Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: śląskie 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie ożony: 1.6 Numer konkursu: 1/POKL/9.1.2/ Tytuł projektu: Kuźnia talentów 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1.8 Okres realizacji projektu: Od Do Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Województwo: Śląskie Powiat: Gmina: Powiat m. Częstochowa M. Częstochowa 1.10 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: NIE 1.11 Projekt innowacyjny: NIE 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) 2.1 Nazwa projektodawcy: Gmina Miasto Częstochowa 2.2 Status prawny: wspólnota samorządowa - gmina 2.3 NIP: (PL) REGON: Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

2 2.5 Adres siedziby: Ulica: Śląska Nr domu: 11/13 Nr lokalu: - Miejscowość: Częstochowa Kod pocztowy: Telefon: Fax: Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Przemysław Koperski - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Renata Michalik - Patrzykont Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: ul. Śląska 11/13, Częstochowa 2.8 Partnerzy: NIE Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

3 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa UZASADN. UZ-uczeń zdolny,n-nauczyciel,g-gimnazj um,p-projekt, SZ-szkoła Dla ucznia zdolnego szkoła może być w równym stopniu szansa co zagrożeniem. Badania wskaz. że liczb. UZ może obejmować nawet 20% populacji, a wybitnie zdoln. to ok. 3-5% ( Zdolni w szkole..., ORE 2012). UZ, wbrew powsz. opiniom, potrzebuje zwiększ. opieki. Jego rozwój bywa nieharmonijny, a kryzysy, charakt. dla pokonywania barier rozwoj. mogą zniechęcać do pracy nad sobą. Mimo zapisów w aktach prawn. oświata w Polsce jest nastawiona na kształc.ucznia przeciętnego ze względu na swój egalitarny charakter. Wysoki procent UZ nie wykorzyst. swoich zdoln. w nauce. Braki osobowościow. i motywac. do nauki wynikają z syt. życiowej UZ, jego środow. rodzin. i szkol. ( Uczeń zdolny i jego rozpoznawanie, XV Konf. Diagn. Eduk., 2009). Często UZ uzyskują wyniki zdecydowanie poniżej swoich możliwości, mimo szczeg. zdolności werbalnych, matem. czy twórczych, co w lit. fachowej opisano jako SYNDROM NIEADEKWATNYCH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH ( Problemy dziecka zdolnego,j.szczepańska,2010). Profesjonalna diagnoza psychol-pedagog.snos pokazuje, iż zjawisko to może dotyczyć nawet 50% popul. UZ (dr B.Dyrda Trudności w nauce szkolnej ucz.zdolnych, ORE 2011), co oznaczać może, że niewłaściwe podejście do UZ spowoduje zmarnowanie znaczącego potencjału intelektualnego. ANALIZA PROBLEMU GMCz jest org.prowadzącym dla 22 Gimnazjów. P.zostaną objęci ucz.klas I Gim. (obecnie kl. VI SP) i IIGim. (obecnie kl. I). Na moment pisania wniosku do kl.vi SP uczęszcza 1691ucz.(869K,831M),a do kl.i Gim.1700ucz.(919K,781M). W oparciu o dośw. i opinie dyrekt. nauczycieli,doradców zawod., rodzic. i uczn. przeprowadzono szczeg. diagnozę potrzeb. W analizę zaangaż. zostali również przedstawiciele poszczeg. dziedzin uzdolnień uczniów: Akademii im. Jana Długosza (uzdoln.human), Politechniki Częstochowskiej (uzdoln.ścisłe), Akademii Sztuk Pięknych (uzdoln.artystyczne), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (uzdoln.sport.). Pozwoliło to na zidentyfik. PROB.SZCZ: 1. Brak właściwej diagnozy psychol.-pedagog., pozwalającej skonkretyzować uzdolnienia ucznia i odpowiednio go ukierunkować; 2. Brak możliwości organizacji dod. zajęć rozszerzających wiedzę w zakresie uzdolnień, ubogai mało atrakcyjna oferta eduk. (b. finansow). 3. Brak świadomości UZ w zakresie posiadanych uzdolnień i wczesnego planowania kariery naukowej/zawodowej. 4. Brak odpow. podejścia i wsparcia UZ ze strony N (niewystarczające przygotowanie do pracy z UZ, brak czasu i konieczność skupiania się na pozostałych uczniach). POWYŻSZE POZWALA SFORMUŁOWAĆ GŁ. PROBLEM, JAKIM JEST BRAK WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH WSPIERANIA I PRACY Z UZ W GIMNAZJACH W CZ-WIE. Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

4 Gim.posiadają Programy Rozwoj.Szkół,ale z ograniczoną ofertą. ANALIZA POTRZEB NA PŁEĆ: większość K wskazuje na uzdolnienia humanist. i artyst.-predyspozycje psych.-fiz.,uwarunk.kultur. i wychowaw., natomiast większość M nauki ścisłe i sportowe - predyspozycje psych.-fiz.,uwarunk.kultur. i wychowaw. INNE PODM.:1.DYREKT.-pozytywny wizerunek sz. w oczach ucz.i rodziców-atrakcyjna ofert i wzrost zainteresowania GIM. u potencjalnych ucz.; 2.N.kolejnego et.eduk (LO i Ucz.Wyższe). lepszy ucz. z rozwiniętymi i skonkretyzow. kompetencjami w zakresie zdiagnoz. uzdolnień 4.RODZICE świadomość uzdolnień dzieci i bezpłatne ich rozwijanie. P.zgodny z: Z.GENDER- spełnia standard minimum (uzasad.we wniosku);p.równych SZANS- w P. będą uczestniczyć wszyscy UZ ze względu na zdiagnoz. potrzeby i chęć uczestnictwa,nie będzie ograniczeń ze względu np. na status materialny;k.zrównoważonego ROZWOJU-zaproponowane z.podniosą efektywność nauczania w G.,a ponadto w P.będą stosowane nowoczesne tech. informat. P.spełnia K.STRATEG.: -Nr 1-zostaną wprowadzone metody pracy ze sprzętem ICT - na potrzeby zajęć planowany jest zakup nowocz. oprogramow. miltim. W procesie dydakt. wykorzyst. będzie platf. e-learning. uruchomiona w ramach proj. Koniec języka za przewodnika (9.1.2/2012); -Nr 3-P w całości skierowany jest do UZ. P. ZGODNY Z DOK.:1."Śląskie 2020": A.1.1.Poprawa jakości kształcenia ;2."Częstochowa 2025.Strategia Rozwoju Miasta": 1.1. Wzmocn. kapitału intelekt. miasta i aktywn. Społ. oraz zapewnienie dostępności dobrze wykształc. i wykwalif. pracowników na lok. rynku pracy. Niniejszy P. jest komplementarny z: 1. Wspomaganie na piątkę realiz. w 3.5 PO KL, w ramach którego m.in. N zostaną przeszkoleni w zakresie pracy z UZ, co pozwoli na elimin/ogranicz. negat. skutków części zdiagnoz. problemów oraz P. 2. Koniec języka za przewodnika (9.1.2 PO KL)-wykorzyst. stworzonej infrastr. ICT (platforma e-learning.), uzupełnienie bazy sprzętowej G. KONSULTACJE Kształt p. efektem konsultacji z dyrekt. i naucz., rodzicami i uczniami,doradcami zawod. Zesp.Poradni.Psychol-Pedagog. w CZ-wie i przedst. AJD, Polit. Częst., ASP, MOSiR Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu Poprawa funkcjonowania systemu wspierania UZ w19 G w Cz-wie poprzez poszerzenie i uatrakc. oferty eduk.oraz bazy dydakt.i do Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach projektu Liczba uczniów/uczennic,którzy/które wzięli udział w projekcie Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru sprawozdania z monit.-co kw.;programy Rozwoju Szkolnictwa -VI.2105 l.obecności,deklaracje uczestnictwa, dok. zjęciowa - do kw Cele szczegółowe projektu Wzrost stopnia świadomości 423 U w 19 G w Cz-wie nt. planowania ścieżki kariery do poprzez zwiększenie dostępu do dor. zawod.i wsparcia psych. Wskaźnik pomiaru celu Liczba uczniów/uczennic,którzy/które wzięli/wzięły udział w doradztwie zawodowyn Liczba uczniów/uczennic,którzy/które wzięli/wzięły udział w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K M O K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru l.obecności,dok. zjęciowa - do kw j.w. Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

5 Rozwój indywidualnych uzdolnień 213 U w 19 G w cz-wie do poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów,zajęć i kursów pozalekcyjnych Poprawa bazy dydakt.w 19G w Cz-wie do Liczba uczniów/uczennic/,u których wzrosła świadomość nt. planowania dalszej ścieżki kariery Liczba uczniów/uczennic,którzy zakończyli/ły udział w dodatkowych zajęciach,warsztatach lub kursach Liczba uczniów/uczennic,którzy/któe rozwinęli/rozwinęły uzdolnienia humanistyczne Liczba uczniów/uczennic,którzy/któe rozwinęli/rozwinęły uzdolnienia naukowe Liczba uczniów/uczennic,którzy/któe rozwinęli/rozwinęły uzdolnienia artystyczne Liczba uczniów/uczennic,którzy/któe rozwinęli/rozwinęły uzdolnienia sportowe Liczba szkół,w któych doposażono bazę dydaktyczną w ramach P ankiety na wejście i wyjście - co kw l.obecności,dok. zjęciowa - do kw.,zaświadczenia o ukończeniu udziału w projekcie-vi testy kompetencji na wejście-iii.2014 i wyjście-vi testy kompetencji na wejście-iii.2014 i wyjście-vi.2015, testy kompetencji na wejście-iii.2014 i wyjście-vi testy kompetencji na wejście-iii.2014 i wyjście-vi protokół odbioru-vi Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym P zostanie objętych łącznie 423 UZ(216K) z klas I i II G w Cz-wie(rok szkol. 2013/14, kontynuacja w kl. II i III), które zgłosiły chęć udziału w proj. Przeprow. szczegółow. rozeznania potrzeb we wszystkich G w Cz-wie, udział w proj. zadeklarowało 19 G. UZASADN. Konieczność wsparcia UZ wynika z przedst. w pkt problemów. Praca z UZ nabiera dużego znaczenia. Na współcz. rynku pracy zwiększa się, zapotrzebow. na wysoko wyspecjal. kadry nauk., techn. i kierownicze. W związku z tym muszą ulec zmianie formy pracy i opieki nad UZ i zdolną, aby nie tylko NIE ZMARNOWAŁ SIĘ ŻADEN TALENT, ALE ABY WYDOBYĆ CAŁY POTENCJAŁ I UMOŻLIWIĆ ROZWIJANIE INDYWID. ZDOLNOŚCI. Dlatego gromną rolę spełniają dod. zajęcia (np. koła zainteres), oraz indywid. praca z UZ. Wsparcie dor. Zawod. i psychol-pedagog pozwoli na precyzyjne zdiagnozow. i skonkretyzowanie predysp. i uzdolnień UZ. Zaszczepienie świadom. posiadanych uzdolnień będzie dla uczniów G, stojących u progu dorosłości niezwykle cennym wsparciem przed wyborem dalszych ścieżek kształcenia. Realizacja dodatk. Zajęć pozwoli na poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań UZ. Przeprowadzona w G szczeg. analiza wskazuje zapotrzebow. na wsparcie w zakresie: I. Wsparcie psychol-pedagog i dor. zaw (wszystkie 19 G) II. Dodatkowe zaj. w 4 blokach tematycznych: 1. Zaj. Humanist i językowe-18 G (G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G11, G12, G14, G16, G17, G18, G20, G21, G22, ZS1, ZS15) 2. Zaj. Ścisłe-16 G (G1, G2, G3, G7, G8, G9, G11, G12, G14, G16, G17, G18, G20, G22, ZS3, ZS15) Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

6 3. Zaj. Artystyczne-19 G (G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G11, G12, G14, G16, G17, G18, G20, G21, G22, ZS3, ZS1, ZS15) 4. Zaj. Sportowe-18 G (G1, G2, G3, G5, G7, G8, G9, G11, G12, G14, G17, G18, G20, G21, G22, ZS3, ZS1, ZS15) REKRUT. to zad.koordynatora/ki P(KP) i Specjalisty/ki ds.monit. i ew.we współpracy z Szkoln.Koordyantorami ( KRYTERIA REKRUT.: rekomend. N (wszystkie zaj.), -śr. ocen z poprzedniej kl.(vi SP lub I G). z przedm.na danym bloku temat./zajęciach (wszystkie zaj.) -w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie uczestn. w olimpiadach, konkursach międzyszkol., itp.(wszystkie zaj.) Ucz.wezmą udział w wybranych formach wsparcia.plan:oprac.regul, spotkanie inf.-prom.w UM,głoszenie naboru-min.15dni(strony int.um i SZ,tablice ogłoszeń SZ),przyjmowanie wniosków,ocena wniosków:form.-5dni,merytor.- 10dni,stworzenie l.podst. i l.rezerw.,wyniki(tablice ogłoszeń SZ),podpis. dekl. ucz,ewent. rekrut.uzupeł.(tryb skrócony-8dni).procedura:ocen a form.-formularz zgł.,ośw.o przetw.danych.ocena0-1;ocena meryt.zgodnie z kryteriami:rekomen.wychow.0-5,średn.ocen0-5. W przypadku małej l. chętnych-wzmożona akcja prom.-inf.w SZ,w przypadku zbyt dużej l. chętnych-l.rezerw. Średnia ocen z poprzedniej klasy dotyczy przedmiotów z danego bloku tematycznego,np. zajęcia humanistyczne i językowe-warsztat dziennikarstwa (ocena z z.polskiego), warsztat historyczny (ocena z historii),warsztat językowy (ocena z języka, na który zapisze się U/U)Kryteria zostaną opisane w Regulaminie Rekrutacyjnym Warunkiem udziału UZ w p. będzie pisemna zgoda rodziców. Rekrut. odbędzie się zgodnie z z.gender. POTRZ.: Uatrakcyjn. oferty eduk. opartej na e-narzędziach informat., moderniz. bazy dydakt. i sprzęt. OCZEKIW.Wsparcie ucz.w diagn. uzdolnień i planow. kariery zawod.,możliwość rozwijania uzdoln. i zainteresow..,zwiększ. szans na znalezienie dobrej pracy. BAR.Ogranicz. możliwości fin. G,aby zorganiz. dod. zajęcia dla UZ oraz wdrożyć e-narzędzia;brak odpow. wykwalifik. kadry w G pod kątem pracy z UZ i e-narzędzi, ZAINT.:rozpoznane na podst. diagnozy w oparciu badania ankiet.(tj.ankiety elektr.wysłanej r. do 22G-pozytywnie odp.19g), o opinie dyrekt. i naucz., rodzicami i uczn.,dor. zawod. ZPPP w CZ-wie i przedst. AJD, Polit. Częst., ASP, MOSiR Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Liczba osób K M O Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

7 w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Liczba Mikroprzedsiębiorstwa 0 Małe przedsiębiorstwa 0 Średnie przedsiębiorstwa 0 Duże przedsiębiorstwa Zadania Nr 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nazwa zadania 1 Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji LICZBA UCZESTNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA ODPOWIADA POSZCZEGÓLNYM WSKAŹNIKOM ILOŚCIOWYM, LICZBA GRUP JEST PRZEDSTAWIONA W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE PROJEKTU wsparcie psychologiczno pedagogiczne D.ZAWOD.GR.(warsztaty)-m.in.a utoprezentacja,cv,asertywność,rozmowy kw.-3h/gr;d.zawod.indywid.(ko nsultacje)testy predyspozycji,inf o SZ i rynku pracy-1h/sz/m-c x 14m-cy;WSP.PSYCHOL-PEDAGOG.-p odniesienie kompetencjisamooceny i wiary w siebie,nabycie umiejętności niezbędnych do walki Se stresem,funkcjonowanie w gr.-3h/gr;trening PAMIĘCI-m.in. szybkie, twórcze, trwałe zapamiętywanie, szybkie czytanie,rozwój koncentracji uwagi i inteligencji-30h/gr z.skomasowane. Os.odpow.za zad.:kp i SME Zostanie zakup. sprzęt i pom.dydakt. PROD.:423ankiety na wejście-iii.2014 i 423 na wyjście-vi.2015,200ipd-vi sprawozdań-VI Warsztaty humanistyczne i językowe 2. ZAJĘCIA HUMANISTYCZNE I JĘZYKOWE: W.DZIENNIKARSKIE-opierają się na dyskusji i prakt.opracow. zagadnień związanych z rozwojem mediów. Przybliżone zostaną kwestie związane z manipulacją i perswazją w mediach.-30h/grprzez3sem;w.li TERACKIE-poszerzą i uzupełnią wiedzę oraz dadzą możliwość konfrontacji Cel szczegółowy projektu Wzrost stopnia świadomości U w 19 G w Cz-wie nt. planowania ścieżki kariery do poprzez zwiększenie dostępu do dor. zawod.i wsparcia psych. Rozwój indywidualnych uzdolnień U w 19 G w cz-wie do poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów,zajęć i kursów pozalekcyjnych Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

8 poglądów, potrzeb i umiejętności-30h/grprzez3sem. ;W.HISTORYCZNE-pogłębi zrozumienie historii najnowszej i rozwinie umiejętności warsztatowe przydatne na sprawdzianach,egzaminach i na dalszym etapie kształcenia-30/grprzez3sem.;j.angielski,niemiecki,rosyjski,włoski,francuski,hiszpański- PO30h/grprzez3sem. Zostaną zorganizowane wycieczki i spotkania z ekspertami. Os.odpow.za zad.:kp i SME Zostanie zakup. sprzęt i pom.dydakt. PROD.:min49 scenariuszy z.-co sem.,min.15reportaży-vi.2015, min.20wytworów literackich-vi.2015,min.9 wytworów prac histor.-vi.2015,min360 t. na sprawdzających wiedzę-co sem.,3 Konkursy międzyszkol.-vi Warsztaty ścisłe 3. ZAJĘCIA ŚCISŁE: W.INFORMAT.-projektowanie,pro gramowanie,kodowanie,itp.-30h /grprzez3sem.;w.matemat.-rozw ijające,wykraczające poza poziom przewidziany w programie SZ-30h/grprzez3sem;W.MŁODEGO NAUKOWCA-zapoznanie się z przedm. ścisłymi, technicznymi,modelarstwem,itd.-30h/grprzez3sem; PRZEDSIĘB.-w.certyfikowane w formie dyskusji i wymiany zdań -podstawowe poj.,rozwiąz. problemów,kreatywne post.,itp.- 60h/grprzez3sem w 2 modułach.u pojadą na wycieczki, spotkają sie z ekspert. wybranych dziedzin, będą mieli okazję pogłębić swoje zainteres., poglębic wiedzę i rozbudzić ciekawość. Zostaną zorganizowane wycieczki i spotkania z ekspertami. Os.odpow.za zad.:kp i SME Zostanie zakup. sprzęt i pom.dydakt. Poprawa bazy dydakt.i uatrakcyjn.oferty eduk. w 19G w Cz-wie do Rozwój indywidualnych uzdolnień U w 19 G w cz-wie do poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów,zajęć i kursów pozalekcyjnych Poprawa bazy dydakt.i uatrakcyjn.oferty eduk. w 19G w Cz-wie do PROD.:min.5stron int.-vi.2015, min.5projektów graf.-vi.2015,min. 36scenariuszy z.-co sem.,min.11 wytw. technicznych-vi.2015,min.14 testów sprawdzających wiedzę-co sem. 4 Warsztaty artystyczne 4. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z.PLAST.-np.malarstwo,ceramik a,decoupage,rysunek,itp.-30h/ grprzez3sem,z.muz.-np.instrum entalistyka,śpiew,komponowani e,itp.-30h/grprzez3sem.z.teat R.-FILM.-występy,pisanie scen.,kręcenie filmów,dyskusje,itp.-30h/grpr zez3sem. Zostaną zorg. konkursy prac,zorganizowane zostaną wycieczki i spotkania z ekspertami. Os.odpow.za zad.:kp i SME Zostanie zakup. sprzęt i pom.dydakt. PROD.:min.46scenariuszy z.-co sem, min.14wernisaży-vi.2015, min.15 eventów artyst.-vi.2015,min. 46 wytw artyst.-vi.2015 Rozwój indywidualnych uzdolnień U w 19 G w cz-wie do poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów,zajęć i kursów pozalekcyjnych Poprawa bazy dydakt.i uatrakcyjn.oferty eduk. w 19G w Cz-wie do Warsztaty sportowe 5. ZAJĘCIA SPORTOWE Z. realizowane przez 3sem. blok gry zespołowe 30h/gr.x18gr. np. siatkówka, koszykówka, piłka ręcz/noż; blok tenis stołowy i badminton 30h/gr.x10gr., blok gimnastyka sportowa i artystyczna 30h/gr.x6gr., (np. układy taneczno-gimn.-akrobat. z piłką, wstążką, obręczą, skakanką lub parą maczug) basen 30h/gr.8gr. Rozwój indywidualnych uzdolnień U w 19 G w cz-wie do poprzez zwiększenie dostępu do warsztatów,zajęć i kursów pozalekcyjnych Poprawa bazy dydakt.i uatrakcyjn.oferty eduk. w 19G w Cz-wie do Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

9 Zakup pomocy dydakt. W ramach zajęć sportowych odbedzie się Olimpiada sportowa, wyjścia na inmprezy (np.mecz piłki noznej, wyścig żużlowy). Os.odpowiedz. za zad.to: KP i SME. PROD.: licz.h zajęć: 1260, w tym:540h b.gry z., 180h b.gim.sport.art., 300h b.tenis i badm.; 240 h basen, licz. Zorg zawodów międzyszk.: 1 6 WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA 7 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln ) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka 3.5 Oddziaływanie projektu 1. Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL 2. Opisz wartość dodaną projektu Oczekiwany efekt realizacji PO KL Wdrożenie przez 60% szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych), projektów rozwojowych obejmujących m.inin. nowoczesny systemu zarządzania, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne (szkoły wiejskie 80%, miejskie 42%). Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia w jego ramach wskaźników na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL P.wspiera działania w 19 G w Cz-wie (86% G w Mieście) we wdrażaniu prog. rozwoj.obejmujących:zajęcia rozwijające uzdolnienia dla UZ i wsparcie psych-pedagog.,dor. zawod. i e-narzędzia. Wycieczki tematyczne uatrakcyjnią ofertę edukac. G zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydakt. P.wpłynie na poprawę jakości usług eduk. i wzrost efekt. nauczania UZ w G. Tym samym cele P. wprost przyczynią się na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji Priorytetu PO KL. WART.DOD. 1.Wzrost świadomości rodziców nt. wspierania i rozwoju UZ; 2.Wzbogacenie i uatrakc. oferty edukacyjnej dla przysych U - moderniz. bazy dydakt. i sprzęt.; 3.Poprawa wizerunku G w oczach rodziców wychodzących naprzeciw potrzebom UZ; 4.Zwiększenie społ. zaufania do GMCz jako instytucji dbającej o rozwój UZ; 5.Wzrost świadomości nt.z.gender -udział w spotkaniu inf.os.prowadzących zaj. Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

10 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy 1. Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów 2. Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu GMCz posiada duże dośw.w realizacji P europ.z wszystkich programów operacyjnych, m.in.: W ramach PO KL Poddziałania : 2.Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie, ,GMCz, ,00, os. 3.Edukacja - paszport do przysości, ,gmcz, ,00, 98os. 4.Zaplanuj swoją karierę, ,gmcz, ,00,754os. 5.Koniec języka za przewodnika, ,gmcz, ,50,1645os. W ramach PO KL Działania 9.2.: 1.Z dobrym zawodem w lepszą przysość, ,zesp.szk.im.b.prusa, ,00, 2 800os. 2.Dobry fach to szansa pracy, ,gmcz partnerem, ,53,1384 os. 3.Mam zawód-mam pracę w regionie, ,gmcz partnerem, ,42,1374os. W zrealizowanych P osiągnięto wszystkie rezultaty,realizowane P przebiegają zgodnie z planem. WYDATKI GMCz za 2012r , Opis sposobu zarządzania projektem 1. Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) 2. Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) 3. Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) 4. Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) 5. Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) 6. Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników ZESPÓŁ PROJEKTOWY(ZP)zostanie zrekrut. w oparciu o posiadaną wiedzę i dośw.zapewnione zostaną elast.formy pracy.zp będzie przeszkolony z gender. BIURO PROJEKTU(BP)w UMCz.ZP w strukturze Wydz.Eduk.w Ref.Obsł.Proj.Europ. Struktura zarządzania w układzie liniowym zgodnie z reg.org. UMCz-wy:ZP-kierownik ROPE-naczelnik Wydz.Eduk.-Wiceprezydent ds.edukacji. P.ORG.Beneficjent(B) posiada pot.org.i duże dośw.w realizacji P europ. P.TECHN.B posiada pot.tech.do zarządzania P.tj.dysponuje pomieszczeniem dla BP oraz sprzętem komputerowym dla części ZP, w ramach P.zaplanowano zakup szafy,biurek i krzeseł i1laptopa.zajęcia będą prowadzone w salach SZ podległych GMCz.W ramach P.zostaną doposażone sale dydakt. w spec.sprzęt i pomoce oraz dostosowane architekt.do potrzeb UN.(SZ z o.integr.) P.PERS.Koordynator/ka P(KP):wyższe wykszt.,dośw. w realizacji P eur. Zad.:m.in. dbałość o realizację P zgodnie z umową,zatwierdzanie WNP i sprawozdań, promocja P, w tym aktualiz. inf. na stronie P,rekrutacja ucz.,wyłanianie wykonawców,kontakty z IP i SZ; Specjalista/ka ds.sprawozd.,monit. i ew.(sme:wyższe wykszt.,dośw. w realizacji P eur) Zad.monit.wskaźników prod.i rezultat,ewaluacja ex ante,midterm i ex post,sporządzanie sprawozdań z realizacji P, wsparcie KP w rekrutacji i zamówieniach,kontakty z IP i G; Specjalista/ka ds. Rozliczeń(1/2 etatu):wyższe wykszt.,dośw. w rozliczaniu P eur.zad:sporządzanie WNP i harmonogramów płatności,realizacja i aktualizacja budżetu,kontakty z IP i SZ; PERSONEL MERYT.:będzie miał wykszt.wyższe zgodne ze zleconym zad. oraz dośw.w realizacji podobnych zad. Personel weźmie udział w spotkaniu inf. nt. gender. Wszyscy wykonawcy zostaną wyłonieni zgodnie z obowiąz. przepisami kraj. i UE. Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

11 MONIT. i EW.- przygotowany plan monit.i ew., 1xm-c sprawozdania nt. stanu realizacji P i proponowanych ewent. działań naprawczych przekazywane do KP(m.in.na podstawie wizytacji zajęć,przeprow. ankiet monit.i wywiadów z ucz.,monit. dzienników i scenariuszy zajęć,l.obecności,inf.ze SZ).Wizytacje zajęć-min.40/semestr.monit. postępu realizacji P w odniesieniu do WND i harmonogramu.częstot. i sposób pomiaru w.rezultatu i produktu jest opisany w pkt ,3.1.3 i 3.3. Celem ew.będzie pozyskiwanie inf.nt.zmian, jakie wywołała realizacja P.Wyniki umożliwią poprawę wdrażania P i jego końcowych efektów.kryteria: skuteczność,adekwatność,oddzi aływanie,trwałość.ilościowe i jakościowe metody bad. m.in.ankieta,wywiad,obserwacj a. Ewaluacja ex ante, midterm min. 1xkwart. i ex post. Efektem raporty kwartalne i zbiorczy- przedstawione KP. Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

12 IV. BUDŻET PROJEKTU Kategoria Ogółem 4.1 Koszty ogółem ( ) , , , Koszty bezpośrednie , , , w tym stawki jednostkowe 0,00 0,00 0, w tym kwoty ryczałtowe 0,00 0,00 0,00 Zadanie 1: Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne , , ,00 Zadanie 2: Warsztaty humanistyczne i językowe , , ,62 Zadanie 3: Warsztaty ścisłe , , ,18 Zadanie 4: Warsztaty artystyczne , , ,49 Zadanie 5: Warsztaty sportowe , , ,00 Współpraca ponadnarodowa 0,00 0,00 0,00 Zarządzanie projektem , , ,30 w tym koszty personelu , , , Koszty pośrednie , , ,35 rozliczane ryczałtem 7,00 % 7,00 % 7,00 % Cross-financing w kosztach ogółem ,00 0, ,00 jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1) 13,57 % 0,00 % 8,37 % Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem 0,00 0,00 0,00 jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4.2 Wkład własny , , , w tym wkład niepieniężny , , , w tym wkład prywatny 0,00 0,00 0, Wnioskowane dofinansowanie ( ) , , , Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT 4.5 Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 665,47 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

13 V. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Oświadczam, że zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy publicznej w żądanej wysokości, w tym pomocy de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz z przepisami właściwego programu pomocowego. 1) Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny. 1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy publicznej. Data wypełnienia wniosku: Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.* * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

14 OŚWIADCZENIE PARTNERA/ÓW PROJEKTU Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że - zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; - zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. * obowiązek opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) lub w inny równoważny sposób Wypełnienie tej części nie jest wymagane W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z: nie korzystałem/am z pomocy szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w pomocy Punktu Informacyjnego w pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa inne Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

15 Szczegółowy budżet projektu Kategoria KOSZTY OGÓŁEM (4.1) KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1) Cross-financing (T/N) Pomoc publiczna i pomoc de minimis (T/N) Zadanie 1 - Doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczno - pedagogiczne 1. Doradztwo zawodowe - warsztaty grupowe prowadzone przez doradców/czynie zawodowyc/eh CIZ (wkład własny)-38gr.x3h 2. Doradztwo zawodowe - konsultacje indywidualne prowadzone przez doradców/czynie zawodowych/e CIZ (wkład własny)-2h/szkola/m-c/14-mcy 3. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne-wa rsztaty grupowe-19gr.x3hx60 Stawka jednostkowa (T/N) Zadanie zlecone (T/N) j.m. Liczba 2014 Cena jednost. Łącznie , , ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 57,00 40, ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 304,00 40, ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 30,00 60, ,00 4. Trening pamięci-7gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 105,00 60, ,00 5. Filmy dydaktyczne nt. np. planowania kariery, wyboru zawodu,poszukiwania pracy, Zadanie 2 - Warsztaty humanistyczne i językowe 6. Warsztaty dziennikarskie -umowa c-p-15gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE sztuka 3,00 200,00 600,00 NIE NIE NIE NIE godzina 225,00 60, , ,00 7. Aparaty fotograficzne cyfrowe dla 15GIM TAK NIE NIE NIE sztuka 15,00 600, ,00 8. Mikrofony cyfrowe z dyktafonem dla 15GIM TAK NIE NIE NIE sztuka 15,00 700,00 9. Wycieczka do TVP/TVN-przejazd,ubezpieczenie.wyżywienie dla 82U-usługa zlecona ,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0, Wycieczka do TVP/TVN-bilety wstępu dla 82 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0, Wycieczka do TVP/TVN-wynagrodzenie dla 8op-umowa c-p/dzieńx Warsztaty literackie-umowa c-p-4gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 60,00 60, , Tablice interaktywne dla 4 GIM TAK NIE NIE NIE sztuka 4, ,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

16 14. Oprogramowanie z zakresu literatury dla 4 GIM 15. Wycieczka objazdowa szlakiem literackim-transport,ubezpiecz enie,wyzywienie dla 21U-usługa zlecona 16. Wycieczka objazdowa -wynagrodzenie dla 2op.-umowa c-p/ Warsztaty historyczne-umowa c-p-9gr.x30hx Pakiety multimedialne do nauki historii (10stanowisk)-3 rodzaje,np.epoki,bitwy,mapy multimedialne,strategiczne,enc yklopedia dla 9 GIM 19. Zestawy (10szt.)ilmów historycznych dla 9GIM ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 500, ,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 135,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 27, , ,00 NIE NIE NIE NIE zestaw 9,00 500, , Mapy historyczne dla 9 GIMx3sztuki NIE NIE NIE NIE sztuka 27,00 250, , Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego dla 30U-transport,ubezpieczenie,wy żywienie-usługa zlecona 22. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego dla 30U-bilety wstępu 23. Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego-wynagrodzenie 3op/dzieńx Kurs języka angielskiego-umowa c-p-6gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka angielskiego dla 37 U 26. Programy multimedialne do nauki języka angielskiego dla 6 GIM NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 90,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 37,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 6,00 750, , Mapy Wielkiej Brytanii dla 6 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 6,00 250, , Kurs języka niemieckiego-umowa c-p-2gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka niemieckiego dla 4 U 30. Programy multimedialne do nauki języka niemieckiego dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE godzina 30,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 4,00 200,00 800,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 750, ,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

17 31. Mapy Niemiec dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 250,00 500, Kurs języka rosyjskiego-umowa c-p-4gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka rosyjskiego dla 9U 34. Programy multimedialne do nauki języka rosyjskiego dla 4 GIM NIE NIE NIE NIE godzina 60,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 9,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 750, , Mapy Rosji dla 4 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 4,00 250, , Kurs języka włoskiego-umowa c-p-2gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka włoskiego dla 5U 38. Programy multimedialne do nauki języka włoskiego dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE godzina 30,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 5,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 750, , Mapy Włoch dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 250,00 500, Kurs języka francuskiego-umowa c-p-2gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka francuskiego dla 12U 42. Programy multimedialne do nauki języka francuskiego dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE godzina 30,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 12,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 750, , Mapy Francji dla 2 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 2,00 250,00 500, Kurs języka hiszpańskiego-umowa c-p-5gr.x30hx Podręczniki z CD i słowniki do nauki języka hiszpańskiego dla 39U 46. Programy multimedialne do nauki języka hiszpańskiego dla 5 GIM NIE NIE NIE NIE godzina 75,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE komplet 39,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 5,00 750, , Mapy Hiszpanii dla 5 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 5,00 250, , Odtwarzacze CD na potrzeby prowadzenia kursów do 19 GIM 49. Dzień Międzyszkolnych Konkursów Humanistycznych i Językowych-nagrody dla 3pierwszych miejsc w 9konkursach przedmiotowych (np.zestawy książek,słowniki,dyktafony) 50. Dzień Międzyszkolnych Konkursów Humanistycznych i Językowych-catering dla NIE NIE NIE NIE sztuka 19,00 250, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

18 100os.-usługa zlecona 51. Koszt udostępnienia sal naprowadzenie zajęć-wkład własny Zadanie 3 - Warsztaty ścisłe 52. Warsztaty informatyczne-umowa c-p-14grx30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 735,00 35,00 NIE NIE NIE NIE godzina 210,00 60, , , , Pen-Drive 16GB dla 79U NIE NIE NIE NIE sztuka 79,00 50, , Warsztaty matematyczne - umowa c-p 11gr.x30hx Programy multimedialne (10stanowisk) do matematyki dla 11GIM NIE NIE NIE NIE godzina 165,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 11, , , Kalkulatory naukowe dla 56 U NIE NIE NIE NIE sztuka 56,00 100, , Warsztaty młodego naukowca-umowa c-p 11gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 165,00 60, , Plansze interaktywne dla 11 GIM NIE NIE NIE NIE sztuka 11,00 300, , Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki-przejazd,ubezpieczeni e,wyżywienie dla 40U-usługa zlecona 60. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki-bilety wstępu dla 40U 61. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki-wynagrodzenie dla 4op-umowa c-p/dzieńx Warsztaty przedsiębiorczości (2moduły)-umowa c-p 1gr.x60hx Podręczniki do warsztatu Prawo Jazdy Przedsiębiorcy dla 10U 64. Konta e-learningowe do warsztatu Prawo Jazdy Przedsiębiorcy dla 10 U NIE NIE NIE NIE usługa 1, , ,18 NIE NIE NIE NIE osoba 40,00 30, ,00 NIE NIE NIE NIE osobodzień 4,00 500, ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 30,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE osoba 10,00 80,00 800,00 NIE NIE NIE NIE osoba 10,00 70,00 700, Egzaminy dla 10 U NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0, Karty Prawo Jazdy Przedsiębiorcy (ESC) dla 10U 67. Międzyszkolny Festiwal Naukowy-konkurs na najciekawsze projekty w 4dziedzinach-nagrody dla 3pierwszych miejscx4dziedzinyx300 (np.dysk zewn.,mikroskop) 68. Międzyszkolny Festiwal Naukowy-konkurs na najciekawsze projekty w 4dziedzinach-catering NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

19 dla 100os.x16-usługa zlecona 69. Koszt udostępnienia sal naprowadzenie zajęć-wkład własny Zadanie 4 - Warsztaty artystyczne 70. Warsztaty plastyczne-umowa c-p-14gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 555,00 35,00 NIE NIE NIE NIE godzina 210,00 60, , , , Sztalugi dla 88 U NIE NIE NIE NIE osoba 88,00 0,00 0, Duże teczki rysunkowe dla 88U NIE NIE NIE NIE osoba 88,00 100, , Profesjonalne farby/pastele/glina/węgiel do malowania NIE NIE NIE NIE osoba 88,00 300, , Profesjonalne pędzle NIE NIE NIE NIE osoba 88,00 50, , Warsztaty ceramiczne w Kuźnicy Starej dla 88U-transport,ubezpieczenie,wy żywienie-usługa zlecona 76. Warsztaty ceramiczne w Kuźnicy Starej dla 88U-bilety wstepu 77. Warsztaty ceramiczne w Kuźnicy Starej-wynagrodzenie 9op.-umowa c-p/dzień 78. Warsztaty muzyczne-umowa c-p-15gr.x30hx Wycieczka do teatru muzycznego w Warszawie dla 80U-transport,ubezpieczenie,wy żywienie-usługa zlecona 80. Wycieczka do teatru muzycznego w Warszawie dla 80U-bilety wstępu 81. Wycieczka do teatru muzycznego w Warszawie-wynagrodzenie 8op.-umowa c-p/dzień 82. Instrumenty dla 15GIM(po 3rodzaje na GIM,np.akordeon,perkusja) 83. Warsztaty teatralno-filmowe-umowa c-p-17gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE godzina 225,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 TAK NIE NIE NIE sztuka 45, ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 255,00 60, Kamery cyfrowe-dla 15GIM TAK NIE NIE NIE sztuka 15, , Wycieczka do Studia Bolka i Lolka w Bielsku-Białej dla 107U-transport,ubezpiecznie,wy żywienie-usługa zlecona , , ,00 NIE NIE NIE NIE usługa 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

20 86. Wycieczka do Studia Bolka i Lolka w Bielsku-Białej-bilety wstępu dla 107U 87. Wycieczka do Studia Bolka i Lolka w Bielsku-Białej-wynagrodzenie op.-umowa c-p/dzień 88. Międzyszkolny Festiwal Artstyczny-nagrody dla 3pierwszych miejsc w konkursach przedmiotowych(np.instrument,z estawy plastyczne,zestawy filmów, 89. Międzyszkolny Festiwal Artstyczny-catering dla 100os.-usługa zlecona 90. Koszt udostępnienia sal naprowadzenie zajęć-wkład własny, 630 h Zadanie 5 - Warsztaty sportowe NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE osoba 0,00 0,00 0,00 NIE NIE NIE NIE komplet 1, , Gry zespołowe - umowa c-p-18gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 270,00 60, Piłki dla 18gr. (po3 rodzaje,np.siatkówk,koszykówka,ręczna) , , ,00 NIE NIE NIE NIE sztuka 54,00 50, , Koszulki i znaczniki dla 185U NIE NIE NIE NIE sztuka 185,00 50, , Tenis stołowy/badminton-umowa c-p-10gr.x30hx Zestaw do tenisa stołowego (rakietki,piłeczki)-5zestawów/ grupax10gr. 96. Zestaw do badmintona (paletki,lotki)-5zestawów/grup ax10gr. 97. Gimnastyka sportowo -artystyczna-umowa c-p-6gr.x30hx60 NIE NIE NIE NIE godzina 150,00 60, ,00 NIE NIE NIE NIE zestaw 50,00 50, ,00 NIE NIE NIE NIE zestaw 50,00 50, ,00 NIE NIE NIE NIE godzina 90,00 60, , Materace dla 6 GIM po 3szt. NIE NIE NIE NIE sztuka 18,00 250, , Zestaw akcesoriów do gimnastyki artystycznej (wstążka z kijkiem,obręcze,maczugi)dla 20U 100. Basen-8gr.x30hx200 (wynajem basenu i instruktor/ka)-usługa zlecona 101. Basen-transport mpk na besen-70ux30dojazdówx Międzyszkolna olimpiada sportowa-nagrody dla 3pierwszych miejsc w 4 dyscyplinach (dla osób lub zespołów średnio 300/nagroda/miesjce), np.akcesoria sportowe NIE NIE NIE NIE sztuka 1,00 250,00 250,00 NIE NIE NIE NIE godzina 15,00 200, ,00 NIE NIE NIE NIE osobodojazd 1 050,00 3, ,00 NIE NIE NIE NIE miejsce 0,00 0,00 0,00 Suma kontrolna: FBB-DC14 Wersja Generatora: 8.7 wersja publikacji:

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Przed ożeniem wniosku wypełnionego w GWA-Edytor beneficjent jest zobligowany do wczytania pliku XML (skompresowanego do formatu ZIP_POKL lub ZIP) z danymi do GWA dostępnego przez Internet (www.generatorwnioskow.efs.gov.pl)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo