ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI"

Transkrypt

1 Kultura Bezpieczeństwa Nauka Praktyka Refleksje Nr 20, 2015 ( ) ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI THE IMPORTANCE OF THE ELECTRONIC LAND AND MORTGAGE REGISTER FOR SECURITY OF REAL ESTATE TRANSACTIONS DOROTA DŁUGOSZ Uniwersytet Jagielloński Abstract Purpose of the following article is to draw attention to importance of the electronic land and mortgage register for the security of real estate transactions. From 1 January 2015 all paper land and mortgage registers were replaced with the modern information system, which changed the way of carring on the land and mortgage registers. The article presents reasons that leads to the conclusion that the new system of the land and mortgage register result in the increase of security of real estate transactions. This conclusion precedes analysis of regulations concerning carring on the electronic land and mortgage register, construction of the electronic land and mortgage register and construction of the system of the New Land and Mortgage Register. Key words land and mortgage register, real estates, security of real estate transactions

2 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 207 Abstrakt Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie elektronicznej księgi wieczystej dla prawidłowego i bezpiecznego obrotu nieruchomościami. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie papierowe księgi wieczyste zostały zastąpione nowoczesnym informatycznym systemem, który zmienił sposób prowadzenia ksiąg wieczystych. W artykule wskazane są powody, dla których można uznać, że zmiana systemu prowadzenia ksiąg wieczystych skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. Wyciągnięcie powyższego wniosku poprzedza analiza przepisów regulujących prowadzenie elektronicznej księgi wieczystej, strukturę elektronicznej księgi wieczystej i budowę systemu Nowej Księgi Wieczystej. Słowa kluczowe księga wieczysta, nieruchomości, bezpieczeństwo obrotu Polskie regulacje systemu ksiąg wieczystych występujące przed wprowadzeniem elektronicznej księgi wieczystej nie odpowiadały wymaganiom współczesnego obrotu prawnego i wymagały gruntownych zmian. W tym stanie rzeczy konieczne było opracowanie nowego systemu ksiąg, który spełniałby oczekiwania rynku i wykorzystywał nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie informatyzacji i komputeryzacji. Reforma systemu ksiąg wieczystych rozpoczęła się w 1995 roku. Projekt informatyzacji pod nazwą Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych został opracowany przez polsko-norweski zespół składający się z sędziów, informatyków i ekonomistów. Pod koniec 1995 roku w Departamencie Organizacji i Informatyki Ministerstwa Sprawiedliwości powstał Zespół Roboczy do spraw Ksiąg Wieczystych, którego zadaniem była kontynuacja prac nad reformą. W 1997 r. dalsze prowadzenie projektu skomputeryzowania ksiąg przejęło ponownie Biuro Realizacji Projektu Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych. Rezultatem powyższych prac było utworzenie systemu Nowej Księgi Wieczystej (NKW) 1. Głównym założeniem reformy sytemu ksiąg wieczystych było zastąpienie dotychczasowych papierowych ksiąg wieczystych księgami elektronicz- 1 A. Stefańska, Elektroniczna księga wieczysta, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s. 9.

3 208 DOROTA DŁUGOSZ nymi, utworzenie elektronicznej bazy ksiąg wieczystych oraz umożliwienie weryfikacji wpisów w księgach z innymi rejestrami, w tym bazą PESEL, REGON oraz ewidencją gruntów i budynków 2. Równie ważne było zwiększenie bezpieczeństwa danych zgromadzonych w księgach wieczystych, usprawnienie postępowania wieczysto-księgowego, zapewnienie szybszego dostępu do treści księgi wieczystej oraz wprowadzenie możliwości zapoznania się ze stanem prawnym dowolnej nieruchomości bez konieczności udawania się do wydziału sądu, który prowadzi daną księgę wieczystą 3. Proces wdrażania w Polsce opracowanego systemu Nowej Księgi Wieczystej rozpoczął się w 2003 r. a zakończył w 2010 r. Z chwilą wprowadzenia systemu w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste są zakładane i prowadzone elektroniczne księgi wieczyste. Księgi wieczyste prowadzone w dawnej papierowej formie zostały przeniesione do nowej informatycznej struktury księgi w specjalnie utworzonych w tym celu ośrodkach migracyjnych. Migracja ksiąg wieczystych, czyli ogół czynności służących przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym stanowiła istotny etap ich informatyzacji 4. W 2014 r. wszystkie sądy zakończyły migrację swoich ksiąg do systemu informatycznego, tak więc w chwili obecnej wszystkie księgi wieczyste są już dostępne w postaci elektronicznej 5. Od 16 czerwca 2010 r. możliwy jest bezpłatny wgląd do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym za pośrednictwem Internetu za pomocą przeglądarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( W chwili obecnej trwają prace nad dalszą informatyzacją postępowania wieczystoksięgowego. Kolejny etap komputeryzacji dotyczy wprowadzenia elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego z dniem 18 listopada 2015 r. na mocy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy KPC oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218). 2 A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego, Lexis Nexis, Warszawa 2011, s G. Borys, Funkcjonowanie elektronicznej księgi wieczystej zarys problematyki, [w:] G. Tylec, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin 2009, s A. Gryszczyńska, Nowa księga wieczysta, op. cit., s Dane udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, dostęp 28 października 2015r. (

4 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 209 Księga wieczysta ma znaczenie dla obrotu prawnego nieruchomościami ze względu na to, że jej zasadniczą funkcją jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom zapoznanie się ze spisem praw rzeczowych na nieruchomości ujawniających jej stan prawny (art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz.U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.- dalej: u.k.w.h. ), a także z uwagi na działanie zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 u.k.w.h.). Celem instytucji rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych jest ochrona zaufania uczestników obrotu do rejestru publicznego. Chroni się uzasadnione zaufanie do informacji ujawnionych w księdze wieczystej, które przejawia osoba dokonująca czynności prawnej odnośnie do prawa wpisanego w tej księdze. Instytucja ta - jak sama nazwa wskazuje - wzmacnia wiarygodność ksiąg wieczystych, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami 6. Istotą rękojmi jest wyłączenie zasady, że nikt nie może przenieść więcej praw niż posiada (nemo plus iuris in alium transferre potest, quam ipse habet), i uznanie za skuteczne nabycia prawa nieistniejącego albo istniejącego, ale nieprzysługującego rozporządzającemu. Przepisy o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych przyjmują w imię bezpieczeństwa obrotu bezwzględną przewagę stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej nad rzeczywistym stanem prawnym, i to nie tylko w zakresie samego faktu przysługiwania określonego prawa zbywcy, ale także samego zakresu tego prawa. W związku z tym osoba nieuprawniona, lecz wpisana w księdze jako uprawniona, może skutecznie przenieść na działającego w dobrej wierze nabywcę prawo, które jej nie przysługuje, albo przenieść wpisane na jej rzecz prawo w zakresie szerszym od rzeczywistego. 7 Zaawansowanie procesu informatyzacji ksiąg wieczystych oraz działanie instytucji rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych skłaniają do refleksji nad tym, czy wprowadzenie elektronicznej księgi wieczystej, czyli informatycznego systemu, w którym cały zasób ksiąg wieczystych jest zgromadzony na elektronicznych nośnikach i obsługiwany za pomocą systemu komputerowego 8 przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. W celu dokonania takiej oceny analizie należy poddać przepisy prawne regulujące prowadzenie elektronicznej księgi 6 T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2014, s S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2010, s G. Borys, Funkcjonowanie, op. cit., s.27.

5 210 DOROTA DŁUGOSZ wieczystej, strukturę elektronicznej księgi wieczystej i budowę systemu Nowej Księgi Wieczystej. Podstawę prawną prowadzenia elektronicznej księgi wieczystej stanowi art. 251 u.k.w.h. Zgodnie z jego treścią księgi wieczyste są zakładane i prowadzone w systemie informatycznym. Przepis ten przyznaje Ministrowi Sprawiedliwości kompetencję do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, uwzględniając strukturę księgi wieczystej określoną w art. 25 u.k.w.h. Obecnie w tym zakresie obowiązuje rozporządzenie wykonawcze z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm. dalej: rozp. inf. k.w. ). Rozporządzenie określa szczegółowy sposób zakładania oraz prowadzenia elektronicznej księgi wieczystej. Strukturę księgi wieczystej - zarówno papierowej, jak i elektronicznej określa art. 25 u.k.w.h., zgodnie z którym księga zbudowana jest z czterech działów. Dział pierwszy przeznaczony jest na wpisy dotyczące oznaczenia nieruchomości oraz wpisy praw związanych z własnością nieruchomości, dział drugi - na ujawnienie właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości bądź uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, trzeci - na wpisy ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek, dział czwarty zaś na wpisy dotyczące hipotek. Szczegółową budowę poszczególnych działów elektronicznej księgi wieczystej określa rozp. inf. k.w. Elektroniczna księga wieczysta przez pozostawienie jej podziału na cztery działy nawiązuje swą strukturą do struktury księgi prowadzonej w postaci papierowej, zrywa natomiast z tradycyjnym podziałem działów na łamy, zastępując je rubrykami, które zbudowane są z przeznaczonych do wpisu pól. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola ( 5 ust. 1 rozp. inf. k.w.). Księgi prowadzone w systemie informatycznym oznaczane są niepowtarzalnym numerem na który składają się czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, w którym księga została założona 9, 9 Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.).

6 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 211 numer według repertorium ksiąg wieczystych lub numer dotychczasowej księgi oraz cyfra kontrolna. Poszczególne elementy numeru oddziela się znakiem / ( 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm. dalej: rozp. sp. przen. k.w. i 10 pkt 1 rozp. inf. k.w.). Ogólnokrajowym zbiorem ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym (ksiąg papierowych, których treść została przeniesiona do systemu elektronicznego oraz ksiąg zakładanych elektronicznie) jest Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych. Bazę tę tworzy i utrzymuje Minister Sprawiedliwości (art. 363 ust. 1 u.k.w.h.). Do Ministra Sprawiedliwości należy również zapewnienie bezpieczeństwa centralnej bazy, w szczególności ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych (art. 363 ust. 1 u.k.w.h.). Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z 24 ust. 3 pkt 2 lit. b zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. MS z 2012 r. poz. 25 ze zm.) utrzymanie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych w zakresie eksploatacji systemów informatycznych resortu sprawiedliwości należy do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych ( 24 ust. 4 tego zarządzenia). Ogólnie rzecz ujmując, system Nowej Księgi Wieczystej cechuje to, że księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym są zapisywane w utrzymywanej przez Ministra Sprawiedliwości Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, która stanowi ich ogólnokrajowy zbiór 10. Sądy rejonowe (ściślej: sędziowie i referendarze sądowi) dokonują czynności w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (art. 363 ust. 3 u.k.w.h.). Wprowadzają i usuwają informacje w ramach tej bazy. 11 Wpis uważa się za dokonany dopiero z chwilą jego zapisania w bazie danych (art k.p.c.). System Nowa Księga Wieczysta składa się z kilku podsystemów, np. Systemu Obsługi Wydziału Ksiąg Wieczystych (SOWKW), Systemu Ośrodka Migracyjnego (SOM), Systemu Wpisów do Ksiąg Wieczystych (SWKW), Biurowości Ksiąg Wieczystych (LMOS) oraz Systemu Centralnej Infor- 10 G. Borys, Funkcjonowanie, op. cit., s T. Czech, Księgi wieczyste, op. cit., s. 598.

7 212 DOROTA DŁUGOSZ macji Ksiąg Wieczystych (SCI). Najważniejszym z nich jest SOWKW, na którym pracują sędziowie, referendarze sądowi i protokolanci. SOWKW służy m.in. do rejestracji wniosków, inicjowaniu żądań, wpisywaniu wzmianek, prowadzeniu urządzeń ewidencyjnych np. dziennika ksiąg wieczystych (Dz.Kw.), dziennika odpisów (Dz.Odp.), wyszukiwaniu ksiąg wieczystych, wniosków i aktów notarialnych. Z kolei zakładaniu i prowadzeniu ksiąg elektronicznych służy program Systemem Wpisów do Ksiąg Wieczystych (SWKW), na którym pracują orzecznicy. W tym podsystemie dokonuje się większości czynności merytorycznych dotyczących ksiąg wieczystych, m.in. zakłada się i zamyka księgi wieczyste oraz dokonuje się wpisów w księgach wieczystych. Poczynione ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że powstanie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, czyli ogólnokrajowego zasobu ksiąg wieczystych zorganizowanego w postaci bazy danych niewątpliwie podniosło poziom bezpieczeństwa danych zawartych w księgach wieczystych. Przeniesienie ksiąg wieczystych do postaci elektronicznej wyeliminowało zagrożenia związane z zalaniem papierowych ksiąg wieczystych na skutek powodzi (taka sytuacja miała miejsce podczas powodzi w 1997 r. m. in. we Wrocławiu). Wystąpienie powodzi nie doprowadziłoby do zniszczenia danych, bowiem istnieją odpowiednie zabezpieczenia w postaci zapasowych ośrodków przetwarzania danych oraz kopii bezpieczeństwa, które są na bieżąco sporządzane z baz danych 12. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej księgi wieczystej odpadło ryzyko zagubienia księgi wieczystej, co zdarzało się przy prowadzeniu tradycyjnych ksiąg wieczystych. Kolejno należy wskazać, że na zwiększenie bezpieczeństwa danych zawartych w księgach wieczystych wpłynął również nowy sposób czytania elektronicznej księgi wieczystej. Obecnie przeglądanie ksiąg przez interesantów odbywa się przez wywołanie ich treści na ekran monitora, co uniemożliwia zniszczenie księgi wieczystej, jak również usunięcie zawartych w niej wpisów bądź dopisanie wpisów nieistniejących 13. Niewątpliwie już sam ten fakt jest niezwykle istotny z punktu widzenie bezpieczeństwa obrotu, bowiem ogranicza możliwość fałszowania księgi i dokonania transakcji na podstawie sfałszowanego wpisu. Omawiając kwestię bezpieczeństwa danych należy również wspomnieć, że elektroniczna księga wieczysta ma także pewne wady. Po pierwsze, w doktrynie podnosi się, że centralizacja sama w sobie 12 A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta, op. cit, s A. Stefańska, Elektroniczna, op. cit., s. 116.

8 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 213 nie podnosi bezpieczeństwa zasobów. Jako argument wskazuje się, że zatrzymanie systemów informatycznych w Warszawie z powodu zagrożenia (np. pożarem) utrudni dostęp do zinformatyzowanych rejestrów w całym kraju. Po drugie, wprowadzenie elektronicznej księgi wieczystej niesie za sobą nowe zagrożenia w postaci włamań do systemu i prób fałszowania ksiąg. Jak podaje sędzia Edyta Bryzgalska główny specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości do tej pory nie odnotowano żadnych ataków hakerskich na Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych 14. Ponadto, wskazuje, że nie stwierdzono żadnych poważniejszych awarii technicznych systemu. Przerwy w działaniu systemu, które miały miejsce związane były z awariami sieciowymi i trwały najdłużej trzy godziny 15. Nie ulega wątpliwości, że wraz z wprowadzeniem systemu Nowej Księgi Wieczystej zwiększyło się bezpieczeństwo obrotu prawnego nieruchomościami. Jako argument w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż obecnie nie ma możliwości, aby w księdze wieczystej występowały niepodpisane bądź nieujawnione wpisy, mimo odnotowania w Dzienniku Ksiąg Wieczystych sprawy jako rozpoznanej lub odnotowania numeru księgi wieczystej w repetytorium mimo jej nie założenia. Niestety takie sytuacje zdarzały się przy prowadzeniu papierowych ksiąg wieczystych. W nowym systemie wpis w księdze powstaje z chwilą złożenia przez sędziego lub referendarza sądowego elektronicznego podpisu na projekcie wpisu stworzonym w SWKW. W momencie podpisania orzeczenia (wpisu) zostaje on zapisany w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Wnioskodawca może zatem sprawdzić czy jego wniosek został rozpoznany przeglądając księgę wieczystą i sprawdzając czy żądane przez niego zmiany zostały ujawnione 16. Podstawą bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Jak już wspomniano zasadniczym celem prowadzenia księgi wieczystej jest udostępnienie zainteresowanym podmiotom spisu praw rzeczowych na nieruchomości ujawniających jej stan prawny (art. 1 ust.1 u.k.w.h.). Powyższy cel jest realizowany przez dostępność danych zawartych w księdze wieczystej będącej wyrazem zasady formalnej jawności ksiąg wieczystych wyrażonej w art. 2 zd. 1 u.k.w.h. Księgi wie stych.html, dostęp 28 października 2015 r. 15 Ibidem. 16 G. Borys, Funkcjonowanie, op. cit., s. 37.

9 214 DOROTA DŁUGOSZ czyste mogą bowiem spełnić należycie swoją funkcję ustalenia stanu prawnego nieruchomości tylko wtedy, gdy są dla każdego dostępne, a ich treść jest jawna 17. Dla prawidłowej weryfikacji stanu prawnego nieruchomości istotne znaczenie ma zatem czytelność danych zamieszczonych w księdze wieczystej. Struktura elektronicznej księgi wieczystej jej podział na rubryki i pola tworzy zwartą i logiczną całość ułatwiającą nie tylko przechowywanie danych, ale także wyszukiwanie i sprawdzanie informacji 18. Wydaje się, że informatyzacja przyczyniła się do zwiększenia przejrzystości księgi wieczystej 19, aczkolwiek w piśmiennictwie można spotkać się z poglądem przeciwnym wskazującym, że informatyzacja spowodowała zmniejszenie przejrzystości ksiąg wieczystych 20. Dostępność danych zawartych w księdze wieczystej jest zapewniona przez możliwość wglądu do księgi wieczystej i jej akt oraz wydawanie odpisów z księgi wieczystej. Przed reformą treść księgi wieczystej była udostępniana przez wydział ksiąg wieczystych, który prowadził daną księgę. Udostępnianie ksiąg odbywało się w specjalnie do tego przygotowanej sali przeglądowej w obecności pracownika sądu w wyznaczonych godzinach. Księgi wieczyste nie były udostępniane poza sądem, gdyż księga wieczysta nie może być wydawana poza budynek sądu (art. 361 ust. 2 u.k.w.h.). Odpisy z księgi wieczystej papierowej również były wydawane wyłącznie przez Sąd Rejonowy, który prowadził daną księgę i czekało się na nie kilka dni. Obecnie dzięki nowej instytucji Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych z ekspozyturami przy wydziałach można zapoznać się z treścią dowolnej elektronicznej księgi wieczystej w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste w systemie informatycznym (art. 364 ust. 1 u.k.w.h.). Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (CIKW) jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości ( 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Dz. U. z 2013 r., poz dalej: rozp. CIKW ). Działa w ramach Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. CIKW składa się z centrali oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Podstawowym zadaniem CIKW jest udostępnianie informacji z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (art. 364 ust. 1 u.k.w.h.). 17 S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych, op. cit., s A. Stefańska, Elektroniczna, op. cit., s G. Borys, Funkcjonowanie, op. cit., s A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta, op. cit., s. 189.

10 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 215 Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać w ekspozyturach Centralnej Informacji działających w wydziałach ksiąg wieczystych. Przeglądanie elektronicznej księgi wieczystej odbywa się przez wywołanie na ekran monitora komputera żądanej księgi wieczystej ( 15 ust. 4 w zw. z 3 rozp. CIKW). Uproszczeniu uległo również wyszukanie księgi wieczystej. W celu uzyskania wglądu do księgi wieczystej należy podać numer księgi wieczystej i po chwili treść księgi wieczystej zostaje wyświetlona na ekranie komputera. Interesanci mogą wyszukiwać księgi tylko po numerze księgi wieczystej. CIKW zajmuje się również wydawaniem odpisów (zwykłych i zupełnych), wyciągów z elektronicznych ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń o zamknięciu takich ksiąg (art. 364 ust. 2 u.k.w.h.). Powyższe dokumenty mają moc prawną dokumentu urzędowego (art. 364 ust. 3 u.k.w.h. w zw. z art k.p.c.), stanowiąc dowód tego, co w nich urzędowo zaświadczono. Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć każda osoba, niezależnie od interesu prawnego (art. 362 ust. 5 u.k.w.h.). Wniosek podlega opłacie sądowej (art. 365 u.k.w.h.). Omówione wyżej zasady udostępniania ksiąg wieczystych świadczą o tym, że wdrożenie systemu informatycznego ułatwiło dostęp do ksiąg wieczystych oraz skróciło czas przygotowywania odpisów, co uprościło weryfikację stanu prawnego nieruchomości i zwiększyło bezpieczeństwo obrotu. Kolejnym istotnym usprawnieniem w zakresie udostępniania danych księgi wieczystej było wprowadzenie elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych w Internecie, dzięki której możliwe jest zapoznanie się z pełnymi informacjami dotyczącymi danej nieruchomości w dowolnym miejscu i czasie. W Internecie nie są dostępne akta księgi wieczystej ani treść złożonych wniosków. Przeglądanie księgi wieczystej jest bezpłatne. Dopuszczalne jest swobodne wydrukowanie treści przeglądanej księgi wieczystej. Wydruk taki nie ma mocy prawnej dokumentu urzędowego (art. 364 ust. 7 u.k.w.h.). Obsługą organizacyjną dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych w Internecie zajmuje się Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych (art. 364 ust. 5 u.k.w.h.). Udostępnienie danych wieczystoksięgowych w Internecie znacząco ułatwiło obywatelom ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Z drugiej strony udostępnienie ksiąg wieczystych za pośrednictwem publicznej sieci rodzi obawy o niekontrolowany dostęp do danych i ich kopiowanie, w tym dostęp do danych osobowych przetwarzanych w księgach, w szczególności numerów PESEL. Z uwagi na ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo osób ujawnionych w księdze wieczystej nie ma możliwości wyszuka-

11 216 DOROTA DŁUGOSZ nia księgi wieczystej wg kryterium podmiotowego - nazwiska właściciela czy numeru PESEL. Jedynym kryterium wyszukiwania jest numer księgi wieczystej. Wyłącznie pracownicy wydziału ksiąg wieczystych mają możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych wg innych kryteriów (na podstawie adresu, oznaczenia geodezyjnego i danych właściciela). Warto podkreślić, że elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych nie korzysta bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, lecz z jej repliki, co ma na celu zapewnienie ochrony przed kopiowaniem lub fałszowaniem informacji z ksiąg wieczystych. Ponadto, ze względu na bezpieczeństwo bazy danych Centralna Informacja może ograniczyć możliwość przeglądania ksiąg wieczystych poprzez wskazanie maksymalnej liczby wniosków o przeglądanie ksiąg wieczystych kierowanych z jednej lokalizacji internetowej lub przedłużenie minimalnego czasu na udzielenie dostępu do księgi wieczystej ( 15 ust. 5 rozp. CIKW). Reasumując, należy wskazać, że wprowadzone zmiany w zakresie dostępu do treści księgi wieczystej stworzyły dogodne warunki dla osób zainteresowanych treścią księgi wieczystej, gdyż nie ma potrzeby udawania się do siedziby sądu, który prowadzi daną księgę wieczystą. Dzięki elektronicznej wyszukiwarce ksiąg wieczystych można szybko sprawdzić, czy sprzedający nieruchomość jest jej rzeczywistym właścicielem. Daje to poczucie bezpieczeństwa w obrocie prawnym nieruchomościami dla osób zainteresowanych treścią księgi wieczystej. Ponadto, w piśmiennictwie podkreśla się, że usprawnienie dostępu do treści księgi wieczystej przyczyniło się do pełniejszej realizacji zasady formalnej jawności ksiąg wieczystych (art. 2 u.k.w.h.) i rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 u.k.w.h.), a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami 21. W konsekwencji należy stwierdzić, że wprowadzone zmiany znacząco ułatwiły obywatelom badanie stanu prawnego nieruchomości, które stanowi gwarancję bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Istotną cechą dla prawidłowego i bezpiecznego obrotu nieruchomościami jest też sprawność i szybkość postępowania wieczystoksięgowego. Informatyzacja ksiąg wieczystych niewątpliwie przyczyniła się do usprawnienia postępowań o wpis do księgi wieczystej. Analiza danych statystycznych wskazuje, że ogólnopolski wskaźnik czasu postępowania wieczystoksięgowego uległ skróceniu od 1997 r. z 4,8 miesiąca do 1,1 miesiąca w 2010 r. Należy jednocześnie podkreślić, że w poszczególnych sądach 21 G. Borys, Funkcjonowanie, op. cit. s. 35 i powołana tam literatura.

12 ZNACZENIE ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ 217 czas trwania postępowania jest zróżnicowany. W grupie sądów, w których wskaźnik czasu trwania postępowania przewyższał średnią krajową znalazły się największe aglomeracje miejsce, dla przykładu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza Krakowie 22. Podsumowując, wpływ informatyzacji ksiąg wieczystych na bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami należy ocenić pozytywnie. Za taką oceną przemawia w szczególności fakt, iż dzięki informatyzacji ksiąg zwiększyło się bezpieczeństwo danych zawartych w księgach wieczystych, zmniejszyło się ryzyko fałszowania ksiąg oraz ułatwiony został dostęp do treści księgi wieczystej przez uczestników obrotu nieruchomościami. Pomimo pewnych obaw związanych z wrażliwością nowego systemu, jak każdego systemu informatycznego, na ataki hakerskie dotychczasowe doświadczenia pokazują, że system ten nie jest przedmiotem tego rodzaju ataków. Pozostaje mieć nadzieję, że tak zostanie oraz że istniejące mechanizmy bezpieczeństwa w stopniu wystarczającym niwelują to ryzyko, wobec czego w przyszłości nie będziemy mieli do czynienia z problemami włamań do systemu bądź awariami, które zamażą ogólny pozytywny obraz funkcjonowania elektronicznej księgi wieczystej. Wykaz skrótów u.k.w.h. - ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r., poz. 707 z późn. zm.) rozp. CIKW - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Dz. U. z 2013 r., poz z póź. zm.) rozp. inf. k.w. - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) rozp. sp. przen. k.w.- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 162, poz z późn. zm.) 22 A. Gryszczyńska, Nowa Księga Wieczysta..., op. cit., s

13 218 DOROTA DŁUGOSZ Bibliografia 1. Borys G., Funkcjonowanie elektronicznej księgi wieczystej-zarys problematyki [w:] G. Tylec, J. Misztal-Konecka (red.), Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Lublin Czech T., Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa Gryszczyńska A., Nowa Księga Wieczysta. Informatyzacja rejestru publicznego, Lexis Nexis, Warszawa Rudnicki S., Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Lexis Nexis, Warszawa Stefańska A., Elektroniczna księga wieczysta, Lexis Nexis, Warszawa Strony internetowe: ksiag-wieczystych.html 7. Dorota Długosz - doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikantka aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

USTAWA. z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Dz.U. z 2003r. Nr 42 poz. 363 USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. z dnia 11 marca 2003 r.)

Bardziej szczegółowo

Dostęp do ksiąg wieczystych on-line a ochrona prywatności

Dostęp do ksiąg wieczystych on-line a ochrona prywatności Dostęp do ksiąg wieczystych on-line a ochrona prywatności mgr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa REFORMA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta rola, znaczenie i korzyści z wdrożenia systemu dla funkcjonowania państwa.

Nowa Księga Wieczysta rola, znaczenie i korzyści z wdrożenia systemu dla funkcjonowania państwa. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Nowa Księga Wieczysta rola, znaczenie i korzyści z wdrożenia systemu dla funkcjonowania państwa. XX Forum Teleinformatyki 25-26 września 2014 r. Wpis do papierowej księgi wieczystej-

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (druk nr 366)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. (druk nr 366) Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 366) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem przedmiotowej ustawy nowelizującej, wskazanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet

Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych udostępnionej w sieci publicznej Internet 1. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu Rejestry i ewidencje i podmenu Nowa księga

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość Uzasadnienie Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

Wszystko o księgach wieczystych

Wszystko o księgach wieczystych Wszystko o księgach wieczystych, czyli co kredytobiorca powinien wiedzieć na ten temat. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDU REJONOWEGO W RADOMIU Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa Sądu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm. 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 15 Wykaz skrótów................................. 11 Wstęp....................................... 15 ROZDZIAŁ I. Księgi wieczyste geneza i rozwój, przedmiot, budowa oraz funkcje..................... 23 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Dz.U. z 2016r. poz. 292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (tekst jednolity) Na podstawie art. 36 4 ust. 17 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA. dr inż. Piotr SACHA

ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA. dr inż. Piotr SACHA ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA dr inż. Piotr SACHA NAJWAŻNIEJSZE ETAPY PRAC W RAMACH SYSTEMU NOWA KSIĘGA WIECZYSTA STAN OBECNY Zrealizowane etapy wdrożeń systemu Nowa Księga Wieczysta 01.10.2003-01.09.2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów /. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia lj grudnia 2012 r. DPrC-1-4 12-5/12 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-66-12 12-12-2012 CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń. projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Projekt założeń. projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece I. Wprowadzenie. Postęp technologiczny w zakresie możliwości zdalnego dostępu do baz danych w połączeniu ze znacznym stopniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2014 r. Poz. 246 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STRUKTURY KSIĄG WIECZYSTYCH W POLSCE LAND REGISTER ORGANIZATION STRUCTURE IN POLAND

ORGANIZACJA STRUKTURY KSIĄG WIECZYSTYCH W POLSCE LAND REGISTER ORGANIZATION STRUCTURE IN POLAND INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 183 191 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Organizacja

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych KRS, KW, CEIDG

Obsługa prawniczych baz danych KRS, KW, CEIDG Obsługa prawniczych baz danych KRS, KW, CEIDG Laboratorium nr 4 2017/2018 Dr Sylwia Kotecka-Kral CBKE WPAiE UWr Wyszukiwanie podmiotów w KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Kontakt:

mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Kontakt: System Informacji Podatkowej, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz Elektroniczne Księgi Wieczyste mgr Katarzyna Smyk Centrum

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ELEKTRONICZNE KSIĘGI WIECZYSTE CZĘŚĆ I PRZEGLĄDANIE KSIĄG WIECZYSTYCH PRZEZ INTERNET SKŁADANIE WNIOSKÓW O WYDANIE DOKUMENTU PRZEZ CENTRALNĄ INFORMACJĘ WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 11 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 224 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości

Prawo cywilne I. Zagadnienia ogólne. Rodzaje nieruchomości Prawo cywilne I Wykonywanie własności nieruchomości I Rodzaje nieruchomości Kataster i księgi wieczyste Zagadnienia ogólne Zakres regulacji Przepisy ewidencyjne Obowiązki właścicieli nieruchomości Regulacja

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona 1 Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JG1B/00015852/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 76/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 listopada 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSA Elżbieta Fijałkowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Spis treści Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 11 Od Autorów............................................................ 17 Część pierwsza KSIĘGI WIECZYSTE

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------

Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej GL1G/00076061/5 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH GLIWICE 2009-02-19 ------ Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej GL1G/00076061/5 Typ księgi wieczystej NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA Oznaczenie wydziału prowadzącego księgę wieczystą VIII WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wpływ informatyzacji na koszt korzystania z rejestrów dotyczących nieruchomości

Wpływ informatyzacji na koszt korzystania z rejestrów dotyczących nieruchomości Wpływ informatyzacji na koszt korzystania z rejestrów dotyczących nieruchomości Agnieszka Gryszczyńska Łukasz Pietruk Kamil Czaplicki Romana Pietruk Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 77/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Marian Kocon (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak w

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw

Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw Wykład 9 Rejestracja stanu prawnego nieruchomości Księgi wieczyste - Kw 1.Wstęp W EGiB rejestrujemy przede wszystkim informacje o stanie faktycznym gruntów. Obiektem stanu faktycznego jest działka. Drugim

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Anna Matura

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I CSK 274/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 grudnia 2011 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. Kierunki zmian i ich wpływ na funkcjonowanie sądów oraz uczestników postępowań

Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. Kierunki zmian i ich wpływ na funkcjonowanie sądów oraz uczestników postępowań Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości. Kierunki zmian i ich wpływ na funkcjonowanie sądów oraz uczestników postępowań Jacek Czaja Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP Agenda Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Informacja o prawnych aspektach korzystania z systemu EKW

Informacja o prawnych aspektach korzystania z systemu EKW Stan prawny na dzień 1 lipca 2014 r. Informacja o prawnych aspektach korzystania z systemu EKW W dniu 1 lipca 2014 r. wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 24 maja 2014 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL

Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Wygenerowano przy użyciu: EKW.PL Aktualny na dzień: 2016-10-29 18:53:26 UTC UWAGA: Niniejszy wydruk PDF nie jest dokumentem prawnym w rozumieniu Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece. Dokument będący

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski Sygn. akt V CSK 8/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 września 2009 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 116/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Władysław Pawlak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O:

strona 1 KW-WPIS NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW WNOSZĘ O: strona 1 KW-WPIS Księgi Wieczyste Numer Dz.Kw: Naliczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie,

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r., I CA 1/01

Postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r., I CA 1/01 Postanowienie z dnia 26 czerwca 2001 r., I CA 1/01 Umowa darowizny ekspektatywy odrębnej własności lokalu stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej nabywcy jako właściciela, niezależnie od chwili złożenia

Bardziej szczegółowo

oraz INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH

oraz INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH BINF Bezpieczeństwo Informacji Zaprasza na szkolenia: HIPOTEKA W NOWEJ KSIĘDZE WIECZYSTEJ oraz INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH INFORMATYZACJA KSIĄG WIECZYSTYCH Zgodnie z treścią art. 25 1 ustawy o księgach

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Postępowania wieczystoksięgowe w systemie postępowania cywilnego... 5 1. Uwagi wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2519 Poz. 165 165 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Najwyższa Izba Kontroli Lublin, dnia 2 listopada 2011 r. Delegatura w Lublinie LLU-4101-18-02/2011 P 11/045 Pani Jolanta Baran Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Portal Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych Strona Ogólne informacje dotyczące wybranej księgi wieczystej Numer księgi wieczystej JGB/000460/0 Typ księgi wieczystej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j

M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego. DPrC-l /12 j M inisterstw o Spraw iedliw ości D epartam ent Prawa Cywilnego Warszawa, dnia^ stycznia 2013 r. DPrC-l-023-220/12 j Pan Jarosław Formalewicz Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 września 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Na

Bardziej szczegółowo

Informacja publiczna

Informacja publiczna Informacja publiczna Cenna informacja wcale nie musi drogo kosztować. To źródło wiedzy, stając się w dzisiejszych czasach przedmiotem najbardziej wpływającym na podejmowanie wszelkich decyzji życiowych,

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura wniosku LU1C/28.0S/13/2012 MPGK SP. Z 0.0. W CHEŁMIE Centr~l~ Informacja KsiągWie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 207/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O

D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O D R M A R E K L E Ś N I A K Z A K Ł A D P R A W A G O S P O D A R C Z E G O I H A N D L O W E G O W Y D Z I A Ł P R A W A, A D M I N I S T R A C J I I E K O N O M I I U N I W E R S Y T E T W R O C Ł A

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r. Pozycja 189 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 0 lutego 0 r. Pozycja 89 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ) z dnia 6 stycznia 0 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego

Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Nowa Księga Wieczysta Informatyzacja rejestru publicznego Moim najdroższym Wiktorii i Kubie Polecamy równie : u Elektroniczna księga wieczysta A. Stefańska u Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne M.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o założenie księgi wieczystej

Wniosek o założenie księgi wieczystej Załącznik Nr strona KW-ZAL Adnotacja o wpłynięciu wniosku: Rejestr Ksiąg Wieczystych Wniosek o założenie księgi wieczystej Numer Dz Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny

Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/ /8, stan z dnia :55:21 Odpis zupełny Odpis elektroniczny z księgi wieczystej OL1O/00044629/8, stan z dnia 20120401 01:55:21 Odpis zupełny OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Treść pola Numer księgi OL1O / 00044629

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 790 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Obecnie dostęp do księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20

Obecnie dostęp do księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 UZASADNIENIE Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt V CSK 284/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 listopada 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym Dz.U. z 2016r. poz. 312 Z ostatnią zmianą z dnia 01.04.2016r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt I CSK 141/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE Biblioteka Sądowa USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE KOMENTARZ PO NOWELIZACJI PRAWA HIPOTECZNEGO WZORY WNIOSKÓW O WPIS WZORY WPISÓW DO KSIĘGI WIECZYSTEJ HELENA CIEPŁA EWA BAŁAN-GONCIARZ Warszawa

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

podano ustawy z datą ustanowienia; wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie; należy szukać wersji po zmianach oraz korzystać z rozporządzeń do ustaw

podano ustawy z datą ustanowienia; wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie; należy szukać wersji po zmianach oraz korzystać z rozporządzeń do ustaw WYKAZ NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH podano ustawy z datą ustanowienia; wszystkie ustawy zmieniano wielokrotnie; należy szukać wersji po zmianach oraz korzystać z rozporządzeń do ustaw 1. Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia

Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Hipoteka i księgi wieczyste wybrane zagadnienia Informacje o usłudze Numer usługi 2016/08/01/5959/14716 Cena netto 1 180,00 zł Cena brutto 1 180,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06

Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06 Uchwała z dnia 30 marca 2006 r., III CZP 16/06 * Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Henryka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CSK 207/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 653/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Sygn. akt III CZP 87/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wpis do księgi wieczystej na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejonowego. Czy oświadczenie darczyńcy o uchyleniu się od skutków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt IV CSK 82/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 września 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Protokolant Justyna Kosińska

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Protokolant Justyna Kosińska Sygn. akt I CSK 766/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Protokolant Justyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI INTERESANTA SEKRETARIATU VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH

REGULAMIN OBSŁUGI INTERESANTA SEKRETARIATU VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE UL. KRASZEWSKIEGO 22, 05-800 PRUSZKÓW REGULAMIN OBSŁUGI INTERESANTA SEKRETARIATU VI WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH 1 Organizacja i zakres działania Sekretariatu VI Wydziału Ksiąg

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie podstawowe definicje i pojęcia w przepisach prawa polskiego. Dokument elektroniczny, części składowe, formaty 2

Wprowadzenie podstawowe definicje i pojęcia w przepisach prawa polskiego. Dokument elektroniczny, części składowe, formaty 2 Lp Data Tematyka 1 10.10 Wprowadzenie podstawowe definicje i pojęcia w przepisach prawa polskiego. Dokument elektroniczny, części składowe, formaty 2 24.10 Dokument elektroniczny- cykl życia, elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wpis w księdze wieczystej

Wniosek o wpis w księdze wieczystej Załącznik nr 2 KW-WPIS Adnotacja o wpłynięciu wniosku: strona 1 Wniosek o wpis w księdze wieczystej Rejestr Ksiąg Wieczystych Numer Dz. Kw: Uiszczono opłatę w kwocie (w zł): POUCZENIE Formularz należy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt III CZP 44/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 sierpnia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

ISBN Redakcja Mirosława Szprenglewska. Korekta Beata Królicka. Redakcja techniczna Czesław Rygielski

ISBN Redakcja Mirosława Szprenglewska. Korekta Beata Królicka. Redakcja techniczna Czesław Rygielski Redakcja Mirosława Szprenglewska Korekta Beata Królicka Redakcja techniczna Czesław Rygielski Redaktor prowadzący Monika Frąckowiak Projekt okładki Zdzisław Ptak Copyright by Oficyna Wydawnicza BRANTA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 34/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z wniosku E. K.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 433/12. Dnia 6 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CSK 433/12. Dnia 6 września 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CSK 433/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2013 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ

ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ Sygnatura o wydanie : EUKW/2.9/562/2016 Dokument samodzielnie wydrukowany, wydany w trybie art. 36 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, posiadający moc wydawanego przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 218/11. Dnia 19 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 218/11. Dnia 19 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 218/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2012 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Grzegorz Misiurek w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt IV CSK 56/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 maja 2007 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie z wniosku J. K.

Bardziej szczegółowo

Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Podstawa prawna I 98 RUSP 1. Prezes sądu może zarządzić

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r.

Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. Druk nr 1132 Warszawa, 17 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-76-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia nr PZ/ 6 /2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O. O. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt II CSK 541/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku M. M. I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 września 2004 r., III CZP 43/04

Uchwała z dnia 15 września 2004 r., III CZP 43/04 Uchwała z dnia 15 września 2004 r., III CZP 43/04 Sędzia SN Tadeusz Domińczyk (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Tadeusz Żyznowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jana S.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) del. SSA Michał Kłos

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) del. SSA Michał Kłos Sygn. akt I CSK 230/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2007 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) del. SSA Michał Kłos w sprawie z wniosku P.G.

Bardziej szczegółowo