyskiego zmniejszy się o ¼. Przy spełnieniu się przyjętych w prognozie założeń, województwo świętokrzyskie doświadczy w sposób stosunkowo silny skutków procesów starzenia się populacji. Mediana wieku wzrośnie o 13 lat a skorygowany współczynnik obciążenia demograficznego wyniesie 1.79, na terenach miejskich będzie kształtował się nawet na poziomie 1.87 i będzie to najwyższy wynik w kraju. 2 Liczba osób w wieku przed- i poprodukcyjnym, jaka przypada na jedną osobę w wieku produkcyjnym. Wiek produkcyjny określony został jako wiek pomiędzy 18 a 60 lat dla kobiet i 18 a 65 lat dla mężczyzn. Jest to założenie dużo bliższe rozumieniu istoty znaczenia miary współczynnika obciążenia demograficznego. Nauka do momentu uzyskania pełnoletniości jest obowiązkowa, a odsetek pracujących niepełnoletnich jest znikomy. 11

12 Raport cząstkowy Migracje ludności województwa świętokrzyskiego w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Jako że dane rejestrowe pozwalają jedynie z pewnym przybliżeniem na opis zjawiska mobilności, warto przywołać stosunkowo dawne, ale nadal jedyne w swoim rodzaju dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. w zakresie migracji wewnętrznych. Rachmistrze spisowi pytali wówczas mieszkańców Polski o fakt przybycia do aktualnego miejsca zamieszkania. Pod tym względem województwo świętokrzyskie wydaje się nie wyróżniać na tle pozostałych województw liczba osób, które zmieniły miejsce zamieszkania w okresie wyrażona na 1000 ludności wynosi 104 i niemal dokładnie odpowiada średniej dla Polski, odbiega też daleko od pierwszego w tym rankingu Mazowsza (497 osób na 1000 ludności) oraz ostatniego Lubuskiego (25 osób na 1000 ludności). Bazując na danych z Narodowego Spisu Powszechnego stwierdzić można, iż, podobnie jak w większości województw, w świętokrzyskim dużo bardziej ruchliwa wydaje się ludność pochodząca ze wsi. Podczas gdy mieszkańcy terenów wiejskich stanowili w 2002 r. 47.6% ogółu ludności tego obszaru, aż 55.6% osób, które zmieniły miejsce zamieszkania mieszkało uprzednio właśnie na wsi. Według danych spisowych z 2002 r. ponad dwie trzecie ludności województwa świętokrzyskiego (67.3%) mieszkało w tej samej miejscowości od urodzenia. Niemal jedna czwarta (23.1%) przybyła do niej przed rokiem 1988 (momentem poprzedniego spisu powszechnego). Pozostałe 8.5% 3 napływało do miejsc obecnego zamieszkania w ciągu dekady lat dziewięćdziesiątych i początku lat dwutysięcznych z rosnącą intensywnością (Rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Napływ mieszkańców województwa świętokrzyskiego do miejscowości zamieszkania w latach * (1989=100) * dla roku 2002 statystyki obejmują jedynie okres 1. stycznia 20. maja. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 (WUS Kielce, on-line). Spadek w roku 2002 jest statystycznym artefaktem, jako że dane spisowe obejmują okres jedynie do momentu krytycznego (20. maja). Poza tym wydaje się, że mobilność ludności była coraz bardziej intensywna. Warto podkreślić, że owa podwyższona ruchliwość wewnętrzna nie była skutkiem 3 Odsetki nie sumują się do 100 z uwagi na fakt, że co do części osób nie udało się ustalić od kiedy zamieszkują w danej miejscowości. 12

13 Raport cząstkowy 13 procyklicznej wyższej liczby zawieranych małżeństw, co postuluje się w literaturze przedmiotu jako jedną z kluczowych determinant (por. Rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Liczba zawieranych małżeństw w województwie świętokrzyskim w latach Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS (dostęp on-line). U początków ubiegłej dekady zauważalny były wyższy napływ mieszkańców do miast, a tendencja ta odwróciła się w roku Wyższa ruchliwość w miarę upływu czasu pojawiła się zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich (Rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Napływ mieszkańców województwa świętokrzyskiego do miejscowości zamieszkania w latach * w liczbach absolutnych w rozbiciu na tereny miejskie i wiejskie Miasto Wieś * dla roku 2002 statystyki obejmują jedynie okres 1. stycznia 20. maja. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 (WUS Kielce, on-line). 13

14 Raport cząstkowy 14 Typowy mieszkaniec województwa, który przybył do miejscowości obecnego zamieszkania to osoba pomiędzy 20 a 40 rokiem życia (w tym wieku było 51.4% migrantów, mediana wieku znajdowała się w przedziale lata), przy czym daje się zauważyć różnicę pomiędzy mieszkańcami miast i terenów wiejskich ci pierwsi wykazują się wyższą ruchliwością w nieco starszych grupach wieku (Rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Udział poszczególnych grup wiekowych (w %) w napływie do miast i wsi województwa świętokrzyskiego w latach *. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0-4 lata Miasto Wieś lat i więcej Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 (WUS Kielce, on-line). Wyższy odsetek migrantów w wieku jest najprawdopodobniej wynikiem mobilności edukacyjnej, która jest domeną ośrodków miejskich. Z kolei przewaga starszych dwudziestolatków i trzydziestolatków wśród napływających na tereny wiejskie wiąże się zapewne z procesami dezurbanizacyjnymi oraz z mobilnością małżeńską. Wreszcie, mobilność ludności województwa w dużej mierze warunkowana jest poziomem wykształcenia (który w pewnym stopniu skorelowany jest z wiekiem starsze kohorty wiekowe są słabiej wykształcone). Najwyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym (15.4%) obserwujemy wśród ludności powyżej 13 roku życia, która mobilność podjęła stosunkowo niedawno przed spisem (w latach ), podczas gdy jedynie 7.4% jest takich osób wśród ludności, która nie zmieniła miejsca zamieszkania w ciągu całego swojego życia (Rysunek 3.5). 14

15 Raport cząstkowy 15 Rysunek 3.5. Struktura wykształcenia ludności powyżej 13 roku życia ze względu na podjęcie mobilności związanej ze zmianą miejsca zamieszkania i jej moment ( *). 100% 20,8 23,6 19,7 19,7 80% 33,3 37,0 60% 25,9 29,2 28,5 23,4 40% 20% 22,1 19,6 21,7 18,0 23,0 22,2 23,7 23,2 0% 9,2 7,4 OGÓŁEM Zamieszkała od urodzenia 14,2 11,7 14,3 15,4 Przybyła w latach Przybyła w latach Przybyła w latach Przybyła w latach Wyższe Policealne Średnie ogólnokształcące Średnie zawodowe Zasadnicze zawodowe Podstawowe ukończone Poniżej podstawowego * dla roku 2002 statystyki obejmują jedynie okres 1. stycznia 20. maja. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 (WUS Kielce, on-line). Spośród zmieniających miejsce zamieszkania w latach ok. trzy czwarte zamieszkiwało w innej miejscowości województwa świętokrzyskiego. Spośród przybyłych spoza granic regionu najwięcej osób pochodziło z województwa śląskiego (18.7%), mazowieckiego (18.6%) i małopolskiego (12.0%). Na drugim biegunie znalazły się lubuskie (0.9%) i podlaskie (0.7%). Jest to zapewne związane z potencjałem demograficznym województw jak i z bliskością geograficzną (por. Rysunek 3.6). 15

16 Raport cząstkowy 16 Rysunek 3.6. Odsetek przybyłych do województwa świętokrzyskiego z pozostałych województw w latach *. * dla roku 2002 statystyki obejmują jedynie okres 1. stycznia 20. maja. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002 (WUS Kielce, on-line) Migracje zagraniczne - dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Dane NSP mówią o 786 tys. emigrantów, z czego większość (528 tys.) opuściła Polskę w latach W przypadku województwa świętokrzyskiego można mówić o 18 tys. emigrantów, z czego 9,9 tys. opuściła Polskę po 1989 r. Wskazuje to na umiarkowaną intensywność emigracji na poziomie średniej krajowej (9.3 osoby na 1000 ludności w Świętokrzyskim wobec średniej dla Polski 10.9 osób na 1000 ludności). Zestawiwszy jednak dane dla tzw. migracji powrotnych w tym okresie 5 zauważyć można jednak, że odsetek migrantów powrotnych wśród emigrantów, którzy opuścili województwo świętokrzyskie jest wyższy niż przeciętny dla Polski i wynosi 2.5% wobec 1.7% (Kaczmarczyk, Napierała 2008, por. Tabela 3.1.1). 4 od momentu ostatniego spisu powszechnego. 5 Migrantem powrotnym nazwać można emigranta, który w okresie międzyspisowym w latach zarówno wyjechał jak i powrócił do Polski. 16

17 Raport cząstkowy 17 Tabela Podstawowe statystyki dotyczące emigracji z województwa świętokrzyskiego na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego (stan na 20. maja 2002 r.). Kategoria ludności Liczba osób Odsetek kategorii głównej dla województwa świętokrzyskiego Odsetek kategorii głównej dla Polski Liczba emigrantów w tym: kobiety ,4 53,8 w tym: w wieku przedprodukcyjnym ,9 11,8 w tym: w wieku produkcyjnym ,9 84,0 w tym: w wieku produkcyjnym mobilnym ,1 66,4 w tym: w wieku produkcyjnym niemobilnym ,8 17,6 w tym: w wieku poprodukcyjnym 717 4,0 4,2 Liczba emigrantów powyżej 12 miesięcy w tym: kobiety ,8 54,4 Emigranci z polskim obywatelstwem, którzy wyjechali w latach w tym: przybyli zza granicy w latach ,5 1,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych GUS (dostęp on-line); Kaczmarczyk, Napierała (2008). Wśród wszystkich emigrantów z województwa świętokrzyskiego większość (72,4%) stanowili emigranci długookresowi (przebywający za granicą powyżej roku). W odpływie tym dominowały kobiety (55.0%) i to one częściej pozostawały za granicą powyżej roku (74.3% wobec 70.2% mężczyzn). O ile odsetek kobiet migrujących ze Świętokrzyskiego jest zbliżony do ogólnopolskiego (53.8%) to udział migrantów krótkookresowych (od 2 do 12 miesięcy) jest o ponad 7 pp. wyższy niż dla Polski (20.3%). Ponieważ wyższy odsetek migrantów krótkookresowych notujemy również w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej oraz na Lubelszczyźnie można podejrzewać, że jest on spowodowany relatywnie wysoką liczbą migrantów sezonowych pracujących w Niemczech. Większość emigrantów z województwa świętokrzyskiego przebywało w momencie spisu za granicą w związku z pracą (por. Rysunek 3.1.1). 17

18 Raport cząstkowy 18 Rysunek Przyczyny pobytu za granicą wśród emigrantów z województwa świętokrzyskiego oraz emigrantów z Polski. 100% 80% 25,5 31,2 17,4 24,5 60% 40% 54,8 46,5 60,1 51,1 20% 0% 6,3 4,5 Świętokrzyskie Polska Świętokrzyskie (krótkookresowi) 8,2 7,7 Polska (krótkookresowi) nauka, studia praca sprawy rodzinne inne Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 2002, Banku Danych Regionalnych GUS (dostęp online). Motywacja ekonomiczna zaznacza się w przypadku omawianego regionu dużo silniej niż w przypadku ogółu emigrantów z Polski. Kontrast okazuje się jeszcze bardziej wyraźny, jeśli wyodrębnimy z całościowego zasobu emigrantów krótkookresowych trzech na pięciu emigrantów ze Świętokrzyskiego to wyjeżdżający w związku z pracą, dla ogółu Polaków współczynnik ten wynosi blisko połowę. Wzorzec ten pojawia się nawet wówczas, jeśli zdekomponujemy zasób emigrantów ze względu na płeć oraz przyczyny pobytu zagranicą (por. Rysunek 3.1.2). 18

19 Raport cząstkowy 19 Rysunek Przyczyny pobytu zagranicą emigrantów z województwa świętokrzyskiego i Polski ze względu na płeć. 100% 80% 31,5 36,7 18,3 24,5 60% 40% 47,9 40,1 63,0 54,3 20% 0% 7,7 5,7 4,7 3,1 Świętokrzyskie (Kobi ety) Polska (Kobiety) Świętokrzyskie (Mężczyźni) Polska (Mężczyźni) nauka, studia praca sprawy rodzinne inne Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 2002, Banku Danych Regionalnych GUS (dostęp online). Sprawy rodzinne okazują się być relatywnie ważniejsze w przypadku kobiet niż mężczyzn, co odpowiada znanym wzorcom mobilności, według których kobiety częściej migrują jako kolejne osoby z rodziny. Niemniej jednak podczas gdy w Polsce jest to motywacją 36.7% kobiet, jedynie 31.5% emigrantek ze Świętokrzyskiego przebywa za granicą w związku z tą przyczyną. Warto zauważyć również, że dla wyjeżdżających mieszkańców tego regionu ważniejszym niż przeciętnie dla Polaków jest wyjazd ze względu na naukę i studia. Większość z tych osób przebywało za granicą dłużej niż rok (64% zarówno w przypadku województwa świętokrzyskiego jak i Polski). Podsumowanie: Dane NSP 2002 wskazują na nieobecność w momencie spisu 18 tys. osób pochodzących z województwa świętokrzyskiego. Większość z nich (9.9 tys.) opuściła Polskę po 1989 r. Wskazuje to na umiarkowaną intensywność emigracji (na poziomie średniej krajowej). W odpływie dominują kobiety, stanowią 55% ogółu emigrantów z regionu. Jest to wzorzec ogólnopolski. W przypadku emigrantów z województwa świętokrzyskiego dużo silniej niż przeciętnie dla Polaków zaznacza się motywacja ekonomiczna 63% mężczyzn i 48% kobiet przebywa za granicą w związku z pracą. Są to wartości wyższe od przeciętnych dla Polski o ok. 7 pp. Motywacja ekonomiczna jest dużo silniejsza wśród emigrantów krótkookresowych (od 2 do 12 miesięcy). Większość emigrantów stanowią emigranci długookresowi (72.4% ogółu). 19

20 Raport cząstkowy Migracje ludności województwa w świetle danych rejestrowych ( ) Migracje na pobyt stały Województwo świętokrzyskie jest jednym z tych, którego populacja w ciągu ostatniej dekady skurczyła się znacząco. W przypadku Polski liczba osób zameldowanych na stałe zmniejszyła się o 0.3% w okresie Niemniej jednak Świętokrzyskie doświadczyło znacznie wyższego ubytku ludności. Wyniósł on dla tego regionu 2.5%, a wyprzedziły go jedynie: Opolszczyzna (4%), Łódzkie (3.6%) i Śląskie (2.8%). W pewnym stopniu zmiana ta dokonała się na skutek naturalnego ruchu ludności 6, niemniej jednak uznać należy, że w 85% odpowiedzialne za nią jest notowane od dziesięciu lat ujemne saldo migracji wewnętrznych na pobyt stały oraz analogiczne doń bliskie zeru saldo migracji wewnętrznych (por. Rysunek 4.1.1). Rysunek Wpływ wędrówkowego ruchu ludności na populację regionu. Wielkość populacji w tys. (lewa oś), saldo migracji wewnętrznych (prawa oś) oraz saldo migracji zagranicznych (prawa oś) w województwie świętokrzyskim ( ) wyrażone w przeliczeniu na 1000 ludności , , , , , , ,5 LUDNOŚĆ FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁA SALDO MIGRACJI ZAGRANICZNYCH SALDO MIGRACJI WEWNĘTRZNYCH Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Bank Danych Regionalnych, dostęp on-line. Stało się tak, pomimo że, jak pokazują dane dotyczące migracji na pobyt stały, mieszkańcy Świętokrzyskiego nie wyróżniają się pod względem mobilności na tle pozostałych regionów. 6 Czyli w wyniku procesów umieralności i rozrodczości, które w demografii odróżnia się tym pojęciem od ruchu wędrówkowego ludności (migracji wewnętrznych i zagranicznych). 20

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy

Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Rządowa Rada Ludnościowa Ewolucja rozwoju ludności Polski: przeszłość i perspektywy Zbigniew Strzelecki Janusz Witkowski Warszawa 1. 10. 2009 r. Od przyspieszonego rozwoju do ubytku liczby ludności spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny

Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kobiety w zachodniopomorskim - aspekt demograficzny Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Zakres badań demograficznych

Zakres badań demograficznych Zakres badań demograficznych wskaźnik rodności wskaźnik dzietności RUCH NATURALNY STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI wskaźniki umieralności wskaźniki zgonów przeciętny dalszy czas trwania życia wskaźnik małżeństw

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

w województwie śląskim wybrane aspekty

w województwie śląskim wybrane aspekty URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Aurelia Hetmańska Sytuacja ludzi młodych Sytuacja ludzi młodych w województwie śląskim wybrane aspekty Katowice, listopad 2013 r. Województwo śląskie w skali kraju koncentruje:

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Ruch wędrówkowy ludności

Ruch wędrówkowy ludności Trzeci Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny z okazji Dnia Statystyki Polskiej Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku

Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 roku dr Stanisława Górecka dr Robert Szmytkie Uniwersytet Wrocławski Prognoza demograficzna to przewidywanie przyszłej liczby i struktury

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 5 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY YTUACJA KOBIET SNA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej 2012 r. (dane średnioroczne) MAZOWSZE 60,2 % 52,6% 68,8% POLSKA 55,9% 48,1% 64,3% Analiza powyższych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych

2. Rozmiary migracji wewnętrznych ludności starszej w roku 2002 na tle ruchu wędrówkowego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych DOROTA KAŁUŻA JOANNA DAMIŃSKA Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi MIGRACJE WEWNĘTRZNE LUDZI W STARSZYM WIEKU 1 1. Wstęp Migracje są jednym z czynników demograficznych mającym wpływ na proces

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju demograficznego

Perspektywy rozwoju demograficznego Perspektywy rozwoju demograficznego Czy liczba urodzeń w Polsce musi spadać? Seminarium otwarte organizowane przez GUS Lucyna Nowak Departament Badań Demograficznych Źródła informacji wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY S YTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY 1. Aktywność ekonomiczna 1.1. Współczynnik aktywności zawodowej w Polsce 2012 r. (dane średnioroczne) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r.

Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. Rynek pracy województwa lubuskiego w 2012 r. W końcu grudnia 2012 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych było 60.614 bezrobotnych. W okresie dwunastu miesięcy 2012 r. liczba bezrobotnych zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Maj 2015 r. STAN I

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU

EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 33 Marzena Matkowska* Uniwersytet Szczeciński EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Prognozy demograficzne. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Prognozy demograficzne Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w maju 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w maju 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 86 817 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje Zarobkowe Polaków Emigracja z Polski o o o o o o Skala emigracji Kierunki emigracji Profil potencjalnego emigranta Długość wyjazdów Bariery i motywacje Sytuacja geopolityczna Imigracja

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Załącznik nr IX Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Analiza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy. Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Dojazdy w 2010 roku na podstawie BAEL 1. Wstęp Dojazdy są zjawiskiem bardzo

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2016 roku Bezrobocie w Małopolsce w październiku 216 roku W październiku 216 roku w małopolskich urzędach pracy zanotowano dalszy spadek liczby do niespełna 95 tys. osób. Prawdopodobnie jest to najniższy odczyt

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo