Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria Plusa (zwanej dalej Loterią"). 2. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. 3. Organizatorem Loterii jest Just Mobile Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-764), przy ulicy Egejskiej 17/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony), NIP: , Regon , zwana dalej Organizatorem. 4. Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 18 października 2010 roku do dnia 15 kwietnia 2011 roku, wyłącznie dla określonych w pkt 5 poniżej klientów Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 20908, kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony), NIP , Regon (zwanej dalej Operatorem ), zwanych dalej Klientami Operatora. 5. Klientami Operatora są: Abonenci 1, Abonenci Simplus/Sami Swoi 2, Użytkownicy Simplus/Sami Swoi 3, Abonenci MixPlus 4, Użytkownicy MixPlus 5, Abonenci , Użytkownicy Każdy Klient Operatora przystępujący do Loterii (zwany dalej Uczestnikiem Loterii lub Uczestnikiem ) lub Klient Operatora, który zamówił otrzymywanie informacji dotyczących zasad przystąpienia i uczestnictwa w Loterii, zgodnie z postanowieniami 10.pkt 2, akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 7. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające aktywną kartę SIM w sieci PLUS lub w sieci Sami Swoi (tj. sieciach telefonii komórkowej, których operatorem jest Polkomtel S.A.) będące Klientami 1 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 2 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi 3 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 4 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus 5 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus 6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów

2 Operatora lub osoby, które zostały upoważnione na piśmie przez Klientów Operatora do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii przy użyciu przydzielonego im numeru telefonu. 8. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Operatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu Loterii, a także członkowie najbliższych ich rodzin (wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo). 9. Wszystkie wiadomości SMS, w ramach uczestnictwa w Loterii, Uczestnik Loterii wysyła na odpłatny numer SMS Premium 7419 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię. 10. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer 7419 wynosi netto 4 zł powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki (do 31 grudnia 2010 roku podatek VAT wynosi 22%, czyli wartość brutto 1 SMS to 4,88 złotych). Wszystkie wiadomości SMS otrzymywane przez Uczestników w czasie trwania Loterii są nieodpłatne. 2 Komisja Nadzoru Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stosowne świadectwo zawodowe. 3 Zasady uczestnictwa w Loterii 1. Warunkiem przystąpienia do Loterii i udziału w Loterii jest przesłanie, w okresie od dnia 18 października 2010 roku, od godziny 0:00:00, do dnia 25 stycznia 2011 roku, do godziny 23:59:59, wiadomości SMS na odpłatny numer 7419 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, o treści: PLUS lub o każdej innej treści, zwanej dalej Zgłoszeniem. Wiadomość SMS wysłana na numer 7419 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię, również nie zawierająca żadnej treści (tzw. pusta wiadomość SMS) uprawnia do wzięcia udziału w Loterii i jest traktowana również jako zgłoszenie udziału w Loterii. 2. Osoba, która dokonała Zgłoszenia udziału w Loterii zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego wysłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. 3. Każde Zgłoszenie Uczestnika zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora, z ilością 10 punktów (Losów) dających uprawnienia do udziału w losowaniu nagród, z zastrzeżeniem postanowienia 3 pkt 7 Regulaminu. Każdy punkt zdobyty przez 2

3 Uczestnika zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie stanowi odpowiednik jednego Losu biorącego udział w losowaniu nagród. 4. W odpowiedzi na prawidłowo dokonane Zgłoszenie, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora. 5. Każdy z Uczestników może dokonywać wielokrotnie Zgłoszeń w Loterii i zdobywać kolejne punkty. Każde prawidłowo dokonane Zgłoszenie bierze udział w Loterii. 6. Każdy Uczestnik, który dokonał prawidłowego Zgłoszenia udziału w Loterii, bierze udział w losowaniu nagród, na zasadach określonych w 5 Regulaminu. 7. W trakcie trwania Loterii każdy Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia większej ilości punktów uprawniających go do udziału w losowaniu nagród, niż określona w 3 pkt 3, jeżeli wysyłając Zgłoszenie weźmie udział w organizowanych przez Organizatora rundach: Happy Day, Happy Hour (zwanych dalej Rundami ) lub sesjach: bonusowych, promocyjnych, o extra punkty, w dodatkowych quizach, sondach (zwanych dalej Sesjami ), udzieli prawidłowej odpowiedzi na wysłane przez Organizatora pytanie i postąpi zgodnie z instrukcją podaną w treści wiadomości SMS informującej o możliwości zdobycia większej ilości punktów, poprzez udział w jednej z aktywności podanych w niniejszym punkcie. Organizator może, według własnego uznania, w czasie trwania Loterii ogłaszać okresy Sesji i Rund lub inne gry/zadania pozwalające na uzyskanie dodatkowych punktów. 8. Możliwość zdobycia punktów dających Uczestnikowi uprawnienia do udziału w losowaniu nagród za udział w Rundach polega na przesłaniu przez Uczestnika Zgłoszenia w trakcie trwania Rund (w danym dniu lub w określonych godzinach), w których Zgłoszenie będzie premiowane dodatkowymi punktami. Organizator, za pomocą komunikatu SMS, wysyłanego na telefon Uczestnika, będzie każdorazowo informował o możliwości uzyskania dodatkowych punktów za przesłanie Zgłoszenia w zamian za realizację zadania opisanego w treści komunikatu SMS wysłanego z informacją o trwaniu Rundy. Szczegółowa ilość dodatkowych punktów przyznawanych za każde prawidłowe Zgłoszenie w trakcie Rundy będzie wskazywana w komunikacie informacyjnym SMS wysyłanym przez Organizatora na numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie. 9. Możliwość zdobycia punktów dających Uczestnikowi uprawnienia do udziału w losowaniu nagród za udział w Sesjach polega na wysyłaniu wiadomości SMS z rozwiązaniami zadań, opisanych w treściach wiadomości SMS z zaproszeniem do Sesji, udzielaniu odpowiedzi na pytania przesłane przez Organizatora w treści wiadomości SMS lub odszyfrowaniu lub odgadnięciu przez Uczestnika specjalnych kodów, co do których Uczestnik będzie otrzymywał odpowiednie instrukcje od Organizatora, wytypowaniu szczęśliwego numeru albo na odgadnięciu brakującego słowa, na podstawie udzielonej przez Organizatora podpowiedzi albo na udziale w grze o extra punkty, w której Uczestnik za wysłanie dodatkowych wiadomości SMS, zgodnie z instrukcjami Organizatora otrzyma dodatkowe punkty. 3

4 10. Każdy Uczestnik ma szansę na zdobycie dodatkowych punktów za udział w grze o extra punkty, jeżeli wyśle dodatkowe wiadomości SMS, których ilość oraz możliwa do uzyskania liczba punktów zostanie wskazana w zaproszeniu do tej gry. Jego zadaniem jest wybranie jednej z trzech liter, stanowiących wariant do wyboru, np. A, B, C. Pod każdą z nich kryje się inna punktacja np.: A-50 punktów, B-100 punktów, C-150 punktów. Uczestnik typuje dowolną literę, w zamian za co Organizator przyzna Uczestnikowi liczbę punktów przyporządkowaną do danej litery. 11. Każdy Uczestnik ma szansę na zdobycie dodatkowych punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wysłane przez Organizatora pytanie. Prawidłowa wysłana odpowiedź będzie skutkowała podwojeniem lub potrojeniem zebranych w danym dniu lub tygodniu punktów lub dodaniem Uczestnikowi dodatkowych punktów. 12. Każdy Uczestnik ma szansę na zdobycie dodatkowych punktów za odgadnięcie brakującego słowa. Każde zaszyfrowane słowo może relatywnie być powiązane z danym dniem, konkretnym świętem lub organizowanym eventem. Uczestnik ma za zadanie odgadnąć przy pomocy wysłanej podpowiedzi brakujące słowo np.: Odgadnij brakujące słowo!. Każde poprawnie odgadnięte słowo to dodatkowe punktów. Uczestnik, który prześle brakujące słowo otrzyma określoną liczbę punktów. 13. Możliwość zdobycia dodatkowych punktów dających Uczestnikowi uprawnienia do udziału w losowaniu nagród za udział w sondzie lub quizie będzie polegała na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie. 14. Organizator zastrzega możliwość przyznawania Klientom Operatora punktów za doładowanie konta związanego ze świadczeniem usługi przedpłaconej ( prepaid ) w sieci Plus lub Sami Swoi, w dalszej części zwanej Doładowaniem. Osoby te otrzymają od Organizatora wiadomość w formie SMS, zawierającą informację o zasadzie przyznania punktów za Doładowanie. 15. Organizator każdorazowo będzie informował Uczestników, w wiadomości SMS, wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie o ilości możliwych do zdobycia punktów za udział w Rundach i Sesjach przeprowadzanych w ramach Loterii i innych zadaniach jakie należy wykonać, żeby otrzymać dodatkowe punkty. 16. Organizator zastrzega możliwość przyznawania Uczestnikom dodatkowych punktów, w zależności od częstotliwości przysyłanych Zgłoszeń przez danego Uczestnika, o czym powiadomi Uczestników w zwrotnej wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik przesłał Zgłoszenie. 17. Uczestnik, biorąc udział w opisanych powyżej grach przeprowadzanych w ramach Rund i Sesji, musi każdorazowo przesłać odpowiedź za pomocą wiadomości SMS na numer 7419 lub na inny numer wskazany w materiałach reklamowych i promujących Loterię. Uczestnik powinien udzielić właściwej odpowiedzi na każde z pytań zgodnie z instrukcją podaną w treści wiadomości SMS. 4

5 18. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników do 7 komunikatów informacyjnych SMS na każdego wysłanego przez Uczestnika SMSa na numer 7419, poza komunikatami zawierającymi pytania w Rundach i Sesjach oraz komunikatami informującymi o poprawności (lub braku poprawności) odpowiedzi na poprzednie pytanie, komunikatami o aktualnym stanie punktowym, informacji o przyjęciu Zgłoszenia wskazanego numeru do udziału w Loterii. Komunikaty informacyjne SMS będą zawierały informacje o wprowadzeniu Rund, Sesji oraz innych premiach/zadaniach wprowadzonych przez Organizatora, pozwalających na uzyskanie dodatkowych punktów. 19. Wszystkie punkty zdobywane przez danego Uczestnika, identyfikowanego przez numer telefonu, z którego wysyła wiadomości SMS przez cały okres trwania Loterii są rejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i przypisywane do numeru telefonu komórkowego Uczestnika oraz są uwzględniane w losowaniu nagród. 20. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest zainteresowany otrzymywaniem wiadomości SMS od Organizatora może wysłać, na odpłatny numer 7419 lub na bezpłatny numer 8010 wiadomość SMS o treści STOP. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych informacji przez Organizatora, chyba, że Uczestnik ponownie przystąpi do udziału w Loterii. Wysłanie wiadomości SMS o treści STOP nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku ponownego przystąpienia do Loterii, do wyniku punktowego Uczestnika dolicza się punkty zdobyte przez niego przed wysłaniem wiadomości SMS o treści STOP. 4 Nagrody 1. W Loterii zostanie przyznanych: 77 nagród dziennych, 30 nagród weekendowych oraz 14 nagród tygodniowych. 2. Nagrodami dziennymi (zwanymi dalej Nagrodami Dziennymi ) są nagrody rzeczowe - samochody marki Volkswagen Golf 5-o drzwiowy KM (59 kw), o wartości zł PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złotych) brutto każda, wraz ze świadczeniem pieniężnym w wysokości 6.077,89.PLN (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) brutto każde. 3. Nagrodami weekendowymi (zwanymi dalej Nagrodami Weekendowymi) są nagrody rzeczowe - samochody marki Volkswagen Golf 5-o drzwiowy KM (59 kw), o wartości zł PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset jeden złotych) brutto każda, wraz ze świadczeniem pieniężnym, w wysokości 6.077,89 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 89/100) brutto każde. 4. Nagrodami tygodniowymi (zwanymi dalej Nagrodami Tygodniowymi ) są nagrody rzeczowe - samochody marki Volkswagen Passat CC 4-o drzwiowy 1.8 TSI 160 KM (118 kw), 6 biegowy, o wartości ,99 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć 5

6 złotych,99/100) każda, wraz ze świadczeniem pieniężnym w wysokości ,55 PLN (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 55/100) brutto każde. 5. Łączna wartość puli nagród wynosi ,85 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 85/100) brutto. 6. Nagrody rzeczowe przewidziane w Loterii w postaci samochodów marki Volkswagen Golf 5-o drzwiowy lub Volkswagen Passat CC nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. Uczestnik nie może żądać od Organizatora wydania nagrody o szczególnych parametrach. 7. Laureat nagrody nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 8. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 5 Zasady przyznawania nagród 1 Nagrody w Loterii, z wyłączeniem Nagród Tygodniowych, przyznawane są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w biurze Organizatora: Warszawa, ulica Egejska 17/72, przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania zdobywców nagród (zwanych dalej Laureatami ). 2 Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagrody Dziennej będą przeprowadzane od poniedziałku do piątku, w każdym tygodniu trwania Loterii, począwszy od dnia 19 października 2010 roku, w którym odbędzie się pierwsze losowanie Nagrody Dziennej do dnia 26 stycznia 2011 roku, w którym odbędzie się ostatnie losowanie Nagrody Dziennej, przy czym w losowaniach odbywających się w dniach od 19 października 2010 roku do dnia 19 stycznia 2011 roku będzie wyłoniony jeden laureat Nagrody Dziennej, a w dniach od 20 stycznia 2011 roku do dnia 26 stycznia 2011 roku będzie wyłonionych dwóch laureatów Nagrody Dziennej. 3 W każdym losowaniu Nagrody Dziennej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu poprzedzającym losowanie. W losowaniach Nagrody Dziennej odbywających się w poniedziałki biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59 w piątek poprzedzający losowanie. Numer telefonu każdego Uczestnika figuruje na liście Uczestników losowania w ilości stanowiącej odpowiednik wszystkich posiadanych przez niego punktów (uprawnień do udziału w losowaniu), zgromadzonych od dnia przystąpienia do Loterii, uzyskanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 4 Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród Weekendowych przeprowadzane będą w poniedziałki w każdym tygodniu trwania Loterii, począwszy od dnia 25 października 2010 roku, w którym odbędą się pierwsze losowania Nagród Weekendowych, do dnia 24 stycznia 2011 roku, w którym odbędą się ostatnie losowania Nagród Weekendowych, przy czym w dniach od 25 października 2010 roku, do 17 stycznia 2011 roku odbędą się dwa 6

7 losowania, odrębnie dla każdej z dwóch Nagród Weekendowych, przyznawanych w każdym weekendzie trwania Loterii, a w dniu 24 stycznia 2011 roku odbędą się cztery losowania czterech Nagród Weekendowych. Numer telefonu każdego Uczestnika figuruje na liście Uczestników losowania w ilości stanowiącej odpowiednik wszystkich posiadanych przez niego punktów (uprawnień do udziału w losowaniu), zgromadzonych od dnia przystąpienia do Loterii, uzyskanych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu. 5 W pierwszym losowaniu Nagrody Weekendowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59 w sobotę poprzedzającą losowanie. W drugim losowaniu Nagrody Weekendowej biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali przynajmniej jednego Zgłoszenia od godziny 0:00:00 do godziny 23:59:59 w niedzielę poprzedzającą losowanie. 6 W każdym losowaniu Nagrody Dziennej i Weekendowej zostanie wyłoniony jeden Laureat nagrody oraz dwóch rezerwowych kandydatów do nagrody. 7 Wyłonienie Laureatów Nagród Tygodniowych będzie odbywało się w poniedziałki w każdym tygodniu trwania Loterii, począwszy od dnia 25 października 2010 roku, w którym zostanie wyłoniony pierwszy Laureat Nagrody Tygodniowej, z zastrzeżeniem, że wyłonienie ostatniego laureata Nagrody Tygodniowej nastąpi w dniu 26 stycznia 2011 roku. 8 Nagroda Tygodniowa zostanie przyznana Uczestnikowi, który w tygodniu, za który jest przyznawana Nagroda Tygodniowa wysłał największą liczbę wiadomości SMS na numer Jeżeli kilku Uczestników wysłało taką samą liczbę wiadomości SMS, Nagrodę Tygodniową otrzyma ten spośród nich, który wysłał wiadomości SMS w najkrótszym czasie. Ogólny czas wysyłania wiadomości SMS liczony jest od momentu otrzymania przez Organizatora pierwszego Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika do momentu otrzymania ostatniego Zgłoszenia w danym tygodniu, przy czym w przypadku pierwszych 13 tygodni trwania Loterii, jeden tydzień liczony jest od poniedziałku od godziny 00:00 do najbliższej niedzieli do godziny 23:59:59, a ostatni czternasty tydzień Loterii, za który zostanie wyłoniony ostatni Laureat Nagrody Tygodniowej trwa od 17 stycznia 2011 roku do 25 stycznia 2011roku. 9 O wynikach każdego losowania Nagród Dziennych i Nagród Weekendowych oraz o przyznaniu Nagród Tygodniowych oraz o sposobie odbioru nagrody, Laureaci nagród zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym został wyłoniony Laureat danej nagrody, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonywał Zgłoszeń w ramach Loterii. Organizator zastrzega, że rozmowa z Laureatem będzie nagrywana. 10 Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody. Próby nawiązania kontaktu telefonicznego będą podejmowane przez Organizatora w następujących przedziałach czasowych: a) I próba w godzinach od 09:00 do 11:00 b) II próba w godzinach od 12:00 do 14:00 c) III próba w godzinach od 15:00 do 17:00 7

8 11 Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem nagrody rozumie się nie odebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości nawiązania połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki). W przypadku nieudanej próby zrealizowania pierwszego połączenia z Laureatem nagrody, Organizator podejmie kolejne próby w kolejnych godzinach wskazanych w 5 pkt. 10 Regulaminu. W przypadku trzech nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem nagrody, Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do nagrody, w dniu roboczym następującym po dniu podjęcia próby nawiązania połączenia z Laureatem nagrody. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do nagrody. 12 W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w 5 pkt 10 Regulaminu, Laureat nagrody jest zobowiązany podać dane określone w 6 pkt 1 Regulaminu. 13 Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów nagród o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w 5 pkt 9 Regulaminu i tylko taka forma powiadomienia stanowi podstawę roszczenia o wydanie nagrody. 14 Każdy Uczestnik może być w ramach całej Loterii nagrodzony jednokrotnie w ramach puli Nagród Dziennych, Weekendowych i Tygodniowych. Oznacza to, że Uczestnik, który już raz został nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną, Nagrodą Tygodniową lub Nagrodą Weekendową nie może już ponownie zostać nagrodzony tymi samymi Nagrodami, nawet w przypadku, gdy dokonywał zgłoszeń w Loterii z więcej niż jednego numeru telefonu. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem Nagrody Dziennej, Nagrody Tygodniowej lub Nagrody Weekendowej jest Uczestnik, który już raz został nagrodzony w Loterii Nagrodą Dzienną, Nagrodą Tygodniową lub Nagrodą Weekendową, Organizator podejmie w tym samym dniu próbę połączenia z kandydatem rezerwowym do tych nagród, stosownie do 5 pkt 9-13 Regulaminu. 15 W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem nagrody została osoba, o której mowa w 1 pkt 8 Regulaminu, Organizator podejmie w tym samym dniu próbę połączenia z kandydatem rezerwowym. 16 Wyłonienie Laureatów nagród zostanie zakończone w następujących terminach: a) Laureatów Nagród Dziennych - do dnia 14 lutego 2011 roku; b) Laureatów Nagród Weekendowych - do dnia 10 lutego 2011 roku; c) Laureatów Nagród Tygodniowych - do dnia 14 lutego 2011 roku. W przypadku, gdy w powyżej wskazanych terminach nie zostanie wyłoniony którykolwiek Laureat danej nagrody, nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 17 Aktualizowana lista Laureatów nagród jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w biurze Organizatora przy przy ulicy Egejskiej 17/72 w Warszawie (kod: ), przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów nagród na stronie internetowej: przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu. Na liście publikowane będzie imię i pierwsza litera nazwiska lub nazwa Laureata nagrody oraz nazwa miejscowości zamieszkania lub siedziby Laureata nagrody. 8

9 18 Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 6 Odbiór Nagród 1. Warunkiem wydania nagród w Loterii jest podanie przez Laureata nagrody w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora, o której mowa w 5 pkt 9 Regulaminu, w dniu powiadomienia o wygranej, następujących danych: a) imię i nazwisko albo nazwa Laureata nagrody, b) adres zamieszkania albo siedziby (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) Laureata nagrody, c) złożenie przez Laureata nagrody oświadczenia o tym, że jest osobą posiadającą aktywną kartę SIM w sieci PLUS lub sieci Sami Swoi, w szczególności jest Klientem Operatora w rozumieniu 1 pkt 5 Regulaminu lub osobą, która została upoważniona przez Klienta Operatora do dokonania zgłoszenia udziału w Loterii używając przydzielonego mu numeru telefonu oraz złożenie przez Laureata nagrody oświadczenia, że nie jest osobą, o której mowa w punkcie 1 pkt 8 Regulaminu. 2. W przypadku niepodania w rozmowie telefonicznej, o której mowa w 5 pkt 9 Regulaminu wymaganych danych określonych w pkt 1 powyżej lub nie złożenia wymaganych oświadczeń przez Laureata nagrody, traci on uprawnienie do otrzymania nagrody, a Organizator podejmuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zawiadomienia Laureata nagrody, próbę połączenia z kandydatem rezerwowym, a w przypadku Nagrody Tygodniowej z kolejnym Uczestnikiem, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. W każdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w 5 pkt 9-13 Regulaminu. 3. W przypadku, gdy jednym z Laureatów nagrody okaże się osoba, która wzięła udział w Loterii przy użyciu karty SIM innej osoby, do czego została pisemnie upoważniona przez osobę, której Operator udostępnił kartę SIM ( właściciel karty SIM ) dodatkowym warunkiem uzyskania nagrody jest przesłanie przez nią (faxem lub mailem), w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody, pisemnego oświadczenia właściciela karty SIM potwierdzającego, że osoba korzystająca z tej karty SIM została przez niego upoważniona do udziału w Loterii z wykorzystaniem tej karty SIM ( Oświadczenie właściciela I ), a następnie przesłanie oryginału tego oświadczenia Organizatorowi. Formularz Oświadczenie właściciela I dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Przyjmuje się, że w przypadku doręczenia stosownego oświadczenia przez Laureata nagrody, osoba upoważniona przez właściciela karty SIM zostanie uznana za Uczestnika Loterii i Laureata nagrody. 9

10 4. W przypadku, gdy osoba korzystająca z cudzej karty SIM nie dysponuje pisemnym upoważnieniem właściciela karty, dodatkowym warunkiem uzyskania nagrody przez właściciela karty SIM jest przesłanie (faxem lub mailem), w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody, pisemnego oświadczenia właściciela karty SIM potwierdzającego, że osoba korzystająca z jego karty SIM działała w jego imieniu i na jego rzecz i że właściciel karty SIM potwierdza swoje uczestnictwo w Loterii i przyjmuje nagrodę ( Oświadczenie właściciela II ), a następnie przesłanie oryginału tego oświadczenia Organizatorowi. Formularz Oświadczenie właściciela II dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Przyjmuje się, że w przypadku doręczenia stosownego oświadczenia przez Laureata nagrody właściciel karty SIM zostanie uznany za Uczestnika Loterii i Laureata. 5. W przypadku, gdy w zakreślonym powyżej w punktach 3 i 4 terminie Laureat nagrody nie przedstawi Organizatorowi Oświadczenia właściciela I lub Oświadczenia właściciela II, Laureat nagrody lub właściciel karty SIM nie nabędzie uprawnienia do otrzymania nagrody. W takim przypadku nagroda przypada kandydatowi rezerwowemu, a w przypadku Nagrody Tygodniowej kolejnemu Uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem rezerwowym, a w przypadku Nagrody Tygodniowej z kolejnym Uczestnikiem, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynie określony w punktach 3 i 4 termin na przesłanie Oświadczenia właściciela I lub Oświadczenia właściciela II. W każdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w 5 pkt 9-13 Regulaminu. 6. Organizator zastrzega, iż może zażądać od Laureata nagrody potwierdzenia na piśmie danych podanych w rozmowie telefonicznej, o której mowa w 5 pkt 9 Regulaminu. W takim przypadku Laureat nagrody będzie zobowiązany do przesłania do Organizatora (faxem lub mailem) kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych lub stosownych oświadczeń w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu telefonicznego zawiadomienia o wygraniu nagrody. W przypadku nie przesłania żądanych dokumentów w zakreślonym terminie, dany Laureat nie nabędzie uprawnienia do otrzymania nagrody. W takim przypadku nagroda przypada kandydatowi rezerwowemu lub kolejnemu Uczestnikowi, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem rezerwowym lub z kolejnym Uczestnikiem, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym bezskutecznie upłynie określony powyżej termin na przesłanie dokumentów. W każdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w 5 pkt 9-13 Regulaminu. 7. Nagrody Dzienne, Nagrody Weekendowe i Nagrody Tygodniowe zostaną przekazane Laureatom, w jednym z salonów Autoryzowanych Dealera Volkswagen, w Warszawie, o adresie którego 10

11 Laureat nagrody zostanie powiadomiony w rozmowie telefonicznej, o której mowa w 5 pkt 9 Regulaminu, w terminie do dnia 20 marca 2011 roku. 8. Wydawanie Nagród zostanie zakończone w terminie do dnia 20 marca 2011 roku. W przypadku, gdy zawiadomiony o miejscu i terminie wydania nagrody Laureat nie zgłosi się po jej odbiór, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Laureat potwierdza odbiór nagrody podpisując protokół jej wydania. 9. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania we współpracy z Operatorem w terminie 2 dni od dnia losowania, czy Laureat spełnia warunki wzięcia udziału w Loterii, określone w 1 pkt 7. W przypadku niezgodności tych danych Laureat traci uprawnienie do otrzymania nagrody, a Organizator podejmuje próbę połączenia z kandydatem rezerwowym lub z kolejnym Uczestnikiem, który zgromadził największą liczbę punktów w najkrótszym czasie (w przypadku Nagrody Tygodniowej), w dniu następującym po upływie terminu wskazanego powyżej. W każdym przypadku połączenia telefonicznego z kandydatem rezerwowym stosuje się zasady określone w 5 pkt 9-13 Regulaminu. 10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 7 Dane osobowe 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania nagród Laureatom, weryfikacji spełnienia warunków wzięcia udziału w Loterii, określonych w 1 pkt 7, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji do Organizatora. 3. Wysłanie Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii oraz skorzystanie przez Organizatora z uprawnienia, o którym mowa w 6 pkt 9, jest podstawą dla Operatora do przekazania Organizatorowi danych w zakresie numeru telefonu Uczestnika oraz potwierdzenia, że Uczestnik spełnia warunki określone w 1 pkt 7 Regulaminu. 4. Laureat nagrody może złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych lub publikację swojego wizerunku lub głosu w środkach masowego przekazu i/lub środkach komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy w trakcie rozmowy telefonicznej Laureat nagrody wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub publikację swojego wizerunku lub głosu w środkach masowego przekazu i/lub środkach komunikacji elektronicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Laureata o potwierdzenie złożonego oświadczenia w formie pisemnej. W przypadku wyrażenia takiej zgody Laureaci nie są 11

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku Regulamin Loterii audioteksowej Pusty SMS Obowiązuje od 12 września 2008 roku I Postanowienia ogólne 1. Organizuje sie loterie audioteksowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku

Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku Regulamin LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 150 BMW od Orange Obowiązuje od 15 maja 2009 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Loteria Audioteksowa pod nazwą 150 BMW od Orange, (zwana dalej Loterią ), organizowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku

Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku Regulamin Loterii Orange Obowiązuje od 26 czerwca 2010 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj z TVP"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Loteria 2016"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga (zwanego dalej Konkursem) jest spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: GOL 2012" (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TELEWIDZ

Regulamin Konkursu TELEWIDZ Regulamin Konkursu TELEWIDZ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TELEWIDZ (dalej "Konkurs"). 2. Konkurs nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Tour de

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: ZWROT WYDATKÓW 2 (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry Regulamin Loterii Audioteksowej Kasa na Dzień Dobry 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Kasa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Dobry dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Konfigurator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: POPRAW BUDŻET (dalej "Konkurs"). 2.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej

Regulamin Loterii Promocyjnej Regulamin Loterii Promocyjnej FAKT JACKPOT BONUS" 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: FAKT JACKPOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA daje kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA daje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Czas na Kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Czas na Kasę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA płaci Twoje rachunki 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audiotekstowej Zmień swoje Ŝycie - Loteria urodzinowa Play

Regulamin loterii audiotekstowej Zmień swoje Ŝycie - Loteria urodzinowa Play Regulamin loterii audiotekstowej Zmień swoje Ŝycie - Loteria urodzinowa Play Obowiązuje od dnia 16 marca 2009 roku I. Postanowienia wstępne. 1. Loteria Audioteksowa pod nazwą Zmień swoje Ŝycie - Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorami 79 Plebiscytu na 10 Najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo