UE Kuźnia Kadr IV FAQ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UE Kuźnia Kadr IV FAQ"

Transkrypt

1 UE Kuźnia Kadr IV FAQ I. Najem lokalu mieszkalnego 1. Przeprowadziłam się na studia do Wrocławia i razem z przyjaciółmi wynajęliśmy mieszkanie. Ustaliliśmy z właścicielem czynsz i warunki korzystania z lokalu, ale umowa nie została sporządzona na piśmie. Czy taka ustna umowa nas wiąże? Jeżeli uda się nam teraz przekonać właściciela do sporządzenia umowy w formie pisemnej, to jakie postanowienia powinny się w niej znaleźć? Obowiązujące przepisy nie wymagają żadnej szczególnej formy dla zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Może ona zostać zawarta w formie ustnej i wiąże strony tak samo jak umowa sporządzona na piśmie. Z uwagi jednak na trudności związane z możliwością udowodnienia treści umowy ustnej w przypadku ewentualnego sporu, zaleca się zawieranie umów w formie pisemnej. W celu najpełniejszego zabezpieczenia interesów najemcy, umowa powinna zawierać szereg elementów. Najważniejsze z nich to: miejsce i data zawarcia umowy; dokładne określenie stron imię, nazwisko, nr PESEL, adres, seria i numer dowodu osobistego; określenie przedmiotu najmu informacje na temat wynajmowanego lokalu (adres, ewentualnie numer księgi wieczystej warto przed podpisaniem umowy sprawdzić w księdze wieczystej, czy nie przysługują osobom trzecim jakiekolwiek prawa związane z mieszkaniem); czas trwania umowy umowa na czas nieoznaczony lub oznaczony (np. na 10 miesięcy); czynsz wysokość i termin zapłaty (może być jednorazowy lub okresowy - np. miesięczny); postanowienia dotyczące opłat eksploatacyjnych (kosztów energii, gazu, wody, ogrzewania, administrowania budynkiem) termin zapłaty; forma płatności czynszu oraz opłat dodatkowych jeśli decydujemy się na płatność gotówką, należy pamiętać o pokwitowaniu potwierdzającym dokonanie wpłaty, które wynajmujący jest obowiązany wystawić; kwestie dotyczące wypowiedzenia umowy należy mieć na uwadze, że zapisy umowy najmu lokalu mieszkalnego, które kształtują sytuację najemcy mniej

2 korzystnie niż przepisy ustawy, są nieważne. W ich miejsce stosuje się regulacje ustawowe. Umowa na czas oznaczony - w przypadku zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony, wypowiedzenie dokonane przez najemcę jest możliwe jedynie w przypadku, gdy zapisy umowy na to zezwalają. Warto więc zadbać, aby w umowie znalazł się zapis określający, że najemca może wypowiedzieć stosunek najmu w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, ustalając zarazem długość okresu wypowiedzenia. Umowa na czas nieoznaczony w tym przypadku najemca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Postanowienia umowy, które przewidują krótszy termin wypowiedzenia są nieważne i w ich miejsce stosuje się regulację ustawową. Wskazany 3-miesięczny termin może być natomiast wydłużony w umowie. Wypowiedzenie przez wynajmującego Bez względu na charakter umowy (na czas oznaczony/nieoznaczony) wynajmujący może wypowiedzieć umowę jedynie w określonych w ustawie przypadkach. Postanowienia umowne sprzeczne z ustawą nie będą wiążące. W związku z tym zapis w umowie dający wynajmującemu możliwość dokonania wypowiedzenia w określonym terminie, jeśli nie zachodzi przesłanka ustawowa (np. niewłaściwe używanie lokalu przez najemcę, zwłoka z zapłatą czynszu za co najmniej 3 pełne okresy płatności), nie będzie skuteczny, więc wypowiedzenie nie będzie możliwe. 2. Wynajmujący stawia wymóg, żebym z chwilą zawarcia umowy zapłacił kaucję. Czy wynajmujący ma prawo żądać wpłacenia kaucji? Czy po zakończeniu umowy może odmówić jej zwrotu? Jeżeli tak, to z jakich przyczyn? Jakie posiadam środki prawne, żeby ewentualnie dochodzić zwrotu kaucji po zakończeniu umowy? W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, dalej: OchrLokU, wynajmujący ma prawo uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia kaucji, która ma zabezpieczyć pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja spełnia więc rolę zabezpieczającą na wypadek, gdyby w dniu wydania przez najemcę lokalu okazało się, że mieszkanie jest zniszczone lub

3 najemca zalegałby z opłatami czynszowymi. Maksymalna wysokość kaucji ustalona jest na poziomie 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Wynajmujący nie może więc żądać kwoty wyższej. Kaucja powinna zostać zwrócona w terminie miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę. Może ona zostać pomniejszona o należności z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych (gaz, woda, prąd, koszty zarządcy) lub odszkodowania za uszkodzenie lub zniszczenie lokalu. Jeśli wynajmujący nie zwraca kaucji we wskazanym terminie, najlepszym rozwiązaniem będzie próba polubownego odzyskania należności poprzez wystosowanie do niego pisma wzywającego do zapłaty określonej kwoty we wskazanym terminie (np. 7 dni od dnia doręczenia pisma), pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Należy pamiętać, aby pismo takie wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które to potwierdzenie będzie przydatne podczas ewentualnego postępowania sądowego. Jeśli wezwanie takie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, możemy dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Konieczne będzie wtedy sporządzenie pozwu oraz wniesienie odpowiedniej opłaty sądowej. Koszty te zostaną jednak zwrócone w przypadku wygrania sprawy. 3. Zawarłam umowę najmu na czas określony 12 miesięcy. W tej chwili wynajmuję już mieszkanie od 2 miesięcy. Okazało się, że wraz z nadejściem zimowych miesięcy, w związku z koniecznością ogrzewania mieszkania, bardzo wzrosły rachunki za gaz. W międzyczasie w mieszkaniu wynajmowanym przez moich znajomych zwolnił się pokój, w związku z czym chciałabym zrezygnować z najmu obecnego mieszkania i przenieść się do nich. Czy mogę w jakikolwiek sposób zakończyć najem przed upływem terminu, np. wypowiedzieć umowę? Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas oznaczony jest możliwe jedynie w przypadkach wskazanych w umowie. Jeśli więc w umowie jest zapis określający warunki dokonania wypowiedzenia, to czynność taka jest dopuszczalna. W przeciwnym wypadku nie można wypowiedzieć umowy. Gdyby jednak wynajmujący oświadczył, że zgadza się na rozwiązanie stosunku najmu, możliwym byłoby zawarcie porozumienia (na piśmie, w postaci aneksu do umowy najmu), w którym strony zgodnie oświadczyłyby, że umowa ulega rozwiązaniu. 4. Wynajmuję mieszkanie, przy czym umowa zawarta jest na czas nieokreślony. W umowie zastrzeżono, że każda ze stron może rozwiązać umowę za 3- miesięcznym wypowiedzeniem. Warunki umowy są dla mnie bardzo korzystne

4 mam ustalony relatywnie niski czynsz, niewielkie są też dodatkowe opłaty. Dzwonił do mnie ostatnio wynajmujący i poinformował, że chciałby wynająć mieszkanie pod działalność usługową (biuro rachunkowe), co pozwoli mu osiągać zdecydowanie większe dochody z najmu. Czy mogę w jakikolwiek sposób sprzeciwić się wypowiedzeniu? W jakich przypadkach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego? Przepisy o wypowiedzeniu umowy najmu lokalu mieszkalnego są bardzo korzystne dla najemcy. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę jedynie w ściśle określonych przypadkach. Perspektywa osiągania przez wynajmującego wyższych dochodów nie jest przesłanką, która uzasadniałaby dokonanie wypowiedzenia. W związku z tym wynajmujący nie będzie mógł jednostronnie zakończyć stosunku najmu. Wypowiedzenie przez wynajmującego Bez względu na charakter umowy (na czas oznaczony/nieoznaczony) wynajmujący może wypowiedzieć umowę jedynie w określonych w ustawie przypadkach. Rozważania w tym przedmiocie ograniczone zostaną do przyczyn wypowiedzenia najczęściej spotykanych w praktyce. Należy mieć jednak na uwadze, że istnieją inne, niż wskazane poniżej, przyczyny wypowiedzenia, jednak mają one marginalne znaczenie przy najmie lokali przez studentów. Niewłaściwe używanie lokalu mieszkalnego Przyczyny te wskazane są w art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę, gdy najemca lokalu używa go w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem albo zaniedbuje obowiązki dopuszczając się do powstania szkód, jak również wtedy, gdy najemca zachowuje się w sposób niewłaściwy (np. niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania). Wynajmujący jest w tych sytuacjach ograniczony w działaniu, ponieważ musi najpierw wystosować pisemne upomnienie, a następnie poczekać aż najemca albo zaprzestanie naruszeń, albo będzie w dalszym ciągu działał na szkodę wynajmującego. Zwłoka z zapłatą za czynsz lub innych opłat Sytuację tę reguluje art. 11. Ust. 2 pkt 2 wspomnianej ustawy. Według tego przepisu wynajmujący może wypowiedzieć najem w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu lub opłat za co najmniej 3 pełne okresy płatnicze. Wynajmujący przed wypowiedzeniem musi na piśmie poinformować najemcę o zamiarze

5 wypowiedzenia i wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin na spełnienie świadczenia. Odstąpienie przez najemcę używania lokalu osobie trzeciej Wypowiedzenie, o którym mowa w akapicie wcześniejszym może być dokonane również na skutek odstąpienia przez najemcę lokalu mieszkalnego do bezpłatnego użytkowania albo w najem innej osobie bez zgody wynajmującego. Wypowiedzenie takie może być dokonane nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. 5. Jakie inne formy rozwiązania umowy najmu, niż rozwiązanie za wypowiedzeniem, przewiduje prawo? Dopuszczalne jest rozwiązanie umowy najmu na skutek zgodnego oświadczenia woli stron. Jeśli więc obie strony wyrażają taką wolę, nie ma przeszkód, aby umowy uległa rozwiązaniu. Najemca może również wypowiedzieć najem bez zachowania terminów, jeśli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych. Sytuacje, w których to wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów, zostały natomiast opisane szczegółowo wyżej przy okazji udzielania odpowiedzi na pytanie czwarte. Możliwe jest również rozwiązanie stosunku najmu lokalu mieszkalnego na skutek orzeczenia sądu. Stanowi o tym art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U Nr 71 poz. 733): Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03

Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 Tekst pierwotny: Dz.U.2001.71.733 Tekst jednolity: Dz.U.2014.150 Wersja z dnia: 2014-11-03 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl

UMOWA NAJMU. www.multigroups.pl UMOWA NAJMU str. 1 Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. roku pomiędzy: (Najemca Osoba Odpowiedzialna / zamieszkująca). oraz (Wynajmujący).. (Osoby zamieszkujące z najemcą) 1.. 2.. Niniejszym strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym

Pułapki w umowach PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Umowy w obrocie gospodarczym Pułapki w umowach PRAWO HANDLOWE UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 23 (789) 18 24 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl, www.pgp.infor.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA. Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. TAURONA. TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo.

PORADNIK KONSUMENTA. Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. TAURONA. TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo. PORADNIK KONSUMENTA Radzimy, jak nie dać się oszukać przy podpisywaniu umów. W środku znajdziesz naklejkę Podpisuję tylko uczciwe umowy Bezpieczniki TAURONA TAURON dbamy o Twoje bezpieczeństwo PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo