Regulamin Loterii Promocyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Promocyjnej"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Promocyjnej FAKT JACKPOT BONUS" 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: FAKT JACKPOT BONUS' (zwanej dalej "Loterią"). 2 Podmiot urządzający Loterię. Organizatorem Loterii jest RMS Sp. z o.o., z siedzibą: Lublin, ulica Czeremchowa 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , o numerze NIP: , (zwana dalej Organizatorem), na zlecenie wydawcy gazety Fakt"' - Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, pod numerem KRS , o numerze NIP: Nazwa organu wydającego zezwolenie. Loteria organizowana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. 4 Zasady prowadzenia Loterii. 1. Uczestnikami Loterii (zwanymi dalej Uczestnikami"/ Uczestnikiem"), mogą być, z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 2 Regulaminu wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki Regulaminu, będące posiadaczem karty SIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub, które zostały upoważnione przez posiadacza karty

2 SIM do wzięcia udziału w Loterii używając należącego do niego numeru telefonu. Laureatami w Loterii mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Loterii i zostać Laureatami Loterii, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Loterii. 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii na zlecenie Organizatora. 3. Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w Regulaminie i je akceptuje. 4. Informacje i materiały dotyczące Loterii (zwane dalej: Materiały Informacyjne") będą publikowane na łamach gazety Fakt" oraz zawarte w komunikacji SMS, w okresie od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 21 grudnia 2013 roku. W Materiałach Informacyjnych będą zawarte, między innymi, informacje: gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii, jakie są zasady udziału w Loterii, w tym sposób dokonywania zgłoszenia oraz numer telefonu, na który Uczestnik przesyła SMS w celu dokonania płatności za Usługę Promocyjną, wraz ze wskazaniem warunków ubiegania się o Nagrody. Materiały Informacyjne będą zawierały również informację o cenie nabycia Usługi Promocyjnej, która wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto). 5. Regulamin dostępny będzie w dwóch formach: w formie pisemnej w oddziale Organizatora ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1) oraz w formie elektronicznej na stronie: przez cały czas trwania Loterii, tj. od 2 grudnia 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Informacja o miejscu publikacji Regulaminu będzie również zawarta w pierwszej wiadomości SMS przesyłanej przez Organizatora do Uczestników, w odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa w 4 pkt 17 i 29 Regulaminu oraz podczas połączenia telefonicznego, o którym mowa w 4 pkt 43 Regulaminu. 6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o 2

3 ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest: Ringier Axel Springer Polska Sp. Z Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom Nagród. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie Nagród. Dane po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Loterii, wydania Nagród zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie do celów marketingowych. 8. Uczestnicy mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora i Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia z tego tytułu. 9. Loteria ma na celu promowanie i zwiększenie sprzedaży gazety Fakt" oraz promowanie i zwiększenie sprzedaży obiektów multimedialnych na telefon komórkowy (tapet na telefony komórkowe), które są dostępne w sklepie internetowym na stronie: tapety.fakt.pl (zwanego dalej: Sklep Internetowy"), objętych sprzedażą promocyjną, w dalszej części Regulaminu zwane Usługami Promocyjnymi". 10. Sprzedaż Usług Promocyjnych, uprawniających do nieodpłatnego wzięcia udziału w Loterii, rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2013 i zakończy w dniu 21 grudnia 2013 roku. 11. Zakup Usług Promocyjnych objętych Loterią przed i po wskazanym powyżej terminie nie uprawnia do udziału w Loterii. 12. Udział w Loterii jest nieodpłatny. Uczestnik ponosi wyłącznie koszt nabycia Usługi Promocyjnej. 13. Zakup Usługi Promocyjnej następuje w Sklepie Internetowym, a płatność za Usługę Promocyjną jest uiszczana w formie elektronicznej i następuje poprzez przesłanie odpłatnej wiadomości SMS na jeden z numerów telefonu, wskazanych przez Organizatora, w Materiałach Informacyjnych, w szczególności w 3

4 komunikacji SMS oraz na stronach internetowych: tapety.fakt.pl i (dalej zwany: Numer Telefonu"). 14. Cena nabycia Usługi Promocyjnej, a tym samym koszt całkowity wysłania SMS w celu nabycia Usługi Promocyjnej i jednoczesnego bezpłatnego zgłoszenia do Loterii wyniesie 2,00 zł. + VAT (2,46 zł brutto). 15. Warunkiem nieodpłatnego udziału w Loterii jest nabycie, w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2013 roku przynajmniej jednej Usługi Promocyjnej i dokonanie prawidłowego zgłoszenia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w dalszej części Regulaminu zwanego Zgłoszeniem". 16. Wstępnym warunkiem przystąpienia do Loterii jest nieodpłatna rejestracja, w dalszej części Regulaminu zwana Rejestracja". W celu Rejestracji, osoba zainteresowana przystąpieniem do Loterii przesyła wiadomość SMS na nieodpłatny numer telefonu 80055, w której treści wpisuje numeryczny kod dostępny w gazecie Fakt" lub inną treść wskazaną przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych. Wiadomość SMS, o której mowa powyżej zostanie zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Organizatora niezwłocznie po jej otrzymaniu. Rejestracja nie jest tożsama z nabyciem Usługi Promocyjnej i przystąpieniem do Loterii i nie uprawnia do udziału w losowaniu Nagród. Nieodpłatna Rejestracja umożliwia wyłącznie uzyskanie informacji na temat warunków uczestnictwa w Loterii oraz o wysokości Nagrody, o którą może się ubiegać dany Uczestnik po przystąpieniu do Loterii. W celu uzyskania uprawnień do udziału w Loterii i udziału w losowaniu, Uczestnik powinien nabyć Usługę Promocyjną i dokonać Zgłoszenia. 17. W odpowiedzi na Rejestrację, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora dwie zwrotne, następujące po sobie, bezpłatne wiadomości SMS - pierwszą zawierającą informacje: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii i drugą - zawierającą informację, w jaki sposób można przystąpić do Loterii (dokonać Zgłoszenia) i wysokości nagrody pieniężnej, o jaką może ubiegać się dana osoba po przystąpieniu do Loterii, wraz z informacją o możliwości i warunkach podwyższenia kwoty Nagrody, o którą może ubiegać się dany Uczestnik. Kwota nagrody, o którą może ubiegać się dany Uczestnik, po dokonaniu Zgłoszenia, zostanie wylosowana dla jego numeru telefonu, bezpośrednio po Rejestracji, spośród kwot w przedziale od 200,00 zł (dwustu

5 złotych) brutto do 500,00 zł (pięciuset złotych) brutto. 18. W celu dokonania Zgłoszenia, osoba nabywająca Usługę Promocyjną powinna przesłać na Numer Telefonu wiadomość SMS, poprzez którą dokonuje płatności za Usługę Promocyjną i wpisać w jej treści hasło określone przez Organizatora w Materiałach Informacyjnych, w szczególności w komunikacji SMS. 19. W przypadku, gdy Uczestnik akceptuje kwotę Nagrody przypisaną do jego Rejestracji, w treści Zgłoszenia powinien wpisać hasło określone przez Organizatora np. OK. Przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści oznacza, że Uczestnik dokonał Zgłoszenia do Loterii i jednocześnie akceptuje wysokość nagrody, o którą będzie się ubiegał. 20. W odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej, w 4 pkt 19 Regulaminu, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora zwrotną wiadomość SMS, potwierdzającą, że w przypadku wylosowania jego numeru telefonu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości zaakceptowanej przez niego w sposób opisany w 4 pkt 19 Regulaminu. 21. W przypadku, gdy Uczestnik jest zainteresowany podwyższeniem kwoty Nagrody, w treści kolejnego Zgłoszenia powinien wpisać hasło określone przez Organizatora np. PLUS. Przesłanie wiadomości SMS o wskazanej powyżej treści oznacza, że Uczestnik dokonał Zgłoszenia do Loterii i jednocześnie wyraża wolę sprawdzenia, o jaką wyższą kwotę Nagrody może się ubiegać. 22. W odpowiedzi na Zgłoszenie, w którego treści Uczestnik wyraził wolę sprawdzenia, o jaką wyższą kwotę Nagrody może się ubiegać, otrzyma od Organizatora informację, jaka wyższa kwota została przypisana do jego Zgłoszenia, wraz z informacją, że ponownie może podwyższyć kwotę Nagrody. Kwota nagrody, o którą może ubiegać się dany Uczestnik, po przesłaniu Zgłoszenia, w którego treści wyraził wolę sprawdzenia, o jaką wyższą kwotę Nagrody może się ubiegać, zostanie wylosowana dla jego numeru telefonu, bezpośrednio po Zgłoszeniu, spośród kwot w przedziale od 501,00 zł (pięciuset jeden złotych) brutto do 750,00 zł (siedmiuset pięćdziesięciu złotych) brutto. 23. Uczestnik może przystąpić do gry o wyższą Nagrodę w przypadku, gdy nabędzie kolejną Usługę Promocyjną i potwierdzi akceptację wyższej kwoty Nagrody, ponownie wpisując w treści wiadomości SMS hasło określone przez Organizatora np. OK.

6 24. W odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej, w 4 pkt 23 Regulaminu, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora zwrotną wiadomość SMS, potwierdzającą, że w przypadku wylosowania jego numeru telefonu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości zaakceptowanej przez niego w sposób opisany w 4 pkt 23 Regulaminu. 25. W przypadku, gdy Uczestnik ponownie wyraża wolę sprawdzenia, o jaką wyższą kwotę Nagrody może się ubiegać, otrzyma od Organizatora informację, jaka wyższa kwota została przypisana do jego kolejnego Zgłoszenia, wraz z informacją, że może jeszcze raz podwyższyć kwotę Nagrody. Kwota nagrody, o którą może ubiegać się dany Uczestnik, po przesłaniu Zgłoszenia, w którego treści ponownie wyraził wolę sprawdzenia, o jaką wyższą kwotę Nagrody może się ubiegać, zostanie wylosowana dla jego numeru telefonu, bezpośrednio po Zgłoszeniu, spośród kwot w przedziale od 751,00 zł (siedmiuset pięćdziesięciu jeden złotych) do 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych). 26. W przypadku, gdy Uczestnik akceptuje podwyższoną kwotę Nagrody przypisaną do jego Zgłoszenia, powinien przesłać na Numer Telefonu wiadomość SMS, w której treści powinien wpisać hasło określone przez Organizatora np. OK. 27. W odpowiedzi na wiadomość SMS, o której mowa powyżej, w 4 pkt 26 Regulaminu, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora zwrotną wiadomość SMS, potwierdzającą, że w przypadku wylosowania jego numeru telefonu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości zaakceptowanej przez niego w sposób opisany w 4 pkt 26 Regulaminu. 28. Organizator poinformuje każdorazowo Uczestnika, w zwrotnych wiadomościach SMS, o których mowa w 4 pkt 17, 20, 22 i 24 Regulaminu, że w przypadku nabycia kolejnej Usługi Promocyjnej ma on możliwość ubiegania się o wyższą Nagrodę, niż pierwotnie przypisana do jego numeru telefonu w sposób opisany w 4 pkt 17 Regulaminu. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się ubiegać o wyższą Nagrodę, powinien wpisać w treści wiadomości SMS, o których mowa w 4 pkt 18, 21, 25 Regulaminu hasło wskazane przez Organizatora (np. PLUS) i nabyć ponownie Usługę Promocyjną. 29. W przypadku, gdy osoba zainteresowana udziałem w Loterii nie dokona Rejestracji w sposób określony w 4 pkt 16 Regulaminu, natomiast prześle pierwszą wiadomość SMS na odpłatny Numer Telefonu, to nabędzie Usługę 6

7 Promocyjną, a powyższa wiadomość zostanie uznana, jako Zgłoszenie. W takim przypadku, Uczestnik, otrzyma niezwłocznie od Organizatora dwie zwrotne, następujące po sobie, bezpłatne wiadomości SMS - pierwszą zawierającą informacje: kto jest organizatorem Loterii i gdzie można zapoznać się z Regulaminem Loterii i drugą - zawierającą informację, że jego numer telefonu został zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Organizatora, w jaki sposób można dokonywać wyboru wysokości nagrody pieniężnej, o jaką może ubiegać się dany Uczestnik. Odnośnie dalszego udziału w Loterii takiego Uczestnika stosuje się odpowiednio zapisy postanowień 4 pkt Regulaminu. 30. W każdym przypadku, wpisanie przez Uczestnika w treści wiadomości SMS wysyłanej na Numer Telefonu hasła wskazanego przez Organizatora np. OK lub PLUS daje danemu Uczestnikowi jedno uprawnienie w losowaniu Nagrody w kwocie przez niego uprzednio zaakceptowanej. 31. Przesłanie wiadomości SMS, zawierającej prawidłową treść wskazaną przez Organizatora, jak również nie zawierającej jakiejkolwiek treści lub zawierającej jakąkolwiek inną treść, skutkuje nabyciem Usługi Promocyjnej i stanowi każdorazowo formę płatności za Usługę Promocyjną, z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 16 Regulaminu. Nabycie Usługi Promocyjnej następuje z chwilą otrzymania wiadomości SMS przez Organizatora. 32. Nabycie Usługi Promocyjnej i przesłanie wiadomości SMS zawierających treść wskazaną przez Organizatora, o której mowa w 4 pkt 18, 19, 21 i 29 Regulaminu, na Numer Telefonu, w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2013 roku, jest równocześnie rozumiane jako dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii. W przypadku, gdy osoba nabywająca Usługę Promocyjną nie zamieści w wiadomości SMS treści wskazanej przez Organizatora, o której mowa w 4 pkt 18, 19, 21 i 29 Regulaminu, nabywa Usługę Promocyjną, ale jej wiadomość SMS nie zostanie uznana za prawidłowe Zgłoszenie i nie nabędzie prawa do udziału w losowaniu Nagród. Zakup jednej Usługi Promocyjnej uprawnia Uczestnika do dokonania jednego Zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia 4 pkt 33 Regulaminu. 33. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych (np. godziny, dni) oraz bonusów, dających Uczestnikom uprawnienie

8 do otrzymania dodatkowych Usług Promocyjnych, w związku z nabyciem jednej Usługi Promocyjnej i wysłaniem przez nich Zgłoszenia na Numer Telefonu, biorących udział w losowaniu Nagród. Koszt nabycia takiej Usługi wynosi 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto). Przyznanie większej ilości Usług Promocyjnych (kodów dostępu) oznacza możliwość pobrania większej ilości Usług Promocyjnych, niż nabył dany Uczestnik. Zwiększenie ilości Usług Promocyjnych, dotyczy wszystkich Uczestników spełniających warunki będące podstawą zwiększenia liczby przyznawanych Usług Promocyjnych. O możliwości i warunkach uzyskania zwiększonej ilości Usług Promocyjnych, tj. wprowadzenia uprzywilejowanych przedziałów czasowych lub bonusów oraz o ilości Usług Promocyjnych możliwych do uzyskania podczas ich trwania, Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pomocą bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS. 34. Prawidłowo dokonane Zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała Zgłoszenie. Udział w Loterii jest dobrowolny. 35. Każde prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu, w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2013 roku, zostanie zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Organizatora i bierze udział w Loterii. 36. Osoba, która nabyła Usługę Promocyjną i przesłała prawidłowe Zgłoszenie, zgodnie z 4 pkt 15 i 18 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego dokonał płatności i, z którego przesłał Zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika. Jeden Uczestnik może nabywać wielokrotnie Usługi Promocyjne i dokonywać kolejnych Zgłoszeń. 37. W odpowiedzi na pierwsze Zgłoszenie, przesłane na Numer Telefonu, Uczestnik otrzyma niezwłocznie od Organizatora dwie zwrotne, następujące po sobie, bezpłatne wiadomości SMS - pierwszą zawierającą pierwszy, unikalny dla danego Uczestnika kod dostępu umożliwiający pobranie Usługi Promocyjnej dostępnej na stronie internetowej: tapety.fakt.pl i indywidualny link przekierowujący na tę stronę i drugą - zawierającą potwierdzenie, że jego Zgłoszenie, przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym

9 Organizatora, wraz z informacjami o warunkach ubiegania się o Nagrody i wysokości Nagrody. Pierwszy kod dostępu, wraz z indywidualnym linkiem Uczestnik otrzyma po nabyciu pierwszej Usługi Promocyjnej i wysłaniu pierwszego Zgłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nabędzie więcej niż jedną Usługę Promocyjną, kolejne kody dostępu umożliwiające pobranie nabytych Usług Promocyjnych Uczestnik odbiera pod przesłanym indywidualnym linkiem na stronie internetowej: tapety.fakt.pl, a Organizator przesyła Uczestnikowi jedynie potwierdzenie, że jego kolejne Zgłoszenie przesłane z danego numeru telefonu, zostało zarejestrowane w systemie teleinformatycznym. Każdy otrzymany przez Uczestnika kod dostępu jest przypisany do numeru telefonu, z którego Uczestnik dokonuje płatności i Zgłoszeń. W przypadku, gdy nabywca Usługi Promocyjnej nie otrzyma wiadomości SMS zawierającej kod dostępu, może zgłosić powyższy fakt wysyłając wiadomość na adres: co umożliwi Organizatorowi sprawdzenie w systemie teleinformatycznym, czy dana osoba spełniła opisane w Regulaminie warunki do otrzymania kodu dostępu (tj. czy nabyła Usługę Promocyjną) i przesłanie nieotrzymanego kodu dostępu w sposób opisany powyżej. 38. W przypadku, gdy nabywca Usługi Promocyjnej nie dokona prawidłowego Zgłoszenia, w sposób określony w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu, w odpowiedzi na wiadomość SMS przesłaną na Numer Telefonu, otrzyma niezwłocznie od Organizatora zwrotną bezpłatną wiadomości SMS zawierającą unikalny dla niego kod dostępu umożliwiający pobranie Usługi Promocyjnej dostępnej na stronie internetowej: tapety.fakt.pl, wraz z informacją o sposobie przystąpienia do Loterii. 39. Warunkiem ubiegania się o Nagrody w Loterii jest nabycie przynajmniej jednej Usługi Promocyjnej i dokonanie prawidłowego Zgłoszenia, w sposób określony w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu, w okresie od 2 grudnia 2013 roku do 21 grudnia 2013 roku. 40. Wydanie Usługi Promocyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Uczestnika kodu dostępu umożliwiającego pobranie Usługi Promocyjnej. 41. Każdy Uczestnik, który przesłał prawidłowe Zgłoszenie, o którym mowa w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu bierze udział w losowaniu, na zasadach określonych w 7 Regulaminu. 42. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do Uczestników, nie więcej niż 7 9

10 (siedmiu) dodatkowych bezpłatnych wiadomości w każdym dniu trwania Loterii, w odpowiedzi na Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika na jeden z numerów, o których mowa w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu. Dodatkowe wiadomości SMS będą zawierały informacje o przebiegu Loterii i możliwości nabycia Usług Promocyjnych oraz możliwości uzyskania nagród w Loterii. 43. Organizator zastrzega sobie prawo do nawiązania kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem, w celu przekazania informacji dotyczących Loterii. Kontakt telefoniczny jest nieodpłatny i będzie polegał na wysłuchaniu automatycznej wiadomości zawierającej informację na temat Loterii, w szczególności możliwości nabycia Usług Promocyjnych i wzięcia udziału w Loterii oraz o przebiegu Loterii i możliwości uzyskania nagród w Loterii. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem ma wyłącznie charakter informacyjny i nie wiąże się z nabyciem Usługi Promocyjnej, jak również nie stanowi formy przystąpienia do Loterii. Przystąpienie do Loterii następuje w sposób opisany w 4 pkt 15 i 18 Regulaminu. 44. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie zainteresowany otrzymywaniem informacji, o których mowa w punkcie 42 oraz 43 powyżej, winien wysłać wiadomość na adres: o treści: REZYGNUJE", wraz z numerem telefonu Uczestnika, lub wiadomość SMS o treści REZYGNUJE" na nieodpłatny numer telefonu Wysłanie wiadomości lub wiadomości SMS o takiej treści będzie oznaczało, że Organizator powstrzyma się od przekazywania dodatkowych informacji, chyba że Uczestnik ponownie nabędzie Usługę Promocyjną i prześle Zgłoszenie. Wysłanie wiadomości o treści: REZYGNUJE" wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści REZYGNUJE" nie oznacza pozbawienia Uczestnika udziału w losowaniu nagród, o ile spełnił warunki określone w Regulaminie. W przypadku ponownego nabycia Usługi Promocyjnej i przesłania Zgłoszenia, do posiadanych przez Uczestnika kodów dostępu dolicza się kody dostępu zdobyte przez niego przed wysłaniem wiadomości o treści: REZYGNUJE" wraz z numerem telefonu Uczestnika lub wiadomości SMS o treści: REZYGNUJE". Zaprzestanie wysyłania dodatkowych informacji nastąpi nie później, niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora wiadomości SMS o treści: REZYGNUJE" i nie później niż w przeciągu 72 godzin od przesłania wiadomości o treści: 10

11 REZYGNUJE" wraz z numerem telefonu Uczestnika. Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS lub wiadomości o wskazanej powyżej treści będzie skutkować zaprzestaniem wysyłania dodatkowych wiadomości do danego Uczestnika. 45. Wszystkie wiadomości przesyłane w ramach Loterii przez Organizatora do Uczestnika, w tym wiadomości przesyłane w odpowiedzi na wiadomości SMS Uczestnika, o których mowa w 4 pkt 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 37, 38, 42, 43 Regulaminu, są wolne od opłat. 46. Organizator Loterii promocyjnej gwarantuje, że treści wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii zgodne są z zasadami ochrony konsumentów, w szczególności nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Organizator Loterii promocyjnej gwarantuje, że treść wszystkich wiadomości przekazywanych do faktycznych oraz potencjalnych Uczestników Loterii jest zgodna z istotą loterii promocyjnej, mając na celu wyłącznie promowanie usług multimedialnych, a nie loterii jako takiej. 47. Organizator oświadcza, że wiadomości SMS nie będą przesyłane do Uczestników w godzinach nocnych tj. od 22:00 do 6:00, z zastrzeżeniem przypadku, gdy dana osoba nabędzie Usługę Promocyjną i dokona Rejestracji lub Zgłoszenia w Loterii w tych godzinach, otrzyma wiadomości SMS, o których mowa w Regulaminie, bezpośrednio po dokonaniu Rejestracji lub Zgłoszenia. 48. Uczestnik na każdym etapie gry ma możliwość rezygnacji z udziału w Loterii, poprzez wysłanie SMS o treści KASUJ" na nieodpłatny numer telefonu lub wiadomości , na adres: o treści KASUJ", wraz z numerem telefonu Uczestnika. Usunięcie numeru telefonu danego Uczestnika z Loterii nastąpi nie później niż w przeciągu 1 godziny od otrzymania przez Organizatora powyższej wiadomości SMS lub nie później niż w przeciągu 72 godzin od przesłania wiadomości . Organizator zastrzega, iż wyłącznie przesłanie wiadomości SMS na wskazany numer telefonu lub wiadomości na wskazany adres i o wskazanej powyżej treści będzie skutkować rezygnacją przez Uczestnika z udziału w Loterii. 49. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której Zgłoszenie w 11

12 Loterii za pośrednictwem wiadomości SMS lub dalsze wiadomości SMS wysłane zostaną przez osoby nieuprawnione. Wszelkie konsekwencje związane z uczestnictwem w Loterii z wykorzystaniem danej karty SIM przez osobę nieuprawnioną, ponosi ta osoba. 5 Obszar, na którym jest urządzana Loteria Loteria jest organizowana na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 6 Czas trwania Loterii Loteria przeprowadzona jest w okresie od dnia 2 grudnia 2013 roku do dnia 28 lutego 2014 roku. 7 Zasady, miejsce i termin wyłaniania laureatów nagród 1. Laureaci Nagród w Loterii (zwani dalej Laureatami"), wyłaniani są w drodze losowania. Losowania przeprowadzane są w oddziale Organizatora ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1), przez komputerowy program loteryjny zawierający aplikację umożliwiającą losowanie za pomocą urządzeń elektronicznych zabezpieczających przypadkowość wyboru, które wyeliminują ingerencję czynnika ludzkiego w trakcie wyłaniania Laureatów. 2. Losowania mające na celu wyłonienie Laureatów Nagród odbywać się będą w każdy dzień roboczy, począwszy od dnia 3 grudnia 2013 roku, w którym odbędzie się pierwsze losowanie Nagrody do dnia 23 grudnia 2013 r., w którym odbędą się ostatnie losowania Nagrody, z zastrzeżeniem postanowienia 7 pkt 5 Regulaminu. W dniach od wtorku do piątku odbywać się będzie jedno losowanie Nagrody, a w poniedziałki odbywać się będą trzy losowania Nagrody. 3. W każdym losowaniu Nagrody biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy przesłali Zgłoszenie w dniu poprzedzającym losowanie, z zastrzeżeniem postanowienia 7 pkt 4 Regulaminu. 4. W pierwszym losowaniu Nagrody odbywającym się w każdy poniedziałek biorą udział wszyscy Uczestnicy którzy dokonali Zgłoszenia w piątek poprzedzający 12

13 losowanie, w drugim losowaniu Nagrody odbywającym się w każdy poniedziałek biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w sobotę poprzedzającą losowanie, a w trzecim losowaniu Nagrody odbywającym się w każdy poniedziałek biorą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszenia w niedzielę poprzedzającą losowanie. 5. W przypadku, gdy łączna kwota Nagród przyznanych Laureatom wyłonionym podczas losowań, o których mowa powyżej w punktach 2-4 nie wyczerpie łącznej puli Nagród, o której mowa w 12 pkt 3 Regulaminu, Organizator przeprowadzi 24 grudnia 2013 r. losowanie dodatkowe, mające na celu wyłonienie Laureata, któremu zostanie przyznana Nagroda w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy łączną kwotą Nagród przyznanych Laureatom wyłonionym podczas losowań, o których mowa powyżej w punktach 2-4, a łączną pulą Nagród, o której mowa w 12 pkt 3 Regulaminu. W losowaniu, o którym mowa powyżej wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy dokonali Zgłoszeń w Loterii w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 21 grudnia 2013 r. W powyższym losowaniu każdy Uczestnik będzie miał tyle szans, ile Usług Promocyjnych nabył w okresie od 2 grudnia 2013 r. do 21 grudnia 2013 r. 6. W losowaniu mającym na celu wyłonienie Laureata Nagrody zostaje wyłoniony jeden Laureat i 2 (dwóch) kandydatów rezerwowych. 7. Identyfikacja danego Uczestnika, który stał się Laureatem następuje poprzez numer telefonu, z którego dokonał Rejestracji i Zgłoszenia. 8. Wyłonienie Laureatów zostanie zakończone do dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku gdy do dnia 3 stycznia 2014 roku nie zostanie wyłoniony Laureat którejkolwiek Nagrody, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 9. Aktualizowana lista Laureatów jest udostępniona do wglądu dla Uczestników Loterii w oddziale Organizatora ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, przez cały czas trwania Loterii. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania listy Laureatów na stronie internetowej: przez cały okres trwania Loterii oraz po jej zakończeniu, nie dłużej niż do dnia 15 marca 2014 roku. Na liście publikowane będzie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. Organizator zastrzega sobie możliwość opublikowania listy lub pojedynczych Laureatów na łamach czasopisma Fakt" w czasie trwania Loterii. W czasopiśmie 13

14 Fakt" mogą być podane dane Laureata, jeśli Laureat wyrazi zgodę na ich ujawnienie, w przeciwnym wypadku, podane będzie wyłącznie imię Laureata oraz nazwa miejscowości zamieszkania Laureata. 10. Z przeprowadzonych losowań Komisja Nadzoru sporządza protokoły. 11. Protokoły losowań dostępne będą na żądanie Uczestnika Loterii w oddziale Organizatora ( Warszawa, ulica Wróbla 24/1), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00, w okresie trwania Loterii. 8 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Loterii, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości Zgłoszeń do Loterii oraz wyłonienia Laureatów Loterii, Organizator powoła Komisję Nadzoru i ustanowi regulamin jej działania. W skład Komisji Nadzoru wejdą osoby wyznaczone przez Organizatora oraz osoba nadzorująca urządzenie i przebieg Loterii, posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. 9 Sposób i termin ogłaszania wyników 1. O wynikach każdego losowania oraz sposobie przekazania Nagrody, Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora telefonicznie, pod numerem telefonu, za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał Rejestracji i Zgłoszeń w ramach Loterii, nie później niż w terminie trzech dni roboczych następujących po dniu losowania. 2. Przedstawiciel Organizatora podejmie 3 próby kontaktu telefonicznego z Laureatem danej nagrody, w odstępach co najmniej godzinnych. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 4 sygnały, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, włączenie się sygnału faksu lub automatycznej sekretarki, odebranie połączenia i rozłączenie się Uczestnika pretendującego do nagrody). 3. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z Laureatem, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z pierwszym 14

15 kandydatem rezerwowym do nagrody, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z Laureatem danej Nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z pierwszym kandydatem rezerwowym do nagrody, Organizator podejmie próbę nawiązania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do nagrody wyłonionym podczas losowania, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu nieudanej próby nawiązania połączenia telefonicznego z pierwszym kandydatem rezerwowym do nagrody. W przypadku trzech kolejnych nieudanych prób zrealizowania połączenia z drugim kandydatem rezerwowym do nagrody, dana Nagroda pozostaje w rękach Organizatora. Zasady opisane powyżej stosuje się w każdym przypadku próby nawiązania kontaktu z Uczestnikiem pretendującym do nagrody. 4. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, Laureat nagrody jest zobowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego, (jeśli je posiada), numer dowodu osobistego lub numer PESEL oraz złożyć oświadczenie, że jest osobą pełnoletnią oraz złożyć oświadczenie, iż nie jest osobą, o której mowa w 4 pkt 2 Regulaminu. W przypadku, gdy Laureatem jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy tej osoby jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na jej uczestnictwo i odbiór Nagrody w Loterii. 5. W przypadku, gdyby okazało się, że Laureatem nagrody została osoba, o której mowa w 4 pkt 2 Regulaminu, Organizator podejmie, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu podjęcia próby nawiązania połączenia z Laureatem, próbę nawiązania połączenia z kandydatem rezerwowym do nagrody, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 6. Organizator zastrzega, że rozmowy telefoniczne z Laureatami będą nagrywane. Nagranie rozmowy zostanie na żądanie danego Laureata udostępnione w oddziale Organizatora, w Warszawie, przy ulicy Wróbla 24 lok. 1, w okresie trwania Loterii - do dnia 28 lutego 2014 r. Nagrania rozmów będą przechowywane przez Organizatora przez okres 5 lat. 7. W trakcie rozmowy Laureat może złożyć oświadczenia, że wyraża zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora swoich 15

16 danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. 8. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku, gdy nie jest osobą uprawnioną do wzięcia udziału w Loterii lub odmawia podania danych osobowych lub złożenia oświadczeń lub odmawia odbioru Nagrody albo nie dokona odbioru Nagrody w terminie do 31 stycznia 2014 r. 9. Organizator zastrzega, że powiadomienie Laureatów nagród o wygraniu nagrody następuje wyłącznie w formie opisanej powyżej w 9 pkt 1-4 Regulaminu. Podstawą roszczenia o wydanie nagrody jest wyłącznie wynik losowania. 10 Miejsce i termin wydawania wygranych. 1. Nagrody zostaną przekazane przelewem na konto bankowe danego Laureata lub przekazem pocztowym na adres danego Laureata, wskazany przez każdego z Laureatów w rozmowie telefonicznej, o której mowa w 9 pkt 1-4 Regulaminu, w terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku. 2. Wydanie Nagród zostanie zakończone do dnia 31 stycznia 2014 roku. W przypadku gdy Laureat nie otrzyma Nagrody przekazanej przez Organizatora w sposób określony w punkcie 1 niniejszego paragrafu, ze względu na podanie błędnych danych, dana Nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata danej Nagrody. 11 Tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń. 1. Wszelkie reklamacje w związku z Loterią należy zgłaszać na piśmie, na adres biura oddziału Organizatora: Warszawa, ulica Wróbla 24/1, wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem oraz podaniem imienia, nazwiska, dokładnego adresu Uczestnika i numeru telefonu, za pomocą którego Uczestnik przesyłał wiadomości SMS w ramach Loterii, w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie do dnia 14 lutego 2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. 16

17 Reklamacje związane z Loterią rozstrzyga Komisja Nadzoru na podstawie Regulaminu w terminie 10 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Regulamin Loterii dostępny jest w biurze oddziału Organizatora: Warszawa, ulica Wróbla 24/1, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz na stronie internetowej: w czasie trwania Loterii. Każdy Uczestnik w czasie trwania Loterii może otrzymać kopię Regulaminu, pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres oddziału Organizatora: Warszawa ulica Wróbla 24/1, (z dopiskiem: REGULAMIN LOTERIA JACKPOT"). W przedmiocie reklamacji wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji, wraz z zawiadomieniem o sposobie jej rozpatrzenia zakończy się do dnia 28 lutego 2014 roku. Wszelkie roszczenia Uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Loterii rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy z dnia r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540, z późn. zm.). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane Zgłoszenia przez Uczestników oraz za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. 12 Wartość puli nagród. W Loterii zostanie przyznanych 20 (dwadzieścia) nagród (zwane w Regulaminie: Nagrody" / Nagroda"). Nagrody w Loterii stanowią nagrody pieniężne, w wysokości od 200 zł (słownie: dwustu złotych) - kwota minimalna, do zł (słownie: jednego tysiąca złotych) - kwota maksymalna, brutto każda. Wysokość każdej z Nagród zostaje 17

18 określona każdorazowo w losowaniu przeprowadzanym indywidualnie do każdej Rejestracji, o którym mowa w 4 pkt 17 Regulaminu, bądź w losowaniu przeprowadzanym indywidualnie do każdego Zgłoszenia, o którym mowa w 4 pkt 22 i 25 Regulaminu i przypisana danemu Uczestnikowi. Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników o wysokości Nagrody, o jaką się ubiegają. Laureat wyłoniony podczas losowania, o którym mowa w 7 pkt 1-4 Regulaminu otrzyma Nagrodę w najwyższej kwocie, jaka została wylosowana dla jego numeru telefonu podczas losowania, o którym mowa w 4 pkt 17, 22 i 25 Regulaminu i którą zaakceptował w sposób określony w 4 pkt 19, 23 i 26 Regulaminu, w dniu, za który odbywa się losowanie. 3. Łączna maksymalna pula wszystkich Nagród wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. 4. Wydanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego. 5. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osoby trzecie. Na podstawie art. 47 oraz art. 60 ust. 3 ustawy z dnia r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.), zatwierdzam niniejszy regulamin. 18

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj Skodę Rapid z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Koncertowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Loteria 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Loteria 2016"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj z TVP"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER Z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP Regulamin Loterii Audioteksowej SPORTOWY STOPER TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Sportowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU

Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU Regulamin Loterii Audioteksowej SYLWESTER WE WROCŁAWIU 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Sylwester

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Piłkarska Loteria TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012

Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 Regulamin Loterii Promocyjnej GOL 2012 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: GOL 2012" (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej KONFIGURATOR TVP 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Konfigurator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN

Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN Regulamin Loterii Audioteksowej Wygraj z TVN 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Wygraj z TVN (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku

Regulamin Loterii audioteksowej Pusty Obowiązuje od 12 września 2008 roku Regulamin Loterii audioteksowej Pusty SMS Obowiązuje od 12 września 2008 roku I Postanowienia ogólne 1. Organizuje sie loterie audioteksowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014

Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 Regulamin Loterii Audioteksowej Tour de Pologne 2014 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Tour de

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE

Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE Regulamin Loterii Audioteksowej PIENIĄDZE DLA CIEBIE 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015

Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 Regulamin Loterii Audioteksowej Koncertowa Loteria TVP 2015 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Urodzinowa Kumulacja Radia ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry

Regulamin Loterii Audioteksowej. Kasa na Dzień Dobry Regulamin Loterii Audioteksowej Kasa na Dzień Dobry 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Kasa na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS

Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS Regulamin Loterii Promocyjnej Wygraj za SMS 1 Nazwa loterii promocyjnej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej pod nazwą: Wygraj za SMS (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. Czas na Kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Czas na Kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: Czas na Kasę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę Regulamin Loterii Audioteksowej Dobry dzień na kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Dobry dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej na wakacje

Regulamin Loterii Audioteksowej na wakacje Regulamin Loterii Audioteksowej 500 +500 na wakacje 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 500 +

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Ustrzel Nagrodę w TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej. Ustrzel Nagrodę w TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Ustrzel Nagrodę w TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Ustrzel

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Polska Loteria Prasowa

Regulamin Loterii Audioteksowej. Polska Loteria Prasowa Regulamin Loterii Audioteksowej Polska Loteria Prasowa 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP Regulamin Loterii Audioteksowej MEGAKUMULACJA TVP 1 Nazwa loterii promocyjnej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: MEGAKUMULACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej Samochód na dzień dobry w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA płaci Twoje rachunki Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA płaci Twoje rachunki 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną

Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Traf wygraną"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TELEWIDZ

Regulamin Konkursu TELEWIDZ Regulamin Konkursu TELEWIDZ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TELEWIDZ (dalej "Konkurs"). 2. Konkurs nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA daje kasę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA daje kasę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA daje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017

Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017 Regulamin Konkursu TOUR DE POLOGNE 2017 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: TOUR DE POLOGNE 2017 (dalej"konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2

Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 Regulamin Konkursu ZWROT WYDATKÓW 2 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: ZWROT WYDATKÓW 2 (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS

Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS Regulamin Konkursu Milionerzy Konkurs SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: Milionerzy Konkurs SMS (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej EURO w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 2016 EURO w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga

Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga Regulamin konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu MEGA QUIZ EDYCJA IIga (zwanego dalej Konkursem) jest spólka MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016

Regulamin Loterii Audioteksowej. Traf wygraną 2016 Regulamin Loterii Audioteksowej Traf wygraną 2016 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Traf wygraną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS

Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS Regulamin Konkursu ESKA MUSIC AWARDS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: ESKA MUSIC AWARDS (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę

Regulamin Loterii Audioteksowej. ESKA Odwołuje Zimę Regulamin Loterii Audioteksowej ESKA Odwołuje Zimę 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: ESKA Odwołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP Regulamin Loterii Promocyjnej MEGALOTERIA TVP 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: MEGALOTERIA TVP"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP

Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy Rok z TVP 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Szczęśliwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody

Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody Regulamin Loterii Audioteksowej Nagrody za Kody 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Nagrody za

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET

Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET Regulamin Konkursu POPRAW BUDŻET 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: POPRAW BUDŻET (dalej "Konkurs"). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo