CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS.NetTur. Umowa licencyjna. Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur."

Transkrypt

1 Wstęp Niniejsza umowa licencyjna NetTur (dalej: licencja) określa zasady i warunki korzystania z oprogramowania NetTur. Artyku 1. Definicje Licencjonodawca Firma RST Szymon Podgórski, Świdnica, ul. Ks. Bolka Świdnickiego 22/11. Licencjonobiorca Podmiot, który we własnym imieniu zawarł umowę licencyjną na korzystanie z oprogramowania NetTur z Licencjonodawcą. CMS.NetTur Aplikacja internetowa, stworzona i dedykowana branży turystycznej, pozwalająca na zarządzanie serwisem WWW, rozpowszechniana przez Licencjonodawcę. Współpraca Dodatkowa funkcja CMS.NetTur w postaci dostępu do bazy danych, zawierającej oferty Touroperatorów, przy pomocy której wszyscy uprawnieni Użytkownicy mogą pobierać i udostępniać oferty spełniające warunki Regulaminu udostępniania ofert w module Współpraca programu CMS.NetTur Oprogramowanie NetTur CMS.NetTur oraz wszelkie inne usługi i moduły oferowane przez Licencjonodawcę za pomocą witryny internetowej: Login do serwera (TurId) Unikatowy numer identyfikacyjny przypisywany Użytkownikowi w chwili rejestracji konta, przypisany jego użytkownikowi. Hasło Unikatowy ciąg znaków przypisywany Użytkownikowi w chwili rejestracji, umożliwiający dostęp do konta za pomocą Programu CMS.NetTur Konto Konto na serwerze Licencjonodawcy, umożliwiające działanie programu CMS.NetTur. Użytkownik Przedsiębiorca, pracownik, współpracownik, którzy posiadają konto w CMS.NetTur. Regulamin Regulamin świadczenia usług elektronicznych przez Licencjonodawcę dostępny na witrynie internetowej: www. nettur.pl. Dokumentacja NetTur Ogół umów, regulaminów, oświadczeń, potwierdzeń, komunikatów, zawiadomień wygenerowanych, udostępnionych lub przekazanych potencjalnym i faktycznym Użytkownikom przez Licencjonodawcę, związanych z funkcjonowaniem, użytkowaniem, obsługą lub reklamą, ofertą nabycia, użytkowania i innych czynności względem oprogramowania NetTur, w tym wszelkie dokumenty zawarte na witrynie internetowej Licencjonodawcy: Prawa własności intelektualnej oprogramowania NetTur

2 Wszelkie prawa własności intelektualnej chronione zarówno prawem polskim, jak i umowami międzynarodowymi na wszelkich znanych obecnie oraz mogących powstać w przyszłości polach eksploatacji do oprogramowania NetTur, których Licencjonodawca jest jedynym i wyłącznym właścicielem. Artyku 2. Licencja 2.1 Warunki licencji NetTur Jednorazowa licencja obejmuje prawo do: a) pobierania, instalacji i korzystania z oprogramowania NetTur, bez prawa wyłączności, przeniesienia lub udzielenia dalszej licencji innym osobom, b) korzystania z funkcji Współpraca, bez prawa wyłączności, przeniesienia lub udzielenia dalszej licencji innym osobom. 2.2 Każdemu Użytkownikowi przysługuje jedno konto. 2.3 Powstrzymanie się od rozpowszechniania. 2.4 Użytkownik nie może odsprzedać, przekazać, podnająć, wydzierżawić, rozpowszechniać, eksportować, importować, występować jako pośrednik lub dostawca bądź też w inny sposób udostępnić osobom trzecim praw odnoszących się do oprogramowania NetTur. 2.5 Powstrzymanie się od modyfikacji. Użytkownik nie podejmie, nie spowoduje, nie wyrazi zgody ani nie upoważni do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodu źródłowego oprogramowania NetTur. Licencjodawca zastrzega, iż oprogramowanie NetTur nie jest oprogramowaniem typu copy left wolnodostępnym w zakresie wszelkich modyfikacji. 2.6 Nowe wersje i aktualizacja Licencjodawca zastrzega sobie prawo do rozbudowy według swojego wyłącznego uznania oprogramowania NetTur o dodatkowe elementy i funkcje oraz naprawiania, aktualizowania i modyfikowania go. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Licnecjodawca nie ma obowiązku dostarczania Użytkownikowi kolejnych wersji i aktualizacji. Użytkownik wyraża również zgodę na dostarczanie mu drogą elektroniczną aktualizacji i nowych wersji oprogramowania, a w sytuacji gdy aktualizacja ma charakter istotny dla sprawnego funkcjonowania oprogramowania NetTur, zezwala na automatyczną aktualizację na swoim komputerze. Artyku 3. Usługi odpłatne 3.1 Licencjonodawca udostępnia i rozpowszechnia CMS.NetTur jako oprogramowanie odpłatne. 3.2 Licencjonodawca zastrzega sobie prawo pobierania opłat za korzystanie z dodatkowych funkcji CMS.NetTur. Artyku 4. Dane Osobowe 4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że dane teleadresowe wprowadzone do opisu konta w zakładce Dane firmy programu CMS.NetTur, stanowią powszechnie dostępne informacje dla innych użytkowników modułu Współpraca w przypadku udostępniania w nim własnych dokumentów, i nie podlegają ochronie właściwej dla prywatnych danych osobowych.

3 4.2 W przypadku dokonania rejestracji z naruszeniem postanowień Regulaminu lub niniejszej Umowy Licencyjnego przez nieuprawnionego użytkownika, wprowadzone przez niego do systemu NetTur dane osobowe podlegają niezwłocznemu usunięciu przez Operatora. Artyku 5. Prawa własności intelektualnej do oprogramowania NetTur 5.1 Wyłączna własność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że prawa własności intelektualnej do oprogramowania NetTur są i pozostaną wyłączną własnością Licencjonodawcy i jego dostawców. Niniejsza Umowa nie przenosi praw własności intelektualnej do oprogramowania NetTur na Użytkownika. 5.2 Zakaz działania na szkodę. Użytkownik nie podejmie żadnego działania z zamiarem narażenia na szkodę, ograniczenia lub ingerowania w prawa własności intelektualnej Licencjodawcy pod rygorem wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym, blokady dostępu do oprogramowania NetTur oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej według przepisów obowiązującego prawa. 5.3 Zakaz usuwania informacji. Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zamazywać, nie uniemożliwiać odczytania ani nie zmieniać treści napisów informacyjnych na temat praw własności intelektualnej oraz praw Licencjodawcy z tego tytułu (noty copyright) pod rygorem wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym, blokady dostępu do oprogramowania NetTur oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej według przepisów obowiązującego prawa. Artyku 6. Zawarcie umowy 6.1 Do zawarcia umowy licencji pomiędzy Licencjodawcą, a Użytkownikiem dochodzi poprzez: a) podpisanie umowy, b) pobranie, zainstalowanie i użytkowanie CMS.NetTur, c) akceptację niniejszej licencji oraz Regulaminu za pośrednictwem portalu na stronie www Licencjodawcy. Artyku 7. Wyłączenie odpowiedzialności 7.1 Wyłączenie odpowiedzialności za łączność. Uzytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo najwyższych starań Licencjodawcy oraz dbałości o jakość świadczonych przez niego usług elektronicznych, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, opóźnienia lub inne utrudnienia w łączności pomiędzy Użytkownikami przy pomocy Komunikatora NetTur oraz innych wyspecjalizowanych programów systemu NetTur. 7.2 Poufność korespondencji. Licencjodawca oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjodawca nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści komunikatów przesyłanych za pomocą oprogramowania NetTur. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści przesyłane za pośrednictwem oprogramowania NetTur. Za treść wszelkich komunikatów odpowiedzialny jest nadawca danej wiadomości. Archiwalne treści wiadomości przechowywane są na zabezpieczonym serwerze i mogą być przekazane wyłącznie organom państwowym, w tym sądowi, prokuratorowi lub policji, na podstawie ich pisemnego żądania sporządzonego zgodnie z przepisami prawa. 7.3 Ograniczenie w użytkowaniu oprogramowania NetTur.

4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie Oprogramowania NetTur wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownikowi nie wolno: a) przechwytywać, monitorować, niszczyć ani modyfikować treści przesyłanych pomiędzy innymi Użytkownikami b) używać wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, destruktywnych programów internetowych oraz innych kodów i instrukcji wprowadzanych w celu spowodowania awarii, usunięcia, uszkodzenia lub dezasemblacji Oprogramowania NetTur lub systemu łączności c) przesyłać niezamówionych komunikatów handlowych niedozwolonych na mocy odnośnych przepisów (spam). 7.4 Zawieszenie lub wypowiedzenie licencji W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazów określonych powyżej lub Regulaminu, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika oraz technicznego dostępu do oprogramowania NetTur, wypowiedzenia lub zawieszenia Umowy licencyjnej ze skutkiem natychmiastowym oraz zastosowania najdalej idących środków odpowiedzialności Użytkownika za dokonane naruszenia w zakresie prawa cywilnego i karnego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty postępowania wynikłe z podjętych przez NetTur środków prawnych na skutek naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których wyżej mowa. 7.5 Wyłączenie gwarancji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo najwyższych starań Licencjodawcy oraz dbałości o jakość świadczonych przez niego usług elektronicznych, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za oprogramowanie NetTur, w szczególności odnośnie właściwego działania, dostosowania do przepisów, wartości handlowej, bądź użytkowej. Licencjodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie NetTur będzie zawsze dostępne i będzie działało w sposób nieprzerwany terminowy, bezpieczny. W razie niezadowolenia z objętego niniejszą licencją oprogramowania NetTur, Użytkownikowi przysługuje wyłącznie prawo do odinstalowania i zaprzestania używania oprogramowania NetTur, bez żadnych dalszych roszczeń odszkodowawczych. Artyku 8. Postanowienia końcowe 8.1 Wyłączenie praw Użytkownika z cesji. Użytkownikowi nie wolno cedować na inne osoby niniejszej Umowy ani żadnych wynikających z niej uprawnień. 8.2 Prawo Licencjodawcy do cesji. Licencjodawca może według własnego uznania cedować na podmioty zależne, dostawców niniejszą Umowę oraz wszelkie wynikające z niej prawa i obowiązki bez wcześniejszego powiadomienia. W razie cesji praw Użytkownik zachowuje wszelkie prawa i obowiązki określone w nn. Umowie oraz Regulaminie. 8.3 Stosowanie postanowień odrębnych. W zakresie nieuregulowanym niniejszymi warunkami licencji stosuje się postanowienia Regulaminu NetTur. 8.4 Właściwe przepisy. Niniejsza oraz wszelkie wynikające z niej oraz Regulaminu prawa podlegają prawu polskiemu. 8.5 Właściwość sądów. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub odnoszące się do niej będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

5 8.6 Zakończenie umowy. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach niżej określonych. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Licencjodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w niniejszej Umowie, w szczególności w razie naruszenia przez Użytkownika warunków i zasad wynikających z Umowy lub Regulaminu. 8.7 Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umowa w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się ją w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego. 8.8 Użytkownik oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja dotycząca Umowy lub usług NetTur wysłana przez Licencjodawcę na ostatni aktualny z adresów pocztowych, elektronicznych lub innych podanych przez Użytkownika przy rejestracji lub modyfikacji danych kotna głównego NetTur, będzie uznawana za skutecznie doręczoną i będzie wywoływała skutki prawne. 8.9 Wejście w życie Umowy i Regulaminu Z chwilą publikacji zmian treści Licencji NetTur lub Regulaminu NetTur na stronie www Licencjodawcy, wszelkie wcześniejsze warunki umów licencyjnych, regulaminy, ustalenia i uzgodnienia dotyczące korzystania z oprogramowania NetTur tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe. Dotychczasowi użytkownicy oprogramowania NetTur mają prawo odmówić zgody na zmianę treści warunków licencji lub regulaminu w terminie 30 dni od otrzymania automatycznego zawiadomienia na aktualny adres poczty elektronicznej zgłoszony przy rejestracji lub modyfikacji danych konta. Odmowa zgody na zmianę treści umowy licencyjnej lub regulaminu powinna być pod rygorem nieważności złożona w formie pisemnej lub wysłana faksem na adres licencjodawcy. Bezczynność użytkownika lub złożenie oświadczenia bez wymaganej formy uznawane są za zgodę na postanowienia umowy licencyjnej lub regulaminu w nowym brzmieniu Potwierdzenie zapoznania się z OWL NetTur Użytkownik wyraźnie stwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszych warunków licencji i zrozumiał treść praw i obowiązków z nich wynikających.

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ UTI.PL USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługodawcą jest firma wirtuale.pl S.A., ul. Tatrzańska 3c, 25-564 Kielce, NIP:959-14-36-448, REGON:291211910 prowadząca

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo