Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw."

Transkrypt

1 mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko- T RŁPUd l T T > T T D IKA fek xm. LÓDZ. NIEDZIELA, 9 STYCZNIA 936 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. j WQ 8 \ ach i i litera iauczyd e k, iront, co -8 po_p R 'rzemysto' i sie dm mule kan' ;el cc, chętnie kształceń'' n, pisze n ' m polsk^ Śmie, znajj S się dz ; et ubliki" su»' szukuie i' wykszt, zynie, wl :im. Łas' stanowi isk" godzin. iucją- Opl' Piotrków ^.j Scią ks'??' z referent li ynatora., kilkuletn,dm! nistraa, sdaż EK dob lia. Cenaf!. la. Żerofy ch fabryf. Piotrków?" ii przesil" htf? i l( ze sklcp' Olerty P p i, p r a M mańki' oszy 6o, rkowska AJB, ucyiny ',«( B z dn. «' e, WE wgj r ÓW, ul. oda m ru WYS C V NÓW NA V lol c ' )rowe. f < CZES c p p Polityka i ekonomja Dalszo redukcja budżetu państwa? W dyskusji, jaka ostatnio toczyła się' w Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu' Poruszone zostało jedno z kapitalnych' & ^ ^ W H M i rolnicza w sejmie p r e c i n > ^In 8 MiS a er c r k P o ż», acis k a! p o i i j c s f c o m wewnętrznym oddziaływanie wzajemne tych dwóch' Warszawa, 8 stycznia, teledzin życia państwowego. I ( B ) G r u 'P a posłów i senatorów rol- D...,., ników, która obradowała wczoraj przy Badając istotę tej współzależność. u d z i a, e b m m > s k a r b u, g n a c e K 0 ^ "ez trudności wykrywa się momenty szewskiego powzięła doniosły zamiar które wynikają ze struktury gospodar- wystąpienia na terenie parlamentu z I- c zej naszego kraju i które Oddziaływają' nicjatywą obniżki budżetu państwa po "a naszą politykę zagraniczną. Czynni- stjjnle wydatków dochodów o 00 kiem, który najbardziej decydująco w p l y, ) k f ^ M z i n f o n n a c y j lldziclo. n o r a? 6 j r n stwa poczt i telegrafów przewiduje rząd do wykazania, że w budżecie wydatsfinansowanie pewnych inwestycyj dro ków istnieją możliwości skreśleń na tę gą operacyj kredytowych na rynku we wnętrznym. Jak wiadomo, rząd premiera Kością! kowskiego wielokrotnie przez usta swych najwybitniejszych przedstawicieli dawał wyraz temu, że za naczelną mniej więcej sumę co pozwoli na unik nięcle niewłaściwych w tei chwili operacyj kredytowych. Wskazuje się między innemi, że izby ustawodawczo mogłyby zrewidować sumy premii wywozowych dla przemysłu i zmniejszyć JE do sumy około 4 mili. zł. Następną nadającą się do rewizji po zycją, byłaby wph ta instytucyj. rządowych do Funduszu Pracy z tytułu opłat od uposażeń, co wynosi ponad milj. i i zasadę gospodarczą na rok obecny u- waźa niewłaściwość dokonywania na wą na nastawienie polityki zagranicznej n y c h p r z e z u c z e stników wczorajszego rynku wewnętrznym większych operacyj kredytowych, uważając, że rynek p olski, jest istniejący w niej układsto- posiedzenia odbytego pod przewodnic- Suiików demograficznych. Zależność ta twem gen. Żeligowskiego, Dosłowie-rol ten jest wyczerpany i wszelkie pożyczki państwowe przyczyniłyby się do po zł. Wskazuje się dalej, że pozycja wy nie jest bynajmniej czemś specjalnie cha' cy mają zamiar zgłosić podczas obrad fakterystycznem dla naszego kraju. _j komisji budżetowej sejmu cały szereg głębienia kryzysu. datków na obsługę długów wewnętrznych wniosków, zmierzających do wydatniej Zdaniem posłów-rolnlków, występujących dzięki dokonane] konwersji kilku r Gdybyśmy poddali analizie źródła ten-, szych jeszcze oszczędności państwodencyj obecnie z doniosłą inicjatywą pożyczek państwowych na nową po do ekspansji terytorjalnej, które wych. dalszej redukcji budżetu jest pewna życzkę konsolidacyjną daje także o- tak silnie zaznaczają się w Europie po- Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, stwierdzilibyśmy, Że prawie żetowy-jak wiadomo-delicytu nie przez rząd zasadą, a zamierz menu in jest pozatem zmniejszenie t. zw. dodat niekonsekwencja między tą głoszona szczędnoścl około 20 milj. zł. Możliwe \l 7a - - t ^,.( in,, ^.i n r,w,ir> przewiduje. Jednak po dokładnem prze westycjami ministerstwa komunikacji'i ków funkcyjnych dla wyższych urzędnl i Zawsze u ich podstawy leży ^osćdoj. s t u d j o w a n i u p r c i m n a r z a budżetowego ministerstwa poczt i telegrafów. ków państwowych, oraz całego szeregu S' tworzenia nowych możliwości pracy na rok 936/37 doszli przedstawiciele Zamierzone operacje kredytowe tych cięć w ddatach zakupów i inwestycyi dla ( nadmiernej, lub na narastającej w rolnictwa do przekonania, źe w zakre- dwuch ministerstw wyrażają sie w bud przedsiębiorstw państwowych. Ciupie (i zbyt szybkicm ludności krajów sie wydatków inwestycyjnych w dziale żęcie państwa sumą około 95 miljonów Postowie-rolnicy są zdania. że t Wiele mówi się i pisze o przeludministerstwa komunikacji i minister- złotych. Sejmowe koło rolników laży (Dokończenie na str. 2-ej). NIENIU Polski. I w rzeczy samej niepodobna zaprzeczyć, że sprawy układają tak, jakgdyby to przeludnienie naprawdę istniało. Niepodobna negować go bolesnego faktu, że parę miljonów lc "mieszkańców naszego kraju wegetuje w Warunkach, które w żaden sposób nie d^yby się określić, jako warunki normalnej egzystencji ludzkiej. Nic podob-? a też zapominać, że v czasie kiedy specjalnego znaczenia. Również zaprzecztinó 'dniały możliwości cnńgra> ji, niusieliś- wiadomości, Jakoby siostra króla, Groźny stan króla Anglji We wszystkich kościołach odbywają się modły za zdrowie króba Jerzego Londyn, 8 stycznia. (PAT) Stan zdrowia Króla Jerzego piątego budzi powszechny niepokój. n jv corocznie eksportować zagranicę K J'kaset tysięcy ludzi, któr/v w kraju Premjer Baldwin wobec stanu zdrowia króla nie wyjedzie do Chequers, Jjjc mogli zdobyć pracy i chleba i że flnćńie, kiedy tych możliwości już nie- gdzie miał spędzić koniec tygodnia i ^a, nasz olbrzymi po tf-s"i i Wlo- pozostanie w Londynie. Przed bramami pałacu w Buckingham gromadzą się : ' eh największy w Europie pr/.y- si naturalny slu(v'avn czynnik nie-! nieustannie tłumy, odczytując bluletyr ^ liernie ciężkich perturbaeyj ekorb- s ny o zdrowiu rozplakatowane przy $%.nych. wejściu. Wieczorem z Sandrlnghani. Czy jednak perturb:cje te są dopraw- przybyły do Londynu wnuczki króla? y konsekwencją przeludnienia w ścis- Elźbieta Małgorzata, córki księcia Jor- n znaczeniu tego słowa? Cyfry wska'ku. er (iij<l wyraźnie, że jest raczej następs-! Popołudniu wszystkie kościoły kasłabego uprzemysłowienia naszego tolickie diecezji Southmark otrzymały <'; ; '^'. Na kilometr powierzchni wypada'polecenie odprawienia modłów za zdro- K. Polsce 85 mieszkańców, kiedy w, wie króla. Za tym przykładem pójdą )r 2c chosłowicji przypada ich 05, w wszystkie inne kościoły. Jhglji - 85, a w Bęlgji aż 268. Gdyby M l Wieczorem, w miasteczku Derslnghani, znajdującem się w pobliżu pałacu Sandringham, w którym przebywa chory król, panowało wielkie podniecenie. W ciągu dnia przybyło zgórą 50 dziennikarzy i fotografów, lecz żaden przedstawiciel prasy nie został dopuszczony do pałacu. Okna siedziby królewskiej są rzęsiście oświetlone. Proporzec królewski opuszczany Jedynie w wypadku nieobecności lub zgonu króla, nadal powiewa nad pałacem. Wybitny specjalista chorób sercowych, sir Maurice Cassidy, opuścił pałac popołudniu. Powstały pogłoski, że nie będzie on już zawezwany powtórnie, co wytworzyło pesymistyczne nastroje. Koła dworskie oświadczają, że do odjazdu lekarza nie należy przywiązywać krciowa norweska Maud, miała zostać telefonicznie zawezwana, aby niezwłocznie przybyła do Sandrlgham. Londyn, 8 stycznia. (PAT) Oficjalne oświadczenie trzech lekarzy królewskich z godz. 0 min. 5 głosi, że obawa, wyrażona we wczorajszym wieczornym biuletynie, Istnieje w dalszym ciągu. Biuletyn lekarski z godz głosi, że król spał dobrze przez kilka godzin. Osłabienie serca i zły obieg krwi nieco wzrosły, budząc zaniepokojenie. Biuletyn podpisało trzech lekarzy. O godz. 8-ej ukazał się ostatni biuletyn, który głosił, że w stanie zdrowia króla żadne zmiany nie zaszły. oces uprzemysłowienia Polski w cią- ści i braku wszelkich dążeń do agresji skiej kupić ule można. Jesteśmy krajem potęgę kapitałów międzynarodowych. r! 0 -ffo stulecia postępował z należytą nazewnątrz. ubogim, ale świat Jest nu to za Aparat kredytowy, za którego pośred. u nsywnością, to prawdopodobnie nie Nie posiadając dynamiki ludnościowej, biedny". nictwem kapitały te przepływały z kra I,.' by dziś w Polsce problemu prze- tak żywiołowej, iżby się musiała Te dumne słowa pi mir.istra Becka ju do kraju uległ w następstwie kryzy ^"Jilenla wsi i nie byłoby pozornej nacy wyładowywać w tendencjach agresyj- są stwierdzeniem uniezależnienia polisu zupełnemu sparaliżowaniu; tern sa, ar,a ' KJi z krajami, które, jak Niem- nych, Polska posiada ją jednak dość siltyki zagraniczne] naszego kraju od obmem zbrakło owego najsilniejszego Z> Japonja lub Włochy muszą przemy ną na to, aby paraliżować zamysły cych agentur", które pragnęłyby tę pór środka presji na rządy, Jakim Jest odmowa kredytu. Jeżeli chodzi o Polskę!"^ać o znalezieniu nowych terenów agresywne państw, które z nią sąsiadują litykę nagiąć do swych partykularnych Ks Pansji dla nadmiaru swej ludności. Kładąc nacisk na współzależność interesów. Należy pamiętać jak wielka to kierunek jej polityki finansowej, pojest. X a odrębność naszej sytuacji demograficznej między polityką zagraniczną, a sprawa rola obcych kapitałów w naszem legającej na punktuąlneril wypełnianiu kształtuje nasz stosunek do mi gospodarczemi p. minister Beck życiu gospodarczem. Kapitały te! zobowiązań zagranicznych, również jjanstw sąsiedzkich.w świadomości kieu stwierdził jednak, że istnieją nieprze ujęte w postać wielkich zrzeszeń finan-' przyczynił się do zredukowania możli- Nv 'iików polityki polskiej tkwi głębo- kraczalne granice tej współzależności. sówych i przemysłowych o zasięgu wości presji ze strony kapitału obcego. Przekonanie, że przezwyciężenie Zastrzec się muszę -- m'm,: t kierownik międzynarodowym uruchamiają zaw Tak więc, jak widzimy, owa nieza naszej polityki zagranicznej przed sze swe potężne wpływy, ilekroć inteleżność ludności, z jakiemi ściera się nasz kraj, polityki zagranicznej od spraw l^/y nie w płaszczyźnie zamysłów w możliwością przypuszczenia, że polityka resy ich właścicieli wchodzą w kolizję gospodarczych, na którą z usprawiedli runku zwiększenia terytorium kosze zagraniczna może być podpnrzado- z polityką państw, na których terenie wioną dumą wskazywał p. minister tc sąsiadów, ale w sferze dążeń do wana interesom gospodarczym. Regulować zaśadniczvc'i linji p^j-tyki zagra wpływy te były w Polsce uruchamiane współzależności, jaka między tenii działają. W czasach przedmajowych Beck jest pewnego rodzaju funkcją Dr zeniy s Jowlenla I rozwoju gospodar nicznej wedle kraju, Przekonanie to stanowi szynntica gospodarczegoj wielokrotnie; nie trzeba przypominać dwiema dziedzinami zachodzi, wiąże się ^nnik, niezmiernie wytyczający kicc polityki zagranicznej państwa; by stać się pewnego dnia. czoinś w roju szkodą. byta gospodarka w następstwie kry rie możemy, bo polityka polska mogła z jak wielką dla interesów naszego kra bowiem najściślej z ewolucją, jaką prze ; ynnik, decydujący o jego pokojowodzaju objektu do kupienia. Polityki pol Ostatnie lata umniejszyły znacznie zysu. J. W.

2 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. Dalsza redukcja budżetu Abisyńczycy maszerują na Aksum państwa? (DOKOŃCZENIE). tych wszystkich cięć dałoby się uzyskać około 00 mil], zt. oszczędności, Włosi energicznie na tym odcinku okopulą sie podkreślają całituwuii sprzeczność w doniesieniach Warszawa, 8 stycznia. I urzędowego komunikatu włoskiego, woj. Źródła angielskie czyli tę sumę, na jaka minist. komunikacji oraz poczt i telegrafów ch.e się u.i.' i.i ~./i., n n,ooi.aii na V\i\\n. (PAT) Na froncie północnym we- Uka włoskie znajdowały sie wczoraj o kowitą włoskich wlnski i abisyńskich o froncie południowym, stwierdzają, że ofensywa wło dług urzędowych wiadomości włoskich na cele inwestycji zadłużyć na rynku nie zaszło nic godnego uwagi. wewnętrznym. ska oddawna przygotowywana, osiągnęła najwidoczniej swoje zadanie, a mia Źródła angielskie donoszą, że wojska włoskie energicznie okopują się na nowicie rozproszyła wojska rasa Desta Oczywiście, że wszystko o czem mowa powyżej, odzwierciedla punkt t/\ pozycjach przed Aksum, tak, aby przed które zagrażały lewemu skrzydłu arinj" dzenia sfer gospodarczych rolniczych. nadejściem deszczów uczynić je nie do Nie ulega wątpliwości, że sfery przemy slowe i pracownicze będą sie zapatrywać na to zagadnienie nieco inaczej. Zważyć trzeba, że niemal ws.'.vstk)e skreślenia, które przewidują rolnicy, od zdobycia. Źródła niemieckie donoszą, że na odcinku Aksum oddziały abisyńskłe po suwają się naprzód. Według tychże wia domości, w prowincji Geralta, a także biłyby się na stanie zatrudnienia w pań w~' d "oh n i' e rzeki," w odległości 20~khn "na stwle na wysokości zamówień rządo- p0łnoco-zachód od Makalle kw dolinie wych w przemyśle. \ Sullo, toczyły sie zacięte walki. Wnioski rolników, które pokrótce Na froncie południowym, według streściliśmy, mają wpłynąć już w najbliższym czasie na stół obrad sejmowej komisji,budżetowej. N".e jlegc wątpliwo ści, że przy tej okazji zainii r ; stanowisko wobec propozycji rolników rząd odezwą się również sfery reprezentowa ne na terenie parlamentu przez świat ro botniczy i przemysłowy. Paryż, 8 stycznia. Tak więc na najbliższy tydzień bar (PAT) Nad sytuacją wewnętrzno-po- dzo dotąd flegmatyczna dyskusja md budżetem państwa, może sie znacznie ożywić. DLA OCHRONY PRZGC BUKOWS KIEGO Pterwszy skutek mowy., min. Becka Warszawa, 8 stycznia. (PAT). Dowiadujemy się, że rząd polski otrzymał notę od rządu czechosłowackiego, w której rząd ten, nawiązując do ustępu expose ministra Becka, dotyczącego stosunków polsko-czechoołowackich, donosi, iż umorzył dochodzenie sądowe przeciwko jednemu z niższych funkcjonarjuszów konsulatu R.P. w Morawskiej Ostrawie. Bzy ustąpienie Herrioia spowoduje dymisją fnnysii 0 o striw? ityczną Francji ciążyło cały dzień dzisiejszy niezdecydowanie i wyczekiwanie. Dymisja ministra Herriota ze stanowiska członka rządu nie ulega już naj mniejszej wątpliwości, ale nie wiadomo również, czy Herriotowi uda sie nakłonić ministrów radykalnych do pozostania w rządzie po jego ustąpieniu. Minister marynarki handlowej Wil- gen. Graziani, tamując ruch wlochów naprzód w kierunku Harraru. Niewątpliwie abisyńczycy musieli ponieść duże straty w walce w otwar 200 kim. na północo-zachód od Dolo, pościg trwa i nie spotyka sie z oporem. Źródła angielskie i francuskie donoszą z Addis Abeby, że urzędowe komunikaty abisyńskłe przeczą wiadomościom o wielkiem zwycięstwie armii wło skiej na froncie południowym. Doniesienie abisyńskie z dnia 3 b. m. mówi o tern, że chcąc uniknąć bombardowania bombami gazowemi, wojska abisyńskie opuściły pozycje, rozlo łem polu ze zmotoryzowanemi oddziałami wtoskiemi i niewątpliwie równic kowując się na stanowiskach bardziej zasłoniętych, a przeto nie może być mo zajęli teraz nowe pozycje, bardziej osło wy o takiej ilości strat, jakie podają ko nięte od możliwości ataków lotniczych mtmikaty włoskie. Rządowi Lavala grozi przesilenie swym ministrom mandat, w który ich zaopatrzył, by wstąpili do obecnego gfl" binetu i to w sposób zupełnie wyraźni' bez jakichkolwiek wahań. O godz. min. 5 Herriot wyszedł od Lavala. Na zapytanie dziennikarzy - w sprawie rozmowy swej z premjerenii Herriot odmówił odpowiedzi, oświadczając: Poproście panowie premierą Lavala, aby wam złożył oświadczenie"' Na pytanie, czy zdaniem jego Lava' wyjedzie do Genewy, Herriot odpowiedział twierdząco. karzoin: Możecie panowie donieść, że podam się do dymisji równocześnie z Edwardem Herriot w momencie przez niego wybranym. Związałem swój los z losem ministra stanu. Delegowany zostałem przez moją partje do rządu rozejmu. Odkąd stronnictwo moje ma trudności z rządem, nie mogę współpracować nadal z nim. Dla powstrzymania mej dymisji, a być może także dymisji mych liarn Bertrand7ud'a^ musiałby komitet wykonawizby deputowanych oświadczył dzienni-'czy partji radykalnej odnowie jutro Nad czem obradować będzie rada bigi? Na porządku dziennym figurują również sprawy gdańskie Genewa, 8 stycznia. Jako najważniejsze sprawy figurują (PAT) Sekretarjat Ligi Narodów o- na porządku dziennym: zatarg włoskoglasza ustalony na nowo p.inądek abisyński, sprawy gdańskie, a mtanowi- dzienny obecnej sesji rady Ligi Próćż spraw administracyjnych i spraw mniejszej wagi r.orządek dzienny obejmuje raporty stałej komisji mandatowej, komitetu finansowego i higjeny, komisji tranzytowej; komitetu opjum, komisji dla uchodźców, następnie sprawę Konwencji co do emisyj radjowych w interesie pokoju, sprawa rewizji podręczników szkolnych, sprawa układów clearingowych (sprawozdawca przedstawiciel Polski), sprawa walki z teroryzmcm i t. p. Z d a r z e n i a i ludzie Król królów i król oszustów Aleksander Stawiski, Halle Sala:.sie i S-\a u przedsiębiorstwo plantacji i handlu bawełną Paryż, w styczniu, ł Było to w -roku 930. Stawiski zo ' Któżby przypuszczał, że między Negusem stał właśnie wypuszczony z więzienia, abisyńskim, którego imię wymie gdyż nie można było dowieść mu winy. nia się teraz przy każdej politycznej Co robi wielki finansista w takim wypadku? kombinacji a wielkim oszustem francuskim Aleksandrem Stawiskim istnieje jakiś związek?! Oczywiście, że nie może on sta rać się o kredyt w Crćdit Lyonnais. Zarząd tego olbrzymiego banku leży za Jak wiadomo, w Paryżu od kliku tygodni blisko więzienia Sante". Trzeba więc toczy się sensacyjny proces kró poszukać bardziej oddalonych miejsc, by la oszustów. Jeden z adwokatów, p. Hen rozpocząć znowu działalność.,,j5ileverque zaznajomił ostatnio audytorium sądowe z treścią pewnego listu, któ na wolność awanturnik spotkał swego Dobrze się złożyło, że wyiwszczony ry wzbudził niezwykle zdziwienie. Au- starego przyjaciela, wielkiego księcia Jar tego listu, zmarły obecnie już radca Aleksandra Michajłowicza Romanowa. stanu Wurtz, człowiek bardzo poważaiiy, protegował w swoim czasie Stawi Ten opowiedział mu, że niedawno w roku 925 był w Addis Abebie i 0- skiego, tak jak zresztą wielu innych wybitnych ludzi. Stawiski umiał wykorzy trzymał od ówczesnego Rasa Tafari, a teraźniejszego Negusa koncesję na abłsyńską bawełnę. Stawiski nie wiedział, stać tego rodzaju stosunki i jego wysocy protektorzy wkrótce stawali się jego czy w Abisynji naprawdę Jest bawełna, w każdym jednak razie odkupił od wielkiego księcia za kilka tysięcy franków sprzymierzeńcami. W fiacie jest mowa o pewnym inte prawo na koncesję. Interes ten znłatresie" w Abisynji. Opublikowanie tego \n iony został podczas wyścigów konnych, jak to zwykle bywa u gentleme- pisma odtwarza nieznany dotychczas rozdział pełnej błogosławieństwa" dzia nów. Kontraktu żadnego nie spisano. łalności Stawiskiego. Okazuje się, że dawno przed Rickettem i Czertokiem, Stawiski nie wydawał nawet kilku Aleksander Stawiski zainteresował się tysięcy franków, jeeli nie przynosiły gorliwie bogactwem Abisynji. Nie na one dochodu. Słowo wielkiego księcia myślaiąc się długo, rozpoczął pertrakta- było święte i, mimo że nie miał do dy- cie: ) raport prezydenta senatu co do zarządzeń, jakie senat gdański miał wydać wobec petycji niektórych części ludności gdańskiej, oraz raport komitetu prawników, który te petycje miał zbadać, 2) petycje gdańskich stronnictw po litycznych w sprawie dekretu z dnia 29 sierpnia 935 roku, 3) sprawa mianowania następcy obecnego wysokiego komisarza, którego mandat wygasa 4 stycznia 937 roku, 4) petycje stronnictw gdańskich w sprawie ostatnich wyborów. Chłodzi, koi [USUWA ZAOGNIENIA,. U DZIECI cje z-negusem, albo lepiej nowiedziaw-isoozycji żadnych dokumentów, Stawiszy, twierdził, że to uczynił. Iskiemu udało się zorganizować towarzystwo, które miało wydostać z kieszeni naiwnych mieszczan francuskich jakąś ogromną sumę. Stowarzyszenie to zostało w roku 930 zarejestrowane i otrzymało szumną nazwę: Soclete Impćriale Agricole et lndustrielle de 'Ethiopie" (S. I. A. I. E.). Siedziba tego związku znajdowała się w Paryżu, rue Saint Georges Nr. 28 i w Abisynji w Dire-Daona. Addis-Abeba jako abisyński adres z pewnych względów zdawała się niekorzystna. Dyrektorem towarzystwa został Aleksander Stawiski, zaś honorowym przewodniczącym rady i zarządu był sam król Haile Selassie. W prospekcie przedsiębiorstwa było zaznaczone: Jego Wysokość Cesarz Etjopji przyjął Towazrystwo pod swój patronat i oświadczył, że jest gotów zostać honorowym przewodniczącym rady i zarządu. Jest to niedwuznacznym dowodem absolutnej pewności przedsięwzięcia, co niniejszem mamy zaszczyt zakomunikować''. Jako cel przedsięwzięcia podano: Wykorzystanie plantacji bawełny w prowincji Harrar", a w prospekcie zaznaczono, że przez obszar koncesyjny na przestrezni 350 kim. ciągnie się linja kolei francusko-abisyńskicj". Szczególne korzyści: Monopol na ogólny handel bawełną w Harrarze: zakaz zakładania iplantacyj bawełnianych w tej prowincji [przez inne przedsiębiorstwa; zakaz (sprzedaży zebranej bawełny osobom, które dostały zlecenie od innych przedsiębiorstw; import maszyn i materjałów Wreszcie figuruje na porządku dzień nym skarga rządu Z. S. R. R. spowodu zerwania przez Urugwaj stosunków dy"' plomatycznych ze Związkiem Sowie' tów. ^ Płk. Kiliński szefem gabinetu min. spr. wojsk' Warszawa, 8 stycznia. (PAT)' Szefem gabinetu ministra spraw wot skowych mianowany został płk. dyr Władysław Kiliński. Kopenhaga, 8 stycznia. (PAT)- Jak donosi Berlingska Tidcnde", prezydent senatu gdańskiego a nastcp' nie nadburmistrz Berlina Sahm mian"' ny został posłem Rzeszy w Kopehadz f ' bez cła; całkowite zwolnienie z poda' ków: eksport podczas zakładania plant' cji bez cła". Z tego wynika, że Negus już w rok 930 musiałby wielkiemu księciu i Sj' wiskiemu przyznać koncesje, których j' ' nym dzisiaj jeszcze nie chce przyznać) Oprócz tego prospektu nic więcej n słyszano o działalności towarzystw? koncesyjnego Aleksander Stawis^ Haile Selassie i S-ka". Dzisiaj jeszc niewiadomo nawet, ile miljonów zapłsfr no na podstawie tego prospektu. W każdym bądź razie znane jest. Stawiski prowadził bohaterską walks bawełnę abisyńską. Radca Wurtz pod?, je powody, dlaczego genjalny plan?' nie udał: Wielkie syndykaty bawełn'^ ne przeszkodziły nam przeprowadza nasz plan. Stawiski, jako outsider. mógł rywalizować z królami bawełno' To są poważne powody i wtedy l. pewno brano je na serjo, chociaż dziś', niestety, musimy przypuszczać, że "'^ wiskl nie prowadził bohaterskiej w 3 ' o bawełnę abisyńską i że było mu o jętne, czy plantacje wogóle istniały. l \. równo jak i prowincja Harrar. W k a j, dym razie istniał jednak prospekt.'.sjj A. I. E.". I w każdym razie było do s5 głupich... Stawiski nie żyje. Wurtz nie Dlaczego jednak nic wezwano NeB )' jako świadka do sądu, który pr/c cl" t"' musi chyba wiedzieć, co się dzieje z.j warzystwem, w którem rzekomo przewodniczącym honorowym? M-

3 REPUBLIKA" r.r. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. 3 Krwawe zajścia w Paryżu Walka policji ze strajkującymi studentami Paryż, 8 stycznia. (PAT) We wczesnych godzinach popołudniowych doszło na wydziale medycznym Sorbony do zajść miedzy studentami a policja. Przed rozpoczęciem wykładów posterunki strajkujących studentów usiłowały nu doruścić wia jarych sie na wykłady, czemu starał sic przeciwstawić agent policji, znajdujący sie przed gmachem. Agent ten wobec wrogich okrzyków studentów wezwał pomocy. Gromada policjantów natarła na studentów, wkraczających bez zezwolenia dziekana do gmachu wydziału medycznego. Doszło do wałki na pieści, wskutek czego kilku studentów zostało lekko kontuzjowanych. W końcu policji udało sic u- siinąć manifestantów, przyczem aresztowano około 00 studentów. Zajście to, największe od początku strajku studentów, wywołało w dzielnicy łacińskiej silne wzburzenie. Dziekan wydz. medycznego postanowił zawiesić wykłady. Istnieje nadzieja, że strajk zakończy się dziś wieczorem po wiecu studentów wszystkich wydziałów. Witaminy AiD Wartość lecznicza tych witamin jest ogólnie znana, a doprowadzenie ich do organizmu dziecka w dostatecznej ilości uważane jest za nieodzowne, szczególnie w pierwszych okresach iego rozwoju. Emulsja Tranowa wyrobu firmy Scott & Bowne zawiera czysty wyciqg z wątroby wątłusza, najbogatszego ze wszystkich źródeł w witaminy A i D oraz hipofosfity wapnia i sodu. Dlatego właśnie jest ona zalecana jako środek odżywczy i wzmacniający kości, oraz w celu zapobieżenia krzywicy. Stosuje Sie. ona w skrofułach, dając ogólną poprawę samopoczucia. Emulsia Tranowa firmy Scott & Bowne jest dobrze przyswajalna. Żądajcie tylko EMULSJI JLt IX U łj U U 4 TRANOWEJ WYROBU rirmy Scott & BOWNES.A. W A R S Z A W A CENA FLAKONU 2Ł. fi.- R z ą d przeciw e t a t y z m o w i Konferencja z udziałem przedstawicieli rządu, s^jmu i sfer gospodarczych nie % no Ne ' 5 ' y przcc» c lziejc z skomo J n? M. Wypowiedziała się przeciw ingerencji państwa do żyda gospodarczego Warszawa, 8 stycznia. jednostek Jest dużo takich przedsiębiorstw, o które nam chodzi, jest rów (PAT) W myśl deklaracji premjera W sprawie pociągnięcia do współpracy nież szereg pominiętych, o tem jednak, z poczynaniami państwa całego społeczeństwa i nawiązania z nim jak najnej wyżej, mowy być nie może. ażeby cyfra ich była zbliżona do podaściślejszego kontaktu, zwłaszcza wobec Po przemówieniu ministra zabrało Wymagań chwili dzisiejszej,, minister głos szereg mówców. V\/szyscy mówcy Przemysłu i handlu dr. R. Górecki zwo-' w swoich przemówieniach dali wyraz >al w dniu 8 b. m. drugą skolei konferencję z udziałem przedstawicieli sejmu, suniętego z inicjatywy rządu zagadnie swej głębokiej trosce o postawienie wy Senatu i samorządu gospodarczego, prze nia na właściwe. tory. Wszyscy też hiysłu, rolnictwayorąz resortów gospodarczych ' W feefern wyruchania' V dal- lżenia HMizclsadmonyćh INGERENCJI ran- byli zgp(mz tezą konieczności ogranir szym ciąai. ojjinjj.?^^w.»z.ai«^r^pam#!- lych w związku z akcją, mająca na celu poddanie rewizji gospodarki przedsiębiorstw państwowych. Minister Górecki zagajając zebranie Podkreślił w swem przemówieniu, że Pragnie zwrócić uwagę na szkodliwość Pewnego rodzaju psychozy w traktowaniu przez opinie publiczną niektórych zagadnień, jak to było np. z problemem feędzfe zbadany przez wyłontaną specjalnie komisie kartelowym. Psychoza ta objęła również Warszawa, 8 stycznia. Imysłu i handlu. Nad składem komisji nych I umożliwiają Im konkurencję. i drugie zagadnienie, będące przed (B) Jak już. wiadomo /. komunikatu pracuje już obecnie minister przemysłu miotem szczególniejszego zainteresowania opinji, a mianowicie zagadnienie eta- piątkowem posiedzeniu uchwale o po-! pod uwagę szereg najwybitniejszych oficjalnego, powzięła rada ministrów na handlu dr. Górecki, przyczem bierze Ponadto jego oddzielny dział pracy pozostanie komisji do zbadania sprawa tyzmu, problemu o dużo szerszym zasięgu, niż poprzedni. Obydwa te prob przedsiębiorstw, banków i zakładowi Poza nimi komisja będzie uzupetnio- wołaniu komisji do zbadania gospodarki; przedstawicieli przemysłu prywatnego, udziału skarbu państwa w szeregu przedsiębiorstw prywatnych, przyczem lemy nie były, zdaniem ministra, traktowane z takim obiektywizmem, jak to przedsiębiorstw w których państwo po- j darczych rządowych. Naczelncm zadapaństwowych, oraz gospodarki tych J na przedstawicielami resortów gospo- komisja będzie musiała zwrócić uwaga, na fakt, że skarb państwa stał się spólnikiem wielu przedsiębiorstw prywat Pyć powinno. siada udziały. nicm komisji będzie opracowanie projektów ustaw, rozporządzeń i zarząnych często przypadkowo, bez własnej Jako przykład takiego traktowania Komisja zbada przedsiębiorstwa pań woli, naprzykład z tego powodu, że ten sprawy może posłużyć fakt niewłaściwego oświetlenia w dyskusji publicznej stwowc z punktu widzenia ich gospodarki i wpływu ich na budżet państwa, czenie działalności przedsiębiorczej pań dzeń, które będą miały na celu ograni czy ów bank państwowy udzielił gwarancji lub kredytu otrzymanego przez nad zagadnieniem etatyzmu cyfr Najwyższej izby Kontroli Państwa, doty dane przedsiębiorstwo prywatne, a na jak również z punktu widzenia wpływu stwa i zrównania warunków pracy przedsiębiorstw państwowych na przed przedsiębiorstw państwowych prywatnych pod względem rachunkowości pod czących jej prac kontrolnych za okres stępnie wskutek iłlculszczenla sie z należności, skarb państwa musiał brać pa siębiorczość prpywatną, ujmując analitycznie przedewszystkiem zagadnienie względem podatkowym, ubezpieczeń 932/933. kiet akcji, udziałów t l. d. W sprawozdaniu za ten okres N. I. K. konkurencji przedsiębiorstw państwowych i społecznych i t. d. Podaje, że zostało skontrolowanych 907 wobec przedsiębiorstw prywat W tej dziedzinie komisja będzie nva Cały zereg JaBkrawych przykładów dnostck gospodarczych, w skład któ- nych. ła najwdzięczniejsze pole do pracy. v/ tej dziedzinie istnieje Jak wiadomo na le [ych wchodzą: urzędy dyplomatyczne i Komisja złożona w lwiej części z gdyż chodzi o usunięcie całego szeregu terenie Lodzi. Z kół stojących blisko konsularne (PS), wojskowe iormacje liniowe.(). przedstawicieli przemysłu prywatnego) przywilejów przedsiębiorstw państwu- prezydium rady ministrów dowladult- mnę jednostki gospodarcze będzie zamianowana przez prezesa ra- wych, które stawiają je w sytuacji zmtmy się, że rząd uważa tego rodzaju S. Wojsk., jak szpital:, składnice, dy ministrów na wniosek ministra prze cznie lepszej od przedsiębiorstw prywat spółkę skarbi, z przedsiębiorstwami (>żne komisje (80), urzędy 2-ej instancji ooccoo prywatnymi za niewskazaną I będzie r i starostwa (92i, komendy policji pań dążyć do wycofania się ztego rodzaju s t\vowej, M. S, Wo-sk. i jednostek kor- przedsiębiorstw. P l 'su pogranicza (76). izby. urzędy skarbowe i celne (S4\ s;<dv i więzień a. no- KlC IN AL i i S i i i i i l i t i i l nusze i komornicy (56). a z działu l a ^'iiistersiwa komunikacji rdeinki służft drogowej, parowozownie, warsztaty ( «9) i t. % Hitlerowcy żądają wolność, ale... w Austrii Stąd powstała cyfra 907 jednostek gospodarczych, która użyia została w Odezwa nar. socjalistów domaga się przywrósenia swobiii obm?alelskieh ^skusji publicznej jako ilustracja nadmiernego rozrostu etatyzmu, podczas Berlin, 8 stycznia. iż broni niepodległości Austrii.?dy lwia część tej liczby przypada na (PAT) Cała prasa niemiecka ttą Zrzekł się on już dawno te! niepodległości na rzecz mocarstw obcych, Jednostki administracyjne, zarówno cy- obszarze Rzeszy ogłasza pod alarmują- po ^' ne, jak wojskowa, które nie stanowią ni wytwórni, ani przedsiębiorstw. Jak się okazuje jest to wielkie niezrozumienie., tu jest, zdaniem ministra, najlepszy uowód. jak łatwo nrzez pewne powierzchowne traktowanie tych niezmiernie Raźnych zjawisk ulec pewnego rodzaju ^iwd-w życie gospodarcze I jifynicciu przerostów etatystycznych, uważano cemi tytularni tekst odezwy austriackich narodowych socjalistów, rozrzuco nej Wczoraj w setkach tysięcy egzemplarzy po całej Austrii. Odezwa ta atakuje w niezwykle o- strej formie obecny rząd austriacki, os- również za rzecz niezbędną, ażeby w przyszłości przedsiębiorstwa państwowe były traktowane pod każdym względem narówni z przedsiębiorstwami prywatnemi. Podkreślono przytem, iż należy bezwzględnie skończyć z t. zw. ancmją per niciosa"'w życiu gospodarczem. natomiast pobudzić energję życiową przez zwiększenie wszystkich wytwórczych czynników w kraju. Skolei. minister^pórecki zapoznał ze- sługujących się Austrja jako narzędziem polityki antynlemleckiei. Austriaccy narodowi socjaliści występują dziś przed światem i w linieniu ludu austriackiego żądają prawa wolności i I okoju. Odezwa wysuwa postulaty, ink ) przywrócenia stosunków konsłytukarżając go, Iż zszedł z legalnej drogi, że trzyftta się władzy tylko przemocą, cyjnych w "Austrii. 2) zaniechanie poił ^'ciiozic.'oczywiście, żc w cyfrze i907'oraz dzięki poparciu z?ewnatrz udając, tyki represyj wobec uczestników re bronych z uchwałą', ćo do powołani akomisji,do. zbadania.gospodarczych przed,- siębiorsky państwowych. Następnie minister zakomunikował, iż, na najbliższeńi posiedzeniu komitetu ekonomicznego rady ministrów zostanie ustalont lista badanych przedsiębiorstw oraz zostanie przedstawiona przez ministra w porozumieniu z przedstawicielami tycia gospodarczego lista członków komisji, do zbadania gospodarki przedsiębiorstw państwowych. Zamykając zebranie, pan minister Górecki oświadczył. Iż zamierzeniem Jego jest, aby komisja mogła się ukonstytuować i rozpocząć pracę w najbliższym czasie. wolt ludowych z lutego i lipca 934 r., 3) rozpisanie wolnego, powszechnego I tajnego gtosowanla ludowego celem stworzenia rządu opartego na zaufaniu całego ludu austriackiego. Jako zadanie tego rz-idu proklamacja wymienia stworzenie prawdziwej swpćlnoty narodowo-nlemleckiej wevnątrz kraju oraz odrzucenie zależności od żywiołów obcych nazewnątrz i stworzenie z Austrii elementu bezpieczeństwa oraz pokoju w sercu Europy.

4 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. TEROR i WALKI BRATOBÓJCZE w GDAŃSKU SENSACYJNY RAPORT WYSOKIEGO KOMISARZA LESTERO, KTÓRY KWEST JONU JE WYNIK OSTATNICH WYBORÓW. HITLEROWCY ŁAMIĄ KONSTYTUCJĘ Wysoki komisarz domaga SIĘ od Ligi Narodów powołania komisji m cdzynarodowe] powziętych w wyniku dewaluacji guldena gdańskiego stał się napiętym. Z zadowoleniem jednak mogę stwierdzić, że ostatecznie zwyciężył duch porozumienia i że spór, który przez pewien czas przedstawiał się bardzo krytycznie został zażegnany bez przedstawiania go przedstawicielowi Ligi Narodów. P. Lester stwierdza dalej, że inne dziedziny życia publicznego Gdańska kształtowały się mniej zadawalająco. Rok ubiegły przyniósł wzrost tendencyj politycznych, zmierzających do ugruntowania ustroju narodowo - socjalistycz nego. Ostrzeżenia rady Ligi Narodów, udzielane na każdej sesji oraz stałe usiłowania Wysokiego Komisarza nie mogły powstrzymać rozwoju tej antykonstytucyjnej polityki, która swój punkt kulminacyjny znalazła w sprawozdaniu senatu w sprawie wykonania zaleceń u- o/itloiiycli senatowi przez rade Ligi. W dalszym ciągu p. Lester zajmuje się sprawą wyborów do sejmu gdańskiego, stwierdzając, że wybory te odbyły się w warunkach ustalonych przez ustawy, które przez Ligę Narodów uzna ne były następnie jako sprzeczne z kousti łucją gdańską. W tych warunkach Wysoki Komisarz widzi sie zmuszonym zakwestionować wynik wyborów do sejmu gdańskiego. P. Lester omawia następnie sprawę konfiskat gdańskich pism opozycyjnych i żydowskich przez gdańskiego prezydenta policji i stwierdza, że położenie prasy w Gdańsku jest absolutnie niezadowalające. Działalność parlamentu zosiala tak dalece ograniczona, że w ciągu ostatnich miesięcy prace parlamentu sprowadzały się do jednogodzinnego posiedzenia. Posłowie do sejmu gdaństciego korzystają z prawa nietykalności, co nie przeszkadzało aresztowaniu szeregu posłów przez władze administracyjne. Jednego z posłów aresztowano bezpośrednio po opuszczeniu biura Wysokiego Komisarza i odprowadzono do prezydjum policji, skąd po dokona- Min. Beck wyjechał da Genewy Warszawa, 8 stycznia. Minister spraw zagranicznych J. Beck wyjechał dziś w południe do Genewy na sesję rady Ligi Narodów. Ministrowi towarzyszą: p. Michał Łubieński, dyrektor gabinetu, p. Tadeusz Gwiazdowski, wicedyrektor departamentu politycznego i p. Stanisław Siedlecki, osobisty sekretarz ministra. Nowa głowa kościoła prawosławnego STAMBUŁ, 8 stycznia. (PAT). Msgr. Beniamin, metropolita Heraklei wybrany został patryarchą kościoła pra wosławnego. Zamordowany syn Lindbergha żyje? Nowy Jork, 8 stycznia. (PAT). Władze w Akron, stan Ohio, prowadza dochodzenie w sprawie cjfopca, 5-letniego który według zeznań pewnej kobiety esi synem płk. Lindbergha. Chlupcem zaopiekował się szoier samochodu ciężarowego Dolsen, Gdańsk, 8 stycznia, iniu rewizji osobistej wypuszczono go Walkę wewnętrzną w Gdańsku na- (PAT) Prasa gdańska ogłasza raport'na wolność. Rozwiązanie socjalistycz- 'żywa p. Lester bratobójczą, stwlerdza- Wysokiego Komisarza Lestera, przed nego związku określa Wysoki Korni-;]ąc przy tein, że jest zastanawiające, Iz stawiony radzie Ligi Narodów. Raport sarz jako akt sprzeczny z konstytucją, j stronnictwa o tak przeciwnych dązew pierwszej części rozpatruje stosunki Szcreg ustępów sprawozdania po-jniach, jak socjaliści, centrowcy i niemiecko - narodowi uważały za nieod- polsko-gdańskie, o których p. Lester pisze m. in.: narodowo - socjalistycznemu, przyczem jzowne zapomnieć o dzielących je różni ^więcony jest gdańskiemu stronnictwu Stosunek między Polską a Gdańskiem naogół był zadawalający, jednaksocjal. w Gdańsku zdaje się być oddzia-jranta konstytucji, p. Lester stwierdza, że partia naród, -'^cach i wspólnie szukać opieki u gważe w okresie między czerwcem a sierpniem stosunek ten wskutek decyzyj narodowo - socjalistyczna zorganizowa- portu Wysoki Komisarz wyraża lem stronnictwa w Niemczech. Partja j W końcowych ustępach swego ra- wątplina-jest na zasadzie przywódetwa, dyscypliny i posłuszeństwa. Według własnych słów p. Foerstera z hjc się ona dotrzymywać posłuszeństwa s\yym najwyższym przywódcom w Niemczech, wości co do woli senatu działania w myśl przepisów konstytucji. P. Lester oświadcza, że środki, które do tej chwili Wysoki Komisarz ma do dyspozycji nie sa wystarczające i proponuje stworze Niemcy zażądają zwrotu nie przez radę Ligi specjalne] komisji międzynarodowej, któraby zbadała sytuację w Gdańsku. OOOOGOOOOSOWJAiObOGOOOOOOGOOOOrr Gruźlica płuc jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc różnicy dla pici. wieku i stanu pociąga bardzo'wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płucnych, bronchitu, grypy, uporczywego meczącego kaszlu Itp. stosują P p. Lekarze Balsam Trlkolan-Age". który ułatwiając wydzielanje się plwociny, usuwa kaszel. koloni] Minister dr. Goebbels twierdzi, że w Niemczech jest już dobrze... Berlin, 8 stycznia. I worewadzeniu powszechnej służby wj (PAT) Na zgromadzeniu oddziału!skowej oddziału' w Niemczech, i umowy niemiec berlińskiego partji narodowo-socjali ko-angielskie.' o flocie. Wszystko tó stycznej, 'tilnister dr. Goebbels wygłosił jeszcze przed rokiem mogło wydawać dłuższe przemówienie, w klórem się utopią'. Argument przeciwników na przedewszystklem dowodził, że ruch na rodowego socjalizmu, że nie urzeczy rodowo-socjalistyczny jest dowodem, iż siły duchowe narodu sa zawsze silniejsze od jego sił materialnych. Rewolucja jest zakończona, ale wielki proces przeobrażeń trwa i trwać będzie cale wieki. Przed 2 lub 3-ma miesiącami wszyscy dopominali sic głośao masła. Masło nadeszło. Tak przechodzą trudności.,,, Gdybym był przeciwnikiem reżimu, wymowa wydar^erupizękanąłahy nnic C jego słuszności. Dalej podniósł mówca znaczenie aktu z dnia 6 marca, o KAMIENIE ŻÓŁCIOWE NIA wąti Broszury bezpłatnie. Labor Choleklnaza" Warszawa. Nowy Świat, 5 oraz apt I skł. apt. wistniono dotąd całego programu partji uważa mówca za nie wytrzymujący Krytyki. Skoiei zatrzymał sic minister Goebbels na y.agadnieniu bezrobocia, wskazu!ąc, tfc brak pracy jest wywołany przez trudności wymiany handlowe! z zagranicą, które będą usunięte w końcu htego..lub.vy,.mąrcu,., Lu. u.,,,, Rząd nacjonal-socjalistyczńy - ciągnie, minister. me. zaciąga,pożyczek za granicą, jak to czynili poprzednicy, ale' przeciwnie, stara się spłacić lekkomyśltrobytstosujcie^sa [HFLLLHIILMI B.WLBUL0BWSLLIBQ0 Całkowita niezawisłość nie zaciągnięte długi, gdyż Niemcy ćlwa być państwem wolnem całkowicie. W Niemczech nie rządzi świat bankowy, lecz rząd, który nic zależy od nikogo, oprócz swego sumienia. Niemcy żyją V ten sposób może skromnie, ale zato t tego, co same zapracują i zdobędą. Wśród ogólnego potakiwania mini ster oświadczył, że polityka zagraniczna Niemiec zna dziś tylko jedynie autorytet. Polityka taka może być prowadzona jedynie w zabezpieczonych granicach. Nowa niemiecka siła zbrojna służy nletylko Niemcom, ale i całemu światu. Ś>viat ma dziś do czynienia znowu z Niemcami, jako państwem wol nem suwerennem. Minister zaznaczył z naciskiem, w nadejdzie chwila, gdy Niemcy będą nu< siały zażądać od świata koloni], gdyż tak, jak jest obecnie, nie może pozostać na stałe. Żądanie to leży w interesie zarówno Niemiec jak i całego świata Mongolii I ODERWANIE OD CHIN POD NACISKIEM JAPOŃSKICH WŁADZ WOLIKOW/di Paryż, 8 stycznia. (PAT) Według nadcszlych tu a nie potwierdzonych dotychczas wiadomości rada stanu Mongolii wewnętrznej, działając pod naciskiem japońskich władz wojskowych, ogłosiła niezależność swą od Nankinu i ustanowiła stolice W Czarig Pei, poł ozonem w odległości 20 mil na Atak żołnierzy z Mongolii zewnętrznej Charton, 8 stycznia. (PAT), kańców do ewakuacji miasta. Szei ja- Ogłoszono tu urzędową wiadomość poriskiej misji wojskowej w Mandżurii że 30 żołnierzy Mongolii zewnętrznej i oraz jego współpracownicy zostali zazajęło miasto Heilomofo, leżące 75 mil atakowani przez 20 mongołów na terena południo-zachód od Mandżurii. nie Mandżuko. Atak ten odparto. Spo- Wzięli oni rzekomo do niewoli 7 po- dziewają się poważnych wypadków, licjautów pogranicznych i zmusili tniesz Tajemnica bankowa nadal obowiązuje Warszawa, 8 stycznia. ny na 30-dniowy. W jednym z ostatnich numerowi Pewnym drobnym zmianom redak- Dziennika Ustaw" ogłoszony został de cyjnym, wywołanym zresztą potrzeba- Rzcczypospolitej oj mi niektórych działów życia gspodar zmianie ordynacji podatkowej. Rozporządzenie to nie wprowadza zasadniczych zmian do dotychczasowej procedury podatkowej i ogranicza się do drobnych uzupełnień obowiązujących przepisów i to przeważnie na korzyść płatników. czego, uległ przepis o obowiązkach u- dzielania władzom skarbowym danych dotyczących wymiaru podatków. Zmia ny te jednak w niczem nic naruszyły o- bowiązującej zasady przestrzegania tak zwanej tajemnicy bankowci. gdyż prze północ od drogi Kalgan-Urga, niedaleko. Kalganu. Jak wiadomo, niezawisłość Mongolii wewnętrznej o charakterze raczej autonomji, aniżeli niepodległości została pro klamowana jesienią ubiegłego roku przez przewodniczącego mongolskie) rady narodowej ks. Jun - Wan. Autonomia ta, uznająca formalnie suwerenność centralnego rządu chińskiego obejmowała prowincję Dżehal oraz północną część prowincji Czahar (której cze^ południowa przeszła pod władze autonomicznej rady politycznej prowincij Czahar i Hopci). Na czele mongolskie) rady autonomicznej stanął książę Dc- Wan, autor dzisiejszego aktu politycz' nego. Jak 5ij zdaje cizisitiszc doniesie' nia należy rozumieć j<>ko: ) przeksztal' cenie autonomii Mongolii wewnętrzni na całkowita niezawisłość od Chin,? rozszerzane te' niezawisłości na dni.^ prowincie mongolski Sniuan i Ntnsm z których pin\vsza mi od dłużsiegr su stanowi przcdmio: pcrtrauacu ' f strony czvnni!: '.«,' wponsko - muniźln skich ; czynnił/ąw pylapnrisko mnii'< niskich. usposołr'>" Sowiety dostarczają Włochom. m~t r sł w o rnn V pis 3 art. 60, ordynacji podatkowej, na { Z ważniejszych zmian zwrócić nale-jmocy którego żądanie udzielenia infor ży uwagę na przesuniecie terminu dla' macyj, jak i badania ksiąg w odniesieosób Nowy Jork, 8 stycznia. The News York Times" donosi prawnych do składania zeznań dla ifiu do wkładów oszczędnościowych korespondencji z Grecji, że Związek 3 wymiaru podatku przemysłowego od kacvjnvcli kredytowych może jedynie]w.lećkl pomimo sankcyj utrzymuje frtft obrotu i podatku dochodowego do ma nastąpić w przypadkach wyjątkowych simki handlowe z Włochami. doslarca ja, zamiast dotychczas obowiązującego na pisemne zarządzenie ministra skarbu, dotyczące poszczególnego wkład ne] kampanii wojjnuej, jak węgiel, jąc im materiałów, używanych w ob" -' terminu czerwca. Natomiast termin 4-dniowy płatności od daty otrzymania nakazu płatniczego został zmieniołości. wożone są na statkach cy", obowiązuje nadal w całei rozciąg falt, zboże I cement. Materiały te prz c greckich. 3~ I

5 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. KATARU I KASZLU^ i chroni się przed przeziębieniem zażywającczęsto pastylki,anacoł" Rurka (30 pastylek) xl..50. Do nabycia «aptekach i skł. Dzla Henryka B, W. 9 Jutro Fabiana Wschód słońca 7.34 Zachód słońca &.68 V Niedziela 8 Wschód księżyca 3.39 M Zachód księżyca U-' ttmefldomtfl Długość dnia 8.25 ^ Przybyło dnia 37 Tajemnica zwłok w ZA. Woli została wyjaśniona.-chłopcy padli ofiara nieszczęśliwego wypadku Z N A W C Y R A D I A w, edzą, ii dobry radioaparat stwarza niewyczerpane Źródło radości dla całej rodziny. Polecamy się do miarodajnego źródła z prośbą o wszelkie modele radioaparatów od najtańszych informacje, jak przedstawia się ona w do luksusowych rzeczywistości. Miarodajnych wyjaśnień udzielił nam naczelnik wydziału per Korzystne warunki kupna sonalnego Ubezpieczalni, p. Szukała. RAOIO-AUDION Y e T ^ f y i Jak się okazuje, wszelkie redukcje (Gmach Grand-Hotelu) personalne w Ubezpieczalni sa obecnie Doani Taupnani o iduuuulo uui o m a Drobne wiadomości REORGANIZACJA MAGISTRATU objęła także przemianowanie szeregu urzędów miejskich. Wydział budownictwa przemianowany z stal na wydział techniczny, biuro ewldenc]! ludności na wydział ewidencji ludności I biuro w lskowe na wydział wolskowy. Obecnie zarządzie miejskim Jest 3 wydziałów trzy "rzędy kontroli, przemysłowy stanu cywilno. Wdrożono energiczne śledztwo Wczoraj w godzinach wieczorowych sklepu została wyrwana futryna oraz sobą tragiczne następstwa. Ciężkie rany JEDENAŚCIE NOWYCH ZAKŁADÓW przemysłowych zatwierdził urząd przemysłowy za- na sklep spożywczy Blumy Borowieckie] przy ul. Zawiszy 24 rzucili nieujęci na parterze mieści się sklepik Boro przy ul. Zawiszy 5 znajdujący się w dużym domu mieszkalnym, w którym odniósł przedewszystkiem zamieszkały fz; du miejskiego. W tem: iabryka wały, 2 abrykl trykotów, Iabryka wyrobów dzianych dotąd sprawcy petardę. wieckiej wyleciało klika szyb. przypadkowo koło domu, 5-ietni Karol Iabryka pończosznicza, wytwórnia artyku- Wybuch był tak silny, że w drzwiach Zbrodniczy ten czyn pociągnął za Zborzęcki. Lekarz pogotowia Czerwonego Krzyża stwierdził u nieszczęśliwe,<5w sportowych I t. d. CCDOCO OOOCXX5CXXXXXX)OCXXXXXXXXXXXXXXX>OOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> go chłopca urwanie palców stopy prawej i uszkodzenia prawego podudzia. PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLEŃ ADMINI STRACYJNYCH koncesyj, udzielanych przez Na froncie robotniczym 8 Chłopca skierował lekarz do szpitala 'arostwo grodzkie, musi być załatwione w ter " 'nie do 3 b. m. Do tego terminu należy św. Józefa. Ponadto lżejsze obrażenia Konferencje, zatargi i narady w zw zawodowych znieść podania w sprawie przedłużenia ua rok odniosły 2 osoby zamieszkałe w tym bieżący przepustek na przejazd ccntralncinl u- Wczoraj odbyło się specjalne zebranie delegatów fabrycznych związku wiadczyła, że redukcje pomyślane zo niosła skutku, albowiem dyrekcja oś domu. " c ami dla wozów, zezwoleń na gry w szachy I d nilno w lokalach publicznych I rozrywkowych oraz cukierniach, koncesy] na urządzanie związane z wyznaczoną na wtorek w fekcji, wskutek nierentowności, zostanie stawiciele władz i wdrożyli energiczne Praca", na któiem omawiano sprawy, stały z tego powodu, iż cały dział kon Na miejsce zbrodni przybyli przed ^"certów zezwoleń na posiadanie broni. inspektoracie pracy konferencja związ zlikwidowany. Dyrekcja zapowiedziała śledztwo. ków pracowniczych i robotniczych. Delegaci fabryczni złożyli wyczerpujące wyjaśnienia o sytuacji w swych fabry PODATEK WIDOWISKOWY, pobierany Dr Cz miasto, został zrewidowany I p ważnie ^ostrzony. Komisja do udzielania ulg podatkokach, obniżkach płac, stosowaniu s ' c a o ych otrzymała polecenie, aby przy rozpatrywaniu podań w tych sprawach, udzielała ulg zostanie przedłożony na konferencji umowy zbiorowej i t. d. Ma ter ja I ten Włącznie w wypadkach, gdy dochód przczna- wtorkowej. J l0l»y Jest na dokarmianie dzieci, ua kolonie '''nlo. Polski Biały Krzyż, P. C. K. I L. O. P. P., Innych wypadkach podatek widowiskowy śc,i tsany będzie z całą bezwzględnością. p DODATKOWA KOMISJA POBORÓW \ dla ' K> U. Łódź-Mlasto II urzędować będzie w n l u 28 h. m. w lokalu wydziału wojskowego Dr? y ul. Piotrkowskie) 65 dla poborowych 0. e nika 94 I starszych, nleposladajacych Jftcze uregulowanego stosunku do służby woj jj 0 «l. zamieszkałych na terenie I, 4, 6, 7, 0, 3 i 4 komisariatu policji. K i N cy dzisejszei dyżurują apteki: J. Koprów,iJ' Nnwoireiska 5 S. Trawkiwska, (Brze- M ns J a 56), M. Rozenblum (Śródmiejska ). ' Brtó<ewskl. (Potrknwska 95), H. Skwar-» y."xki (Kutna 544) L. Czyńskl (Rnkfońska 53) tzakopane "I styczeń wpepąjonaclfl Wotodylówka" Narutowicza 20 ul. Sienkiewicza, tri. '79 KM, zarząd SIMGERÓW w tyj da bieżąca I centralne oflr/ewanii! w«pocz 2,2,4, 6,8, 0 "ystkieb. pokoiach. Towarzystwo doborowe.' Kuchnia Wyśmienita. iw związku z wiadomością o odgrzebaniu zwłok trzech nieletnich chłopców w Zduńskiej Woli dowiadujemy się w ostatniej chwili, że na miejscu przeprowadzono dzisiaj wizję lokalną, w obecności licznych przedstawicieli władz państwowych z Warszawy, Łodzi i miej scowych oraz policji i większego tłumu mieszkańców Zduńskiej Woli. Wizja potwierdziła tezę nieszczęśliwego wypadku, stwierdzono iniancwi Nie będzie redukcji w Ubezpieczali.! Pracownicy otrzymają jednorazowy dodatek świąteczny Nie minęły jeszcze echa masowych redukcyj w ubezpieczalni społecznej, a już znowu zjawiły się pogłoski o nowych redukcjach personalnych, siejąc zrozumiały popłoch wśród wielu setek pracowników tej instytucji. Ze względu na zasadnicze znaczenie oraz żywotność tej kwestji, zwróciliśmy ukończone. Odnosi się to zarówno do personelu biurowego Ubezpieczalni jak też jej personelu technicznego. Po zasadniczych cięciach" stworzony został obecnie taki stan rzeczy, że zespół zatrudnionych w Ubezpieczalni osób odpowiada rzeczywistej potrzebie zarówno pod względem ilościowym jak też jakościowym, to też żadnych zwolnień z pracy dyrekcja obecnie już nie przewiduje. Budżet wydatków na personel został ściśle unormowany i racjonalnie zastosowany do ram budżetu ogólnego. Należy dodać, że w najbliższym cza- j sie pracownicy Ubezpieczalni otrzyma-; ją jednorazową wypłatę w wysokości, 30 proc. poborów swych tytułem dodat-i ku świątecznego. cie, iż chłopcy zostali zasypani przez wai osuwającej się ziemi. Sekcję zwłok przeprowadzają dwaj asystenci Uniwersytetu Warszawskiego Jak dotąd zbadano jedne zwloki.w prze łyku i oskrzelach znaleziono piasek, co również potwierdza tezę uduszenia się' zasypanych naskutek obsunięcia się ziemi. Sekcja pozostałych zwłok zakończona będzie najprawdopodobniej do rana. Dotychczasowe wyniki sekcji i badań na miejscu przeczą hypotezie, jakoby trzej chłopcy padli ofiarą zbrodni. Jafskie P O M A R A Ń C Z E ją losiądzie! O ile pragniesz naprawdę soczystej pomarańczy - żqdaj pomaranczy Jafskiej. Jafskie pomarańcze ZAWSZE BARDZIEJ SOCZYSTE OWOC PA L ST YftlSKt Wybuch petardy m ul. Zawiszy 2 osoby lekko ranne, 5-S2TNI chłopiec ciężko. Wczoraj ogłoszone zostało urzędowo orzeczenie nadzwyczajnej komisji rozjemczej dla zlikwidowania zatargu między właścicielami domów a dozorca liii domowymi. Ponieważ whsculcle nieruchomości przyjęli orztr^euy...o wiadomeści i zaakceptowali ie. a równo czt/lnie wyraziły nań zijode związki do z., rcow. len samem zatarg został ostatecznie zlikwidowany. W wyniku zatargu, jaki powstał w zakładach przemysłowych Widzewskiej Manufaktury na tle zamia-zoncj re dukcji robotników w dziale kłinfekcji, wczoraj delegacja Z.Z.Z. interwenjowata w dyrekcji firmy. Interwencie nie od KINO EUROPA jednak, iż w przyszłości postara się zatrudnić zredukowanych w innych działach. fabryce Kleinmaiia przy ul. Za- W gajnikowej 23, jak donosiliśmy, wynikł strejk okupacyjny robotników snowodu zamierzonej redukcji kilkunastu tkaczy. Wczoraj odbyła się w tej sprawie konferencja w inspektoracie pracy, na której przedstawiciele firmy coinęli zapowiedź redukcji, wobec czego robotnicy strejk przerwali.» Cztery dni trwa już streik okupacyjny w zakładach przemysłu drzewnego M. Jakubowicza przy ul. Żeromskieeo Nr. 90/92. Wczoraj, spowodu zakazu dyrekcji dostarczania robotnikom okupującym sale pożywienia, doszło do zatargu, który jednak szybko został zlikwidowany. Konferencja w tej sprawie odbyć się ma w poniedziałek. Największy przebój sowiecki W WALCE Z CARATEM Dziś og.22 2 PORANKI Ceny miejsc od ST 3 li! WIATR i CHŁÓD TO WROGOWIE SKÓRY ffąk M C H R O N I 5555 Surową zimę przepowiadają stac e m teorclcgiczne Pogoda znów kaprysi. Mieliśmy już przez kilka dni zapowiedź prawdziwej zimy, a tymczasem wczoraj nastąpiła znów lekka odwilż i padał deszcz. Jest to jednak zmiana krótkotrwała. Instytut meteorologiczny zapewnia, że w przyszłym tygodniu już zima rozpocznie bez apelacyjnie swe panowanie. Zima tegoroczna, aczkolwiek spóźniona, ma być bardzo surowa i długa, a przytem śnieżna. Ponieważ święta Wielkiej Nocy przypadają w tyni roku bardzo wcześnie, bo w połowie kwietnia będzie można je spędzić jeszcze w idealnych warunkach narciarskich. Największe nasilenie mrozów przypadnie na luty i początek kwietnia.wiosna przyjdzie dopiero w maju. (i)

6 9H. I Mi I ffl I Hi la 6 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. mmw Pełna tabela wygranych 2 dnia ciągnienia IV-ej klasy 34 loterji państwowej W 2-ym dniu ciągnienia loterji główne wygrane padły na następujące numery: 0,000 zł ,000 zł , , ,000 zł. 7666, , S27, 6485, , 0795, 27575, 60230, 65009, 73059, 7978!, i,000 zł. 730, 2569, , 526, , 2798, 2603, , 34593, 38378, 37925, 39868, , 5425, 5666, 6250,.6354, , 7042, 92072, 92055, , 0777, 07789, 2029, , 46974, 48775, 48542, , 68822, 70342, 760, , 927, Po 200 zt io ' , , Q , ' , I R47S ') Szczęście sprzyja graczom , w znanej Ptotrkowtks 6 6, Nowomlojska ' , ' $ ' ' ! S ' ' S I65" i 464 9! , i ' I M ) " ' i S J S J ' Wygrane IV-tej kl. Zł n a Nr Zł na Nr n i, Zł na Nr IO.OOO IO.OOO oraz wygranych po zł. S.OOO U '635 na nr. 982, 2046, 70434, 03004, 06438, 277, 30608, 46230, , 748, już padły u W O L A N O W A Pamiętajcie! WOLANÓW wzbogacali Po 200 zł kolekturze 3 ATK A Piotrkowska gdxie codziennie padają wle>se wygranei losy kl. JUT do nabyci? i ? R '.S40S V że szczęście sprzyja kolekturze Zawsze i wszędzie źe pamięta), padł już KAFTALA MILION DWA RAZY U K A F T A L A ŁÓDŹ, PIOTRKOWSKA 54. Losy I klasy 35 loterji są Jut do nabycia f S W drugiem ciągnieniu padły następujące >vygrane: zł zł zł zł zł J Tli ' T» l» IW , F IB » » , CIĄGNIENIE TRZECIE. PO 200 ZŁOTYCH ' ? l> f $ ? $ j " ' " S\ » I072J ' ? " óh S5C ' [ » "? SOI no 3779' n 4(l ; > ? M' " ^ «'? f '' !? 79' S0' ? ^J J "J <» ?7<! J $ » ^ y ' I! lity! ręcznej roboty LILI HIRSŻMAN Andrzeja HI 27, Tel front

7 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. PR2 CIW Pl RZCł-INI4=CIU ZAczeRwieniGriiu i ODMROŻENIOM Wq_pRZ D UŻYCIEM KREMPRAŁATÓW P RFECTlON' Wyjaśnienie w sprawie amnestii Jak się dowiadujemy, wczoraj ukazały się nowe przepisy, Interpretujące ustawę amnestyjną, w odniesieniu do Wypadków, podlega jacy cli kompetencji władz administracyjnych. Wobec wątpliwości, jakie wynikły Przy załatwieniu odwołań, wniesionych do starostwa grodzkiego przeciwko karom za wykroczenia popełnione przed listopada, ministerstwo wyjaśniło, że odwołań tych nie należy kierować do sądów. Amnestja obejmuje wszelkie wy kroczenia popełnione przed listopada 934. Miarodajną datą jest więc popełnienie wykroczenia, a nie wyznaczenie kary. Jeśli kara wyznaczona była po listopada, a wykroczenie dokonane przed tym dniem podlega ono urno rżeniu i kary grzywien czy aresztów winny być anulowane, (i)»». Musu wtt««v>»e««to<safm>9«ec» AU!:. CHEM. FARM,.<kP.HQWAlSK 'WABSZAW^; Redukcje robotników rolnych (B) Związki zawodowe robotników rolnych otrzymały wiadomości o masowem wypowiedzeniu pracy na terenie województw warszawskiego i łódzkie Ko. Ziemianie tłumaczą się ciężką sy tuacją gospodarstw rolnych i nicmoż' nością utrzymania płac w dotychczasowej wysokości. Z dniem stycznia rb. Zwolniono w pow. włocławskim, nieszawskim, łęczyckim i kutnowskim ponad 3300 robotników rolnych różnych ilijtcgorji., r Teatr Rozmaitości < tel ul. Cegielniana 27 Ostatnie 5 doi Dziś w niedziel. 2 przedstawienia o godz. 4-ej po pot. (po cenach zniżonych) i O-ej wieczorem przepiękne widowisko palestyńskie vw j ę z y k u ż y d o w s k i m TEL-AWIW Liczne artykuły pochwalne o Tel-Awiwle pisali: _: Appenszlak (Nasz Przegląd) ' Hescheles, A. Plohn (Chwila) Gelb (Olos Poranny) L G. (Nowy Dziennik)?r. Gottlieb. J. Pcrlo (Moment) J; M ; Najmati, M. Klpnls (llajnt) Mgr- L. Tabak (Słowo) N. Maizel (LU. Bleter) 9 r - Hatner. M. Rettlu - (Najer Morgcn) _t- Caitiln. Lazar Kahan (Express) M. Kita) (Naje Wort) k T - Boiiczc Em. Ein (Najer FoiksbintH (L. Tageblatt) (Radio) -(Hajntige Nales) Bilety do nabycia od godz. rano Przy kasie teatru. Uwaga: Piątek, 24 b. m. Premjera! Drugi i ostatni program P- n. CERTYFIKATN" Lekarze skarżą Ubezpieczalni domagając ssę odszkodowania w wysokości -miesięcznej pensji za każdy przepracowany rok fenmcmny pwme? %po %ąl się w od%i Przed kilku miesiącami ubezpieczalnia społeczna w Łodzi dokonała reduk kompetentną istancją dla rozstrzygania nak na stanowisku, iż sąd pracy nie jest cji wśród personelu lekarskiego. Począt podobnych spraw, wobec czego wszelkie akta muszą być odesłane do sądu kowo na liście redukcyjnej figurowało 6 iekarzy, później jednak, po interwencji związku, cofnięto większości lekarzy czalni, który sprawę tę zbada I wyda rozjemczego, istniejącego przy ubezpie wypowiedzenia i ostatecznie zredukowano tylko kilku. chylił się do tego stanowiska i uznał siewłaściwe orzeczenie. Sąd pracy przy I oto obecnie lekarze ci wystąpili ze bie za niekompetentnego. skargą o odszkodowanie. Skarga jest wręcz sensacyjna, w wypadku bowiem, gdyby lekarze sprawę tę wygrali, stworzyłoby się precedens dla całej Polski i w rezultacie byt wszystkich ubezpieczalni społecznych zostałby poważnie zagrożony. Zwolnieni lekarze zatrudnieni byli w Łodzi przez wiele lat, pracowali także w b. kasie chorych, skutkiem czege stanęli na stanowisku, że ma do nich zastosowanie przepis umo\»y zbiorowej, który mówi, że w razie zwolnienia lekarza po 0 latach pracy, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości -miesięcznej pensji za każdy przepracowany rok. Ponieważ ubezpicczalnia społeczna przejęła agendy b. kasy chorych, uważać należy okres pracy tych lekarzy w kasie chorych i ubezpieczalni za ciągły. Ze skargą wystąpili lekarze Góralska, Różaner i Rozenberg. Powództwo w ich imieniu składali adwokaci Zauberman i Gotlib. Wytworzyła się dość dziwna sytuacja. Ponieważ sąd rozjemczy przy ubezpieczalni jest instytucją podległą dyrekcji ubezpieczalni, wynikałoby z te go, że podwładni sądzić będą sprawę swych zwierzchników. Wobec powyższego pełnomocnicy powodów złożyli odwołanie do sądu okręgowego i spowodowali, że ostatecznie sprawa powróciła do sądu pracy. Największa radość sprawisz dziecku, dając rn u z a m i a s t t r a n u JEMALT preparat trnnowo-a(odoy w prouku boi smaku tranu, o miłym zapachu. Dr. A. WANDER, Spotka Akcyjna, Kraków. stosunku służbowego nie płacić odszkodowania. Ponieważ jednak, mimo stałych wypowiedzeń, lekarze w rzeczywistości żadnej przerwy w swej pracy nie mieli, ciągłość tej pracy była zachowana. I oto w dniu wczorajszym sprawa tt zwolnieni le-' znalazła się na wokandzie sądu pracy, Skarga, jaką złożyli utrze, pozwoliła dowiedzieć się o prak-' Przewodniczył rozprawie sędzia Kaslrltykach, stosowanych przez ubezpieczał- skl. nu; łódzka. Mianowicie, od kilku lat dy-j Rzecznicy powodów wskazali, że rekcja ubezpieczalni w Łodzi stale wypo wymienieni lekarze pracowali w kasie władała pracę lekarzom. Po upływie chorych a później w ubezpieczalni spookresu wypowiedzenia, angażowała ich Ręcznej bez przerwy od roku 922, byli n anowo, lecz po miesiącu znów dawała zawsze traktowani jako pracownicy stawymówienie na trzy miesiące. W ten li, Umowa zbiorowa z roku 934 w art. sposób lekarze łódzcy nigdy nie byli 37 stwierdza, że lekarze stabilizowani są dr. dr. pewni, czy są na stałej posadzie, czy tyl- uprawnieni do otrzymywania odprawy ko na prowizorycznej. A ubezpieczalnia; I że zaliczenie Ich do kategorjl pracownispołeczna chciała w ten sposób znisz czyó ciągłość pracy, o której była mowa Ubezpieczalnia społeczna stanęła jed w umowie zbiorowej, by po rozwiązaniu światowej sławy wiedeńskie Do nabycia w firmach: A L F A " u'. Nawrot A U D I O F O M " ul. Piotrkowska 6o M U Z A " Narutowicza 8 KONG LORD MARQUIS >»<»eee»»»»'>e+++»ee»»»<»<><x5>«x r»«król i arystokraci eteru OSTATNIE ZDOBYCZE TECHNICZNE: SIEDEM obwodów strojenia CZTERY zakresy lal AUTOMATYCZNY anllfadlng ' NEONOWE strojenie optyczne ŚWIATOWY zasięg PRECYZJA strojenia NAJNOWSZE lampy FRZEJRZYSTA skala ków prowizorycznych nie ma uzasadnienia. Pełnomocnicy ubezpieczalni starali się wykazać, że wskutek stałych terminów angażowania co trzy miesiące, nie można lekarzy uważać za pracowników stałych, a zresztą, w razie przyznania im odszkodowania, z takiemi samem! skargami wystąpić mogą inni lekarze, nie tylko w Łodzi, lecz w całej Polsce. A ponieważ chodzi o sumy bardzo poważ ne byt wszystkich ubezpieczalni spoj łecznych zostanie ped względem materialnym podkopany. W ostatniem słowie rzecznicy lekarzy oświadczyli, że podobnych motywów nie można brać pod uwagę, a raczej prze ciwnic ubezpieczalnia, jako instytucja społeczna tembardziej winna respekto-. wać przepisy, a nie uchylać się od nich. Przewodniczący sędzia Kasiński zapowiedział wydanie wyroku w dniu 27 b m. Sprawa wywołała w Łodzi olbrzymie zainteresowanie. (i) 0 wypadków przy pracy dziennie zdarza się przeciętnie w Łodzi. Konieczność wprowadzenia instytucji lerarzy fabrycznych Przed kilku dniami donieśliśmy o u- chwale posłów - lekarzy wniesienia do sejmu projektu ustawy o obowiązku wprowadzenia instytucji lekarzy, fabrycznych, zwłaszcza w dużych ośrodkach przemysłowych, a tó celem skutecznej wałki z inwalidztwem pracy. Wymowną ilustracją tej uchwały jest zestawienie, dokonane przez okręgowy inspektorat pracy w Łodzi. W roku 935 w Łodzi zanotowano otin. -ii. J lt - że w Łodzi zdarza się przeciętnie 0 wypadków dziennie. Zaznaczyć przy tern należy, że liczba nie szczęśliwych wypadków przy pracy w Łodzi wzrasta, gdyż naprz. w roku 932 Narutowicza 20 Telefon Gość sowiecki w Łodzi i?! Dziś w niedziele., dn- 9 b. m. o g w : ecz, Tylko jeden raz koncertuje FILHARMONJI Narutowicza 20 Telefon Gość sowiecki w Łodzi!!! było tylko 243 wypadków. Pierwsze miejsce zajmuje w tej smutnej statystyce przemysł włókienniczy, co jest zresztą zrozumiale, jeśli chodzi o nasze miasto. Zanotowano w nim bowiem aż 2078 wypadków. Według rodzaju pracy przy maszynach włókienniczych padło ofiarą 842 robotników, przy ładowaniu wozów i samochodów 30 wypadków, przy upadkach z rusztowań, schodów i drabin 26 wypadków i t. d. Przy obróbce metali i drzewa zanotowano 53 wypadki. Przy pracy przy materjałach zapalnych, żrących, trujących 4 wypadków, i Wypadki, powstałe wskutek wciąginięcia robotników przez pasy transmisyjne i pędnie pociągnęły 59 ofiar, wypadki przy kotłach parowych i przewodach elektrycznych 5 ofiar. Nieszczęśliwe wypadki przy pracy często kończyły się śmiercią. W 9 wypadkach lekarz stwierdził zgon natychmiastowy, w 00 wypadkach zgon w szpitalu, w pozostałych wypadkach lako rezultat zanotowano kalectwo i inwalidztwo. Inspektorat pracy konkluduje swe ze stawienie tern. iż większość wypadków powstała wskutek braku dostatecznych urządzeń zabezpieczających. Pozostałe jednak wypadki wynikły wskutek przeciążenia pracą, niedostatecznego odżywiania się robotników i t. d. Brak natychmiastowej pomocy spowodował w 50 proc. inwalidztwo. (i) SOWIECKA znakomita artystka oper Moskiewskiej i Lenipgradzk ej MARIA MAKSAKOWA (mezzo-sopran) Przy fortepianie. W. MAKARÓW.. Bilety w cene od do 6 zl. dd nabycia w kasie Filharmonii SOWIEC'<l fenomenalny skrzypek kwiatowej W czwartek, dn. 23 b. m. o godz. 8.3!) wiecz. iiureat Miedz. Konk. Skraiypc. im. H. WIENIAWSKIEGO oraz konkursów wszechsowieckich. Ostatni raz koncertuje przed wyjazdem i Polski Przy iortepianle: F. TOPILIN. Bilety w eenie od. zł. sprzedaje kasa Filharmonii sławy DAWID O J S T R A C H

8 8 Kultura i sztuka W Paryżu ukazał się w pięknem wydaniu blbtjograficznem zbiór listów Puszkina do narze- CTcnej Natalji Gonczarowej. Książeczka zawiera kilka ilustrucyj między innemi miniaturowy portret Puszkina. Rzecz wyszła tylko w 20 r-frcmplarzach, w tem dziesięć na papierze japońskim r-o 500 franków za egzemplarz re- BCja ca bezdrzewnym po 200 franków. Do tegorocznej nagrody literackie] na Węgrzech imienia.lokaja kandyduje 375 autorów, z których większość rekrutuje się z ludzi najrozi maitszych zawodów, ale nie spośród literatów, lub ludzi zawodów pokrewnych. Przykład Kcrracntliego urzędnika bankowego, który uzyskał wielką nagrodę amerykańską za swą powieść Przygoda w Budapeszcie" podziałał widać na jego rodaków zaraźliwie, gdyż aż 375 ludzi przystąpiło w tym roku do konkursu o nagrodę 3000 pengo- Odznaczony został Juljusz Barabas, za powieść p. t. Topól - Damalde''. Barabas pochodzi z Siedmiogrodu. Bardzo ciekawe jest jego curriculum vitae. Był drwalem i wyrobnikiem, potem atletą i artystą cyrkowym. Piórem nie zarabiał nigdy, nawet przez wypisywanie adresów chociażby. Szwajcarja była już dhdawna w poszukiwaniu hymnu państwowego, gdyż pieśń uznana za hymn obecnie, nie jest dość podniosła ani pod względem tekstu, ani melodji. Konkurs został obesłany przez 89 kompozytorowi Z tej wielkiej liczby jury może właśnie dlatego, że wybór był tak ogromny nie wybrało narazie jeszcze żadnego utworu. Rozstrzygnięcie konkursu zostało odłożone i nastąpi po przeprowadzeniu nowej selekcji. Współczesna muzyka angielska nie może się poszczycić wielkicmi nazwiskami. W dawnych czasach prawdziwie wielkim kompozytorem był Purcelb ostatnio za największego muzyka uważany jest Elgar jak na miarę światową postać conajmniej drugoplanowa. To też wielkim ewenementem było wykonanie przez,.the Royal Philharmonic Orchestrę" w Londynie symionji młodego Anglika Arnolda Basa, symionji podobno b. wartościowej. W.-?ri'id krajów europejskich największą stosunkowo liczbę radiosłuchaczy posiada Danja, gdzie na 00 mieszkańców wypada Ich 5.73; drugie miejsce zajmuje W. Brytania, gdzie sto sunck ten wyraża się cyfra 5.74, trzcole Szwe cia 3.0, czwarte Holandia.48, piąte Niemcy 0.52, szósto Szwajcaria 9.53, siódme Belsla 8.69, ósme Austria 8.fi, dziewiąte Norwegja 6., dziesiąte Francja 5.76, Jedenaste Czechosłowacja 5.5, dwunaste Węgry 3.99, trzynaste Łotwa 3.92, czternaste Tliilandja 3.73, piętnaste Irlandia 2.42, szesnaste F.słonja.5, siedemnaste Polska.34, osiemnaste Italia.25, dziewiętnaste Hiszpania.24, dwudzieste Litwa.08, Zgon Rudyarda Kiplinga znakomitego pisarza angielskiego, laureata nagrody Nobla w r. 907 Londyn, 8 stycznia. Rudyard Kipling zmarł wczoraj w nocy o godz. 2-ej w szpitalu Middlesex. Stan chorego" pogorszył się w niedzielę, W nocy stwierdzono konieczność operacji, której dokonano w poniedziałek rano. Chirurdzy stwierdzili wrzód żołądka. Od 48 godzin chory znajdował się w stanie zupełnego wyczerpania. Przytomność odzyskiwał tylko na krótkie chwile. Przy łożu umierającego do o- statniej chwili czuwały jego żona i córka p. Bambridge. Uroczysty pogrzeb zmarłego odbędzie się na koszt państwa. Za życia Kipling wyrażał zawsze życzenie, aby byl pogrzebany w Indjach, niewiadomo jednak, czy pozostawił w tym względzie jakie wskazówki w testamencie. Co do testamentu wiadomo, że Kipling pozostawił dzieciom i wnukom majątek wartości około miljona złotych. Twórczość Kiplinga na kartach historii literatury reprezentuje wartości wysokiego rzędu Księga Dżungli" przyniosła mu stawę światową. > Do najpiękniejszych utworów zmarłego pisarza zalicza się ponadto Kim" (90). Barracle Room Ballads (świetny zbiór ballad). Podczas wojny światowej Kipling napisał szereg książek na temat przeżyć wojennych. W roku 907 przyznana została Kiplingowi nagroda Nobla za całokształt działalności pisarskiej. Uniwersytety Oxford i Cambridge mianowały go doktorem honorowym. Ponadto w r. 92 obdarzyły go doktoratami honoris causa uniwersytety w Paryżu i Strasburgu. I Kipling żył lat 70. Kondoltnrla prry i rólawskiei Londyn, 8 stycznia. (PAT). Królowa przesiała do wdowy po Kiplingu depeszę następującą: Król i ja jesteśmy głęboko wzruszeni wieścią o zgonie Rudyarda Kiplinga. Opłakujemy go nietylko jako wielkiego poetę narodowego, ale też i jako dawnego naszego przyjaciela". Londyn, 8 stycznia. (PAT). Dziś popołudniu zostały przeniesione zwłoki Kiplinga do szpitalnej kaplicy w Hiddlesex. Na trumnie, umieszczonej przed ołtarzem i okrytej sztandarem angielskim, złożyła żona prcmjcra Baldwina bukiet fijolków. Ulu tuli rudjowei FANTAZY SŁOWACKIEGO JAKO FRAG-r MENT SŁUCHOWISKOWY TEATRU' WVO» ilkażm. Jeżeli Słowacki -- t-j Fantazv". Ta formuła mogłaby być uznana za obowiązująca, w radia. Bo żaden inny z utworów genialnego poety nie nadaje się tak. jak wsnauiaiy poemat dramatyczny do radjofonizacji. Lotność wiersza wlzyjność, wysokie napięcie uczucowe, a z drugiej strony dramatyczmść ujęta genjaln e w zwarte dialogi występuje tu w skojarzeniu wy jątkowem. To też śmiało powiedzieć można, iż stanowi on naiwdzięczniejszy materiał da mikrofonu- Wychodząc z tych założeń radjo postanowiło poświęć ć Faiitazemu'' jeden z swoich fragmentów, mianowicie dira 9. I. o godz. 3,00, powierzając role główne wybitnym akto-, rom z Aleksandrem Węgierko na czele. Fragment opracował i wstęp wygłosi I. E. Skiwsk Młodzi filmowcy polscy zdobył, sukcesy w Paryżu i Jugosławii. Trochę REKIN - SŁUCHOWISKO W TEATRZE ii -oddających w sposób, wysoce szczęśliwy melancholię Wileńszćzyżny! WYOBRAŹNI ''" W słuchowisku n:edz'elnem, 9,.,. godz. 8,30 Wystawa otwarta jest w dnie powszedni Teatr Wyobraźni ukaże tragedię i załamanie' od godz. do 8 wieczór, jutro, w niedziele, się wewnętrzne człowieka mocnego; ziinnego i tylko do 3 po pol. okrutnego, tak : ego, którego autor słusznie nazwał:,.rek : nem życiowym". Tak też brzmi BAL MŁODEJ PALESTRY. tytuł słuchowiska, napisanego przez Tadeusza Już tylko dwa tygodnie dzieła nas od balu Sygietyńskiego i Jerzego Waldena. Wszechstronny talent Jaracza zabłyśnie tutaj w zupeł Młodej Palestry, urządzanego staraniem Stówa rzyszenia Aplikantów Sądowych i Adwokackich nie innem oświetleniu. Słuchowisko to wzna-j w dniu lutego r. b. w sali Filharmonii. w aue już po raz trzeci było w swoim czasie Wstęp wyłącznie za zaproszeniami. wielka zdobyczą Teatru Wyobraźnico3aauauaDampaanaaarxicTmarxijrT3 POMYŁKI - NOWELA ŻEROMSKIEGO PRZEZ RADJO. Dnia 9 stycznia o godz. 4,00 Juljusz Oster wa odczyta przed mikrofonem warszawskm jedną z najpiękniejszych nowel Stefana Żeromskiego p. t. Pomyłki". MUZYKA /HUKA" TEATR MIEJSKI. Dziś, w niedzielę, o godzinie 2-ej w południi- ostatnie powtórzenie pięknej bajki, urozmaiconej śpiewami i tańcami Ala i Janek w krainie czarów". Ceny zniżone. O godzinie 4 po południu bezwzględnie ostatnie powtórzenie Szesnastolatki" po cenach zniżonych. Dziś o godz wieczorem premjera praso - wa i członków Tow. Przyjaciół Teatru znakomi" tej komedjo - farsy Szekspira p. t. Poskromienie złośnicy". Od trzech lat jest to pierwsz widowisko szekspirowskie w Lodzi, to też zarówno inscenizator, muzyk, dekorator, jak i cały zespół aktorski dołożyli wszelkich sił, b.y ta uroczysta premjera wypadła jak najlepiej. W poniedziałek i we wtorek o godzinie 7.30 wiecz. aktualna satyryczna komedja Szkoła podatników". Ceny zniżone. Verneuila ŁÓDZKIE TEATRY POPULARNE Ogrodowa 8. W niedzielę o godz. 4.5 popoł. i 8.5 wiecz. dwa ostatnie przedstawienia komedji w 3 aktach Sl. Kiedrzyńskiego p. t. Oczy księżniczki Fathmy". Od poniedziałku codziennie o godz. 8.5 wieczorem montaż sceniczny w 2 częściach 7-'" obrazach p. t. Co chcesz to masz". TEATR ROZMAITOŚCI. Dziś, w niedzielę, o godz. 4-ej (po cenach zniżonych) oraz o godz. 9-ej wiecz. widowisko palestyńskie w języku żydowskim p. n. Tel: Awiw". DOM LUDOWY Rzgowska 84. W niedzielę o godz. 4.5 popoł. i 8.5 wiecz. dwa ostatnie przedstawienia arcywesołej i melodyjnej operetki w 3 aktach W. Kolio p. t. Tylko Ty'. KONCERT M. MAKSAKOWEJ. W dniu dzisiejszym o godz wieczorem w sali Filharmonji odbędzie się koncert śpiewaczki sowieckiej primadonny oper Moskiewskiej i Leningradzikiej Marji Maksakowej (mezzo sopran). WYSTAWA AKWAREL ROMANA ROZEN- TALA. Wystawa.w salonie Towarzystwa Humanitameuo przy ul. Piotrkowskiej 90 zostanie iui w poniedziałek wieczór zamknięta. Roman Ro- -'< ut.il. którego oglądaliśmy w swoim czasie W galerii w parku Sienkiewicza i którego ostatnia wystawa wa/szawska spotkała sie z wielkiem uznaniem krytyki stołecznej tym razem prezentuje- cykl pejzaży, malowanych akwareu skiej tworzą prawdziwe czarodziejstwa no będzie wzbić się nad poziom Mniszkówny. Ich filmy, jak Apteka", Drobiazg melodyjny", a ostatnio Zwarcie" (również W dzisiejszych warunkach możemy dla Instytutu Spraw Społecznych) należą już do żelaznego repertuaru awan artystycznych jedynie od młodych fil' się spodziewać wartościowych pozycyi gardy filmowej. mówców, pracujących w krótkim metrażu, i niezwiązanych ściśle z przed szczegółów o t.zw. produkcji niezależnej Dużo jest w Warszawie takich gorliwców-manjaków, którzy skromnemi siębiorcami. Bowiem, każdy polsk' Wspomnieliśmy już w naszej kroni- ryskiem. Dodatki, które widzimy nana-j środkami, nieraz z zupełnem samozaparciem, przeprowadzają swoje plany ce filmowej o sukcesie, jaki zdobył w szych ekranach, są zbyt często suchemi dodatek, który uzyska odpowiedni! Paryżu pokaz naszych filmów krotko- \ nudnemi kronikami, obracającemi sig' kwalifikację M.S.W. stanowi już interes" z racji swego uprzywilcjowani-i' artystyczne. Czasem powstają rzeczy metrażowych. Pokaz ten odbył się w! w kręgu najbliższych, najpowierzchow-' bardzo udane, jak np. w wypadku Kazimierza Haltrechta, który swoim pry lokalu Cine-Club dnia 7-go grudnia \ niejszych tematów. Nie odcinają się one redukującego podatek ogólny przy lii' przy poparciu Min. Spraw Zagr. i jak j w ten sposób zbytnio od osławionych mie głównym pochodzenia cudzozieiii' mitywnym aparatem nakręcił bardzo się dowiadujemy wywarł na publicz-! tygodników Pata, które przecież już z skiego. Interesów filmu krótkometrażo' efektowną impresję p. t. Tematy wielkomiejskie". Przeciwko temu filmowi ności, złożonej z przedstawicieli prasy, j natury rzeczy mają ograniczone ambifilmu i sztuki bardzo korzystne wrażo- ; cje. Brak koncepcji tematycznej zastę- wego strzeże starannie Związek PrG' ducentów Filmów Krótkometrażowychistniejący już od dwuch lat, i skupiają-'-' jiiowstała w Warszawie nagonka ze nic. Recenzje w prasie bardzo przy- j pujc źle pojęty t. zw. reportaż" strony Ligi popierania turystyki stołecznej", której nie spodobało się de jazne i ciepłe. Zaznacza się jednak wśród młodych w tej chwili 69 członków. Miło się o tern dowiedzieć po przykrych doświadczeniach ekspansji zagra- realizatorów krótkiego metrażu pewna Specjalną dziedzinę niezależnej dztt; monstrowanie szpetoty warszawskiej, umiejętność logicznego montowania łalności amatorów filmowych stanów ale zato na grudniowym pokazie paryskim film zdobył szczery aplauz. nicznej polskiego filmu normalnego". obrazów i niespotykana śmiałość w praca na filmie wąskotaśmowym. JCS' Reakcja publiczności Europy zachodniej, charakteryzowaniu przedmiotów i ona jeszcze u nas mało popularna. wypadała zawsze fatalnie dla nas. Wie dzi. Plater-Zyberk jest autorem Zewu W galerji młodych pracowników, zj wiemy o zdobyczach ha tem polu bai" deń, Parvż, Londyn choć same pro Trombity", który w bardzo malarski i których wymieniliśmy tylko kilku, znaj-jdzo niewiel.c Oto dowiedzieliśmy sic j» dnkują sporo knotów" zaśmiewają żywy sposób zobrazował piękno Hucul- dują się niewątpliwie jednostki. które naszych pozycjach na tym odcinku z if -się stale z parafiańszczyzny i zacofania; szczyzny. Eugenjusz Czekalski dosko mogą oddać poważne usługi kinemato-) wego sukcesu... zagranicznego. Mianf>; filmów Waszyńskiego. Nawet Wyrok: nale operuje montażem, czego dowiódł.grafji polskiej. Nic uważamy jednak za,-wicie, przed paru miesiącami zosti'!, właściwe wciągnięcie ich do produkcji życia", dramat względnie poziomowy"j w bardzo dynamicznie wykonanym na mc znalazł jak wynika z recenzji zlecenie Instytutu Spraw Społecznych pełnometrażowej. Z jednej bowiem stro w Manchester Guardian" uznania' filmiku Uwaga! niebezpieczeństwo!", ny przy większym oddechu może zabraknąć młodym artystom tchu, z dru- fcebruuych, a pod koniec przedstawienia Bardzo dobrą próbą syntezy tematyczrozkgify się nawet złośliwe śmiechy! nej był obrazek Aleksandra Forda Na (..unsymjwfhetic langhter"), co w Anglji start", który już w roku ubiegłym wy Je-sl immifcstacją bardzo rzadką". wołał zainteresowanie na festivalu kinematograficznym w Moskwie. Dużo W tveh' warunknth produkcja inło- A, pnknl ''iii Powołana jest do repre- piękna z pejzażu potrafi wydobyć operator -Joniłowicz. twórca filmu Narocz 7,,.,.,,..,,,;., rnszej kinematografii zaj T - : - i N h nidźtny się: poziom naszych.kiótkometrażoweów" nie jest Oddzielny rozdział stanowią Stefan morze wileńskie". bynaimutcj zbyt wysoki, jak to można ja I Franciszek Themersonowle, którzy byłoby sobie wmawiać po uznaniu pa- w swej skromnej pracowni warszaw- zorganizowany przez Jugosłowian^' Fotoklub w Zagrzebiu pierwszy wszew słowiański konkurs filmu amatorskie.^'' Wzięła w nim.udział sekcja kino^' giej zaś strony filmem rządzą u nas Polskiego Tow. Fotograficznego.W ty' ' przedsiębiorcy, kierujący się jedynie tygodniu przyznano nagrody za: swemi bardzo specyficznemi kryteriami handlowemi i umiejący nagiąć do Tad. Jankowskiego (w grupie kraj a) Pozdrowienia z Warszawy" ^' niego najbardziej niezależne jednostki. znawczej). b)..zima w polskich Tn, W rezultacie takie zjawisko, że do realizacji dźwiękowej wersji Trędowatej" grupie sportowej). W ogólnej kwalifi $j rach" Eugeniusza Wrzesińskiego i zaangażowano bezsprzecznie zdolnego, cji zajęła Jugosławia pierwsze miejsjg i odważnego reżysera jakim jest Gar- Polska drugie, a Czechosłowacja trze 0 dan. Napewno panu Gardanowi nie wol- (in/>

9 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. 9 Żony, konkubiny i kurtyzany w starożytnej Grecji. Kapłanki miłości odegrały wielką rolę w dziejach świata. Zawrotne karjery wesołych cór K ryntu Z'otousty mówca starożytnej Grecji, bezinteresownością artystek" greckich, które, dzięki swym talentom, uro z których przeważnie winowajczynie kończyły sie w sądach publicznych. Demostcnes, określa w następujący, dość bezceremonialny sposób pogląd na dzie, wykształceniu i oglądzie towarzyskiej robiły często zawrotne karjery. kiem. wychodziły z UNIEWINNIAJĄCYM wyro kobietę. Kurtyzany mamy dla przyjemności, konkubiny dla pielęgnowania nas słynnej szkoły miłości w Koryncie zbiczaj zaciskała usta, spienione fale roz Liczne więc spośród wychowanek Wzburzona opinia publiczna zazwy i troszczenia się o nasze potrzeby, żony ły w Atenach pokaźne majątki, zdobyły goryczenia ludzkiego opacały i zaś do chowania dzieci utrzymywania porządku w domach". otoczone były podziwem kobiet i sza stanu. serca wybitnych obywateli ateńskich i wszystko powracało do normalnego Widzimy więc, że wszystkie ciężary i obowiązki, związane z ogniskiem Pisarze starożytni i poeci szeroko się padku utożsamiać 'teter greckich z przecunkiem mężczyzn. Nic należy wszelako w żadnym wy domowcm, spoczywały w Grecji na rozpisują o słynnej aleutrydzic Lamji, ciętnym typem prostytutki, merządnicy kupczącej tylko swem ciałem. Po 'Przecinko- 6ó&u<. barkach legalnych małżonek, natomiast flecistce egipskiej, która zdobyła serce..panowie stworzenia" korzystali z nlczem nieograniczonej swobody i tole klęski, poniesionej z reki Demetrjusza wielkich miłośnic", i faworyt, które np. TERAZ W POLSCE.ZNACZEK Ptolomeusza i żyła z nim do dnia jego równać je można raczej do typu t. zw. ASPINNA,WYRABIANA rancji swych dozgonnych towarzyszek, Poliokreta, zdobywcy Efezu. tak przemożną rolę odegrały w historji.bayer' V/OOSFACI KRZYŻA NA OPS'C, /UNIACH ITABLETujmowanej b. szeroko. Lamia dostała się do niewoli i, jah Francji Ludwików, a i potem nieraz pojawiały się :ta powierzchni życia poli STOŚCI PI.:;.,r2lj. KACHDA CWCRANĆJ. CZY Po ucztach i zgromadzeniach towarzyskich żony dyskretnie usuwały się nie zmieniło się od czasów starożytnotycznego w monarchiach i republiko/ii to zwykle bywa, (usposobienie kobiet Do no»,ci> «% wszystkich aptakach. w zacisze domowe, natemast pojawiały się śród podochoconego męskiego to jego kochanką. dnia dzisiejszego na bieg spraw, zwią BMIAMLG^MII "III"' '!^ftmnvtm\mwm ści) pogodziła się ze zwycięzca została wpływając z zu kulis niejako aż do ASPIRINA Cena z:i 6 tabl. obecnie ]uż warzystwa t. zw. aleutrydy" tancerki, Wspaniały Demetrjusz obdarzył Lamję uczuciem, jakiem rzadko mogła się rządzonych". wszystkie zręcznie wyzyskują niedozanych z zagadnieniem rządzących i małe, młode, stare w średnim wieku; iutniski, flctniarki, śpiewaczki, które Poza stojącemi na wysokim często poziomie produkcjami artystyczncini od jego śmierci. czesnem reprezentowały w Grecji dyk wość starców". poszczycić kobieta, które przetrwało do Prostytucję legalną w pojęciu współ świadczenie młodzieńców i pożądliznaczały sie bardzo liwal'.-/ni poglądem na cnot? i zwykły były szafować w życiu Grecji nie aleutrydy, lecz hete oficjalnych domach publicznych. Byty wą najniższy szczebel sprzedajnej mi Największą jednak rolę odgrywały terjady", zamknięte w Dykterlat czyli Mimo pozorną tolerancję obyczajo swemi wdziękam', uwzględniając tylko ry, wesołe córy Koryntu, które, stając one niewolnicami, przczuaczoncnii do łości, którą starożytni uważali jako zlo stan majątkowy zalotnika. się przyjaciółkami, towarzyszkami naj- naturalnego wyładowywania pożądliwo konieczne i klapę bezpieczeństwa na- ' A l e u t r y d y, a! m v i b a- wybitniejszych ateńczyków. miały zde-jści męskiej, a potomstwo ich było pocydowany wpływ na bieg spraw pań- j zbawione praw, przysługujących wo! pożądanych wstrząsów rodzinę, był miętności ludzkich, chroniących od nie ) a d e r y, te poprzedniczki naszyci? fortancerek i parkietowych pieśniarek stwowych stale pod osłoną coraz surowszych prze NYNI OBYWATELOM. nie produkowały się publicznie, iecz Przy wybitnej, z natury urodzie, hctery, rozszerzały horyzonty myślowej się swemu hańbiącemu rzemiosłu w dc Surowość tych praw chroni kobietę piso w porządkowych. 5 oza temi dziewczętami oddającemi bywały zaprasza ie na wszelkie uroczystości do domów bogatych ateńczyków, z wiedzą ich małżonek, które dys cżeshemi kobietami wykształceniem, I celu przeznaczonych były t. zw. dyk- prawych dzieci i tytuł obywatelki- Aten i rywalizowały zwycięsko z spó'-.mach zamkniętych i specjalnie do tego zamężną i daje jej przywilej posiadania kretnie usuwały się na czas..poufsów" talentem, bystrością umysłu, tempera-! terjady wolne", które podlegały nadzo matki. a.tystycznych i następujących no nich mentem, dowcipem i humorem rowi odpowiednich władz i prowadziły W myśl tej zasady wielki prawodawca ateński Solon, już w IV wieku orgij, uważając je za rzecz naturalną, za W tak tolerancyjnych przecież naogół AJęnach, zawrotne powodzenie wolnej ręki. przed Chrystusem usankcjonował legał swój proceder że się tak wyrazimy z Pewne ustępstwo na rzecz temperamentu swych skądinąd... wzorowych NIEKTÓRYCH heter i.wygórowana ambicja, zdążająca do pochwycenia w na- na do dzisiejszych dziewcząt ulicznych państwa i niesprzedajnych, bezapelacyj Porównać tę ostatnią kategorię moż ną prostytucję, oddając ją pod kontrolę mężów. To pogodzenie się prawowitych i legalnych małżonek z rodzajem rozrywek.dzy, powodowały wzburzenie urny- obyczajowych. Życie jednak pomiędzy opłotkami idobne rączki ukrytych srireżyn wla- rejestrowanych w urzędach sanitarno- nych sędziów acropagu heliartów. ateńczyków stwarzało sytuację niezmiernie dogodną dla niegrzeszących litycznych i krwawych zamieszek I narch wysmukłe, tęgie, wysokie. ' słów, doprowadzały do komplikacyj po Są między niemi powiada Kse- paragrafów płatało przeróżne niespodzianki. 3FCOMNJ«INI FTF»"»< SFORO SFC Szpieg u? senzune bryfyishiei (Dokończenie]. JSTETY szczęście m u nie sprzyjało. W y- W 96 roku spada na Silbera cios. jechał w nocy z rybakami, a o świcie Grozi mu pobór do wojska. Jak z tego podniosła się mgła tak gęsta, że stracił WYBRNĄĆ? Kiedyś studiował trochę me- wszelką orjenlację. Szła mocna fala i dycynę, więc wie jak udawać chorego. J -ad nierad nasz niefortunny podróżnik Ani myśli ginąć za Anglję. Nie chce się wylądował w południe, w obrzydliwym dać namówić nawet na służbę na eta- i humorze w pobliżu.miejsca, z którego Register" trafia więc tylko do rąk wy- Na ulicach Londynu roiły się tłumy, PIE. Dobrze jest mu w cenzurze. Jest! wyjechał. Nazajutrz dowiedział się w branych. Silber wydobywa jeden eg- J radując się bezgranicznie. Oficerowie i c hory i koniec. Ale przy zaciąganiu się j biurze, że statek odpłynął, ale w innym zemplarz i wysyła go do Niemiec. Tam sprzedawczynie tańczyli jak szaleni, DO służby w cenzurze był zdrów. Skąd; kierunku, widać kapitan otrzymał w o-w kopjach dochodzi do wszystkich do-' Wszyscy śpiewali i krzyczeli, gwizdali, a gwałtowna choroba? Walka z komis- statniej chwili inne instrukcje, wódców łodzi podwodnych. Syreny ryczały w porcie i huczały L&mi lekarskiemi periodycznie go oglą-j W lecie 96 roku Silber zdobył PIEFdającemi trwa aż do ostatniego dnia wszą wiadomość, o tankach". Jakaś ziomków, ale jakże często jest zmuszo Nastąpił rozejm. Silber często jest dumny ze swoich dzwony". ^ojny. Jest to zresztą walka nietylko o kobiecina napisała do swej siostry w ny płakać nad ich naiwnością. Tak na- Zawarto i pokój, ale Silber bez paszprzykład hrabia Luxburg, ambasador, portu nie mógł wyjechać z Ang.tji. Wre- zdrowie, ale i o życie. Przy wejściu do T AR Irlandji, że nareszcie dowiedziała się o MJI czynnej nie wystarczyła by foto- miejscu, gdzie znajduje się jej mąż-saper, niemiecki w Buenos Aires, wysyła, za szcie wydostał się z niej po dłuższej chopośrednictwem swego kolegi szwedzkie-' robie w 924 roku. Srafja i świadectwa, ale zażądanoby na- który narazie nie może otrzymać urlopu. PEWNO i metryki. Trudno, żeby ją przed- Zawiadomił ją, że znajduje się w sekretnym obozie ćwiczeń i że tam jest przy gramie podaje, że w drodze do Europy ' mieckiego, poprzedza list angielskiego go, kablogram do Berlina. W kablo- Pamiętniki Silbera, wywiadowcy nic- sjawił człowiek urodzony na Śląsku. Przełożeni wywierają nacisk i zdener próbach z,jankami". Cenzorka przyniosła list do swego szefa Silbera. i radzi go zatopić bez pozostawienia' mendanta garnizonu w I.iverpoolu. Przy jest pewien statek naładowany zbożem generała brygady R. F. Edwardsa, ko- WOWANY Silber zamierza nawet zbiec z Anglii. O normalnem wydostaniu się, List należało oddać władzom wojskowym dla ukarania winnego. Ale Silber przechwycony przez nieprzyjaciela i zmianie nawet po wyznaniu przez niego siadów". Naturalnie kablogram jest jaźń, jaką żywił dla Silbera, nie uległa ^siadając na okręt w jakimś porcie, i toówić nie warto. Kontrola jest lak surotego nie czyni. Co jest u licha, że An rząglicy tak starannie kryją się z temi tangi ambasadora za drzwi. (kończeniu przedmowy generał Edwards argentyński wyprasza niefortunne- roli, którą wypełniał w Anglji. W za- WA, że wyklucza poprostu wyjazd polatamy z wysp kami"? Czy tu chodzi o iakąś nową Wyrażenie zaś bez pozostawienia pisze: W 2 Silbera wpada list kapitana\ metodę użycia gazów). Wreszcie w śladów" staje się na długo terminem, I Nigdy nie bylcm w oficjalnym kon- KRĘTU, neutralnego, podejrzanego o JYMPATJE niemieckie. W Liverpoo!u Sil-, e r nawiązuje z nim kontakt i zapytuje początkowo, czy nie zabrałby dwuch e e, znajdującej SIĘ w pobliżu Liver- P^OLU SVV Kapitan ma go zawiadomić o OIM wyjeździe na czterdzieści osiem ^. dzin wcześnie. Wówczas Silber wyjef_ 2 'e na morze i LAM GO niby nieumyślnie A R PITAN potrąci swoim statkiem ijako 2BITK A zabierze na pokład. Wszystko klubie przy obiedzie Silber siadł przy pewnym maiorze, ekspercie w sprawach gazowych. Ten uśmiał się z pomysłu użycia gazów w wielkich tankach". Z rozmowy tej wynikało, że gazy nie mają nic wspólnego z listem. Wobec tego, Silber odwiedza je ) Myśl o użyciu gazów w len sposób tkwiła w głowach ludzkich w owym czasie. Wy?dW 0 s ię według programu. Silber wypchał w wyznaczonym terminie. Nieśmiewano sie, nawet z tego. doszedł do tego słusznego wniosku, że czone Niemcy skazane są na nieuchrontanki są w istocie opancerzonemi samo-' ną klęskę. W lipcu 98 roku przygniachodami, zaopatrzonemi w gąsiennice, tające wrażenie czyni na nim uwaga peuzbrojonemi w działa i że mają być u- wnego majora, wypowiedziana w klużyte w dużej ilości na froncie. bie, na temat, że patrzy się na front za- WAnglji wychodzi od dwustu lat chodni, a nie widzi wschodniego. Tym-,,Lloyd's Register", zawierający wszy- czasem każdy łańcuch jest tylko tak stkie dane o okrętach całego świata. W silny, jak jego najsłabsze ogniwo". Łańczasie wojny stał się on dokumentem cuch mocarstw centralnych pękał ogtajnym, ponieważ wykazywał, jakie stat-niwo po ogniwie. Aż wreszcie Niemcy ki zostały zatopione przez Niemców, i prosiły o pokój. określającym barbarzyństwo Niemców. J takcie z J. C. Silberem podczas wojny. Silber znalazł w korespondencji śla- j Nic mogę więc zdać sobie sprawy, w dy przygotowania słynnego w historji jakim stopniu jego czynność była uży- :>.taku na Zeebrugge. Wiadomość o.leczna dla jego ojczyzny i szkodliwa dla tem, przez niego wysłana, nie dotarła mojej. do Niemiec. Z listów również dowie-! Muszę jednak podziwiać charakter dział się o istnieniu okrętów (pułapek!, człowieka, który był zdalny podjąć się Anglików, uchylających się od poboru. Wybadawszy kapitana, zwierza mu się Peszcie, że chodzi o niego samego. Po- ^stairj wreszcie projekt dość fantastyczpy- go autorkę, mieszkającą w pobliżu Li- Przez marynarza Szweda, odkrytego dobrowolnie pracy tak uciążliwej dla na- Oto Silber zakupuje łódź we wsi verpoolu. Ta odpowiada chętnie na pyrównież dzięki listowi, przesyła tę no- tury otwartej, a która to praca mogła "arngete, położonej przy ujściu rzeczki tania. Wymienia obóz, w którym przebywa wine do Niemiec. [pociągnąć dla niego jak najprzykrzejsze jej mąż i mówi, że chodzi tu o W pamiętnikach swoich Silber po- skutki, gdyby został odkryty", gąsiennice". daje masę wiadomości o nastrojach An- Generał Edwards widać nic podziela To już było wskazówką. Po rozmowach glji i stosunku społeczeństwa do różnych zdania Tacyta, który już przed wiekami w kiubie z arlylerzyslami i kilku zagadnień i narodów. Nawiasem, myśl o Germanach napisał Genus mendacio in. oficerami o transporcie armal, Silber tworzenie Polski przez akt mocarstw natum" (naród urodzony Hamania) centralnych osądzą bardzo surowo. Pierwszy i ostatni rozdznb/ pamiętnika Silbera mają ten sam vlu)j Oj Siedząc nad rzeką przepływających wiadomości Silber dokładnie zdaje sobie sprawę z sytuacji. Widzi, jak oto- swoją przykrą nieraz czyzna!" W jej imię, WYZNAJE, czynił pracę.

10 0 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. PROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ POLSKIEGO RADJA. NIEDZIELA, 9 stycznia 936 r Sygnał czasu i pieśń Pod Twą obronę" Gazetka rolnicza" w o- pracowaniu St. Jagiełły Muzyka płyty ,50. Dziennik poranny Odczytanie programu na dzień bieżący Muzyka płyty Transmisja Nabożeństwa z Katedry Św. Jana w Warszawie. W czasie Nabożeństwa ipiewać będzie Chór Katedralny pod dyr. ks. prof. Henryka Nowackiego, Kazanie p. t. Była światłość prawdziwa" wygłosi ks. prof. dr. Kiciński Sygnał czasu z Warszawy, Hejnał z Krakowa Ze świata pracy" Czy praca dla zysku jest zjawiskiem społecznie niemoralnem? ' djalog przeprowadzi prof. Alfred Liebfeld Poranek Muzyczny z Łodzi na wszystkie rozgłośnie P. R. Wykonawcy: Łódzka Orkiestra Filharmoniczna pod dyr. Teodora Rydera i Pola Szmuklerówna (fortepian). W przerwie poranku około godz : Teatr Wyobraźni: Fragment słuchowiskowy z dramatu Juljusza Słowackiego Fantazy, czyli Nowa Dejanira" w opracowaniu i ze wstępem Jana Emila Skiwskiego z udziałem Aleksandra Węgierki Pomyłki" nowela Stefana Żeromskiego recytuje Juljusz Osterwa Koncert życzeń Muzyka pogodna płyty Poradnik turystyczno - sportowy dla robotników wygł. Ludwik Szumlewski Łamigłówki" dla dzieci podyktuje Henryk Ładosz Kwintet Arkadjusza Flatlo Cała Polska śpiewa koncert chóru męskiego Dzwon" pod dyr. Zygmunta Moczyńskiego (z Torunia) Muzyika taneczna w wykonaniu Małej Orkiestry P. R. pod. dyr. Zdzisława Górzyńskiego Migawki regionalne" audycja z Poznania Teodor Blumer: Suita taneczna op. 53 na flet, klarnet, róg i fagot. Wykonawcy: Kameralny zespół instrumentalny krakowskitgo Towarzystwa Muzycznego, w składzie: Jan Skawiński flet, Fr. Nierychło obój, Ferdynand Gemrot klarnet, Tadeusz Mucha róg i Michniewski fagot (z Krakowa) Powszechny Teatr Wyobraźni: Słuchowisko oryginalne Tadeusza Sygielyńskiego i Jerzego Waldcna p. t. Rekin 4 ' w wykonaniu Stefana Jaracza (wznowienie) : Zapowiedź programu na dzień nałtępny : Łódzkie wiadomości sportowe : Koncert reklamowy : Kącik humoru wesoła muzyka Co.czytać?" nowpśęi. beletrystyczne omówi Wacław Rogowicz. 20, Koncert solistów. Wykonawcy: Marja Mokrzycka śpiew, Zofja Adamska wiolonczela : Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego : Dziennik wieczorny : Na wesołej lwowskie) fali" , Podróżujmy": Rumunja a la fourchette" feljelon wygłosi Włodzimierz Popławski : Wiadomości sportowe ze wszystkich rozgłośni P. R : Muzyka taneczna w wyk. Małej Orkiestry P. R. pod dyr. Zdz. Górzyńskiego 23-OD Wiadomości meteorologiczne dla żeglugi powietrznej : Muzyka taneczna (płyty). AUDYCJE ZAGRANICZNE. Godz RZYM. Koncert symf. BUKARESZT Muzyka lekka. STRASBURG. Muzyka tan. 7.5 LENINGRAD. Koncert symfoniczny BUDAPESZT. Koncert z Konserwatorium. ANGLJA (Reg. Progr.). Koncert radioorkiestry WIEDEŃ. Muzyka rozrywkowa. Godz RADIO PARIS. Muzyka lekka. LE NINGRAD. Tristan i Izolda" opera Wag nera BRATISŁAWA. Koncert radjoorkiestry. 8.5 BUKARESZT. Muzyka jazzowa. ANGLJA (Nat. Progr.). Muzyka kameralna. HAMBURG. Muzyka lortepianowa. Godz WROCŁAW. Muzyka fortepianowa. 9.0 MONACHJUM. Tańce dawne f nowe. PRAGA. Muzyka lekka. BRATISŁAWA. Koncert fortepianowy b-dur Beetkovena. 9.5 FRANKFURT. Muzyka popularna STOCKHOLM. Muzyka angielska. _ 9.45 ANGLJA (Reg. Progr.). Koncert radjo-, orkiestry. Godz BEROMUENSTER. Wesela figara" opera Mozarta. HAMBURG. Wesoły wie Dział oficjalny Ł.Z.O.P.W. Komunikat Zarządu 3 z dnia 7 stycznia 936 r. czór. KRÓLEWIEC. Wieczór tańca. KO PENHAGA. Koncert orkiestry ł solistów. SZTUTGART. Wesoły wieczór. KOLONJA Barwny est świat. A R J A B A 8 Z K I R C E W Godz BRUKSELA (flam.). Cyrulik Sewilski-' opera Rossiniego BUDA TYTUŁ ORYGINALNY PESZT. Muzyka lekka BUKARESZT Koncert radlonrkiestry. Godz KOPENHAGA. Rosyjska muzyka lor tepienowa ANGLJA (Reg. Progr.). Z PAMIĘTNIKA KOCHANKI Koncert. WIEDEŃ. Koncert Chopinowski. (TAGEBUCH DER GELIEBTEN) BUDAPESZT. Koncert orkiestry. KOENIGSWUST. Nocna muzyczka, WIELKI ROMANS < SŁYNNEJ ARTYSTKI Godz KOPENHAGA Muzyka taneczna. ROSYJSKIEJ 23.5 WIEDEŃ. Muzyka taneczna. 23,45 PARIS P. T. T. Muzyka taneczno. Beleco głośnik C v S i'ml C$ Ostatni dzlefil typu 00 najlepszy i na j tańszy, słuchawki, kondensatory wypróbowanej jakości. Żądajcie wszędzie Sprawa pragmatyki służbowej Sprawa nowej pragmatyki dla pracowników samorządowych jeszcze ni e jest ostatecznie załatwiona. Po konferencji, jaka odbyła się w ministerstwie spraw wewnętrznych z udziałem przedistawicieli organizacyj pracowniczych; j związki samorządu postanowiły opracować własny kontrprojekt pragmatyki, służbowej i przedstawić go w ministerjstwie spraw Wewnętrznych. W związku ż tern, jak się dowiaduje t my, na dzień 9 lutego zwołany został do ; Warszawy ogólnopolski kongres praco- ;ników samorządowych, który zajmie sie j uchwaleniem własnego projektu. Na kongres ten wyjeżdża z Lodzi delegacja w składzie 0 osób. (i) IKP Skody, a w Świętochłowicach walczyć Francteyf;a-. r <-~'-\?.'abc. przez lekarzy będzie Warta poznańska z mistrzem Ślqsha i IKB. Nas interesuje specjalnie mecz warszawski, W uzupełnieniu komunikatu Nr. 58 Z dnia w którym toczyć się będzie walka o tytuł vlre 8.XII. 35 r. podaje się do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie ŁZOPN odbędzie się w sali Kik nil CZY PRACA DI.A ZYSKU JEST ZJAWISKIEM Rady Miejskiej m. Łodzi (Pomorsku 6). Gdyby walne zgromadzenie nie zostało u- kończone w sobotę dn r., dalszy jego ciqg odbędzie się w dniu w godzinach SPOŁECZNA. N&NORMALNEM, porannych.. Karze się Bornsztajna Falka (Sztern Gwiazda, Pabianice) 2-miesięcznq dyskwalifikacji? od dn do dnia oraz pozbawieniem prawa piastowania mandatu kapitana drużyny na przeciąg dwu lat za przewinienia na zawodach Sztern Makabi w dr>. 6.VII. 35 i świadome wprowadzenie w bł;id sędziego zawodów. ( 24u). 2. Skreśla się z ewidencji kar Szternfeldowi Moszkowi (Sztern Pabianice) karę, nałożoną komunikatem WG i D Nr. 54 pkt. h z dnia 8.V. 935 ze względu na to. iż wymiar kary nastąpił wskutek świadomego wprowadzenia w błqd sędziego zawodów przez kapitana drużyny. Skreślenie kary następuje na podstawie dochodzenia, ustalającego brak winy Szteruiclda. N i e w e z m ą u d z i a ł u w igrzyskach olimpijskich w Niemczech Z wiązek; Makkąbi Polsce., zwrócił się do Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich z prośbą o zwolnienie sportbwców żydowskich od udziału w Igrzy- Jskach Ołimpojskich w Garmisch Partenkirchen i Berlinie. W obszernie umotywowanym memoriale Komitet Centralny ZŻTG Makkabi wskazuje na sytuację zawodników narodowości żydowskiej, którym przypaść może w udziale obowiązek bronienia barw Rzplitej w Niemczech. Między innemi czytamy w memorjale, wystosowanym do PKIO następujący ustęp: Respektując w całej pełni szczęście honor, jakie dają zawodnikowi prawo i serskic Polski. W Warszawie o ":odz. 2-ej południe w gmachu Cyrku zmlcrzq się ósemki mistrza Polski. Pięściarze łódzcy udali się do Warszawy Jeszcze wczoraj w godzinach popołudniowych w składzie: Szwed, Bartniak. Snodcukicwlcz, Wożniakicwlcz. Banaslak. Chmielewski, Pietrzak. Pierwotna komblnacla odnośnie przesunięcia Bartniaka do wagi mus/.ej u- padła wobec trudności na Jakie napotkał Banulak przy duszeniu" wagi. W wadze ciężkiej oddadzą łodzianie prawdopodobnie punkty wal cowerem. DsiS mecz piłkarski Austria Hiszpanja W Barcelonie rozegrany zostanie w dniu dzisiejszym sensacyjny mecz piłkarski między reprezentacjami Hiszpanii Austrii. Fachowcy liczą się poważnie ze zwycięstwem drużyny Zamorry. Przebieg spotkania transmitowany.będzie przez radiostację wiedeńska. Hokeiści rumuńscy przegrywają na Śląsku KATOWICE, 8 stycznia. W sobotę wieczorem odbył się w Katowicach, na sztucznym torze, międzynarodowy mecz hokejowy pomiędzy mistrzem Rumuuji Telephon Club a reprezentacja Śląska. Zwyciężyła reprezentacja Slqska 3: (:0, :0, ul- Gra była żywa, ostra I bardzo interesująca. Rumuni przeważali przez cały czas, ule umieli Jednak te] przewagi wykazać cyfrowo. Scdzl6wqł p. Trypko. Widzów około 600., "' : ' <ltl lśłt'j > " - '.< 'p"jt/))"}, Japończycy przegrywa,ą Praga, 8 stycznia. Japońska reprezentacja olimpijska w hokeju lodowym rozegrała w piątek mecz w Pradze z reprezentacja Czecho Słowacji. Wygrali czesi w wysokim sto sunku 0:3 (:, 4:, 5:L Błyskawiczny nokaut Louisa Chicago, 8 stycznia. Joe Louis znokautował w pierwszej rundzie boksera Retzlaffa w meczu, rozegranym w Chicago. reprezentowania barw Rzeczypospolitej, '^KaKawKifcMBiBBBBBBBBBBBBBBBBBB» uznając, że obowiązek startowania w. B Igrzyskach Olimpijskich jest najwyższem, m odznaczeniem, jakie sportowca spotkać może, pozwalamy sobie jednak zwrócić uwagę WPanów, że dla sportowca żydowskiego udział w zawodach w Berlinie, Wycieczka do Austrji 26 styczn'a zł. 95, Wycieczka do Arsglji 5 III lego zł- 40 czy Garmisch-Panterkichen, jest PASZPORTY ULGOWE równoznaczny z jaskrawem znieważeniem jego godności ludzkiej i narodowej". Skoda-I.K.P. i Warta I KB. W dniu dzisiejszym rozegrane zostaną ijwa dalsze spotkania o drużynowe mistrzostwo bok CZOŁOWY PRODUKCJI AUSTRJACKIEJ GABINET W O! FILM LIII DARVAS - REŻYSEPJA: H. KOSTERLITZA MUZYKA: P. ABRAHAMA WKRÓTCE W KINIE 99 G J FIGUR D DO CZECHOSŁOWACJI, PALESTYNY I WĘGIER. Ul. PIOTRKOWSKA 8 I 65 Tel IBBBBnnBKDHI&MBBaiSISnntaBBlRBlIlHOBI HANS JARAY - SZ3KE SZAKALI = i ś o g. 2 l 2 2 poranki K O W Y C H wszystkie miejs.a S I N O ' tftitffe W B Na pozostałej 09 K I I III seanse s Tj j sfcfyy? JH Ceny miejsc od I y. Kobiety w ckv<y muszą się starać o usuniecie knżdogo zaparcia stolca przez używanie rnt"m'nei wody gorzkie) Niedawno w Jediicm z pism ukazał się artykuł, którego aut r jest zdania, że właścicic' Warsztatu pracy nie powinien myśleć o zysk^ lecz o pracy dla dobra całego społeczeństwuże praca tu polegać ma na dążeniu d9 pomnażania ogólnego dobra społecznego, nie zaś <J osobistego bogacenia się. Wynikałoby z tego, że Jeżeli ktoś pracui dla zysku materialnego, postępuje ze społecznego punktu widzenia niemoralnie, bo sprzecznie z pojęciem dobra społecznego. Ale, czy ' l t czywiśćie tak jest? Niezmiernie ciekawy teo problem będzie tematem nicclziclnel rozmowy przed mikrofonem łódzkim Polskiego Radja J między inż. Alfredem Liebfeldem a Jednym i i go współpracowników. Rozmowa ta nadana zostanie w ramach audycji Ze św akt pracy" o godz RADJOWY PORANEK MUZYCZNY Z ŁODZ' NA CALA POLSKĘ. Niedziela, dnia 9 stycznia, przyniesie o g ' dżinie 2.5 Poranek Symfoniczny w wykonaniu Łódzkiej Orkiestry Filharmonicznej po dyr. Teodora Rydera, Program koncertu skl da się z utworów niezwykle efektownych, 8 mianowicie: z uwertury Phaedra" Massc nefa, z Tańca szkieletów" Saint-Saens którego źródłem powstania były wiersze Henr' Casariś'a, poematu symfonicznego Les. prelu des" Liszta i uwertury do bohaterskiej opery Kicnzi" Wagnera, łqczqcej 'plerwjajśtki frane"' sklej opery konwencjonalnej z osobista uuw wagnerowska. Solistka tego wieczoru będzie pianistka Po'J Szmuklerówna, która odegra koncert G-ni' Saint-Sacnsa, przeznaczony zrazu na piano pedakier" czyli fortepian w rodzaju organów- Koncert ten nadany zostanie z Łodzi r.» wszystkie stacje polskie. SEN ZIMOWY BUREGO MISIA". W poniedziałek dnia 20 stycznia o god' 8.30 Rozgłośnia Łódzka nadaje dla dzieci P 0.' gadankę przyrodnicza p. t. Sen burego Misia którq wypowie p. Stanisława Aletowa. WYPEŁNIAJCIE ANKIETĘ PROGRAMOWA W ostatnich dniach Biuro Studiów Polskiego l?adja rozpisało wśród radiosłuchaczy al' kietę, która ma zorientować dyrekcje progr^ r mowq co raujosluchacz pragnqlby słyszeć, czego nie chciałby widzieć w programach r» djowych. Ankieta ta ma tern wjeksze znacz 6 ' nie,, że wynik Jej będzie podstawa nzy op ra ' cowaniu przyszłego programu Polskiego Rad'" 'ormularze do wypełniania ankiety wszy' cy radjosluclncze mogq otrzymać bezplat lie xv następujących miejscach: Księgarnia Selo"" 3 Piotrkowska 49. Firma Philips Piotrk iwsk 9 Nr. 3, Firma Ritt Nawrot. Firma KiinC beil Piotrkowska 60, Przedstawiciel "i"' stwowych Zakładów Tele- i Radiotechriicrlj' '' inż. Jan Zahokllcki Aleje Kośeius :ki 53. Grand Nowa gwiuzda w filmie oraz R & B E & t l Kino TAS?IŁ3>r Melodia Wielkiego M a s W Film Zrealizowany nrzv współudziale n.-, i\v.\ i' ; n''' szych Icninpo'yiorńw I laneerzy świuln..ledynn HR -"tffai '-a >oi«0s6. PORANKI 3ileły wohicrj v:cj5cia nieważne

11 Kraj opanowany przez bandytów Dziesięć tysięcy bezczelnych gangsterów rządzi w Stanach Zjednoczonych. Bandyci opłacają sędziów, policję, straż więzienną i t.d. W Bostonie, nakładem Little, Brown &nd Co.,.ukazała się książka C.R. Coopera, znanego amerykańskiego reportera kryminalnego i sądowego, pod tytułem: Ten thousand public ennemies" '..Dziesięć tvsięcy wrogów publicznych). wości amerykańskiej zastanawia się nad przyczynami tak zastraszającego rozwoju przestępczości w Ameryce. Ustala przedtem jeszcze, że owych dziesięć tysięcy wrogów publicznych jest w stałym kontakcie z trzema milionami małych złoczyńców. Ranny bandyta zawsze znajdzie lekarza, który go w tajemnicy opalrzy, zawsze znajdzie fryzjera, który go ogoli, ostrzyże i zmieni rysopis poszukiwanego listami gończe- Ma szerokie stosunki w całym świecie trzech miljonów małych złoczyńców. W nieustalony sposób do jego celi dostaje się wszystko, czego więźniowi potrzeba do ucieczki. Underhill przepiłowuje kraty, opuszcza się po linie na dół i ucieka. Karol Lindbergh opuścił Stany Zjednoczone, nietewny życia swego drugic- Policjanci gonią za nim, są na jego tropie i docierają aż do jego rodzinnego K f " synka. Z typowym dla tamtejszych miasta. W walce na karabiny maszynowe zostaje zabity przechodzień, jakaś stosunków brakiem skrupółów w doborze środków reklamowych, żerują: nu ml, garażystę, który wypożyczy samochód opancerzony i... adwokata, który Bogu ducha winna kobieta. Wreszcie ten tej prawdziwej tragedji amciykaiisl-.icj Marlena Dietrich, gdy się ujrzaia bez bez wahania przyjmie skrwawione pieniądze, podejmie się opłacenia dozor wielki gangster" zostaje znów ujęty. kontraktów bez powodzenia w Ameryce, ruszyła w ślady bohatera, oćw.uców, sędziów i przysięgłych. Siedzi w więzieniu w Mac Alester, ucieka stamtąd znowu, rozbija swą kwaterę generalną w hotelu w miasteczku Wichlta w Kansas. Numerowa zauważa, że czując wszem wobec, że i ona zupełnie tak samo jak Lindbergh, bo przecież Jeden z wielu gość ma w swym pokoju ręczny karabin maszynowy i donosi o tem policji. jest równic jak i on wielka" musiała wyjechać z Ameryki w lęku pr?.cd kici Coppcr przytacza dzieje Wllbura Underhilla bandyty, którego sława"' do Wywiadowca puka do drzwi pokoju Un- rupperami, którzy zawzięli-się na jej córeczkę. Europy, całkiem niezasłużenie zresztą, derhilla. Zbrodniarz kładzie go trupem nie dotarła. na miejscu i próbuje uciekać. Zostaje Te dwa fakty, jeden powstały na tle aresztowany i znów dostaje się wielkiej tragedji wielkiego człowieka, a Jak większość zbrodniarzy amery d ; J drugi, będący tylko marnein naśladow kańskich stał się Underhill bandyta j więzienia nlctwcni kabotyukl mówią same zaprzez lenistwo. Wyszedł Z uczciwej rosiebie. W Ameryce nie może się czuć dżiny górników. W Oklohamie, gdy miał więźniami z bronią w ręku,która znów W roku 933 z dziewięcioma współ obywatel spokojny: władza jest słaba, 7 lat, po ukończeniu szkoły powszechnej, uzna! za o wiele mniej wyczerpu do ich celi wywalcza sobie Underhill niewiaoomo w jaki sposób dostała się skorumpowana: bezpieczeństwo jest żadne. jąc : handlowanie zabronionym podówczas alkoholem, niż pracę w kopalni. zabójstw rozlewu krwi. Jest bezlitosny swobodę i rozpoczyna prawdziwą orgję Temi właśnie sprawami zajmuje się doskonale poinformowany C. R. Cooper. w mordowaniu policjantów, kasjerów, ' Liczba dziesięciu tysięcy wielkich Przestępców jest minimalna. Druga liczba trzy miljony małych złoczyńców - jest również obliczona najniżej, i popiera ją Cooper danemi statystycznemu Pochodząccmi ze źródeł urzędowych. Te trzy miljony obejmują tylko tych ludzi, którzy odpowiadali za naruszenie jednego z artykułów kodeksu karnego. Bandytów, uwolnionych z braku dowodów, przestępców, którzy potrafili się wymigać" od odpowiedzialności, ludzi skazanych za winy honorowe" (zabój-.stwa przypadkowe, zadanie ciężkich ran Przez przypadek, wypadki samochodowe i i. d.) w tych niema. trzech milionach Państwo w państwie Zacznijmy odrazu od... środka. Posłuchajmy, co pisze znany i dobrze poinformowany dziennikarz o instytucjach i wymiaru sprawiedliwości w Ameryce. Wszyscy pili i wszyscy kupowali przemycane trunki. Nie było w tem nic zdroż nego. Bardzo rychło doszedł młody botleger wraz ze swymi kompanami do wniosku, żc taniej byłoby, gdyby się alkohol kradło, niż kupowało. Po kilku udanych kradzieżach, występuje Underhill na czele bandy, atakuje samochód konkurentów i rabuje im cały transport wódek. Zostaje po tem ujęty. Ma jednek dopiero 9 lat. Dostaje się na dwa lata do więzienia w Jefferson City. Sprawuje sie w więzieniu tak poprawnie, jest taki pokorny, szczególnie, gdy przyj chodzi' kapelan, że już po kilku miesiącach, jako rokujący wielkie nadzieję na poprawę zostaje przedterminowo zwolniony. (Tc przedterminowe zwolnienia stosowane są zwłaszcza w stosunku do najgroźniejszych, a więc najbogatszych bandytów bardzo szeroko we wszystkich stanach). Po opuszczeniu więzienia, tego uniwersytetu przestępstwa Underhill do-, staje się już do wielkiej bandy starych Jakc sprawozdawca w setkach pro- j K a n K S t Crów i wraz z nimi wchodzi na cesów, przekonałem się, że w obliczu naszych praw, przedewszystkiem naszej Procedury sądowej, ambicją wielu adwokatów nie jest chęć diopomożenia sprawiedliwości, lecz pragnienie ukrócenia jej wszelkiemi sposobami. Znałem Welu adwokatów nieskończenie bardziej godnych pogardy, niż oskarżeni, których bronili. Miałem do sędziów zaufanie. Początkowo bolałem, gdym widział niektórych z nich w przyjacielskiej pogawędrce z eskrażonymi. Po pewnym czasie Przejrzałem i dowiedziałem się, że pieniądze odgrywały wielką rolę w tych niezwykłych przyjaźniach. Zrozumiałem również, dlaczego niektórzy dozorcy więzienni, zarabiający po 50 dolarów niicsięcznie, mogli posyłać swych synów na wyższe studia. Przecież nieraz Przeniesienie gangstera z jednej celi do drugie} kosztuje w więzieniu do 500 dolarów! Entuzjazmowałem się odpowiedzialna i ciężką pracą detektywów, a przecież dziś wiem już, gdzie się często podziewają skradzione obywatelom pieniądze. Jeden z agentów chwalił się wo- "ec mnie nie bez dumy, że skręcił" do 8 hi tysięcy dolarów od bandytów, jakich ^ toku swej karjery aresztował. Wywiadowcy nie uważają tego wcale za kr adzież. Zawierają poprostu układ" z Przestępcą: obiecują mu dobrego adwokata, dzielą się skradzionemi pieniędzmi nim i z adwokatem i ponadto starają s 'e podczas przewodu sądowego, by o- s karżoucgo za bardzo nie sypać". drogę rozboju i mordu bez pardonu. Bie^ rzc udział w napadzie, na bank, jeden i drugi. Za trzecim razem, gdy nie dość szybko strzeli! do kasjera, ciężko ranny kasjer udziela przed śmiercią policji dokładnego rysopisu zbrodniarza, I Undehill znów dostaje się do więzienia Tym razem z wyrokiem na długie lata. Ale Undelliill nie jest już dzieckiem. ludzi zamożnych, których napada z zuch wałością bezgraniczną. Najdoświadczeńsi policjanci są wystraszeni i zupełnie bezradni. Underhill zdobywa przydomek Postrcah.il trzech stanów". W sprawę wdaje się wreszcie rząd Waszyngtoński i posyia na pomoc policji stanowej najzdolniejszych wywiadowców federalnych. Wspólnemi siłami organizują policjanci olbrzymią obławę. Osadzają Underhilla i jego kompanów w. małym domku na wsi. Oblężenie trwa aż do toj chwili, w której zabrakło bandytom naboi. Underhill padł pod kulami amerykańskich stróżów bezpieczeństwa publicznego. Political bosses Cooper kładzie szczególny nacisk ua to, że iustorja Underhilla jest wla^iy typowa. Takie same były dzieje Diliingera, Baby-Face" (Nelsona o dzi;-i :» cci twarzy") Franka Nasha, i wielu innych najgroźniejszych przestępców, którzy rozwinęli się w specjalnie dla zbrodni przychylnej atmosferze Ameryki, w obliczu łagodności władz więziennych, zawsze skorych do przedterminowego uwalniania więźniów, w wiecznych niesnasek między policjami stanów a policją federalna i w nieposkromionym dotąd zupełnie trzymilionowym świecie złoczyńców, których macki sięgają od najniższych do najwyżej postawionych Wreszcie w toku lat mej pracy straceni jeszcze jedną iluzję, tę mianowicie, jakoby trzeba było być -aż nadczło Miliony robotników, zatrudnionych przy upra wie I zbiorach bawełny będą zagrożono przez Dickiem, by iteiec z naszych potężnych i t q nowa maszynę. Na próbach, któro odbyły rle w Arizonie, zebrała maszyna w clagu gogdy Więzień". dżiny 600 kilogramów bawełny, podczas robotnik zbiera 45 kg. w ciągu dnia. Autor tego dokumentu o obyczajo osobistości w sądownictwie, w prokuraturze, więziennictwie i t. d... Nic w tych jednak krwawych wyczynach morderców, nie w tych walkach z policją nie do pomyślenia w warunkach europejskich, tkwi sedno przestępczości amerykańskiej, tej przestępczości, której uląkł się największy bohater Ameryki i jeden z pionierów postępu ludzkości Karol Lindbergh. Honor narodu amerykańskiego wystawia na największy szwank przestępca ukryty, działający z całym spokojem; przestępca, otoczony opieką działaczy politycznych i sam poniekąd zbrodniarz w Imię polityki". W Ameryce więcej niż gdziekolwiek indziej polityka nie jest walką poglądów, ani nawet stronnictw, a walką pomiędzy dwiema machinami, sypiącemi złotem republikanami i demokratami. W samorządach walki dochodzą do takiej zaciętości, a ludzie tak otwarcie wyciągają ręce po pieniądze od agentów jednej lub drugiej strony, że spokojni i uczciwi o- bywatele ani w kampanii wyborczej, ani nawet w głosowaniu udziału nie biorą. Działają t. zw.' political bosses" szefowie polityczni, ludzie bez czci i wiary, gangsterzy najgorszego gatunku, którzy robią" wybory. Ponieważ wybiera się równiei sędziów a w każdych wyborach political boss musi odegrać wielką rolę tedy wybrany sędzia ma zobowiązania wobec bandyty, któremu zawdzięcza swe stanowisko... Pclitical boss zaczyna od tego, że za pośrednictwem racketeeers jakby naszych tasiemkarzy'', ale oczywista doskonale zorganizowanych i działających nie na rynkach, a w śródmieściu, wśród właścicieli największych magazynów! fabryk -- ściąga haracz od wszystkich, kogo można złupić, otwiera domy publiczne i, lako działający w imię nakazów zgóry" I dla dobra aż kraju zmusza do milczenia miejscową policję. Ci ludzie umieją się dobrze maskować, mają emisariuszy, którzy za nich działają, a są tak mocni, że gdy któreś pismo rozpocznie przeciwko nim kampanię, sami kupcy przychodzą do wydawcy i proszą go, by zaniechał akcji, która im tylko straty przynosi i życie czyni nlepewnem. Bandyta dyktator Książka kończy się wyliczeniem kilkunastu dat z życia niejakiego Johny Lazia, dy kii (tira Kansas City. Po kilkunastu sprawach karnych, przeważnie uniewinniany, raz zwolniony na słowo z więzienia, po kilku miesiącach, nie bacząc na karę czterech lat, wreszcie w roku 97 za włamanie skazany na 2 lat ciężkich robót i znów zwolniony po 8 miesiącach i 7 dniach (!) został Lazia political bossem Kansas City. Dziesiątego lipca 934 r. zabity został na ulicy kilkunastu wystrzałami z ręcznego karabinu maszynowego przez nleujętego dotąd sprawcę. Tacy ludzie jak Lazia, którego wielkie miasto tolerowało przez kilkanaście lat, jako swego pana i władcę to są główne czynniki zła, przed któremi u- cieka z Ameryki je] duma i je] chwała Karol Lindbergh. Hauptman nie został jeszcze stracony. Operetkowa" jak ją nazywa słusznie Cooper procedura dopuszcza do coraz nowych scen w więzieniu, aranżowanych przez adwokatów Hauptmana, by rzekomo wzruszyć, czy nawet poruszyć opinję publiczną za człowiekiem którego zbrodnię sąd uznał za udowodnioną. Główni świadkowie w procesie Mauptmana z dr. Condomem na czele dostali w swoim czasie engegement do musie hallów, teraz dr. Condom ukrywa się... Ucieczka Lindbergha, dziesięć tysięcy wielkich i trzy miljony małych przestępców, sama nawet książka Coopera wywołały pewną reakcję w Ameryce, ale stanowczo za słabą jak na to, co się w tym rzekomo przodującym kraju dzieie... JSP.

12 Kurjer Handlowo-Przemyslowy REPUBLIKA" z dnia 9 st uc znia r. Dział gospodarczy teł Podatek przemysłowy od obrotu raz od obrotów samoistnych przedsiębiorstw Z kolei omawiamy zmiany wprowadzone do przepisów normujących. 2. PODATEK PRZEMYSŁOWY W szeregu informacyj podawano już tutaj zmiany stawek według styczniowego dekretu. Ze względu na ich znaczenie przytaczamy je raz jeszcze w uproszczonym szemacie na końcu niniejszego artykułu. Nowe stawki cechuje: komasacja obciążenia obrotu, ponieważ jak wiadomo równocześnie skasowano wszyst kie dodatki do podatku obrotowego, niejszych zmian przepisy o zryczałtowaniu podatku a również przepisy o scaleniu podatku od wszelkich rodzajów faz i obrotów. Jedne i drugie zachowały dotychczasowy charakter przepisów blankietowych, których treść wypełnia ministerialne rozporządzenie. wykonywania robót posiadających świadectwa przemysłowe I-ej, II-ej, III-ej, lv-ej i V-ej kategorii przemysłowe). 5) 3 proc. od obrotów przedsiębiorstw prze- ' mysłowych pracujących zarobkowo, a wykupu- i jacych świadectwa przemysłowe lej, II-ej, III-ej iv-ej i V-ej kategorii przemysłowej. i 6) 2.5 proc. od obrotów przedsiębiorstw eks Suma sumarum reforma podatku pedycylnych, przewozowych i komunikacyjnych obrotowego ma raczej charakter techniczny. Jak powiedziano już, w pierwszej linji upraszcza technikę wymiarową. Dr. A. Z. Podatek obrotowy lekerzy i adwokatów Nowe stawki podatku obrotowego ogłoszofl w numerze 3 Dziennika Ustaw obowiązują i lż poczynając od stycznia r. b. Wszelkie zalicz kl wpłacone na poczet tego podatku będa obli czone według nowych stawek. Co słę tyczy lekarzy I adwokatów, opłacających podatek obrotowy, nowa stawka wynos' obecnie 3 procent od obrotu rocznego. Wynosi to o 0,2 preent wlęce] niż wynikałoby z ary' metycznego zesumowanla podstawowego poda' ku dawnie) pobieranego wraz z dodatkami, st uowiacemi obecnie jedna całość z podstawowa stawka. mysł, miarodajne jest najłatwiejsze prak- mysłowych pracujących na rachunek własny o-'slac do 25 każdego miesiąca, tycznie, bo obiektywne, kryterjum: ka- > = = tegorja świadectwa przemysłowego. Zarówno dla handlu i dla przemysłu miaro dajne jest więc obiektywne kryterjum prowadzenie czy nieprowadzenie ksiąg. Waga tego momentu, zgodnie z dawno przejawiającą się tendencją naszego ustawodawstwa podatkowego, staje się coraz większą. To - co powiedziano razem komasacja stwek i obiektywizacja kryterjow wymiarowych stanowi niewątpliwie uproszczenie podatku obrotowego. Więk sze jednak bodaj uproszczenie' dla urzęd nika wymierzającego, aniżeli dla płatnika płacącego podatki. Dla płatnika nasuwa się przedewszystkiem pytanie czy per saldo płacić będzie więcej czy mniej? Słusznie przytaczano na szeregu przykładach, iż podatek będzie naogól równy, albo trochę mniejszy przy porównaniu z dotychczasowym. Dla niektórych jednak przedsiębiorstw nowe stawki są wyższe aniżeli suma. dotąd płaconych oddzielnie a obec nie skomasowanych, świadczeń. Z ważniejszych zmian wymienić jeszcze należy zwężenie wypadków, w których wolno bez odrębnego świadectwa przemysłowego prowadzić sprzedaż produktów własnego wyrobu. Odtąd przywilej ten służy tylko sprzedaży dokonywanej w tym samym lokalu, gdzie mieści się zakład przemysłowy. W stosunku do istniejącego stanu rzeczy jest to w wielu wypadkach dodatkowe obciążenie, nie mówiąc już o tern, że wąska interpretacja pojęcia tego samego lokalu" niejeden może kłopot przysporzyć. Mniej doniosłe są zmiany przepisów o zaliczkach na poczet podatku, wśród których należy zwrócić uwagę na nowe normy dla nowopowstałych przed siębiorstw nieprowadzących prawidłowych ksiąg. Wreszcie przeredagowano bez istot- Sekcja handlarzy bawełną Przy Stow. Kupców m. Lodzi powstała sek cja Importerów bawełny I odpadków bawełnianych. Zadaniem nowel sekcji będzie podejmowanie Interwencji, zmierzających do ułatwienia importu surowca bawełnianego oraz obrona Interesów handlarzy bawełny. Rekordowe zbiory bawełny w Rosji Donoszą z Moskwy, że w roku 935 zebrano w Z.S.R.R. 5 I pół miliarda pudów zboża, czyli, znacznie wlęce] niż w latach poprzednich. Zbiory bawełny zwiększyły się w stosunku do roku 934 o przeszło 0 milionów pudów; do dnia stycznia 936 r. zebrano 33.5 miljonów Rozszerzenie obowiązku księgowości Wkrótce ukazać się ma odpowiednie rozporządzenie W niedługim czasie oczekiwać nale-jtwa nowopowstające zaliczone będą do źy rozporządzenia ministerialnego, roz- prowadzonych w większym rozmiarze, szerzającego zakres przedsiębiorstw! o ile będą wykupywały ^ ^ ^ ' j ^ M prowadzonych w większym rozmiarze,' przemysłowe na podstawie rozdziału ^] 'laufctmie^dla ek^n^rtii^/osidego a tern samem obowiązanych do prowadzenia ksiąg handlowych. Rozporządzenie powyższe za kryterjum przedsiębiorstwa prowadzonego w większym rozmiarze przyjmie przypuszczalnie obrót w wysokości 00 tys. zł. Przedsiębiorstwa te zaliczone będą do 2-ej kategorii handlowej. Przedsiębiors- Uzależnienie zezwoleń przywozowych od terminowego płacenia podatków ćiędzie temitem obrad komisji międzyzwiązkowej Wiadomość nasza o zarządzeniu mi j i nie hamowało działalności firm impor nist. skarbu, nakładajacem na importerów artykułów reglamentowanych obowiązku przedstawiania zaświadczeń właściwych władz skarbowych, iż dana firma regularnie opłaca podatki i nie ma żadnych zaległości wywołała wśród kół zainteresowanych zrozumiałe poruszenie. Było ono tern większe, iż o zarządzeniu powyższem nie zostały poinfomowane organizacje gospodarcze, bowiem Zw. Izb Przemysłowo-Handiowych 'wszczął kroki, zmierzające do jego uchylenia względnie modyfikacji. Sprawa ta omawiana będzie 2 b. m. na posiedzeniu międzyizbowej komisji skarbowej, która opracuje w tej kwe stji wnioski dla min. skarbu i min. przemysłu i hand'lu. Wnioski te będą zdążały do takiego ujęcia omawianego zarządzenia, by w praktycznem zastosowaniu wykluczało wszelkie dowolności ków Ida opornie, lak również zobowiązanie wekslowe nie została w terminie wykupywane. Eksport wyrobów jedwabnych 7) 6 proc. od obrotów przedsiębiorstw korni sowych i pośrednictwa handlowego, oraz pośredników handlowych. Do stawek powyższych nie dolicza się żadnych dodatków. Stawki przewidziane W p. " i w p.,.3" sto STAWKI PODATKOWE. suja sie wytycznie do obrotów przedsiębiorstw ).2 proc. od obrotów towarowych osiagnię- handolwych, uzyskanych ze sprzedaży towarów Farbiarsfwo zaroiakowe a mianowicie, dodatki na rzecz Samorzą tych przez przedsiębiorstwa handlowe, skupu za bez przerobu. Obroty przedsiębiorstw handlowych uzyskane ze sprzedaży towarów, po ich rozpoczyna sezen z du emi du, dodatek 5 /o-owy a także podatki jwodowego i samoistne przedsiębiorstwa wyko obrotowe sensu largo opłaty Stcmplo-! dywania dostaw przy prowadzeniu prawidło przerobieniu opłacajq podatek według stawki,9 i proc. trudnościami wych ksl.ng handlowyhc we od faktur, umów i kwitów; 2).5 proc od obrotów przedsiębiorstw przeprzez myślowych, pracujących zarówno na rachunek TERMINY WPŁACANIA ZALICZEK. go kształtnie się obecnie niekorzystnie. Uruclio Sytuacja łódzkiego farblarsłwa zarobkowe uproszczenie systemu poboru zmniejszenie nadmiernie już ostatnio W Przedsiębiorstwa przemysłowe kategorii od, a s n y> i a k ' zarobkowo, a wykupujących świarozblldowanej ilości kateporyj stawek l P rze ny s 'owe 6-cj, 7-ej i 8-ej kategorjl 6-ej wdól i handlowe od 3-ej w dół whmy wpła mienie w dziale tym jest niewysokie, aczkol t w a ymi-ina krvrprł«w slnsnu/niiln srawok'i z^ P r m. y s, o w e i c a ć z a l l c z k l n a - Poczet podatku obrotowego do wiek normalnie produkcja letnia powinna slq zmiana Kryterjow stasowania stawek. j 3) I > 7 p r 0 C i o d o b r o t ó w ( 0 w a r o w y c n osiągnie- 5 czerwca za pierwszy kwartał, do 5 sierpnia Już tuta] rozpocząć na szersza skalę. W dziale W szczególności O ile Chodzi O handel tych przez nleprowadzące prawidłowych ksiąg za drugi kwartał, do 5 października za trzeci farbowania materiałów, farblarnle czynne a odpadło rozróżnienie sprzedaży hurto- handlowych przedsiębiorstwa handlowe, przed- kwartał i do 5 lutego następnego roku za czwar wej i detalicznej, nasuwające w prakty- i^t 5^ przeważnie 4 dni w tygodniu. W dziale farbowania przędzy od 2 do 3 dni w tygodniu. Pro- 3 s, klipi ^wolowego oraz samoistne ty kwartał ce niejcciną truanosc. u ue cnouzi o prze, przedsiębiorstwa wykonywania dostaw. Przedsiębiorstwa przemysłowe id do 5-e 4 ),, 9 p r o c. o d o b r o, o w pizc( islęblorstw prze kategorii i handlowe i 2 płaca zaliczki co mie- ' ducencl zwracała uwagę na niespotykane Ju od dłuższego czasu, bardzo ciężkie inkaso n tym rynku. Zarówno spłaty otwartych rachuti' Jak wiadomo, łódzki przemysł włókienniczy wykorzystuje sytuację wy I p., kat. 2 część 2, lit. a taryfy sta-j Obecnie dowiadujemy się, iż jedna t nowiącej załącznik do art. 23 ustawy większych łódzkich fabryk tkanin jed- 0 podatku przemysłowym. jwabnych i sztuczno jedwabnych przed Omawiane rozporządzenie przewi- \ i, k u. y^. t ( K n i :, l ' i s w? i c h P r z e i ' a u a ~ a...., stawicieh do kilku krajów celem nawia dywać będzie również współdziałanie i a k ( ) n t a k t u z t a m tejszemi kupcami, terskich. Celem zarządzenia jest jak wiadomo uzależnienie udzielania zezwolań przywozowych od punktualnego wpłacania podatków i braku jakichkolwiek zaległości podatkowych. Takie u- jęcie kwestji wymaga bardzo dokładne go sprecyzowania warunków, od których uzależniono będą zezwolenia importowe rozstrzygnięcia wszelkich mogących nasunąć się wątpliwości. Jedną z bardzo poważnych wątpliwości będzie np. kwestja zaległych podatków, których płatność została odroczona i rozłożona. Również sprawa odwołań podatkowych, przesunięć terminów płat ności i t. p., jako ściśle związana z kwe stją zaświadczeń władz skarbowych, wymagać będzie dokładnego omówienia i sprecyzowania w zarządzeniu mii.isterjalnem. Bawełna dla przedsiębiorstw nakładowych O zmianę instrukcji w sprawie kontyngentów niskocelnych Jak już swego czasu donosiliśmy, na podstawie instrukcji dla urzędów celnych z kwietnia 934, firmy przemysłowe, które nie posiadają przędzalni, a które oddają bawełnę do przerobu przędzalniom zarobkowym,'' nie mogą uzyskać zniżek celnych przy przywozie surowca. Nie mogą one również nabywać bawełny w firmach handlowych, które korzystają z kontyngentów niskocelnych, jedyną więc pozostającą im droga jest sprowadzanie surowca za pośrednictwem przędzalń zarobkowych, co znów koliduje z charakterem działalności zarobkowej.' Doniedawna instrukcja powyższa nic centnarów wyższe nit w roku 934 I wynosiły j była zbyt ściśle przestrzegana, ostatnio 40 miljonów centnarów. "jednak rygory w tym względzie zosta- Izb Przemysłowo-Handiowych z sąda-, 0 raz uzyskania ewentualnych zamówień. mi rejestrowemi. Z otrzymanych od przedstawicieli wiadomości wynika, iż pertraktacje s3 na dobrej drodze, należy więc spodzie wać się wznowienia eksportu branży jedwabił łan ej, który od kilku lat, spowodu niemożności konkurowania 2 przemysłem włoskim, nie był uprawia ny. ły znacznie zaostrzone, wobec czego przedsiębiorstwa nieposiadające własnych przędzalń znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji, faktycznie bowiem pozbawione zostały możności zaopatrywania się w surowce. Celem uregulowania tej kwestji, łódzka Izba Przemysłowo- Handlowa zwróciła się do min. przemysłu i handlu o uzupełnienie omawianej instrukcji w tym kierunku, aby zakłady przemysłowe które nie posiadają własnych przędzalń, a które zmuszone są przerabiać bawełnę zarobkowo w przędzalnach odpadkowych mogły otrzymywać kontyngenty niskocclne wzgl. mogły nabywać bawełnę w firmach handlowych, korzystających z tego rodzaju kontyngentów. Ustawy i rozporządzenia Ukazał się Nr. 4 Dziennika Ustaw R. P.'.< w którym opublikowano m. in. następujące USTAWY I ROZPORZĄDZENIA o charakterze gospodarczym: ustawa z dnia 4 stycznia r. b. o dodatke wych kredytach na rok 934/35 (poz. 28); ustawa z dnia 4 stycznia r. b. o dodatkowych kredytach na rok 935/36 (ooz. 29); rozp. ministra skarbu z dnia 30 grudnia 935 r - o zmianie niektórych dróg celnych na przejścia graniczne (poz. 3): rozp. ministra skarbu z dnia 3 grudnia ' ub., wydane w porozumieniu z ministrem rf»" nictwa i ref. roi. o zmianie rozp. ministra skarbu z dnia 0 września 932 r. w sprawie WS konania rozp. Prezydenta RzplitcJ z dnia lipca 932 r. o monopolu spirytusowym, op"' datkowaniu kwasu octowego i drożdży ora sprzedaży napojów alkoholowych,poz. 32): rozp. ministra skarbu z dnia 3 grudnia [' ub., wydane w porozumieniu z ministrem roi" nictwa i r. r. o ustaleniu ogólnego kontyngc^i odpędu na 3-cl) lecie 936/ / /3" dla gorzelni rolniczych oraz podziale tego kontyngentu na poszczególne województwa (P 0?- 3 3 >: rozp. ministra komunikacji z dnia 4 styc t nia r. b., wydane w porozumieniu z nihilstronw sprawiedliwości, przem. i handlu oraz roln' c ' twa i r. r. o tymczasowej zmianie..regułami'" przewozu przesyłek towarowych na koleja c " żelaznych" (poz. 34). P A R C E L E B U D O W L A N E przy ul. Krzemienieckiej I Retkińskiej do sprzedania. Zgłoszenia: Piotrkowska 40. Zarząd spadkobierców I. K. Poznańskiego, w dni powszednie od 0-2 i od 4 do 6 popołudniu. i

13 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. 5 fi. ŁaSi f!?,s.t.jprzeniysł rejawkznlczy odczuwa zubożenie szawskiej była wczoraj nadal mocniej LUDNOŚCI MIEJSKIEJ W I E Ś ZWIĘKSZA ZAKUPY sza. Dewiza na Londyn zwyżkowała o Przebieg sezonu zimowego w przemyśle rękawtezniczym był iiaogol mały. Sezon letni nato Jeżeli chodzi o tranzakejc ubiegłego sezonu, znajdzie nabywców. 2 punkty do 26.25, zaś kabel na Nowy Jork o i punkt do Dość znacznie, miast zapowiada się zdaniem producentów to ceny rękawiczek zimowych, nie bacząc na podrożenie surowca, utrzymały się na poziomie ze bo o 20 punktów podniósł się kurs dewizy na Zurych, którą notowano po gorzej, to tez zachowana została duża rezerwa w przygotowaniach do kampanii letniej. szłorocznym. Natomiast spowodu zmniejszonego zysku, przemysłowcy starali się ograniczać O 0 punktów do zwyżko Aby zrozumieć obawy przemysłu odnośnie wal również Amsterdam. Reszta noto ukształtowania się sezonu letniego, należy stwier kredyty, aby zabezpieczyć się przed ewentualneml zwrotami. To też kredyty nie były dłuż wań bez zmian. dzić, iż aczkolwiek zbyt zimowych rękawiczek Bank Polski płacił za funty 26.0, za ilościowo się powiększył, to jednak jakość ich na sze niż dni, przyczem wypłacalność była dolary 5.25 i pół. wyraźne żądanie kupców wydatnie się pogorszyła. Wskazuje to, iż pomyślne zakończenie kam- - Co się tyczy eksportu, to doznał on poważ pierwszorzędna. Rynek łódzki podniósł o jeden punkt. kurs dolara, który Oddawano PO 5.27, kuj» pan jj zi m 0 wej, przemysł zawdzięcza wyłącznie nego spadku w St. Zjednoczonych, spowodu o- POwaUO PO Funt zwyżkował O 5'i u t i n o ś c i wiejsk ej oraz odległej prowincji, która strej konkurencji przemysłu niemieckiego, którego eksport na tym rynku nosi charakter wy PmiktÓW do W Żądaniu i 26.5 W plak 0 I I S u m u e wyroby tanie. Natomiast towar drożceniu. Marka niemiecka , szy, T. przeznaczony rzezi dla konsumeji wielkomiejskiej, bitnie dumpingowy. Natomiast Anglja i Połd. y bułgarskie lity litewskie 79, funty an-l 0pł8C,e s t e m P l o w e > P, s m 0 - stw.erdza,,ce zawar-, słowcqw. lub kupcowi. Sielskie 26,25, palestyńskie dolar got. cie umowy sprzedaży lub świadczenia usług, jeśli żaden z kontrahentów nie zawarł umowy w mowy o świadczenie usług, podlegają nadal o- Z pośród pism, stwierdzających zawarcie u- 5'28,25, rubel zloty 4.78,50, dolar ztoty 9.02,25, fubcl srebrny.45, bilon Bank Polski płaci! za bankmty dolarowe 5.24,50. podatkowi przemysłowemu lub ustawowo zwol jeden z kontrahentów lub oba) zawarli umowę zakresie swego przedsiębiorstwa podlegającego placie w wysokości dotychczasowej (nawet gdy AKCJE. Dla akcyj tendencja była utrzyma nionego od tego podatku. w zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego podatkowi przemysłowemu): pisma stwier pa, przy obrotach ograniczonych. Notowano: Bank Polski ( 50), Cukier 33. Drobna 2) Karty umowy sporządzone przez maklera "fanzakcja dokonana a nienotwana akcjami Sta-J przysięgłego a tyczące się tranzakcyj giełdowych, zawartych na giełdach towarowych. dokumenty przewozowe (art. 92 i 93 u. o. s.) dzające umowę o przechowanie (art. 95 u. o. s.), 'achowickiemi po 33. PAPIERY PROCENTOWE. Dla papierów! 3) Pisma stwierdzające wykonanie umowy oraz stwierdzające przyjęcie pieniędzy na opro- Procentowych tendencja była lekko zniżkowa,' dolar złoty , rilbel Złoty 4.80^ -'2cie: c i e s z y s i ę sj a bym popytem, wskutek czego Atryka zakupiły w ub. sezonie znacznie więcej TPRZ jj.zemysl obawia sic, iż produkcja letnia, której I towaru niż dotychczas. Papiery wartościowe miały tenden- o d b i o r c, cię nieco mocniejszą. Poż stabilizacyjna j e s i ludność wielkomiejska, z trudem I , dolarówka , 5 Proc. L. Z. m. Łodzi za r Giełda pieniężna. Warszawa, 8 stycznia- Zwolnienia od opłat stemplowych WPROWADZONE PRZEZ NOWY DEKRET Na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospoli- czoną rzecz ruchomą lub wykonaną usługę), pole) z dnia 4 stycznia 936 r. w sprawie zmiany kwitowania z odbioru należności za sprzedaną Na dzisiejszem zebraniu giełdy walutowo-. niektórych przepisów, dotyczących podatku rzecz lub wykonaną usługę. WWizoweJ w Warszawie obroty dewizami byly> przemys i 0 wego i opłat stemplowych, zostały Pisma wyżej wymienione są wolne od opłaty ''rmicjszoiie, przy tendencji mocniejszej. Nito-i,. f ^ano: Amsterdam (+0), Bruksela 89.50A stemplowych pisma niżej stemplowej nawet wówczas, gdy żadna ze stron z w o l n i o n e o d P u l Berlin 23.45, Kopenhaga 7.20 (-j-30). Londyn'wymienione, o ile zostaną sporządzone po dniu nie prowadzi przedsiębiorstwa, podlegającego ( + 2), Madryt Nowy Jork-kabel stycznia 936 r.: podatkowi przemysłowemu. I). Paryż,35.00,50, Praga 2.98 ( + ), Sztok-S i) Stwierdzające zawarcie umowy sprzedaży 4) Wszelkie te pokwitowania, które dotych- 0hrMólh 5 'i t ( l +/ 5 \ Z u l '>' d l, 7 2 ' 9 0 Wf rzeczy ruchomych lub świadczenia usług, jeśli czas podlegały opłacie w wysokości 25 gr. yorotach prywatnych: marka niemiecka 32, \,,.,,.,, w, J.,.,.., J P?yling austriacki 98,65. korona czeska ' c n o ć b y i e d e n z kontrahentów zawarł umowę w 5) Wyciąg z rachunku bieżącego, wydany 'rank francuski 35, frank szwajcarski 7250 zakresie swego przedsiębiorstwa, podlegającego : przez przedsiębiorstwo, trudniące się czynno- Rulden gdański 99-25, liry włoskie 34.25, leje I podatkowi przemysłowemu lub ustawowo zwol-> ściami walutowemi, oraz takiż wyciąg wydany fumuńsk e 2.70, pengó węgierskie 93.50, d:naiy nioiłe], 0 o d ł e d 0 podatku. Podlega zatem nadal ' przez przemysłowca lub kupca innemu przemy lugoslow ańsk e 9-95, Jaty łotewskie 24.50, lc-»...,, i ' «, i, j Tzy większych obrotach, 5,.proc. Warszaw- no v,emi i.4 i.j>ól proc, zjcinskicnii... Notowano: f Proc dolarowa # :50 ( 25), 5 'proc. Konwersyjna 6.50 (-^S6)\"8 yrtóc J /kbwi4wh l 58,50, 7 proc stabilizacyjna ( 38) o proc. Przemyślu Polskiego 90, 4 i pól proc ziemskie ( 75), 5 proc. Warszawy nowe Drobne tranzakcje dokonane, a] Jjienotowane: 8 proc dillonowska 94-75, odcinki po 500 dolarów proc. dolarowa warszawska odcinki po 500 dolarów 7.25, 5 ptoc Siedlec nowe ( 50), 5 proc. państwowaj enta ziemska GIEŁDA ŁÓDZKA. Na wczorajszem zebraniu giełdowem w Łojki notowano- dolary , dolarówka , poż. stabilizacyjna , 5 proc. L. Z. m. Łodzi za 933 r , Bank Potoki Tendencja utrzymana. NOTOWANIA BAWEŁNY. NOWY YORK - loco.85, styczeń.72, u 'ly.56, marzec.39, kwiecień.24 maj M-09 _.0, czerwiec 0.9, lipiec 0.73, eier- P'eń 0.55, wrzesień 0.37, październik 0.24, li- "opad 0.22, grudzień 0.9. NOWY ORLEAN loco.82, styczeń.52 zarzec.32.34, mai H-03, lipiec 0.70, Psździernik 0.24, grudzień 0.9. LIVERPOOL loco 6.3, styczeń 5.9, luty 5,9 0, marzec 5.9, kwiecień 5.88, maj 5.35,czer ^'ec 5.8, Upiec 5.77, sierpień 5.70, wrzesień c-h październik 5.57, listopad 5.54, grudzień 5-54, styczeń 5.53, luty 5.53, marzec 5.5, kwie "eń 5.50, maj 5.46., EGIPSKA loco 9.57, styczeń 9.6, marzec " 7 9, maj 8.54, lipiec 8.34, październik 8.24, listo Pad 8.T? styczeń UPPER beo 7.30 styczeń 7.4, marzec ' 7, maj 7.7, lipiec 7.2, październik 6.92, lisic p»d 6.67, styczeń BREMA loco 3.68, marzec 2.47, maj 2.42, "Piec 2.29, październik.87 grudzień.68 Upadłości i układy sprzedaży rzeczy ruchomych lub umowy o świad ( centowanie przez przedsiębiorstwa trudniące się czenie usług, a w szczególności: rachunek, kre- czynnościami bankowemi (art. 8 u. o. s.). dit - nota (to jest pismo, w którem ktoś po- Uznanie prawidłowości salda przez odbiorcę twierdza, żc ' otrzymał rzeczy ruchome, lub, że! wyciągu z rachunku bieżącego jest, jak dotychna jego korzyść została wykonana usługa i za- i czas, wolne od opłaty, razem uznaje należność strony drugiej za dostar- ' Codziennie nowi bogacze Każdy dzień przynosi -nam teraz wieści o wielkich wygranych, jakie padają w ciągnieniu czwartej klasy 34-ej Loterji. Oto podobizny kilku spośród szczęśliwych graczy. Oto mieszkaniec Poznania, p. Aleksander Muller, posiadacz ćwiartki losu Nr , na który padło złotych. Wygraną podzieli się z gronem kolegów, należących do spółki. i! W dniu wczorajszym firmu Zarobkowa ffochmaliiia I Snowalnla R. I J. Langer" z sic- Sibą w Lodzi, przy ul. Żwirki 5, zgłosiła do "Idu Handlowego podania o ogłoszenie jej u- Wdłóści. eden z wierzycieli firmy, uzyskawszy na L. zapłaty, stale wyznaczał firmie licytacje., e cnlc licytacja została wyznaczona na dzień ''"Ko stycznia 936 r. Ponieważ inni wierzy, c ' c do zajęcia, dokonanego przez komornika, g e Przyłączyli się, przeto w razie dojścia licy- c 'i do skutku, komornik wypłaci wierzycielo ' Prowadzącemu egzekucję cala sumę, uzy "ą ze sprzedaży maszyn. W teu sposób je den ino w ' e r z v c i e l może uzyskać całkowitą należ,.pć. a kilkudziesięciu pozostałych nie otrzy 2,'pic. Ponadto licytacja fabryki kompletnie ^l inuje firmę i jej wierzycieli. Chcąc uniknąć PRÓBNYCH skutków właściciele fabryki 'wystą- do Sądu o ogłoszenie firmie upadłości.'. ^ąd w dniu wczorajszym ogłosił upadłość i Zarobkowa Krochmalnia I Snnwalnia R. j Langer" i,jej właścicielom Juliuszowi LjH}-. wl i Almie Laugerowej. ' z»l Je.dnocześnie Sąd wezwał wierzycieli, aby dn J'K swe pretensje sędziemu komisarzowi! dnia 8 lutego 936 r. P. Seweryn Kubalski, kuoiec z Gniezna, zainkasował zł. w imieniu swojem i swoich towarzyszy, bedącyc.': współwłaścicielami ćwiartki Nr Numer ten wygrał zł. Jedna z dziennych wygranych, zl., padła w Skierniewicach na Nr Połowę tego wyśnionego przez siebie numeru nabyła p..wanda Oliszewska, zajmująca się dostarczaniem produktów wiejskich, konsumentom stołecznym. Otrzymała złotych. Ciągnienie miljona odbędzie się 2 bm., zaś w niespełna miesiąc później (20 lutego) rozpocznie sie ciągnienie I-ej klasy 35-ej Loterji. Nasz reporter zanotował W mieszkaniu własneirf przy ul. Grobelnej 4 zatruła się kwasem solnym 43-letnia Henryka Starczewska, którą lekarz pogotowia skierował do szpitala, uznając stan ciężki. W magazynach przy stacji na Karolewie przy przeładowaniu belek drewnianych przygnieciony został 38-letni robotnik Czesław Motylewski, zam. przy ul. Rawskiej 29 i odniósł złamanie ręki i dwuch żeber. Rannemu udzielił pomocy lekarz pogotowia skierował go do szpitala ubezpieczalni. W jatce przy ul. Wolowej w wypadku przy pracy robotnik Eustachy Godło wkręcił rękę w tryby maszyny i doznał zmiażdżenia palców. Poszkodowanego opatrzył lekarz pogotowia i skierował go do szpitala. Siedmioletni Zygmunt Krudziński spadł na chały mu obie nogi. Lekarz stwierdził zgruchotanie obu kończyn oraz uszkodzenie palca u ręki i skierował chłopca w stanic ciężkim do szpitala. Na ul. Limanowskiego zasłabła z głodu i wy cieńczenia bezdomna i bezrobotna 26-letnia Anna Holowik, służąca z zawodu. Lekarz skierował nieszczęśliwą do szpitala zapasowego. Do mieszkania Wulentyny Zalasa, przy ulicy Ansladta 5 w czasie nieobecności domowników włamali sę n e/nani sprawcy i skradli nuszynę do szycia wartości 400 zl Rożen Pola, zamieszkała przy ul. Wólczańskiej 65 zameldował, że ze strychu domu nieznani sprawcy skradli suszącą się bieliznę wartości 500 zł. Tza POLOHIA' Kino Palące" Ta albo źadraa" Właściwie o tym filmie powinien pisać spra wozdawca muzyczny. Film p. t...ta albo żadna" jest bowiem nawskroś przepojony muzyka. Perypetie? Nieporozumienia zabawne, wesołe i... nawpóklramatyczne. Ale wkońcu niema żadnych przeszkód, aby młoda, piękna para Uiitta Alpar i Max Hansen) połączyła się na całe życie... Ora artystów wspaniała. Gitta Alpar to wiej ku śpjewaczka i wielka artystka. Jei kat de tak", najgłupsza kwestja. najbanalniejsze zdani;' brzmią nam w uszach, jak cudowna melodia. T:i kpbićta czaruje ponrostu swoim Kłosem, ruchem, mimika, uśmiechem. W jej glosie jest silą i miękkość, kultura, subtelność, uczucie wszystko, co może posiadać wielka genialna śpiewaczka. Reżyseria Karola Proelicha znakomita. Wystawa pomysłowa i niezwykle bogata. Piosenki melodyjne i łatwo wpadające w ucho. Film Ta albo żadna" cieszyć sie będzie nie wątpliwie 'w kinie Palące" dużem powodzeniem. uuuuauauaaaaadddqarxioadtt]arjrjrjcxł f/łupież NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA ŁYSINY ZNIKA PRCY SIA LEM STOSOWANIU PŁYN NEGO MYDŁA I;TIII>IVSIOILM> CDainr.TaDaaaaauuauuLjaui "juuuuoaut ZABAWA DLA WSZYSTKICH! Dzisiejsze popołudnie dobrze spędzi tylko ten, kto uda się do Tabarinu'' na taj! o godzinie 5-ej po południu. Zobaczy występy artystyczne i będzie podziwiał piękny głos Varii Łaskiej, znakomitej śpiewaczki, emocjonujące popisy ' duetu mulatów Kent i Maxya, oraz występy dwuch doskonałych tancerek Miry Mili i Suzy D'Ewy. A w przerwach między numerami publiczność spędzi czas na tańcu. Orkiestra jest doskonała a parkiet obszerny, to też te dwie zalety gwarantują pełną przyjemność z tańca. Kto nie może przyjść po południu niech odwiedzi Tabarin" wieczorem, na dancingu, na którym również beztrosko i wesoło mija czas. Ceny przystępne, kuchnia smaczna, sale wentylowane. PEOWIACY BACZNOŚĆ! Starym zwyczajem, zarząd Koła Zw. Peowiaków, urządza w dniu 25 stycznia (sobota) o godz. 20-ej opłatek dla członków Kola i ich rodzin, we własnym lokalu, Sienkiewicza 23. Wobec licznych spotkań ze starymi kolegami pozamiejscowymi, zarząd Kola prosi członków o jaknajliczniejsze zapisywanie się na o- platek w sekretariacie Kola, Sienkiewicza 23, do dnia 22 b. m. (środa) włącznie. Cena opłatka dla każdego członka wynosić będzie zł. i 50 groszy. Sekretarjat czynny jest codzień od godz. 6 do 20-ej. RIALTO PRZEJAZD Dzś pocz. o 2-ej OCZY CZARNE Potężny epos z źyc a przedwojennej Rosji. W roi. gl. fascynująca SIMONE SIMON genialny HARRY BAUR Nadpr.: ŚWIT, DZIEŃ NOC PALF.STYNY". Ceny na portm. A gm m miejsc u <V2 i 4 od O S? ' 2 9

14 4 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. Dźwiękowy Kino-Teatr Glaildette Colbert, Charles BoyeP w wielkim dramacie erotycznym UROJONY Ś W I A T " ŻEROMSKIEGO Na tel, N M I M «I M F T M M» M N M I M H N DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH! Dźwiękowy Kino-Teatr NAST. Film, odsłaniający tajniki serca kobiety. Tlbor v. Halmay, Felix Brcssart. Fnicst PROGRAM: Verebes i Puiiy (grubasek). Początek seansów o godz. 4-ej, w niedzielę o godz. 2-ej. Ceny miejsc: m..09, II m. 90 gr. nv 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. MW SHIRL Bożyszcze tłumów! Cuda świata! Aktorka z Boże] laski! O wic KOPERNIKA 8. TELEFON Pocz. o 4-ej, w sob. i niedz. o 2-ej. Dziś i d n i nast. w filmie p. t.: R 0 Z E S M i icli nawet głębokie motywy MOTTO: My, ludzie dorośli, rzadko rozumiemy duszę dziecka, lecz także_g?gsto d.złecko_ "ffij]c t "ffi 6»p 0 "»ę~ 9 9 \ j 9 9 ę M ^ M t t KINO Fenomenalna Fenomenalna śpiewaczka śpiewaczka w szampańskie] komedii MNUIWIUWIWWJ I W W I l GITTA ALP AR J 3l Hi Dziś o 8, 2, 2 i 4 p. p. miejsc P A L Ą C E " Ceny 3 PORANKI od FIRANKI L. WALOMAN s ff!» 22 Dr. Józef Weyland PRZYJMUJE prywatnie pp. urzędników funkcjonarjuszów państwowych od przy ulicy Wólczańskie] 4, pr. of..parter telefon (Minet kosmetyki :V. s.". c &.j B E L L A " PIOTRKOWSKA 89, tel. 3S-49. prawa oficyna, piętro. Usuwanie 'wszelkich defektów cery Kuracje odmładzające I pielęgnujące urodę. Upiększania na bale. bezpłatne. Porady Godz. przyjęć od 0 2 t 4 8 w tor Choroby dzieci Codziennie od 4 6-ej P o m o r s k a 3 8 INSTYTUT KOSMETYCZNY Piotrkowska 75. Ul przyim. od 0 2 I 4-8. KURACJE ODMt.ADZA.IACE METO- DA Ht)WM()NOW\. li wale przy ciemnianle brwi l rzes- Upiększenia na bale SOLUX-LAMPA KWARCOWA. KOSMETYKA TOALETOWA w Lodzi pod kler. PROF. CELINY SU ŁL0,ER wykonywa długoletnia Jej asystentka w gabinecie kosmetyki lckarsk'ej. Dr. med. M. LEWINSONOWEJ PIOTRKOWSKA 88, tel Prof. Celina Sandier osobiście przyjmuje i 5 każdego miesiąca. PORADY BEZPŁATNE. Doktór HENRYKOWSKI (specjalista chorób wenerycznych, skórnych I seksualnych ul. TRAUGUTTA 9 front l-śzo piętro. Telefon Przyjmuje od 8 I od 6 9 wlecz, niedz. I święta ;>d po cenacn konkurencymycn Ostatnie dnie pobytu! Wszechświatowej UWAGA: S-atu w różnych kolorach Wł. M E S S I N G sławy psych, telep. '. sugest który odsłania tajemnicę każdego człowieka. Kfn nranna p z, l a c właściwości swego charakteru, I U U PIAYILC odkryć uśpione zdolności, dowiedzieć się o przeszłych, teraźniejszych i przyszłych losach swego życa. winien skorzystać ze sposobności I odwiedzić bezzwłocznie MESSNGA. wybitnego znawcę tajemnic życia ludzkiego Piotrkowska 62,front. m-7. przyjmuje od 0- i3 Sw- BBFLBAAABBABBBBAAABHBBBBBAAFLBAABBBAAI&» pigułki r marką znane od 602 roku. Regulują żołądek, chronią od reumatyzmu, cierpień wątroby, nadmiernej otyłości, artretyzmu, uderzeń krwi do głowy, uśmierzają hemoroidy, czyszczą krew i przy skłonnościach do obstrukcji są łagodnym środkiem przeczyszczającym. Użycie. do 2 pigułek na noc. Żądać w aptekach i składach z ZAKONNIKIEM". TSBBBBABFLBBESBBBBBBBBBBFLLBSBLILTANBHBLBBBBBTLL KUPUJEMY kocioł parowy Kornwala" ok. ioolm. 8)m s maszyną parową ok. 00 KM. generator 220/380 Volt, ok. 00 KW. Olerty do ly. KAROL OCHSNER i SYN, Bielsko., BMMBMiiMMiiWlllMliaBaiBBHiMBiWWl M M a H B H i s s s radni BBBBBBBSBABBBBBBBBBBBEBNBBBBBBBBBBBSLOUBBBB&BOABBBTTI MOTOPIMN MOTOR NAJPOPULARNIEJSZY P O L S K I L E K lek. wet. Reicha /jóg ZAMENHOFFA) tel Większa drukarnia poszukuje picr wszorzędnego drukarza na 4-rokolorową maszynę. Oferty potl B. H. K. do Administracji pisma. DR. LUDWIK WOLF chor. wewnętrzne nerwowe. Leczenie prądem Do wynajęcia 0 wysokiej częstotliwości oryg. Dr. S A L E F A B R Y C Z N E p. O. Zeilis Galsbach. Po powrocie z..zagranicy przyjmuje w Warszawie.j sala wielkości 336 mtr. kwadr, i 3 Widok 2-. Dla Kuracjuszy wygodne sale po 256 mtr. kwadr. Wiadomość tanie pomieszczenie w pobliżu. 8-2 Piotrkowska 28 u Administratora. J A G A I0II FIU 0 Hi o który oprzeć sio. możo najbardziej zachwiana firma; nie upadnie nigdy, skoro tylko się zwróoi o radę reklamową do A K W I Z Y C J I OGŁOSZEW F U C H S ' A Łódź, Piotrkowska 87, telefon 2 36 w nocy I świata 2-6 mmmmmmm mmmmmmm mmmmmmmm M a t K U Zapisujcie EWO niemowlęta do Adwokat -przeprowadził się NA UL. Narutowicza NR. 42 W S P Ó L N I K A do dawno istniejącego i wprowadzone^ Łódź Zawiercie Zakopane, proszę go interesu (branża jedwabna), celem powiększenia, z kapitałem tysięcy zbtych poszukujemy. złożyć kilka słów do Redakcli sub: J, n." 20-2 Oferty sub. Wspólnik" do Adniin OBWIESZCZENIE O LICYTACJI. W myśl par. 84 rozp. Rady Ministrów z dnia 25/VI. 932 r. o postępo Jo akt Nr. Km /35 r./9 OBWIESZCZENIE. ZOUBIONO kartę kolejowa. legw Skarbo Komornik Sadu Grodzkiego w Ło mację na nazwisko Mendel Od dzi, rewiru 9-go, zamieszkały w Lo Lwów.Uczciwego znalazcę proszę dzi, ul. Al. I-go Maja 7, na zasadzie waniu cgzekticyjnem Władz wych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) Urząd Skarbowy w Tomaszowic, po- Idaje do ogólnej wiadomości, że w,dniu 24 stycznia 936 r. o godz. 0 rano, celem uregulowania zaległych należności Skarbu Państwa i innych wic się publiczna licytacja ruchomości przy ul. Drewnowskiej 4/45, odbędzie rzycicli, odbędzie się sprzedaż publiczna licytacji u: ) Tomaszowska Spółka Samocho dowa Sp. z o. o. Samochód autobus fir my Laucia" 24 osobowy, siedzenia jkryte skóra, safianowa w stanie do licytacji w miejscu sprzedaży, w cza brym na biegu Cena. szacunkowa sie wyżej oznaczonym. ifi.ooo zł. II term. znajdujący się w garażu przy ul. Piłsudskiego 29. 2) Balbin Efraim Hersz. Antoniego Łódź, dnia 7 stycznia 936 r. Komornik: (-) L. HOLLAS. 28. Pianino czarne w dobrym stanie Sprawa F-my Grnupuer -Szpltzner, cna szacunk. 700 zł w I terminie. Me ble 00 zł. 3) Skurnicki Chune. Wieczność 7/9 tludriau, F-my Naftole) p-ko P-mie Sztilldt. 40 ni" desek sosnowych budowlanych, różne) grubości. Cena szacunkowa zł.200 w I terminie. Uzdrowiska 4)..Samochód" Sp. z o. o. Antonie,o /3. Autobus 2osobowv.,Chevrolette" Nr w dobrym stanie. Cela szacunkowa zł. 500 w I terminie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 23 stycznia 936 r. o godz. 2 w domu mianowicie: konia, bryczki, mebli, dy [wanów, żyrandoli, obrazów, wazy kry sztalowei. kasy ogniotrwałej, oraz 4. biurek, oszacowanych na łączna sumę zł. 4590, które można oglądać w dniu W H ZWARDOŃ, jedyne zimowisko zapew nlajace idealne śnieżne warunki. Tani nobyt w Pensjonacie Szwajcaria". Komfort, woda bież. Dancing, radjo.biblioteka. Szkoła narciarska. Kursom zniżki. I Matrymonialne WDOWA I. 40, znajdująca się w kry tyczueni położeniu materjalnem zapo' na szlachetnego człowieka.' Cel matry' monialiiy. Oferty pod N. P. R." _> W MATRYMONJALNYM celu poszukuję mężczyznę w średnim wieku dl młodej przystojnej i inteligentnej pa"' ny, posiadającej 7000 gotówka i tyl e w interesie własnym. Oferty: sowny". Zagubione dokumenty Sto zwrot pod adresem: Biuro Sped.vcyi" # Rozciibaum. Piotrkowska 0, za wt im i; rodzeniem. ^> KWIT kaucyjny Elektrowni Łódzkie' za Nr z dnia 7/7 930 r. na 30. na Małż. Szajn i Małż. Prawd Traugutta 4 został zagubiony. JAKÓB Krygier ul. Bolesława Lir" 8 ' nowskiego nr. 32 zagubił kwit katic ny Elektrowni Łódzkiej. < ZAGINAŁ weksel na zł. 50 z wystaw" '! nia Alfreda Adama Grilnfelda. pla» l J». T w dniu 5 czerwca rb. na zlecenie Moszkowicza, zam- przy Al. KościU' ki 4. Weksel unieważnia sie. y ZAGUBIONY został protest wysta ca lwu. Warszawa. Zwrócić za wyijj urodzeniem do Pilcer. Sródntiejsk tt%yj WYKWINTNIE BIEBJZNĘ MĘSKĄ po renach bardzo niskich. Przy mu e również wszelkie ropnrarjc ul. 6-go Sierbnla 76 m. 6, tli p. L ODNAJM: Pujące w Abramów Eigtro od PlOTRK( krępujący Uje z utr PIUKNY Itfon, we GEJ osobl Ł_m. c. POKÓJ < wszclkiei WeJ k f I 5-PC «dne. sł< Wynajęci p_wa). POKÓJ Wejściem Wadzka i ODDAJĘ «ddzieln( Sjtiego 5' ELEG. U PuJace łazienka, ioiętro. P OKÓ. Piętro, t krępując stać ino!2_m. 22 Zaicte ruclioitr/ści można oglndnć w dniu licytacji pod wskazanymi adrc- Isaml. Naczelnik Urzędu (H. DĄBROWSKI) JEDEN- Jjez, ws: Tamże i ska, POKÓJ { ajmę s ąjtrko\ CENTRI utrzy: stanów 20. l.of ŁR9 w POKÓJ?ką 28. POKÓJ oddzieli Andrzej JNYNAJ Jfzyroai aonmść &IJŻY i neblow Sjiym i ie]ęfon ODNAJ Pokój A '"alżeii: ^ POKÓJ?0at cm l^piett SLONfc 'ychmii 52dy!_ POKÓJ 00DA BADAJ! H do JGWLĘJ I ) 2 ffi%sl t-adn NATY z Przv Pi' T', Pi ^skaż

15 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. 5 O b r a z k ó w v t y g o d n i k p r z y g ó d i h u m o r u f i k a r m e l d l a d z i e c i, m ł o d z i e ż y i d o r o s ł y c h b a r w n y, c i e k a w y i w e s o ł y = = = = = wesołe przygody popularnych figlarzy Q PLUMPEK niezwykłe wygi naprawiają FERDEK telefon I MERDEK komiczny kolorowy film rysunkowy g? OSIOŁEK- Treść: PAT zyivy_ ucjesznego i PATACHON pechowca WESOŁEK czworonożny niedorajda ulubieniec dzieci Q WYSPA CUDÓW fantastyczna powieść rysunkowa Q WYPRAWA JAŚBA DO BRAZYLJI egzotyczne przygody małego podróżnika fi WE SOŁA GRA TOWARZYSKA p. t. Kto prędzej" najmilsza rozrywka podczas wieczorów zimowych. 8 w i e, k i c h K ^ - _ % r! S. K S : C C I K I w u M t t t f w w c a ł e j P o l s c e 0 q r - O G Ł O S Z E N I A D R O B N E 0Ł 3 legltt" /a. del Od' 5 ' E proszę " Spędy cy)"" 0,ZA IZKI" YSTAF t ODNAJMĘ garsonierę, wejście niekre- Lokale Pilące w frontowym czystym domu Abramowskiego nr. 32, m. 28, lt-ie Ęigjro od 3 6. piotrkowska 2, m. 7 pokoi nic "epujący, umeblowany wygody, chet lite z utrzymaniem. PIĘKNY frontowy pokój, wygody, te Isfon, wejście niekrepujące, wypłacał lei osobie oddam od.. Narutowicza b a p 0KÓJ dobrze umeblowany, ciepły : Wszelkiemi wygodami odnaimie soli foej i kulturalnej osobie. Telefon nr POKOJE z kuchnia, wszelkiemi wy- Igodami natychmiast do wynajęcia wprost od Koipodarza. śródmiejska 78 )zwonić PIERWSZORZĘDNA krawcowa poszui,d0 WYNAJĘCIA pokój tadnle umcblo \\t szycia w domach prywatnych. iczyszcze suchym sposobem sufity, wany z wszelkiemi wygodami, front, UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA W lichętniei wyjadę do majątku. Zgłodo godz. 4 dnia, 24 stycznia 936 r ściany I tapety, tel Listopada 75, m. 23 Sujer, piętro. Magistracka 3, m. 4 od 4 C llowi & szeniah «fervncje telefon po pot... puklniwe i brzuszne. Skladanle^oieri ^ p r n m M e e a m, 0 d l n Żeromskiego 27. m. 0 dla J. WYTWÓRNIA artykułów pierwszej POKÓJ umeblowany z wygodami e- potrzebv poszukuje wspólnika z kapitałem Oferty do Republiki Pew Wadjum zł Szczegółowycli informacyj udziela Wydział Admin-stra- ABSOLWENTKA uniwersytetu, do wentualnie z kuchnia do oddania od zaraz. Śródmiejska 27. m. 7acyino - Uospodarczy, Wólczańska 225 świadczona korepetytorka wychowaw - DO WYNAJĘCIA 5 pokoi z kuchnia, od 9 do 4-e.i. czyni poszukuie lekcyj wszystkich PRZEDSTAWICIEL JEDNEJ z NATPOwszelkiemi wygodami i pojedynczy po przedmiotów albo pólkondycji Lat 22" IWAZNIEJSZYCH SUKIENNYCH FIRM biel [SKLEPY: galanteryjny Piotrkowska OJ przy ni. Sienkiewicza 67. do Republiki SKICH PRZYJMIEPRZEDSTAWICIELSTWO po 55 i spożywczy Wodna 24 do sprzedania od zaraz. _ AAGISTRA praw, skromna, przystoi WAŻNEJ FIRMY na Kongresówkę, Wołyń POKÓJ umeblowany, oddzieliłem wej na, poszukuje posady sekretarki, nai Kresy. Oferty pod 700" do Repuściem, wszelkiemi wygodami, tel. front KUPIE maszynę do pisania używana. chętnie) U adwokata. Zdolna F." do IBLIKI. ' Al. I-go Maja 4/4. joferty SUB:..Maszyna". Republiki- POSIADAM mieszkanie, szukam goreclnrkę, celem założenia pracowni. CENTRUM. Niekrępuiący pokój umeblowany, telefon, łazienka, wykwintne letnią praktyką poszukuie posady MOTOCYKL z przyczepką Ralcigh. TECHNICZKA - dentystyczna i dwu loferty:..spółka". obiady, 2 osobom, ul. Piotrkowska 4 5-POKOJOWE frontowe mieszk. 55/8, front., kulne, słoneczne, w czystym domu do POKÓJ z kuchnią iub dwa pokoje u Wynajęcia. Ul POW. 3 (dawniej Skw meblowane, niekrepujące wejście, od [owa). lam tanio. Główna 3, m- 48. POKÓJ umeblowany z niekrępującem Wejściem, wszelkie wygody, tanio. Za Wadz.ka 22. m.. ODDAJĘ Pokoi ładnie umeblowany Oddzielne wejście, wygody. Pilsud jkitgo 57. m- 5, front piętro. POKÓJ elegancki z używalnością telefonu, oddam solidnemu panu. Legio nów 43, II P- mieszk. 5. godz DO WYNAJĘCIA naprzeciw Parku Staszica 3 pokoje z kuchnia, wszelkie ygody. Wiadomość: Tel t Kupno I sprzedał 500 ccm. O.H.V. model specjalny, w dobrym stanie do sprzedania. KI- "niskiego 3. m.. OKAZJA! Gabinet ciemny, tanio sprze dam. Piotrkowska 20, m I 2 /,-5. KARAKUŁOWE futro i fokowe sprzedam okazyjnie. Główna ELEKTROLUX sprzedam -RO Listopada M a. lewa of. m. 8. PIANINO w dobrym stanie kuple. Of pod I. B " do Republiki. MŁODY, energiczny kasjer z dlugolet- PRZEDSTAWICIEL powanych J m nia praktyką bankowa z plerwszorzę- a Kougersówkę, poszukuje Przedstadiieini reierencjami poszukuje posady wiclelstwa. Referencje '. ''J EN >' od zaraz. Sub:,.J. K." pierwszorzędna. Oierty Własne kos technika lub dentysty. Tel od jdjiromantka - Psycholog przepowiada przeszłość, przyszłość i teraź godz niejszość. Udziela porad w ważnych LEKARZ dentysta(ka) do dobrze pro sprawach życiowych. Cmentarna 0, sperującego gabinetu poszukiwany. - Im- 3. Oierty sub:..dege"- STENOTYPISTKA polsko - niemiecka pisząca biegle na maszynie ze znaio mościa i«xyków obcych, dłuższa prak tyka biurowa poszukuie zajęcia. Zgło szeuia do Republiki pod Skromne W runki". -. WYŻEL brouzowy z szarem. bronzowe laty zaginął- Odprowadzić za wynagrodzeniem. Dozorca. Radwańska 52 IpRZYBŁAKAŁ się pies rasy wyżel, maści czarnej, ogon obcięty. Odebrać za zwrotem kasztów. Borowa Nr. 8, m. 3, Nowa Mania. CLEO. umeblowane, słoneczne, niekre TANIO oddam duży, ładny pokój przy DOŚWIADCZONY wojażer branży Dujące 2 pokoie, centrum, teleton rodzinie ewent, z utrzymaniem. Piotr KASY dwie duże ogniotrwałe, okazyjnie do sprzedania. Obejrzeć codziennie poszukiwany na Wojew. Poznańskie blawatnej wprowadzony u klijcntell azienka, oddam. Piotrkowska 8. kowska 83, m. 9- ( Lpiętro od godz. 4, Piotrkowska 207, m. Pomorze. Oferty z dokładnym poda Nauka i wychowanie ) 20 ZŁ. miesięcznie, ładnie umeblowa POKÓJ elegancki w czystym domu. I nr. 6. nlem kwalifikacji i referencji do Re ly pokoik, wejście z korytarza, z po publiki sub: Uczciwy" Piętro, balkon, wszelkie wygody, nie ścielą lub bez. Śródmiejska 23, m. 5 WYPOŻYCZALNIA książek dobrze, krępujące wejście do wynajęcia. Za zaprowadzona do sprzedania. Cena ni-, MŁODY, energiczny maister tkacki. SUMIENNIE TANIO udziela lekcy) stać można 0 2, 4 7. Narutowicza DUŻY, słoneczny pokój umeblowany ska. Dowiedzieć sie można: Żeromskie! wieloletnią praktyką poszukuje posady w zakresie gimn. student prawa.wladomość: Piotrkowska 28, m. 3 od <Lm. 22 z niekrępującem wejściem tanio do od go 34. Wnrzak., Oierty do Republiki pod Młody enc- ^. m, Łfa' Inajęcia. Południowa 28. m. 34. JEDEN DWA pokoje umeblowane lub MOTORY elektryczne 3000 wolt AEG. _ godz. 2 do -4 pp. b ez, wszelkie wygody do wynajęcia DUŻY umeblowany pokoi na II piętrze 00 25, 230 P. S. tanio do sprzedania ANGIELSKA korespondencie handlogdnicy wykluczeni. Sub: 60". w a, tłomaczenia, załatwia rutynowany coiiyersation, Cegielniana 3, tel ENGLISH teacher gives lessons and Tamże kwiaty do sprzedania ul. Gdań wszelkie wygody, telefon do wynajęcia. Piotrkowska 09, m. 5 od 3 5. PIANINO mało używane kupię. Ofer-j korespondent. Dzwonić 'ośre gita. in. 2. front piętro POKÓJ umeblowany niekrepujący wy ty wraz z cena nadsyłać Wierzbowa pp. RUTYNOWANA nauczycielka muzyki najmę solklnei wypłacalnej osobie, ul DO WYNAJĘCIA pokój umeblowany 3. m. 36. (Moskiewskie Konserwatorium) udziela lekcji gry fortepianowej, oraz jez. ZDOLNY, dobrze sie prezentujący Piotrkowska 4, in. 0 do 2-ej. 2 5 z osobnein wejściem od zaraz. Al. Ko-CEGŁĘ używaną zwykła i szamotową Ramsay" (z rozbiórki obmurowa akwizytor, ustosunkowany w przemy Iściuszki 26, m. 8. francuskiego po klkuletnlm pobycie śle i handlu łódzkim znajdzie stale CENTRUM! Ładny pokój umeblowany utrzymaniem lub bez dla pani na SKLEPY pierwszorzędne do wynajęcia. -go Listopada 37a. nia kotłów) sprzedaje skład żelaza S. w Paryżu. G. Hurwicz-Sztyllerowa, dobrze płatne zajęcie. Zgłoszenia pod 3 M- Minc. Łódź, Kilińskiego nr. 28, telefon _ dziennika. ołudninwa 23. m. 9- stanowisku. Ul. Piotrkowska 53, m Agencia" do redakcji niniejszego 20, I. oficyna, p. od 2 4 p. p. i od DO WYNAJĘCIA od dnia -go lutego ZAKŁAD fryzjerski od zaraz do sprze Łr? wieczorem. 936 r. 3 pokoje z kuchnią z wszelkie PIELĘGNIARKA(I) prywatne mogące dania przy ulicy Mielczarsklego (daw POKÓJ bez mebli do wynajęcia. Gdań mi noowczesnemi wygodami, słoneczne, centralne ogrzewanie. Aleie Ko się wykazać poważneml referencjam nie) Szkolna) nr. 3. Wiadomość u dozorcy domu. &ą 28, m. 7. poszukują zajęcia aa nocne lub dzień ściuszki Nr. 57. Oglądać można w gone dyżury, warunki bardzo dogodn POKÓJ LUB DWA, UMEBLOWANE, TELEFON Idzinach 6 8, wskaże dozorca. Informacyj udziela administrator w dni ski z urządzeniem wraz z mieszkaniem KRAWCOWA poszukuje szycia pry JOD ZARAZ do oddania zakład fryziep od umowy. Zgłoszenia tel DDZIELNE WEJŚCIE, DO WYNAJĘCIA, UL- ANDRZEJA 46, M- 6 (róg Żeromskiego). powszednie w godzinach 0 4, telefon Nr SPRZEDAM MASZYNY do obróbki drze WYCHOWAWCZYNI wykwalifikowa Adres wskaże Admin. Republiki- watnie 2 zł. dziennie. Oferty M-" WYNAJMĘ pokoi z całodziennym U yzymaniem inteligentnemu panu. Wia ELEGANCKI pokój, gabinetowe urządzenie, niekrepujące welście. teleion kierni. posady do dzieci w wieku r. do 7 lat cją samodzielnego prowadzenia ksiaif wa. Wiadomość: Pomorska 4 w cu na z dobrem! świadectwami poszukui BUCHALTER.il podwójne! z gwaran SOIUOŚĆ u dozorcy. Ansztadta. U UŻY frontowy, słoneczny pokój z u-wygody do wynajęcia. Przejazd 30. m. DO SPRZEDANIA natycliiniast sklep Łask, oferty sub: Praktyka". miarodajnych dla władz, nauczam w "leblowaniem lub bez w pierwszorzędni! domu od zaraz do wynajęcia DWUOKIENNY pokój frontowy z te Marysińska 5- m rzeźniczy z powodu choroby. W la dom. ciągu miesiąca b. tanko Zawadzka 52, POSZUKUJĘ praktykanta młodzieńca ukończona szkołą włókiennicza do ięlęfon. Winda Przejazd 30. m. 9 lefonem od zaraz do wynajęcia. Piotrkowska (9 NI. 7. pierwszorzędnych rodzicach z zagra- do Republiki sub: Praktykant". rutynowana nauczycielka: Konwersa PSY, teriery, angielskie ostrowłose po tkalni mechanicznej. Oferty składać NIEMIECKIEGO udziela gruntownie 0NAJMĘ DWUOKIENNY,UMEBLOWANY M<ÓJ W ŚRÓDMIEŚCIU z WYGODAMI dlii POKÓJ duży, słoneczny, umeblowany nicznemi rodowodami do sprzedania. CJA, gramatyka, literatura handlowa WYCHOWAWCZYNI do dziewczynki MAŁŻEŃSTWA, PANÓW, PAŃ. Dzwonić NR oddam. Narutowicza 34,. piętro w pa Andrzejłacyku. SYPIALKA jasna mało używana, oka 46. ni. 5. korespondencja. Piotrkowska 53, m. 20 poszukiwana. Oferty możliwie z N lewa of. I! p. i. drzwi. Zastać można telefonu do Republiki sub: S. S.' POKÓJ umeblowany ze światłem TANIO oddani duży pokój Sieiikiewi zyjnie do sprzedania- Tel od od 3-4 p. p. I od 8 9 wiecz. POTRZEBNY pomocnlk-czka technik {'Balem do wynajęcia- Orla 23, m. 2 cza 3/5, m. 7, prawa ofic piętro. 2 i od 4 6. RUTYNOWANY nauczyciel udziela dentystyczny. Oferty z referencjam.piętro. POKOJE wszelkie wygody, front, KOSTJUMY I pullowery na drutach po lekcyj i korepetycyj. Dokształca dorosłych. Przygotowuje do egzami ^-ONECZNY pokój kawalerski, na centrum, 270 kwartalnie poleca Ko cenach przystępnych. Klajtowa, ulica,y climiast do wynajęcia. Wszelkie wy smos".piotrkowska. tel Zamenhofa 4. nów. Specjalność: matematyka, polski, Piotrkowska 37. m. front. III PJy. Telefon. Piotrkowska 09. m ' 38 POKÓJ umeblowany, wszelkie wygo ZA GOTÓWKĘ kupie dywan w dobrym stanie o wymiarach 3m v4 m piętro, godz- 7 9 wiecz... p dy z utrzymaniem lub'bez do wyna OKÓ. umeblowany dla jednej osoby jęcia. Narutowicza 47. m. 47. fr. o. -lub 2.5 m.y-3.5 m. Oferty pod X K.' CHCIAŁBYM nauczyć sie brydża. I Wszelkiemi wygodami. Sienkiewicza do Republiki. Oferty: Republika Brydż". Jn. 56, I. piętro. do c Republiki pod Tecli-dent." Rozmaite 75 Gr. POBIERA ZA LEKCJĘ franćuf dego dyplomowana paryżanka: Literatura. Gramatyka. Konwersacja. Pomoc szkolna- Południowa 20, m. 20. ' erwsza lewa oficyna parter. 30 KURS przekąsek w Szkole Przemyslowo-Gospodarczej rozpoczyna się dnia 24 styczira br. Zapisy przyjmuje kancelaria Szkoły, Wodna 40, tel DO wynalecia lub 2 elegancko u ineblowane pokoje, hall. (nadaje się UDZIAŁOWIEC ze współpracą do! ZA f ZŁ.: angielski, hebrajski, Juda- &DAM oddzielny pokój do spania dla adwokata lub lekarza), wszelkiemi wygodami przy ul. Cegielnianej, wprowadzonego starszego przesięblorstwa elektrotechnicznego ze sklepem (turjent gimnazjum. Tel Pil- Istyka, przedmioty ogólne udziela abl-?wum panom izraelitom. -go Listo 6żja 24. m. 3 Posady Telefon 53-4 w centrum poszukiwany. Oferty pod aidskiego 5. ofic. m Ładny. POKÓJ z wszelkiemi, wygoda INSTYTUCJA społeczna odnaimie obszerny lokal, położony w centrum mia TAŃCÓW nowoczesnych I wirowych czo udzielam. Ceny przystępne. Mo W. T." HEBRAJSKIEGO w grupach pojedyń : -u DO oouuniu. ODDANIA. Tel. centr. ogrz. Sien- <-^_i_cza fi, mieszk- 9. sta na imprezy jednorazowe. Tel. nr. POSZUKUJĘ maistra desynitora do udziela prywatnie w grupach I poiedyńczo znany nauczyciel Henrykowniuszki. m. 9. Ada od 5 8 w ft. U UŻE pokoje z kuchnią, nowocześwyrobów bawełnianych z kilkuletnią ' e Wyposażone, w nowym cichym do DO WYNAJĘCIA pierwszorzędnie u praktyką. Zgłoszenia do Admnlstracj LEKCYJ korepetycyj udziela rutynowany nauczyciel. Zapóźnionym meski. Gdańska 9. tel ," u natychmiast do wynajęcia. Mra- rządzony pokój z niekrępującem wej pod. L. G-" I? ^skjego. ściem. oddzielna łazienką. Al. Kościuszki 53. m. 8. od godz 2 5. POSZUKUJĘ kolekcji wyrobów lek toda skrócona. Przygotowuje do wszel POSZUKUJE iakąkolwiek pracę w stylnych I dz ; anych na Małopolskę kich egzaminów (matury). Specialność oddziale tkackim. Obznaimiony w. ADny pokój telefon, łazienka, do wy Wschodnią- Pierwszorzędne referencie..lwowian n". ' m. 3. front. nietr<matematyka, polski. Al. Kościuszki 3. Dai l la- Narutowicza 47. m. 7. POKÓJ do wynajęcia dla dwuch pa przewlekaniu, wybijaniu t rysowaniu PTYCL,, nów z całodziennem utrzymaniem po mustra na maszynach żakardowych. IM AST DO wynajęcia sklep Przyległymi pokojami, nadający się 00 zł. miesięcznie. Zawadzka 9. m. 5 Oferta nod Tkalnia Mechaniczna" PANI samotna niezależna, pozna pana (STUDENTKA rutynowana korepetytor Piwiarnię, cukiernie, sprzedaż mle- DLA STOWARZYSZENIA lub na biu DO DOMU sierot poszukuie się wychowawczyni. Oferty pod lit.: N. D." dzenia wolnych cht\\, Oferty Inteli hebrajski, łacina. Dzwonić C%^. kulturalnego na stanowisku celem spę ka udziela.lekcyi. Specialność polski, Pieczywa. Zakątna 64, Dozorca ro lokal z wygodami do wynajęcia. - ^każe. 'Kilińskiego 85 u dozorcy. 'do Republiki. gentna".. Iny przystępne.

16 6 REPUBLIKA" nr. 8. Niedziela, 9 stycznia 936 r. Wioska Spółka Akcyjna P o w s z e c h n a Asekuracja w Tryjeście ASSICURJtZIONI GENERAL! TRIEST! Rok założenia 83 HE 3. Rok t Fundusze gwarancyjne Towarzystwa z końcem roku 934 po przeliczeniu wszystkich zagranicznych walut wynoszą około Złotych ,65 40 Towarzystw spokrewnionych oraz oddziały własne i reprezentacje we wszystkich większych miastach Europy i innych częściach kuli ziemskiej Stosunki reasekuracyjne z najpoważniejszemi Instytucjami całego świata 70 własnych gmachów, z tego 9 w Polsce W Warszawie buduje obecnie Towarzystwo przy zbiegu ulic Marszałkowskiej i Złotej wielki gmach, którego koszt preliminowany jest na Zł Aktywa ulokowane w kraju wynoszą Zł DyreKcja na Polskę w Warszawie, ul. Jasna 9 Centrala Telefoniczna nr Ii i-i. A O d d z i a ł y i A g e n t u r y w e wszystkich w i ę k s z y c h miastach Rzeczypospolitej Towarzystwo przyjmuje na najkorzystniejszych warunkach ubezpieczenia: na życie, od następstw wypadków, od odpowiedzialności cywilnej, od wypadków, wskutek nieszczęść publicznych środków komunikacyjnych-dask, od ognia, od kradzieży z włamaniem, od rabunku inkasentów i posłańców, od zbrojnego napadu w lokalach, transportów, walorów, przesyłek pocztowych, statków, samolotów oraz urządzeń portowych. O G Ł O S Z E N I A D R O B POKÓJ umeblowany, wszelkie wyk 0 ' dy (-e piętro, centralne ogrzewanietelefon) do wynajęcia dla pojedyńczel osoby. Kościuszki 69, m- 8. CIEPŁY, czysty, umeblowany pokój, ODNAJMĘ od zaraz umeblowany 2 o-najlepiej zorganizowane biuro Oe- wygody, dla pracującej osoby do wynaiecia. Śródmiejska 46. m. 6. f- kienny frontowy pokój,. piętro, wejście z korytarza. P. O. W. Nr. 6 (daw leca, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pok. mieszk. guz", Piotrkowska 66, tel. 7- po Lokale niej Skwerowa). Zl. 25. pokoje umeblowane i garsoniery. mmw POKOJU umeblowanego, na 0 dni po szukujc miody inteligent. Oferty z ceną pod, Czystość" do Admin stracił wprost ze schodów, okno na ogród. GIEŁDA zbożowo - towarowa w Ło 2-cli pokoi w śródmieściu Piotrkowska ODDAM pokój umeblowany wejście LEKARKA chorób skórnych poszukuj Zł- 86 KWARTALNIE pokój z kuch nią z wygodami. Republiki," Klinger, Kilińskiego 20. pop, of. II p. dzi poszukuje od kwietnia lokalu biurowego 7 0. pokoi odremontowane przeczne. Dzwonić telefon 49-39,, od Narutowicza do Andrzeja lub P " Zl. 40 KWARTALNIE 2 pokoje z ku POKÓJ umeblowany, tanio do wynajęcia. Al. I-go Maja 9, m. 35. iub częśoiowo do wynajęcia. Lipowa LOKAL fabryczny 220 nr w całości chniago, systemu korytarzowego w śródmieściu. Oferty z adresem, planem i mieszkania. POKÓJ do wynajęcia dla 2 lub pan 33 u gospodarza., POKOJE umeblowane od zl. 20 PRZYJMĘ Intel. pana. panią, lub uczeń wysokością czynszu przyjmuje biuro z wszelkiemi wygodami. Zawadzka " ZENIT". Piotrkowska 82. tel uice na mieszkanie z utrzymaniem lub ŁADNY, słoneczny pokój z umcblowa Giełdy Śródmiejska 25. m. 36. bez, Al. -go Maja 25. m. 26. niem dla pojedynczej osoby do wynajęcia od zaraz Narutowicza 30, m. LUB 2 UMEBLOW. pokoje, ewen wyremontowany, w frontowem miesz' POKÓJ ładnie umeblowanv. śwież" BIURO POLRUCH" Piotrkowska 83, 4-02 poleca mieszkania, lokale, pokoje umeblowane, garsoniery zl. 20 oddzielnem wejściem. Wiadomość: Za małżeństwa lub 2 panów do wynaję ODDAM pokój ładnie umeblowany z od 2 5. tualnie z poczekalnią, telefonem dla kaniu oddam- Andrzeja 46, m. 5. wadzka 7, m. 8. LUKSUSOWE 3 pokoje z kuchnią od cia; Narutowicza 32, m. 0 ou 3 5 NA GABINET lekarski, adwokacki U " SALA parkietowa 50 okien szerokości kwietnia do wynajęcia. Cegielniana i przylegające 3 pokoje wszclkiemi POKÓJ umeblowany dla pojedynczej popołudniu. blunwy 2 eleganckie pokoje z tunelu 0 ' 06. Tramwaj 7 i 2- waniem lub bez w centrum miast'.' wygodami wysoki parter, front. Żwirki 4, tamże 4-pokojowe mieszkanie, m. 22. POKÓJ frontowy, wszelkie wygody z raz do oddania. Narutowicza 9 Kon. mość w Administracji Ij osoby do wynajęcia. Żeromskiego, POKÓJ umeblowany I-sze piętro za front -e piętro do oddań a. Wiado' wszclkie wygody. \2 POKOJE z kuchnia wygody, nowy używalnością łazienki Pomorska 4a, SŁONECZNY pokój frontowy zaraz d^ dom, tanie komorne do wynajęcia natychmiast. Kilińskiego 240. Dozorca m.. ŁADNY pokój, wszelkie wygody, telefon, dla pana od Narutowicza punktach miasta, pośredniczy nai"j- MIESZKANIA różne we wszystkiej odnajęcia. Piotrkowska 32. m. 3. tel. 2 POKOJE z kuchnią, słoneczne, wszel 40. m. 5. rzystniej i najprędzej tylko Pośred _. IW wskaże. kiemi wygodami również osobny sklep nik". Andrzeia 3, m POKÓJ frontowy, 2 okienny umeblowany z wygodami dla małżeństwa do 25. telefon bezpośrednio z klatki schodowe'. Ofer POKÓJ umeblowany dla solidnego P 3 ' frontowy do wynajęcia. Magistracka POSZUKUJĘ pokoju umeblowanego W NOWOCZESNYM domu olegan cki 2-okienny. Świeżo wyremontdwa wynajęcia. Mielczarskiego (Szkolna) ty pod Wyplacalny" do Republiki. na do wynajęcia. Narutowicza 40, ny I umeblowany pokój, front, H-o ŁADNY słoneczny ciepły pokoi z niekrępującem wejściem oddam. Wiado DO WYNAJĘCIA 3 pokoje z kuchnia 6, ni- 8. p piętro z wszelkiemi wygodami i nie krępnjącem wejściem- Dzwonić UMEBLOWANY pokój przy inteligent WSZELKIEMI wygodami pomieszczenie dla nana lub pani. Ceny przystęp" mość u dozorcy. Żeromskiego 3, tel. z wygodami i centralnym ogrzewaniem. Radwańska 4. nci rodzinie (izr.) od zaraz do wyna POKOI z kuchnia w centrum miasta iecia Żeromskiego. m- 9. Wiadomość: Pomorska 4 a. ni. 55. ^ ive wyżej II piętro przy ul. Piotrkowskiej od Andrzeja do Głównej lub w meblowany z centralnem ogrzewa DO WYNAJĘCIA pokój wygodnie u- OD I-go kwietnia do wynajęcia mie DWA POKOJE z kuchnią na parterze KRONTOWY, ładny, umeblowany P " szkanie 4-pokojowe ze wszelkiemi wygodami, bardzo słoneczne z central chnią. Dowborczyków 26 i 3 pokoje, do wynajęcia Lipowa 3/5. i pierwszym piętrze, oraz pokój z ku kój na piętrze z wygodami dla pa,,s bocznicach poszukiwane- Oferty do Renu lilikipodnsloncczne". ' nem ogrzewaniem w eleganckim domu POKÓJ umeblowany, słoneczny z u-na piętrze ul. Andrzeia 8. Wiado POKÓJ umeblow. z wygodami, pia"'' niem. Radwańska 4, m- 9. telefon. POKÓJ na Il-im piętrze do oddania. w oficynie na czwartem piętrze. Aleje żywalnością łazienki odnajme jednej mość na miejscu- no i telef. niedrogo Kamienna 22, m. Andrzeja 35, m. 2. Kościuszki 93. osobie. Żeromskiego 3. m Ł Obejrzeć od 3 5 i od 8 9 wiecz. Redakcjo Administracja, Piotrkowska 49. Godziny przyleć Redakcji od godz. 7 do P». Telelony: Administracja: Redakcja: Sekretariat Redakcji dział miejski: 33-23; dział gospodarczy: 2-66: dział sportowy: 36-44; sekretariat nocny Tłocznia Konto P. K. O. Wydawnictwo..Republika": 6S-48. PRENUMERATA REPUBLIKI" w Łodzi tt. 4., za odnoszenie do domu 40 gr. miesięcznie: z przesyłka pocztową w Police zl 5...Rcmihlika" Express" w Łodzi z odnoszeniem do domu zl. 7. miesięcznie. OGŁOSZENIA: Powierzchnia stronicy 420 mm X 28U nim. Stronica tekstowa dzieli sie na 4 szpalty po 70 mm. Strona ogłoszeń zwyklycii dzieli sic na 0 szpalt po 28 mm. CENY OGŁOSZEŃ: Zwyczajne 2 gr. za wiersz mm- W tekście 50 gr. za wiersz mm. Na stronie zl. 2 za wiersz mm- Nekrologi 40 gr. za wiersz mm. Zaieczynowe zaślubinowe w tekście zl. 0 Adwokackie ryczałtem zł Drobne za słowo 5 gr- najmniej zł-.50; poszukiwanie pracy za słowo 0 gr.. najmniej zl.20. Opisowe w tekście redakcyjnym zl. 2 za milimetr- Ogłoszenia zagraniczne 00 proc. drożej. Ogłoszenia fantazyjne tabelaryczne 25 proc. drożei. Za terminowy druk ogłoszeń Administracja nie odpowiada. n. i li Słuszne rewamacje będą uwzględniane, o ile wniesione będą najpóźniej w ciągu tygodnia od ukazania sie pierwszego ogłoszenia lub niezwłocznie po ukazaniu się drugiego z rzędu ogłoszenia tej samej treści co nierwsze- Outvlki. któie zasadniczo nie zmieniają treści ogłoszenia nie upoważniają do żądania zwrotu zapłaty lub powtórzenia ogłoszenia. Za wydawcę: Wydawn, Republika", Sp- ogt. odp. Wacław. SmólskL m Redaktor odp. Wacław SmólskL Druk -Republiki" w Łodzi Piotrkowska 49 I 6

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 września 1949 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394, z 1975 r. Nr 17, poz. 94, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Finanse publiczne Przedmiot 1 2 3 4 5 Rola i ograniczenia kompetencji rządu Zasada wyłączności ustawy w ramach finansów publicznych Budżet (pojęcie, zawartość, odrębności

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Warszawa, dnia 1 października 2015 r. Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji w sprawie tajemnicy zawodowej w związku z żądaniem komornika w trybie art. 761 KPC 1. Komornik wystąpił do Kancelarii

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach

Ziemie polskie w latach Ziemie polskie w latach1815-1830 1. Sprawa polska na kongresie wiedeńskim 1. Z części ziem Ks. Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją 2. Z Krakowa i okolicznych ziem

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności

OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ. z badania bilansu oraz. sprawozdania Zarządu z działalności OCENA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ BRZOZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ z badania bilansu oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2008 Brzozów, maj 2009 r. Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12. PROTOKÓŁ Nr III/2012

Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12. PROTOKÓŁ Nr III/2012 Brzeziny, dnia 28 marca 2012 r. KZ.1712 1C/12 PROTOKÓŁ Nr III/2012 z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym i Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny. Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Inne organy w systemie państwa poziom centralny

Inne organy w systemie państwa poziom centralny Inne organy w systemie państwa poziom centralny Maciej M. Sokołowski WPiA UW KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Organ państwowy właściwy w sprawach radiofonii i telewizji.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO. mgr Anna Kuchciak 2016/2017

PRAWO. mgr Anna Kuchciak 2016/2017 PRAWO KONSTYTUCYJNE mgr Anna Kuchciak 2016/2017 S TA N Y N A D Z W Y C Z A J N E Rozdział XI Konstytucji RP Stany nadzwyczajne Z A S A D Y Art. 228 Konstytucji RP 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń,

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA CZWARTA SEKCJA SPRAWA DURASIK przeciwko POLSCE 1 (SKARGA nr 6735/03) WYROK 28 września 2004 r. W sprawie Durasik przeciw Polsce, Europejski Trybunał Praw Człowieka (Czwarta

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BKS/DPK-134-28807/13 EK Warszawa, dnia 4 listopada 2013 r. Nr: 28807 Data wpływu 8 lipca 2013 r. Data sporządzenia informacji o petycji 17 października 2013 r. SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE TEMAT UJEDNOLICENIE

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski

listopad 2015 adw. Bolesław Matuszewski Analiza transpozycji do krajowego porządku prawnego Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt!

Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt! .pl https://www..pl Przepisy o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa: znów łatwiej o kredyt! Autor: Redaktor Naczelny Data: 5 sierpnia 2016 30 lipca Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną Ustawę

Bardziej szczegółowo

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1

Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Tekst projektu Statutu Stowarzyszenia Wieś Czołowo ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Nazwa stowarzyszenia Nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Wieś Czołowo ARTYKUŁ 2 Siedziba i teren działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r.

Dz.U Nr 53 poz. 548 USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 548 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 620. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. I PKN 66/99

Postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. I PKN 66/99 Postanowienie z dnia 12 marca 1999 r. I PKN 66/99 Podstawą wznowienia postępowania nie jest urzędowa informacja uzyskana przez stronę po wydaniu wyroku, która jedynie potwierdza okoliczności znane stronie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność

Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Temat szkolenia: Zasady wykonania zobowiązań. Skutki niewykonania umowy i odpowiedzialność Wykładowca: dr Janusz Orłowski Źródła zobowiązań Stosunki zobowiązaniowe w prawie cywilnym mogą powstać na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym 1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00

Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 Postanowienie z dnia 22 lutego 2001 r. III RN 71/00 W postępowaniu w sprawie wniosku o przyjęcie na aplikację radcowską organy samorządu radcowskiego obowiązane są stosować przepisy Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia

Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia Rejent" * rok 7 * nr 2(70) luty 1997 r. Aleksander Oleszko Wpis ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość nabytą w trybie uwłaszczenia W praktyce wieczystoksięgowej dostrzeżono wątpliwości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 4 grudnia 2014 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08

Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Wyrok z dnia 16 stycznia 2009 r. I PK 115/08 Przepis art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. Nr 210, poz. 2037 ze zm.) nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE. URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU r.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE. URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU r. WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STANY NADZWYCZAJNE URZAD MIEJSKI W SŁUPSKU 16.04.2009 r. BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE I PORZĄDEK PUBLICZNY STAN NORMALNY SYTUACJA KRYZYSOWA STANY NADZWYCZAJNE

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

z dnia 2017 r. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. U S T AWA Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. z dnia 2017 r. o uchyleniu ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji

Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji Początek kryzysu w Grecji Skala problemów w Grecji została ujawniona w kwietniu 2009, gdy w zrewidowano prognozę deficytu budżetowego z 3,7% PKB do 12,7%, a ostatecznie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji,

USTAWA. z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki

Pieniądz w regulacjach prawnych. dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz w regulacjach prawnych dr Jarosław Wierzbicki Pieniądz jako kategoria ekonomiczna Środek płatniczy; Miernik wartości; Środek tezauryzacji; Zainteresowanie władzy pieniądzem Uzasadnienia polityczne

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego

USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego Art. 1. 1. Tworzy się państwową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Rynku Rolnego, zwaną dalej Agencją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach

REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1 REGULAMIN Zebrania Przedstawicieli Członków Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kielcach 1. Zebranie Przedstawicieli Członków działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982, Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INBOOK S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza INBOOK S.A. jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki Akcyjnej INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, zwanej

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Kim jest Rzecznik Praw Dziecka? Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068).

- o Rzeczniku Praw Żołnierza (druk nr 3068). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-65(5)/10 Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach.

Przedmiot: HISTORIA. Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. KLUCZ ODPOWIEDZI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Przedmiot: HISTORIA Uczyć się z historii. Niepodległość historia i pamięć po 90 latach. ETAP WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo