1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. .."' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1946 roku Rok XXV MONITOR POLSKI. .."' t. BlID.. IIllOOWf IZECmOSPOLITIJ,aLIIIEJ . 7."

Transkrypt

1 Numer podwójny - 15 ź. Nr 132 Łódź, 26 listopada ~~-- Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem roku Rok XXV MONTOR POLSK.." t. BlD.. lloowf ZECmOSPOLTJ,aLEJ Redakcja, Administracja EkspedycJa: Lódź, Piotrkowska 13, tel Oddział Redakcll w Warszawie: PieraClkiego 11,tel Prenumerat, "Monitora Polskiego przyjmuj.. wszystkie oddziały P.A.P. KRAKÓW, Rynek Kleparski ł; KATOWCE, Jana 11; POZNAN, Pi~rack.iego 8: BYDGOSZCZ, Libflta łj LUBLN, Spokojna ł; KELCE, Focha 39; TORUN, Lazi!!nna 1; SZCZECN, 5-go Lipca Nr 9, SOPOT. ul. Grunwaldzka 416; WROCLA W. Widawska 3lJt. OLSZTYN. l-go Maje 1; BAŁYSTOK. Grotlgera 2. Konlo czekowe 130 P.K.O. Lódt.. Moniter Polski" orar Bank Gospodarstwa Spółdzielczego, Oddział Główny w Lodzi, konto 59. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... ~~~~~~~~~~~~~~~_E±~~~~~~~~~~~~~~~~~EE~~~~~~~~~~~-~ TRESC DZAŁU UR.ĘDOWEGO: - Z a r z~ą d z e n i a W ł a d z N ił c z e 1 n y c b P~ Zarządzenie Minstra Administracji Publicznej z dnia 5 ezenvca 1946 r, wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Ziem Odzyskanych w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komunalnym Funduszu Pożyczkowo Zapomogowym. Poz nstrukcja Ministra Skarbu z dnia 29 1pea 1946 r. w sprawie postę.powania w związku z zakazem sprowadzania z zagranicy krajowyeh l zagranicznych pieni.,jzy papierowych w ruchu po ~óżnych. DZAł. Zarządzenia URZł;DOWY. Władz Naczelnych ZARZĄDZENE Ministra Administracji Publicznej z dnia. 5 e:zerwca r. wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu t Mi. nistrem Ziem,Od.zyskanych w sprawie wykonania dekretu z dnia 2 listopada 1945 r. o Komnnalnym Funduszu Pożyczkowo - Za,pomogowym., Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 i a.rt. 7 d ekref.u fl dnia. 2 listopwdij, 1945 r; <> Komunalnym ;F\indu6ztt. Pożyczkowo - Za.pOmogowym (Dz. U.R.P. Nr. 5{), poz.. 290) w. zwiąiku i, A\~yt1: _t. 2. iit.~) delkrettl z dma 13 hstopa.d:a.. lł.ł" *. : ()zarządz~e Zl~ Odzys. kal1j1eh (Dz. U.R.P. Nr. 51, ~. 295) zarządza. się,co nn s tępuje: Komisja Komunalnego Funduszu Pożyczkowo - Za.pomogowego, jej skład ~ regulamin.. 1. Do decydowania o :027dziale zapomóg między związki samorządu terytorialne,go i udzielaniu im pożyczek z Komunalnego Funduszu pożyc1.kow{) Zapomogowego pmv:ołuje się Komisję KQlunalnego Flm:duszu P{)życ~kowo - Zapomogowego. 2. Komisja składa się z sześciu ezłonkó\v, a to trzech " ramienia Ministerstw: Administracji Publicznej, Zi,-m Od zyskanych i Skarbu; z kawego po ~oonym, oraz trzech spośród. obywateli, obznajmionych oz zagadnieniami i pottzebami sam.orzl\jdu. Członków K{)misji powołuje Minister Administracji Publicznej w POl~ozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Zipm Odzyskanych.. Członek Komisji z ramienia Ministerstwa. Admini~tracji Publicznej jest prżewo.dniczącym Komisji, Komisji z ramienia Ministerstwa Skarbu a Członek jc~t zastępcą przewodnicz~go Komisji. 3. Posiedzenia Komisji 7Jwoluje :przewoonicrlący. Posie-dzenia są prawomocne przy obecuo ci priewodniczącego luh jego zastępcy i co najmniej dwóch c.złon.. ków. Uchwały zapa,dają wil}kszością głosów, w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. W posiedzeniajch K{)misji bierze również udzia.ł przcd\stawiciel Banku Coonunalnego (a do czasu uru chomienia tcg{) Banku _. Polskiego Banku Komunalnego) z głosem dor8!~czym.. 4. Przy decydowaniu o rozdziale zapomóg i poiyczek z Komuna,lnego FUBduszu PożycZkowo ~ Zapo mogowego Komisja stosuje za.sa;dy rozdziału i warunki, ustalone w 9-13 nin. zarz~dzcnia Komisja urzęduje przy Ministerstwie radmini stl.acji Publicznej, które prowad;zi kan-celarię Korni sji i wdziela pomocy referendarskiej.- Kancelaria gromadzi wszystkie materiały i dokumenty, doty e zą;ce zapomóg, pożye:rek i stanu fin&nsowego samorządów ora:z protdkółuje ~i~te prze,; KOliQ n~hwały. Odpisy protokółów przesyłane są do BanJtiu Komun8!lnego.4P,olSkiego Bamm KO:P)imlą luę~;o>.~ / 6. 4). wykaz ma;iątku związku samorządowego, Skrypty dłużne na udzielane pożyczki wystawio 5) wykaz zobowiązall długo i krótkoterminowyc~ ne są na Bank Komunalny (polski Bank Kpmunalny), który załatwia wszelkie czynności, związane z i oprocentowania wg.. stanu na Ostatlll dzen z podaniem sum zadłu~enia, terminu ~łatno.śc~ tfchni c zną obsługą bankową ulokowaneg{) w Bankn. ubiegłeg{) miesiąca z wyszczególnieniem zadłużenia wekslowego i na rachunkach przedsię Fundu8zu, jak również z wypłatą przyznanych związkom samorządowym bezzwrotny,ch zapomóg biorstw i dnstawców, i lloiyczek Oraz egzekwuje naleine Fundusz.owi 6) bilans brutto księgi głównej na ostatni d~ieti raty i procenty. ubiegłe.g{) mi~si ą ca,. 7) zaświadczenie właści wej terytorialnie izby:. 7. skarbowej względnie urzędu skarbowego o stanie rozrachunków pomiędzy związ.kiem samo N8idzór nad czynnościami Komisji Sl}rawnje Mi nister Administracji Publicznej wporozum~eniu z rz!wowym a urzędem skarbowym, względjlie Ministrem Skarbu i Ministrem Ziem Odzyskanych. izbą skarbową.. Komisja skłruda Ministrowi Administracji Public7. O ile w ciągu tego samego okresu budietowego nej. Ministrowi: Skarbu i Ministrowi Ziem Othiysklnych w pierwszym miesiącu kaźjdego kwartału spra związek samorządowy występuje ponownie o p~y ~nanie zapomogi względnie pożyczki, yówczas przy wozdanie z czynnośd za kwartał ubiegły. ponownym WZgl. następnych wystąpieniach nie potrzeba dołączać załączników, wymienionych wyuj 8.. Członkowie Komisji za udział w jej pracach w pp. 2, 3, 4 a jedynie wykazy, obrazujące zasz.ł& otrzymują wynagrodzeuie wyznaczone przez Ministra Administracji. Publicznej w porozumieniu z nik wymieniony wyżej w p. 7. zmiany w stanie zadłużenia samorządu oraz zał~ Ministrem Ska,rbu i Ministrem Ziem Odzyskanyeh. Sposób l warunki lokaty i administrowania Komunalnym Funduszem pożyc7.kowo - Zapomogowym. Za,sady rozdziału i warunki udzielania. zapomóg i pożyczek z Komunalnego Funduszu Pożyczkowo Za.pomogowego.. 9.". Fundusz przeznaczony jest głównie na. zapomogi dla związków samorządoowych, przewidziane w art: 3 ust. 1. dekretu z 2 listopada 1945 r. o Komtl~a.L nyni Funduszu Pożyczkowo.: Zapómogowym. (~. U.R.P. Nr. 50, ~. 290>. Poża tym z: Ft1:11duszU:. mqgil być równie~ Mzielh,ne zwieizkom " s8.tnorżildbwyh po~ życzki bezprocentowe lub. optocimtówane na cele, p7;e\vidziane wart. 3 ust. 2 tego d~kretu: ZRporriOgi i pożyczki powinny być udzielane przede wszystkim mn}ejszym związkom samorzl\jdqlwym. Zapomogi mogą być również przyznawane w formie całkowitego lub częściowego umarzania poprzedn:o przyznauy;ch pożyczek oraz na spłatę. innych diugó". 10. Pożyczki bezprocentowe udzielane będł\ w przypa;(:kach cięż,kiej sytuacji g{)spodarczej związków. samorządowych, kiedy jednak istnieją w~doki na. poprawę w przyszłości tej sytuacji, pozwa.laj,\,cą na. spłacenie zaciągniętej pożyczld Poży.czki krbtkoterminowe udzielane. będą, na skrypty dluwe zasadniczo na okres czasu do J2 mie_ slpcy, przy oprocentowaniu 30/ 0 w stosunku :ro(!/ny!ll hez żadnych dodatkowych kosztów. Pierws7,.~ństwo do otrzymania krótkoterminowych pożyczek. mają te związki samorządowe, które znajdują się w Cięż E(~ sytuacji finansowej bądź z powodu zmniejsze nilt dochodów, bą!di wskutek konieczno&ci sl,. bkiego pokrycia wydatków, które samorzą,d obowiązany je:.t po :nieść, a których nie mógł przewidzieć w swym budżecie. W uzasadniony<lh przypadkach Komisja mo~e przedłużyć termin spłaty }}ożyczld najwyiej do3 lat, względnie może skonwertować na ten lub krótszl. okres czasu kilka krótkoterminowych poiyczek. Oprocentowanie takich kredytów ustala się na. 20/0 w stosunku loczdym bez żadnych dodatkowych kosz tów. Odsetki od pcżyczek wpływają dq Funduszu apomogi i pożyczki udzielane będ/\ gminom miejskim.oraz powiatowym i wojewódzkim związ kom, samorządowym; w wyją.tkowo uzasadnionych przypa.dkach gminy wiejskie mogą być obejmowane wnioskami powiat<>wych związków 3amorząd~}\vych,.które ze swej strony obowiąz,ane są do świadczenia pomocy tym gminom w trybie, wskazanym w przepisach dekretu o finansach komunalnych. 13., Podania o zapomogi i poży.czki J)OWinnybyć kierowane do KOilllsji za pośredni,ctwem urzędów wojewódzkich. Do pooania uależy dołączyć: 1) uchwałę terenowej r8idy narodowej, zatwiw..~ prsez prezydium. radiy WYiszego a1;opnm:,, 2) ziamiknięme raehtmlrowe. obe llbiecł7. i ~3.~. ~r:~ll~~fj,5b~~~jd.a.~ ~Olł f Komunalny Fundusz POiyczkOWO - Zapomogowy lokuje się w Banku Komunalnym (a do czasu uruchomienia. tegoż - w,polskim Banku Komunalnym. S. A. Sumy wpłacone na. rachunek Funduszu pozostają do każdorazowej dyspozycji Komisji Ko-. nnmajiiego Funduszu.Poży czkowo - Zapomogowego. 00 ~ wp1a.ćońychd:ó Banku Komunalnego (PolskiegO Banku Komunalneg{») na. racbun«:k K{)mumi.lnego Funduszu Pożyc:tkowo - Za,poDlOgOWego Ban1t nie płaci żitdny,ch odisetek Bank załatwia wszelkie czynności, związane 7J techniczną obsługą ulok(}wanego w Banku Fundu &Łu,jakrównież z wypłat,ą pnyznanych związkom samorządowym zapomóg i pożyczek oraz ze spłatą J)OŻYCJZek. 16. Nadzór na.d ezynnościami Banku KomunalnegO (Polskiego Banku KomunalnegO) związanymi z ulokowaniem w nim Funduszu, sprawuje Minister Ad:. ministracji Puhlicznej w porozumienhl z Uinistrem Slm.rbu i Uinistrem Ziem Odzyskanych za po ś r e<dni-ctwem Komisji Komunalnego Funduszu p{)życzkowo - Zapomogowego. 17. Za czynności, przewidziane w 15 niniejsz~go za rządzenia, Bank Komunalny (Polski Bank Komu nalny) otrzymuje wyna,grodzenie z kwot, przewidzianych w 18 niniejszego zarzą:dzenia w wysokości 1/40/ 0 p.a. od wrn udzielonych dotacyj i pożyczek. Potrąeenła kwot z wpływów Komunalnego Fundu BZU Pożyczkowo - Zapomogowego i sposób ich zużrl. kowania. 18. Na pokrycie kosztów, związanyćh z administrowaniem Komunalnym FUlJduszem Pożyczkowo - Zapomogowym potrąooć będzie Bank Komunalny (Polski Bank Komunalny) 1/20/0 z wpływów Funduszu i potrącone kwoty prowadzić na osobnym kogoie... Z.potrąceńtY<lh płatne są należności Banku wymienione w 17, oraz wynagrodzenia. członków Ko misji wymienione w 8. PozostaJą S11mą dysponnja {!omisja Komunalnego Funduszu Pożyczlwwo - Za. pomogowego i pokrywa z niej wydatki osobowe i neczowe, związane z wykonaniem czynności, o których. mowa W Za.rządZenieninie;isze wchocki w tycie z dniem og.łoszenia. Miniifter AdmilDistra.c:ii PubUcznej Dr. W. Kiernik. Minister SJt.arim K. D~ ~ Ziem Od~yska.ny"~Ji \-Wł.,Q.ł.iłcna./

2 2 "MONTOR POLSK" Dnia 26 listopada 1946 r. Nr l&) 245, NSTRUKCJA Ministra Skarbu z dnia 29 lipca 1946 ł". W sprawie postępowania w ~wiązku li zakazem sprowadzania z zagranicy. krajowych i zagraniemych pieni~zy papierowych w r.uchu podrmnych. Na podstawie 4 rozporz!1!dzenia Miil~stra Skarbu z dnia 19,stycznia l.946 r. w sprawie zak&zu sprowadzania z zagranicy krajowy;ch i zagranicznych pieni ędz y papierowych (l)z. U.R.P. Nr. 4, poz. 43) zarządza się 00 D..88~pUje:.. Drobn.e broty. D~obne kwoty pienięine mogą bl}"ć wwo1lone do kraju przez :podróżnych i repatrantów w myśl.2 r()lzporządzenia Mini8tra Skarbu z dnia 19 styczma 1946 r. (Dz. U.R.P. Nr. 4, poz.. 43) w wysokości ustalanej okresowo przez K()misję Dewizową w formie doo~ji ogólnych. n. Pienłl\ldze połskłe. 1) Polskie obiegowe pieni~ papierowe, pona:d no~ dozwolona. przez Kom..iBję Dewizową ogólnie (Thlia.ł 1) lub indywidualnie, powinien podrm:.n.y (repatriant) przy wje:hdzie do kraju zdeponować w grani,cznym urzędzie celnym, który wy8tawi kwit depozytowy (wg. załączonego wzoru Nr. 1). wyszczególniając w nim kwotę me:ponow8.llly1ch pieniędzy. 2) Zd~P<xnowane polakie pienią;dze papierowe powinny być pr.wz graniczny urząd celny przesłane z,a pośrednictwem naj bliższego oddziału Narodowego Banku Polsldego lub banku dewizowego, bądź wre- 5) Przy dokonywaniu wymiany rodzaj i kwota S7icie w drodze p.rmkazu pocztowego - do Warszaw-! wymienionych prnez cudzoziemca. zag,ranicznych ski ego OddZiału Narooowego Banku Po]sld.~go, ~tóry :bapisze je na rachunek zablokowany, opewają.cy i ją,ca, odnotowana na zaświad~eniu o przywozie pie pieniędzy powinna być przez instytueję wymienia: na nazwisko deponenta... niędzy. 3) Uprawnienia banków dewioowy0h P<lsiaJdają 6) Pozosiał<>ść niewymienionych przez cudzoziemca zagranicmj.y,eh pienięd~ może być przez niego z obecmie nast ępuj. ą;ce iojstytueje kredytowe: Bank, Gospodarstwa Krajowego, Bank Hamdlowy w War- powrotem z kraju wywieziona bez specjalnego zezwolenia w przeciągu 4 miesięcy od daty wystawie sz8.wie, S. A., Bank Polska Kasa Opieki, S. A., Bank Związku Spółek Zarobkowych, S. A., nia zaświadczenia. Państwowy Bank Rolny, POCiLtowa Kasa OSzczędiności i wszystkie ich oddziały. 4) ~POlowanie r.achunikami zajblolrowanymi dio. puszczalne jest jedtynie Po uzyskaniu 7..ezwolenia Komisji Dewizowej,. D. Pienił\!dze z;ag:ranicme. A. Przyw6z przez repatriant6w 1) Zagraniczne pienia;dze papierowe, wwowne do kraju ponad kwoty, dobwolone ogólnie ptzez KlQmisję D ewi zową (Dział ),. powirnien powracając?, z zag.ranicy obywatel polslkl Zdeponowac? w gramczn~ urz~dzie.ce1nym, który wyda,;kwt d~y!owy (w/g załą;czonego wzoru Nr. 3), wyszcflególmaj8jc w nim kwoty i rodmj roepojlowany,ch pien:i:ę~y. 2) Zdeponowane pienią.dze zag,raniozllle powinny by,:: jl 1"ZeZ graniczny urząd celny w możliwie n~jkrótszym terminie, a: najdalej w przecią;gu 24 godzm, przekazane 0.0 naj bliżs zego odd~:aj:u Narodowego Banku Polskiego lub banku d;ewiwwego przy ~ównoczesnym powiadomieniu deponenta o skierow,aniu depozytu do banku oznaczonego na kwicie.,3) W skazany oddział N arooowego Brunku Polskie~ go lub banku dewiwwego może skupić w całości. lu:b w cz ęści przekazany mu d.epozyt w walutach obcych, -:... na warunkach ustalony.ch przez Komisj ę Dewi :wwa, - lub też na żądanie deponenta przekazać tenże depozyt do Warsz.awskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, celem otwarcia deponentowi rach1.1~1{u walutowego. 4) Wypłaty z rachunku walutowego będ!a, mogły być dokonywane jedynie w Złotych, po kursie ustalonym prze,z Komisję Dewizową dla ~crrególnych walut obcych. 5) W przypad:ku skupu depozy.tu w całości, równowartość kupionych walut zostanie doręczona deponentowi re zwrotem wydanego m~ przez graniczny urza;d celny kwitu depo~ytowego. 6) Przy cz ęści owym skupie walut zagranicznych, złożony ch do depozytu, i.nstytujcrja wymieniająclt powinna,deponentowi w3ndać nowy kwit depozy"1:<jwy, wysz.czególniając w nim rodzaj i kwoty niezrealizowanych pieniędzy zagra.nicznych. B. PrZeWóz przez cudzoziemców. 1) Pod po;ęci em "cud~oziemca". w myśl przepi-. sów art. 1, ust. (3) dekretu Prezydenta Rz.~ czy pospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawe. obrot~ pieni ęż nego z ~agrani~ą oraz. obro~u zagralllc:znyml. i krajowymi środkam1 płatmczy\llll(dz. U.R.P, z 1938 r. Nr. 86. poz. 584), zmieniooego dekretem ;pre,;ydenta ~czypospolitej z dnia. 2 września 1939 r. (D~ U.R.P. Nr: 8/l, POZ. 549), rmumioo należy osobe, mającą miejsce zamie82jkania lub siedzibę za granicą, przy czym przepis ten nie wi~e pojęca cudzozie1łlca z kwestią obywatelstwa. Z powyższego wynika, że obywatel polski, zamieszkały za gr8ll1ieą., jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów dewizowych, natomia:st obywatel państwa obcego, zamieszkały W Polsce, nie powinien byó uwatany za cudzoziemca w zakresie stosowania tychże przepisów. Z uwagi na spooyficme warunki, działań wojennych, powracających d:o kraju obywateli WlSkich nie należy uważać za cudmziemoow w rozumieniu wspomnianego wyżej dekretu Prez.ydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcjonariusze polwoh uxzędów dy.plomatycznylch i konsularnych pow.hmi być tra:ktowani na równi z,cud~oziemcami. 2) WWoOOne do kra.ju zag,raniczne pieniądze pa_. pierowe powinien cudzoziemiec :bgłosić granicznemu urnędowi celnemu, który na imiennym formularzu wystawi "zaświadlc~enie o przywozie pienięd!zy< (w/g m:ł9jczonego W7X>Tu Nr. 2), wyszci.e.gólniają.c w nim kwoty i rodzaj przyworonych piooiądzy z,agl8. nicznych. 3) CUJdizooiemiec własnoręcznym podpisem powinien potwie~ić kwoty i rodzaj wwożollych pienię dzy oraz stwierdzić, iż znane mu są pj.zepigy o sposobie dysponowania tymi pieniędzmi.. 4) Cudmzi.emiec uprawniony jest do korzystemia z posiadanych p ieniędzy jedynie dlrogą ich "\tymia.ny w Narodowym Banku PolBkim lub w jednej z instytucji k,redyiowych, posiadajf\!cych, odpowiednie upra:wnienia dewizowe. 7) W razie przekroczenia tego terminu Wywóz niewykorzysianych :przez cujdzoziemca zagranicznych pieniędzy może nastąpić po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Dewizowej, która przez odpowiednią. adnotację na zaświaaczeniu o ptzywozie pienięd~y może pmedłużyć termin Wywozu. V. Kwity depozytowe. pieniędzy, jego termin ważności oraz czy.podr~y wywozi. pieniądze wymienione w zaśwadczemu. Przy wyjeźdqje podróżnego graniczny urząd. celny zatrzymuje zaświrudczerue i stwierrlza na mm wywiezi~nie pieniędzy za granicę. Jeżeli wywóz pieniędzy JlaStąpił przez inny urząłdlcelny, zatr.zy~~ 2laświa;d c:zenie należy zwrócić teml urzędow, który je wystawił.. Celem uniemożliwienia otrzymania prze!z : po~różnylch dwóch zaświadcz eli o prz.yw~le pumędz;y i walorów lub też nieprzedstawienia prz~ wywozle takiego zaświadczenia, urzędy celne powmn:; zarno-. tow&ć fa;kt wydania za8wiadczenia przez unllt:s~czenie w paazporcie lub innym ifukumencie podróży ad, notacji treści następującej: "U~ delny w Zaświadczenie o przywozie rów Nr.. Wydane dnia pi.eniędzy Podipis". i walo.- U czyniona. adnotacj ę o wyd~niu za8wiad~enia. o przywozie lieniędzy i walorów należy skreślć przy wyjeździe, po odebraniu pod.rótnemu wydane;.;o 1.1&- świarh~2;enia.. 5) Ponieważ podróżni, przyje7;dżają,c~ do kraj~ mog& nie wiedzieć o i.stnieją.cych przep15ach dewizowych w Bo>lsee i skutkiem tego nie zadeklarowb:ó na granicy przywieziony.ch ze sobą środków tłatm (zych, przeto, celem zapobieżenia mogącym ~wst.m w tym przypooku trudnościom przy wywqzle pleniędzy, grani,ezne ~dy celne powinny prz.y prz~. jeździe zwracać uwagę pod.tóżnych na kom e czd.osć ~trzymania zaświadczenia o przyw()zie pieniędozy, kt6re uprawnia dq powro,tnego wywozu zadeklarowanych pieniędzy w cało&ci lub w c~ści bez ;;;pecjal n~go zezwolenia. V. Odprawa osób i pneeyłt>k dyplomatycznych. Osoby, zaopatrzone w. paszporty dyplo:na 1y(l zn~, podlegają na równi z innymi. ~różnyml,rz~plsom ograniezaja,cym wwóz plemędzy z zagr amcy. Kon:trolę granic~lu!, tych osób należy jedna~{ w zasadzie ogmn:iować do zapytania i spraw<hei1lla paallpom. Bagaże osób dryplomatycznych ~ale~. zwalniać od kontroli dewizowej, chyba, że :s~le Je ~z~sadnione podejrzenie, iż diana osoba ~~UJe WWlezć bez zezwolenia mkazane dk> wwozu Plema;&Lo. Przesyłlki urzędowe, wymienione w 15 ust. a. - ~ n-, strukcji Ministra Skarbu z dnia 24 wrześma 1938 r.,wydanej w porozumieniu z Minis:rem Spraw Zagranicznych w sprawie postępowana przy odprawach celnych przedmiotów, przezna:czony.ch dla osób ko... :. ci. j rzy.st&ja;cych z prawa eksterytorialności i t.d. (Dz. 1) KWty depozytowe powl:d.~y być spol.ząj ~e Urz. Min. Skarbu Nr. 27, po~. 661) _ są wolne od] w 3 egzemplarz8joo, z których Jeden egzem.plarz Wl- ik tr l dewl,vej men. b YĆ wręczony d eponen to Wl :memę d zy - d ru~n on 01 uv. - łącznie ze Zideponorwanymi pieniędzmi - przesłany w t;rybie postępowania przewidzianego w dziale V. Tranzyt. wzgl. D A niniejszej mstrullroji w zależności od Celem umożliwienia osobom, jadą.cym ro&aju Zideponow;anych pienię<by, a trzeci pozostaje w aktach wystawiaja;cego gra.niemego unędu celnego. i 2) Kwity depoz.ytowe powinny być dokładnie wypełniane i wy1>isywane ołówkiem kopiowym. Przed wystawieniem i potwierdzaniem kwitu naleły sprawdzić. czy poorói;ny istotnie posiada zadeklarowane pieniąjdze. Rubryki niewyj)ełnione należy przekreślić, tak, aby nniemooliwi6 dlodjatkowe wpisy\vanie kwot w ikwhie. V. Za8wiadezenła o Jnywoz1e ptent~zy. ;1) Zaświadietzenia o pmy:woziepieniędzy powinny być sporządzane w 3-ch egzemplarmch: prz;v czym jeden egzemplarz powinien być wręczony zgłaszającemu przywóz pieni~dzy, drugi - pmesłany Warszawskiemu OdJd~iał()!wi Narodowego Banku Polskiego, a trzeci - pozostaje w aktach granicznego urzędlu celn.ego. 2) Zaświad:czenia o przywozie pieniędzy powinny byó wypełniane w sposób, usta.lony w dziale V, a przewidziany d~a wy:pełnirunia kwitów depozyt!;owych., 3) Z,8Świadc-.renie o przywozie pieniędzy uprawnia w zasasdzie di<> WYW~u bez OSiObnego zezwolenia tytho tych pieniędzy, które są wymienione w zaśwlł1;d!czerun, a nie ich irówll.owartości. Np. jeżeli wyrstawione jest Zaświadczenie na dqlary, to moga, być wywiezione dolary, a nie ich rownowafltość w innej walucie. Wywóz inny~h odcinków w tej samej walucie jest dopuszczalny. Wywm innych pieniędzy, niż wymienione w zabwiad:c?jeniu, jest dozwolony tylko wówczas, gdy na zaświa.dlczeniu jest umieszczona adnotacja Narodowego. Banku Polskiego lub banku dewizowego, stwierdz.ająca zamianę przywieziony.ch pieniędzy na inne środki płatnicze. 4) Przy wyjeździe podróżnego, granioczny urząd.celny powinien SJ)roa.w,d~ć zaświa"<lk:zenie o pnr:wozie tranzytem p12ez Polskę, wywiezienia posi{lld:anych za,grani,~ ny,ch pieni~zy papierowy~h, nale~ przy wjem2;ie wystawiać zaświad czenie na wwożone pieniądze w/g zasad ustalonych w dziale V niniejszej nstrukcji VT. Sankoje karne. i W razie stwierdzenia przy wwozie bralru z.a,deklarowanych pieniędrly nale,ży przeciw takiemu podrmnemu wdrożyć postępowanie karne, chy ba, że pod:różny hra:kują;c:i kwotę wyd;ienił w Na:ooowym Ba.nku Polskim lub banku dewl7x)wym (DZał m B p.p. 4 i 5 instrnk~ji).... N arnszenie pt~pis6w rozporząldlzema M1lllstra Skarbu z dnia 19 stycznia 1946 r. (Dz. U.R.P. N r. 4, poz. 43) podlega sankcjom karnym, pnewidzianym wart. 16 dekretu Pre~Ydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sp,rawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu mgranicyłnymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U.R.P. z 1988 r. Nr. 86, poz. 584), w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 wrze~ia 1939 r. (:n. U.R.P. Nr. 87, POZ. 549). X. Przepisy końcowe. 1) nstrukcja niniejsza wchodzi w życie z dniem ogroszenia w Monitorze Polskim. 2) p()8tallowienia nstru:kcji Ministra Skarbu z dnia 8 6ierpnia 1936 r. L.D. V /8/36 w sprawie wykonywania przez urzędy <lelne i placówki. g~aniczne kontroli skarbowej przepisów o obroce peniężnym z zagranica. (Dz. Urz. Min. Ska:,b~ N.r. 2~i, poz. 680) pooostają nadal w mocy w odmesed;lu do walorów i imly~h wartości w obr{)cie z :oo;gramcą. za wyjątkiem działu V ust. e), d~iału X i X ust; c), dotyczących obrotu pieniężnego z W. M. Gdańslnem, które niniejszym ucllyla się. Minister Skarbu K. Dl!browski \

3 Nr 132,,MONTOR POLSK" -- Dnie 2G ue~ ln6 r. Strona przednia Ur ząd Celny r.kspozytura Celna w.. KWT DEPOZYTOWY Nr QUTT ANCE DE DEPOT P.,,,,, Wzór Nr l,, zamieszkały M. (imię i nazwisko nom.et prenom) domicilie w.,,,,,, posiadający eh (kraj zamieszkania - pays du domicile) muni (a) (e) (a). (e) paszport, pozwolenie wjazdu, kartę cyrkulacyjną (niepo- dun passeport, permis dentree (et de. sortie), camet de i trzebne skreślić) Nr przywiózł w dniu dzisiejszym do circulation (biffer inutile) a iliporte ce jour en Pologne Polski i zł ożył do depozytu w tutejszym urzędzie celnym et a mis en depót au poste de douane local les billets de polskie p ien iąd z e papierowe w sumie banque ))olol1ais en somme de (słownie zł... (en toutes lettres) Pieczęć Urzędu Celnego Sceau du poste de douane... ~.. -.t."".) Data zdeponowania Date de la mise en depot Podpis Urzędnika Celnego Signature du fonctionnaire de douane..,, Adnotacja Urzędu Celnego Wymienione w kwicie depozytowym Nr polskie pieniądze papierowe zostały przekazane dnia..., do..... t, (Wymienić dokładnie nazwę adres instytucji bankowej) Podpis urzędnika celnego strona tylna Pouczenie Polskie pieni ądze papierowe, powinien podróżny przy wyje ź dzie do kraju zdeponować w granicznym urzędzie. celnym, który wystawi kwit depozytowy, wyszczególniając w nim kwotę zdeponowanych pieniędzy. Zdeponowane polskie pieniądze papierowe powinny być przez gr aniczny urząd celny przesłane za pośredn ic. twtm najbliższego oddziału Narodowego Banku Polskiego lub banku dewizowego, bądź wreszcie w drodze przekazu pocztowego - do Warszawskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, który. zapisze je na rachunek zabl~ko~a~ ny, otwarty na nazwisko deponenta.. Dysponowanie rachunkami zablokowanymi dopuszczalne jest jedynie po uzyskan~u z~zwolenia Komisji Dewizo. wej. Drobne kwoty pieniężne mogą być wwożone do kraju przez podróżnych repatriantów bez specjalnego zezwolenia Komisji Dewizowej. Wysokość tych kwot ustalać będzie ogólnie Komisja Dewizowa., Rodzaj waluty lość - Montants Monnaies w cyfrach słowie En toutes En chiffres lettres Marki niemieckie Marks allemands Marki okupacyjne Marks docoupation. Kqrony czechosłow. Couronnes tchecoslov. Ko;-ony szwedzkie Couronnes suedoises DoiD-y -U:-S-:-A. Dollars des Etats-Unis Funty-sterliug( ,i vres sterling Franki -szwajc-arśiti e Francs suioscs Franki francuskie Francs franc ais --Frinki-beigGsk~ie~ Francs belges Kor ony norweskie Couronnes norvegiennes --Ciuldeny--holendersk ie Florins hollandais Dinary jugosłowiań s kie Dinars yougoslavl:;s \ Strona tylna Czeki i weksle. Cheques et lettres de change Papiery wartościowe Valeurs mobilieres lo... Zaświadczenie niniejsze jest imienne i uprawnia osobę wymienioną w zaśw i ad czeniu do powrotnego wywozu za- granicę, bez osobnego zezwolenia, pien iędzy i walorów wyżej wyszczególnionych (a nie r ó,,,-nowartości) w terminie 4-ro miesięcznym, licząc 04. dnia następnego po dniu wystawienia zaświadczenia. Le present certi!icat etant nominatif autorise la personne y indiquee a la reexportation de la Pologne des monnaies et des valeurs, specifiees cidessus, (mais non leur equivalents) sans permsslon speciale dam un delai de quatre mois, prenant coilrs au lendemaiń du jour ou le present certificat a ele signe. Dnia. 194 r. Le P ieczęć urzędu celnego Sceau du poste de douane...::..,,-... ". -: ~ : Podpis urz ędnika celnego Signature du fonc!"ionnaire de douane Oświadczeni e Declaration Niniejszym oświadczam,. że wymiany przywiezionych walut, wyszczególnionych w powy ższym zaświadczeniu, dokonywać będę wyłącznie i jedynie w Narodowym Banku Polsldm lub bankach dewizowych. Równocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy o sposobie dysponowania tymi pieniędzmi. J n s t r u e t i () n Les billets de banque polonais doivent ~tre deposes par Je dlklare par la presente que tout change des monles voyageurs ił leur entree en Pcilogne aux postes de naies etrangeres specifiees dans le certificat dimportation dcuane frontiers qui remettront une quittance de dep6t en ci-dessus, ne sera effec1:ue par moi qua la Bangue Natioy specifiant le montant. depose. nałe de Pologne ou bien aux banques de devises. Les billets de banque polonais en dep6t doivent etre Je declare en meme temps quilme sont connues leli par les postes de douane envoyes - par lintermediaire de stipulations concemant le mode demploi des monnaies la plus proche succursale de la Banque Nationale de Po- importees. logne ou dune banque de devises ou bien au moyen du i Dnia 194 mandat-postal - a la succursale de Varsovie de la i Le Banque Nationale de Polognequi. portera le mcintant trans. 1 Podpis Jlis au :vmpte bloąne ouvert au nom du deposant. Signature La disposition de sommes en comptes bloques n es! permiiie quavec. la permission de la Commission de De- l Pouczen i e vises. Les menues urm;nes peuvcllt ptre import es en Polo,f{le par l.es nationeaux sans permission speciale de la Commis sion de Devises. Le montant de ces sommes cera gćnerale. ment fixi! par la Commission de Devises. Strona przednia Urząd Oelny w ZAŚWADCZENE Wzór Nr 2 o przywozie pieniędzy i walorów Nr Certificat dimportation des monnaies et des valeurs Z\iświadcza się, że P. Jl est certifie par le (imię i nazwisko - nom et prenom) present que M. zamies zkały (a) w posiadający (a) domicilie (e) en (kraj) zamieszkania pays du domicile (muni (e) paszport, pozwolenie wjazdu, kartę cyrkulacyjną dun passeport, permis dentree (et de sortie),camet de circulation) (niepotrzebne skreślić) Nr. przywiózł (a) w dniu dzisiejszym do?olski biffer inutile a importe ce jour en Pologne następujące pieniądze i walory: des monnaies et des valeurs comme suit: Wwoż one do kraju zagraniczne pieniądze papierowe povdnien cudzoziemiec zgło si ć granicznemu urzędowi celnemu, który na imienn ym formularzu wystawi "zaświadczenie o przywozie p ien iędz y". wys zczególniając w nim kwoty i rodzaj p rzywożonych pieniędzy zagranicznych. Podróżny jest uprawniony do korzystania z posiadanych p ienięd zy jedynie d rogą ich wymiany w Narodowym Banku Polskim lub w jednej z instytucyj kredytowych, ~siadających odpowiednie uprawnienia dewizowe. Podróżny wła snor ęcznym podpisem powinien potwierdzić kwoty i rodzaj wwożonych p ieniędzy oraz stwierdzi ć, i ż znane mu są przepisy o spoeobie dysponowania tymi p i eniędzpi. nstruction Les biuets de banque etrangers importes par les etrangers en Pologne doivent etre declares aux postes de douane frontiers qui leur remettront.un certificat dimportation des monnaies etrangeres en y specifiant les montants et le genre des monnaies importees. Le voyageur nest autorise de disposer des monnaies impol."tees quapres leur echange contre zlotys a la Banque Nationale de Pologne ou bien aux banques de devises. Le voyageur doit confirmer de sa signature les montants et la genre des billets de banque irhportes, ansi que daftirmer quil est au courant des prescriptions et reilements coocemant le mode demploi de cet argent. t1~ 0Qr Ekspoz,wn óelna w. l ~~l zór Nr 3 KWT DEPOZYTOWY Nr... Ob.... przybywający z..... adra w kraju......, po s iad aj ący paszport, przepustkę, dowód osobisty (;11epotrzebn skr~ Nr pr~ywiózłw dniu dmllejaym do Polski i złożył do depozytu w tu-o tejsz1lj\ Urz ędzie Celnym nas t Qpujące papierowe pienl"che zagraniczne: Rodzaj waluty zagranicznej Marki niemieckie Marki okupacyjne Dolary U. S. A. Funty szterlingi Korony czechosłowackie " " szwedzkie norweskie duńskie Fanki szwajcarskie francuskie " Liry włoskie bel~~ jskie Pieczęć Urzędu Celnego Cyframi Data zdeponowania Adnotacje Urzędu s u m a urzędnika Celnego Słownie Podpis celn_1o Wymienione w kwicie depozytowym Nr. zagranieme pieniądze papierowe zostały przekazane dnia do (Wymienić dokładnie nazwę adres instytucji bankowej) Podpis urzędnika celnego strona tylna Pouczenie Zagraniczne pieniądze papierowe powinien powracający z zagranicy obywatel polski zdeponować w granicznym urzędzie celnym, który wyda "kwit depozytowy", wyszczególniając w nim kwoty i rodzaj zdeponowanych pieniędzy. Zdeponowane pieniądze zagraniczne powinny być przez graniczny urząd celny w możliwie najkrótszym terminie, a najdalej w przeciągu 24 godzin, przekazane. do najbliższego oddziału Narodowe 9o Banku Polskiego lub banku de wizowego. Najbliższy oddział N~rodo~ego Banku Polskiego lub banku dewizowego może skupić w całości lub w cz ę ści przekazany mu depozyt w walutach obcych - na warunkach llstalonych przez Kom i sję Dew i zową - lub t eż na żą danie deponenta przekazać tenże depozyt do Warszawskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, celem otwarcia deponentowi rachunku walutowego. Wypłaty z rachunku walutowego b ędą mogły być dokonywane jedynie w złotych po kursie ustalonym przez Komisję Dewizową dla poszczególnych walut obcych. W przypadku skupu depozytu w całości równowartość kupionych walut zostanie doręczona deponentowi za zwrotem wydanego mu przez graniczny urząd celny kwitu depozytowego. Przy częściowym skupie walut zagranicznych, złożonych do depozytu, instytucja wymieniająca ~inna deponentowi wydać ;nowy kwit depozytowy, wyszczególniając w nim rodzaj kwoty niezrealizowanych pieniędzy zagranicznych..drobne kwoty pieniężne mogą być wwożone d<> kraju przez podróżnych i repatriantów bez specjalnego zezwolenia Komisji Dewizowej. Wysokość tych lnroł Utalać będzie ogólnie Komisja Dewizowa. Ogłoszenia wladz administracyjnych UZNANE ZA ZAGNONEGO W SPRAWE ZAOPA~TRZENA NWALDZKEGO STAROSTWO POWATOWE W OLSZTYNE Starostwo Powiatowe w OLsztynie ogłasza o zaginięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służb" wojskową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob. Jedzejczyka Feliksa, syna Teofili i Józefa, urodzonego w 1911 roku we wsi Nowiny, gm. Ludwipol, pow. Kosmpol, woj. Równe i tam ostatnio zamieszkałego. W roku 1944 przez R.K.U. Ludwipol zmobilizowany i wcielony do W. P. V. p. p.. P. D.. - w dniu roku, na froncie podczas walk z nieprzyjacielem bez wieści zaginął. Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła żona Leontyna Jedzejczyk oraz wezwanie, aby po:ł~dający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nim Sta rostę w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. Nr nw. 379/46. KE-1496 Starostwo Powiatowe w Olsztynie ogłasza o zagin ięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służbą wojskową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob. Muchy Filipa, syna Stanisława i Justyny, urodzonego w ro ku 1905 we wsi Łasków, gminy Niski, pow. Horohów, zam. we wsi Skorcze, gm. Czaroków, pow. Łuck. Zmobilizowany przez P.K.U. Łuck dnia roku służył w 5 P.A.C.

4 4,,MONTOR POLSK" -;- Dnia 26 listopada r. ~. ~., gd:ie w walkach frontowych dostał sie do niewoli i 3) Lenin Szlamie WoUie i Fajdze ma1żonkach, oraz memeckie" f:kąd dawał wiadomości do 1941 r., a od tego Aleksandrowicz Josku i Ruchli-Rajzli, właścicielach nieru czasu żadnej wiadomości o. nim nie ma. dlomości "Willa Aleksandrówka" Nr, powiatu grójec_ Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła tona Wadawa kiego, Mucha, oraz wezwanie, aby posiadający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nich starostwo w ciągu trzech mie "Willa Majątek, pow. mińskiego, 4) Braff Chilu-Janklu, współwłaścicielu nieruchomości s~ęcy od ogłoszenia obwieszczenia. Nr nw. 379/46. KE } Figa Lejbie i Szejni -Dwojrze małżonkach, współwłaścicielach nieruchomości "Osada Mrozów A. N. 36" pow. warszawskiego, Starostw!) Powiatowe w Olsztynie ogła sza o zaginięciu bez własnej winy, w związku Przyczynowym ze słu żbą woj skow ą. na 1exe,nie i w czasie działań wojennych, ob. Jana ~,syna Piotra i Marli., urodzonego 1918 r. w miasteczku Tykocin, pow. Wysokomazowieeki, ziemi Ł omżyn sk iej. Powołany przez; P.K.U. Święciany w r i W tymże.rolru w walkach na froncie zaginął bez wieści i w składzi e 20 batalionu K.O.P. l Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła żona Rakowicz i W~roni klł, ~ wez\vanie, aby p osiadający wiadom oś ci o zaginionym zawiadolnili o nich Starostwo w ciągu trzech i miesięcy od.ogł oszenia obwieszczenia. Nr nw. 405/46. l KE-1500 l Starostwo Powiatowe w Olsztynie ogłasza o zagin.ięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służbą woj skową, na terenie. i w czasie działań wojennych, ob. Szuwarskiego Wincentego, syna Władysła wa i Marii, ltodzonego w roklll 1900 we wsi Kardyban, gd. Warlrowicze, pow. Równe i przez P.K.U. Równe powołanego do W. P, w roku W roku 1940 na wojnie zaginął i do obecnej chwili niema wiad omości o nim. Roszczenie o rentę Po zaginionym złożyła żona Maria Szuwarska, oraz wezwanie, aby posia dający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nich Starostwo w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia oowieszczenia. Nr nw. 378/ 46. KE-1495 Starostwo Powiatowe w Olsztynie ogłasza o zaginięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służbą woj skową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob. gnacego Obolewicza, syna Karola i Malwiny, urodzonego w 1912 roku we wsi Repisżki, gm. Widze, pow. Brasław, woj. Wi.lJw i tamże ostatnio zamieszkałego. W roku 1944 przez RK.U. Widze powołany do W. P. i wcielony do jednostki nr poczty ppl , w dniu roku zaginął, bez wieści w walkach frontowych. Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła żona Wanda Obolewicz, oraz wezwanie, aby posiadający wiadomości o zaginionym zawiadomili Q nich starostwo w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. Nr nw. 439/~. KE-1498 Starostwo Powiatowe w Olsztynie ogłasza o zaginięciu bez własnej winy, w związku przyczynowym ze służbą wojskową, na terenie i w czasie działań wojennych, ob.. Leśniewicza Franciszka, syna Józefa i Henryki, urodzonego w 1909 roku we wsi Kloniki, gm. Miłusze, pow. Łuck. Zmobiliziwapy przez P.K.U. Łuck w 1939 roku. Służył w 21 pułku ułanów sżwałlron zwiadowczy przy 15 dyw. piechoty. Zaginął we wrześniu 1939 roku na froncie pod Warszawą. Roszczenie o rentę po zaginionym złożyła żona Leśniewicz Jadwiga, oraz wezwanie, aby posiadający wiadomości o zaginionym zawiadomili o nich starostwo w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia obwieszczenia. Nr nw. 68/415. KE NADANE MON NAZWSKA URZ~D WOJEWóDZK LUBELSK Wojewoć!a Lubelski otzeczeniem z dnia r. L. APS. 10/740/46 r. nadał dziecku płci męskiej imieniem Jer.zy- J6zef, około p6łtoraroku życia, nieznanych rodzic6w, znalezionemu w dniu r. na grumtaeh b. majątku Paleczniea, gm. Tarło, pow_ ulbartowskiego, a będącemu obecnie na wyehowaniru ob. Skau KaroHny w Kol. Pałec.znrea nazwilko "Sik.es". KB-7055 ZARZĄ.D MEJSK MASTA NOWROCŁAWA W dniu 19 marca roku wysadzono w wózku z pociuu nowrocław - Karsznice. na stacji kolejowej Rąbinek, dziecko płci żeńskiej nieznanych rodziców. Na skutek doniesienia wszczęto postępowanie wyjaśniające, które jednak nie doprowadziło do ustalenia tożsamości dziecka. Zgodnie z postanowieniem art. 2, ust. 1 i 5 oraz art. 13 dekretu z dnia r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk (Dz. U.R.P. Nr 56, poz. 310) oraz art. 63 dekretu z dnia r. prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U.R.P. Nr 48, paz","" 272) nadano dziecku nazwisko Adamowicz imię Barbara, 1.lr. 17 września 1944 r. w nowrocławiu, imiona rodzic6w Teodor i Maria. Akt urodzenia spisano w Urzędzie Stanu Cywilnego w nowrocławiu nr rej. urodz. 1051/1946. Pieczę nad dzieckiem objął Fechner Paweł, zamieszkały w nowrocławiu przy ul. Marulewskiej Nr 33. KB-7844 Obwieszczenia sqdowe POSTĘPOWANE SPADKO~E SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWE Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Warszawie obwieszcza, że po zmarłych: 1) Zylb,ersztejn Janklu Skotlu i Chai-5urze małżonkach Kuperfarb Banjaminie Janklu, współwłaścicielach. nie ruchomości "Willa Grand", pow. warszawskiego, 2) Chrapowickiej z KOTWin Kossakowskich Marii, wła-l ścicielce nieruchomości "Dobra Wrencza" powiatu błońwego,." 1 i l,! l 6) Esterowicz Szulimie i Hindze małżonkach, właścicielach nierul:hom.dści "Willa Mandelbaum", powiatu war. szawskiego, 7) Adamczyku Antonim, współwłaścicielu nieruchomo. ści "Wila Włochy c. N ", pow. warszawskiego, 8) Zarenczańskich Menivel Mendlu i Mariem, małżon_ kach, właścicielach nieruchomości "Osada Mitelsztejnówka", pow. grójeckiego, 9) Gadzhlsldej Władysławie z Jakubików, współwłaśc icielce nieruchomości "Marysin Wawerski N..667", pow. wat"llzawskiego, 10) Lorskich Aleksandrze i Zofii małżonkach, właścicielach nieruchomości "Osada Konl!ltancin Nr 191i", pow. warszawskiego, 11) Kamieńskim Zenonie, właścicielu nieruchomości "Osada Zalesie Wrzcsy", pow. grójeckiego, 12) Baranieckim Stefanie, właścicielu nieruchomości,,11786", 13) Chrzanowskiej Zenobii, współwłaścicielce nierucho. mo ś ci "Kolcaia Konstancja Budrewiczyzna", pow. warszaw skiego", 14) Rajchert Teodorze, współwłaścicielu nieruchomości "W. 83i" i "W. 1727", 15) Szyszko Józefie, współwłaścicielu nieruchomości,,2866", 16) Ulanowskiej.Jadwidze-JÓzefie, właścicielce nieruchomości,,8608", 17) Gąsi e~icz Pio.trze, właścicielu nieruchom?ści "Kolonia Tworki P. G.", pow. warszawskiego, 18) Ulanowskim Kazimierzu, współwłaścicielu nieruchomości,,2il37". 19) Komicz Eugenii. współwłaścicielce nieruchomości,,12328", 20) Niemyńskim vel Niemeńskim Władysławie, wsp6ł właścicielu nier\łchomości "W. 35". 21) Ułrych Julianie-Stanisławie, współwłaścicielu nie. ruchomośc~ "Osada Teodor6wka", pow_ warszawskiego, 2Q) Gałązka Reginie, współwłaścicielce nieruchomotcl,,1656 Praga", 23) Majewskim Stanisławie, współwłaścicielu nieru. chomo ś ci "WiLla Hollywood/ i "W. 2031", powiatu war. szawskiego, 24) Trzcińslcim Henryku-Stanisławie, właścicielu nierur:.,,4113, "\.." chomoscl.fi., 25) Żarskiej Baszy z Fogelnestów, współwłaścicielce nieru ch omości,,1586 Praga", 25) :jankowskiej Marii, właśc. nieruchomości,,10251". 27) Lipiriskiej Nechi i R.ządzińskiej Helenie, współwła. ścicielkach nieruchomości,,1093", Praga. 28) Wyszomirskim Zygmuncie, współwłaścicielu nieruchomości "Miasto Ogród Jelonek blok 23", pow. warszawskiego, ) Szczepko Janie, współwłaścicielu nieruchomości "W. 2972", 30) Finkelsztejn Zeligu i Surze małżonkach, właścicielach nieruchomości "Osada Winer6wlta Nr 128", powiatu.warszawskiego, 31) Wiśniewskiej z Dainertów Marii-Natalii, właścicielce nieruchomości 108/16, współwłaścicielce nieruchomości "Osada Królewska Góra A", powiatu warszawskiego i nieruchom<jści,,5675", 32) Bijejko Stefanii _ Arltoninie, współwłaścicielce nieruchomości,,1534", 33) Klajman cku i Mariem vel Masia małżonkach, współwłaścicjielach nieruchomości "Wille Otwockie", pow. warszawskiego, 34) Szarffarc Jojnie, współwłaścicielu nieruchomości "Willa Grand", pow. warszawskiego, :15) ObołOliskiej Tamarze, współwłaścicielce nieruchomości "W. 1685", 36) Goldfarb Rywce, współwłaścicielce nieruchomości,,9f:40". 37) German Aronie, współwłaścicielu nieruchomośd ;,Willa Lesno", pow. warszawskiego, 38) Olesińskiej z ŚwiętOChowskiCh Janinie-Stanisławie i Radomskiej ze Świętochowskich Marii-Eugenii, współwłaścicielkach nieruchomości,,7375", 39) Barańskim Henryku-Piotrze, właścicielu nieruchomości,,953 Praga", 40) Vogtman Walentynie.. Antoninie, współwłaścicielce nieruchomości,,1706", 41) Schmidt Rudolfie, współwłaścicielu nienlchomości,,2450/71 Praga"_ \ 42,) Dudaszek Boruchu idudaszek Chai-Surze, współwłaścicielach nieruchomości,,kolonia Marysin Wawerski" pow. warszawskiego, 43) Brykner Józefie-Mieczysławie, współwłaścicielu nieruchod10ści -,,927E", 44) Zalcsztejn Esterze, Mordce - Majlechu i Judzie Lejbie, współwłaścicielach nieruchomości,,lis01", 45) Mechrojew Antoninie-Julii, współwłaścicielce nieruchomości "Willa Włochy K. N N 125/146, 147/164", pow. warszawskiego, 45) Figa Ojzer-Cała i Ruchli-Jochwet małżonkach, współwłaścicielach nieruchomości "Osada Mrozów 36A" pow. warszawsltiego. 47). Fattlr Srulu i Esterze małżonkach, właścicielach nieruchomości,,5979; i Fater Srtllu, współwłaścicielu nieruchomości,,12489", 4:8) Aurbach Majerze-lcku-Ajzyku, współwłaścicielu nieruchomości,,2066 Praga", 49) Orłowskim Wł a dysławie, współwłaścicielu nieruchomo ś ci "DoiJ.a Czaplinek", pow. grójeckiego, 50) Dębskiej Wandzie-Kornelii, właścicielce nierueho mości,,5138", 51) Neuman Flo~ze vel Florentynie-Emi1ii, właścicielce nieruchomości,,408/9e", 52) Silbelberg Jak6bie Szlamie, współwłaścicielu nieruchomości,,278 Praga",./ 53) Sztajer Władysławie, współwłaścicielu nieruchomości,,2622 Praga",,,2342 Praga", 35M Praga", "Kolonia Zdlowotka", powiatu warszawsldego i "W. 16", 54) Zylbersztejn zraelu i Elce małżonkach, właścicielach nieruchomości,,1346 Praga", 35) Kiersz Zalewskiej Wiktorii, współwłaścicielce nieruchomości "Osada Gocławek", povviatu warszawskiego i "W. 2910", 56) Duszyńskiej Franciszce z Gawdeckich, współwła- ścicielce nieruchomości,,4196 Praga" i "F;olwark Laski" powiatu warszawskiegp, 57) Skowrońskiej z Bednarskich Janinie Stanisławie, współwłaścicielce nieruchomości,,9871", 58) Gutrajch lcku Szlamie, współwłaścicielu nieruchomości "Dobra Anielin", pow. warszawskiego, 59) Hamburger Szajndli Libie, współwłaścicielr.e nieruchomości,,165 Praga". 60) Engelman Janie Eligiuszu, współwłaścicielu nieru chomości,,zalesie Górne - Szpilewo", powiatu warszawskiego, 61) Kamińskim zaaku vel Ajzyku, współwłaścicielu nieruchomości "W 2423 i "Dobra Willa Glinianka", pow. watszawskiego, (2) Berger Mordce Mendlu, współwłaścicielu nieruchomości "Kolonia Częstonew St.", pow. grójeckiego,. (3) Bursztyn Mos~u i Bursztyn Ruchli, współwłaścicielach nieruchomości "Willa Lasówka", powiatu warszawskiego i,właścicielach nieruchomości "Osada Bursztynów. kato, powiatu mińskiego, 64) Biesiekierskiej Marii-Emilii, współwłdcicielce nieruchomośd,,1346d", 6ii) Bursztyn Stanis-ławie Hipolicie. wsp6łwłdeicielu nieruchomości "Willa :(\iłosna Nr 4 B", powiatu warsuwwego, 66) Wittek Stanisławie, właścicielu nieruchom04ici,,6131/2 Ll i,,8664l 44". 67) Ż6rawskim Witoldzie, współwłaścicielu nieruchomości "Willa Wiślany Dworek", pow. warszawskiego, 68) Bujakiewicz Emilii z Terychów, współwłaścicielce. nieruchomości,,2336 Pgaga" i "KolQnia Sl:utew _ Słutewiet:" powiatu warszawskiego,. 69) Gruszczyńskim Teodorze, współwłaścicielu nieruchomości "Osada Okęcie Nr 20", pow. warszawskiego, 70) Wittenberg Franciszku, współwłaścicielu nieruchomości "W2193", 71) Rosenblum Gutmanie, właścicielu nieruchomości "Osada Pruszków 44", pow. warszawskiego, 72) Łopińskiej Franciszce,współwłaścicielce nierucho_ mości "Osada Andrzejówka", pow. błońskiego, 73) Puchaiskich Benjaminie Majerze i Rywce RuchU z Mirabelów małż., właścicielach nieruchomości,,1533", 74) Kajzerowicz Peri z Grynberg6w, wsppłwłaśclcielce nieruchomości,,12889", 75) Kajzerowicz Josku i Perli z Grynbergów małżonkach, właścicielach nieruchomości "Osada Kalinówka K" powiatu warszawskiego, 76) Makowieckiej Teresie, współwłaścicielce nieruchomości "W830", 77) FriedrichWolfie, współwłaścicielu nieruchomości "Osada Frydrychówka", pow. błońskiego, 76) Latowickiej Rojzie, współwłaścicielce nieruchomości "Willa Radulanka", pow. warszawskiego, 79) Paluda Tomaszu, współwłaścicielu nieruchomości,,10538",. 80) Tchorzewskim Tadeuszu Janie, współwłaścicielu nieruchomości,,9313", 81) Jamiołkowskim Stanisławie Józeme, właścicielu nieruchomosci uw. 2945", 82) Herszkowic2; Chilu Majerze i Esterze Dynie, małżonkach, właścicielach nieruchomości "Osada Barbar6wka" powiatu błońskiego toczy się postępowanie spadkowe. Termin za.mkniocla postępowania spadkcwego wyznacza się na dzień, następujący po upływie fi, miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim" w Kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgcwego w Warszawie, Kapucyńska 6, dokąd zainteresowani winni z.głosić swe prawa 2-KB-3019-U SĄD OKRĘGOWY W KALSZU Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spadl~owe po zmarłych: 1) Władysławie i Teresie małżonkach Sztark właścicielach nieruchomości kaliskiej, oznaczonej Nr rep. bip i współwłaścicielach nieruchomości kaliskiej NN 9-14 (Jat.. ki mięsne), a) Salomonie i Mariem małżonkach Bułka, właścicielach nieruchomości kaliskiej, oz+aczonej Nr rep. bip. 834 A- 3) Chaimie-zraelu i Lai małżonkach Winokur, właścicielach nieruchomości kaliskiej 07JD.aczonej Nr rep. hip. 93i

5 Nll32 "MONTOR POLSK" - Dnia 26 listopada 1946 r. 5 Tennin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza 16. Maszy z Frydman6w Godman, właścicielce niepo_ się na dzień następujący po upływie sześciu mie dzielnej połowy działki placu w nieruchomości miasta Ra siecy od daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim" domia Nr hip. 890 (Kaptur), w kancelarii Wydziafu Hipotecznegó Sądu Okręgowego 17. Rywanie Adler (w hipotece Rywen Adler), właścicielu w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa niepodzielnej połowy nieruchomości miasta Radomia pod skutkami pl ekluzji. 2KB-8222 Nr hip. 324, 18. Abramie _ leku Grosfeld, właścicielu niepodzielnej Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym połowy nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 105, obwieszcza, że zostało otwarte postępowanie spad kowe po zmarłych: 19. RuchU Einsztein, Chejwie Cukierman, Majerze Gros.. :feid, Ezrylu vel Ezrielu Grosfeld, CRawie, Zeldzie Kimel, 1) Taubie, Marii, Dwojrze,. Esterze, ChQnie, Senderze, Surze Goldfm b sześciorga rodzeństwa Grosfeld, współwłaścicielach Jzaaku Ungerach. wsp6łwłaścicielach. 400/0 nieruchomości nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 105, położonej w mieście Zduńskiej Woli, powiecie sieradzkim 20. Nucie Lindenbaum, właścicielu niepodzielnej poło_ pod nazwą "Browar w zduńskiej Woli" ozna.ezonej Nr rep. wy nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 299, blp. 999, 21. Ruchli - Łaji z Rotenbergów Makower, właścicielce 2) Krakowskim zraelu Lajbusiu, właścicielu 300/0 nieruchomości 1/4 niepodzielnej części nieruchomości miasta Radomia Nr wyżej wymienione~ i hip /4 niepodzielnej cz~.ści nieruchomości miasta Ra_ 3) Berku-Lajbusiu i Chanie małżonkach Magierkiewidomia Nr hip. 333, ~h, właścicielach 300/0 tejże, wyżej wymienionej nieruchomości w Zduńskiej Woli, oraz 22. Wigdorze Goldfarb i Małce Dwojrze Goldfarb, właścicielach nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 616, 23. Fajdze Berneman, Rajzli Berneman i Rachmilu 4) Hendli Taubie Magierkiewicz, wierzycielce sum, zabezpieczonych pod NN 1, 2, 3, 4, 5 i 5a działu V wykazu Chaimie Rozencwajg, współwłaścicielach części nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 832 (Glinice B), hipotecznego nieruchomości w Zduńskiej Woli pod nazwą 24. Rafale Mandelman i RuchU Mandelman. ( w hipotece Bajla Ruchla Mandelman) współwłaścicielach nierucho_ "BrClwar w Zduńskiej Woli, Nr rep. hip Te~!n zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznacza się na dzień następujący po upływie sześciu mie 25. Antonim Niezgoda i Juliannie Niezgoda, właścicie mości miasta Radomia Nr hip. 680, sięcy od daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim" lach części dóbr ziemskich Stanisławów Jedllński, powiatu w kancelaru Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego radomskiego, w Kaliszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić swe prawa 26. Sarze Cwajgenbaum (w hipotece Sura), Ksylu 2KB-8221 Cwajgenbaumie i Dawidzie Pinesie, współwłaścicielach nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 523, Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Kaliszu niniejszym obwieszcza, że : ostało otwarte postępowanie spad (w hipotece Rubinsztejn), współwłaścicielach nieruchomo 27. zraelu Mendlu Rubinsztajn i Surze Rubinsztajn kowe po zmarłych: ści miasta Radomia Nr hip. 626, l) Abramie i Surze małżonkach Zajd vel Seid, właścieielach nieruchomości kaliskiej, oznaczonej Nr hip. rep. nych części osady Prędocinek F, powiatu radomskiego, 28. Zygmuncie Gieryczu, właścicielu 15/35 niepodziel 32t; 29. Abramie Wolfie Frydman i Surze Frydman, właścicielach nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 348, 2) Pef>sie Messerowej, Abramie Messer, współwłaści~ delachnieruchomości, położonej w Błaszltach, powiecie kal1s1dm, oznaczonej Nr rep. hlp. 104; Szajnfe1d (w hipotece Szejnfeld) współwłaścielelach 30. Frymecie Szajnfeld i Jak6bie Lewku vel Lejbie 3) Zandberg Heni-Lai, współwłaścicielce nieruchomości, położonej w Blaszkach, powiecie kaliskim, oznaczonej l nieru.. chomości miasta Radomia Nr Nr hip. 76, 112 l 362, Nr rep. hip. 70. l i 31. Chanie Herszenhorn, Majlichu Herszenhorn i Rach~li Herszenhorn, właścicielach nieruchomości miasta Ra Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyz.nacza się na dzień następujący po upływie sześciu mie 32. J oj nie Fajntuch, właścicielu użytku Cegielnia w domia Nr hip. 334,. sięcy od daty pierwszego ogłoszenia w "Monitorze Polskim" Ttczynopolu, powiatu sandomierskiego i w kancelarii Wydziału Hipotecznego Sądu Okregowego W KaUszu, dokąd zainteresowani winni zgłosić ~ swe prawa 2KB-8223 S4J) OKRĘGOWY W SOSNOWCU Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Sosnowcu ogłasza, że toczy się postępowanie spadkowe po zmarłych: Berysiu vel Beryslu-sraelu Romanie, współwłaścicielu nieruchomości w Sosnowcu Nr hip Natanie, synu Lewka 1 R6zi vel RuchU-Lai z domu Na._ chemia małżonkach Abramczyk, właścicielach nieruchomoś ci w Sosnowcu Nr hlp Termin zamknięcia powy~szych postępowań spadkowych wyzn.aczony został na dzień roku, w kt6- ym to dniu osoby zainteresowane winny się stawić pod skutkami prekluzji w kancelarii Wydzlp.łu Hipotecznego Sądu Okręgowego w Sosnowcu.. 2K~220. S~D QKRĘGOWY W RADOMU Sąd Okręgowy w Radomiu, Wydział Hipoteczny niniej zym obwieszcza, że zostały otwarte postępowania spadko_ we po zmarłych: "1. Abramie Rotenbergu, współwłaścicielu nieruchomości miasta Radomia Nr Nr hip. 151 i 231, 2. Janklu Rotenb~rg1.l, współwłaścicielu nieruchomości mialta Radomia Nr hip. 151, 3. Rajzli _ Ruchli Sankiewicz, współwłaścicielce nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 151, 4. Chajl z Rotenberg6w Dancygier, współwłaścicielce nieruchomości miasta Radomia Nr Nr 151, 333 i 452, Ó. Surze - Bajij Rotenberg, współwłaścicielce nierucho. mości miasta Radomia Nr Nr hip. 151, 333, 452 i właści. cielce części nieruchomości miasta Radomia,Nr hip. 892 (Janówek), 6. Jaoklu Kau!man, właścicielu niepodzielnej połowy części nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 155, 7. Fajdze z Bojman6w Kaufman, właścicielce niepo. dzielnej połowy części nieruchomości miasta :Radomia Nr hlp. 155, 8. Majerze Wizenbergu i Gitli z Dinerów Wizenberg, współwłaścicielach nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 218,. 9. Jank:lu_ Josku Bankierze i Hindzie Bankier, właścicielach ezęści nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 49, 10. Surze Frydman i Małce Frydman, właścicielkach nieruchomości miasta Radomia Nr hlp. 192, 11. Janie ścleglińskim, właścicielu dwóch części dóbr ziemskich Stawowice, powiatu opoczyńskiego wraz z prawami do og6hlych grunt6w, 12. Zofii Schlosser, właścicielce 25% nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 57 i właścicielce pozostałej reszty części nieruchomości miasta Radomia Nr hlp. 322, 13. Szmulu _ Janklu Rozensztajnie; właścicielu części nieruchomości miasta Radomia Nr hip. 892 (Janówek), 33. Aleksandrze Smolińskim, właścicielu oeady młynarskiej Podgórki, powiatu koneckiego. Termin zamknięcia tyćh spadków Wyznaczony został na dzień pierwszy następujący po upływie sześciu miesięcy od daty pierwszego ogłoftenia w "Monitorze Polskim" w kance. laru Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego w Radomiu, dokąd zainteresowani winni zgłosit swe prawa pod skutkami,prekluzji. 2!-K.B-3OM.. 1 S4J) OKR!:GOWY W ZAMOśCU Wydział Hipoteczny Sądu Okręgowego w Zamościu obwieszcza po raz _szy, te zostały otwarte postępowania spadkowe po zmarłych: 1) Łukaszu Lnpinie, właścicielu działki Nr l ha 0340 mtr. kw. w księdze kolonii Goraj Nr 8, powiatu bilgorajl!!kiego; 2) Tomaszu Kotuch~skim, właścicielu działki Nr mtr. kw. 1 2(\72 mtr. kw. z dz. Nr 81 - w ksiedze dóbr Ordynacji Zamoyskiej. l. Termin zamkni.ęcia tych postępowań spadkowych wy znaczono na.dzień!20 czerwca 1947 roku. W oznaczonym t~inie osoby zalntesowane winny zgłosić swoje pr~wa do spadku w wyżej wymienionym Wydziale Hipotecznym pod skutkami prekluzji. KB-8336 S4D GRODZK W OSTROW MAZOWECKEJ Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego. w Ostrowi Mazo. wieckiej obwieszcza, że na dzień 11 czerwca 1947 roku wyznaczony został termin zamknięcia postępowania spadkowego po W}arłym Stefanie Gutowskim, współwłaścicielu nie_ ruchomości Guty-Bujno Nr hip W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgłosić swe prawa do &padku w Oddziale Hipotecznym pod skutkami prekluzji. 2KB-8245 S4D GRODZK W SŁUPCY Sąd Grodzki w Słupcy, Oddział Hipotecmy,. obwieszcza, że po zmarłych: a) w Warszawie dnia 7 kwietnia 1943 roku Szajnd1i z We1swe1nerów Jakubowskiej i b) w SiedL cach dnia 22 sierpnia 1942 roku Helenie vel Bindzie Fiszer z domu Wajswe!ner, właścicielkach nieruchomości, połota. nej w Słupcy, pow. konińskim, oprsanej w dziale pod nr S wykazu hipotecznego, oznaczonej nr rup. 211 dawniej a teraz nr 176 (M) (młyn parowy) i nadto po wymienionej Szajndli JakubOwskiej, właścicielce nieruchomości w Słup_ q, oznaczonej nr hip. 695 a teraz nr 376 (M), toczy się postępowarue spadkowe. Termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został na dzień 10 marca 1947 roku i V tenninie powyższym osoby interesowane winny zgłosić swoje prawa w Sądzie Grodzkim w Słupcy, Oddział Hipoteczny, pod skutkami preklu_ zji. KB-82G2 14. Elce Frydman, właścicielce nieruchomości miasta" Radomia Nr hip SĄ.D GRODZK W GOSTYNNE 15. Gołdzie z Cukrów Brojtman, współwłaścicielce pozostałej reszty osady młynarskiej W. dobra<:h :Przytyk, pow. radomsklegc\ Sąd Grodzki w Gostyninie, Oddział Hipoteczny, ob_o wieszcza po raz drugi, że po zmarłym Aidrzeju CzapskUn, współwłaścicielu nieruchomości, poło~onej W. mieście 00- styninie, oznaczonej Nr R. H. 199, toczy się po5tępowanie spadkowe. Termin zamknięcia tego spadku wyznaczony został na dzień 2 marca 1941> roku. W oznaczonym terminie osoby za~teresowane winny zgłosić się z dokumentami do kancelarii Oddziału Hipotecznego i ujawnić swe prawa, pod S4J) GRODZK Y LUBARTOWE Oddział Hipoteczny Sądu Grodzkiego w Lubartowie obwieszcza, że otwarte ~ostały postępowania spadkowe po zmarłych: l) Dawidzie Lernerze i Jochwecie Franenberg z Le! nerów, współwłaścicielach połowy nieruchomośr:i w Lubartowie Nr 30,. 2) Chai-Perli Hochbergier, właścicielce nieruchomości w Lubartowie Nr 157, 3) Chilu Zylbersztejnie, właścicielu połowy nierucho- mości w Łęcznej Nr 70, 4) Herszu, Josefie, Szyi, Lejobusiu, Rywce, Malce, Franie Zalcmanach i Frajnie Ankier, współwłaścicielach nieruchomości w Łęcznej Nr 84, 5) Noechu Szternie, współwłaścicielu nieruchomości w Lubartowie Nr 9, 6) Boruchu Meretyku, oraz Rubinie i Szajndli małż. Oleja.rz, wsp6łwłaścicielach nieruchomości w Lubartowie Nr 116-b, 7) Abusiu i Chanie małż. Puter, współwłaścicielach nieruchomości w Lubartowie Nr 173, 8) Menaszu i Pesie-Zeldzie mał~. Rozenbaum, współwłaścicielach nieruchomości w Lubartowie Nr 56, 9) Nechumie Nirenberg i Chanie Dyksztajn, współwłaścicielkach części nieruchomości w Lubartowie Nr 21 i 10) Srulu i Nechumie mah. Nirenberg, współwłaścic1e. laer części nieruchomości w Lubartowie Nr 38. Termin zamknięcia tych postępowań spadkowych wyznaezony został na dzień 12 czerwca 1~7 roku. W oznaczo nym terminie zainteresowani winni zgłosić swoje prawa W kancelarii Oddziału Hipotecznego w Lubartowie pod skutkami prekluzji. 2KB-8284 S4D GRODZK W HRUBU:SZOWE Sąd Grodzki w Hrubieszowie - Oddział Hipoteczny obwieszcza, te otwarte zostały postępowania spadkowe po zmarłych: 1) Piotrze i Jadwidze małżonkach Franke, współwłaścicielach nieruchomości w Hrulłieszowie przy ulicy Staszica, oznaczonej N. N. policyjnym 638 i 539 i hipotecznyro 200 ł 2) M06zku Fiksmanie, właścicielu jednej czwartej niepodzelnej części nieruchomości w Hrubieszowie, oznaczonej N. N. policyjnym 61 i hipotecznym 228. Termin zamknięcia powyższych postępowań spadkowych i regulacji spad.<6w wyznaczono na dzeń 27 czerwca 1~4.7 roku, w którym to terminie, zainteresowani winni zgłosir. swoje prawa w kancelaru hipotecznej w Hrubieszowie 2KB-8283 S4D G:RODZK W MECHOWE Oddział Hi.poteczny przy Sądzie Grod~im w Miechowie ogłasza, że toczą się postępowania spadkowe po zmar. łych: 1) Rozmaitym Szmulu, właścicielu nieruchomości w Książu Wielkim, oznoczonej hlp. Nr 273/%; 2) Wronie Janie, właścicielu działki z dóbr Proszowice, rep. Z. 347; 3) Marmurach Merku i Rywce, właścicielach połowy nieruchomości w Miechowie hip. Nr 143/103; 4) Tajchcholcu Szmulu-Eliaszu, właścicielu 220/0 nieruchomości "Młyn Niedźwiedź " rep. Z. 1331; 5) Jaczewskiej Helenie-Kornelii, właścicielce działki z dóbr Więcławice, rep. Z. ()2; 6) Raganie Wojciechu, właścicielu działki w dobrach Poduchownych Słaboszów; rep. Z. 735; 7) Wcsińskim Kazimierzu, właścicielu działek w )(010- nh PCidlesice A, rep. Z. 600; 8) Serwatkach: Josku-Dawidzie vel Josku-lzydorze i Mojżeszu vel Mojżeszu-Moszku, wsp6łwłaścicielach kolonii Rozocllocie rep. f:. 9U, 9) Asmanowej Marii, wierzycielce sumy zł. 1229,50 z procentami, zebezpieczonej na nieruchomości Chodów Pań&twowy, hip. Nr 9/4. Termin zllmlmięcia powyższych postępowań spadkowych wyznaczony został na dzień 5 czerwca 1947 roku, w którym osoby zainteresowane winny zgł osić swo ł e prawa 2KB-8281 PERWASTKOWA REGULACJA HPOTEK S4D OKRJ:,;GOWY W LUBLNE Sąd Okręgowy w Lublinie, Wydział Hipoteczny, ogłasza, że na dzień 215 lutego 1947 roku wyznaczony zost a ł termin pierwiastkowej regulacji hipoteki nieruchomo śc i w mieście Lublinie, składającej się z placu o obszarze 5284 metr6w kw., pochodzącego z osady włoś c iańskiej we wsi Rury Brygidkowskie, pow. lubelskiego, zapisanej w tabeli likwidacyjnej pod NNr 2 i 3, nabytej przez Sabinę z Kaha_ ne HOlcbergową i Rywkę z Siemiatyckich Kaganową od Czesława Dudkiewicza Stanisława Nowackiego na mocy aktu z dnia 22 sierpnia 1939 roku Nr 742. W terminie powyższym osoby zainteresowane winny stawić się z zameldowaiem swych praw do Kancelarii Wydziału Hipoteczne_ go powołanego Sądu KB-7647 >.

6 f 6 " Rr 132 SĄ.D GRODZK W CZ:t::STOCHOw<łE Sąd Grodzki, Oddział Hipoteczny, w Częstochowie.obwilSzcza, że na dzień 12 marca 1947 roku wywołane został7 do pierwiastkowej regulacji hipoteki nieruchomości: 1) w Częstochowie przy ul. Krótkiej Nr 36/38, o powierzchni 2057 mtr. kw. należąca do Kazimierza i BronL sławy małżonków Majewskich i Feliksa Sobańskiego; 2) we Mstowie przy Rynku Nr 9 z zabudowaniami należąca do Stanisława i Zofii małżonków Porembińskich; 3) w Kamienicy - Polskiej, Q powierzchni 9 ha 71 arów, należąca do spadkobierców Joska vel Józefa i Lewka vel Leona braci Meryn; 4) i 5) w Żarkach przy ulicach: Kościelnej Nr 1/3 wraz z domem i Bóźnicznej Nr 16, należące do spadkobierców Salomona Borensztejna; 6) w Żarkach przy ul. Górki Nr 11, Q powierzchiu około 168 mtr. kw. z zabudowaniami, należąca do spadkobierców Pesli z Szyjewiczów Frydrych; 7) w Janowie, gminy Potok. Złoty, o powierzchni.około 1 ha wraz z domem, młynem, tartakiem i zabudowaniami gospodarczymi, należąca do Stefana KObyłeckiego, Henryki Kobyłeckiej, Kazimiery Garbarek i Zygmunta Bojarskiego niepodzielnie. W tym terminie osoby zainteresowane winny zgłosić.woje prawa do tych nieruchomości w wymienionym Sądzie KB-8346 S~D GRODZK W 01WOOKU 5ęd Grodz!lci w OlJWooru, (}ddriał Hi.poiteczm.y, llbwi:e67. il7ja, :i!e na 4 maj~ca 1947 roku wyzmaezlolo termim T).erwi~.~tkowej. regujaooji h1lpoiteik nieruchomoici: 1. "Błota hip. N. 378", SltaJ\owią~e dz:iał kę Q potwi.elzclhnii 2414 mtr. lclv. ż osady tabelowiej N. 5 ws~ Błota, gm,i!ny FadenOlCa, na żądaj\ie 19amcego Misz.czyńs,kiiJego. 2. "EmiÓw łwp. N. 161", s-taj\owiącej dz,jałkę o powjert.<:ihni 1688 mtr. kw. 7. osady N. 6.5!i Emów. ~in,a W~na, nia "Żądan~ ~az:imile1"za Biema~i.e~ go, 3. "Em]:,anów, hi~. N. 184~, łalllcwiiąoeej d;zj~łkę o powie.rzchllli 1948 mtr. ilew. z 0Siady N. 11 Mi Emfi_ów, gm. Fa1lennea na żądallll,e BronJ:s ławy Jakóbc:z.y.k, -4..,labton,na. hip. N. 123", s~ działkę o ~rzdmi 2800 mtr_ llew. z omdy tabelowetj N. 11 wm JabłOllllll la, ~mimy WiąZOlWla, _ ijądallld.e Ja1llillly TomalS~lcielj, 5 "JaJOSłaW, hip. N. 124", s:talllolwiącej dz.iail:kę Q powd,el7.chmi 2022 mu. kw. z osady tabe,lowej N. 3-b wm JarosłalW, SimUmy FaJ),enmca, na żądal!llie Marili BudrowlilC.Z, 6. "JaTosłruw, hip. N. 125", słano WliąGej dimał.kę o polwliemdu1li 2826,6 mttr.,lew. 7. osady tabelow,ej N. 4 wm Jarosłruw, gm~ly Fa,lenmca, na żąda11ioe Lud"":- ~ PlUiCińslciej, 7. "KaTC2eM, rup: N. 138", stanow:ięce; dzliałkę w o5adzl ~e i gmi.n~ le Ktarcze\v, na żąda.n,; e Framcri~ki $w<ljk. 8. "Otwock hip. N. 140", o pcwien:chnł 933.n.tr. kw. w Otwocku przy uljicy Sołeckiej, na żądanie Roza!JUi PłochOW" skweo, 9. "Otwock, hiip. N. 141", o polwlierzch~i 2671 mtr. kw. w Ot1Wlocku przy UlJicy Jodłowej N. 20, na żądancre Walen~ AdaancztllW,]ciej, 10. "Ot.woc:k. hip. N. 158", () powiierncbmli 1120 mtr.law. w O!iwoc:ku przy u1llilcy Kąpielowej, na żądamille Sta;ruis~awa Brze7l ińsk,:teg-o, 11. "Otwock h~!j? N. 162", lo powruerz:chrui 281 row. kw. w O\lwodku przy ulicy Stasznu N. 58, na żądajlive Ma~:!\.n0. Gawima, 12. "H.yóce, h~p. N. 114" o plwi~hnj] 2160 mtr. km>. z osad NN. 1 i 7 wm RYClioe, Sllll!iny Falenlim. na żądan11e JaJ\a Niedztwtitedz;kiiego, H.,,Za~i.dZ, hip. NN. 70~-716", o ~ierz:~~, l h~ 9682 rntj. kw. z osady tabellqlwej N.16/17 WSl Zalgozdź, gm!ny F allenr.ca na żądamli,e Anny Kleill, 14...ZagóźM, hip. N. 723", o poiwier:zchl1li 1350 młx. kw. i 05ady tabe!owe; N. 8 wsi Za~óźdlZ, 81llliilllY F alenruca, na żądaruie Anton:ie.go ~om.orowsk~ego ~ 15. "Zamłądź, ncrp. N. 751", o powi>erzchnn 3606 rotr. kw. 7. ooady tabdqwej N. 6 w~i Zam,lądź, gmilny Falehioa. na ijądallliie ZoPA Grzyb. W oznaczony.m term111lru e osoby Wnlteresowa,ne wuilly ~ć swe prruwa w Hipotece w Oiwocku pod skutkami prekluzji KB--J673 SĄD GRODZK W OSTROWl MAZ. Sąd Grodzki w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział Hipo teczny, obwieszcza, iż na dzień 11 marca 1947 r., wyznaczo_ ny został termin pierwiastkowej regulacji hipoteki nieruchomości położonej w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Pułtuskiej Nr 21, składającej się z placu, stanowiącej włas. ność Gitli Szwarcburt. \ W terminie powyższym osoby zainteresowane winny zgłosić prslwa swoje w Oddziale Hipotec7l!lym pod skutkami prekluzjl FOB UZNANE ZA ZMARŁEGO ~~M ; _ / STWERDZENE F AKTU śmerc. SĄD GRODZK W WARSZAWE Sąd Grodizki w Warszaw,ie, Odc:W-ał. wzywa Jllilla OUlll0- Mar~, $. Mieczysl\lruwa li Mam z Wis:en~, urodzon~ 7 s,tyculia 1914 roku w Kr~k()lwlie, O&tatn.io za Mx.sZikałego w Waasza.wie, przebywającego w 1940 roku w Sta TOOOe\.sku, aby w te~.e 3-miestięcmym Slt.awił &lę do Sądu, gdyż po up!yw:.e tego tellltlónu Sąd u:z.na go za zmarłego oraz wzyvva wszyl>tkie oscby, które mogą udzidi~ ]18JlcicJhkolMek wtiadomości o 71agiOOmym., aby w powyższym tel1ljllinue doniosły o ntitch Sp,wi: (Zg. 1825/46). KB-7087 Sad Grodzki w WarsZ!lWPe, Odwiał 1, wzywa Wacława Lask~&kł~e~o s. Franciszka i Józefy, urodzonego w Warszawie w 1892 r., ostatnio zamieslkaego w W~lejce, woj. Wileń:;ki :,e, aby term.iml,vre 3mres,ięa:nym Slta:wił s ię do Sądu, i<w: P.Q UiP,ł~Wlle teg~ te~llliłnllll ~ Utl.Da ~o za ~~jłi~! Oraz w.z:ywa wsz.ystl\dje ot\!oby, kóre mogą uddelic jal~iohkołwbjek wiadmnlosci o za~~l\jilonym. aby w powyższym tenninie domo&ly o Mdh Sądowi (l«. 153/46.). Sąd Grodzki w Warszawie, Oi..ldział -szy, wzywa Henryka Leśkiewicza, syna Juliana i Franciszki z Bernaci_ ików, uro<.!zonego dnia..11 styczmia.1898 roku w Garbatce, pow. TaG.omskiego, ostajtnio eamieszkałego w Wesołej koło Warszawy,,przebywająeego w 1939 roku w Starobielsku, aby w terminie 3.miesięcznyni zgłosił się do Sądu, gdy! po upły wie tego terminu Sąd uzna go za zmarłego, oraz w~ywa wszystkie osoby, klt6re mogą udzieli~ jakichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w powyższym termime doniosły o tym Sądowi. Zg. 1500/46. KB Sąd Grodzki w Warszawie, Oc..ldział -szy, Wzywa. Marcina Marczewskiego, syna Stanisława. i Karoliny oz Cec. kowskieh, urodzonego dnia 11 Hstopada 1887 roku w Warszawie,ostaJtnio zamieszkałego w Warszawie, zabranego przez gestapo dnia 17 maja 1943 roku, a.by w terminie a_miesięcznym ~łosił się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu Są.d ua:na go za.zmarłego, oraz wzywa wszystkie osoby, lcl;óre mogą uuzielić jalcichkolwiek wiadomości o zaginionym, aby w l(lowy0szym terminie.doniosły o tym Sl!dowi. Zg. 2173/46. KB-6331 SĄD GRODZK W LUBLNE Na mocy art. 5 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 r. (Dz. U. 40 poz. 226) w sprawie postępowania o uznanie za zmar łego, Sąd Grodzki w Lublinie ogłasza, że na wniosek Micha liny Prokudy, zam. w. Lublinie, l..go Maja 42 m. 6, wszczęte zostało postępowanie o uznanie za zmarłą zaginion~ żony jego Pauliny z Solskich Prokudy, c. Karola i Katarzyny, ur r. która w dniu 23 lutego 1922 r. wyszła 21 domu w Kamionce Strumiłowej, i wszelki ślad po niej zaginął. W związku z powyższym wzywa się zaginioną Genowefę Wój towicz, aby w terminie 3.miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosiła sie do Sądu Grodzkiego w Lublinie, gdyż w przeciwnym razie może być uznana za zmarłą. Nadto wzywa się wszystkie osoby, kt6re mogą udzielić wiadomo_ ści o zaginionej, aby w terminie powyższym doniosły o tym Sądowi. Zg. 870/46. KB-4282 SĄD GRODZK W GDYN Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Janiny Dzierżanowskiej w Gdyni wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego męża jej Stanisława Dzierżanowskiego, urodzonego roku w Warszawie, syna Adama i Marianny LewandOwskiej, ostatnio zamieszkałe.go w Gdyni, który zmobilizowany przez R.K.U. Gdynia pod. koniec sierpnia 1939 roku zaginął. Wzywa się zaginionego,. by w tenninie trzech miesięcy od daty niniejsze.go ogłos~a zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby,kt6re. mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 1. Zg. 220/46. K> Sąd Grodzki w Gdyni. na wniosek Marii Wil~ło ze Strzella wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego syna jej Zygmunta Wikło, urodzonego roku w Rydze, syna Andrzeja i Marii Pluto, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, ul. Tatrzańska Nr 8, kt.óry powołany do 7 pułku ułanów w Mińsku Mazowieckim, zaginął we wrześniu 1939 roku. Wzywa się zaginionego, by w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi. 1. Zg. 138/46. KB-8066 Sąd Grodzki w Gdyni na wniosek Janiny Smorawskiej z Kazimierza - Biskupiego, w~zczął postępawanie o uznanie za zmarłego męża jej Nikodema Smorawskiego, urodzonego roku. w Kazimierzu.Biskupim, powiat Konin, syna Wincentego i Eleonory z Kusiołków, ostatnio zamieszkałego w Gdyni, Nowe Oksywie, Basmańska 31, który jako żołnierz W. p. brał udział w walkach na terenie Gdyni we wrześniu 1939 roku i odtąd zaginął. Wzywa się zaginionego, by w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w powyższym Sądzie, gdyż w razie niezgłoszenia się może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, by w powyższym terminie doniosły o nich Sądowi.. Zg. 129/46. KB-8065 SĄD GRODZK W TORUNU Na wniosek BronisłaWy Janiszewskiej Sąd Grodzki w Toruniu wszczął postępowanie o uznańie za zmarłego Leona Janiszewskiego, urodz r. w Siemoniu, pow. Toruń, syna Feliksa i Franciszki z Gęstwickich, ostatnio zamieszkałego w Toruniu, Małe Garbary 8 m. 6. Sąd wzywa zaginionego, aby stawił się w podpisanym Sądzie w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą o nim udzielić wiadomości, aby uczyniły to V podanym wyze] \ terminie, w przeciwnym bowiem razie Sąd może zaginio. nego Leona Janiszewskiego uznać za zmarłego. V. Zg. 172/46. lc> Na wniosek Gertrudy Bonk Sąd Grodzki w Toruniu wszczął postępowanie o uznanie za zmarłego Feliksa Bon-". ka, urodzonego roku w Kniei, pow. Tuchola, syna Władysława i Zuzanny z domu Jastak, ostatnio zamiesz ~~ V c;.rębocj.ru,e. pow, Toruń. :L., Sąd wzywa zaginionego, aby stawił się w podpisanym Sądzie w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą o nim udzielić wiadomości, aby uczyniły to w podanym wyzel terminie, w przeciwnym bowiem razie Sąd może zaginionego Feliksa Bonka uznać za zmarłego. 6. Zg. 125/46. KB-8061 SĄ.D GRODZK W POTRKOWE Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnil! z art. 5 i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje da wiadomości, że dnia roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie wpłynął wniosek Sury Rajzli Lina, o:amieszkałej w Ładzi, ul. Jaracza 16 o uznanie następują~ych osób za zmarłe: 1) Abram CchOk Kaczka, syna Chaima Mordki i Clhai Dyny z domu Hertman, urodz. dnia 5 kwietnia 1910 raku w Piotrkowie, tamże do dnia 21 października 1942 r. zamieszkały, a w dniu tym wywieziony przez Niemców; 2) Pesach Aron Kaczka, syn Abrama lcchoka i Sury Rajzll Liny, urodz. w Łodzi dnia roku, um. do października 1942 roku w Piotrkowie, wywlezlony stąd do TomaszowaMaz., a z miasta tego w dniu roku w kierunku Treblinki. Do tej pory nie ma o nichżadne:l wiadomości. Sąd Grodzki w Piotrkawie wzywa wymienionych wyżej: Abrama cchoka Kaczkę i Pescha Arona Kaczkę, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych, oraz wszystkie.osoby, które mogą, udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Nr Zg. 144/46). K> Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. 5 i 6 Dekretu z dnia roku (Dz. U. 40/45), podaje do wiadomości, że dnia 8 października 1946 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie wpłynął wniosek!ty Muszyńskiej z domu Hampel, zam. we Wrocławiu, plac Staszica Nr 28, m. 4 o uznanie za zmarłą jej siostry Sury Hampel, córki Moszka i Szajndli z Homów, urodz. 7 listopada 1905 roku w Piotrkowie, Sura Hampel do likwidacji ghetta przebywała w Piotrkowie i w dniu 14 października 1942 roku została wywieziona przez Niemców w kierunku Treblinki. Do chwili obecnej nie dała o sobie wiadomości. Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienioną wyżej. Surę Hampel, aby w terminie a-ch miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiła się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie może być uznaną za zmarłą, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o ~aginionej aby w tenninie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Nr Zg. 162/46). KB-8098 Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. 5 i (, Dekretu z dnia 2Q sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje: do wiadomości, że dnia 12 października 1946 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrlwwie wpłynął wniosek.heleny Bom~ zam. w Gorzkowicach, ul. Kościelna 20 o uznanie za zmarłego Szlamy Bomsa, urodz. 21 grudnia 1867 roku w Kłabucku, syna Leona i Gliki z Cymermanów małż. Boms. Szlama Boms do października 19,12 roku stale zamieszkiwał w Gorzkowicach, skąd został wywieziony przez Niemców w tymże czasie w kierunku Treblinki, dotychczas nie powrócił i nie ma o nim żadnych wiadomości. Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienionego Szlamę Bomsa, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosił się do Sądu wzywającego; gdyż w przeciwnym razie może być uznanym za zmarłego, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby Wt terminie powyższym doniosły o nim Sądowi. (Nr Zg. 159/46 d. KB-8090 " Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. 5 i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1915 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje do wiadomości, że dnia 30 września 1946 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie wpłynął wniasek Sury-Rajz1i Liny, zam. w Łodzi, przy ulicy Jaracza Nr 16, m. 20 o uznanie za zmarłego Chaima-Mordki Kaczka, urodzonego w Piotrkowie w dniu 13 listopada 1871 roku, syna Szaji i Chaji-Tauby z domu Psanter, zamie szkałego do 1942 roku w Piotrkowie i stąd w paźdz ierniku 1942 roku wywiezionego przez Niemców w kierunku Treblinki. Sąd Grodzki w Piatrkowie wzywa wymienionego: Chaima-Mol;dkę Kaczkę, aby w tetminie 3 miesięcy od uka2lbnia się ogłoszenia, zgłosił się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie może być uznanym za zmarłego, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w tenninie powyższym doniosły o nich Sądowi. (Nr Zg. 143/46 r.) KB-8091 Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. 5 i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. U. 40/4,5), podaje do wiadomości, że dnia 26 września 1945 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie wpłynął wniosek RuchU-Jenty Szajnfarber, zam. w Łodzi, ul. Piotrkowska 59 o uznanie za zmarłych: 1) Moszka Arona Szajnfarbcla, syna Rubina vel Rywena i Szajnd1i Łaji z Nowaków, urodz. dnia 1 maja 1884 roku w Gorz.1mwicach, wywiezionego w p aź dzierniku 1942 roku w kierunku Treblinki i 2) Złaty Bajli z Szajnfarberów Szternfeld, żony Mordki Szternfelda, córki Rywena vel Rubina i Szajndli Łaji z Nowaków małż. Szajnfarber, urodz. dnia 2 grudnia 1895 roku w Gorzkowicach, wywiezionej stamtąd w paźd zierniku 1!).12 rolm w kierunku Treblinki. Oboje dotychczas nie po...,rócili. Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienionych wyzej Moszka Arona Szajnfarbcl3 i Złatę-Bajlę Szternfeld, ilby w tenninie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia. a

7 _N_r_l_82 """-...;,~,MONTOR BOLSKJ - D:nia 26 li8to})8d r., qł08ui się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie mogą być umani za zmarłych, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły o nich Sądowi (Nr Zg. 138/46). KB-BOOO Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. ó i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje do wiadomośc, ±e dnia 5 czerwca 1946 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie wpłynął wniosek Moszka Bogdańskiego, Kalism, podanie o stwierdzenie zgonu ojca swego Majera zam. w Piotrkowie, przy ulicy Piastowskiej Nr 1 o uznanie Szlamy DObrzyńskiego, urodz. dnia 28 listopada 1900 roku za zmarłych: w Kaliszu syna Janaa8 1 RaCheli z domu l{lapper małt. 1) Dawida Bogdańskiego, urodzonego w Piotrkowie Dobrzyńskich, który ukrywał się podczas okupacji w Opa_ Trybunalskim dnia 8 kwietnia 1873 roku, syna Majera j towie i tam wykryty vrzez żandarmów niemieckich prawdopodobniezostał stracony w patdzierniku 1942 roku. Sury z Bergerów, 2) Etli Bogdańskiej, córki Mordki-Josifa Dessau i Fajgl Wzywa się zaginionego, aby w ciągu miesiąca od dnia z Bogdańskich, urodzonej 15 maja 1877 roku w Piotrkowie wydrukowania niniejszego ogłoszenia w "Monitorze PoL - Trybunalskim. Wymienieni byli mieszkańcami Piotr skim", zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdy:!: w przeciwnym kowa, skąd w październiku 1942 roku zostali wywiezieni razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie do Treblinki i dotychczas nie powrócili. osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienionych: Dawida Bogdańskiego i Etlę Bogdańską, aby w terminie 3-ch w powyższym terminie doniosły o nich sądowi. Zg. 840/46. KB-8096 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie mogił być uznani SĄD GRODZK W SOSNOWCU za zmarłych, oraz wszystkie osoby, które mogił udzielić Sąd Grodzki w Sosnowcu na wniosek zraela Fanera, wiadomości o zaginionych, aby w terminie powyższym doniosły zam. w Wałbrzychu,ul~ Stalina 87, p., wszczął postępo o nich Sądowi. (Nr Zg. 59/46). KB-8086 wanie o uznanie za zmarłych rodziców Judki Fajnera, syna. Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. 5 i 6 Drebetu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje do wiadomości, że w dniu 22 października 1946 r. Wpłynął wniosek Cecylii Jaszczułt, o uznanie za zmarłego Adama, Jaszczułta, urodzonego 19 lutego 1898 roku w pruewie, gminy Słomianka, powiat Pułtusk, syna Jana 1 Waler1i, ostatnio zamieszkałego w Piotrkowie - Trybunalskim, ul Sulejowska 21, wywiezionego do obozu koncentracyjnego w Gross - Rosen, skąd nadeszła od niego tylko jedna wiadomość 2 stycznia 1945 roku i od tego momentu ślad po nim zaginął. Sąd Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienionego Adama Jaszczułta, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia. zgłosił się do Sądu wzywjljącego, gdyż w przeciwnym razie może być uznanym za zmarłeg), oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nim Sądowi. (Zg. 163/46). KB-8086 Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust.. 40/45), podaje do wiadomości, że dnia 1 października 1~i6 roku do Sądu Grodzkiego w Piotrkowie - Trybunalskim wpłynął wniosek" Karola Herca, zamieszkałego w Lodzi, - przy ulicy GdańsJt!.ej 1"17, o stwierdzenie zgonu Artura Herca, syria Majeta i Michli z domu KuczyńSkiej, urodzonego w Piotrkowie dnia 22 marca 1895 roku. Artur Herc w roku 1942 zamieszkiwał w Piotrkowie - Trybunalskim, skąd przed. wysiedleniem Żydów uciekł do Warszawy,. gdzie przebywał w ghecle i tam miał zginąć. Sąd Grodzki w Piotrkowie wz~ wymienionego Artura Herca, aby w termine ~ miesięcy od ukazania sie ogło szenia zgłosił się do Sądu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie może być uznanym za zmarłego, oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły o nim Sądowi (Nr Zł. 1418/46). :KB--.<!OS7 Sąd Grodzki w Piotrkowie, zgodnie z art. ó i 6 Dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz. Ust. 40/45), podaje do wiadomości, :!:e do Sądu GrodZkiego w Piotrkow1.e wpływ ną.ł dnia l października 1946 r. wniosek Karola Herca, zam. w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 117. o uznanie za zmarłych jego dziadków: l) l4ajera Herca, syna Abe Jonasa i Łaji z domu Wajsberg małżonków Herc, urodzone"o w Potrkowie 13 marca 1865 roku, 2) Machli Herc Z domu Kuczyńskiej, córki Gerszona 1 Estery z Kępińsklch - małżonków Kuczyńskich, urodzonej w Kole, dnia 3 czerwca 1872 roku. Majer Herc i Machla Herc zamieszkiwali w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 14 października 1942 roku i tego dnia zostali wywiezieni przez Niemców w kierunku Treblinki i dotychczas nie powrócili.. S,d Grodzki w Piotrkowie wzywa wymienionych: Majera Herca i Machlę Herc, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania sio ogłoszenia zgłosili się do Slłdu wzywającego, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych, oraz wszystkie OSOby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionych, aby w terminie powy:ł3zym doniosły o nich Slłdowi. (Zg. 149/46). KB-B088 SĄD GRODZK W KALSZU Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art. 5 1 dekretu z dnia 29 sierpnia 1945 roku (Dz, U. R. P. Nr 40, poz. 226), podaje do publicznej wiadomości, te w dniu 14 listopada 1946 roku Maria Świtalska, zam. w Kaliszu, ul. P. O. W. Nr 12, wniosła do Slłdu Grodzkiego w Kaliszu podanie o uznanie m~ża swego Tadeusza świtalśkieg,o, urodz. dnia 1 listopada 1912 roku w Kaliszu, syna FranclJ!lzka 1 Katarzyny J ezierskich małż. Świtalskich - za zmarłego, który został dnia roku powołany do służby wojskowej w 7 baonie telegraficznym i prawdopodobnie został zabity podczas nalotu i od tego czasu nie daje o sobie żadnej wiadomości.!\: Wzywa się zagini~nego, aby, w ciągu trzech miesięcy od dnia wy~rukowania niniejszego ogłpszenia w Monitorze Polskim zgłosił się w tutejszym Sądzie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadom~cł o zaginionym, aby w powyt.szym terminie doniosły o nich Sądowi. (Zg. 372/46). l{~095 Sąd Grodzki w Kaliszu na mocy art dekretu z 29 sierpnia roku (Oz, U. R. P. Nr 40, poz. 226) podaje do publicznej wiadomości, te w dniu 212 patdzlernika 1946 roku che-syjel Dobrzyński vel Jan Zalewski, zam. w War_ szawie, ul. Pańska Nr 69, wniósł do Sądu Grodzkiego w Kalmy i Rojzy z Gancwajgów małż. Faj ner, urodz. w 1892 roku w Wiślicy i Frymety z Monczników Fajner, córki Ejbera i Cyrli z Frydmanów małż. Moncznik, urodz. w 1894 roku w Sosnowcu,, ostatnio. zam. w Sosnowcu,,którzy w dniu 14 maja 1942 roku wywiezieni zostali przez Niemców do obozu w Oświęcimiu i do dnia dzisiejszego nie powrócili i nie dają znać o sobie. Sąd wzywa zaginionych, by w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, zgłosili sie, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych. Zarazem w/:ywa sie wszystkie osoby, ldóre mogą udzielić wiadomości ozaginionych, aby w terminie powyższym doniosły o tych Sądowi. (Zg. 299/46). KB-8074 SĄD GRODZK W STRZELNE Helena Oźmińska z domu Łopacińska z Sied.limowa, powiat Mogilno, wystąpiła z wnioskiem, by jej męża Józe_ fa Ożmińskiego, urodzonego 14 sierpnia 1910 roku w Zakrzewku, powiat Nieszawski, syna Stanisława i Anny z domu Kordel, wyzn. rzymsko-katolickie, rolnika, ostatnio zamieszkałego w Siedlimowie, zaginionego wskutek działań wojennych jako tołnierz polski vi roku 1939, uznać za zmarłego. Zaginionego wzywa się, by w niżej oznaczonym Sądzie zgłosił się w terminie wyznaczonym na dzień 28 lutego 1947 rc\!:u godz. 10, w przeciwnym razie - uznany zostanie za zmarłego. Wszyscy, którzy by mieli ja.1t1ł wiadomość o tyciu lu.b śmierci zaginionego, winni o tym donieść Sądowi Grodzkiemu w Strzelnie w terminie powyższym. Zg. 59/46. KB-8081 SĄD GRODZK WRYPNE Sąd Grodzki w Rypinie ogłasza, że na skutek Wniosku Anny Pokrzywki, zam. w Rentwinach, gm. Radomln, wszczęto postępowanie o uzńanie za zmarłego Bolesława Pokrzywki, syna Józefa i Stanisławy w Tyców, urodzonego roku w śniatce, gmina Bodzentyn, pow. Kielce, ostatnio zamieszkały W Rentwinach, pow. rypińskiego, któ_ ry 23 sierpnia 1939 roku został powołany do 00 p. P. i w walce z Niemcami rzekomo zaginął. Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił si~ w Sądzie Grodzkim w Rypinie, gdy:!: w przecwnym razie m~e być uznany za zmarłego. Wzywa sę również wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym donieśli o tym Sądowi. (Zg. 62/46). KB--a070 SĄD GRODZK W KONNE Helena Wysota, zamieszkała w Solankach, gm. Gosławice, pow. konińskiego zgłosiła wniosek /0 uznanie za zmarłego m~ża jej Leonarda Wysoty, urodzonego topad? 1913 roku, syna Władysława i Zofii z Sobolewskich, ostatnio zamieszkałego w Solankach. Wymieniony w sierpniu 1939 roku został powt;lłany do słutby wojskowej do 68 P. p. we Wrześni i wskutek wybuchu wojny z Niemcami brał przeciwko nim udział i od tego czasu zaginął. Wzywa sie zaginionego, aby w terminie 3-miesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Koninie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogił udzielić wiadomości o zaginionym, aby w terminie powyż_ szym doniosły o tym wymienionemu Sądowi. (Zg. 43/46). KB-8093 S4) GRODZK W ZAKLdZYNE Na wniosek Adama Piecha, 7.amieszkałego w Złotej, wszczyna się postępowanie celem uznania za zmarłego Eugeniusza Musiała, urodzonego 27 stycznia 1 ~ 14 roku w Złotej, syna śp. Anny z Musałów i Antoniego Musf\ł6w, ostatnio zameszkałego w Złotej, który zaginął jako żołnierz polski podczas wojny polsko - niemieckiej od września 1939 roku nie ma o nim żadnej wiadomości. O ile zaginiony nie zgłosi się w terminie trzechmiesięcznym od daty niniejszego ogłoszenia, to może być uznany za zmarłego.. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o nich Slłdowi. (Zg. 5/46). KB-B069 SĄD GRODZK W MYSŁOWCACH Sąd Grodzki w MysłowicaCh zawiadamia, że w nastę. pującej sprawie zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zmarłego: Wnioskodawczyni Helena Koczuba, Giszowiec, koło Katowic. Zaginiony Koczuba Emanuel, lat 37 z Giszowca, :tołnlerz armii niemieckiej w r Wzywa się wyżej wymienionego zaginionego; aby zgłosił się w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w przeciwnym wypadku będzie uznany za zmarłego. Wzywa się Oloby posiadajlłce jakiekolwiek wiadomości d zaginionym, aby w powyższym terminie doniosły o tym Sądowi.. (. Zg. 163/46). AB~071 SĄ.D GRODZK W ŚWEBODZNE Tarasiuk Weronika ze Świebodzina wniosła o uznanie za zmarłe,io Tarasiuka Terentiusza, urodzonego, r. w OChnówce, powiat włodzimierski, syna Stefana i Marii z domu Baczewska, który w kampanii 1939 r. nie wrocił z patrolu pełniąc służbę w 4 kompanii 23 p. p. Wzywa się zaginionego, aby w ciągu trzech miesięcy zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Świebodzinie, gdyż w przeciwnym razie uznany zostanie za zmarłego. Wzywa sie wszystkie osoby, kt6re\ mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby najpóźniej w terminie powyższym doniosły tut. Sądowi. Zg. 50/46. KB-B072 SĄ.!) GRODZK W SOKóLCE Sąd Grodzki w Sokółce ogłasza, że na wniosek Witolda Sobolewskiego, zostało wszczęte postępowanie w celu stwierdzenia faktu śmierci Stefanii Sobolewskiej, córki Ksawerego 1 Petronei z Rogowskich, lat 57, mieszkanki kol. Wilkendorl, powiatu Sokólskiego, która przebywała w różnych miejscowościach i od 1930 roku nie daje o sobie żadnego znaku życia. Wzywa się zaginioną, aby najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia wydrukowania niniejszego ogło_ szenia, zgłosiła się do Sądu, gdyż po upływie tego terminu nastąpi uznanie jej za zmarłą. (Zg. 7/46). KB-8131, Sąd Grodz1~ł w Sokółce ogłasza, że na wniosek Emilii Smyk, zostało wszczęte postępowanie w celu stwierdzenia faktu śmierci Józefa Smyka, syna Wincentego i Pauliny z Jódczyków, urodz. w 1894 r. stałego mieszl{ańca wsi Mały. szówka, który w 1933 r. wyjechał na Wołyń i od tego czasu nie daje znaku życia. Wzywa się zaginionego, aby najpóźniej w ciągu trzech miesięcy, licząc od dnia wydrukowania niniejszego ogłoszenia, zgłosił się do Slłdu, gdyż po upływie tego terminu na_ steipi uznanie go za zmarłego. (Ns. 93/46). KB:"-8132 SĄ.D GRODZK W PUŁAWACH Czesława Kozakiewicz, zamieszlcała w Puławach, złożyła wniosek o stwierdzenie zgonu Slolamy, syna Jakuba 1 Chai z Elenblumów Rozenman, urodz. w Puławach w 1892 r, 1 Ruchli Rozenman z domu Załtman, urodzonej w Puła_ wach w roku 1897, stałych mieszkańców miasta Puław, którzy mieli rzekomo zginąć w dniu 2 pa:tdziernika 1942 r. w Opolu. Sąd Grodzki w Puławach wzywa wymienone osoby,,aby w terminie trzymiesięcznym, licząc od dnia ukazania się niniejszego, zgłosiły się, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznane za zmarłe, wzywa się nadto wszystkie osoby, posiadające wiadomości o zaglnionych, aby w powytszym terminie doniosły o nich Sądowi, do sprawy Zg. 16/46. KB-8097 SĄ.D GRODZK W WOLSZTYNE Michał Korzeniowski z Jabłonny, powiatu wolsztyn_ lilkieio, wniósł o uznanie za zmarłego, syna Józefa Korze_ niowskiego, ur. 29 grudnia 1924 r. ostatnio zamieszkałego w TrÓjCY, powiat Śniatyń. Korzeniowski Józef został W styczniu 1943 r. w Trójcy aresztowany i prawdopodobnie osadzony w Majdanku. Od tego czasu zaginął. Wzywa sio Józefa Korzeniowskie"o, aby do dnia 17 kwietna 19ł7 r. godz. 12, zgłosił się w Sądzie Grodzkim w Wolsztynie idy:!: w ~rzeciwn~~ razie może być uznany za zmarłe,o: Wzywa Sę wszys,kle osoby, które mogą udzielić wiadomo_ ści o zaginionym, aby w terminie powyższym doniosły O nich Sądowi, KB-7374 Marianna Włodarczak z Borui, powiat wolsztyńsk1, Wniosła o uznanie za zmarłego męża Józefa Włodarczaka, ostatnio zamieszkałego w Tuchorzy. Józef Włodarczak zo. stał na początku września 1939 r. w Tuchorzy aresztowany i osadzony w Rafii w Wolsztynie. Od tego czasu zaginlłł, Wzywa się zaginionego, aby najpóźniej do dnia 17 kwietnia 1947 r. godz. 12, zgłosił się w Sądzie Grodzkim w WoL sztynie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzieu4 wadomości o zaginionym, aby w terminie powyższym do_ niosły o nich Sądowi. KB-7373 S4D GRODZK W W Ą.BRZE~NE Stefania Majewska z Wąbrzeźna, ul. Ogrodowa 14, złożyła wniosek o uznanie za zmarłego jej męża Alfonsa Majewskiego, pomocnika stolarskiego, ostatnio zamieszko w WąbrzeŹnie, ul. Ogrodowa 14, urodz. w Makswołdzie, pow. :vąbrze~o, który w 1942 r. został powołany do wojska memiecklego, walcząc ostatnio na froncie wschodnim na Kub aniu. Od maja 1943 r. nie dał o sobie znaku życia. Wzywa się zaginionego, aby do dnia 5 lutego 1947 r. zgłosił się w Sądzie Grodzkim w WąbrzeŹnie, gdyż w prze_ ciwnym razie może być uznany za zmarłeg o. Wzywa się wszystkie OSOby, które mogą udz:clić wiadom,, "ci o zaglnio,;, nym, aby w powy:!:szym terminie doniosły o ni ~ h Sądowi. (Z8. 114/46). KB-6962

8 8,Jr!O~lTOR,POLSBl" - Dnia 2.6 lief)opada 1946 r..nr 132 Prz.. etargi Wojewódzki zastrzega lobie prawo wyboru oferty niezależni.e od ~aofer0yanej c~ny, jak również unieważnienie przetargu bez podania powodu. KB-7931 kapitału akcyjnego dzienny, nie później Zgromadzeniem. dodatkowych spraw na porządek jednak niż na 14 dni przed Walnym 2-KB ( 1811) PRZETARG Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Olsztynie. ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie remontów mttalacyjnych: 1) remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku dworca na st. Szczytno, 2) remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w budynku dworca na sto Szczytno, 3) remont instalacji centralnego ogrzewania w budyn_ ku Nr 4 przy dworcu w Szczytnie, Żajmowanym przez Straż Kolei Państwowych, 4) rem,ont instalacji wodociągowo _ kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w budynku ustępowym na st. Szczytno. Bliższe informacje otrzymać można w DO~P w Olsztynie Wydział Drogowy pokój Nr 241-a. Oferty w podwójnych zalakowanych kopertach bez znaku firmy z napisem "Oferta na remont instalacji" na_ leży składać do skrzynki ofert w Gmachu DOKiP w Olsztynie do dnia 2 grudnia 1946 roku do godz. 12.ej, o której to godzinie nastąpi otwarcie ofert. Do oferty obowią zany jest oferent dołączyć : a) pokwitowanie Kasy Dyrekcyjnej na wpłacenie wadiumprzetargowego w wysokości 2 6 / 0 od sumy ofertowej do każdej oferty osobno, względnie dowód zwolnienia od obowiązku złożenia wadium, b) odpis świadedwa przemysłowego upoważniającego do wykonania robót instalacyjnych. W wypadku nie złożenia powyższych nastąpi unieważnienie oferty. Dyrekcja zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta bez względu na sumę przetargu oraz prawo uzna_ nia, ~e przetarg nie dał wyniku, jak również prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości wykonania robót. KB-8261 PRZETARG Urząd Wojewódzki Łódzki - Wydział Odbudowy, ul. Ogrodowa 15, ogła sza przetarg nieograniczony na roboty związane z odbudową 2 budynków mieszkalnych 2-piętrowego i l-piętrowego w Rawie Mazowieckiej, położonych przy zbiegu Rynku i ul. Krakowskiej. Bliższych informacji oraz ślepe kosztorysy za zwrotem kosztów udziela Wydział Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego, pokój 150. Oferty należy składać do dnia 5 grudnia 1946 r. godz. 10 min 30 w Urzędzie Wojewódzkim Łódzkim, ul. Ogrodowa 15, pokój 139. Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli firm 5-go grudnia 1946 r. o godz.l1-ej. Do ofert należy dołączyć: 1) kwit na wpłacone wadium w wysokości lpro\:. ogólnej sumy ofertowej. wpłaconej. w kasie. Urzędu, Skarbowego w Łodzi, Al. Kościuszki 83,do depozy-tu Urżędu Wojewódzkiego Łódzkiego, 2) odpis rejestru handlowego, jak rgwnież zaświadczenie o dokonaniu wpłaty na PPOK. Urząd PRZETARG NEOGRANCOONY Nr m-4-1/l3/46 Dyrekcja Okręgowa Kolei PaMtwowych w Gdańsku Wydział Drogowy zaprasza 00 składania ofert na odbudowę budynku: części północno - wschodniej Dworca Głównego w Gdaiisku. Oferty należy składać w kopertach zalakowanych z odpowiednim napisem: "Na odbudowę budynku części półn:)c n"schodniej Dworca Głównego w Gdańsku" do skrzynki ofertowej, umieszczonej w hallu D.O.K.P w Gdańsku do dnia 4 grudnia br. do godz Termin rozpoczęcia przetargu dnia 4 grudnia 1946 r. X:. o godz. 10 w pokoju :- Wydział Drogowy. Wad!um w wysokości 2% ofellowanej ceny należy wpłacić do Kasy Dyre-kcyjnej ~ Gdańsku lub P.K.O. na konto Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku - N X Bliższe nformacje można otrzymać w godz. urzędowych w Wydziale Drogowym poltój 451, gdzie moba nabyć warunlt1 oraz kosztorys za opłatą złotych. Oferty firm, które nie złożą wadium w pełnej wysokości, nie będą rozpatry wane. Czeków, weksli, itp. nie uwzględnia się. Dyrekcja, ogłaszająca przetarg, zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta, względnie unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i jakiegokolwiek ods2kodowanlaz tego tytułu. KB-7874 Ogłoszenia Ogłoszenie prywatne Zarząd Spółki Akcyjnej Hodowli Nasion "Udycz" zawiadamia, iż w dniu 30 listopada rb. o godz. lo-ej rano w kańcelarii rejenta Romana, przy ul. Hipotecznej w Warszawie, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariUSZÓW Spółki naszej z następującym porządkiem dziennym: 1) Wybór Przewodniczącego, 2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 3) Sprawozdanie Zarządu,. 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz r-ku Strat i Zysków za rok 1945/46, 5) Powzięcie uchwały co do r-ku Strat i Zysków, 6) Pokwitowanie władz Spółki z wykonanych obowfązków, 7) Zatwierdzenie złożonego. przez Zarząd budżetu na rok 1946/47, 8) Sprawa ewentualnej zmiany stanu prawnego naszęj Spółki, 9) Wybory do władz Spółki: 10) Wolne wnioski.~ WskaZujemy na możliwość zgłoszenia przez akcjona. riuszów reprezentujących łącznie przynajmniej 1/20 część Ogłoszenie Jako likwidatorka firmy S. Kinowski i S-ka, Spółka z ogr. odp. w Poznaniu, zawiadamiam o otwarciu likwidacji. W myśl art. 268 kod. handl. wzywam wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w ciągu 3 miesię cy od daty ostatniego ogłoszenia. Sabina Kinowska, Pozna6, Dolna Wilda 20, m KB-7156 Ogłos~enie Decyzją Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia r. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Gastronomiczno _ Spożywczego z odp. udziałami w Łodzi przy ul. Zachodniej 6B przeszła w stan likwidacji. Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swych pretensji do dnia r. Tadeusz Jańczyk, likwidator 3 GA 978 (P). OgłoB~enie Zarząd W. T. "Motor" Sp. A,kc. niniejszym podaje do wiadomości akcjonariuszów, iż nadzwyczajne Walne Zebranile Spółki odbędzie się dnia 29 li:stopada 1946 roku o goc.z. 17-ej w siedzibie llaszej Spółki w Wal1szawie przy ulicy Racła:wi_ Ckiej 6 z następującym porządkiem obrad: 1) Upoważnienie dla Zarządu do (Zaciągania pożyczek hipotecznych i sprzedaży nieruchomośęi, 2) Wolne WnioskL KB Ogłol!llrenfe Zgroma1kenńe spólników spółki pod fj,nną.: "ZiemiQ/Pbdy", Spr(Zedaż rz:iemiopłodów, ich przetworów oraz nawo.zów s:zll;uc.znych, s,p. : ogr. oi.\p. w Krakowie, ul. Dieila 57, uchwałą objętą aiktem notalialnymlz , Nr rep. 1949/46, postl1l!lowiło rozwiązać SiPółkę i otwarło likwlirlację. Wzywa się wszystkich wierzycieli sp6~kj, aby zgłosił! swe wierzytell!lości w ciągu trzech miesięcy od daty osta.tlliego ogłoszenia na ręce likwidatorow. Likwidllltorowie: Henryk Grungras, Gustaw Kremle!, 3-KB Ogłoszenie Dyrekcj.a Lasów Państwowych w Krakowie zawliadamia o wykradzeniu piecrz.ęci okrągłej z orłem i na}?isellll: Tal ta:k Państwowy KraMw - Dąbie. W ZWią17.kU z tym Dyrekcja uniewami8 wszelkie będące w obiegu p.iisjll8, dowody, doku~ menjty itp. zaopmlzone wyżej OiPisl1l!lą pieozęcią. 2-KB (k): Ogłoszenie T.. Rolnicza spółka PrzemysłowJJ _ Handlowa, Spółka z 0g, Odp ~ dgłasza ot~arcie likwidacji. Likwidatorami są: Zyg:: munfrihg i Wiktor Stranc, Warszawa, Nowogrodzka 50. Wierzycieli wzywa się do zgłoszenia roszczeń wobec likwi_ datorów.. 3-KB-l711, Zagubione dokumenty Skradziono legitymację tramwajową na m-ce parzyste na nazw. Morozowska Wiktoria, zam. Łódź, Kilińskie~o 82. GA-1007 Zgubiono prawo jazdy szoferskie Nr 3784, wyd. przez OUS Łódź, na nazw. Dębowski Lucjan, zam, Łódź, ul. Wojska P01skiego 83. GĄ -loo!) ZgUbiono kartę rozpoznawczą, kartę rejestracyj!tą RKU Warszawa, na nazwisko Zawadzki Mieczysław. KB-7!}GJ Zagubiono dyplom lekarski, wyd,,:l! przez U W. w 1936 r. na nazwisko.r-lichajski S~a Dlsła"" l\1ieczysław. KB-7!!68 Z/OJu]{>nt legitymację Narodowel."o. Banku Polskiego (Oddział w Gryficach) na nazw. Dziedzic Feliks. GA-996 Zgubiono kartę rejestracyjną ld,nochodu osobowego Willys Nr rej. A-4097-t,.wyd. na nazw. Ratzkiewics Czesław dla Centralne~o Zarządu Przemysłu Włókienniczego w Łodzi, Skorupki 19. GA-!197 Zgubiono 1) kartę ewidencyjną samochodu ciężarowego marki Betward Nr Nr siln: 72223, wyd. przez O. U. S. Wrocław dla Pallstwowej Fabryki Zegarów w Świebodzicach (Dolny Śląsk) oraz 2) prawo jazdy Nr 8096, 3) legitymację służbową Państw. F-ki Zegarów, 4) zaświadczenie rejestracyjne RKU - Kraków na nazw. Deras Aleksander. GA-1000 Zgu:biono tablicę rejestracyjną Nr 3798 PRl 26113, wyd. przez OUS Łódź,!la nazwisko K~szka Adam.. zam. Konstantynów, l-go MaJa 51. GĄ-1005 Skradziono książkę wojskową RKU Łódź Zgubiono koncesję Nr 290jV na prowadzenie restauracji, wyd. przez Urząd Akcyz Miasto Nr , legitymację służbowązby Rzemieślniczej w Łodzi na nazwisko Diakow Włodzimierz, Łódź, ul.. Tymienieckiego nazw. Papiewski Jan, zam. w JeŻowie. i Monopoli w Brzezinach (Woj. Łódzkie), na 44 m. 9. GA-1006 GA-10l3 Skradziono w nocy z 10 na 11 listopada 1946 roku w biurze komisarza do Spraw Sprzętu Budowlanego przy Ministerstwie Odbudowy Unie~iniam skradzione dokumenty paszport do U.S.A. Nr Lucyna Jarzęl>owska, Pszczyna, G. śląsk, Dworcowa 12. KB-7362 ul. Górno ś ląska 45, 4 maszyny do pisania: ~. _ ) Continenta~ Nr długi. wał~k (521 Zagubiono legitymacje z 3-ma pochwałami cm), 2) Contmental Nr cchopsząca, Z:l Warszawę, Kołobrzeg i Berlin, wydane 3) Underwood Nr porta~le, 4) AEG przez Samodzielny Batalion Ogniomiota Nr normalna. Ostrzega Slę przed na- czy na nazwisko Pajdis Mikołaj. KB-7962 byciem. KB-7890 Skradziono kartę rozpoznawczą, prawo jazdy k., wydane przez Ruch Kołowy w Warszawie, legitymację członkowską. Związku Transportowców na nazwisko JabłOliski Stanisła.w. KB-7662 Zagubiono karty rozpoznawcze na nazwisko Kamiński Julian i Kamińska Stanisława. KB-7888 Stradziono akt ślubu, odcinki meldunkowe i dowód to żsamości, \\rydany przez sołtysa w Józefowie na nazwisko Bajerska Józefa. KB-7889 Zgubiono legitymację służbową Ministerstwa Aprowizacji i Handlu wydaną na naz. wisko Szczecińska Maria. KB-7961 Skradziono legitymację sko Piekałkiewicz fanla. lelena OUS na nazwi Sobierajska ste. KB-7964 Zgubiono zaświadczenie o udzieleniu pozwolenia na zarobkowy przewóz dorożką samochodową, wydany przez Wydział Ruchu Kołowego na nazwisko Chmielewski Józef. KB-7965 Zgubiono książkę demobilizacyjną R.K.U. Milsk Mazowiecki, wydaną na nazwisko Glski Jerzy. KB-7966 Zgubiono kartę rejestracyjną RKU Biała- < Skradziono kartę repatriacyjną z Wilna, Podlaska na nazwisko Głowacki Piotr, Łódź, legitymację służbową Ministerstwa Oświaty, Zawadzka 17/26. GA-1027 legitymację Zw. Zawodowego, wydaną na nazwisko Czemiatowicz Janina. KB-7967 Zgubiono legitymację Nr 1643, wystawioną przez jednostkę wojskową 1462 na nazw. Bass Róża, zam. Łódź, Piotrkowska 192. GA-1029 Skradziono legitymację oficerską seria nr 001 nr. 023 wydaną przez Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego na nazwisko kpt. Wójtowicz Stefan. KB-8013 Zgubiono książkę inwalidzką, wydaną przez Skradziono dowód osobisty (pale.) na na- Zaginęły paszporty zagraniczne Nr Nr Starostwo Powiatowe Lublin na nazwisko zwisko Kubiak Helena, zam. Zgierz, Kąt_ , 10034, , na nazwisko Szewczyk Stanisław. KB-7628 na 3. GA-1030 Kirszbraum Dawid i Leonia. KB--<l018. Zgubiono prawo jazdy samochodowe zielone, wyd. przez OUS-Łódź, na nazwisko Pacek Tadeusz, zam. Głowno, ul. Piłsudskie. go 34 c. GA-10l5 Skradziono: dwie legitymacje: służbową, nspektoratu Szkolnego w Łodzi, tramwajową roczną, oraz kartę odzieżową na nazwisko Siutowicz Leokadia, zam. Tuszyn, ulica Piotrkowska 11. GA-020 Zgubiono kartę rozpoznawczą, wydaną w gminie Ciosny, pow. Brzeziński, na nazwisko Pierzchałka Fra.nciszek, zam. w. Jankówek. GA-1021 Zgubiono prawo jazdy czerwone Nr 51, wyd. przez OUS Łódź. na nazw. Madziała Stanisław, zam. Łódź, Ohojny, ul. Zgoda 28. GA _.- _.... _._--_. Zgubiono kartę meldunkową, oraz dowód osobisty (palc.), wyd. w Zgierzu, na naz_ wisko Kindela Małgorzata, zam. w Zgierzu, Gołębia 26. GA Zgubiono legitymację służbową Nr 2212, wydaną przez Wojewódzką Komendę M. O. w Kielcach, na nazwisko Dudek Kazimierz, Komenda Mit, Obyw. Kozienice. KB-7g.ii9 Zgubiono legitymację słu żbową Nr 1813/2, wystawioną przez Dyrekcję Poczt i Telegrafów w Katowicach, na nazw. Wojciccllowska Hermina, Gliwice, ul. Dworcowa. KB-7997 Zgubiono dowody rejestracyjne na samochód ciężarowy marki M.A.N. nr. rejestracyjny C-06232, wystawione przez Okręgowy Urząd Samocliodowy w Warszawie, na Mi-.. nisterstwo Odbudowy - Społeczne Przed_ siębiorstwo Budowlane, Oddział Główny - Wydział Transportów, Al. Stalina 37. Ki PRENUMERATA,.Monitora Polski.ego" wyn()si m iesięcz:nie zł. 250,-. Numer pojedvńczv kosztuje zł 8.-. Numer podwójny zł 15,-. CENA OGLOSZEJQ: Oj(ło~zenia urzędowe, sąoowe. przetargi itp. zł 10.- za wyraź. - OgłosEenia ft zagubiotlycb dokumentacbzł 6.-!8 wyraz. - Ogłoszema za tekstem od osm! l instytucji. pry-wałllvcb zł 20 Ea wiersz m!jjjimel!i)wv szefokośe;, jednej szpalty (stro:ja 3 szpaltyl. - Za układ tabelarvczny do.jicza się 50". - Edykty. nadsyłane przez Staro.s.twa (Ref. spraw. inwalidzkich) zł 4,- za wyraz. _ Za termindwy druk ~osze06 wydawnictwo me od!powiada. Wydawca: Polska AgencJa Prasowa.PA~. Dr...,..., ta,- t-j L6d, 1t t..iritd 1.. Redaguje Komtłc!ł Redakcyj.,

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH. Wysokość opłaty w USD Czynności paszportowe TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.4.213 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1.1 Wydanie paszportu 1. Czynności paszportowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych

Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych Data wpływu Numer w rejestrze Bank Spółdzielczy w Olecku ul. Cicha 2, Oddział. Wniosek o udzielenie kredytu na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/ Wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwycza- "a- $" d- 5) waluty wymienialne - waluty obce ustalone przez Prezesa Narodowego Ban-.

na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwycza- a- $ d- 5) waluty wymienialne - waluty obce ustalone przez Prezesa Narodowego Ban-. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 2 grudnia 1994 r. Prawo dewizowe Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1994 r. Nr 136, poz. 703; z 1995 r. Nr 132, poz. 641; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 71,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2238 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej przez

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1... 2...

P O D A N I E. Jako poręczycieli wskazuję dwóch członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie: 1... 2... ... (imię i nazwisko)... (miejsce pracy, telefon)... Załącznik Nr 1 do Regulaminu Kasy Pożyczkowej i Samopomocy Lekarskiej WMIL w Olsztynie Kasa Pożyczkowa i Samopomocy Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe

REGULAMIN. I. Przepisy ogólne. II. Środki finansowe REGULAMIN Funduszu Wzajemnej Pomocy Krakowskiej Izby Adwokackiej uchwalony na sprawozdawczym Zgromadzeniu KIA w dniu 4 czerwca 2011roku ze zmianami uchwalonymi na Zgromadzeniu Izby w dniu 21 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego Kartę nadzoruje Wydział Spraw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 11 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres...

Beneficjent gwarancji / wierzyciel poręczenia: nazwa / nazwisko i imię... adres... Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania i potwierdzania gwarancji i poręczeń Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział w... Z LE CE NI E UDZIELENI A PROMESY */ GWARANCJI

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Załącznik nr 1 Bank Spółdzielczy w. Oddział w... BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2016 r. Poz. 377 UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na: Obsługa bankowa budżetu Gminy Zalewo RL.271.4.3.2014.AG RL.271.4.3.2014.AG Zalewo, dnia 26.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu

KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu Załącznik nr 1a BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI Data wpływu... Numer w rejestrze... KREDYT SEZONOWY Wniosek o udzielenie kredytu I. Informacje dotyczące Wnioskodawcy/

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

ZARZĄDZENIE NR 15/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych ZARZĄDZENIE NR 15/2015 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art.34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/

OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/ OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA /OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE/ I. DANE PERSONALNE 1. Imię: 2. Nazwisko: 3. Adres zamieszkania: 4. Poczta: 5. Telefon/Fax: 6. E-mail: 7. Numer dowodu osobistego: 8. PESEL:

Bardziej szczegółowo

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 Wzór Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Statut KKOP STATUT Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym

Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym Pana/Pani... ( imię i nazwisko, PESEL) zam.... sporządzone dnia... w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie...... A. 1. Ilość osób pozostających we wspólnym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23.04.2013 r. Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD 1 2 3 1. Czynności paszportowe 1.01 Wydanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 611/2015 WÓJTA GMINY RUDNA z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowych na sfinansowanie kosztów remontu części wspólnych nieruchomości wielolokalowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 września 2015 r. Poz. 1340 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r.

Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. Zarządzenie Nr 394/2007 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 października2007r. w sprawie: określenia procedury zawierania ugód ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem

Zakres rzeczowy/rodzaj wydatku koszt ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/15 Rady Nadzorczej Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. z dnia 30.11.2015r. Załącznik nr 3 do Regulaminu ubiegania się o pożyczkę w okresie monitorowania Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA Opracowany w oparciu o: Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2015 r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku

Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku Uchwała Nr XX/210/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2004 roku Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DTP S.A. na dzień 29 maja 2015r. Zarząd DTP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) przy ul. Wołoskiej 9, 02-583 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu

Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu Regulamin Udzielania Pożyczek w Pracowniczej Kasie Zapomogowo Pożyczkowej przy PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu I. Pożyczki udzielane przez PKZP 1. Zgodnie ze statutem PKZP, członkowie PKZP, o co najmniej trzymiesięcznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. UCHWAŁA NR LXXXIX/2643/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie STATUT Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dnia 31 maja 2011r poprawki z dnia 06 listopada 2014 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pracownicza Kasa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przywidz dnia 15 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Przywidz zaprasza do złożenia oferty cenowej na : kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Przywidz, od dnia 01stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH STANDARD W ZŁOTYCH Oleśnica, październik 2016 rok 1. 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej dla osób fizycznych STANDARD w złotych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-bookemployee,3416,pl.html SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Numer wniosku Data i pieczęć wpływu Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego CZĘŚĆ I wypełnia wnioskodawca 1. Informacja o uczniu/słuchaczu oraz szkole/kolegium*. Dane ucznia/słuchacza* Nazwisko: Imiona:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo