Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 ISSN X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. W dniach 5-6 paêdziernika 2006 r. w Poznaniu obradowa o Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 Umowa pomi dzy GBW SA i Biurem Informacji Kredytowej SA zosta a zawarta w Poznaniu 19 paêdziernika 2006 roku str. 5 Powiat koêciaƒski emituje obligacje str. 6 Bank Spó dzielczy w regionie z wizytà w Koninie str. 18 Pi çsetny bankomat SGB zamontowano w B aszkach. Ju po miesiàcu mo na powiedzieç, e by bardzo, bardzo potrzebny. W górach odpoczywaç mo na ca y rok. W Kotlinie K odzkiej jesienià jest pi knie. PBS w Strzelinie zaprasza do Làdka Zdroju i Stronia Âlàskiego Jak co roku na Targach Polagra Food Spó dzielcza Grupa Bankowa prezentowa a uniwersalnà ofert us ug i produktów str. 3 str. 24 Karta kredytowa w ofercie SGB str. 26 Leasing i faktoring w SGB

2 najwa niejsze wydarzenia Plany dzia ania Spó dzielczej Grupy Bankowej 1 Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej SGB na Polagrze Food 3 Kilkadziesiàt tysi cy goêci odwiedzi o Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food, które odby y si w Poznaniu Sezon na lokat dla rolników 4 Ciàgnik pojedzie do Pruszcza Gdaƒskiego Banki Spó dzielcze majà mo liwoêç wspó pracy z BIK S.A. za poêrednictwem banku zrzeszajàcego 4 Przystàpienie GBW S.A. do wspó pracy z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w zakresie zbierania i udost pniania informacji o zobowiàzaniach osób fizycznych Emisja obligacji Powiatu KoÊciaƒskiego 5 W dniu 20 paêdziernika br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w adze Powiatu KoÊciaƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane emisjà obligacji komunalnych. z ycia SGB Miasto nad Wartà 6 W Koninie trwa budowa mostu nad Wartà, to najwi ksza inwestycja drogowa w historii miasta Uniwersalny bank 7 Rozmowa z Krzysztofem Jóêwiakiem, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Bank Spó dzielczy w Tczewie 11 Obchodzi jubileusz 100 lat, Jubileusz 10 lecia po àczenia Banków Spó dzielczych 12 Banku Spó dzielczego w Czarno y ach, Banku Spó dzielczego w Pàtnowie, Banku Spó dzielczego w Skomlinie z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej. Banki Spó dzielcze systematycznie rozwijajà sieç 17 Piastowski Bank Spó dzielczy w Janikowie w dniu 8 wrzeênia br. uroczyêcie otworzy kolejnà placówk Pi çsetny bankomat Spó dzielczej Grupy Bankowej 18 Urzàdzenie, które jest pi çsetnà sztukà w Grupie i pierwszym bankomatem na terenie miasta i gminy B aszki, zamontowano, w siedzibie Banku Spó dzielczego, przy Placu Niepodleg oêci 33 Turystyczne górskie miejscowoêci zapraszajà 18 MyÊl globalnie dzia aj lokalnie 19 Pani Eugenia Pokorska Sawczuk Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Tczewie zosta a Laureatkà w Konkursie Akcja Akacja 2006 W adys aw Âwi s 20 po egnanie z Grupà SGB prawo Znikajàca hipoteka 21 dzia alnoêç handlowa DIEBOLT Inc. 23 WrzeÊniowa wizyta przedstawicieli banków spó dzielczych w USA Pierwsza karta kredytowa w Spó dzielczej Grupie Bankowej 24 Leasing i Faktoring w sieci SGB wzbogacajà ofert produktowà 26 BANCASSURANCE podwojone mo liwoêci 28 Dzia alnoêç Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. na rzecz rozwoju kadr bankowoêci spó dzielczej 13 Konferencja promujàca projekt szkoleniowy Bia a Kopiec i jej Dzieƒ Warzyw 14 Do ynki powiatowe 15 Rok nie nale a do udanych, ale Êwi towaç zgodnie z tradycjà trzeba Agro-Show nauka Pomagamy na bank 29 Bankowcy otaczali opiekà artystów ju w dawnych wiekach. Nie czynili tego wy àcznie z altruizmu. Takie dzia ania si op acajà. Nowe rozwiàzania programowe i organizacyjne w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w BankowoÊci Polskiej 30 Aby klienci byli zadowoleni 17 Bank Spó dzielczy w Toruniu, zmodernizowa fili w Turznie, w gminie ysomice INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 5/130/2006 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Plany dzia ania Spó dzielczej Grupy Bankowej Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej W dniu 05 paêdziernika 2006 roku w Tarnowie Podgórnym odby o si Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zgromadzenie poêwi cone by o dyskusji nad zasadami konkurowania, wynikom ekonomiczno-finansowym i sprawom bie àcym. W porzàdku obrad Zgromadzenia znalaz y si mi dzy innymi nast pujàce tematy: Informacje dotyczàce systemu informatycznego dla SGB. Wspó praca w zakresie dzia alnoêci handlowej. Formy i zasady udzielania pomocy finansowej zrzeszonym bankom spó dzielczym Nowe us ugi i produkty. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych. Sprawy bie àce. Zgromadzenie otworzy Wiceprezes pe niàcy obowiàzki Prezesa Zarzàdu GBW SA, przewodniczàcy Rady Zrzeszenia Pawe Paw owski. Na wst pie przywita uczestników Zgromadzenia, w tym Rad Nadzorczà uczestniczàcà w obradach oraz podzi kowa za wybór na Przewodniczàcego Rady Zrzeszenia. Powita tak e przyby ych na Zgromadzenie nowo powo anych Prezesów Zarzàdów Banków Spó dzielczych w osobach: Pana Józefa Szmelter z KBS Aleksandrów Kujawski, Panià Wies aw Zakrzewskà z BS B aszki, Panià Monik Mia szygrosz z BS Jastrowie, Pana Piotra Niedbalskiego zbs Kcynia, Pana Krzysztofa Dzikowskiego z BS Kobierzyce, Panià Iwon Ekiert z BS Mi dzyzdroje. W swoim wystàpieniu Prezes Pawe Paw- owski podkreêli mi dzy innymi koniecznoêç d ugoterminowego spojrzenia na funkcjonowanie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zwróci uwag na realizacj Strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej na lata , przyj tej w czerwcu 2004 roku i na potrzebie skoncentrowania si na terminach wykonania zadaƒ wynikajàcych z planu strategicznego. Pawe Paw owski podkreêli koniecznoêç przygotowania si Grupy do wyzwaƒ przysz oêci oraz do zachowania adu korporacyjnego w spó ce i adu zrzeszeniowego w Grupie. Ponadto, wyrazi jednoznaczne stanowisko Zarzàdu GBW SA w sprawie koniecznoêci wdro enia scentralizowanego systemu informatycznego w Grupie oraz poinformowa o sposobie i harmonogramie jego wprowadzania w Bankach Spó dzielczych. PodkreÊli koniecznoêç poszerzenia dotychczasowej oferty depozytowej Grupy, zwiàzanej z ofertà towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz przypomnia o zadaniach w zakresie przygotowania Grupy do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kolejnym okresie (lata ). Zapewni, i troska o zapewnienie korzystnych warunków rozwoju Grupy w d ugoterminowej perspektywie to cel strategiczny a model funkcjonowania Grupy, jest oparty na fundamentalnej podstawie, której zasadà jest, i podstawowym ogniwem handlowym jest bank spó dzielczy. Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski przedstawi kilka tematów zwiàzanych ze zmianami w Zasadach otwierania i prowadzenia rachunków walutowych dla zrzeszonych banków spó dzielczych, oraz omówi nowà propozycj Zasad inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych przez Bank Spó dzielczy, podkreêlajàc istotne warunki jakie spe niaç winien bank spó dzielczy przed przystàpieniem do inwestowania. Ponadto, Wiceprezes Jerzy Ró yƒski omawiajàc sprawy zwiàzane z funduszami unijnymi nawiàza do wspó udzia u przedstawicieli Banków Spó dzielczych SGB i GBW SA w pracach nad tworzeniem dokumentów programowych na okres programowania Przewodniczàcym Zgromadzenia zosta Pan Tadeusz Krotoszyƒski, sekretarzem by a Pani Danuta Gr da, po prawej Prezes Pawe Paw owski 1 najwa niejsze wydarzenia

4 na poziomie krajowym i regionalnym. Zwróci uwag na istotnoêç wspó pracy Banków Spó dzielczych i samorzàdów przy tworzeniu nowych programów regionalnych, zw aszcza, e wspó praca tych podmiotów, wykorzystanie ich wiedzy i doêwiadczenia pozwoli stworzyç programy i instrumenty ich wdra ania dopasowane do rzeczywistych problemów i potrzeb. Poinformowa tak e zgromadzonych o przygotowanej do podpisania (nastàpi to jeszcze w miesiàcu paêdzierniku br) umowy z Biurem Informacji Kredytowej i mo liwoêci przyst powania do niej zrzeszonych Banków Spó dzielczych. Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Mi osz Oczki zaprezentowa i zaproponowa zrzeszonym bankom ofert nowych produktów, w tym karty kredytowe oraz mieszkaniowy rachunek oszcz dnoêciowo-kredytowy Twój Dom i produkt depozytowy powiàzany z jednostkami uczestnictwa TFI UniLOKATA SGB. Przygotowane do wdro enia karty kredytowe to krajowa karta systemu Master- Card Electronic, oraz karty kredytowe systemu Visa i MasterCard (karty wypuk e ), w ofercie Grupy pojawi si równie karta przedp acona, która jest kartà na okaziciela, kartà krajowà (elektronicznà-p askà). Jan Kawalerski Prezes PBS Janikowo Wiceprezes Mi osz Oczki, przedstawi nowe rozwiàzania w zakresie autoryzacji debetowych kart p atniczych wydawanych w Grupie. Ponadto Wiceprezes Mi osz Oczki, omówi sytuacj ekonomiczno-finansowà Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA (sytuacj ekonomiczno-finansowà SGB zaprezentowaliêmy w poprzednim numerze Informatora red.). Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Zygmunt Mi tki przedstawi informacj o stanie prac w zakresie wdra ania scentralizowanego systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej. Wiceprezes Zygmunt Mi tki poinformowa zgromadzonych o przyj tej w Grupie formie potwierdzania zamiaru przystàpienia i uczestnictwa banku spó dzielczego w scentralizowanym systemie informatycznym. Informacji i obszernych wyjaênieƒ na powy sze oraz inne podnoszone w trakcie dyskusji kwestie, udzielali cz onkowie zarzàdu GBW SA. W trakcie Zgromadzenia podczas omawiania stosowanych dotychczas regu wspó pracy banków spó dzielczych w zakresie ich aktywnoêci handlowej g ównie otwierania placówek, wywiàza a si dyskusja na temat konkurencyjnoêci w Grupie. Temat wywo a ywà wymian poglàdów a opinie na temat obecnego sposobu post powania banków spó dzielczych, podczas otwierania placówek na terenie swojego dzia ania, by y bardzo zró nicowane. Ró ni y si tak e stanowiska tych, którzy zabierali g os w sprawie proponowanych Zasad wspó pracy w zakresie dzia alnoêci handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej, kilkunastu prezesów banków spó dzielczych, wyrazi o swojà opini m.in.: Lech Ch tnik (BS Sztum), W adys aw Dymek (BS Czarnków), Marian Fita (RBS Lututów), Jan Kawalerski (PBS Janikowo), Jerzy Konieczka (BS Wierzbinek),Cezary Maciejewski (KDBS), Ryszard Mroziƒski (BBR Dar- owo), Jacek Zacharewicz (BS Radomsko). Nast pnie odby o si g osowanie w wyniku którego Zgromadzenie Prezesów pozytywnie zaopiniowa o Zasady wspó pracy w zakresie dzia alnoêci handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej oraz Formy i zasady udzielania pomocy finansowej zrzeszonym Bankom Spó dzielczym w latach najwa niejsze wydarzenia 2 Przemys aw Pilarski Prezes GBS Mosina Na temat sytuacji prawno-organizacyjnej GBW SA g os zabra Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Pan Jacek Ludek. W swoim wystàpieniu Przewodniczàcy Jacek Ludek podkreêli koniecznoêç przyspieszenia prac w najistotniejszych dla funkcjonowania Spó ki i Grupy dzia aniach zw aszcza w zakresie informatyki zrzeszenia. Przewodniczàcy zwróci uwag na gro àcà globalizacj rynku banków spó -

5 dzielczych, penetracj krajowego rynku przez liderów europejskich struktur spó dzielczych, podkreêli koniecznoêç wzmocnienia struktury Grupy i dà enia jej uczestników do poprawiania sytuacji ekonomiczno-finansowej. MyÊl, e obecny zarzàd jest gwarancjà sukcesu i apeluj do Paƒstwa o wiar w sukces pod przewodnictwem Prezesa Paw a Paw owskiego powiedzia Przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA. Pan Jacek Ludek na zakoƒczenie swojego wystàpienia. Tekst i foto ucja Kamiƒska Chwilà ciszy uczestnicy Zgromadzenia Prezesów uczcili pami ç Â.P. Tadeusza Szudy Â.P. S awomira Sawu y SGB na Polagrze Food Kilkadziesiàt tysi cy goêci odwiedzi o Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food, które odby y si w Poznaniu Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food odby y si w dniach wrzeênia br. w Poznaniu. Targi uwa ane sà za najwi kszà tego typu imprez w Europie Ârodkowo Wschodniej. Tym razem swoje produkty i us ugi zaprezentowa o 1300 wystawców z 37 krajów ca ego Êwiata. Tradycyjnie ju wêród firm wystawienniczych nie zabrak o stoiska Spó dzielczej Grupy Bankowej. Tym razem SGB prezentowa a swojà ofert skierowanà zarówno do podmiotów gospodarczych, rolników, firm dzia ajàcych w sektorze rolno-spo ywczym oraz klientów indywidualnych. Rolnicy pytali przede wszystkim o kredyt unijny SGB powiedzia a aneta Pawlak, z Departamentu Komercyjnego GBW SA Z kolei klienci indywidualni byli zainteresowani kredytami konsumpcyjnymi oferowanymi przez banki SGB. GoÊcie ch tnie zaopatrywali si w ulotki informujàce o ofercie depozytowo kredytowej SGB. W sumie stoisko SGB odwiedzi o mnóstwo zainteresowanych. Stoisko SGB zosta o zaprojektowane w nowoczesny, przyjazny dla goêci targowych sposób Fot. R. Szewczyk W czasie pi ciu dni trwania Polagry Food, targi odwiedzi- o kilkadziesiàt tysi cy zwiedzajàcych. WÊród nich dominowali przedsi biorcy, rolnicy a tak e m odzie, g ównie ze szkó o profilach techniczno rolniczych. ROS 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Sezon na lokat dla rolników Ciàgnik pojedzie do Pruszcza Gdaƒskiego Od lewej Pani El bieta Kuêmicz Prezes Zarzàdu BS Pruszcz Gdaƒski, w Êrodku Pani Danuta Bednarska zwyci czyni, oraz Pani Gra yna Nader Dyrektor Biura Marketingu GBW S.A. W dniu 13 paêdziernika br. w centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu odby o si losowanie nagród w loterii promocyjnej Sezon na lokat. Tym razem klienci Spó dzielczej Grupy Bankowej g ównie rolnicy, którzy za o yli na pó roku lokat SGB na minimum 500 z mogli wygraç Ciàgnik Ursus 4514 Agro Bis lub jednà z dziesi ciu nagród pieni nych wartoêci 1 tys. z. W wyniku losowania g ównà nagrod ciàgnik wygra a klientka Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. Przypad a ona Pani Danucie Bednarskiej, wiernej klientce banku spó dzielczego od 35 lat. Klienci tego banku mogà mówiç o wyjàtkowym szcz Êciu, bowiem wygrali te dwie nagrody po tysiàc z otych. Pozosta e nagrody pieni ne tak e po tysiàc z otych trafià do klientów Banków Spó dzielczych: w Bia ogardzie, Drezdenku, Gryficach, Jarocinie, Tczewie, Ustce, Wronkach i we Wschowie. Klienci, którzy nie wygrali, mogà spróbowaç szcz Êcia w kolejnej loterii przygotowanej przez Spó dzielczà Grup Bankowà. 16 paêdziernika rozpocz a si promocja Lokata SGB Startujesz i zyskujesz. Teraz do wygrania jest samochód osobowy Honda Civic, dwa razy po 10 tys. z otych oraz 132 nagrody w postaci sprz tu RTV. Aby wziàç udzia w promocji, wystarczy w placówce SGB za o yç do 15 grudnia br. lokat na 500 z otych lub wielokrotnoêç tej kwoty i utrzymaç przez okres 6 miesi cy. Banki Spó dzielcze majà mo liwoêç wspó pracy z BIK S.A. za poêrednictwem banku zrzeszajàcego Przystàpienie GBW S.A. do wspó pracy z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w zakresie zbierania i udost pniania informacji o zobowiàzaniach osób fizycznych ROS najwa niejsze wydarzenia 4 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu jako bank zrzeszajàcy podpisa w Poznaniu z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (w imieniu w asnym i zrzeszonych Banków Spó dzielczych) w dniu 19 paêdziernika 2006r. Umow w sprawie gromadzenia, przetwarzania i udost pniania informacji (dot. zobowiàzaƒ osób fizycznych). Umow podpisa ze strony BIK S.A. Krzysztof Markowski Prezes Zarzàdu i Mariusz Wy ycki Wiceprezes Zarzàdu, a ze strony GBW S.A. podpisy z o yli: Pawe Paw- owski Prezes Zarzàdu i Jerzy Ró yƒski Wiceprezes Zarzàdu. SGB jest zainteresowana pozyskiwaniem z BIK S.A. informacji w celu wykonywania czynnoêci bankowych, a zw asz- Podpisy sk adajà Prezes Zarzàdu BIK S.A. Pan Krzysztof Markowski (po prawej) i Wiceprezes BIK S.A. Pan Mariusz Wy ycki

7 Dokumentami wymieniajà si Prezes BIK S.A. Krzysztof Markowski i Wiceprezes GBW SA Jerzy Ró yƒski cza oceny ryzyka kredytowego. Przystàpienie do BIK S.A. umo liwia SGB skorzystanie z dodatkowego narz dzia oceny klientów, zmian stylu jego obs ugi, a tak e realizuje zalecenia GINB i Zwiàzku Banków Polskich. W celu przystàpienia GBW S.A. do BIK S.A. podj to szereg dzia aƒ zmierzajàcych do osiàgni cia poprawnoêci i kompletnoêci danych dotyczàcych osób fizycznych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. posiadajàc baz danych, zawierajàcà informacje o zobowiàzaniach klientów banków, Êwiadczy us ugi, stanowiàce pomoc przy ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej. Poza tym obecnie realizowany jest przez BIK S.A. nowy projekt dotyczàcy wdra ania systemu wymiany informacji o przedsi biorstwach. Produktami oferowanymi przez BIK S.A. sà: Bankowy Raport Kredytowy klient indywidualny oraz Bankowy Raport Kredytowy klient indywidualny z ocenà punktowà. Ponadto w ramach wdra anego systemu wymiany informacji o podmiotach gospodarczych udost pniany b dzie Bankowy Raport Kredytowy Przedsi biorca. Wi cej informacji na temat BIK S.A. w nast pnym numerze Informatora. Zenobia Tomkowiak Departament Komercyjny GBW SA Emisja obligacji Powiatu KoÊciaƒskiego W dniu 20 paêdziernika br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w adze Powiatu Ko- Êciaƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane emisjà obligacji komunalnych. W spotkaniu udzia wzi li Pan Andrzej J cz - Starosta, Pan Micha Jurga Wicestarosta i Pani Gra yna Szproch Skarbnik Powiatu. W uroczystoêci uczestniczy a tak e Pani Joanna Pleskot Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w KoÊcianie, który obs uguje rachunek Powiatu KoÊciaƒskiego. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. reprezentowali Pan Jerzy Ró yƒski Wiceprezes Zarzàdu Banku i Pani Anna Szantyr Zast pca Dyrektora Departamentu Skarbu. Wspó praca pomi dzy Powiatem koêciaƒskim agbw SA nawiàzana zosta a ju w 2004 roku z inicjatywy Banku Spó dzielczego w KoÊcianie, który pragnàc zaoferowaç swojemu klientowi pe en zakres Uczestnicy spotkania, podczas którego podpisane zosta y dokumenty dotyczàce emisji obligacji powiatu koêciaƒskiego (od lewej Wicestarosta Pan Micha Jurga, Prezes Joanna Pleskot, Skarbnik Pani Gra yna Szproch, Starosta Pan Andzrej J cz, Wiceprezes Jerzy Ró yƒski i Z-ca Dyrektora Departamentu Skarbu GBW S.A. Pani Anna Szantyr) us ug finansowych zwróci si do GBW SA z propozycjà spotkania z w adzami Powiatu i przedstawienia wspólnej oferty Spó dzielczej Grupy Bankowej w zakresie organizacji emisji obligacji. Obecnie przeprowadzana emisja jest ju drugà emisjà obligacji powiatu ko- Êciaƒskiego. W przypadku obu emisji podmiotem przygotowujàcym i przeprowadzajàcym ca y proces jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wpoznaniu. Zgodnie z uchwa à Rady Powiatu, Powiat KoÊciaƒski emituje obligacje komunalne o àcznej wartoêci 1,75 mln z otych. Emisja zosta a podzielona na trzy serie, których okres wykupu wynosi od 3 do 5 lat. WysokoÊç oprocentowania obligacji uzale niona zosta a od Êredniej rentownoêci 52- -tyg. bonów skarbowych. Celem emisji jest pozyskanie Êrodków na sfinansowanie programu budowy i modernizacji sieci dróg powiatu koêciaƒskiego, które zaliczane sà do kategorii dróg o oddzia ywaniu regionalnym. Departament Skarbu GBW SA 5 najwa niejsze wydarzenia

8 Miasto nad Wartà W Koninie trwa budowa mostu nad Wartà, to najwi ksza inwestycja drogowa w historii miasta z ycia SGB 6 Jadàc od strony Poznania, oko o czterech kilometrów od Konina po o ona jest miejscowoêç Stare Miasto, w centralnym punkcie znajduje si pierwszy akcent Spó dzielczej Grupy Bankowej placówka Banku Spó dzielczego w Koninie. Specjalnie z myêlà o klientach bank ufundowa wygodny parking. Z miejsc parkingowych korzystajà nie tylko klienci banku, ale tak e petenci odwiedzajàcy Urzàd Gminy. Od kilku lat nasz bud et obs uguje Bank Spó dzielczy w Koninie mówi Ryszard Nawrocki, wójt Gminy Stare Miasto. Ze wspó pracy z bankiem jesteêmy bardzo zadowoleni. Nie tylko z profesjonalizmu, ale równie z zaanga owania banku w codzienne ycie gminy. Bank wspiera wiele naszych inicjatyw. Wje d ajàc do Konina od strony Starego Miasta trzeba dojechaç do ronda i kierowaç si w stron Starego Konina.! Historia Banku Spó dzielczego w Koninie Korzenie spó dzielczoêci bankowej w Koninie si gajà poczàtków XIX wieku. W aênie tutaj z inicjatywy aktywnych mieszkaƒców Konina zosta o powo ane Towarzystwo Oszcz dnoêciowo-po yczkowe. Celem Towarzystwa by o wspieranie lokalnej przedsi biorczoêci. W krótkim czasie Towarzystwo przekszta ci o si w bank i obj o swoim terenem dzia ania 67 okolicznych miejscowoêci. Druga m odoêç banku w Koninie mia a miejsce po I Wojnie Âwiatowej, gdy Polska odzyska a niepodleg oêç. W adze banku szybko przystàpi y do uruchomienia placówki. Bank zaczà dzia aç pod nazwà Bank Ludowy w Koninie. Ju w 1922 roku bank móg nawet skupowaç waluty. Nieco gorszy okres bank prze ywa w czasie kryzysu gospodarczego w latach , jednak nigdy a do wybuchu II Wojny Âwiatowej nie zniknà z rynku us ug finansowych. Po wojnie wznowi dzia alnoêç, pierwsze posiedzenie zarzàdu odby o si 7 grudnia 1945 roku bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu koniƒskiego 1948 bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza 1956 zmiana nazwy na Kasa Spó dzielcza 1960 bank przyjmuje nazw : Bank Spó dzielczy w Koninie. Bank roênie w si, nale y do znaczàcych Banków Spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W poczàtku 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, bank zmienia status. W tym samym roku przejmuje BS w Kazimierzu Biskupim. W kolejnych latach dokonuje fuzji z Bankami Spó dzielczymi w Wilczynie, Starym MieÊcie, Grodêcu, Rychwale, Golinie, Tuliszkowie i Turku. W 1995 roku BS w Koninie zrzeszy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. DziÊ bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu koniƒskiego i turkowskiego. Posiada 17 placówek po àczonych systemem centralowym. Zarzàdza 3 bankomatami. Klientom oferuje us ugi bankowe poprzez Internet. Wyposa eniem technicznym nie ust puje bankom komercyjnym.! W tej cz Êci miasta znajdujà si m.in. Ratusz oraz zabytkowe budynki mieszkalne. Tutaj napotykamy na kolejny akcent Spó dzielczej Grupy Bankowej. W odrestaurowanej kamienicy mieêci si centrala Banku Spó dzielczego w Koninie. KupiliÊmy ten budynek, bo w starej siedzibie brakowa o ju miejsca mówi Krzysztof Jóêwiak, prezes Zarzàdu BS Konin Obecnie wszystkie placówki, w których prowadzimy dzia alnoêç nale à do banku. Kilkadziesiàt metrów dalej, przy ulicy nonen omen Bankowej znajduje si I oddzia Banku Spó dzielczego w Koninie. Na sali operacyjnej uêmiechni ty personel, ch tny do pomocy. U nas klient czuje si, jak u siebie mówi jedna z pracownic. I trudno nie przyznaç jej racji. Na sali operacyjnej wygodne kanapy, na których mo na odpoczàç, albo wype niç odpowiedni wniosek. Bank stawia na marketing, wysokà jakoêç obs ugi, co na konkurencyjnym rynku us ug finansowych jest normà. Z kolei miasto stawia na inwestycje, w rankingu przeprowadzonym przez ogólnopolski miesi cznik Wspólnota Konin zajà siódme miejsce pod wzgl dem atrakcyjnoêci inwestycyjnej w kategorii miasta na prawach powiatu. Obecnie Konin to nie Bank Spó dzielczy w regionie W cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie redaktorzy Informatora SGB tym razem nie wyje d ali daleko. OdwiedziliÊmy Bank Spó dzielczy w Koninie, który cieszy si ponad 100-letnià tradycjà. Bankiem od ponad 30 lat kieruje pan prezes Krzysztof Jóêwiak. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Wszystkie pracujà na budow pozytywnego wizerunku Spó dzielczej Grupy Bankowej. Ratusz Miejski, wybudowany na prze omie XVIII i XIX wieku S up milowy, zaliczany do najstarszych w kraju. Zosta ufundowany w 1151 roku, wskazywa po ow drogi z Kalisza do Kruszwicy. Obecnie znajduje si przy koêciele Âw. Bart omieja w tzw. Starym Koninie

9 Trwa budowa mostu na Warcie to obecnie najwi ksza inwestycja drogowa w Koninie Konin po o ony jest na wa nych szlakach komunikacyjnych. Fragment autostrady A 2 tylko górnictwo, ale tak e budowa nowoczesnych rozwiàzaƒ komunikacyjnych. Most nad Wartà Most to nowy projekt inwestycyjny, zwiàzany g ównie z po o eniem miasta. Konin jest wa nym w z em komunikacyjnym. Tutaj przebiega autostrada A 2 Wschód Zachód, àczàca Warszaw z Poznaniem. Trasa jest przed u eniem mi dzynarodowej drogi Moskwa Berlin. Tu krzy ujà si drogi tranzytowe z Bydgoszczy do Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Konina do WrzeÊni. W centrum miasta obie drogi zbiegajà si. Ka da drobna kolizja powoduje, e ulica zaczyna si korkowaç, ma o tego, trzeba korzystaç z objazdu przez Golin t umaczy prezes Jóêwiak. Przebudowa drogi oraz budowa nowego mostu na Warcie sta y si niezb dne. Po opracowaniu projektu pod nazwà Budowa drugiej przeprawy przez Wart nowy przebieg drogi krajowej nr 25 prace ruszy y pe nà parà. Most b dzie mia 200 metrów d ugoêci, sk ada si z dwóch dwupasmowych jezdni. Z jego budowà wià e si przebudowa ok. 5 km dróg, 3 wiaduktów, modernizacja pobliskich ulic, przebudowa kanalizacji, sieci wodociàgowej i energetycznej. Most b dzie gotowy do koƒca listopada 2007 roku. Inwestycja poch onie oko o 200 mln z otych, a 75 % tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Budowa mostu to najwi ksza inwestycja drogowa w historii Konina. Obecnie intensywne prace trwajà przy budowie pó nocnego odcinka m.in. ronda przy skrzy owaniu ulicy Poznaƒskiej z Kleczewskà. Ta cz Êç inwestycji ma byç gotowa ju wkrótce. Jednak to nie jedyna inwestycja w mieêcie. Na osiedlu Zatorze trwa budowa hiepermarketu, z kolei przy ul. Chopina budowane sà nowe pawilony handlowo-us ugowe. Nie wykluczone, e w aênie w tych okolicach powstanie kolejna placówka Banku Spó dzielczego w Koninie. Roman SZEWCZYK Uniwersalny bank Rozmowa z Krzysztofem Jóêwiakiem, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Panie Prezesie, jest Pan spó dzielcà nie tylko z racji pe nionej funkcji ale i z zami owania. Wspó organizowa Pan Âwi to Spó dzielczoêci Bankowej. Prosz powiedzieç o X Âwi cie, które odby o si w minionym sezonie. Akurat mimo zaproszenia nie uczestniczy- em w ostatnim naszym Âwi cie. Uwa am jednak, e powinno si ono odbywaç co roku. Ale czas poka e czy mia em racj. Âwi to zwraca m.in. uwag spo eczeƒstwa na polski charakter Banków Spó dzielczych w odró nieniu od zagranicznych banków komercyjnych. Wspólnie z kadrà pracowniczà uda o mi si z ma ego banku, zbudowaç jeden z bardziej liczàcych si banków Spó dzielczej Grupy Bankowej mówi Krzysztof Jóêwiak, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Podobno na Êwi to spó dzielców, które odby o si w Podd bicach pojecha Pan zaraz po wyjêciu ze szpitala. Wie Pan Panie redaktorze, w yciu wa ne jest, aby mieç pasje yciowe, zainteresowania, które dodajà cz owiekowi energii, witalnoêci, nastawiajà pozytywnie do ycia. RzeczywiÊcie sp dzi em cztery dni w szpitalu i zaraz po wyjêciu pojecha em na Âwi to Spó dzielców do Podd bic. Nie mog em go sobie odpuêciç. By bym bardziej chory, gdybym nie pojecha. Pasje dodajà ludziom motywacji, ch ci do dzia ania. Pomówmy przez chwil o Koninie... kiedyê miasto wojewódzkie, miasto górników, kopalƒ, przemys u energetyczno-wydobywczego. DziÊ bezrobocie jest bardzo wysokie. Jak si kieruje bankiem teraz? Dzi kuj za to pytanie, ja tutaj si wychowa em. Konin to miasto, które rozwija o si i dojrzewa o razem ze mnà. Tutaj powstawa- y kopalnie, elektrownie, huta Aluminium. W latach 60-tych Konin liczy ok. 12 tys. 7 z ycia SGB

10 mieszkaƒców, dwie dekady póêniej ju blisko 80 tys. Przyje d ali tu ludzie z ca ej Polski. W nowym Koninie, po prawej stronie Warty by a tylko jedna ulica Kolejowa i nieliczne bloki mieszkalne. Wszyscy mieli prac i wizj przysz oêci. DziÊ miasto jest zupe nie inne, kopalnie, elektrownie potrzebujà zastrzyku pieni dzy na nowe inwestycje. Na to, eby by y rentowne. W giel brunatny jest nadal jednym z najtaƒszych êróde energii. Tylko trzeba umieç jà wykorzystaç. Centrala Banku Spó dzielczego w Koninie mieêci si w kamienicy przy ul. 3 go Maja A co do banku. Uwa am, e jeêli kadra zarzàdzajàca ma wizj rozwoju firmy, to da sobie rad w ka dych warunkach, znajdzie nisz na rynku. I nawet w niezbyt korzystnym otoczeniu, znajdzie dla siebie miejsce. Co stanowi o sile BS w Koninie? Nie odkryj niczego nowatorskiego, jeêli powiem, e o sile firmy, ka dej firmy stanowià ludzie. To ludzie nap dzajà zyski, majà wp yw na to, e klient wybiera np. naszà ofert a nie propozycj konkurencji. Wspomnia em o tym przy wczeêniejszym pytaniu, kadra to si a banku. Gdy rozpoczyna em prac, w banku pracowa o 12 osób, dziê zatrudnionych jest 110 pracowników. To ludzie, którzy znajà si na bankowoêci, potrafià w b yskawicznym tempie reagowaç na zmiany zachodzàce na rynku. Kadra ma pomys y i ca y czas si rozwija. Musz dodaç, e doskonalimy kwalifikacje pracowników. Wielu z nich korzysta ze szkoleƒ i kursów organizowanych przez Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu. Idziemy te z duchem czasu i cz Êç naszego personelu korzysta z oferty szkoleniowej dost pnej przez Internet. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Co jest g ównym êród em dochodów banku? Bank Spó dzielczy w Koninie nie ma wybranej grupy klientów. Nasze has o reklamowe brzmi Bank uniwersalny. Oddzia banku w Starym MieÊcie, specjalnie dla klientów bank ufundowa wygodny parking, z którego mogà korzystaç mieszkaƒcy. Palcówka znajduje si w sàsiedztwie Urz du Gminy Wn trze sali operacyjnej oddzia u banku przy ul. Bankowej Doskonale znamy Êrodowisko w którym dzia amy, znamy jego potrzeby, mo liwoêci rozwoju i finansowe. To nie przypadek, e na dzieƒ 30 wrzeênia 2006 roku, stan nieregularnych kredytów np. w oddziale Wilczyn, Zatorze, Stare Miasto, Golina, czy Tuliszków wynosi O. Nasi klienci sà sprawdzeni i rzetelni. Mamy ofert dla wszystkich, nawet tych najbardziej wymagajàcych. To stanowi o naszej sile. JesteÊmy bankiem, w którym produkty dla siebie, znajdà przedsi biorcy, studenci i emeryci. Mog powiedzieç, e nasza propozycja ofertowa w niczym nie odbiega od tego, co proponujà banki komercyjne. Czy do swoich strategicznych partnerów biznesowych bank zalicza samorzàd? OczywiÊcie, obs ugujemy 9 gmin miejskich i miejsko wiejskich. Chcia bym zauwa yç, e nie tylko obs ugujemy rachunek podstawowy danej gminy, ale tak e rachunki pomocnicze np. finanse przedszkoli, szkó itp. Samorzàd to nasz partner w prowadzeniu biznesu. Od 2,5 roku Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej. W ciàgu kilku lat w naszà gospodark zostanie zainwestowanych ponad 12 mld z otych. Czy BS w Koninie ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Czy skorzysta na akcesji? Uwa am, e w dobie globalizacji wstàpienie Polski do struktur Unii Europejskiej by o koniecznoêcià. Zyskali na tym wszyscy. Przede wszystkim rolnicy. Wi kszoêç z nich za o y o rachunki w naszym banku. Dlaczego? Poniewa nasi pracownicy poêwi cili mnóstwo czasu na przygotowywanie wniosków o dop aty do ARiMR. OsobiÊcie bra em udzia w wielu spotkaniach z rolnikami, t umaczy em, wyjaênia em, przekonywa em i ta praca zaowocowa a. DziÊ mamy ok. 36 tys. rachunków. Na akcesji skorzystali te przedsi biorcy, niektóre inwestycje w firm generujà zwrot zainwestowanych Êrodków z unijnego bud etu. Wreszcie na Placówki banku, znajdujà si tam, gdzie oczekujà tego klienci. Oddzia w dzielnicy Konin Zatorze, gdzie mieszka ok. 20 tysi cy koninian z ycia SGB 8

11 Naszà rozmow rozpocz liêmy od Pana osoby i chcia bym, ebyêmy na Panu te skoƒczyli. Kieruje Pan bankiem od 1974 roku. To ponad 30 lat. Ja nie lubi si chwaliç, ale chyba mog powiedzieç, e mam jeden z najd u szych sta y na stanowisku prezesa w bankowoêci spó dzielczej w Polsce. Swojà funkcj objà- em 16 maja 1974 roku. To kawa ek historii. Dawniej Stary Rynek, obecnie Plac WolnoÊci w Koninie wejêciu do Unii Europejskiej skorzysta o ca e spo eczeƒstwo. Ludzie wyje d ajà na Zachód, zarabiajà pieniàdze i inwestujà je w kraju. Bank Spó dzielczy to nie tylko wypracowywanie zysków. Czy bank przyczynia si do rozwoju miasta i regionu? Tak, ma na niego doêç znaczàcy wp yw. Bank Spó dzielczy Konin wygrywa przetargi na obs ug gminnych bud etów m.in. dlatego, e oferuje wartoêç dodanà do swoich us ug. Nie tylko Êwiadczymy us ugi finansowe, ale tak e wspomagamy dzia alnoêç np. stra y po arnej, szkó, oêrodków kultury itp. Pieniàdze powinny byç inwestowane tam, gdzie zosta y wypracowane. Zadowoleni sà z nas w aêciciele z sektora MSP. Gdy przychodzi do nas przedsi biorca i mówi, e ma pomys na biznes, ale brakuje mu kapita u, wówczas po zapoznaniu si z biznes planem, szukamy rozwiàzania, wspólnej strategii. Nieskromnie powiem, e wiele firm z naszego regionu rozwin o si, dzi ki pomocy z Banku Spó dzielczego. Mam na myêli przedsi biorstwa us ugowe, handlowe i lokale gastronomiczne. Kto jest bezpoêrednim konkurentem BS Konin? WKoninie swoje placówki posiada ok. 20 banków komercyjnych, uwa am, e konkurencja jest potrzebna, korzystajà na tym przede wszystkim klienci, konkurencja we wszystkich dziedzinach to zdrowy objaw gospodarki rynkowej. Ale my nie boimy si konkurencji, dzi ki niej mo emy si rozwijaç. Nie mamy bezpoêredniego konkurenta. Oddzia banku w Krzymowie Jak Pan trafi do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Przygod z bankowoêcià spó dzielczà rozpoczà em w 1958 roku, wówczas zosta em zatrudniony w BS Konin na stanowisku kasjera. Zaraz potem upomnia a si o mnie armia. Po powrocie z wojska zosta em zatrudniony w Gminnej Spó dzielni Samopomoc Ch opska w Starym MieÊcie, wkrótce potem znowu w BS Konin, tym razem na stanowisku kierownika sekcji kredytowej. Z koniƒskim bankiem rozsta- em si w 1964 roku, bowiem powierzono mi kierowanie Bankiem Spó dzielczym w Rzgowie. Ze Rzgowa przenios em si do Poznania, gdzie przez wiele lat pe ni em funkcj starszego lustratora Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych Oddzia u Wojewódzkiego w Poznaniu. W czasie kariery zawodowej ca y czas podnosi- Opinie klientów Jan Kaczmarek, w aêciciel przedsi biorstwa Elektro Inwest, mieszkaniec Konina Z Bankiem Spó dzielczym w Koninie jestem zwiàzany od poczàtku prowadzenia w asnego biznesu, czyli od 1992 roku. Lubi, przychodziç do banku, po pierwsze dlatego, e jego placówka jest blisko mojego domu, po drugie zawsze spotykam si z mi ym i yczliwym przyj ciem. W swojej firmie zatrudniam 24 osoby, posiadamy certyfikat ISO 9001: 2000, jestem dobrym klientem i mo e dlatego swoje oferty sk ada y mi banki komercyjne, ale z nich nie skorzysta em. Obecnie inwestuj w siedzib firmy, przygotowuj miejsce pod flot samochodowà i sprz t. Rozwijam dzia alnoêç, bo kredytu na korzystnych zasadach udzieli mi Bank Spó dzielczy. A poza tym, jest to chyba jedyny bank w Koninie, którego placówka otwarta jest w soboty. Ryszard Grabarczyk, przedsi biorca, mieszkaniec Brzeêna Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Koninie? Ten bank traktuje mnie bardzo przyjaênie. Stosuje uproszczone procedury, ma du o produktów. Gdy staram si o kredyt obrotowy w rachunku, mam prawie pewnoêç, e go otrzymam. Prowadz firm us ugowà, Êwiadcz m.in. us ugi melioracyjne. Jestem pod wra eniem jakoêci obs ugi, i traktowania mnie, jak szczególnego klienta. Jest to bank wy àcznie z polskim kapita em, co jest dla mnie te wa ne. Ryszard Nawrocki, wójt Gminy Stare Miasto Jako klient posiadajàcy konto osobiste w Banku Spó dzielczym jestem bardzo zadowolony, zarówno pod wzgl dem jakoêci obs ugi, jak i bogactwa oferty. Ze wspó pracy jestem równie zadowolony jako wójt Gminy Stare Miasto. Bank Spó dzielczy w Koninie ju trzy lata temu wygra przetarg na obs ug naszego bud etu, który obecnie wynosi ok. 20 mln z otych. Zaoferowa nam nie tylko najlepsze warunki finansowe, ale tak e wspiera nasze dzia ania. Bank zawsze anga uje si w imprezy spo eczno-kulturalne organizowane przez gmin np. Dni Staromiejskie. 9 z ycia SGB

12 dzielczej. I szczerze dzi kuj OpatrznoÊci, e tak w aênie pokierowa a moim yciem. Spó dzielczoêç to jak wspomnia em wczeêniej, nie tylko zarabianie, ale i dawanie. Jestem aktywny spo ecznie. Przez 20 lat by em przewodniczàcym Kolegium ds. wykroczeƒ w Koninie, jestem dzia aczem Ochotniczej Stra y Po arnej. By em Z-cà Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Koniƒskiej Spó dzielni Mieszkaniowej, cz onkiem Rady TUW, Z-cà Przewodniczàcego Rady Zrzeszenia (2 kadencje), cz onkiem Rady Nadzorczej Zwiàzku Rewizyjnego (2 kadencje). Jestem te cz onkiem Krajowej Rady Spó dzielczej w Warszawie. Krótko mówiàc praca spo eczna to moja pasja. Poza tym pasjonujà mnie: turystyka i strzelectwo sportowe. Konin ma tak e w asnà uczelni : Wy szà Szko Zawodowà em swoje kwalifikacje, ukoƒczy em wiele kursów oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Co uwa a Pan za swój najwi kszy sukces? To trudne pytanie, trudno tak w kilku s owach podsumowaç swojà karier zawodowà. Ale uwa am, e chyba najwi kszym sukcesem jest dla mnie to, e z ma ego Banku Spó dzielczego w Koninie, który mia jednà placówk, stworzy em bank, który posiada 17 placówek i dobrze s u- y miejscowemu spo eczeƒstwu. Jak Pan sp dza wolny czas? Jakie ma Pan hobby? Zawsze chcia em pracowaç w s u bach mundurowych. Przypadek sprawi, e wylàdowa em w bankowoêci spó - Za prac spo ecznà otrzyma Pan wiele odznaczeƒ i nagród. To prawda, ale nie chc o tym mówiç. Pomagam ludziom nie dla nagród i splendoru ale z potrzeby serca. Jest Pan cz owiekiem spe nionym, czy ma Pan jeszcze marzenia? Cz owiek, który przestaje marzyç umiera. Ja mam wiele marzeƒ. Marzy mi si, eby zorganizowaç uroczystoêci 110 lecia istnienia Banku Spó dzielczego w Koninie, to ju za trzy lata. ycz, aby uda o si Panu zrealizowaç to marzenie. Dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk W tragicznym wypadku samochodowym, 22 wrzeênia, podczas s u bowej delegacji, zgin a Ma gorzata Strza kowska J draszak. Osiem dni póêniej skoƒczy aby 41 lat. Pozostawi a m a Kajetana, syna Kajtka i nas wszystkich, pogrà onych w g bokim smutku. z ycia SGB 10 Pracowa em z Ma gorzatà przez ostatnie 11 lat. Przez ca y ten okres by em jej prze o onym. Nasze stosunki nigdy jednak nie polega y na tym, e ja wydaj polecenia a ona je wykonuje. To, co by o oczywiste, mieêci o si w zakresie codziennych obowiàzków, robi a sama i po pewnym czasie nawet nie przychodzi o mi do g owy eby jà sprawdzaç czy rozliczaç. Wszystkie jej sprawy by y prowadzone wzorowo. W sytuacjach wyjàtkowych, wymagajàcych wydania konkretnych dyspozycji, zawsze musia em zrobiç to tak, aby jasno przedstawiç racjonalnoêç celu, jaki mamy osiàgnàç Êrodki znajdowa a sama. Najgorzej bywa o, gdy trzeba by o zrobiç coê, co nie by- o racjonalne. W naszej pracy zdarzajà si przecie bzdurne sprawozdania czy nikomu niepotrzebne tabelki. Przychodzi a wtedy i mimo e od dawna byliêmy na ty, pyta- a: Dyrekcja wie, e to jest kompletnie bez sensu. Na pewno mam traciç na to czas? Niezmiennie musia em odpowiadaç Tak Ma gorzata, musimy to mieç. Odchodzi a z nadàsanà minà i robi a, co trzeba. W czasie pracy, przed nià i po niej du o mówi a. O swoich Kajetanach, o polowaniach (by a czynnym cz onkiem ko a owieckiego), o polityce i o wy szoêci kobiet nad brzydszà p cià. Mo e dla artu a mo e powa nie. Nie zdà y em si zorientowaç W kilku s owach taka by a. I za to, e by a dzi kuj. Szczególnie chcia bym Ma gorzacie podzi kowaç za ten ostatni ruch kierownicà, który co prawda nie da jej samej szans w starciu z nadchodzàcà tragedià, ale prawdopodobnie sprawi, e Marzena, jej towarzyszka podró y i przyjació ka mog a pozostaç ze swojà córeczkà Zuzià i z nami. Jak pewnie wi kszoêç z nas, nie rozumiem, dlaczego musia o si staç to, co si sta o. Ale jak wi kszoêç z nas, mam nadziej, e to, co si sta o jest cz Êcià wi kszego, niepoj tego planu. Wierz, e Ma gorzata dalej b dzie si opiekowaç swoim Kajetanem i Kajtkiem. B dzie sroga dla oszustów i pob a liwa dla pechowców. A w Paƒskich lasach znajdzie jednoro ce i pegazy godnà siebie zwierzyn. I e b dzie szcz Êliwa Jacek Hampelski

13 Bank Spó dzielczy w Tczewie Obchodzi jubileusz 100 lat, Bank Ludowy w Tczewie powsta 20 sierpnia 1906 roku z inicjatywy ks. Alfonsa Maƒkowskiego, wikariusza parafii lubiszewskiej ko o Tczewa. Cz onkami za o ycielami by o 14 osób, g ównie rolników i rzemieêlników. Bank dzia alnoêç operacyjnà rozpoczà 6 wrzeênia 1906 roku jako instytucja z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, z kapita em poczàtkowym w wysokoêci 94 marek. W sk ad pierwszego Zarzàdu Banku Ludowego weszli: ks. Alfons Maƒkowski, Micha Storma i Nepomucen Warczyƒski, którzy w asnym majàtkiem por czali za wyniki operacji bankowych. W okresie zaborów Bank by wa nym ogniskiem polskiego ycia gospodarczego. Po odzyskaniu niepodleg oêci i powrocie Tczewa do Polski rozwinà swojà dzia alnoêç, zyskujàc zaufanie mieszkaƒców miasta i okolic. W okresie kryzysu gospodarczego nale a do najsilniejszych banków ludowych na Pomorzu Gdaƒskim. W latach trzydziestych obraca kapita em przekraczajàcym 5 mln z otych i posiada oko o 600 cz onków. Po zakoƒczeniu dzia aƒ wojennych II Wojny Âwiatowej, Bank Ludowy rozpoczà swà dzia alnoêç 01 wrzeênia 1945 roku. Nale a o do niego wtedy 31 cz onków. W latach Zarzàd Banku stanowili: Antoni Brzózka (prezes), Maksymilian Potocki i Jadwiga Fortuƒska, a przewodniczàcym Rady Nadzorczej by Tomasz Hempowicz. Do koƒca lat czterdziestych Bank prowadzi dzia alnoêç w przedwojennym lokalu przy ul. Dworcowej (Wyszyƒskiego). W 1950 roku utworzono dwa sta e punkty kasowe, w Subkowach i Go biewku. A 23 lata póêniej w 1973 roku otwarto punkt kasowy w Turzu i przekszta cono punkt w Subkowach, poczàtkowo w fili, a nast pnie w oddzia Banku. Tak e tego roku, 13 maja, zebranie przedstawicieli podj o uchwa o zmianie nazwy Spó dzielczego Banku Ludowego na Bank Spó dzielczy w Tczewie. Kolejne zmiany nastàpi y w wyniku odgórnych decyzji, 1 lipca 1975 roku, Bank Spó dzielczy w Tczewie sta si jedynà instytucjà kredytujàcà rolnictwo indywidualne na terenie Tczewa i okolicznych gmin, zachowujàc jednoczeênie i z czasem rozszerzajàc swojà ofert skierowanà do rzemieêlników i osób fizycznych. Gratulacje i yczenia od zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych Lata 90 te XX wieku to okres transformacji i dostosowania polskiej spó dzielczoêci bankowej do gospodarki rynkowej. Okres ten obejmowa zmiany w strukturze organizacyjnej i statusie ekonomiczno-prawnym banków spó dzielczych. Proces ten dla BS Tczew zakoƒczy si w 2002 roku, gdy Bank wspólnie z innymi bankami spó dzielczymi województwa pomorskiego zrzeszy si z GBW S.A. Obecnie w strukturze Banku Spó dzielczego w Tczewie funkcjonuje 10 placówek a otwarcie kolejnych 2, planuje si jeszcze w 2006 roku. Bie àcà dzia alnoêcià Banku kieruje trzyosobowy Zarzàd w sk adzie: Eugenia Pokorska-Sawczuk prezes, Maria Kosznik wiceprezes i Przemys aw Musid owski cz onek. Funkcje kontrolne w stosunku do Zarzàdu Banku spe nia dziewi cioosobowa Rada Nadzorcza, której od 1987 roku przewodniczy Tadeusz Dumiƒski. W 2005 roku Bank skupia blisko 1500 cz onków. Bank Spó dzielczy w Tczewie wêród spo ecznoêci lokalnej tworzy wizerunek instytucji Êwiadczàcej us ugi o wysokiej jakoêci po mo liwie najni szej cenie. Ten pozytywny obraz Bank zawdzi cza zaanga owaniu pracowników, ich wiedzy i w aêciwej motywacji do pracy. Bank Spó dzielczy w Tczewie oferuje szeroki zakres us ug kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym us ugi oparte o nowoczesne formy, takie jak: Home-Banking, Bankofon, SMS-Banking i Bank Internetowy. Rozmiary dzia alnoêci Banku mierzone wartoêcià sumy bilansowej rosnà z roku na rok i Êwiadczà o du ej aktywnoêci w zakresie pozyskiwania zasobów finansowych. Suma bilansowa liczona w tyê. z otych wynosi a: w 1990 roku 2 828, w 1995 roku , w 2000 roku , w 2005 roku Podobnie systematycznie rosnà fundusze w asne Banku. Ich wielkoêç kszta towa a si w w/w okresie nast pujàco: 1990 rok 1 tyê. z, 1995 rok 1493 tyê. z, 2000 rok 5330 tyê. z, 2005 rok tyê. z. Bank Spó dzielczy w Tczewie wspiera ró ne lokalne inicjatywy, patronuje i sponsoruje ró ne przedsi wzi cia z zakre- Podczas uroczystoêci grupa pracowników i dzia aczy BS Tczew uhonorowana zosta a odznaczeniami 11 z ycia SGB

14 Uczestnicy uroczystoêci 100 lecia BS Tczew Jubileuszowy tort su kultury, sportu i szkolnictwa. NajÊwie szym przedsi wzi ciem, w które Bank jest zaanga owany to realizacja programu Leader+, którego celem jest poprawa jakoêci ycia na obszarach wiejskich oraz rozwój tych terenów poprzez zwi kszenie efektywnoêci wykorzystania funduszy unijnych. W ramach tego programu utworzono Lokalnà Grup Dzia ania Wst ga Kociewia, która b dzie pozyskiwa a Êrodki na inwestycje, na wsparcie lokalnej przedsi biorczoêci i na rozwój gmin wiejskich i wiejsko-miejskiego Kociewia Tczewskiego. Przyj ta i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Banku Spó dzielczego w Tczewie przynosi efekty; wzrasta udzia w rynku, zwi kszajà si zyski, wzrastajà fundusze w asne, a tak e poprawia si bezpieczeƒstwo, poszerzana i uatrakcyjniana jest oferta dla klientów. Bank inwestuje tak e w najnowoczeêniejsze us ugi bankowe. Bogatà ofert us ug i produktów Banku doceniajà rolnicy, przedsi biorcy i osoby fizyczne. Dzia alnoêç Banku na rzecz lokalnego Êrodowiska zosta a doceniona i przyczyni a si do przyznania mu zaszczytnego tytu u Bank Spó dzielczy w S u bie Spo ecznoêci Lokalnej. W latach poprzednich Bank Spó dzielczy w Tczewie otrzyma III nagrod w kategorii efektywnoêç w rankingu polskich banków spó dzielczych. W 2006 roku po raz kolejny zdoby god o promocyjne w dorocznym konkursie Bank przyjazny dla przedsi biorców. ucja Kamiƒska na podstawie materia ów Banku Spó dzielczego w Tczewie Jubileusz 10 lecia po àczenia Banków Spó dzielczych Banku Spó dzielczego w Czarno y ach, Banku Spó dzielczego w Pàtnowie, Banku Spó dzielczego w Skomlinie z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej. Po àczenie nastàpi o z dniem roku. z ycia SGB 12 Uroczyste Posiedzenie Rady Nadzorczej odby o si w dniu 8 wrzeênia 2006 r. w OÊrodku Wypoczynkowo Szkoleniowym KAMION w Kamionie ko o Wielunia. W uroczystoêci wzi li udzia : Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Zygmunt Mi tki, Dyrektor Oddzia u GBW SA w Sieradzu Jerzy Czarnecki, Wójt Gminy Bia a S awomir Âwigoƒ, Wójt Gminy Czarno y y Tomasz Luboiƒski, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, Cz onkowie Rady Nadzorczej nowej i poprzedniej, Cz onkowie Zarzàdu oraz wszyscy pracownicy BS w Bia ej. OkolicznoÊciowy referat wyg osi Janusz Pawlak Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Bia ej. Wiceprezes Zarzàdu GBW S.A. w Poznaniu Zygmunt Mi tki i Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Sieradzu Jerzy Czarnecki na r ce Zenona Krysiaka, Przewodniczàcego Rady Nadzorczej i Janusza Pawlaka Prezesa Zarzàdu BS w Bia- ej wr czyli obraz ks. Piotra Wawrzyniaka. Ocen dokonaƒ BS w Bia ej omówi w swoim wystàpieniu Wiceprezes Zygmunt Mi tki. PodkreÊli, e mimo niewielkich rozmiarów dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Bia ej, Bank ten jest postrzegany jako Bank dobrze zorganizowany, efektywny, osiàgajàcy dobre wyniki finansowe i bezpieczny. A Dyrektor Jerzy Czarnecki pozytywnie oceni wspó prac z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej.

15 Odznaczenie Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego dla Zenona Krysiaka wr cza Zygmunt Mi tki Odznaczeni odznakà Zas u ony Dzia acz Ruchu Spo ecznego za pomoc okazanà Gminie Bia a w rozwiàzywaniu problemów finansowych. Zas u onym dzia aczom samorzàdowym i pracownikom Banku odznaczenia i dyplomy wr czy Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Zygmunt Mi tki. Odznaczeni Odznakà Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego, przyznawanà przez Krajowà Rad Spó dzielczà: Maria Brant, Kazimierz Ciebielski, Anna Furman, Zenon Krysiak, Janusz Pawlak, Ignacy Smugowski Odznaczeni Z otà Odznakà SGB: Maria Bednarek, Ma gorzata Olejnik, Teresa Pichlak, Krystyna Sobaƒtka. Pracownicy BS Bia a odznaczeni Z otà Odznakà SGB K.Sobaƒtka, M. Bednarek, T. Pichlak, M. Olejnik Fot. J. Pawlak (3x) W imieniu wszystkich wójtów, gratulacje, kwiaty i podzi kowania za dobrà wspó prac z samorzàdami lokalnymi skierowa do Zarzàdu Banku, Tomasz Luboiƒski Wójt Gminy Czarno y y. Wójt Gminy Bia a Pan S awomir Âwigoƒ, podzi kowa Prezesowi Zarzàdu Januszowi Pawlakowi Dyplomy otrzymali: Maria Brant, Kazimierz Ciebielski, Anna Furman, Barbara G owienkowska, Anna Kaczmarek, Zenon Krysiak, Jerzy Machelak, Ma gorzata Olejnik, Janusz Pawlak, Antoni Podyma, Wies awa Skoczylas, Ignacy Smugowski, El bieta Szczepaniak, Józef Wróbel, Jaros aw ó taszek. ucja Kamiƒska Dzia alnoêç Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. na rzecz rozwoju kadr bankowoêci spó dzielczej 3 paêdziernika 2006r. na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich odby a si Konferencja promujàca projekt szkoleniowy pt. Doskonalenie umiej tnoêci kadr audytu wewn trznego w Bankach Spó dzielczych, realizowany przez Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. oraz Fundacj Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Konferencja by a okazjà do spotkania z przedstawicielami Banków Spó dzielczych zainteresowanych dokszta caniem pracowników. Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o w Poznaniu w partnerstwie z Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej we Wroc awiu przygotowa wniosek obejmujàcy szkolenie osób zatrudnionych w Bankach Spó dziel- 13 z ycia SGB

16 Uczestnicy konferencji czych z obszaru ca ego kraju, który z sukcesem przeszed wymagane procedury aplikacyjne i uzyska akceptacj Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Udzia pracowników w szkoleniu dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Dzia anie 2.3a. Dofinansowanie udzia u w szkoleniu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw si ga 80% kosztów, dla du ych przedsi biorstw 60%. Wk ad finansowy za udzia pracownika w szkoleniu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wynosi do z., dla du ych przedsi biorstw do z., Bank mo e wnieêç zap at za szkolenie pracowników w formie wynagrodzeƒ lub gotówki. Celem projektu jest umo liwienie pracownikom sektora bankowoêci spó dzielczej nabycia i udoskonalenia wiedzy i umiej tnoêci z zakresu audytu wewn trznego. Szkolenie jest odpowiedzià na potrzeby edukacyjne Banków, przygotowanie projektu poprzedzone by o badaniem ankietowym potrzeb szkoleniowych. Szkolenie obejmuje 251 godzin z 10 modu ów tematycznych, powiàzanych z tematykà kontroli wewn trznej, mi dzy innymi: Kontrola wewn trzna, Metody, techniki i narz dzia kontroli, Analiza ekonomiczno-finansowa, Operacje bankowe, Ryzyka bankowe, Prawo bankowe, Systemy informacyjne i informatyczne w zarzàdzaniu bankiem. W ramach projektu 330 pracowników sektora bankowoêci spó dzielczej z ca ego kraju w 11 grupach b dzie dokszta caç si w 6 miastach Polski (Poznaƒ, Warszawa, Bydgoszcz, Wroc aw, Kraków, Sanok). Autorem programu szkolenia jest Pani Joanna Benyskiewicz, dysponujàca wieloletnim doêwiadczeniem w pracy w sektorze bankowoêci spó dzielczej na stanowiskach mened erskich. Pozostali wyk adowcy zatrudnieni w projekcie to osoby tak e aktywnie dzia ajàce w bankowoêci i posiadajàce du e doêwiadczenie dydaktyczne. Szkolenie o takim szerokim zakresie tematycznym jest nowym produktem szkoleniowym Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., organizacja szkolenia obejmuje równie zapewnienie noclegów, wy ywienia oraz materia- ów szkoleniowych dla uczestników. Konferencja spotka a si z du ym zainteresowaniem Banków i jest sygna em, e Zarzàdy Banków jak i pracownicy sà zainteresowani ciàg ym kszta ceniem. Realizacja projektu wymaga Êcis ej wspó pracy pomi dzy Biurem Projektu sytuowanym w Bankowym OÊrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu i Bankami Spó dzielczymi. Banki bioràce udzia w szkoleniu i rozliczajàce wk ad w asny w formie wynagrodzeƒ przez 12 miesi cy b dà przekazywaç do Biura Projektu oêwiadczenia o wyp acie wynagrodzenia dla pracowników bioràcych udzia w szkoleniu. Szkolenia z EFS pomimo zwi kszonego zaanga owania w rozliczenia cieszà si du ym zainteresowaniem Banków, dlatego te BODIE Sp. z o.o. realizuje równie inne projekty szkoleniowe dotowane ze Êrodków Unii Europejskiej: Doskonalenie wiedzy i umiej tnoêci pracowników sektora bankowoêci spó dzielczej oraz Doskonalenie wiedzy, umiej tnoêci mened erskich kadry kierowniczej banków spó dzielczych i zrzeszajàcych w partnerstwie z Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej we Wroc awiu. Ewelina Muszyƒska-Plewa Bia a Kopiec i jej Dzieƒ Warzyw z ycia SGB 14 W niedziel 24 wrzeênia br. w miejscowoêci Bia a Kopiec, w gminie Bia a po raz kolejny zosta zorganizowany Dzieƒ Warzyw. G ównymi organizatorami by y firmy: Nickerson Zwaan Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., COMPO Sp. z o.o., Gospodarstwo Paƒstwa Dubas w Bia ej Kopiec, a w prezentacjach uczestniczy Bank Spó dzielczy w Bia ej. Uczestnikami Dnia Warzyw by y równie inne firmy pracujàce na rzecz rolnictwa: producenci nasion, producenci maszyn, deszczowni i agregatów ch odniczych a tak e prasa: tj. Has o Ogrodnicze, Ogrodnik Polski, Owoce Warzywa Kwiaty, Warzywa. Ca a impreza odbywa a si na polu demonstracyjnym Pana Jaros awa Dubasa w miejscowoêci Bia a Kopiec. Program imprezy przedstawia si nastepujàco: zwiedzanie kolekcji warzyw firm Nickerson Zwana ivilmorin prezentacja Êrodków ochrony roêlin firmy BASF prezentacja firmy nasiennej Nickerson-Zwaan prezentacja nowych technologii pakowania Êwie ych produktów LLS prezentacja mo liwoêci dop at z UE przez ARiMR prezentacja produktów Banku Spó dzielczego w Bia ej wyk ad Uprawa i ochrona warzyw gruntowych Prof. Stanis aw Mazur (AR w Krakowie) pokaz pracy wybranych maszyn polowych (precyzyjny wysiew nasion, sadzenie rozsady, kombajnowy zbiór marchwi) Bank Spó dzielczy w Bia ej zaprezentowa szerokà ofert produktów zarówno kredytowych jak i depozytowych. Przygotowano foldery i inne materia y reklamowe, które spotka y si z du ym zainteresowaniem odwiedzajàcych. Dobrej prezentacji pomog a równie pi kna, s oneczna pogoda, która przyciàgn a du à liczb zwiedzajàcych.

17 Stoisko BS Bia a Pracownicy Banku przedstawili bogatà ofert kredytów g ównie dla rolników. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy a si oferta kredytów preferencyjnych inwestycyjnych z dop atami ARiMR oraz na mo liwoêci uzyskania tzw. kredytów unijnych. Bank Spó dzielczy w Bia ej przedstawi tak e swojà ofert depozytowà, w tym kolejnà edycj loterii promocyjnej pod nazwà Lokata SGB, w której g ównà nagrodà jest samochód Honda Civic. Kombajn do zbioru warzyw Z uwagi na to, e w pokazach uczestniczyli rolnicy z ró nych regionów Polski, Bank Spó dzielczy w Bia ej podkreêli swojà przynale noêç do Spó dzielczej Grupy Bankowej, którà tworzà Banki Spó dzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. W udost pnianych folderach przedstawia zasi g terytorialny dzia ania Grupy. Janusz Pawlak Prezes Zarzàdu BS Bia a Do ynki powiatowe Rok nie nale a do udanych, ale Êwi towaç zgodnie z tradycjà trzeba 3-ego wrzeênia w Lusowie odby y si do ynki powiatu poznaƒskiego. Ich g ównym sponsorem by Poznaƒski Bank Spó dzielczy. UroczystoÊci rozpocz a msza w miejscowym koêciele. Po nabo eƒstwie barwny korowód z wieƒcami przeszed na pobliski plac, gdzie rozpocz y si tradycyjne, do ynkowe obrz dy. W tym roku Êwi to plonów odbywa o si pod has em U ksi dza za p otem. Proboszcz miejscowej parafii by jednym z gospodarzy imprezy i mo na powiedzieç duszà ca ego przedsi wzi cia. Dla rolników ten rok nie by udany. Czego nie zabi o s oƒce, to zniszczy deszcz mówi jeden z rolników. Chleb upieczony z tegorocznej màki Swoje straty w plonach w powiecie gospodarze oszacowali na procent. Podobnie jest w ca ej Wielkopolsce. Z braku deszczu ucierpia y nie tylko zbo a, ale tak e roêliny pastewne, warzywa, owoce a nawet zio a. Starosta poznaƒski Jan Grabkowski podkreêla podczas do ynek, e mimo strat Êwi to plonów zawsze musi byç, bo podsumowuje koƒczàcy si rok w rolnictwie. Dobrze, e sà dop aty unijne, bo chocia w cz Êci zrekompensujà rolnikom straty zaznaczy starosta i doda równie Trzeba yczyç w aêcicielom gospodarstw, by przysz y rok by lepszy. Do ynki by y te okazjà, by gospodynie domowe mog y si pochwaliç swoimi wyrobami. By y cia- Korowód z wieƒcami przeszed na pobliski plac, gdzie rozpocz y si uroczyêci 15 z ycia SGB

18 Gospodynie domowe pokazywa y swoje wyroby sta domowej roboty, pyry z gzikiem, czernina, chleb ze smalcem, kaszanka, ogórki kiszone oraz owoce z rolniczych sadów. Kolejki do gospodyƒ domowych by y tak d ugie, e by spróbowaç specja ów, trzeba by o poczekaç nawet pó godziny. Uczestniczki Ko a Plastycznego dla Doros ych, dzia ajàcego w Tarnowie Podgórnym, pokazywa y i sprzedawa y swoje prace. Mo na by o zobaczyç pastele, malowane jedwabie i naszyjniki z kamieni. Ko o dzia a w gminnym oêrodku Kultury Sezam. Specjalne atrakcje przygotowano te dla dzieci. Pracownice oêrodka kultury w Przeêmierowie malowa y maluchom buzie. Dzieci mog y spróbowaç swoich si równie w malowaniu martwej natury. Do ynkom towarzyszy siódmy Powiatowy Przeglàd Zespo ów Folklorystycznych. Na scenie obok muzyków z powiatu poznaƒskiego, zaprezentowali si goêcie z zagranicy mi dzy innymi Niemiec i Holandii. Mi dzynarodowy Festiwal by tak e okazjà, by Êwi towaç dziesi ciolecie zespo u Lusowiacy. Obok tego zespo u uczestnicy do ynek zobaczyli Zespó Folklorystyczny GoÊlinianie z Murowanej GoÊliny, Powiatowà Kapel Dudziarskà Koêlary ze St szewa, Zespó Szreniawa z Komornik i Zespó Folklorystyczny Modraki z Tarnowa Podgórnego. Zespo y uczestniczàce w przeglàdzie dosta y dyplomy, rzeêby i... gromkie brawa. Licznie zgromadzonej widowni podoba y si przede wszystkim wyst py najm odszych artystów, których nie brakuje izroku na rok wed ug organizatorów festiwalu prezentujà coraz wy szy poziom. Zabawie sprzyja a pogoda. Po deszczowym sierpniu, rolnicy mogli Êwi towaç w pe nym s oƒcu. a owali tylko, e takiej pogody nie by o, kiedy zbo e dorasta o i póêniej, gdy zbierali plony. ROS Agro-Show 2006 W Bednarach k/pobiedzisk w dniach wrzeênia 2006 roku, odby a si VIII Mi dzynarodowa Wystawa Rolnicza, której organizatorem by a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzàdzeƒ Rolniczych. Wystawa obywa a si pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pokazy pracy maszyn i urzàdzeƒ stosowanych w rolnictwie, majà na celu prezentacj ich funkcjonalnoêci i mo liwoêci technicznych. z ycia SGB 16 Fot. A. Rydlewicz (2x) Na AGRO-SHOW z ofertà kredytowà wystàpi Bank Spó dzielczy w Witkowie. Bank Spó dzielczy w Witkowie podpisa umow o wspó pracy z Agroma S.A. w Poznaniu dotyczàcà kredytowania jej klientów. Mi dzy innymi na mocy tej umowy Bank otworzy punkt obs ugi klienta w Bogucinie przy ul. Gnieênieƒskiej 99. Luka

19 Aby klienci byli zadowoleni Bank Spó dzielczy w Toruniu, zmodernizowa fili w Turznie, w gminie ysomice Podstawowym celem prac by a poprawa warunków obs ugi klienta, aby oprócz uniwersalnej oferty i fachowej obs ugi, klientowi by o wygodnie. Zmieni si wyglàd placówki, poprawi y si warunki pracy za ogi filii a tak e poszerzony zosta zakres oferowanych us ug bankowych. Umo liwiono korzystanie z bankomatu, który zosta uruchomiony przy placówce, w zwiàzku z tym klienci obok tradycyjnego kontaktu z Bankiem, majà w dowolnej chwili mo liwoêç dokonania wyp aty gotówki, sprawdzenia salda na rachunku czy do adowania telefonu komórkowego. Dzi ki temu tak e turyêci przebywajàcy w pobliskim oêrodku wczasowym w Kamionkach, b dà mieç ca odobowà mo liwoêç wyp aty gotówki. Bankomaty Banku Spó dzielczego w Toruniu sà jedynymi urzàdzeniami w takich miejscowoêciach jak: ubianka, ysomice, Unis aw, Z awieê Wielka i Turzno. Uruchomienie bankomatu w Turznie to kolejne dzia anie Banku Spó dzielczego w Toruniu zgodnie z koncepcjà Bank Spó dzielczy zawsze po drodze Banki Spó dzielcze systematycznie rozwijajà sieç Piastowski Bank Spó dzielczy w Janikowie w dniu 8 wrzeênia br. uroczyêcie otworzy kolejnà placówk Bank Spó dzielczy w Toruniu NowoczeÊnie wyposa onà fili zlokalizowano przy ul. G ównej 25A w centrum Janikowa, obs uga klientów odbywa si w dni robocze w godz. od 9.00 do Placówka Filii Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie przy ulicy G ównej 25a Przeci cie wst gi przez Prezesa Zarzàdu PBS w Janikowie Pana Jana Kawalerskiego Placówk utworzono celem przybli enia i u atwienia mieszkaƒcom miasta korzystania z us ug bankowych, w szczególnoêci osobom starszym. Uniwersalna oferta produktów i us ug bankowych skierowana jest g ównie dla klientów detalicznych. Otwarcie filii wp ynie korzystnie na popraw jakoêci obs ugi klientów banku w g ównej placówce przy ul. Przemys owej. W uroczystoêci udzia wzi li min: Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Mi osz Oczki, Przewodniczàcy Rady Miejskiej w Janikowie, Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo, Rada Nadzorcza, Zarzàd i przedstawiciele za ogi Piastowskiego Banku Spó dzielczego. PBS Janikowo 17 z ycia SGB

20 Pi çsetny bankomat Spó dzielczej Grupy Bankowej Urzàdzenie, które jest pi çsetnà sztukà w Grupie i pierwszym bankomatem na terenie miasta i gminy B aszki, zamontowano, w siedzibie Banku Spó dzielczego, przy Placu Niepodleg oêci 33 Pani Prezes Wies awa Zakrzewska i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Wyrembski przed wejêciem do siedziby Banku (pod ciemnym parasolem) UroczystoÊç uruchomienia bankomatu odby a si 19 wrzeênia br. w ciep ym choç deszczowym dniu. WÊród zaproszonych goêci byli: Burmistrz miasta i gminy B aszki Pan Krzysztof St piƒski, Przewodniczàca Rady miasta i gminy Pani Agnieszka Bieƒkowska, Wiceprezes Zarzàdu GBW S.A. Pan Mi osz Oczki, przedstawiciel firmy Wincor-Nixdor Pan Maciej Ró aƒski, przedstawiciel firmy Pol- Card Pan Dariusz Kalinowski, Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Sieradzu Pan Jerzy Czarnecki oraz klienci i przedstawiciele za ogi. Wszystkich zaproszonych przywita a Pani Prezes Wies awa Zakrzewska i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan Bankomat zamontowano w dogodnym miejscu przy wejêciu do Banku Krzysztof Wyrembski, dzi kujàc goêciom za przybycie oraz za gratulacje i kwiaty, zaprosi a do siedziby Banku na symbolicznà lampk szampana. Bankomat w B aszkach by potrzebny, poniewa w promieniu ok. 20 km nie by o adnego bankomatu i obecnie jest jedynym tego typu urzàdzeniem na terenie miasta i gminy. Dotychczas klienci Banku Spó dzielczego posiadajàcy karty p atnicze mogli dokonywaç p atnoêci w punktach handlowo-us ugowych, a teraz zyskali dost p do gotówki poza godzinami pracy Banku, przez 365 dni w roku. ucja Kamiƒska Turystyczne górskie miejscowoêci zapraszajà z ycia SGB 18 Làdek Zdrój miejscowoêç uzdrowiskowa oraz Stronie Âlàskie, w Kotlinie K odzkiej w Sudetach to miejscowoêci atrakcyjne turystycznie zarówno latem jak zimà. Do odwiedzin i pobytu w uroczej scenerii Gór Z otych zaprasza Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie, posiadajàcy w obu miejscowoêciach w asnà baz noclegowà wraz z zapleczem i salà konferencyjnà. Góry Z ote le à na granicy polsko-czeskiej, która przebiega ich grzbietem, sà jednym z najd u szych pasm w Sudetach (54 km), zamykajà Kotlin K odzkà od pó nocnego wschodu. Góry nazw zawdzi czajà wyst pujàcym na ich stokach y om z ota (w okolicach Z otego Stoku), gdzie by- y tak e zlokalizowane kopalnie tego ó tego kruszcu. Centrum turystycznym tej okolicy jest uzdrowisko Làdek Zdrój. Làdek Zdrój otoczony Górami Z otymi le y nieomal u stóp Ânie nika. Charakteryzuje si górsko-dolnà strefà klimatycznà, najwy ej ocenianà pod wzgl dem wartoêci kli-

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, maj-czerwiec 2004 nr 2/115 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Toyota Yaris pojecha a do S ubic str. 12 Bank w Piotrkowie Kujawskim dobrze przygotowany do dzia ania

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki

Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Bank Spó dzielczy w Goworowie Monografia Teren dzia ania Banku Spó dzielczego w Goworowie i jego placówki Troszyn Centrala BS Oddział Banku Goworowo Bank Spó dzielczy w Goworowie Centrala Banku: 07-440

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo