Prezentacja wyników III kwartał 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników III kwartał 2010"

Transkrypt

1 Prezentacja wyników III kwartał 2010

2 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński Członek Zarządu Infrastruktura, Energetyka i Sprawy Społeczne Franciszek Bernat

3 Profil Spółki Azoty Tarnów są jedynym krajowym i jednym z nielicznych w Europie zintegrowanych producentów kaprolaktamu oraz poliamidu 6 (PA 6 Tarnamid ) poprzez polimeryzację kaprolaktamu. Są również jedynym w kraju producentem tworzyw poliacetalowych (POM) o nazwie handlowej Tarnoform. Świadczą także usługi w zakresie badań i doradztwa technicznego, umożliwiając optymalny dobór i wykorzystanie własności tworzyw. Spółka jest również jednym z największych producentów nawozów mineralnych w Polsce, w tym wiodącym w zakresie nawozów z zawartością siarki. Akcjonariat Zakres działalności: wytwarzanie i sprzedaż chemikaliów oraz tworzyw sztucznych (PKD 2414Z). Pozostali akcjonariusze 30,4% Nafta Polska SA 49,1% Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 10,2% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 6,8% Ministerstwo Skarbu Paostwa 3,5%

4 Spółki Azotów Tarnów ATT Polymers GmbH Spółka produkcyjno-handlowa, znaczący zintegrowany producent Poliamidu 6 (Alphalon ), o zdolnościach produkcyjnych do 47 tys. ton PA6/rok AUTOMATYKA SP. Z O. O. Systemy kontrolno-pomiarowe zasoby związane z projektowaniem i budową systemów kontrolno-pomiarowych dla technologii będących własnością Firmy BIPROZAT SP. Z O.O. Projekty rozwojowe pełne kompetencje technologiczne związane z myślą techniczną będącą własnością Azotów Tarnów KOLTAR SP. Z O.O. Logistyka wewnętrzna logistyka kolejowa dostosowana do potrzeb Spółki i klientów

5 Spółki Azotów Tarnów cd. JRCH SP. Z O.O. Bezpieczeństwo ekologiczne partner w obszarze oczyszczania ścieków i składowania odpadów z elektrociepłowni ELZAT SP. Z O.O. Świadczenie usług utrzymania ruchu elektrycznego oraz remontów maszyn i instalacji elektrycznych PROReM SP. Z O. O. Wytwarzanie konstrukcji stalowych, remonty i konserwacja obiektów chemicznych, usługi w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych ZWRI SP. Z O. O. Usługi w zakresie robót budownictwa ogólnego, przemysłowego i mieszkaniowego, montaż instalacji, realizacja inwestycji jako generalny wykonawca

6 Wydarzenia w Grupie Kapitałowej Zrealizowane w 2010 Nabycie 100% udziałów ATT Polymers GmbH) I kwartał 2010 Objęcie dodatkowych 50% udziałów w PKCh (łącznie Azoty Tarnów posiadają 75% udziałów w podmiocie przewidzianym do prowadzenia procesów dalszych restrukturyzacji Grupy Kapitałowej) wrzesieo 2010 Podpisanie umowy o objęcie 30 mln nowych akcji ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie w dniu 20 października Oczekujemy na wpis podwyższonego kapitału ZAK S.A. do KRS Badanie ofert Negocjacje zakupu Gdaoskich Zakładów Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o. z siedzibą w Gdaosku, należących do Grupy Chemicznej Ciech S.A. Planowane wydzielenia wewnątrz Grupy Kapitałowej ZWRI, Prorem, JRCh

7 Od surowca do produktu Gaz systemowy Źródła lokalne Metanol Fenol Benzen Siarka Kwas siarkowy Gaz ziemny Cykloheksan Oleum Ammonia Amoniak Formalina Trioksan Cykloheksanon Siarczan Hydroksylaminy Nitroza Kwas azotowy POM Kaprolaktam Produkcja Kaprolaktamu Kamień dolomitowy Saletra amonowa PA 6 Siarczan amonu Saletrzak Polimery modyfikowane Polimery modyfikowane Saletro - siarczan amonu

8 Główne obszary produktowe Azotów Tarnów KAPROLAKTAM (półprodukt do produkcji poliamidu 6) TWORZYWA KONSTRUKCYJNE (poliamid 6, polioksymetylen, tworzywa modyfikowane) AZOTOWE NAWOZY MINERALNE (saletrosan, saletrzak, saletra amonowa, siarczan amonu)

9 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe Rachunek wyników mln PLN III Q2010 III Q2009 zmiana dynamika Przychody ze sprzedaży ogółem % Koszt własny sprzedaży ogółem % Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % EBIT % Przychody finansowe % Koszty finansowe % Zysk przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy % wzrost wolumenu sprzedaży powodujący wzrost przychodów i wzrost kosztu własnego sprzedaży ogółem w przychodach finansowych niższe odsetki uzyskane w jednostce dominującej dalsze wykorzystanie środków z emisji i tym samym mniejsza wartości lokat w porównaniu do ubiegłego roku w 2009r. rozliczenie odpisów związanych z wyceną opcji po stronie kosztów finansowych niższa nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi wykazany zysk netto w zdecydowanej części ma swoje źródło w wynikach jednostki dominującej Zysk netto % Układ kalkulacyjny

10 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe Azoty Tarnów Grupa - rachunek wyników 2010 mln PLN Wykonanie I-IX 2010* Wykonanie I-IX 2009 Odchylenie Przychody ze sprzedaży ogółem 1 159,9 876,3 283,6 Koszt własny sprzedaży 1 104,7 871,9 232,8 Pozostałe przychody operacyjne 14,6 8,0 6,6 Pozostałe koszty operacyjne 15,6 20,5-4,9 EBIT 54,2-8,1 62,3 Przychody finansowe 9,4 45,2-35,8 Koszty finansowe 10,4 39,0-28,6 Zysk przed opodatkowaniem 53,3-1,9 55,2 Podatek dochodowy 10,3 3,3 7,0 Zysk netto 43,0-5,2 48,2 wzrost wolumenu sprzedaży powoduje wzrost przychodów i wzrost kosztu własnego sprzedaży w przychodach finansowych niższe odsetki uzyskane z tytułu lokat oraz występująca w 2009 roku aktualizacja wyceny opcji po stronie kosztów finansowych korzystniejsze zmiany kursów walutowych wykazany zysk netto w większości ma swe źródło w wynikach jednostki dominującej EBITDA 117,5 51,3 66,2 Układ kalkulacyjny

11 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. Analiza kosztów mln PLN III Q2010 III Q2009 dynamika % Koszt sprzedanych produktów, materiałów, towarów % Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Koszt własny sprzedaży ogółem % wzrost kosztu sprzedanych produktów materiałów, towarów w dominującej większości wynika ze wzrostu skali sprzedaży koszt sprzedanych produktów materiałów i towarów ma podobny udział w koszcie własnym sprzedaży wyższe koszty sprzedaży to konsekwencja wyżej wspomnianego wzrostu skali obrotów, z zachowaniem udziału w koszcie wytworzenia stabilność kosztów ogólnego zarządu typowa dla kosztów o charakterystyce kosztów stałych

12 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. Azoty Tarnów Grupa analiza kosztów mln PLN Koszt sprzedanych produktów, materiałów, towarów Wykonanie I-IX 2010 Wykonanie I-IX 2009 Odchylenie 962,9 752,9 210,0 koszty sprzedaży 60,5 44,9 15,6 Koszty ogólnego zarządu 81,3 74,1 7,2 Koszt własny sprzedaży 1 104,7 871,9 232,8 koszt sprzedanych produktów materiałów i towarów mają podobny udział w koszcie własnym sprzedaży wzrost kosztu sprzedanych produktów materiałów, towarów wynika ze wzrostu skali sprzedaży, wyższych cen po stronie tworzyw i obrotu towarowego kaprolaktamem udział kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu podlega niewielkim wahaniom

13 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. tys. PLN Sprzedaż tys. PLN Wyniki finansowe III Q 2009 III Q III Q 2009 III Q Zysk netto EBITDA Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży III kwartał

14 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. tys. PLN Sprzedaż tys. PLN Wyniki finansowe I-IX 2009 I-IX I-IX 2009 I-IX Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk netto EBITDA I-IX 2010

15 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. mln PLN Wykonanie Struktura % Wykonanie Struktura % Zmiana Dynamika Aktywa trwałe, w tym: % % % Wartości niematerialne 22 1% 24 2% -2 92% Rzeczowe aktywa trwałe % % % Aktywa obrotowe, w tym: % % % Zapasy, w tym: % % % Jednostki ERU 15 1% 27 2% % Należności % % % Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 41 2% % % % 67 4% % Aktywa razem % % % wzrost rzeczowych aktywów trwałych wynika z ujęcia w sprawozdaniu majątku spółki ATT Polymers wzrost zapasów w połowie to skutek ich stanu końcowego dla ATT Polymers, a w pozostałej części to wzrost zapasów w spółce dominującej głównie materiałów i rozliczenia zaliczek wzrost poziomu należności wynika ze wzrostu wartości sprzedaży i nieznacznego wydłużenia fakturowych terminów płatności zmiana struktury ulokowania oraz wykorzystanie środków z emisji większe środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz mniejsze krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne na finansowanie celów emisyjnych koniec IX mln zł, koniec IX mln zł)

16 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. mln PLN Wykonanie Pasywa bilansu narastająco Struktura % Wykonanie Struktura % Zmiana Dynamika Kapitał własny, w tym: % % % Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, z tego: Zysk (strata) netto bieżącego okresu % % % 43 3% -6 0% 49 - Zobowiązania, w tym: % % % Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: Krótkoterminowe kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytyłu dostaw i usług oraz pozostałe % % % % % % 76 5% 90 6% % % % % Pasywa razem % % % zysk bieżącego okresu oraz korzystne zmiany na kapitale z wyceny transakcji zabezpieczających, determinują dodatnie zmiany poziomu kapitału własnego wzrost rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zobowiązania długoterminowe) spadek poziomu krótkoterminowych kredytów i pożyczek wynikającego ze spłaty rat kredytowych i mniejszego zapotrzebowania na zewnętrzny kapitał oprocentowany wzrost wartości zakupu oraz wydłużenia terminów płatności skutkujący wzrostem zobowiązań z tytułu dostaw i usług

17 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. Kwartalny rachunek przepływów pieniężnych mln PLN III Q2010 III Q2009 zmiana Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w tym: Wynik brutto Amortyzacja Zmiana należności Zmiana zapasów Zmiana zobowiązao Zmiana stanu rezerw i rozliczeo Inne korekty Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, w tym: Wydatki na nabycie WNiP i śr. trwałych Wpływy ze sprzedaży WNiP, śr. trwałych Wynik na aktywach finansowych Poztałe pozycje Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym: Zaciagnięcie/spłata kredytów Pozostałe pozycje Przepływy pieniężne, razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu większy zysk brutto i mniejsza skala negatywnych zmian na pozycjach kapitału obrotowego dodatnie przepływy z działalności operacyjnej wynik na aktywach finansowych: założenie lokaty środków z emisji na okres powyżej 3 m-cy oraz zakup udziałów i dokapitalizowanie ATT Polymers determinuje przepływy z działalności inwestycyjnej i wpływa na poziom środków pieniężnych na koniec okresu większa skala działalności finansowej wynikająca ze standardowych operacji nadwyżki spłaty kredytów nad ich zaciągnięciem środki pieniężne na BO 215 mpln (z tego lokaty środków z emisji 157 mpln) środki pieniężne na BZ 211 mpln (z tego lokaty środków z emisji 134 mpln) środki pieniężne obejmują lokaty środków na okres poniżej 3 m-cy

18 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe cd. Azoty Tarnów Grupa rachunek przepływów pieniężnych 2010 mln PLN I-IX 2010* I-IX 2009 Zmiana Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w tym: 109,2-48,8 158,0 Wynik brutto 53,3-1,9 55,2 Amortyzacja 63,3 59,4 3,9 Zmiana należności -28,1 23,0-51,1 Zmiana zapasów 0,3-30,3 30,6 Zmiana zobowiązań 18,1-77,6 95,7 Zmiana stanu rezerw, rozliczeń międzyokresowych 19,6-4,1 23,7 Pozostałe korekty 3,2-1,6 4,8 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej, w tym: -83,0 33,6-116,6 Wpływy ze sprzedaży WNiP, śr. trwałych 24,1 23,1 1,0 Wydatki na nabycie WNiP i środków trwałych -51,1-65,0 13,9 Wynik na aktywach finansowych -56,1 71,9-128,0 Wynik na pożyczkach udzielonych 0,0 0,0 0,0 Pozostałe pozycje -6,1-2,0-4,1 Przepływy pieniężne z działalności finansowej, w tym: -61,4 36,6-98,0 Dywidendy wypłacone -2,9-15,9 13,0 Wpływy z zaciągnięcia kredytów 44,6 88,1-43,5 Spłata kredytów -96,5-31,6-64,9 Pozostałe pozycje -6,6-4,0-2,6 Przepływy pieniężne, razem oraz wpływ zmian kursów walut Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu -35,1 21,4-56,5 246,5 45,3 201,2 211,3 66,7 144,6 zysk brutto, amortyzacja oraz mała skala negatywnych zmian na pozycjach kapitału obrotowego dodatnie przepływy z działalności operacyjnej wynik na aktywach finansowych: założenie lokaty środków z emisji 40 mpln na okres powyżej 3 m-cy oraz zakup udziałów i dokapitalizowanie ATT Polymers determinuje przepływy z działalności inwestycyjnej i wpływa na poziom środków pieniężnych na koniec okresu przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wynikają z standardowych operacji, czyli operacji na kredytach i dywidendach środki pieniężne na BO 246,5 mpln (z tego środków z emisji 210 mpln pozostaje na lokatach poniżej 3 m-cy) środki pieniężne na BZ 211,3 mpln (z tego lokaty środków z emisji 134,0 mpln pozostaje na lokatach poniżej 3 m-cy)

19 Grupa Azoty Tarnów dane finansowe Grupa Azoty Tarnów analiza sprzedaży produktów I-IX 2010 Najważniejsze wyroby tys. PLN I-IX 2010 I-IX 2009 * uwzględniona sprzedaż poliamidu przez ATT Polymers w 2010 roku Dynamika Tarnoform % Tarnamid % Kaprolaktam % Cykloheksanon Nawozy saletrzane % Siarczan amonu % Nitrozy % wyższa wartość sprzedaży tarnamidu: korzystne zmiany cenowe trend wzrostowy w ilości sprzedaży niższa wartość sprzedaży kaprolaktamu: niższa ilość sprzedaży w I-IX10, wzrost cen realizacji w porównaniu z rokiem biegłym narastająco wzrost sprzedaży nawozów saletrzanych, większa skala sprzedaży oraz niekorzystne odchyleniach cenowe niekorzystne zmiany cenowo ilościowe na sprzedaży siarczanu amonu ** kwota nie uwzględnia kaprolaktamu sprzedawanego do ATT Polymers jako towar i jako wyrób gotowy

20 Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów - główne produkty Kwartalna analiza porównawcza mln PLN IIIQ 2010 IIIQ 2009 dynamika Tarnoform ,0% Tarnamid ,0% Kaprolaktam ,1% Nawozy saletrzane ,1% Siarczan amonu ,3% wyższa wartość sprzedaży Tarnamidu: korzystne zmiany cenowe trend wzrostowy na ilości sprzedaży niższa wartość sprzedaży kaprolaktamu: niższa sprzedaż wzrost cen realizacji w porównaniu z rokiem ubiegłym, wyższa wartość sprzedaży nawozów saletrzanych: większa skala sprzedaży korzystne zmiany cenowe i ilościowe na sprzedaży siarczanu amonu Nitrozy ,3% 1 ) uwzględniona sprzedaż poliamidu przez ATT Polymers w 2010 roku. 2) kwota nie uwzględnia kaprolaktamu sprzedawanego do ATT Polymers jako towar i jako wyrób gotowy.

21 Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów wg grup produktowych Porównanie kwartalnej sprzedaży III KW 2010 III KW 2009 Siarczan amonu 10% Tworzywa sztuczne 43% Siarczan amonu 11% Tworzywa sztuczne 32% Nawozy saletrzane 20% Nawozy saletrzane 15% Pozostałe 12% Katalizatory 0,1% Chemikalia 9% Kaprolaktam 6% Pozostałe 13% Katalizatory 0,10% Chemikalia 7% Kaprolaktam 22%

22 Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów wg regionów przeznaczenia Porównanie kwartalnej sprzedaży III KW 2010 III KW 2009 Unia Europejska 55% Polska 36% Unia Europejska 40% Polska 40% Ameryka Północna 0,6% Afryka 0,4% Ameryka Południowa 3% Azja 4% Pozostała Europa 0,8% Afryka 1% Ameryka Południowa 3% Azja 15% Pozostała Europa 1% Unia Europejska, Polska, Azja wzrost udziału sprzedaży do Unii Europejskiej i równoczesny spadek udziału sprzedaży do Azji i Polski wynika ze zmiany struktury sprzedaży głównie poliamidu i kaprolaktamu.

23 Wartośd tys. PLN Ilośd t Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów tworzywa Porównanie sprzedaży Kaprolaktam Poliamid Tarnoform Spadek ilości sprzedaży kaprolaktamu w III Q 2010 w stosunku do III Q 2009 oraz jednoczesny wzrost sprzedaży poliamidu jest wynikiem przedłużenia łańcucha produkcyjnego po przejęciu ATT Polymers Istotny wzrost wartości sprzedaży poliamidu spowodowany jest znacznym wzrostem jego cen w stosunku do analogicznego okresu, w wyniku dużego zapotrzebowania rynku na tworzywa konstrukcyjne, a zatem i na poliamid. Kaprolaktam Poliamid Tarnoform III kwartał

24 Wartośd tys. PLN Ilośd t Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów nawozy azotowe Porównanie kwartalnej sprzedaży Saletrzak + saletra amonowa + saletrosan Saletrzak + saletra amonowa+ saletrosan Siarczan amonu Siarczan amonu Większa wartość sprzedaży siarczanu amonu w III Q 2010 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika z wzrostu wolumenu sprzedaży oraz wyższych cen. Wzrost ilości i wartości sprzedaży nawozów w 2010 w stosunku do 2009 wynika z wzrostu globalnego wolumenu nawozów saletrzanych po wprowadzeniu saletrosanu jako kolejnego produktu saletrzanego. III kwartał

25 Wartośd tys. PLN Ilośd t Sprzedaż Grupy Azoty Tarnów - chemikalia Porównanie kwartalnej sprzedaży Nitrozy Kwas azotowy stężony Cykloheksanol Nitrozy, kwas azotowy stężony, cykloheksanol ceny pozostały stabilne lub nieznacznie wzrosły w stosunku do analogicznego okresu 2009, wraz ze wzrostem wolumenu sprzedaży wzrasta wartość sprzedaży III kwartał Nitrozy Kwas azotowy stężony Cykloheksanol

26 Zakup Grupy Azoty Tarnów główne surowce Porównanie kwartalnego zakupu surowców III KW 2010 III KW 2009 Fenol 27% Fenol 22% Gaz ziemny 21% Miał węglowy 9% Gaz ziemny 24% Miał węglowy 14% Amoniak ciekły 12% Amoniak ciekły 9% Pozostałe 8% Kaprolaktam 8% Energia elektryczna 6,5% Benzen 9% Pozostałe 13% Energia elektryczna 6,1% Benzen 12% Zmiana programu produkcyjnego ATT - zwiększone zapotrzebowanie na fenol w 2010 ze względu na wzrost skali produkcji cykloheksanonu oraz wysokie ceny benzenu w III Q 2010 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wszystkie formuły cenowe na fenol bazują na cenach benzenu), przyczyniły się do znacznego wzrostu wartości zakupu fenolu i benzenu.

27 Inwestycje Modernizacja Wytwórni Kaprolaktamu wraz z budową nowej instalacji wytwarzania wodoru Przewidywane nakłady na realizację 140 mln PLN. Zadanie inwestycyjne dotyczące intensyfikacji wytwórni kaprolaktamu jest w fazie zaawansowanej realizacji. Na chwilę obecną zrealizowano zadanie w około 85 % w węzłach WKS, SHA, częściowo kaprolaktamu i siarczanu amonu, w tym zakresie zadanie zostanie przekazane do eksploatacji stałej w 2010 roku. Pozostałe 15 % zadania zostanie zrealizowane w czasie stójki remontowej 2011 roku i oddane do eksploatacji stałej. Na podstawie przeprowadzonej akcji ofertowej opracowano studium wykonalności dla nowej Wytwórni Wodoru o zdolności około 8000 m 3 /h. Realizacja inwestycji rozpoczęła się na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2010 roku. W lipcu ubiegłego roku zakończono modernizację instalacji selektywnego uwodornienia fenolu na katalizatorze Pd. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji stałej. Cele zadania zostały w pełni osiągnięte. Do dnia publikacji raportu za IIIH2010 wydatkowano na powyższe cele 36,9 mln PLN, z czego 35,1 mln PLN ze środków pozyskanych z emisji.

28 Inwestycje cd. Optymalizacja portfela produktowego i sposobu sprzedaży nawozów mineralnych Przewidywane nakłady na realizację 50 mln PLN. z powodzeniem przeprowadzono uruchomienie instalacji mechanicznej granulacji nawozów saletrzanych dla produktów; saletry i saletrzaku, oraz saletro siarczanu amonu jako naszego nowego produktu branży nawozowej. Zadanie inwestycyjne zakończone. Modernizacja młynowni dolomitu. Zmodernizowana młynownia dolomitu została uruchomiona na początku bieżącego roku. Cel został zrealizowany, zadanie zakończone i przekazane do eksploatacji zgodnie z planem. Modernizacja węzła pakowania i ekspedycji nawozów: Został wybudowany nowy budynek z przeznaczeniem do zabudowy urządzenia pakująco paletyzującego. Zostało również przygotowane miejsce do ewentualnej dalszej rozbudowy pakowni o urządzenie do pakowania oktabinów - są to opakowania jednostkowe od 500 kg 1500 kg w zależności od zapotrzebowania klienta. Cel udało się zrealizować, zadanie zostało zamknięte i przekazane do eksploatacji stałej. Od 1 lipca 2008 r. wydatkowano na powyższe cele 49,8 mln PLN, w tym 38 mln PLN pozyskanych z emisji.

29 Inwestycje cd. Rozbudowa Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych Przewidywane nakłady na realizację 31 mln PLN. w trakcie realizacji jest etap pierwszy zadania. Uruchomiono po zabudowie linię nr 4. Rozpoczęto realizacje etapu drugiego. realizacja inwestycji do dnia publikacji niniejszego raportu pociągnęła za sobą koszty w wysokości 18,7 mln PLN ze środków pozyskanych z giełdy. Wytwórnia poliamidów II 55 tys. ton/rok Przewidywane nakłady na realizację 175 mln PLN. Zadanie zrealizowane poprzez akwizycję Unylon Polymers GmbH (Niemcy) o zdolności produkcyjnej 47tys t/rok. Koszt realizacji zadania 4 mln EUR + 6 mln EUR pożyczka udzielona spółce Unylon na spłatę zadłużenia. Razem zaangażowanie 10 mln EUR (ok. 40 mln PLN). Zwiększenie zdolności produkcyjnych polioksymetylenu Przewidywane nakłady na realizację 300 mln PLN. nasilające się od drugiej połowy ubiegłego roku zjawiska kryzysowe w światowej gospodarce spowodowały pogorszenie i destabilizację na rynkach tworzyw sztucznych. Rozpoczęto wspólnie z partnerami zagranicznymi prace nad oceną efektywności projektów zwiększenia zdolności produkcyjnych POM w alternatywnych lokalizacjach (Bliski Wschód, Rosja). dalsze decyzje odnośnie rozwoju projektu zostaną podjęte na podstawie uzyskanych wyników studium oraz wyników oceny projektów w alternatywnych lokalizacjach.

30 Dobre wyniki w czasie dużej zmienności rynku Azoty Tarnów Grupa notowania na warszawskiej GPW od 30 czerwca 2008

31 ZMIANA CENY [%] NOTOWANIA AZOTÓW TARNÓW NOTOWANIA AZOTÓW TARNÓW NA TLE WYBRANYCH SPÓŁEK 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% SESJA ATT CIECH POLICE PULAWY SYNTHOS WIG LOTOS PKN ORLEN PGNIG

32 Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów Tel.: Faks:

Prezentacja wyników I półrocze 2010

Prezentacja wyników I półrocze 2010 Prezentacja wyników I półrocze 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010

Pre r z e en e t n a t c a ja a w yni n ków ó I kwartał 2010 Prezentacja wyników I kwartał 2010 Zarząd Azotów Tarnów Prezes i Dyrektor Generalny Jerzy Marciniak Wiceprezes Finanse i Handel Andrzej Skolmowski Wiceprezes Produkcja, Technika i Rozwój Witold Szczypiński

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie

Raport za III kwartał 2008r. - podsumowanie CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI Aktualna działalność Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. koncentruje się na następujących obszarach produktowych: KAPROLAKTAM (półprodukt do produkcji poliamidu 6)

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku

Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna. za okres od roku do roku 1 Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy Victoria Dom Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku 3 I. Wybrane śródroczne skonsolidowane dane finansowe Grupy zawierające

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny

Skonsolidowany raport kwartalny Skonsolidowany raport kwartalny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. Za IV kwartał 2011 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 PEŁNE DANE SKONSOLIDOWANE... 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

ĆWICZENIA 6/7. PRZEDMIOT: ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA ĆWICZENIA 6/7. [2] Rozdz.2. Wstępna ocena sprawozdania finansowego Wstępna analiza rachunku zysków i strat 1. Kategorie wyniku finansowego: a. Wynik ze sprzedaży b. Wynik z działalności operacyjnej c.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo