Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE"

Transkrypt

1 Regulamin portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z portalu funkcjonującego pod nazwą Kluby Sportowe Orange dostępnego pod adresem internetowym (dalej Portal). I.2. Portal został utworzony w związku i na potrzeby przeprowadzenia zorganizowanego przez Orange Polska S.A. programu sportowej aktywności lokalnej pod nazwą Kluby Sportowe Orange (dalej Program). Szczegółowe zasady, cele oraz misję Programu określa jego regulamin dostępny pod adresem I.3. Funkcjonowanie Portalu ma przyczyniać się do realizacji misji Programu tj. do zachęcenia dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych do aktywności fizycznej poprzez umożliwienie im rozwijania się w różnorodnych dyscyplinach sportowych. I.4. Portal dedykowany jest dla osób uczestniczących w realizacji Programu, w tym w szczególności dla menadżerów, trenerów, zawodników i kibiców klubów biorących udział w Programie (dalej Użytkownicy). I.5. Portal pełni funkcję platformy komunikacyjnej, będącej narzędziem i wirtualnym miejscem integracji uczestników Programu (wymiany ich doświadczeń i inspiracji) oraz kontaktu z Orange Polska S.A. jako organizatorem Programu. I.6. Portal jest własnością Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł (dalej jako Orange Polska). I.7. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu, jak również prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Orange Polska jako podmiotu zarządzającego Portalem. I.8. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Portalu. I.9. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu jego Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. II. DEFINICJE

2 Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 1) Administrator podmiot świadczący na rzecz Orange Polska usługę zarządzania treściami i materiałami publikowanymi na Portalu, 2) Adres adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania rejestracji Profilu na Portalu, wskazany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem 3) Ambasador gwiazda polskiego sportu promująca Program i wspierająca swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem cele i założenia Programu, 4) Baza Wiedzy dostępny w ramach Portalu zbiór informacji o charakterze edukacyjnym dotyczących poszczególnych dyscyplin sportu, w tym obowiązujących w ich ramach reguł i zasad, jak również wskazówki dotyczące metod i sposobów prowadzenia zajęć sportowych i treningów, motywacji Zawodników, zarządzania Klubem oraz ogólnorozwojowe informacje dotyczące prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia, w tym prawidłowej diety; w ramach Bazy Wiedzy udostępniane będą przede wszystkim informacje przydatne dla Zawodników lub Trenerów; informacje w Bazie Wiedzy publikować mogą Administratorzy, Menadżerowie i Trenerzy, 5) Członek Klubu Zawodnik, Trener lub Menadżer, 6) Dane Osobowe zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Orange Polska w celu prowadzenia Programu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika, 7) Grywalizacja utworzona na potrzeby Programu grywalizacja, rozumiana jako gra społecznościowa; Grywalizacja dostępna będzie wyłącznie za pośrednictwem Portalu, a jej zadaniem będzie zwiększenie atrakcyjności Programu i zachęcenie do aktywnego udziału w nim możliwie najszerszego grona członków społeczności lokalnych, w ramach których funkcjonują Kluby Sportowe Orange; w ramach Grywalizacji rywalizować będą ze sobą poszczególne Kluby poprzez aktywny udział ich członków w różnego rodzaju wyzwaniach i akcjach, które przynieść mogą Klubom i ich członkom punkty wpływające na ich klasyfikację w poszczególnych rankingach prowadzonych w ramach Grywalizacji; w ramach Grywalizacji organizowane będą konkursy dla Klubów, w trakcie których ich członkowie będą mieli szansę wygrania dodatkowych nagród dla swojego Klubu (sprzętu sportowego, szkoleń przeprowadzanych przez profesjonalistów, itp.); szczegółowe warunki i zasady Strona 2 z 10

3 Grywalizacji określa jej regulamin dostępny od dnia 1 marca 2015 r. pod adresem 8) Kadra Klubu Menadżerowie i Trenerzy, 9) Kibic osoba fizyczna niebędąca uczestnikiem Programu ani Członkiem Klubu, przypisana do konkretnego Klubu, jako osoba z zewnątrz motywująca i wspierająca jego działania w ramach Programu, a jednocześnie niesprawująca w ramach Programu żadnej funkcji w Klubie, 10) Klub podmiot uczestniczący w Programie, oznaczony znakiem Klubu Sportowego Orange, 11) Komentarze opinie Użytkowników dodawane do Materiałów, 12) Materiały teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, komentarze i wszelkie inne treści zamieszczane i udostępniane w ramach Portalu, 13) Menadżer pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych spełniająca w Klubie, w ramach którego działa, funkcję zarządzającą, 14) Orange Polska Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł, 15) Portal niniejsza platforma internetowa składająca się ze strony internetowej i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością Orange Polska i dostępna pod adresem 16) Profil dostępne dla Użytkownika miejsce w Portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi, o ile posiada takie uprawnienia, 17) Program organizowany przez Orange Polska program sportowej aktywności lokalnej pod nazwą Kluby Sportowe Orange, którego szczegółowe zasady, cele oraz misję określa regulamin dostępny pod adresem 18) Regulamin niniejszy regulamin rozumiany jako zbiór informacji i zasad jakim muszą się podporządkować Użytkownicy korzystający z Portalu; zalogowanie się do Portalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, 19) Trener pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych sprawująca w Klubie, w ramach którego działa, funkcję trenerską, 20) Użytkownik każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu posiadając na nim swój Profil, Strona 3 z 10

4 21) Zawodnik uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum będący aktywnym członkiem Klubu, biorący udział w zajęciach organizowanych przez Klub oraz reprezentujący Klub w Grywalizacji i rozgrywkach organizowanych w ramach Programu. III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU III.1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne, w pełni bezpłatne i związane wyłącznie z realizacją celów i założeń Programu. III.2. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest w szczególności do: III.2.1. korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, celami i misją Programu oraz postanowieniami Regulaminu, III.2.2. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, III.2.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie przy użyciu Profilu informacji handlowej lub umieszczanie w Portalu informacji handlowej dotyczącej podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem działalności gospodarczej prowadzonej przez Orange Polska, korzystanie z Profili innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Profilu innym osobom, podszywanie się pod osoby trzecie, przenoszenie na osoby trzecie prawa korzystania z Profilu, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Adresów , haseł oraz loginów innych Użytkowników, III.2.4. niedostarczania/nieprzekazywania/nieudostępniania/niepublikowania w ramach Portalu treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, w tym osób prawnych, III.2.5. nieprzetwarzania, a w szczególności niepublikowania w sposób ogólnodostępny, danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniej podstawy prawnej, III.2.6. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym wizerunku czy prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, III.2.7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego i w celu realizacji celów i założeń Programu; wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę, III.2.8. każdorazowego wylogowania się z Profilu w przypadku zakończenia danej sesji w ramach Portalu. III.3. Profile: Strona 4 z 10

5 III.3.1. W ramach Portalu funkcjonują następujące rodzaje Profili: a) Profil Klubu, b) Profil Menadżera, c) Profil Trenera, d) Profil Zawodnika, e) Profil Kibica, f) Profil Ambasadora, g) Profil Eksperta Orange, h) Profil Trenera Orange, i) Profil Administratora. III.3.2. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden Profil. III.3.3. Każdy Klub posiada swój Profil, który umożliwia mu aktywny udział w Programie, w tym w szczególności udział w Grywalizacji. III.3.4. W ramach Profilu Klubu publikowane są podstawowe informacje o Klubie, Członkach Klubu, jego Kibicach, partnerach, zajęciach organizowanych w Klubie, postępach i osiągnięciach Klubu w ramach Grywalizacji, jak również aktualności dotyczące aktywności podejmowanych przez Klub w ramach Programu. III.3.5. Profil Klubu zakładany jest automatycznie przez Administratora, a jego edycja jest zadaniem Menadżera Klubu i Trenera, którzy posiadają wyłączne uprawnienia do publikowania Materiałów na Profilu Klubu, w tym dodawania artykułów w ramach Bazy Wiedzy, dodawania relacji z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji oraz dodawania aktualności. Aktywizacja Profilu Klubu następuje automatycznie i nie wymaga podjęcia żadnych działań przez Członków Klubu. III.3.6. W ramach każdego Klubu działa co najmniej jeden jego Menadżer. Klub może posiadać też Trenerów. Każdy z nich posiada Profil imienny na Profilu Klubu. III.3.7. Profile Menadżerów i Trenerów tworzone są w następstwie prawidłowego wypełnienia przez Menadżera lub Trenera formularza rejestracyjnego, a ich edycja jest zadaniem odpowiednio Menadżera lub Trenera. Aktywizacja Profilu Menadżera lub Trenera następuje w momencie pozytywnego zalogowania się konkretnego Menadżera lub Trenera na utworzonym dla niego imiennym Profilu. III.3.8. W ramach imiennych Profili Menadżerów i Trenerów udostępniane są podstawowe informacje o konkretnych Menadżerach i Trenerach, ich osiągnięciach w ramach Grywalizacji, dodawane przez nich materiały szkoleniowe oraz relacje z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji. W ramach własnych Profili imiennych Menadżerowie i Trenerzy mają możliwość dodawania kolejnych artykułów w ramach Strona 5 z 10

6 Bazy Wiedzy, dodawania relacji z wyzwań podjętych w ramach Grywalizacji oraz dodawania aktualności. III.3.9. W ramach każdego Klubu działają jego Zawodnicy, którzy posiadają przypisane do Profilu Klubu imienne Profile Zawodników. III Profile Zawodników tworzone są na skutek prawidłowego wypełnienia przez Zawodnika formularza zgłoszeniowego, jak również zaakceptowania Profilu konkretnego Zawodnika przez Menadżera lub Trenera Klubu, którego Członkiem jest ten Zawodnik. Dla utworzenia Profilu Zawodnika niezbędna jest jego aktywacja ze strony Administratora, która nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez Administratora wymaganych zgód rodziców lub opiekunów prawnych Zawodnika. Profil Zawodnika staje się aktywny i widoczny na Profilu Klubu dopiero po zatwierdzeniu Profilu konkretnego Zawodnika przez Menadżera lub Trenera Klubu, do którego przynależy Zawodnik. Do momentu zatwierdzenia przez Menadżera lub Trenera imiennego Profilu Zawodnika, Zawodnik może logować się na Portalu jako Kibic Klubu, którego w rzeczywistości jest Członkiem. III Edycja Profilu Zawodnika należy do wyłącznej kompetencji Menadżera lub Trenera Klubu, którego Członkiem jest konkretny Zawodnik. Zawodnik nie posiada uprawnień do samodzielnego publikowania na swoim Profilu żadnych Materiałów z wyjątkiem komentarzy. III Poprzez zalogowanie się Zawodnika na jego imiennym Profilu Zawodnik uzyskuje dostęp do swoich danych oraz możliwość dodawania komentarzy. III W ramach Profilu Zawodnika udostępniane są podstawowe informacje o Zawodniku, jego osiągnięciach w ramach Grywalizacji oraz relacje z wyzwań podjętych przez Zawodnika w ramach Grywalizacji. III Osoby niebędące Członkami Klubów mają możliwość motywowania i wspierania na Portalu działań wybranego Klubu podejmowanych w ramach Programu poprzez uzyskanie statusu Kibica tego Klubu. Uzyskanie statusu Kibica wymaga zarejestrowania się na Portalu w charakterze Kibica poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Aktywacja imiennego Profilu Kibica następuje w momencie pozytywnego zalogowania się Kibica na jego imiennym Profilu. W przypadku gdy Kibicem jest osoba niepełnoletnia dla utworzenia imiennego profilu takiego Kibica niezbędna jest jego aktywacja ze strony Administratora, która nastąpić może dopiero po otrzymaniu przez Administratora wymaganych zgód rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego Kibica. III Kibic nie posiada uprawnień do publikowania w ramach Portalu żadnych Materiałów z wyjątkiem Komentarzy. Strona 6 z 10

7 III Na Portalu funkcjonują również imienne Profile Ambasadorów, Trenerów i Ekspertów Orange w ramach których prezentowane są sylwetki osób pełniących w ramach Programu te szczególne funkcje oraz publikowane są Materiały dokumentujące działania Ambasadorów podejmowane w ramach Programu. III.4. Rejestracja i Logowanie III.4.1. Rejestracja następuje za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem III.4.2. Rejestracja dotyczy imiennych Profili Menadżera, Trenera, Zawodnika i Kibica. Uprzedniej rejestracji nie wymaga Profil Klubu. III.4.3. Użytkownik rejestruje się na Portalu wypełniając formularz rejestracyjny, w którym sam nadaje hasło do swojego przyszłego Profilu. III.4.4. Przy rejestracji konieczne jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia, Klubu, w ramach którego działa osoba dokonująca rejestracji oraz funkcji pełnionej w tym Klubie, jak również aktualnego Adresu , który w ramach Portalu pełnił będzie funkcję loginu do Profilu. III.4.5. W celu dokonania skutecznej rejestracji konieczne jest potwierdzenie faktu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, jak również wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Orange Polska udostępnionych danych osobowych. Złożenie oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich przeznaczonych do tego celu aktywnych pól formularza rejestracyjnego (tzw. checkboxów). III.4.6. Rejestracja możliwa jest również z wykorzystaniem profili Użytkownika posiadanych na portalach społecznościowych Facebook lub Google +. III.4.7. Po udanej rejestracji Użytkownik może wielokrotnie, w dowolnym czasie i miejscu, logować się do Portalu przy użyciu podanych danych dostępu (loginu i hasła). III.4.8. Użytkownik, który zapomniał hasła, może skorzystać z opcji przypomnienie hasła dostępnej przy formularzu logowania. III.4.9. Logowanie do Portalu możliwe jest również z wykorzystaniem profili Użytkownika posiadanych na portalach społecznościowych Facebook lub Google +. III Na Adres mogą być też wysyłane informacje techniczne dotyczące działania Portalu, niestanowiące informacji handlowej. Strona 7 z 10

8 III W trakcie rejestracji, jak również podczas korzystania z Portalu, Użytkownik zobowiązany jest do: a) podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich, b) zachowania w tajemnicy hasła do Profilu oraz nieudostępniania go innym osobom. III.5. Zasady publikowania Materiałów na Portalu III.5.1. Poza Administratorem, Ambasadorem, Ekspertem Orange i Trenerem Orange możliwość publikowania na Portalu Materiałów, z wyłączeniem Komentarzy, mają wyłącznie Menadżer i Trener. III.5.2. Do dodawania i publikowania w ramach Portalu Komentarzy uprawnieni są wszyscy Użytkownicy. III.5.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu Materiałów zawierających: a) materiały powszechnie używane za obraźliwe, agresywne, wulgarne bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje, w tym w szczególności materiały zawierające treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujące choćby częściową nagością lub sugestywne, odnoszące się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszające zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.); b) materiały reklamowe lub inne materiały promujące podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem działalności gospodarczej prowadzone przez Orange Polska, c) materiały szkodliwe dla Portalu lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś, gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne; d) materiały niezwiązane z tematyką Portalu. III.5.4. Menadżer lub Trener udostępniając na Portalu Materiały oświadcza, że: a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie, np. licencje oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby udostępniane Materiały mogły być w pełni legalnie opublikowane na łamach Portalu oraz w innych mediach w celu promocji i przeprowadzenia Programu i nie spowoduje to naruszenia Strona 8 z 10

9 jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich praw autorskich lub dóbr osobistych; b) udziela Orange Polska nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką na potrzeby promocji i przeprowadzenia Programu; c) zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Orange Polska, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Materiałów, w tym w szczególności praw autorskich, wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Orange Polska od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Orange Polska lub przystąpić do sprawy po jej stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Orange Polska na jej pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Orange Polska wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań. III.5.5. Nadzór nad Materiałami publikowanymi na Portalu przez Użytkowników sprawuje Administrator. Nadzór ten, polega przede wszystkim na kontroli zgodności umieszczanych Materiałów z obowiązującym prawem, Regulaminem oraz założeniami Programu. W ramach sprawowanego nadzoru Administrator uprawniony jest do usuwania Materiałów niespełniających wymagań określonych w Regulaminie. III.5.6. Administrator jest uprawniony do usunięcia Profilu lub Materiału dodanego przez Użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Portalu według uznania Administratora w przypadku, gdy: a) Użytkownik wykorzystuje Profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, b) Materiały zawierają treści, o których mowa w punkcie III.5.3. Regulaminu, c) Użytkownik dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw lub dóbr osobistych osób trzecich. III.5.7. Każdy Użytkownik może zgłosić naruszenie Regulaminu poprzez publikowanie przez innych Użytkowników Materiałów, w tym zwłaszcza Komentarzy, poprzez przesłanie informacji na adres Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Strona 9 z 10

10 Administratora. Decyzja dotycząca uwzględnienia usunięcia lub zablokowania zgłoszonego Materiału będzie należała do uznania Administratora. IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI Zasady przetwarzania przez Orange Polska Danych Osobowych Użytkowników określone są w Polityce Prywatności Portalu dostępnej pod adresem V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe oraz oprogramowanie są własnością Orange Polska lub odpowiednio innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do utworów będących własnością osoby trzeciej, które nie stanowią zawartości Portalu, ale do których można uzyskać dostęp w trakcie korzystania z Portalu są własnością odpowiednich podmiotów i są chronione prawem autorskim lub innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE VI.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. VI.2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu można zgłaszać na adres VI.3. Orange Polska zastrzega sobie prawo okresowego zawieszenia funkcjonowania Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych. VI.4. Orange Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie umieszczonym na stronie internetowej Portalu. VI.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 10 z 10

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji Asystent UPC 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji pod nazwą Asystent UPC ( Aplikacja ), której administratorem jest UPC Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z platformy Psadoptuj ( Platforma ). Regulamin jest regulaminem, o

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Regulamin serwisu www.instytutoka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem www.instytutoka.pl prowadzony jest przez Instytut Oka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne.

Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować go. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu List do Mikołaja Regulamin konkursu "List do Mikołaja prowadzonych za pośrednictwem: https://www.facebook.com/heliosdladzieci, zwany dalej "Regulaminem". Przed przystąpieniem do Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs)

REGULAMIN KONKURSU. Cyknij fotkę i wygraj Twista. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) REGULAMIN KONKURSU Cyknij fotkę i wygraj Twista 1. 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Cyknij fotkę i wygraj Twista (Konkurs) 2. Organizatorem konkursu jest spółka Krom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU SOCHACZEW.POLECA.TO 1 WSTĘP 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób korzystania z portalu sochaczew.poleca.to

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet

REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet REGULAMIN KONKURSU OF Dzień Kobiet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Dzień Kobiet (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BILET NA EURO Z E.LECLERC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą WYGRAJ BILET

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Platforma ma za zadanie: 1.1. Wspieranie procesów edukacyjnych, naukowych i badawczych w SZ RP. 1.2. Pozyskiwanie, współdzielenie i przekazywanie wiedzy, kompetencji

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu HopHands

Regulamin Sklepu HopHands Regulamin Sklepu HopHands Stosowanym w niniejszym dokumencie pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 1) Cena kuponu jednorazowa opłata za udział w Turnieju dla 1 (jednego) Użytkownika wyrażana w PLN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl

Regulamin konta uŝytkownika Wortalu GazetaPraca.pl Niniejszy Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta uŝytkownika, umoŝliwiającego korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w Wortalu GazetaPraca.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin Konkursu organizowanego przez spółkę Systemica Sp. z o.o. pod nazwą Wymyśl hasło promujące ubezpieczenie komunikacyjne 1 Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl

Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej. eportal.ue.wroc.pl Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Regulamin Uczelnianej Platformy Edukacyjnej eportal.ue.wroc.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę

Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę Regulamin konkursu Kiedy będę duży, to zostanę prowadzonego za pośrednictwem: https://www.facebook.com/momakinpl, zwany dalej Regulaminem. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu.

Polityka Prywatności integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu. Wrożki Tajemnice Kart pl Regulamin korzystania z usług portalu www.wrozkitajemnicekart.pl 1. Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę Progresif D.M Warszawa ul. Hoża

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. REGULAMIN PORTALU irg.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy irg, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie.

Regulamin. I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. Regulamin I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie. 1.Organizator i czas trwania konkursu 1.1 Organizatorem I. Edycji Konkursu Fotograficznego Skarżysko w obiektywie, zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis.

2. serwis uwazaj.pl zbiór stron www w domenie o nazwie uwazaj.pl określana w dalszej części regulaminu skrótem Serwis. I. Postanowienia ogólne. Administratorem serwisu uwazaj.pl jest Uważaj.pl sp. z o.o. w organizacji (zwana dalej Uważaj.pl sp. z o.o.ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, NIP 9471985164 Aktualne dane spółki,

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk

Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk Regulamin programu Lepszych Praktyk i Portalu Lepszych Praktyk 1 Postanowienia Ogólne 1. Portal internetowy Lepsze Praktyki udostępniany jest Użytkownikom przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin. konkursu STAG wspiera sportowe emocje POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu STAG wspiera sportowe emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny prowadzony pod nazwą STAG wspiera sportowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl I. Definicje ogólne Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają: 1.Partner lub Partner Serwisu przedsiębiorca w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Użytkowników dostępne w niezalezna.pl, umożliwiające w szczególności:

Użytkowników dostępne w niezalezna.pl, umożliwiające w szczególności: Regulamin I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Serwis internetowy www.niezalezna.pl jest zarządzany i prowadzony przez spółkę Słowo Niezależne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Filtrowej 63/43 (02-056

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka

Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka Regulamin konkursu stypendium dla najzdolniejszego pływaka 1 Definicje 1. Nadaje się następujące znaczenie pojęciom użytym w Regulaminie: a. Grupa grupa do 15 dzieci, uczniów III klas szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje

Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY. 1. Definicje Regulamin konkursu KONKURS EXPRESOWY 1. Definicje 1. Konkurs konkurs pod nazwą KONKURS EXPRESOWY prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator Organizatorem Konkursu są Polskie Fabryki

Bardziej szczegółowo