Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE"

Transkrypt

1 Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z portalu funkcjonującego pod nazwą Kluby Sportowe Orange dostępnego pod adresem internetowym (dalej Portal). I.2. Portal został utworzony w związku i na potrzeby przeprowadzenia zorganizowanego przez Orange Polska S.A. programu sportowej aktywności lokalnej pod nazwą Kluby Sportowe Orange (dalej Program). Szczegółowe zasady, cele oraz misję Programu określa jego regulamin dostępny pod adresem I.3. Funkcjonowanie Portalu ma przyczyniać się do realizacji misji Programu tj. do zachęcenia dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych do aktywności fizycznej poprzez umożliwienie im rozwijania się w różnorodnych dyscyplinach sportowych. I.4. Portal dedykowany jest dla osób uczestniczących w realizacji Programu, w tym w szczególności dla menadżerów, trenerów, zawodników i kibiców klubów biorących udział w Programie (dalej Użytkownicy). I.5. Portal pełni funkcję platformy komunikacyjnej, będącej narzędziem i wirtualnym miejscem integracji uczestników Programu (wymiany ich doświadczeń i inspiracji) oraz kontaktu z Orange Polska S.A. jako organizatorem Programu. I.6. Portal jest własnością Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł (dalej jako Orange Polska). I.7. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Orange Polska jako podmiotu zarządzającego Portalem. I.8. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Portalu. I.9. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jego Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. II. DEFINICJE

2 Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 1) Administrator podmiot świadczący na rzecz Orange Polska usługę zarządzania treściami i materiałami publikowanymi na Portalu, 2) Adres adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania rejestracji Profilu na Portalu, wskazany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem 3) Ambasador gwiazda polskiego sportu promująca Program i wspierająca swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem cele i założenia Programu, 4) Baza Wiedzy dostępny w ramach Portalu zbiór informacji o charakterze edukacyjnym dotyczących poszczególnych dyscyplin sportu, w tym obowiązujących w ich ramach reguł i zasad, jak również wskazówki dotyczące metod i sposobów prowadzenia zajęć sportowych i treningów, motywacji Zawodników, zarządzania Klubem oraz ogólnorozwojowe informacje dotyczące prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, w tym prawidłowej diety; w ramach Bazy Wiedzy udostępniane będą przede wszystkim informacje przydatne dla Zawodników lub Trenerów; informacje w Bazie Wiedzy publikować mogą Administratorzy, Menadżerowie i Trenerzy, 5) Członek Klubu Zawodnik, Trener lub Menadżer, 6) Dane Osobowe zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Orange Polska w celu prowadzenia Programu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika, 7) Grywalizacja utworzona na potrzeby Programu grywalizacja, rozumiana jako gra społecznościowa; Grywalizacja dostępna będzie wyłącznie za pośrednictwem Portalu, a jej zadaniem będzie zwiększenie atrakcyjności Programu i zachęcenie do aktywnego udziału w nim możliwie najszerszego grona członków społeczności lokalnych, w ramach których funkcjonują Kluby Sportowe Orange; w ramach Grywalizacji rywalizować będą ze sobą poszczególne Kluby poprzez aktywny udział ich członków w różnego rodzaju wyzwaniach i akcjach, które przynieść mogą Klubom i ich członkom punkty wpływające na ich klasyfikację w poszczególnych rankingach prowadzonych w ramach Grywalizacji; w ramach Grywalizacji organizowane będą konkursy dla Klubów, w trakcie których ich członkowie będą mieli szansę wygrania dodatkowych nagród dla swojego Klubu (sprzętu sportowego, szkoleń przeprowadzanych przez profesjonalistów, itp.); szczegółowe warunki i zasady Strona 2 z 10

3 Grywalizacji określa jej regulamin dostępny od dnia 1 marca 2015 r. pod adresem 8) Kadra Klubu Menadżerowie i Trenerzy, 9) Kibic osoba fizyczna niebędąca uczestnikiem Programu ani Członkiem Klubu, przypisana do konkretnego Klubu, jako osoba z zewnątrz motywująca i wspierająca jego działania w ramach Programu, a jednocześnie niesprawująca w ramach Programu żadnej funkcji w Klubie, 10) Klub podmiot uczestniczący w Programie, oznaczony znakiem Klubu Sportowego Orange, 11) Komentarze opinie Użytkowników dodawane do Materiałów, 12) Materiały teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, komentarze i wszelkie inne treści zamieszczane i udostępniane w ramach Portalu, 13) Menadżer pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca w Klubie, w ramach którego działa, funkcję zarządzającą, 14) Orange Polska Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł, 15) Portal niniejsza platforma internetowa składająca się ze strony internetowej i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Orange Polska i dostępna pod adresem 16) Profil dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi, o ile posiada takie uprawnienia, 17) Program organizowany przez Orange Polska program sportowej aktywności lokalnej pod nazwą Kluby Sportowe Orange, którego szczegółowe zasady, cele oraz misję określa regulamin dostępny pod adresem 18) Regulamin niniejszy regulamin rozumiany jako zbiór informacji i zasad jakim muszą się podporządkować Użytkownicy korzystający z Portalu; zalogowanie się do Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, 19) Trener pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych sprawująca w Klubie, w ramach którego działa, funkcję trenerską, 20) Użytkownik każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu posiadając na nim swój Profil, Strona 3 z 10

4 21) Zawodnik uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum będący aktywnym członkiem Klubu, biorący udział w zajęciach organizowanych przez Klub oraz reprezentujący Klub w Grywalizacji i rozgrywkach organizowanych w ramach Programu. III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU III.1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, w pełni bezpłatne i związane wyłącznie z realizacją celów i założeń Programu. III.2. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest w szczególności do: III.2.1. korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, celami i misją Programu oraz postanowieniami Regulaminu, III.2.2. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, III.2.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie przy użyciu Profilu informacji handlowej lub umieszczanie w Portalu informacji handlowej dotyczącej podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem działalności gospodarczej prowadzonej przez Orange Polska, korzystanie z Profili innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Profilu innym osobom, podszywanie się pod osoby trzecie, przenoszenie na osoby trzecie prawa korzystania z Profilu, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Adresów , haseł oraz loginów innych Użytkowników, III.2.4. niedostarczania/nieprzekazywania/nieudostępniania/niepublikowania w ramach Portalu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, w tym osób prawnych, III.2.5. nieprzetwarzania, a w szczególności niepublikowania w sposób ogólnodostępny, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniej podstawy prawnej, III.2.6. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym wizerunku czy prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, III.2.7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu realizacji celów i założeń Programu; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę, III.2.8. każdorazowego wylogowania się z Profilu w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Portalu. III.3. Profile: Strona 4 z 10

5 III.3.1. W ramach Portalu funkcjonują następujące rodzaje Profili: a) Profil Klubu, b) Profil Menadżera, c) Profil Trenera, d) Profil Zawodnika, e) Profil Kibica, f) Profil Ambasadora, g) Profil Eksperta Orange, h) Profil Trenera Orange, i) Profil Administratora. III.3.2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. III.3.3. Każdy Klub posiada swój Profil, który umożliwia mu aktywny udział w Programie, w tym w szczególności udział w Grywalizacji. III.3.4. W ramach Profilu Klubu publikowane są podstawowe informacje o Klubie, Członkach Klubu, jego Kibicach, partnerach, zajęciach organizowanych w Klubie, postępach i osiągnięciach Klubu w ramach Grywalizacji, jak również aktualności dotyczące aktywności podejmowanych przez Klub w ramach Programu. III.3.5. Profil Klubu zakładany jest automatycznie przez Administratora, a jego edycja jest zadaniem Menadżera Klubu i Trenera, którzy posiadają wyłączne uprawnienia do publikowania Materiałów na Profilu Klubu, w tym dodawania artykułów w ramach Bazy Wiedzy, dodawania relacji z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji oraz dodawania aktualności. Aktywizacja Profilu Klubu następuje automatycznie i nie wymaga podjęcia żadnych działań przez Członków Klubu. III.3.6. W ramach każdego Klubu działa co najmniej jeden jego Menadżer. Klub może posiadać też Trenerów. Każdy z nich posiada Profil imienny na Profilu Klubu. III.3.7. Profile Menadżerów i Trenerów tworzone są w następstwie prawidłowego wypełnienia przez Menadżera lub Trenera formularza rejestracyjnego, a ich edycja jest zadaniem odpowiednio Menadżera lub Trenera. Aktywizacja Profilu Menadżera lub Trenera następuje w momencie pozytywnego zalogowania się konkretnego Menadżera lub Trenera na utworzonym dla niego imiennym Profilu. III.3.8. W ramach imiennych Profili Menadżerów i Trenerów udostępniane są podstawowe informacje o konkretnych Menadżerach i Trenerach, ich osiągnięciach w ramach Grywalizacji, dodawane przez nich materiały szkoleniowe oraz relacje z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji. W ramach własnych Profili imiennych Menadżerowie i Trenerzy mają możliwość dodawania kolejnych artykułów w ramach Strona 5 z 10

6 Bazy Wiedzy, dodawania relacji z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji oraz dodawania aktualności. III.3.9. W ramach każdego Klubu działają jego Zawodnicy, którzy posiadają przypisane do Profilu Klubu imienne Profile Zawodników. III Profile Zawodników tworzone są na skutek prawidłowego wypełnienia przez Zawodnika formularza zgłoszeniowego, jak również zaakceptowania Profilu konkretnego Zawodnika przez Menadżera lub Trenera Klubu, którego Członkiem jest ten Zawodnik. Dla utworzenia Profilu Zawodnika niezbędna jest jego aktywacja ze strony Administratora, która nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez Administratora wymaganych zgód rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika. Profil Zawodnika staje się aktywny i widoczny na Profilu Klubu dopiero po zatwierdzeniu Profilu konkretnego Zawodnika przez Menadżera lub Trenera Klubu, do którego przynależy Zawodnik. Do momentu zatwierdzenia przez Menadżera lub Trenera imiennego Profilu Zawodnika, Zawodnik może logować się na Portalu jako Kibic Klubu, którego w rzeczywistości jest Członkiem. III Edycja Profilu Zawodnika należy do wyłącznej kompetencji Menadżera lub Trenera Klubu, którego Członkiem jest konkretny Zawodnik. Zawodnik nie posiada uprawnień do samodzielnego publikowania na swoim Profilu żadnych Materiałów z wyjątkiem komentarzy. III Poprzez zalogowanie się Zawodnika na jego imiennym Profilu Zawodnik uzyskuje dostęp do swoich danych oraz możliwość dodawania komentarzy. III W ramach Profilu Zawodnika udostępniane są podstawowe informacje o Zawodniku, jego osiągnięciach w ramach Grywalizacji oraz relacje z wyzwań podjętych przez Zawodnika w ramach Grywalizacji. III Osoby niebędące Członkami Klubów mają możliwość motywowania i wspierania na Portalu działań wybranego Klubu podejmowanych w ramach Programu poprzez uzyskanie statusu Kibica tego Klubu. Uzyskanie statusu Kibica wymaga zarejestrowania się na Portalu w charakterze Kibica poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Aktywacja imiennego Profilu Kibica następuje w momencie pozytywnego zalogowania się Kibica na jego imiennym Profilu. W przypadku gdy Kibicem jest osoba niepełnoletnia dla utworzenia imiennego profilu takiego Kibica niezbędna jest jego aktywacja ze strony Administratora, która nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez Administratora wymaganych zgód rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego Kibica. III Kibic nie posiada uprawnień do publikowania w ramach Portalu żadnych Materiałów z wyjątkiem Komentarzy. Strona 6 z 10

7 III Na Portalu funkcjonują również imienne Profile Ambasadorów, Trenerów i Ekspertów Orange w ramach których prezentowane są sylwetki osób pełniących w ramach Programu te szczególne funkcje oraz publikowane są Materiały dokumentujące działania Ambasadorów podejmowane w ramach Programu. III.4. Rejestracja i Logowanie III.4.1. Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem III.4.2. Rejestracja dotyczy imiennych Profili Menadżera, Trenera, Zawodnika i Kibica. Uprzedniej rejestracji nie wymaga Profil Klubu. III.4.3. Użytkownik rejestruje się na Portalu wypełniając formularz rejestracyjny, w którym sam nadaje hasło do swojego przyszłego Profilu. III.4.4. Przy rejestracji konieczne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, Klubu, w ramach którego działa osoba dokonująca rejestracji oraz funkcji pełnionej w tym Klubie, jak również aktualnego Adresu , który w ramach Portalu pełnił będzie funkcję loginu do Profilu. III.4.5. W celu dokonania skutecznej rejestracji konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Orange Polska udostępnionych danych osobowych. Złożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich przeznaczonych do tego celu aktywnych pól formularza rejestracyjnego (tzw. checkboxów). III.4.6. Rejestracja możliwa jest również z wykorzystaniem profili Użytkownika posiadanych na portalach społecznościowych Facebook lub Google +. III.4.7. Po udanej rejestracji Użytkownik może wielokrotnie, w dowolnym czasie i miejscu, logować się do Portalu przy użyciu podanych danych dostępu (loginu i hasła). III.4.8. Użytkownik, który zapomniał hasła, może skorzystać z opcji przypomnienie hasła dostępnej przy formularzu logowania. III.4.9. Logowanie do Portalu możliwe jest również z wykorzystaniem profili Użytkownika posiadanych na portalach społecznościowych Facebook lub Google +. III Na Adres mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Portalu, niestanowiące informacji handlowej. Strona 7 z 10

8 III W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do: a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, b) zachowania w tajemnicy hasła do Profilu oraz nieudostępniania go innym osobom. III.5. Zasady publikowania Materiałów na Portalu III.5.1. Poza Administratorem, Ambasadorem, Ekspertem Orange i Trenerem Orange możliwość publikowania na Portalu Materiałów, z wyłączeniem Komentarzy, mają wyłącznie Menadżer i Trener. III.5.2. Do dodawania i publikowania w ramach Portalu Komentarzy uprawnieni są wszyscy Użytkownicy. III.5.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu Materiałów zawierających: a) materiały powszechnie używane za obraźliwe, agresywne, wulgarne bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności materiały zawierające treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujące choćby częściową nagością lub sugestywne, odnoszące się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszające zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); b) materiały reklamowe lub inne materiały promujące podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem działalności gospodarczej prowadzone przez Orange Polska, c) materiały szkodliwe dla Portalu lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś, gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne; d) materiały niezwiązane z tematyką Portalu. III.5.4. Menadżer lub Trener udostępniając na Portalu Materiały oświadcza, że: a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, np. licencje oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby udostępniane Materiały mogły być w pełni legalnie opublikowane na łamach Portalu oraz w innych mediach w celu promocji i przeprowadzenia Programu i nie spowoduje to naruszenia Strona 8 z 10

9 jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich praw autorskich lub dóbr osobistych; b) udziela Orange Polska nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką na potrzeby promocji i przeprowadzenia Programu; c) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Orange Polska, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, w tym w szczególności praw autorskich, wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Orange Polska od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Orange Polska lub przystąpić do sprawy po jej stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Orange Polska na jej pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Orange Polska wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań. III.5.5. Nadzór nad Materiałami publikowanymi na Portalu przez Użytkowników sprawuje Administrator. Nadzór ten, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Materiałów z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz założeniami Programu. W ramach sprawowanego nadzoru Administrator uprawniony jest do usuwania Materiałów niespełniających wymagań określonych w Regulaminie. III.5.6. Administrator jest uprawniony do usunięcia Profilu lub Materiału dodanego przez Użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu według uznania Administratora w przypadku, gdy: a) Użytkownik wykorzystuje Profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, b) Materiały zawierają treści, o których mowa w punkcie III.5.3. Regulaminu, c) Użytkownik dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich. III.5.7. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu poprzez publikowanie przez innych Użytkowników Materiałów, w tym zwłaszcza Komentarzy, poprzez przesłanie informacji na adres Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Strona 9 z 10

10 Administratora. Decyzja dotycząca uwzględnienia usunięcia lub zablokowania zgłoszonego Materiału będzie należała do uznania Administratora. IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI Zasady przetwarzania przez Orange Polska Danych Osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności Portalu dostępnej pod adresem V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe oraz oprogramowanie są własnością Orange Polska lub odpowiednio innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie stanowią zawartości Portalu, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Portalu są własnością odpowiednich podmiotów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE VI.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. VI.2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać na adres VI.3. Orange Polska zastrzega sobie prawo okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych. VI.4. Orange Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Portalu. VI.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 10 z 10

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A.

Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Regulamin korzystania z Portali internetowych TIME S.A. Definicje: TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

[ Przedmiot Regulaminu ]

[ Przedmiot Regulaminu ] REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH POLKOMTEL S.A. W DOMENACH: < PLUS.PL >, < SIMPLUS.PL >, < PLUSGSM.PL >, < POLKOMTEL.PL >, < POLKOMTEL.COM.PL > oraz < IPLUS.PL >. (wersja 2 z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie

2 Definicje pojęć zawartych w regulaminie 1 Preambuła Niniejszy Regulamin opracowano w zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa. Regulamin definiuje warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu Playarena.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu.

c. aktywuje i deaktywuje poszczególne Usługi, d. komunikuje się z innymi użytkownikami Systemu. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W Serwisie Muzzo.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole

Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole Regulamin programu Scrabble w Szkole oraz Serwisu Internetowego Scrabble w Szkole 1. DEFINICJE Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Dane Osobowe dane osobowe wprowadzone do Serwisu, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

POD DOMENĄ www.lovi.pl

POD DOMENĄ www.lovi.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.lovi.pl Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej: 1. Serwis -

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje

1. Wstęp. 2. Czym jest serwis internetowy www.ioze.pl? 3. Definicje 1. Wstęp Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa

Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa Regulamin i polityka prywatności serwisów internetowych należących do Burda Publishing Polska Sp. z o.o.spółka Komandytowa 1 POSTANOWIENIA WSTEPNE 1. Wydawcą i właścicielem serwisów internetowych ( Serwisy

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika.

1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu, 2. mechanizmy wyszukiwawcze, 3. forum, 4. Wizytówkę Użytkownika. Regulamin serwisu 11na11.pl I. Definicje: 1. INTERIA.PL oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300 dane rejestrowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii

Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii Regulamin Olimpiady Projektów Społecznych oraz Portalu Zwolnieni z Teorii 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa reguły Olimpiady Projektów Społecznych organizowanej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL

INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Regulamin serwisu Świat Seriali I. Definicje: INTERIA.PL oznacza INTERIA.PL GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana

Bardziej szczegółowo