Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE"

Transkrypt

1 Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.; dalej Ustawa) Użytkowników portalu pod nazwą Kluby Sportowe Orange dostępnego pod adresem (dalej Portal) jest Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych (dalej Orange Polska lub Administrator). 2. Dane osobowe osoby korzystającej z Portalu (dalej Użytkownik) przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Portalu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Portalu, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Portalu, jak również w celu umożliwienia Użytkownikom udziału w prowadzonej w ramach Portalu grywalizacji, której regulamin dostępny będzie od dnia 1 marca 2015 r. pod adresem 3. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnianych przez Użytkowników Portalu danych osobowych. W tym celu Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 4. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew przepisom obowiązującego prawa podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań. 5. W przypadku uzyskania przez Administratora potwierdzonej informacji o korzystaniu przez Użytkownika, którego danymi Orange Polska administruje, z Portalu niezgodnie z jego Regulaminem dostępnym pod adresem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator informuje, że może przetwarzać dane osobowe takiego Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, na zasadach określonych przepisami prawa. 6. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Portalu, nie

2 krótszy jednak niż czas trwania organizowanego przez Orange Polska programu pod nazwą Kluby Sportowe Orange, którego regulamin dostępny jest pod adresem a następnie zostaną usunięte z systemu. 7. Administrator zastrzega, iż na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, którego danymi administruje, innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Portalem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z Portalu. Przekazanie danych Użytkownika tym podmiotom w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a zwłaszcza prawo do: a) uzyskania wyczerpującej informacji o tym czy jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w zbiorze oraz do ustalenia adresu siedziby Administratora i jego pełnej nazwy; b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; c) uzyskania informacji o tym od kiedy przetwarza się w zbiorze dane dotyczące Użytkownika, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych; d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane dotyczące Użytkownika, chyba że Administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej; e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane; f) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 Ustawy; g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; h) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. 9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika przy rejestracji jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Portalu. Strona 2 z 5

3 10. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Portalem w logach systemowych Portalu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z Portalem. 11. Administrator informuje, że będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym adresu IP lub numeru MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Portalem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Portalu. 12. Administrator informuje, że zebrane dane, o których mowa w pkt 11 powyżej, będą przez niego przechowywane i przetwarzane przez czas funkcjonowania Portalu, nie krótszy jednak niż czas trwania Programu, jako materiał pomocniczy służący do administrowania Portalem, a w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Portalem. Na podstawie tych danych mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Portalem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Portal. 13. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach ). Administrator informuje, że wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Portalu przez Użytkownika. Są to pliki tekstowe zawierające informacje dotyczące korzystania z Portalu (odwiedzone strony, liczba wizyt, czas wizyt, długość trwania sesji, wykorzystana przeglądarka, system operacyjny itp.). Cookies mogą mieć charakter trwały, co oznacza, że pozostają w miejscu aż do usunięcia, lub tymczasowy, kiedy to zostają usunięte na przykład po zakończeniu sesji. Jako typowe pliki tekstowe, cookies nie mają wpływu na system operacyjny Użytkowników, a jedynie na prezentację zawartości odwiedzanej przez nich strony Portalu. 14. Administrator informuje, że pliki typu cookies w ramach Portalu wykorzystywane są w celu: a) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać swojego loginu i hasła, b) dostosowania Portalu do potrzeb i preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Portalu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, c) tworzenia statystyk oglądalności podstron Portalu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Portalu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, Strona 3 z 5

4 d) umożliwienia Użytkownikom skorzystania z opcji Zapamiętaj mnie, dzięki której Użytkownik ma zapewniony dostęp do swojego profilu na Portalu z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się do Portalu; dostęp ten jest zapewniony wyłącznie w ramach połączenia z urządzenia końcowego, z którego korzystał w momencie wybrania tej opcji umieszczenia pliku cookie; dostęp do profilu Użytkownika na Portalu bez konieczności logowania trwa przez czas ważności pliku cookie, tj. przez 30 dni. 15. Administrator informuje, że w ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu; c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu; d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 16. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. 17. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Orange Polska reklamodawców oraz partnerów. 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie opcji Zapamiętaj mnie przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika. 19. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować umieszczanie plików cookies za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 20. Administrator uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookies może spowodować utrudnienia korzystania z Portalu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcjonalności. 21. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Strona 4 z 5

5 22. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres 23. Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Portalu nowoczesne techniki zabezpieczenia profili Użytkowników i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji. 24. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Użytkownik może zgłaszać na adres Strona 5 z 5

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE

SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO www.mamaklub.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego www.mamaklub.pl.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU BIURO KARIER UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO dostępnego pod adresem: www.biurokarier.ukw.edu.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo