Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego"

Transkrypt

1 Przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego W artykule przedstawiamy Państwu procedurę postępowania Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II Stopnia w zakresie przelewu wierzytelności z umowy o dofinansowanie na rzecz banku kredytującego. Oprócz najważniejszych informacji na temat cesji, do niniejszego artykułu dołączamy ponadto wzorcową listę sprawdzającą do umowy cesji i umowy kredytowej. I. Kiedy możliwy jest przelew wierzytelności? Zarówno przepisy prawa powszechnie obowiązującego, jak i umowa o dofinansowanie nie zakazują przelewu wierzytelności na inną osobę w myśl art Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Umowa o dofinansowanie uzależnia jednak dokonanie cesji wierzytelności wynikających z umowy o dofinansowanie od uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia na podstawie przepisu 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w 6 ust. 3 oraz do dnia zakończenia okresu trwałości projektu, o którym mowa w 8 ust. 2, do niedokonywania czynności rozporządzających na inny podmiot, dotyczących praw i obowiązków, wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W związku z brzmieniem przepisu 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie, umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy Beneficjentem a bankiem będzie odnosić skutek wobec PARP jako Dłużnika pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiej czynności. Do dnia wyrażenia zgody przez RIF, dokonany przez Beneficjenta przelew wierzytelności jest bezskuteczny wobec PARP. Ponadto, takie brzmienie przepisu umowy o dofinansowanie powoduje, iż Beneficjent ma obowiązek uzyskania zgody na rozporządzanie dofinansowaniem, jeszcze przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności. W przypadku, gdy Beneficjent najpierw bez wiedzy i zgody Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia przenosi prawa i obowiązki z umowy o dofinansowanie, a następnie żąda potwierdzenia podjętych przez siebie działań, bierze na siebie ryzyko braku akceptacji przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dokonanych przez siebie działań.

2 UWAGA: Przepis 3 ust. 4 umowy o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta obowiązek poinformowania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia, za pośrednictwem Regionalnej Instytucji Finansującej, o zamiarze dokonania czynności rozporządzających, co oznacza konieczność wystąpienia przez Beneficjenta o zgodę na cesję przed zawarciem umowy cesji. II. Przebieg procesu weryfikacji dokumentacji w Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia Proces weryfikacji dokumentacji złożonej w Instytucji Wdrażającej bądź Instytucji Pośredniczącej II stopnia można podzielić na trzy etapy. Są to: Etap pierwszy, który polegać będzie na złożeniu dokumentacji związanej z przelewem wierzytelności do weryfikacji. Instytucją właściwą do złożenia dokumentacji związanej z przelewem wierzytelności z umowy o dofinansowanie jest Regionalna Instytucja Finansująca wskazana w umowie o dofinansowanie w 17 ust. 3, reprezentująca Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na podstawie 9 ust. 1 umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o zaakceptowanie zmian wraz z uzasadnieniem. Przedmiotem wniosku będzie przelew wierzytelności, w związku z czym koniecznie jest złożenie dodatkowo: umowy przelewu wierzytelności (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), umowy kredytowej (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem), zawiadomienia o przelewie wierzytelności oryginału podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Beneficjenta. UWAGA: Ewentualna zgoda Regionalnej Instytucji Finansującej na przelanie wierzytelności musi być poprzedzona stosownym oświadczeniem (zawiadomieniem) Beneficjenta. Brak dokumentu zawiadomienia, w którym Beneficjent informuje PARP o przelaniu wierzytelności z tytułu umowy o dofinansowanie na rzecz banku, stanowi przeszkodę uniemożliwiającą wyrażenie zgody na przelew. Etap drugi to weryfikacja dokumentacji. W przypadku, gdy złożona przez Beneficjenta dokumentacja jest niekompletna, bądź treść umowy cesji, umowy kredytu lub zawiadomienia uniemożliwia zajęcie pozytywnego stanowiska, Regionalna Instytucja Finansująca jest upoważniona, w oparciu o przepis 9 ust. 6 umowy o dofinansowanie, do żądania dodatkowych uzupełnień lub wyjaśnień. Termin weryfikacji złożonej dokumentacji w Regionalnej Instytucji Finansującej to 14 dni od daty otrzymania wniosku. Beneficjent zaś

3 jest zobowiązany do złożenia wymaganych uzupełnień/wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma. UWAGA: Regionalna Instytucja Finansująca jest upoważniona do wielokrotnego wzywania do uzupełnień i wyjaśnień, gdyż do zajęcia ostatecznego stanowiska odnośnie wnioskowanej zmiany konieczna jest kompletna dokumentacja, potwierdzająca możliwość wprowadzenia wnioskowanych zmian. Gdy wynik weryfikacji dokumentów jest pozytywny, RIF przyjmuje do wiadomości cesję wierzytelności z umowy o dofinansowanie (zostają wystawione 4 egz. potwierdzenia). Etap trzeci to powiadomienie o wyrażeniu zgody na przelew wierzytelności. RIF przesyła po jednym egzemplarzu potwierdzenia cesji dla Beneficjenta i dla Banku, jeden egzemplarz w oryginale wraz z kopią dokumentacji dotyczącej cesji wierzytelności pozostaje w RIF, natomiast do PARP zostaje przesłany oryginał potwierdzenia cesji wraz z oryginałem dokumentacji złożonej przez Beneficjenta i oryginałem stosownej listy sprawdzającej, wykorzystywanej na etapie weryfikacji dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. III. Konsekwencje wyrażenia zgody na przelew wierzytelności z umowy o dofinansowanie W przypadku, gdy wynik weryfikacji dokumentacji w sprawie cesji do umowy o dofinansowanie jest pozytywny, z uwagi na fakt, iż właścicielem rachunku bankowego wskazanego w zawiadomieniu o przelewie wierzytelności zazwyczaj jest bank, konieczna jest zmiana brzmienia 5 ust. 11 umowy o dofinansowanie. Tym samym wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowanie, tak aby możliwe było przekazywanie dofinansowania na rachunek banku. Z uwagi na fakt, iż zgoda na cesję wierzytelności może być wyrażona jedynie w przypadku, gdy celem kredytowania jest realizacja projektu będącego przedmiotem umowy o dofinansowanie, z której wynika wierzytelność będąca przedmiotem przelewu, należy wskazać, iż wierzytelność będzie przysługiwać Cedentowi (Beneficjentowi) pod warunkiem pełnej realizacji przez niego obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w sposób w niej określony i udokumentowany zgodnie z jej postanowieniami. Ponadto, cesja wierzytelności następuje do kwoty niewypłaconego dofinansowania (czyli pomniejszonego o wypłacone dofinansowanie i płatność zaliczkową).

4 UWAGA: Przelew wierzytelności w żadnym wypadku nie może dotyczyć części dofinansowania, która zgodnie z obowiązującym harmonogramem płatności zostanie wypłacona w postaci zaliczki. Jednocześnie Regionalna Instytucja Finansująca nie może wyrazić zgody na przelew wierzytelności w kwocie wyższej niż kwota dofinansowania pozostałego do wypłaty na dzień składania oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie cesji. Załącznik nr 1 Nazwa programu: Nazwa działania: Nazwa Beneficjenta: Lista sprawdzająca do umowy cesji i umowy kredytowej Numer umowy o dofinansowanie: Numer umowy przelewu wierzytelności: Numer umowy kredytowej: I. Zgodność formalna: Tak Nie 1. Kopia umowy kredytowej została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta. 2. Umowa kredytowa wskazuje poprawne dane Beneficjenta. 3. Umowa cesji dotyczy umowy kredytowej zawartej na finansowanie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. 4. Kopia umowy cesji została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta. 5. Umowa cesji wskazuje poprawne dane identyfikacyjne stron umowy o dofinansowanie. II. Zgodność merytoryczna: Tak Nie 6. Umowa kredytowa nie przewiduje daty wypłaty dofinansowania. 7. Przeznaczenie kredytu jest zgodne z umową o dofinansowanie, a termin wykorzystania nie wykracza poza termin zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków. 8. Umowa kredytu przewiduje przelew wierzytelności jako formę zabezpieczenia. 9. Beneficjentem praw z umowy cesji jest instytucja kredytująca wskazana w umowie kredytowej.

5 10. Numer umowy kredytowej zapisany w umowie cesji jest zgodny z numerem tej umowy. 11. Nazwy stron umowy cesji są zgodne z umową kredytową. 12. Umowa cesji zawiera numer rachunku bankowego instytucji kredytującej, na który ma być dokonana wypłata dofinansowania. 13. Przedmiotem umowy cesji jest przelew wierzytelności z tytułu wsparcia stanowiącego zwrot części kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Cedenta na realizację projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. 14. Umowa cesji nie przewiduje daty wypłaty dofinansowania. 15. Wskazany w zawiadomieniu o przelewie wierzytelności Cesjonariusz jest tożsamy z umową o przelew wierzytelności 16. W zawiadomieniu o przelewie wierzytelności wskazano prawidłową kwotę wierzytelności 17. W zawiadomieniu o przelewie wierzytelności wskazano numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dofinansowanie

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Kapitał dla przedsiębiorczych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Strona1 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu Ścieżka do sukcesu Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Roztocza Sp. z o. o. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie

PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w Strzałkowie Uchwała nr 40 /2007 Zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie z dnia 9.08.2007r. PROCEDURA UDZIELANIA KREDYTÓW DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w LBS w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ DLA KLIENTÓW Z SEGMENTU MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do Uchwały Nr 54/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Raszynie z dnia 20.02.2012 roku Regulamin udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo