1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. .."' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. .."' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7."

Transkrypt

1 Numer podwójny - 15 ź. Nr 132 Łódź, 26 listopada ~~-- Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem roku Rok XXV MONTOR POLSK.." t. BlD.. lloowf ZECmOSPOLTJ,aLEJ Redakcja, Administracja EkspedycJa: Lódź, Piotrkowska 13, tel Oddział Redakcll w Warszawie: PieraClkiego 11,tel Prenumerat, "Monitora Polskiego przyjmuj.. wszystkie oddziały P.A.P. KRAKÓW, Rynek Kleparski ł; KATOWCE, Jana 11; POZNAN, Pi~rack.iego 8: BYDGOSZCZ, Libflta łj LUBLN, Spokojna ł; KELCE, Focha 39; TORUN, Lazi!!nna 1; SZCZECN, 5-go Lipca Nr 9, SOPOT. ul. Grunwaldzka 416; WROCLA W. Widawska 3lJt. OLSZTYN. l-go Maje 1; BAŁYSTOK. Grotlgera 2. Konlo czekowe 130 P.K.O. Lódt.. Moniter Polski" orar Bank Gospodarstwa Spółdzielczego, Oddział Główny w Lodzi, konto 59. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... ~~~~~~~~~~~~~~~_E±~~~~~~~~~~~~~~~~~EE~~~~~~~~~~~-~ TRESC DZAŁU UR.ĘDOWEGO: - Z a r z~ą d z e n i a W ł a d z N ił c z e 1 n y c b P~ Zarządzenie Minstra Administracji Publicznej z dnia 5 ezenvca 1946 r, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo Zapomogowym. Poz nstrukcja Ministra Skarbu z dnia 29 1pea 1946 r. w sprawie postę.powania w związku z zakazem sprowadzania z zagranicy krajowyeh l zagranicznych pieni.,jzy papierowych w ruchu po ~óżnych. DZAł. Zarządzenia URZł;DOWY. Władz Naczelnych ZARZĄDZENE Ministra Administracji Publicznej z dnia. 5 e:zerwca r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu t Mi. nistrem Ziem,Od.zyskanych w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komnnalnym Funduszu Pożyczkowo - Za,pomogowym., Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 i a.rt. 7 d ekref.u fl dnia. 2 listopwdij, 1945 r; <> Komunalnym ;F\indu6ztt. Pożyczkowo - Za.pOmogowym (Dz. U.R.P. Nr. 5{), poz.. 290) w. zwiąiku i, A\~yt1: _t. 2. iit.~) delkrettl z dma 13 hstopa.d:a.. lł.ł" *. : ()zarządz~e Zl~ Odzys. kal1j1eh (Dz. U.R.P. Nr. 51, ~. 295) zarządza. się,co nn s tępuje: Komisja Komunalnego Funduszu Pożyczkowo - Za.pomogowego, jej skład ~ regulamin.. 1. Do decydowania o :027dziale zapomóg między związki samorządu terytorialne,go i udzielaniu im pożyczek z Komunalnego Funduszu pożyc1.kow{) Zapomogowego pmv:ołuje się Komisję KQlunalnego Flm:duszu P{)życ~kowo - Zapomogowego. 2. Komisja składa się z sześciu ezłonkó\v, a to trzech " ramienia Ministerstw: Administracji Publicznej, Zi,-m Od zyskanych i Skarbu; z kawego po ~oonym, oraz trzech spośród. obywateli, obznajmionych oz zagadnieniami i pottzebami sam.orzl\jdu. Członków K{)misji powołuje Minister Administracji Publicznej w POl~ozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zipm Odzyskanych.. Członek Komisji z ramienia Ministerstwa. Admini~tracji Publicznej jest prżewo.dniczącym Komisji, Komisji z ramienia Ministerstwa Skarbu a Członek jc~t zastępcą przewodnicz~go Komisji. 3. Posiedzenia Komisji 7Jwoluje :przewoonicrlący. Posie-dzenia są prawomocne przy obecuo ci priewodniczącego luh jego zastępcy i co najmniej dwóch c.złon.. ków. Uchwały zapa,dają wil}kszością głosów, w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. W posiedzeniajch K{)misji bierze również udzia.ł przcd\stawiciel Banku Coonunalnego (a do czasu uru chomienia tcg{) Banku _. Polskiego Banku Komunalnego) z głosem dor8!~czym.. 4. Przy decydowaniu o rozdziale zapomóg i poiyczek z Komuna,lnego FUBduszu PożycZkowo ~ Zapo mogowego Komisja stosuje za.sa;dy rozdziału i warunki, ustalone w 9-13 nin. zarz~dzcnia Komisja urzęduje przy Ministerstwie radmini stl.acji Publicznej, które prowad;zi kan-celarię Korni sji i wdziela pomocy referendarskiej.- Kancelaria gromadzi wszystkie materiały i dokumenty, doty e zą;ce zapomóg, pożye:rek i stanu fin&nsowego samorządów ora:z protdkółuje ~i~te prze,; KOliQ n~hwały. Odpisy protokółów przesyłane są do BanJtiu Komun8!lnego.4P,olSkiego Bamm KO:P)imlą luę~;o>.~ / 6. 4). wykaz ma;iątku związku samorządowego, Skrypty dłużne na udzielane pożyczki wystawio 5) wykaz zobowiązall długo i krótkoterminowyc~ ne są na Bank Komunalny (polski Bank Kpmunalny), który załatwia wszelkie czynności, związane z i oprocentowania wg.. stanu na Ostatlll dzen z podaniem sum zadłu~enia, terminu ~łatno.śc~ tfchni c zną obsługą bankową ulokowaneg{) w Bankn. ubiegłeg{) miesiąca z wyszczególnieniem zadłużenia wekslowego i na rachunkach przedsię Fundu8zu, jak również z wypłatą przyznanych związkom samorządowym bezzwrotny,ch zapomóg biorstw i dnstawców, i lloiyczek Oraz egzekwuje naleine Fundusz.owi 6) bilans brutto księgi głównej na ostatni d~ieti raty i procenty. ubiegłe.g{) mi~si ą ca,. 7) zaświadczenie właści wej terytorialnie izby:. 7. skarbowej względnie urzędu skarbowego o stanie rozrachunków pomiędzy związ.kiem samo N8idzór nad czynnościami Komisji Sl}rawnje Mi nister Administracji Publicznej wporozum~eniu z rz!wowym a urzędem skarbowym, względjlie Ministrem Skarbu i Ministrem Ziem Odzyskanych. izbą skarbową.. Komisja skłruda Ministrowi Administracji Public7. O ile w ciągu tego samego okresu budietowego nej. Ministrowi: Skarbu i Ministrowi Ziem Othiysklnych w pierwszym miesiącu kaźjdego kwartału spra związek samorządowy występuje ponownie o p~y ~nanie zapomogi względnie pożyczki, yówczas przy wozdanie z czynnośd za kwartał ubiegły. ponownym WZgl. następnych wystąpieniach nie potrzeba dołączać załączników, wymienionych wyuj 8.. Członkowie Komisji za udział w jej pracach w pp. 2, 3, 4 a jedynie wykazy, obrazujące zasz.ł& otrzymują wynagrodzeuie wyznaczone przez Ministra Administracji. Publicznej w porozumieniu z nik wymieniony wyżej w p. 7. zmiany w stanie zadłużenia samorządu oraz zał~ Ministrem Ska,rbu i Ministrem Ziem Odzyskanyeh. Sposób l warunki lokaty i administrowania Komunalnym Funduszem pożyc7.kowo - Zapomogowym. Za,sady rozdziału i warunki udzielania. zapomóg i pożyczek z Komunalnego Funduszu Pożyczkowo Za.pomogowego.. 9.". Fundusz przeznaczony jest głównie na. zapomogi dla związków samorządoowych, przewidziane w art: 3 ust. 1. dekretu z 2 listopada 1945 r. o Komtl~a.L nyni Funduszu Pożyczkowo.: Zapómogowym. (~. U.R.P. Nr. 50, ~. 290>. Poża tym z: Ft1:11duszU:. mqgil być równie~ Mzielh,ne zwieizkom " s8.tnorżildbwyh po~ życzki bezprocentowe lub. optocimtówane na cele, p7;e\vidziane wart. 3 ust. 2 tego d~kretu: ZRporriOgi i pożyczki powinny być udzielane przede wszystkim mn}ejszym związkom samorzl\jdqlwym. Zapomogi mogą być również przyznawane w formie całkowitego lub częściowego umarzania poprzedn:o przyznauy;ch pożyczek oraz na spłatę. innych diugó". 10. Pożyczki bezprocentowe udzielane będł\ w przypa;(:kach cięż,kiej sytuacji g{)spodarczej związków. samorządowych, kiedy jednak istnieją w~doki na. poprawę w przyszłości tej sytuacji, pozwa.laj,\,cą na. spłacenie zaciągniętej pożyczld Poży.czki krbtkoterminowe udzielane. będą, na skrypty dluwe zasadniczo na okres czasu do J2 mie_ slpcy, przy oprocentowaniu 30/ 0 w stosunku :ro(!/ny!ll hez żadnych dodatkowych kosztów. Pierws7,.~ństwo do otrzymania krótkoterminowych pożyczek. mają te związki samorządowe, które znajdują się w Cięż E(~ sytuacji finansowej bądź z powodu zmniejsze nilt dochodów, bą!di wskutek konieczno&ci sl,. bkiego pokrycia wydatków, które samorzą,d obowiązany je:.t po :nieść, a których nie mógł przewidzieć w swym budżecie. W uzasadniony<lh przypadkach Komisja mo~e przedłużyć termin spłaty }}ożyczld najwyiej do3 lat, względnie może skonwertować na ten lub krótszl. okres czasu kilka krótkoterminowych poiyczek. Oprocentowanie takich kredytów ustala się na. 20/0 w stosunku loczdym bez żadnych dodatkowych kosz tów. Odsetki od pcżyczek wpływają dq Funduszu apomogi i pożyczki udzielane będ/\ gminom miejskim.oraz powiatowym i wojewódzkim związ kom, samorządowym; w wyją.tkowo uzasadnionych przypa.dkach gminy wiejskie mogą być obejmowane wnioskami powiat<>wych związków 3amorząd~}\vych,.które ze swej strony obowiąz,ane są do świadczenia pomocy tym gminom w trybie, wskazanym w przepisach dekretu o finansach komunalnych. 13., Podania o zapomogi i poży.czki J)OWinnybyć kierowane do KOilllsji za pośredni,ctwem urzędów wojewódzkich. Do pooania uależy dołączyć: 1) uchwałę terenowej r8idy narodowej, zatwiw..~ prsez prezydium. radiy WYiszego a1;opnm:,, 2) ziamiknięme raehtmlrowe. obe llbiecł7. i ~3.~. ~r:~ll~~fj,5b~~~jd.a.~ ~Olł f Komunalny Fundusz POiyczkOWO - Zapomogowy lokuje się w Banku Komunalnym (a do czasu uruchomienia. tegoż - w,polskim Banku Komunalnym. S. A. Sumy wpłacone na. rachunek Funduszu pozostają do każdorazowej dyspozycji Komisji Ko-. nnmajiiego Funduszu.Poży czkowo - Zapomogowego. 00 ~ wp1a.ćońychd:ó Banku Komunalnego (PolskiegO Banku Komunalneg{») na. racbun«:k K{)mumi.lnego Funduszu Pożyc:tkowo - Za,poDlOgOWego Ban1t nie płaci żitdny,ch odisetek Bank załatwia wszelkie czynności, związane 7J techniczną obsługą ulok(}wanego w Banku Fundu &Łu,jakrównież z wypłat,ą pnyznanych związkom samorządowym zapomóg i pożyczek oraz ze spłatą J)OŻYCJZek. 16. Nadzór na.d ezynnościami Banku KomunalnegO (Polskiego Banku KomunalnegO) związanymi z ulokowaniem w nim Funduszu, sprawuje Minister Ad:. ministracji Puhlicznej w porozumienhl z Uinistrem Slm.rbu i Uinistrem Ziem Odzyskanych za po ś r e<dni-ctwem Komisji Komunalnego Funduszu p{)życzkowo - Zapomogowego. 17. Za czynności, przewidziane w 15 niniejsz~go za rządzenia, Bank Komunalny (Polski Bank Komu nalny) otrzymuje wyna,grodzenie z kwot, przewidzianych w 18 niniejszego zarzą:dzenia w wysokości 1/40/ 0 p.a. od wrn udzielonych dotacyj i pożyczek. Potrąeenła kwot z wpływów Komunalnego Fundu BZU Pożyczkowo - Zapomogowego i sposób ich zużrl. kowania. 18. Na pokrycie kosztów, związanyćh z administrowaniem Komunalnym FUlJduszem Pożyczkowo - Zapomogowym potrąooć będzie Bank Komunalny (Polski Bank Komunalny) 1/20/0 z wpływów Funduszu i potrącone kwoty prowadzić na osobnym kogoie... Z.potrąceńtY<lh płatne są należności Banku wymienione w 17, oraz wynagrodzenia. członków Ko misji wymienione w 8. PozostaJą S11mą dysponnja {!omisja Komunalnego Funduszu Pożyczlwwo - Za. pomogowego i pokrywa z niej wydatki osobowe i neczowe, związane z wykonaniem czynności, o których. mowa W Za.rządZenieninie;isze wchocki w tycie z dniem og.łoszenia. Miniifter AdmilDistra.c:ii PubUcznej Dr. W. Kiernik. Minister SJt.arim K. D~ ~ Ziem Od~yska.ny"~Ji \-Wł.,Q.ł.iłcna./

2 2 "MONTOR POLSK" Dnia 26 listopada 1946 r. Nr l&) 245, NSTRUKCJA Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1946 ł". W sprawie postępowania w ~wiązku li zakazem sprowadzania z zagranicy. krajowych i zagraniemych pieni~zy papierowych w r.uchu podrmnych. Na podstawie 4 rozporz!1!dzenia Miil~stra Skarbu z dnia 19,stycznia l.946 r. w sprawie zak&zu sprowadzania z zagranicy krajowy;ch i zagranicznych pieni ędz y papierowych (l)z. U.R.P. Nr. 4, poz. 43) zarządza się 00 D..88~pUje:.. Drobn.e broty. D~obne kwoty pienięine mogą bl}"ć wwo1lone do kraju przez :podróżnych i repatrantów w myśl.2 r()lzporządzenia Mini8tra Skarbu z dnia 19 styczma 1946 r. (Dz. U.R.P. Nr. 4, poz.. 43) w wysokości ustalanej okresowo przez K()misję Dewizową w formie doo~ji ogólnych. n. Pienłl\ldze połskłe. 1) Polskie obiegowe pieni~ papierowe, pona:d no~ dozwolona. przez Kom..iBję Dewizową ogólnie (Thlia.ł 1) lub indywidualnie, powinien podrm:.n.y (repatriant) przy wje:hdzie do kraju zdeponować w grani,cznym urzędzie celnym, który wy8tawi kwit depozytowy (wg. załączonego wzoru Nr. 1). wyszczególniając w nim kwotę me:ponow8.llly1ch pieniędzy. 2) Zd~P<xnowane polakie pienią;dze papierowe powinny być pr.wz graniczny urząd celny przesłane z,a pośrednictwem naj bliższego oddziału Narodowego Banku Polsldego lub banku dewizowego, bądź wre- 5) Przy dokonywaniu wymiany rodzaj i kwota S7icie w drodze p.rmkazu pocztowego - do Warszaw-! wymienionych prnez cudzoziemca. zag,ranicznych ski ego OddZiału Narooowego Banku Po]sld.~go, ~tóry :bapisze je na rachunek zablokowany, opewają.cy i ją,ca, odnotowana na zaświad~eniu o przywozie pie pieniędzy powinna być przez instytueję wymienia: na nazwisko deponenta... niędzy. 3) Uprawnienia banków dewioowy0h P<lsiaJdają 6) Pozosiał<>ść niewymienionych przez cudzoziemca zagranicmj.y,eh pienięd~ może być przez niego z obecmie nast ępuj. ą;ce iojstytueje kredytowe: Bank, Gospodarstwa Krajowego, Bank Hamdlowy w War- powrotem z kraju wywieziona bez specjalnego zezwolenia w przeciągu 4 miesięcy od daty wystawie sz8.wie, S. A., Bank Polska Kasa Opieki, S. A., Bank Związku Spółek Zarobkowych, S. A., nia zaświadczenia. Państwowy Bank Rolny, POCiLtowa Kasa OSzczędiności i wszystkie ich oddziały. 4) ~POlowanie r.achunikami zajblolrowanymi dio. puszczalne jest jedtynie Po uzyskaniu 7..ezwolenia Komisji Dewizowej,. D. Pienił\!dze z;ag:ranicme. A. Przyw6z przez repatriant6w 1) Zagraniczne pienia;dze papierowe, wwowne do kraju ponad kwoty, dobwolone ogólnie ptzez KlQmisję D ewi zową (Dział ),. powirnien powracając?, z zag.ranicy obywatel polslkl Zdeponowac? w gramczn~ urz~dzie.ce1nym, który wyda,;kwt d~y!owy (w/g załą;czonego wzoru Nr. 3), wyszcflególmaj8jc w nim kwoty i rodmj roepojlowany,ch pien:i:ę~y. 2) Zdeponowane pienią.dze zag,raniozllle powinny by,:: jl 1"ZeZ graniczny urząd celny w możliwie n~jkrótszym terminie, a: najdalej w przecią;gu 24 godzm, przekazane 0.0 naj bliżs zego odd~:aj:u Narodowego Banku Polskiego lub banku d;ewiwwego przy ~ównoczesnym powiadomieniu deponenta o skierow,aniu depozytu do banku oznaczonego na kwicie.,3) W skazany oddział N arooowego Brunku Polskie~ go lub banku dewiwwego może skupić w całości. lu:b w cz ęści przekazany mu d.epozyt w walutach obcych, -:... na warunkach ustalony.ch przez Komisj ę Dewi :wwa, - lub też na żądanie deponenta przekazać tenże depozyt do Warsz.awskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, celem otwarcia deponentowi rach1.1~1{u walutowego. 4) Wypłaty z rachunku walutowego będ!a, mogły być dokonywane jedynie w Złotych, po kursie ustalonym prze,z Komisję Dewizową dla ~crrególnych walut obcych. 5) W przypad:ku skupu depozy.tu w całości, równowartość kupionych walut zostanie doręczona deponentowi re zwrotem wydanego m~ przez graniczny urza;d celny kwitu depo~ytowego. 6) Przy cz ęści owym skupie walut zagranicznych, złożony ch do depozytu, i.nstytujcrja wymieniająclt powinna,deponentowi w3ndać nowy kwit depozy"1:<jwy, wysz.czególniając w nim rodzaj i kwoty niezrealizowanych pieniędzy zagra.nicznych. B. PrZeWóz przez cudzoziemców. 1) Pod po;ęci em "cud~oziemca". w myśl przepi-. sów art. 1, ust. (3) dekretu Prezydenta Rz.~ czy pospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawe. obrot~ pieni ęż nego z ~agrani~ą oraz. obro~u zagralllc:znyml. i krajowymi środkam1 płatmczy\llll(dz. U.R.P, z 1938 r. Nr. 86. poz. 584), zmieniooego dekretem ;pre,;ydenta ~czypospolitej z dnia. 2 września 1939 r. (D~ U.R.P. Nr: 8/l, POZ. 549), rmumioo należy osobe, mającą miejsce zamie82jkania lub siedzibę za granicą, przy czym przepis ten nie wi~e pojęca cudzozie1łlca z kwestią obywatelstwa. Z powyższego wynika, że obywatel polski, zamieszkały za gr8ll1ieą., jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów dewizowych, natomia:st obywatel państwa obcego, zamieszkały W Polsce, nie powinien byó uwatany za cudzoziemca w zakresie stosowania tychże przepisów. Z uwagi na spooyficme warunki, działań wojennych, powracających d:o kraju obywateli WlSkich nie należy uważać za cudmziemoow w rozumieniu wspomnianego wyżej dekretu Prez.ydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze polwoh uxzędów dy.plomatycznylch i konsularnych pow.hmi być tra:ktowani na równi z,cud~oziemcami. 2) WWoOOne do kra.ju zag,raniczne pieniądze pa_. pierowe powinien cudzoziemiec :bgłosić granicznemu urnędowi celnemu, który na imiennym formularzu wystawi "zaświadlc~enie o przywozie pienięd!zy< (w/g m:ł9jczonego W7X>Tu Nr. 2), wyszci.e.gólniają.c w nim kwoty i rodzaj przyworonych piooiądzy z,agl8. nicznych. 3) CUJdizooiemiec własnoręcznym podpisem powinien potwie~ić kwoty i rodzaj wwożollych pienię dzy oraz stwierdzić, iż znane mu są pj.zepigy o sposobie dysponowania tymi pieniędzmi.. 4) Cudmzi.emiec uprawniony jest do korzystemia z posiadanych p ieniędzy jedynie dlrogą ich "\tymia.ny w Narodowym Banku PolBkim lub w jednej z instytucji k,redyiowych, posiadajf\!cych, odpowiednie upra:wnienia dewizowe. 7) W razie przekroczenia tego terminu Wywóz niewykorzysianych :przez cujdzoziemca zagranicznych pieniędzy może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Dewizowej, która przez odpowiednią. adnotację na zaświaaczeniu o ptzywozie pienięd~y może pmedłużyć termin Wywozu. V. Kwity depozytowe. pieniędzy, jego termin ważności oraz czy.podr~y wywozi. pieniądze wymienione w zaśwadczemu. Przy wyjeźdqje podróżnego graniczny urząd. celny zatrzymuje zaświrudczerue i stwierrlza na mm wywiezi~nie pieniędzy za granicę. Jeżeli wywóz pieniędzy JlaStąpił przez inny urząłdlcelny, zatr.zy~~ 2laświa;d c:zenie należy zwrócić teml urzędow, który je wystawił.. Celem uniemożliwienia otrzymania prze!z : po~różnylch dwóch zaświadcz eli o prz.yw~le pumędz;y i walorów lub też nieprzedstawienia prz~ wywozle takiego zaświadczenia, urzędy celne powmn:; zarno-. tow&ć fa;kt wydania za8wiadczenia przez unllt:s~czenie w paazporcie lub innym ifukumencie podróży ad, notacji treści następującej: "U~ delny w Zaświadczenie o przywozie rów Nr.. Wydane dnia pi.eniędzy Podipis". i walo.- U czyniona. adnotacj ę o wyd~niu za8wiad~enia. o przywozie lieniędzy i walorów należy skreślć przy wyjeździe, po odebraniu pod.rótnemu wydane;.;o 1.1&- świarh~2;enia.. 5) Ponieważ podróżni, przyje7;dżają,c~ do kraj~ mog& nie wiedzieć o i.stnieją.cych przep15ach dewizowych w Bo>lsee i skutkiem tego nie zadeklarowb:ó na granicy przywieziony.ch ze sobą środków tłatm (zych, przeto, celem zapobieżenia mogącym ~wst.m w tym przypooku trudnościom przy wywqzle pleniędzy, grani,ezne ~dy celne powinny prz.y prz~. jeździe zwracać uwagę pod.tóżnych na kom e czd.osć ~trzymania zaświadczenia o przyw()zie pieniędozy, kt6re uprawnia dq powro,tnego wywozu zadeklarowanych pieniędzy w cało&ci lub w c~ści bez ;;;pecjal n~go zezwolenia. V. Odprawa osób i pneeyłt>k dyplomatycznych. Osoby, zaopatrzone w. paszporty dyplo:na 1y(l zn~, podlegają na równi z innymi. ~różnyml,rz~plsom ograniezaja,cym wwóz plemędzy z zagr amcy. Kon:trolę granic~lu!, tych osób należy jedna~{ w zasadzie ogmn:iować do zapytania i spraw<hei1lla paallpom. Bagaże osób dryplomatycznych ~ale~. zwalniać od kontroli dewizowej, chyba, że :s~le Je ~z~sadnione podejrzenie, iż diana osoba ~~UJe WWlezć bez zezwolenia mkazane dk> wwozu Plema;&Lo. Przesyłlki urzędowe, wymienione w 15 ust. a. - ~ n-, strukcji Ministra Skarbu z dnia 24 wrześma 1938 r.,wydanej w porozumieniu z Minis:rem Spraw Zagranicznych w sprawie postępowana przy odprawach celnych przedmiotów, przezna:czony.ch dla osób ko... :. ci. j rzy.st&ja;cych z prawa eksterytorialności i t.d. (Dz. 1) KWty depozytowe powl:d.~y być spol.ząj ~e Urz. Min. Skarbu Nr. 27, po~. 661) _ są wolne od] w 3 egzemplarz8joo, z których Jeden egzem.plarz Wl- ik tr l dewl,vej men. b YĆ wręczony d eponen to Wl :memę d zy - d ru~n on 01 uv. - łącznie ze Zideponorwanymi pieniędzmi - przesłany w t;rybie postępowania przewidzianego w dziale V. Tranzyt. wzgl. D A niniejszej mstrullroji w zależności od Celem umożliwienia osobom, jadą.cym ro&aju Zideponow;anych pienię<by, a trzeci pozostaje w aktach wystawiaja;cego gra.niemego unędu celnego. i 2) Kwity depoz.ytowe powinny być dokładnie wypełniane i wy1>isywane ołówkiem kopiowym. Przed wystawieniem i potwierdzaniem kwitu naleły sprawdzić. czy poorói;ny istotnie posiada zadeklarowane pieniąjdze. Rubryki niewyj)ełnione należy przekreślić, tak, aby nniemooliwi6 dlodjatkowe wpisy\vanie kwot w ikwhie. V. Za8wiadezenła o Jnywoz1e ptent~zy. ;1) Zaświadietzenia o pmy:woziepieniędzy powinny być sporządzane w 3-ch egzemplarmch: prz;v czym jeden egzemplarz powinien być wręczony zgłaszającemu przywóz pieni~dzy, drugi - pmesłany Warszawskiemu OdJd~iał()!wi Narodowego Banku Polskiego, a trzeci - pozostaje w aktach granicznego urzędlu celn.ego. 2) Zaświad:czenia o przywozie pieniędzy powinny byó wypełniane w sposób, usta.lony w dziale V, a przewidziany d~a wy:pełnirunia kwitów depozyt!;owych., 3) Z,8Świadc-.renie o przywozie pieniędzy uprawnia w zasasdzie di<> WYW~u bez OSiObnego zezwolenia tytho tych pieniędzy, które są wymienione w zaśwlł1;d!czerun, a nie ich irówll.owartości. Np. jeżeli wyrstawione jest Zaświadczenie na dqlary, to moga, być wywiezione dolary, a nie ich rownowafltość w innej walucie. Wywóz inny~h odcinków w tej samej walucie jest dopuszczalny. Wywm innych pieniędzy, niż wymienione w zabwiad:c?jeniu, jest dozwolony tylko wówczas, gdy na zaświa.dlczeniu jest umieszczona adnotacja Narodowego. Banku Polskiego lub banku dewizowego, stwierdz.ająca zamianę przywieziony.ch pieniędzy na inne środki płatnicze. 4) Przy wyjeździe podróżnego, granioczny urząd.celny powinien SJ)roa.w,d~ć zaświa"<lk:zenie o pnr:wozie tranzytem p12ez Polskę, wywiezienia posi{lld:anych za,grani,~ ny,ch pieni~zy papierowy~h, nale~ przy wjem2;ie wystawiać zaświad czenie na wwożone pieniądze w/g zasad ustalonych w dziale V niniejszej nstrukcji VT. Sankoje karne. i W razie stwierdzenia przy wwozie bralru z.a,deklarowanych pieniędrly nale,ży przeciw takiemu podrmnemu wdrożyć postępowanie karne, chy ba, że pod:różny hra:kują;c:i kwotę wyd;ienił w Na:ooowym Ba.nku Polskim lub banku dewl7x)wym (DZał m B p.p. 4 i 5 instrnk~ji).... N arnszenie pt~pis6w rozporząldlzema M1lllstra Skarbu z dnia 19 stycznia 1946 r. (Dz. U.R.P. N r. 4, poz. 43) podlega sankcjom karnym, pnewidzianym wart. 16 dekretu Pre~Ydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sp,rawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu mgranicyłnymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U.R.P. z 1988 r. Nr. 86, poz. 584), w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 wrze~ia 1939 r. (:n. U.R.P. Nr. 87, POZ. 549). X. Przepisy końcowe. 1) nstrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem ogroszenia w Monitorze Polskim. 2) p()8tallowienia nstru:kcji Ministra Skarbu z dnia 8 6ierpnia 1936 r. L.D. V /8/36 w sprawie wykonywania przez urzędy <lelne i placówki. g~aniczne kontroli skarbowej przepisów o obroce peniężnym z zagranica. (Dz. Urz. Min. Ska:,b~ N.r. 2~i, poz. 680) pooostają nadal w mocy w odmesed;lu do walorów i imly~h wartości w obr{)cie z :oo;gramcą. za wyjątkiem działu V ust. e), d~iału X i X ust; c), dotyczących obrotu pieniężnego z W. M. Gdańslnem, które niniejszym ucllyla się. Minister Skarbu K. Dl!browski \

3 Nr 132,,MONTOR POLSK" -- Dnie 2G ue~ ln6 r. Strona przednia Ur ząd Celny r.kspozytura Celna w.. KWT DEPOZYTOWY Nr QUTT ANCE DE DEPOT P.,,,,, Wzór Nr l,, zamieszkały M. (imię i nazwisko nom.et prenom) domicilie w.,,,,,, posiadający eh (kraj zamieszkania - pays du domicile) muni (a) (e) (a). (e) paszport, pozwolenie wjazdu, kartę cyrkulacyjną (niepo- dun passeport, permis dentree (et de. sortie), camet de i trzebne skreślić) Nr przywiózł w dniu dzisiejszym do circulation (biffer inutile) a iliporte ce jour en Pologne Polski i zł ożył do depozytu w tutejszym urzędzie celnym et a mis en depót au poste de douane local les billets de polskie p ien iąd z e papierowe w sumie banque ))olol1ais en somme de (słownie zł... (en toutes lettres) Pieczęć Urzędu Celnego Sceau du poste de douane... ~.. -.t."".) Data zdeponowania Date de la mise en depot Podpis Urzędnika Celnego Signature du fonctionnaire de douane..,, Adnotacja Urzędu Celnego Wymienione w kwicie depozytowym Nr polskie pieniądze papierowe zostały przekazane dnia..., do..... t, (Wymienić dokładnie nazwę adres instytucji bankowej) Podpis urzędnika celnego strona tylna Pouczenie Polskie pieni ądze papierowe, powinien podróżny przy wyje ź dzie do kraju zdeponować w granicznym urzędzie. celnym, który wystawi kwit depozytowy, wyszczególniając w nim kwotę zdeponowanych pieniędzy. Zdeponowane polskie pieniądze papierowe powinny być przez gr aniczny urząd celny przesłane za pośredn ic. twtm najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego lub banku dewizowego, bądź wreszcie w drodze przekazu pocztowego - do Warszawskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, który. zapisze je na rachunek zabl~ko~a~ ny, otwarty na nazwisko deponenta.. Dysponowanie rachunkami zablokowanymi dopuszczalne jest jedynie po uzyskan~u z~zwolenia Komisji Dewizo. wej. Drobne kwoty pieniężne mogą być wwożone do kraju przez podróżnych repatriantów bez specjalnego zezwolenia Komisji Dewizowej. Wysokość tych kwot ustalać będzie ogólnie Komisja Dewizowa., Rodzaj waluty lość - Montants Monnaies w cyfrach słowie En toutes En chiffres lettres Marki niemieckie Marks allemands Marki okupacyjne Marks docoupation. Kqrony czechosłow. Couronnes tchecoslov. Ko;-ony szwedzkie Couronnes suedoises DoiD-y -U:-S-:-A. Dollars des Etats-Unis Funty-sterliug( ,i vres sterling Franki -szwajc-arśiti e Francs suioscs Franki francuskie Francs franc ais --Frinki-beigGsk~ie~ Francs belges Kor ony norweskie Couronnes norvegiennes --Ciuldeny--holendersk ie Florins hollandais Dinary jugosłowiań s kie Dinars yougoslavl:;s \ Strona tylna Czeki i weksle. Cheques et lettres de change Papiery wartościowe Valeurs mobilieres lo... Zaświadczenie niniejsze jest imienne i uprawnia osobę wymienioną w zaśw i ad czeniu do powrotnego wywozu za- granicę, bez osobnego zezwolenia, pien iędzy i walorów wyżej wyszczególnionych (a nie r ó,,,-nowartości) w terminie 4-ro miesięcznym, licząc 04. dnia następnego po dniu wystawienia zaświadczenia. Le present certi!icat etant nominatif autorise la personne y indiquee a la reexportation de la Pologne des monnaies et des valeurs, specifiees cidessus, (mais non leur equivalents) sans permsslon speciale dam un delai de quatre mois, prenant coilrs au lendemaiń du jour ou le present certificat a ele signe. Dnia. 194 r. Le P ieczęć urzędu celnego Sceau du poste de douane...::..,,-... ". -: ~ : Podpis urz ędnika celnego Signature du fonc!"ionnaire de douane Oświadczeni e Declaration Niniejszym oświadczam,. że wymiany przywiezionych walut, wyszczególnionych w powy ższym zaświadczeniu, dokonywać będę wyłącznie i jedynie w Narodowym Banku Polsldm lub bankach dewizowych. Równocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy o sposobie dysponowania tymi pieniędzmi. J n s t r u e t i () n Les billets de banque polonais doivent ~tre deposes par Je dlklare par la presente que tout change des monles voyageurs ił leur entree en Pcilogne aux postes de naies etrangeres specifiees dans le certificat dimportation dcuane frontiers qui remettront une quittance de dep6t en ci-dessus, ne sera effec1:ue par moi qua la Bangue Natioy specifiant le montant. depose. nałe de Pologne ou bien aux banques de devises. Les billets de banque polonais en dep6t doivent etre Je declare en meme temps quilme sont connues leli par les postes de douane envoyes - par lintermediaire de stipulations concemant le mode demploi des monnaies la plus proche succursale de la Banque Nationale de Po- importees. logne ou dune banque de devises ou bien au moyen du i Dnia 194 mandat-postal - a la succursale de Varsovie de la i Le Banque Nationale de Polognequi. portera le mcintant trans. 1 Podpis Jlis au :vmpte bloąne ouvert au nom du deposant. Signature La disposition de sommes en comptes bloques n es! permiiie quavec. la permission de la Commission de De- l Pouczen i e vises. Les menues urm;nes peuvcllt ptre import es en Polo,f{le par l.es nationeaux sans permission speciale de la Commis sion de Devises. Le montant de ces sommes cera gćnerale. ment fixi! par la Commission de Devises. Strona przednia Urząd Oelny w ZAŚWADCZENE Wzór Nr 2 o przywozie pieniędzy i walorów Nr Certificat dimportation des monnaies et des valeurs Z\iświadcza się, że P. Jl est certifie par le (imię i nazwisko - nom et prenom) present que M. zamies zkały (a) w posiadający (a) domicilie (e) en (kraj) zamieszkania pays du domicile (muni (e) paszport, pozwolenie wjazdu, kartę cyrkulacyjną dun passeport, permis dentree (et de sortie),camet de circulation) (niepotrzebne skreślić) Nr. przywiózł (a) w dniu dzisiejszym do?olski biffer inutile a importe ce jour en Pologne następujące pieniądze i walory: des monnaies et des valeurs comme suit: Wwoż one do kraju zagraniczne pieniądze papierowe povdnien cudzoziemiec zgło si ć granicznemu urzędowi celnemu, który na imienn ym formularzu wystawi "zaświadczenie o przywozie p ien iędz y". wys zczególniając w nim kwoty i rodzaj p rzywożonych pieniędzy zagranicznych. Podróżny jest uprawniony do korzystania z posiadanych p ienięd zy jedynie d rogą ich wymiany w Narodowym Banku Polskim lub w jednej z instytucyj kredytowych, ~siadających odpowiednie uprawnienia dewizowe. Podróżny wła snor ęcznym podpisem powinien potwierdzić kwoty i rodzaj wwożonych p ieniędzy oraz stwierdzi ć, i ż znane mu są przepisy o spoeobie dysponowania tymi p i eniędzpi. nstruction Les biuets de banque etrangers importes par les etrangers en Pologne doivent etre declares aux postes de douane frontiers qui leur remettront.un certificat dimportation des monnaies etrangeres en y specifiant les montants et le genre des monnaies importees. Le voyageur nest autorise de disposer des monnaies impol."tees quapres leur echange contre zlotys a la Banque Nationale de Pologne ou bien aux banques de devises. Le voyageur doit confirmer de sa signature les montants et la genre des billets de banque irhportes, ansi que daftirmer quil est au courant des prescriptions et reilements coocemant le mode demploi de cet argent. t1~ 0Qr Ekspoz,wn óelna w. l ~~l zór Nr 3 KWT DEPOZYTOWY Nr... Ob.... przybywający z..... adra w kraju......, po s iad aj ący paszport, przepustkę, dowód osobisty (;11epotrzebn skr~ Nr pr~ywiózłw dniu dmllejaym do Polski i złożył do depozytu w tu-o tejsz1lj\ Urz ędzie Celnym nas t Qpujące papierowe pienl"che zagraniczne: Rodzaj waluty zagranicznej Marki niemieckie Marki okupacyjne Dolary U. S. A. Funty szterlingi Korony czechosłowackie " " szwedzkie norweskie duńskie Fanki szwajcarskie francuskie " Liry włoskie bel~~ jskie Pieczęć Urzędu Celnego Cyframi Data zdeponowania Adnotacje Urzędu s u m a urzędnika Celnego Słownie Podpis celn_1o Wymienione w kwicie depozytowym Nr. zagranieme pieniądze papierowe zostały przekazane dnia do (Wymienić dokładnie nazwę adres instytucji bankowej) Podpis urzędnika celnego strona tylna Pouczenie Zagraniczne pieniądze papierowe powinien powracający z zagranicy obywatel polski zdeponować w granicznym urzędzie celnym, który wyda "kwit depozytowy", wyszczególniając w nim kwoty i rodzaj zdeponowanych pieniędzy. Zdeponowane pieniądze zagraniczne powinny być przez graniczny urząd celny w możliwie najkrótszym terminie, a najdalej w przeciągu 24 godzin, przekazane. do najbliższego oddziału Narodowe 9o Banku Polskiego lub banku de wizowego. Najbliższy oddział N~rodo~ego Banku Polskiego lub banku dewizowego może skupić w całości lub w cz ę ści przekazany mu depozyt w walutach obcych - na warunkach llstalonych przez Kom i sję Dew i zową - lub t eż na żą danie deponenta przekazać tenże depozyt do Warszawskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, celem otwarcia deponentowi rachunku walutowego. Wypłaty z rachunku walutowego b ędą mogły być dokonywane jedynie w złotych po kursie ustalonym przez Komisję Dewizową dla poszczególnych walut obcych. W przypadku skupu depozytu w całości równowartość kupionych walut zostanie doręczona deponentowi za zwrotem wydanego mu przez graniczny urząd celny kwitu depozytowego. Przy częściowym skupie walut zagranicznych, złożonych do depozytu, instytucja wymieniająca ~inna deponentowi wydać ;nowy kwit depozytowy, wyszczególniając w nim rodzaj kwoty niezrealizowanych pieniędzy zagranicznych..drobne kwoty pieniężne mogą być wwożone d<> kraju przez podróżnych i repatriantów bez specjalnego zezwolenia Komisji Dewizowej. Wysokość tych lnroł Utalać będzie ogólnie Komisja Dewizowa. Ogłoszenia wladz administracyjnych UZNANE ZA ZAGNONEGO W SPRAWE ZAOPA~TRZENA NWALDZKEGO STAROSTWO POWATOWE W OLSZTYNE Starostwo Powiatowe w OLsztynie ogłasza o zaginięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służb" wojskową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob. Jedzejczyka Feliksa, syna Teofili i Józefa, urodzonego w 1911 roku we wsi Nowiny, gm. Ludwipol, pow. Kosmpol, woj. Równe i tam ostatnio zamieszkałego. W roku 1944 przez R.K.U. Ludwipol zmobilizowany i wcielony do W. P. V. p. p.. P. D.. - w dniu roku, na froncie podczas walk z nieprzyjacielem bez wieści zaginął. Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła żona Leontyna Jedzejczyk oraz wezwanie, aby po:ł~dający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nim Sta rostę w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. Nr nw. 379/46. KE-1496 Starostwo Powiatowe w Olsztynie ogłasza o zagin ięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służbą wojskową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob. Muchy Filipa, syna Stanisława i Justyny, urodzonego w ro ku 1905 we wsi Łasków, gminy Niski, pow. Horohów, zam. we wsi Skorcze, gm. Czaroków, pow. Łuck. Zmobilizowany przez P.K.U. Łuck dnia roku służył w 5 P.A.C.

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. Treść: 581. Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmien i ająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72. 1947 roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII.0111110"' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski

Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72. 1947 roku MONITOR POLSKI. DIII1IIII.0111110' UEClf!l.l!lJ.lTlJ PlLliill. Rynel~ Kleparski l:ena numeru - zł 30 ryczałt Opla ta pocztowa uiszczona Nr 72 Warszawa, 20 maja Rok XXVI 1947 roku MONITOR POLSKI, DIII1IIII 0111110" UEClf!ll!lJlTlJ PlLliill " ; RedakcJa i AcministraCja: Warszawa ut:

Bardziej szczegółowo

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml

BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml Numer podw6jny zł 15'. Oplata pocztowa uiszczona ryczahem. Nr 33 Łódź, 11 Kwietnia 1946 roku r~ol< XXIV 'o ITORPOLSKI BlłlIRU: UHł;OOWY RZECIYPOłPOł.łT1J PUml RedakcJa, Administracja 1 Ekspedycja: Lódź,

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838.

MONITOR POLSKI. DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ. (-) Bolesław Bierut 838. ,Cena numeru - zł 30. Opłatapoczłowa nis'zczona r~czałt('nt. N_,_1_3_5 Warszawa, 8 listopada 1947 roku Rek X X V MONITOR POLSKI DZIElIlI ORZt;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSIIEJ Redakcja l Administracja: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW

L. S. z dnia 25 stycznia 1952 r. 1951 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnychpowyższego. Układu. MINISTRA FINANSÓW Dziennik Ustaw Nr 7 --- 67 --- Poz. 41, 421 4l Po zaznajomieniu się z powyższym Układem uznaliśmy go i uznajemy za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawa.rtych; oświadczamy, że

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ DZIENNIK USTAW R Z Ee z y p o SPO L I T E J POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 1939 r. Nr 23 USTAWY: Poz.: 142-z dnia 24 marca 1939 r. o zatwierdzeniu zmian statutu BankuPolskiego. 413 143-z dnia 24 marca

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-40-06 Druk nr 497 Warszawa, 13 kwietnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami umowy rachunku/pakietu, to

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z 34 PMiZP_2012 z dn. 14.06.2012 Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH SA ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych.

RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. RE G U L A M I N funkcjonowania rachunków oszczędnościoworozliczeniowych. I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki na jakich BS Nałęczów, zwany dalej "Bankiem", otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/123 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła

MONITOR POLSKI 741. Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 na wła Cena numeru - zł 30. Opłata pocztowa uiszczo ua r,', eza łtcol NI' 117 Warszawa, 15 wrzesnia 1947 ł"oku Rok XXV MONITOR POLSKI DZIElilI OIZł;DOWY RZECZYPOSPOLITEJ 'OLSIUBJ Redakcja i Administracja: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo