Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum"

Transkrypt

1 Egzamin próbny HISTORIA I WOS Gimnazjum Tekst do zadań 1 3 HOMER, ILIADA (fragment) Niepowstrzymana wesołość objęła błogosławionych bogów na widok Hefajsta, jak po domostwie się krzątał. Tak wiec bogowie dzień cały, dopóki słońce nie zaszło, biesiadowali. Niczego nie brakowało dla duszy: ani formingi* uroczej, którą miał w rękach Apollon, ani pięknymi głosami pieśni przez Muzy śpiewanych. Kiedy pogrążył się wreszcie w morzu promienny blask słońca, wszyscy bogowie po uczcie spocząć do siebie odeszli, gdzie dla każdego z biegłością kunsztowną dom wybudował mistrz znakomity, kulawy na obie nogi Hefajstos. Dzeus Olimpijczyk też poszedł do łoża, błyskawicowy, tam, gdzie i przedtem spoczywał, gdy sen ogarniał go słodki poszedł, by spocząć przy Herze, o złotym tronie bogini. * forminga instrument muzyczny /Homer, Iliada, przekład Kazimiera Jeżewska, Warszawa 1999./ Zadanie 1 (0-1) Miejscem przedstawionej przez Homera sceny jest A. Olimpia. B. Hades. C. Akropol w Atenach. D. Olimp. Zadanie 2 (0-1) Według wyobrażeń religijnych starożytnych Greków wymienieni w tekście Homera Dzeus (Zeus) i Apollon (Apollo) to A. bracia. B. synowie Hery. C. synowie muz. D. ojciec i syn. Zadanie 3 (0-1) Zaznacz ten zestaw dwu terminów, który najpełniej opisuje wyobrażenia religijne starożytnych Greków przedstawione w cytowanym fragmencie Iliady. A. zoomorfizm i monoteizm. B. politeizm i antropomorfizm. C. antropomorfizm i monoteizm. D. politeizm i zoomorfizm. Tekst do zadania 4-8 KRONIKA (fragment) Gdy poczuł, że [los] żąda już od niego śmiertelnej powinności, poleca spisać dokumenty testamentowe. Przekazuje w nich w spadku czterem synom i to, co osiągnięte zasługami przodków, i następstwo w królestwie, wyznaczając stałe granice czterech dzielnic w ten sposób, że w ręku najstarszego miało pozostać i księstwo dzielnicy krakowskiej, i władza zwierzchnia. /Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, Kronika polska, przeł. i oprac. Brygida Kürbis, Wrocław 1992./

2 MAPA do zadani 4-8 TABLICA GENEALOGICZNA do zadania 4-8 Zadanie 4 (0-1) Testament, o którym mówi KRONIKA, został sporządzony A. pod koniec XI w. B. w 1. połowie XII w. C. w 2. połowie XII w. D. na początku XIII w.

3 Zadanie 5 (0-1) Wystawcą testamentu, o którym mówi KRONIKA, był A. Mieszko I. B. Bolesław Krzywousty. C. Kazimierz Odnowiciel. D. Władysław Herman. Zadanie 6 (0-1) Na mocy testamentu, o którym mówi KRONIKA, księstwo dzielnicy krakowskiej i władzę zwierzchnią jako pierwszy objął A. Władysław Wygnaniec. B. Mieszko Stary. C. Bolesław Kędzierzawy. D. Henryk Sandomierski. Zadanie 7 (0-1) W którym szeregu poprawnie przyporządkowano imiona książąt do numerów dzielnic, które odziedziczyli? A. Władysław Wygnaniec 1, Mieszko Stary 4, Bolesław Kędzierzawy 2. B. Władysław Wygnaniec 2, Mieszko Stary 3, Bolesław Kędzierzawy 5. C. Władysław Wygnaniec 4, Mieszko Stary 5, Bolesław Kędzierzawy 3. D. Władysław Wygnaniec 1, Mieszko Stary 3, Bolesław Kędzierzawy 3. Zadanie 8 (0-1) Skutkiem testamentu, o którym mówi KRONIKA, było A. utworzenie pierwszego arcybiskupstwa w Gnieźnie. B. rozbicie dzielnicowe państwa Piastów. C. wzmocnienie władzy centralnej w państwie Piastów. D. zawarcie unii polsko-litewskiej. TABLICA GENEALOGICZNA (fragment) do zadania 9 x oznacza małżeństwo Karol Robert król węgierski do 1342 x [1] Elżbieta Łokietkówna [2] Ludwik Węgierski król węgierski od 1342 król polski x Elżbieta c. Stefana II Kontromanicia, bana Bośni Maria królowa węgierska x Zygmunt Luksemburski Jadwiga królowa polska x [3] Władysław wielki książę litewski od 1377 król polski

4 Zadanie 9 (0-1) Powyższy fragment tablicy genealogicznej przedstawia związki dynastyczne władców Węgier, Polski i Litwy w XIV w. W którym szeregu postaciom oznaczonym numerami 1, 2, 3 przyporządkowano właściwe dynastie? A. 1 Piastowie, 2 Jagiellonowie, 3 Andegawenowie B. 1 Andegawenowie, 2 Piastowie, 3 Jagiellonowie C. 1 Piastowie, 2 Andegawenowie, 3 Luksemburgowie D. 1 Piastowie, 2 Andegawenowie, 3 Jagiellonowie Zadanie 10 (0-1) Kto sprowadził zakon krzyżacki do ziemi chełmińskiej? A. Bolesław Krzywousty. B. Konrad Mazowiecki. C. Władysław Łokietek. D. Kazimierz Wielki. Zadanie 11 (0-1) Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie za panowania A. Konrada Mazowieckiego. B. Władysława Łokietka. C. Kazimierza Wielkiego. D. Władysława Jagiełły. Zadanie 12 (0-1) Pomorze Gdańskie zostało odzyskane przez Polskę za panowania A. Władysława Jagiełły. B. Kazimierza Jagiellończyka. C. Zygmunta Starego. D. Zygmunta Augusta. Zadanie 13 (0-1) Pierwszy hołd lenny księcia pruskiego złożony w Krakowie przyjął A. Władysław Jagiełło. B. Kazimierz Jagiellończyk. C. Zygmunt I Stary. D. Zygmunt II August.

5 Plan miasta do zadań ZAMOŚĆ W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII W. Zadanie 14 (0-1) Z planu miasta wynika, że przez Zamość przebiegał szlak handlowy A. ze Lwowa do Lublina. B. z Lublina do Warszawy. C. z Warszawy do Krakowa. D. ze Lwowa do Krakowa. Zadanie 15 (0-1) Z planu miasta wynika, że w Zamościu żyli A. katolicy, protestanci, wyznawcy islamu. B. protestanci, wyznawcy islamu, wyznawcy judaizmu. C. katolicy, wyznawcy islamu, wyznawcy prawosławia. D. katolicy, wyznawcy judaizmu, wyznawcy prawosławia. Zadanie 16 (0-1) Jan Zamoyski lokował Zamość za panowania Stefana Batorego. Działo się to A. przed zawarciem unii w Lublinie. B. przed uchwaleniem konfederacji warszawskiej. C. po pierwszej wolnej elekcji. D. po przeniesieniu dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy.

6 Zadanie 17 (0-1) Jan Zamoyski ufundował w latach dziewięćdziesiątych XVI w. w Zamościu wyższą uczelnię Akademię Zamojską. W tym samym czasie działały w Rzeczypospolitej dwa uniwersytety: A. w Wilnie i w Krakowie. B. w Warszawie i w Wilnie. C. w Krakowie i w Warszawie. D. w Warszawie i w Poznaniu. Tekst do zadania 18 JULIAN URSYN NIEMCEWICZ ŚPIEWY HISTORYCZNE (FRAGMENT) Piękne to było dla narodu prawo, Samemu pana wybierać ( ). Jest pod stolicą włość nazwiskiem Wola, Głośnie w dziejach naszych znana; Tam się otwarte pasmem ciągną pola, Tam szlachta polska zebrana, W ogromnej szopie starsze ojców plemię Na dzielnych koniach powiaty i ziemie. Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy historyczne, Petersburg ILUSTRACJA do zadania 18 Zadanie 18 (0-1) Tekst i ilustracja przedstawiają A. wolną elekcję. B. zerwanie obrad sejmu. C. konfederację targowicką. D. uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

7 Mapa do zadania 19. ZIEMIE RZECZYPOSPOLITEJ W XVI W. Zadanie 19 (0-1) Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Na mapie numerem 1 oznaczono tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego. P F Na mapie numerem 4 oznaczono Inflanty. P F Materiał do zadań SEWERYN GOSZCZYŃSKI O POCZĄTKU WALK W WARSZAWIE (fragment) Dobrze się już ściemniło, kiedyśmy puścili się nareszcie ku Łazienkom. Obliczyliśmy się było nas osiemnastu. Nabiliśmy karabiny i ruszyliśmy w pochód dwoma oddziałami, złożonymi każdy z dziewięciu ludzi. Jeden miał wpaść główną bramą do Belwederu [...]. Śmierć tyranom wykrzyknął mój oddział [...]. Po chwili i drugi oddział połączył się z naszym. Przebiegliśmy pędem, z łoskotem, którego łatwo można się domyślić, dół i pierwsze piętro nigdzie w[ielkiego] księcia [...]. Przy moście Sobieskiego złączyliśmy się ze szkołą podchorążych, która po napadzie na koszary jazdy [rosyjskiej] cofnęła się na chwilę i zajęła to stanowisko. [...] Wkroczyliśmy nareszcie na [ulicę] Nowy Świat, była to część miasta zamieszkana najwięcej przez wyższych oficerów i urzędników [...]. Weszliśmy jakby w pustkę, jakby w atmosferę grobu. [...] Na próżno wołamy do broni!, bijemy we drzwi i okiennice kolbami karabinów. Żaden głos, żaden ruch życia nie odpowiada. [...] W kilka chwil byliśmy przy Arsenale. Seweryn Goszczyński, Dzieła zbiorowe.[w:] Wybór tekstów źródłowych do nauczania historii, oprac. Izabella Rusinowa, Warszawa 1986.

8 Zadanie 20 (0-1) Seweryn Goszczyński opisał wydarzenia z powstania A. kościuszkowskiego. B. listopadowego. C. styczniowego. D. warszawskiego. Zadanie 21 (0-1) W tekście Seweryna Goszczyńskiego znajduje się informacja na temat A. daty wybuchu powstania. B. przywódców walk powstańczych. C. przyczyn napadu na koszary jazdy rosyjskiej. D. przebiegu pierwszych godzin powstania. Zadanie 22 (0-1) Z tekstu Seweryna Goszczyńskiego wynika, że A. powstanie początkowo nie spotkało się z powszechnym poparciem mieszkańców Warszawy. B. Rosjanie w popłochu uciekli z Warszawy. C. początek powstania był dobrze przygotowany. D. walki błyskawicznie przeniosły się poza granice miasta. Zadanie 23 (0-1) Powstanie, którego dotyczy tekst Seweryna Goszczyńskiego, zakończyło się A. po tygodniu. B. po upływie niespełna miesiąca. C. w następnym roku. D. po upływie kilku lat. Materiał do zadania 24 KARTA POCZTOWA wydana w Krakowie w 1901 r.

9 Zdanie 24 (0-1) Na podstawie fotografii oraz swojej wiedzy rozstrzygnij, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Karta pocztowa nawiązuje do walki z germanizacją. P F Karta pocztowa została wydrukowana w zaborze pruskim. P F Zadanie 25 (0-1) W Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą sprawują A. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. B. Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. C. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. D. Sąd Najwyższy i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie 26 (0-1) Najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej jest A. Marszałek Sejmu. B. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. C. Marszałek Senatu. D. Prezes Rady Ministrów. Zadanie 27 (0-1) W Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawują A. Rada Ministrów i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. B. Marszałek Sejmu i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. C. Marszałek Sejmu i Rada Ministrów. D. Marszałek Sejmu i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie 28 (0-1) Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. B. Rada Ministrów. C. Sąd Najwyższy. D. Naczelny Sąd Administracyjny. Zadanie 29 (0-1) W Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Stanu A. orzeka w sprawie naruszenia Konstytucji przez prezydenta RP. B. bada zgodność ustaw z Konstytucją RP. C. rozpatruje odwołania od wyroków wydanych w sądach niższej instancji. D. stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta RP. Zadanie 30 (0-1) Czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Demokracja bezpośrednia to system, w którym decyzje podejmują obywatele podczas referendum lub plebiscytu. Demokracja pośrednia to system, w którym decyzje podejmują wybrani przedstawiciele (radni, posłowie, senatorowie). P P F F

10 KLUCZ odpowiedzi Nr zadania Prawidłowa odpowiedź Uwagi/ wskazówki 1 D Olimp góra, wg mitologii siedziba bogów greckich 2 D Zeus ojciec, Apollo jeden z jego synów 3 B Politeizm wielu bogów, antropomorfizm bogowie z ludzkimi cechami 4 B 1138 początek podziału dzielnicowego, czyli 1 poł. XII w. 5 B Testament wydał Bolesław III Krzywousty 6 A ziemia krakowska miała należeć do najstarszego syna 7 A np. Mieszko Stary Wielkopolska (4) 8 B Testament (zwany też statutem) zapoczątkował rozbicie dzielnicowe 9 D (1) Elżbieta Łokietkówna Piastówna, (2) Ludwik Andegawen, (3) Władysław Jagiełło pierwszy Jagiellon na polskim tronie. 10 B Konrad Mazowiecki w 1226 r. sprowadził Krzyżaków do Polski i nadał im ziemię chełmińską 11 B Krzyżacy w XIII w. podbili pogańskich Prusów, a w XIV w. zwrócili się przeciwko Polsce, w 1309 r. zajęli Pomorze Gdański były to czasy Łokietka 12 B Polska odzyskała Pomorze Gdańskie w wyniku wojny 13-letniej, na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 r były to czasy Kazimierza IV Jagiellończyka. 13 C 1525 hołd pruski, czasy Zygmunta I Starego 14 A Na planie miasta zaznaczono Bramę Lwowską i Lubelską. 15 D Na planie miasta jest kościół katolicki, prawosławny i synagoga, czyli świątynia wyznawców judaizmu, nie ma meczetu czyli świątyni islamskiej. 16 C Stefan Batory to drugi król elekcyjny 17 A Uniwersytet w Krakowie założył Kazimierz Wielki w XIV w., a w Wilnie Stefan Batory pod koniec XVI w. 18 A piękne... prawo... pana wybierać - wolna elekcja 19 PP 1 Wielkie Księstwo Litewskie, 4 - Inflanty 20 B Belweder i Arsenał w Warszawie pierwsze godziny powstania listopadowego 21 D Belweder i Arsenał w Warszawie pierwsze godziny powstania listopadowego 22 A...na próżno wołamy: do broni... żaden głos nie odpowiada C Powstanie wybuchło w listopadzie 1830 i trwało do września PF Strajk dzieci we Wrześni to walka z germanizacją w zaborze pruskim, ale kartę wydrukowano w Krakowie, a więc nie w zaborze pruskim, tylko w Galicji. 25 C Władza ustawodawcza w RP to Sejm i Senat 26 B Głową państwa jest prezydent 27 A Władzę wykonawczą sprawuje rząd (czyli rada Ministrów) i prezydent 28 C Nadzór nad sądami powszechnymi sprawuje Sąd Najwyższy 29 A Trybunał Stanu sądzi ważne osoby w państwie, które złamały Konstytucję 30 PP Bezpośrednia sami obywatele, pośrednia przez pośredników np. posłów

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy VI. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII ODPOWIEDZI DO ZADAŃ POWTÓRZENIOWYCH Z HISTORII DLA KLAS PIĄTYCH POWTÓRKA Z HISTORII Zadania powtórzeniowe z historii dla uczniów klas 6: Dział W obronie upadającej Rzeczpospolitej. 1. Uzupełnij zdania,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII MAJ 2012 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania:100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI. w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck HISTORIA USTROJU i PRAWA POLSKI w pigułce Inne w tej serii: Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce

Bardziej szczegółowo

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS

ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS ROMAN GRODECKI STANISŁAW ZACHOROWSKI JAN DĄBROWSKI DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ UNIVERSITAS DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ DZIEJE POLSKI ŚREDNIOWIECZNEJ tom 1 do roku 1333 tom 2 od roku 1333 do 1506 ROMAN

Bardziej szczegółowo

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego

Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Konkurs Historyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych Województwa Podlaskiego Eliminacje Rejonowe Witamy Cię w drugim etapie Konkursu Historycznego. Informacje dla Ucznia: 1. Przed Tobą test składający się

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 28 tel. (22) 345 37 00 www.codn.edu.pl e-mail: codn@codn.edu.pl Autorzy: Zdzisława Barankiewicz, Karol Becker, Ewa Bobińska,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE

WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE WIELKIE ODKRYCIA GEOGRAFICZNE Przed wielkimi odkryciami geograficznymi znano tylko Europę, część Azji oraz północną Afrykę. W starożytności najlepszymi żeglarzami byli Fenicjanie oraz Grecy. W średniowieczu

Bardziej szczegółowo

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ

ALMANACH POLSKI. 1934? v. -w. \NY POD R EDA K C.iA r ST. ARNOLDA. ... m W A R S Z, A W A - 19 3 5 POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ALMANACH POLSKI 1934? v. -w \NY POD R EDA K C.iA r Dr. ST. ARNOLDA... m ik W 5* W A R S Z, A W A - 19 3 5 W Y D A W N I C T W O. POLSKIEGO INSTYTUTU WSPÓŁPRACY^ ZAGRANICĄ ( k a t * fyn.d Akc > Vv VaC

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa. miasto ludzi wolnych

Warszawa. miasto ludzi wolnych Warszawa miasto ludzi wolnych Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY.

GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. 1 Tomasz Bedyński GDAŃSKI GEOGRAF FILIP KLUWER (1580-1622) TWÓRCA GRANIC WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. P rzesłaniem niniejszego

Bardziej szczegółowo

- 1 - Czesław Miłosz Historia Literatury Polskiej do roku 1939 Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości

Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła

Bardziej szczegółowo

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973

BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 BISKUPIE SEMINARIUM DUCHOWNE DIECEZJI GDAŃSKIEJ STUDIA GDAŃSKIE TOM I GDAŃSK-OLIWA 1973 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Ks. Tadeusz Gocłowski CM, Ks. Jerzy Kownacki, Ks. Wiesław Lauer, Ks. Stanisław Mędala CM (redaktor),

Bardziej szczegółowo

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania. kod ucznia KONKURS HISTORYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP II (Rejonowy) Drogi Uczniu, witaj w II etapie konkursu historycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad

Józef Maroszek. Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Józef Maroszek Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza Polska Litwa Kaliningrad Białystok 2007 Przewodnik historyczno-turystyczny po dziedzictwie kulturowym pogranicza

Bardziej szczegółowo

Constitutions et Concordats

Constitutions et Concordats Constitutions et Concordats Konstytucja z 3 maja 1791 => p. 1 Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. => p. 9 Konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 => p. 16 Konstytucja

Bardziej szczegółowo

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta

EWA SĘDZIMIERZ - LUBARTÓW MOJA MAŁA OJCZYZNA. 1. Początki miasta 1. Początki miasta W zalesionej, otoczonej łąkami i polami, a od strony Wieprza szeregiem stawów okolicy powstało w XVI wieku miasto. Było to prawie w połowie drogi z Lublina do Kocka, będącej wówczas

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic Przemysław Mieloch Joanna Nowaczyk współpraca Zygmunt Pohl Jacek Szeszuła Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Siła spółdzielczości

Siła spółdzielczości 21/2013 PIAST Siła spółdzielczości w czasach kryzysu W tym numerze polecamy Każdego roku w pierwszą sobotę lipca ruch spółdzielczy na całym świecie obchodzi swoje święto Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości.

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MWO-P1_7P-072 EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ ROK 2007 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego

Bardziej szczegółowo