Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej"

Transkrypt

1 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 ISSN X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. W dniach 5-6 paêdziernika 2006 r. w Poznaniu obradowa o Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 Umowa pomi dzy GBW SA i Biurem Informacji Kredytowej SA zosta a zawarta w Poznaniu 19 paêdziernika 2006 roku str. 5 Powiat koêciaƒski emituje obligacje str. 6 Bank Spó dzielczy w regionie z wizytà w Koninie str. 18 Pi çsetny bankomat SGB zamontowano w B aszkach. Ju po miesiàcu mo na powiedzieç, e by bardzo, bardzo potrzebny. W górach odpoczywaç mo na ca y rok. W Kotlinie K odzkiej jesienià jest pi knie. PBS w Strzelinie zaprasza do Làdka Zdroju i Stronia Âlàskiego Jak co roku na Targach Polagra Food Spó dzielcza Grupa Bankowa prezentowa a uniwersalnà ofert us ug i produktów str. 3 str. 24 Karta kredytowa w ofercie SGB str. 26 Leasing i faktoring w SGB

2 najwa niejsze wydarzenia Plany dzia ania Spó dzielczej Grupy Bankowej 1 Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej SGB na Polagrze Food 3 Kilkadziesiàt tysi cy goêci odwiedzi o Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food, które odby y si w Poznaniu Sezon na lokat dla rolników 4 Ciàgnik pojedzie do Pruszcza Gdaƒskiego Banki Spó dzielcze majà mo liwoêç wspó pracy z BIK S.A. za poêrednictwem banku zrzeszajàcego 4 Przystàpienie GBW S.A. do wspó pracy z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w zakresie zbierania i udost pniania informacji o zobowiàzaniach osób fizycznych Emisja obligacji Powiatu KoÊciaƒskiego 5 W dniu 20 paêdziernika br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w adze Powiatu KoÊciaƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane emisjà obligacji komunalnych. z ycia SGB Miasto nad Wartà 6 W Koninie trwa budowa mostu nad Wartà, to najwi ksza inwestycja drogowa w historii miasta Uniwersalny bank 7 Rozmowa z Krzysztofem Jóêwiakiem, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Bank Spó dzielczy w Tczewie 11 Obchodzi jubileusz 100 lat, Jubileusz 10 lecia po àczenia Banków Spó dzielczych 12 Banku Spó dzielczego w Czarno y ach, Banku Spó dzielczego w Pàtnowie, Banku Spó dzielczego w Skomlinie z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej. Banki Spó dzielcze systematycznie rozwijajà sieç 17 Piastowski Bank Spó dzielczy w Janikowie w dniu 8 wrzeênia br. uroczyêcie otworzy kolejnà placówk Pi çsetny bankomat Spó dzielczej Grupy Bankowej 18 Urzàdzenie, które jest pi çsetnà sztukà w Grupie i pierwszym bankomatem na terenie miasta i gminy B aszki, zamontowano, w siedzibie Banku Spó dzielczego, przy Placu Niepodleg oêci 33 Turystyczne górskie miejscowoêci zapraszajà 18 MyÊl globalnie dzia aj lokalnie 19 Pani Eugenia Pokorska Sawczuk Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Tczewie zosta a Laureatkà w Konkursie Akcja Akacja 2006 W adys aw Âwi s 20 po egnanie z Grupà SGB prawo Znikajàca hipoteka 21 dzia alnoêç handlowa DIEBOLT Inc. 23 WrzeÊniowa wizyta przedstawicieli banków spó dzielczych w USA Pierwsza karta kredytowa w Spó dzielczej Grupie Bankowej 24 Leasing i Faktoring w sieci SGB wzbogacajà ofert produktowà 26 BANCASSURANCE podwojone mo liwoêci 28 Dzia alnoêç Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. na rzecz rozwoju kadr bankowoêci spó dzielczej 13 Konferencja promujàca projekt szkoleniowy Bia a Kopiec i jej Dzieƒ Warzyw 14 Do ynki powiatowe 15 Rok nie nale a do udanych, ale Êwi towaç zgodnie z tradycjà trzeba Agro-Show nauka Pomagamy na bank 29 Bankowcy otaczali opiekà artystów ju w dawnych wiekach. Nie czynili tego wy àcznie z altruizmu. Takie dzia ania si op acajà. Nowe rozwiàzania programowe i organizacyjne w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w BankowoÊci Polskiej 30 Aby klienci byli zadowoleni 17 Bank Spó dzielczy w Toruniu, zmodernizowa fili w Turznie, w gminie ysomice INFORMATOR Spó dzielczej Grupy Bankowej nr 5/130/2006 ISSN X spis treêci RADA PROGRAMOWA Jerzy Ró yƒski Henryk Janasek (przewodniczàcy) sekretarz Rady wiceprezes zarzàdu Nadzorczej GBW SA GBW SA wiceprzewodniczàcy RN BS w Koninie REDAKCJA redaktor Tadeusz Drabik cz onek Rady Zrzeszenia prezes GBS w Choszcznie Zbigniew Lorenc cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Szubinie ADRES REDAKCJI Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Norwida 14, Poznaƒ tel , fax Rafa Marciniak cz onek Rady Zrzeszenia prezes BS w Piotrkowie Kuj. Gra yna Nader dyrektor Biura Marketingu GBW SA Czes aw Banaszewski dyrektor I Oddzia u GBW SA w Poznaniu WYDAWCA Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Miel yƒskiego 22, Poznaƒ tel , fax

3 Plany dzia ania Spó dzielczej Grupy Bankowej Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej W dniu 05 paêdziernika 2006 roku w Tarnowie Podgórnym odby o si Zgromadzenie Prezesów Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zgromadzenie poêwi cone by o dyskusji nad zasadami konkurowania, wynikom ekonomiczno-finansowym i sprawom bie àcym. W porzàdku obrad Zgromadzenia znalaz y si mi dzy innymi nast pujàce tematy: Informacje dotyczàce systemu informatycznego dla SGB. Wspó praca w zakresie dzia alnoêci handlowej. Formy i zasady udzielania pomocy finansowej zrzeszonym bankom spó dzielczym Nowe us ugi i produkty. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych. Sprawy bie àce. Zgromadzenie otworzy Wiceprezes pe niàcy obowiàzki Prezesa Zarzàdu GBW SA, przewodniczàcy Rady Zrzeszenia Pawe Paw owski. Na wst pie przywita uczestników Zgromadzenia, w tym Rad Nadzorczà uczestniczàcà w obradach oraz podzi kowa za wybór na Przewodniczàcego Rady Zrzeszenia. Powita tak e przyby ych na Zgromadzenie nowo powo anych Prezesów Zarzàdów Banków Spó dzielczych w osobach: Pana Józefa Szmelter z KBS Aleksandrów Kujawski, Panià Wies aw Zakrzewskà z BS B aszki, Panià Monik Mia szygrosz z BS Jastrowie, Pana Piotra Niedbalskiego zbs Kcynia, Pana Krzysztofa Dzikowskiego z BS Kobierzyce, Panià Iwon Ekiert z BS Mi dzyzdroje. W swoim wystàpieniu Prezes Pawe Paw- owski podkreêli mi dzy innymi koniecznoêç d ugoterminowego spojrzenia na funkcjonowanie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA i Spó dzielczej Grupy Bankowej. Zwróci uwag na realizacj Strategii Spó dzielczej Grupy Bankowej na lata , przyj tej w czerwcu 2004 roku i na potrzebie skoncentrowania si na terminach wykonania zadaƒ wynikajàcych z planu strategicznego. Pawe Paw owski podkreêli koniecznoêç przygotowania si Grupy do wyzwaƒ przysz oêci oraz do zachowania adu korporacyjnego w spó ce i adu zrzeszeniowego w Grupie. Ponadto, wyrazi jednoznaczne stanowisko Zarzàdu GBW SA w sprawie koniecznoêci wdro enia scentralizowanego systemu informatycznego w Grupie oraz poinformowa o sposobie i harmonogramie jego wprowadzania w Bankach Spó dzielczych. PodkreÊli koniecznoêç poszerzenia dotychczasowej oferty depozytowej Grupy, zwiàzanej z ofertà towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz przypomnia o zadaniach w zakresie przygotowania Grupy do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kolejnym okresie (lata ). Zapewni, i troska o zapewnienie korzystnych warunków rozwoju Grupy w d ugoterminowej perspektywie to cel strategiczny a model funkcjonowania Grupy, jest oparty na fundamentalnej podstawie, której zasadà jest, i podstawowym ogniwem handlowym jest bank spó dzielczy. Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Jerzy Ró yƒski przedstawi kilka tematów zwiàzanych ze zmianami w Zasadach otwierania i prowadzenia rachunków walutowych dla zrzeszonych banków spó dzielczych, oraz omówi nowà propozycj Zasad inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych przez Bank Spó dzielczy, podkreêlajàc istotne warunki jakie spe niaç winien bank spó dzielczy przed przystàpieniem do inwestowania. Ponadto, Wiceprezes Jerzy Ró yƒski omawiajàc sprawy zwiàzane z funduszami unijnymi nawiàza do wspó udzia u przedstawicieli Banków Spó dzielczych SGB i GBW SA w pracach nad tworzeniem dokumentów programowych na okres programowania Przewodniczàcym Zgromadzenia zosta Pan Tadeusz Krotoszyƒski, sekretarzem by a Pani Danuta Gr da, po prawej Prezes Pawe Paw owski 1 najwa niejsze wydarzenia

4 na poziomie krajowym i regionalnym. Zwróci uwag na istotnoêç wspó pracy Banków Spó dzielczych i samorzàdów przy tworzeniu nowych programów regionalnych, zw aszcza, e wspó praca tych podmiotów, wykorzystanie ich wiedzy i doêwiadczenia pozwoli stworzyç programy i instrumenty ich wdra ania dopasowane do rzeczywistych problemów i potrzeb. Poinformowa tak e zgromadzonych o przygotowanej do podpisania (nastàpi to jeszcze w miesiàcu paêdzierniku br) umowy z Biurem Informacji Kredytowej i mo liwoêci przyst powania do niej zrzeszonych Banków Spó dzielczych. Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Mi osz Oczki zaprezentowa i zaproponowa zrzeszonym bankom ofert nowych produktów, w tym karty kredytowe oraz mieszkaniowy rachunek oszcz dnoêciowo-kredytowy Twój Dom i produkt depozytowy powiàzany z jednostkami uczestnictwa TFI UniLOKATA SGB. Przygotowane do wdro enia karty kredytowe to krajowa karta systemu Master- Card Electronic, oraz karty kredytowe systemu Visa i MasterCard (karty wypuk e ), w ofercie Grupy pojawi si równie karta przedp acona, która jest kartà na okaziciela, kartà krajowà (elektronicznà-p askà). Jan Kawalerski Prezes PBS Janikowo Wiceprezes Mi osz Oczki, przedstawi nowe rozwiàzania w zakresie autoryzacji debetowych kart p atniczych wydawanych w Grupie. Ponadto Wiceprezes Mi osz Oczki, omówi sytuacj ekonomiczno-finansowà Spó dzielczej Grupy Bankowej i Gospodarczego Banku Wielkopolski SA (sytuacj ekonomiczno-finansowà SGB zaprezentowaliêmy w poprzednim numerze Informatora red.). Wiceprezes Zarzàdu GBW SA Zygmunt Mi tki przedstawi informacj o stanie prac w zakresie wdra ania scentralizowanego systemu informatycznego dla Spó dzielczej Grupy Bankowej. Wiceprezes Zygmunt Mi tki poinformowa zgromadzonych o przyj tej w Grupie formie potwierdzania zamiaru przystàpienia i uczestnictwa banku spó dzielczego w scentralizowanym systemie informatycznym. Informacji i obszernych wyjaênieƒ na powy sze oraz inne podnoszone w trakcie dyskusji kwestie, udzielali cz onkowie zarzàdu GBW SA. W trakcie Zgromadzenia podczas omawiania stosowanych dotychczas regu wspó pracy banków spó dzielczych w zakresie ich aktywnoêci handlowej g ównie otwierania placówek, wywiàza a si dyskusja na temat konkurencyjnoêci w Grupie. Temat wywo a ywà wymian poglàdów a opinie na temat obecnego sposobu post powania banków spó dzielczych, podczas otwierania placówek na terenie swojego dzia ania, by y bardzo zró nicowane. Ró ni y si tak e stanowiska tych, którzy zabierali g os w sprawie proponowanych Zasad wspó pracy w zakresie dzia alnoêci handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej, kilkunastu prezesów banków spó dzielczych, wyrazi o swojà opini m.in.: Lech Ch tnik (BS Sztum), W adys aw Dymek (BS Czarnków), Marian Fita (RBS Lututów), Jan Kawalerski (PBS Janikowo), Jerzy Konieczka (BS Wierzbinek),Cezary Maciejewski (KDBS), Ryszard Mroziƒski (BBR Dar- owo), Jacek Zacharewicz (BS Radomsko). Nast pnie odby o si g osowanie w wyniku którego Zgromadzenie Prezesów pozytywnie zaopiniowa o Zasady wspó pracy w zakresie dzia alnoêci handlowej Spó dzielczej Grupy Bankowej oraz Formy i zasady udzielania pomocy finansowej zrzeszonym Bankom Spó dzielczym w latach najwa niejsze wydarzenia 2 Przemys aw Pilarski Prezes GBS Mosina Na temat sytuacji prawno-organizacyjnej GBW SA g os zabra Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Pan Jacek Ludek. W swoim wystàpieniu Przewodniczàcy Jacek Ludek podkreêli koniecznoêç przyspieszenia prac w najistotniejszych dla funkcjonowania Spó ki i Grupy dzia aniach zw aszcza w zakresie informatyki zrzeszenia. Przewodniczàcy zwróci uwag na gro àcà globalizacj rynku banków spó -

5 dzielczych, penetracj krajowego rynku przez liderów europejskich struktur spó dzielczych, podkreêli koniecznoêç wzmocnienia struktury Grupy i dà enia jej uczestników do poprawiania sytuacji ekonomiczno-finansowej. MyÊl, e obecny zarzàd jest gwarancjà sukcesu i apeluj do Paƒstwa o wiar w sukces pod przewodnictwem Prezesa Paw a Paw owskiego powiedzia Przewodniczàcy Rady Nadzorczej GBW SA. Pan Jacek Ludek na zakoƒczenie swojego wystàpienia. Tekst i foto ucja Kamiƒska Chwilà ciszy uczestnicy Zgromadzenia Prezesów uczcili pami ç Â.P. Tadeusza Szudy Â.P. S awomira Sawu y SGB na Polagrze Food Kilkadziesiàt tysi cy goêci odwiedzi o Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food, które odby y si w Poznaniu Mi dzynarodowe Targi Przemys u Spo ywczego Polagra Food odby y si w dniach wrzeênia br. w Poznaniu. Targi uwa ane sà za najwi kszà tego typu imprez w Europie Ârodkowo Wschodniej. Tym razem swoje produkty i us ugi zaprezentowa o 1300 wystawców z 37 krajów ca ego Êwiata. Tradycyjnie ju wêród firm wystawienniczych nie zabrak o stoiska Spó dzielczej Grupy Bankowej. Tym razem SGB prezentowa a swojà ofert skierowanà zarówno do podmiotów gospodarczych, rolników, firm dzia ajàcych w sektorze rolno-spo ywczym oraz klientów indywidualnych. Rolnicy pytali przede wszystkim o kredyt unijny SGB powiedzia a aneta Pawlak, z Departamentu Komercyjnego GBW SA Z kolei klienci indywidualni byli zainteresowani kredytami konsumpcyjnymi oferowanymi przez banki SGB. GoÊcie ch tnie zaopatrywali si w ulotki informujàce o ofercie depozytowo kredytowej SGB. W sumie stoisko SGB odwiedzi o mnóstwo zainteresowanych. Stoisko SGB zosta o zaprojektowane w nowoczesny, przyjazny dla goêci targowych sposób Fot. R. Szewczyk W czasie pi ciu dni trwania Polagry Food, targi odwiedzi- o kilkadziesiàt tysi cy zwiedzajàcych. WÊród nich dominowali przedsi biorcy, rolnicy a tak e m odzie, g ównie ze szkó o profilach techniczno rolniczych. ROS 3 najwa niejsze wydarzenia

6 Sezon na lokat dla rolników Ciàgnik pojedzie do Pruszcza Gdaƒskiego Od lewej Pani El bieta Kuêmicz Prezes Zarzàdu BS Pruszcz Gdaƒski, w Êrodku Pani Danuta Bednarska zwyci czyni, oraz Pani Gra yna Nader Dyrektor Biura Marketingu GBW S.A. W dniu 13 paêdziernika br. w centrali Gospodarczego Banku Wielkopolski SA w Poznaniu odby o si losowanie nagród w loterii promocyjnej Sezon na lokat. Tym razem klienci Spó dzielczej Grupy Bankowej g ównie rolnicy, którzy za o yli na pó roku lokat SGB na minimum 500 z mogli wygraç Ciàgnik Ursus 4514 Agro Bis lub jednà z dziesi ciu nagród pieni nych wartoêci 1 tys. z. W wyniku losowania g ównà nagrod ciàgnik wygra a klientka Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim. Przypad a ona Pani Danucie Bednarskiej, wiernej klientce banku spó dzielczego od 35 lat. Klienci tego banku mogà mówiç o wyjàtkowym szcz Êciu, bowiem wygrali te dwie nagrody po tysiàc z otych. Pozosta e nagrody pieni ne tak e po tysiàc z otych trafià do klientów Banków Spó dzielczych: w Bia ogardzie, Drezdenku, Gryficach, Jarocinie, Tczewie, Ustce, Wronkach i we Wschowie. Klienci, którzy nie wygrali, mogà spróbowaç szcz Êcia w kolejnej loterii przygotowanej przez Spó dzielczà Grup Bankowà. 16 paêdziernika rozpocz a si promocja Lokata SGB Startujesz i zyskujesz. Teraz do wygrania jest samochód osobowy Honda Civic, dwa razy po 10 tys. z otych oraz 132 nagrody w postaci sprz tu RTV. Aby wziàç udzia w promocji, wystarczy w placówce SGB za o yç do 15 grudnia br. lokat na 500 z otych lub wielokrotnoêç tej kwoty i utrzymaç przez okres 6 miesi cy. Banki Spó dzielcze majà mo liwoêç wspó pracy z BIK S.A. za poêrednictwem banku zrzeszajàcego Przystàpienie GBW S.A. do wspó pracy z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w zakresie zbierania i udost pniania informacji o zobowiàzaniach osób fizycznych ROS najwa niejsze wydarzenia 4 Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu jako bank zrzeszajàcy podpisa w Poznaniu z Biurem Informacji Kredytowej S.A. w Warszawie (w imieniu w asnym i zrzeszonych Banków Spó dzielczych) w dniu 19 paêdziernika 2006r. Umow w sprawie gromadzenia, przetwarzania i udost pniania informacji (dot. zobowiàzaƒ osób fizycznych). Umow podpisa ze strony BIK S.A. Krzysztof Markowski Prezes Zarzàdu i Mariusz Wy ycki Wiceprezes Zarzàdu, a ze strony GBW S.A. podpisy z o yli: Pawe Paw- owski Prezes Zarzàdu i Jerzy Ró yƒski Wiceprezes Zarzàdu. SGB jest zainteresowana pozyskiwaniem z BIK S.A. informacji w celu wykonywania czynnoêci bankowych, a zw asz- Podpisy sk adajà Prezes Zarzàdu BIK S.A. Pan Krzysztof Markowski (po prawej) i Wiceprezes BIK S.A. Pan Mariusz Wy ycki

7 Dokumentami wymieniajà si Prezes BIK S.A. Krzysztof Markowski i Wiceprezes GBW SA Jerzy Ró yƒski cza oceny ryzyka kredytowego. Przystàpienie do BIK S.A. umo liwia SGB skorzystanie z dodatkowego narz dzia oceny klientów, zmian stylu jego obs ugi, a tak e realizuje zalecenia GINB i Zwiàzku Banków Polskich. W celu przystàpienia GBW S.A. do BIK S.A. podj to szereg dzia aƒ zmierzajàcych do osiàgni cia poprawnoêci i kompletnoêci danych dotyczàcych osób fizycznych. Biuro Informacji Kredytowej S.A. posiadajàc baz danych, zawierajàcà informacje o zobowiàzaniach klientów banków, Êwiadczy us ugi, stanowiàce pomoc przy ocenie ryzyka kredytowego osoby fizycznej. Poza tym obecnie realizowany jest przez BIK S.A. nowy projekt dotyczàcy wdra ania systemu wymiany informacji o przedsi biorstwach. Produktami oferowanymi przez BIK S.A. sà: Bankowy Raport Kredytowy klient indywidualny oraz Bankowy Raport Kredytowy klient indywidualny z ocenà punktowà. Ponadto w ramach wdra anego systemu wymiany informacji o podmiotach gospodarczych udost pniany b dzie Bankowy Raport Kredytowy Przedsi biorca. Wi cej informacji na temat BIK S.A. w nast pnym numerze Informatora. Zenobia Tomkowiak Departament Komercyjny GBW SA Emisja obligacji Powiatu KoÊciaƒskiego W dniu 20 paêdziernika br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w adze Powiatu Ko- Êciaƒskiego podpisa y dokumenty zwiàzane emisjà obligacji komunalnych. W spotkaniu udzia wzi li Pan Andrzej J cz - Starosta, Pan Micha Jurga Wicestarosta i Pani Gra yna Szproch Skarbnik Powiatu. W uroczystoêci uczestniczy a tak e Pani Joanna Pleskot Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w KoÊcianie, który obs uguje rachunek Powiatu KoÊciaƒskiego. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. reprezentowali Pan Jerzy Ró yƒski Wiceprezes Zarzàdu Banku i Pani Anna Szantyr Zast pca Dyrektora Departamentu Skarbu. Wspó praca pomi dzy Powiatem koêciaƒskim agbw SA nawiàzana zosta a ju w 2004 roku z inicjatywy Banku Spó dzielczego w KoÊcianie, który pragnàc zaoferowaç swojemu klientowi pe en zakres Uczestnicy spotkania, podczas którego podpisane zosta y dokumenty dotyczàce emisji obligacji powiatu koêciaƒskiego (od lewej Wicestarosta Pan Micha Jurga, Prezes Joanna Pleskot, Skarbnik Pani Gra yna Szproch, Starosta Pan Andzrej J cz, Wiceprezes Jerzy Ró yƒski i Z-ca Dyrektora Departamentu Skarbu GBW S.A. Pani Anna Szantyr) us ug finansowych zwróci si do GBW SA z propozycjà spotkania z w adzami Powiatu i przedstawienia wspólnej oferty Spó dzielczej Grupy Bankowej w zakresie organizacji emisji obligacji. Obecnie przeprowadzana emisja jest ju drugà emisjà obligacji powiatu ko- Êciaƒskiego. W przypadku obu emisji podmiotem przygotowujàcym i przeprowadzajàcym ca y proces jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. wpoznaniu. Zgodnie z uchwa à Rady Powiatu, Powiat KoÊciaƒski emituje obligacje komunalne o àcznej wartoêci 1,75 mln z otych. Emisja zosta a podzielona na trzy serie, których okres wykupu wynosi od 3 do 5 lat. WysokoÊç oprocentowania obligacji uzale niona zosta a od Êredniej rentownoêci 52- -tyg. bonów skarbowych. Celem emisji jest pozyskanie Êrodków na sfinansowanie programu budowy i modernizacji sieci dróg powiatu koêciaƒskiego, które zaliczane sà do kategorii dróg o oddzia ywaniu regionalnym. Departament Skarbu GBW SA 5 najwa niejsze wydarzenia

8 Miasto nad Wartà W Koninie trwa budowa mostu nad Wartà, to najwi ksza inwestycja drogowa w historii miasta z ycia SGB 6 Jadàc od strony Poznania, oko o czterech kilometrów od Konina po o ona jest miejscowoêç Stare Miasto, w centralnym punkcie znajduje si pierwszy akcent Spó dzielczej Grupy Bankowej placówka Banku Spó dzielczego w Koninie. Specjalnie z myêlà o klientach bank ufundowa wygodny parking. Z miejsc parkingowych korzystajà nie tylko klienci banku, ale tak e petenci odwiedzajàcy Urzàd Gminy. Od kilku lat nasz bud et obs uguje Bank Spó dzielczy w Koninie mówi Ryszard Nawrocki, wójt Gminy Stare Miasto. Ze wspó pracy z bankiem jesteêmy bardzo zadowoleni. Nie tylko z profesjonalizmu, ale równie z zaanga owania banku w codzienne ycie gminy. Bank wspiera wiele naszych inicjatyw. Wje d ajàc do Konina od strony Starego Miasta trzeba dojechaç do ronda i kierowaç si w stron Starego Konina.! Historia Banku Spó dzielczego w Koninie Korzenie spó dzielczoêci bankowej w Koninie si gajà poczàtków XIX wieku. W aênie tutaj z inicjatywy aktywnych mieszkaƒców Konina zosta o powo ane Towarzystwo Oszcz dnoêciowo-po yczkowe. Celem Towarzystwa by o wspieranie lokalnej przedsi biorczoêci. W krótkim czasie Towarzystwo przekszta ci o si w bank i obj o swoim terenem dzia ania 67 okolicznych miejscowoêci. Druga m odoêç banku w Koninie mia a miejsce po I Wojnie Âwiatowej, gdy Polska odzyska a niepodleg oêç. W adze banku szybko przystàpi y do uruchomienia placówki. Bank zaczà dzia aç pod nazwà Bank Ludowy w Koninie. Ju w 1922 roku bank móg nawet skupowaç waluty. Nieco gorszy okres bank prze ywa w czasie kryzysu gospodarczego w latach , jednak nigdy a do wybuchu II Wojny Âwiatowej nie zniknà z rynku us ug finansowych. Po wojnie wznowi dzia alnoêç, pierwsze posiedzenie zarzàdu odby o si 7 grudnia 1945 roku bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu koniƒskiego 1948 bank dzia a pod nazwà Gminna Kasa Spó dzielcza 1956 zmiana nazwy na Kasa Spó dzielcza 1960 bank przyjmuje nazw : Bank Spó dzielczy w Koninie. Bank roênie w si, nale y do znaczàcych Banków Spó dzielczych w Wielkopolsce. W latach podlega Bankowi Gospodarki ywnoêciowej. W poczàtku 90-tych, w dobie gospodarki rynkowej, bank zmienia status. W tym samym roku przejmuje BS w Kazimierzu Biskupim. W kolejnych latach dokonuje fuzji z Bankami Spó dzielczymi w Wilczynie, Starym MieÊcie, Grodêcu, Rychwale, Golinie, Tuliszkowie i Turku. W 1995 roku BS w Koninie zrzeszy si z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu. DziÊ bank prowadzi dzia alnoêç na terenie powiatu koniƒskiego i turkowskiego. Posiada 17 placówek po àczonych systemem centralowym. Zarzàdza 3 bankomatami. Klientom oferuje us ugi bankowe poprzez Internet. Wyposa eniem technicznym nie ust puje bankom komercyjnym.! W tej cz Êci miasta znajdujà si m.in. Ratusz oraz zabytkowe budynki mieszkalne. Tutaj napotykamy na kolejny akcent Spó dzielczej Grupy Bankowej. W odrestaurowanej kamienicy mieêci si centrala Banku Spó dzielczego w Koninie. KupiliÊmy ten budynek, bo w starej siedzibie brakowa o ju miejsca mówi Krzysztof Jóêwiak, prezes Zarzàdu BS Konin Obecnie wszystkie placówki, w których prowadzimy dzia alnoêç nale à do banku. Kilkadziesiàt metrów dalej, przy ulicy nonen omen Bankowej znajduje si I oddzia Banku Spó dzielczego w Koninie. Na sali operacyjnej uêmiechni ty personel, ch tny do pomocy. U nas klient czuje si, jak u siebie mówi jedna z pracownic. I trudno nie przyznaç jej racji. Na sali operacyjnej wygodne kanapy, na których mo na odpoczàç, albo wype niç odpowiedni wniosek. Bank stawia na marketing, wysokà jakoêç obs ugi, co na konkurencyjnym rynku us ug finansowych jest normà. Z kolei miasto stawia na inwestycje, w rankingu przeprowadzonym przez ogólnopolski miesi cznik Wspólnota Konin zajà siódme miejsce pod wzgl dem atrakcyjnoêci inwestycyjnej w kategorii miasta na prawach powiatu. Obecnie Konin to nie Bank Spó dzielczy w regionie W cyklu Z wizytà u... Bank Spó dzielczy w regionie redaktorzy Informatora SGB tym razem nie wyje d ali daleko. OdwiedziliÊmy Bank Spó dzielczy w Koninie, który cieszy si ponad 100-letnià tradycjà. Bankiem od ponad 30 lat kieruje pan prezes Krzysztof Jóêwiak. Przypomnijmy, e w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z ró nà cz stotliwoêcià goszczà na amach Informatora SGB. Wszystkie pracujà na budow pozytywnego wizerunku Spó dzielczej Grupy Bankowej. Ratusz Miejski, wybudowany na prze omie XVIII i XIX wieku S up milowy, zaliczany do najstarszych w kraju. Zosta ufundowany w 1151 roku, wskazywa po ow drogi z Kalisza do Kruszwicy. Obecnie znajduje si przy koêciele Âw. Bart omieja w tzw. Starym Koninie

9 Trwa budowa mostu na Warcie to obecnie najwi ksza inwestycja drogowa w Koninie Konin po o ony jest na wa nych szlakach komunikacyjnych. Fragment autostrady A 2 tylko górnictwo, ale tak e budowa nowoczesnych rozwiàzaƒ komunikacyjnych. Most nad Wartà Most to nowy projekt inwestycyjny, zwiàzany g ównie z po o eniem miasta. Konin jest wa nym w z em komunikacyjnym. Tutaj przebiega autostrada A 2 Wschód Zachód, àczàca Warszaw z Poznaniem. Trasa jest przed u eniem mi dzynarodowej drogi Moskwa Berlin. Tu krzy ujà si drogi tranzytowe z Bydgoszczy do Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Konina do WrzeÊni. W centrum miasta obie drogi zbiegajà si. Ka da drobna kolizja powoduje, e ulica zaczyna si korkowaç, ma o tego, trzeba korzystaç z objazdu przez Golin t umaczy prezes Jóêwiak. Przebudowa drogi oraz budowa nowego mostu na Warcie sta y si niezb dne. Po opracowaniu projektu pod nazwà Budowa drugiej przeprawy przez Wart nowy przebieg drogi krajowej nr 25 prace ruszy y pe nà parà. Most b dzie mia 200 metrów d ugoêci, sk ada si z dwóch dwupasmowych jezdni. Z jego budowà wià e si przebudowa ok. 5 km dróg, 3 wiaduktów, modernizacja pobliskich ulic, przebudowa kanalizacji, sieci wodociàgowej i energetycznej. Most b dzie gotowy do koƒca listopada 2007 roku. Inwestycja poch onie oko o 200 mln z otych, a 75 % tej kwoty pochodzi z funduszy unijnych. Budowa mostu to najwi ksza inwestycja drogowa w historii Konina. Obecnie intensywne prace trwajà przy budowie pó nocnego odcinka m.in. ronda przy skrzy owaniu ulicy Poznaƒskiej z Kleczewskà. Ta cz Êç inwestycji ma byç gotowa ju wkrótce. Jednak to nie jedyna inwestycja w mieêcie. Na osiedlu Zatorze trwa budowa hiepermarketu, z kolei przy ul. Chopina budowane sà nowe pawilony handlowo-us ugowe. Nie wykluczone, e w aênie w tych okolicach powstanie kolejna placówka Banku Spó dzielczego w Koninie. Roman SZEWCZYK Uniwersalny bank Rozmowa z Krzysztofem Jóêwiakiem, prezesem Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Panie Prezesie, jest Pan spó dzielcà nie tylko z racji pe nionej funkcji ale i z zami owania. Wspó organizowa Pan Âwi to Spó dzielczoêci Bankowej. Prosz powiedzieç o X Âwi cie, które odby o si w minionym sezonie. Akurat mimo zaproszenia nie uczestniczy- em w ostatnim naszym Âwi cie. Uwa am jednak, e powinno si ono odbywaç co roku. Ale czas poka e czy mia em racj. Âwi to zwraca m.in. uwag spo eczeƒstwa na polski charakter Banków Spó dzielczych w odró nieniu od zagranicznych banków komercyjnych. Wspólnie z kadrà pracowniczà uda o mi si z ma ego banku, zbudowaç jeden z bardziej liczàcych si banków Spó dzielczej Grupy Bankowej mówi Krzysztof Jóêwiak, prezes zarzàdu Banku Spó dzielczego w Koninie Podobno na Êwi to spó dzielców, które odby o si w Podd bicach pojecha Pan zaraz po wyjêciu ze szpitala. Wie Pan Panie redaktorze, w yciu wa ne jest, aby mieç pasje yciowe, zainteresowania, które dodajà cz owiekowi energii, witalnoêci, nastawiajà pozytywnie do ycia. RzeczywiÊcie sp dzi em cztery dni w szpitalu i zaraz po wyjêciu pojecha em na Âwi to Spó dzielców do Podd bic. Nie mog em go sobie odpuêciç. By bym bardziej chory, gdybym nie pojecha. Pasje dodajà ludziom motywacji, ch ci do dzia ania. Pomówmy przez chwil o Koninie... kiedyê miasto wojewódzkie, miasto górników, kopalƒ, przemys u energetyczno-wydobywczego. DziÊ bezrobocie jest bardzo wysokie. Jak si kieruje bankiem teraz? Dzi kuj za to pytanie, ja tutaj si wychowa em. Konin to miasto, które rozwija o si i dojrzewa o razem ze mnà. Tutaj powstawa- y kopalnie, elektrownie, huta Aluminium. W latach 60-tych Konin liczy ok. 12 tys. 7 z ycia SGB

10 mieszkaƒców, dwie dekady póêniej ju blisko 80 tys. Przyje d ali tu ludzie z ca ej Polski. W nowym Koninie, po prawej stronie Warty by a tylko jedna ulica Kolejowa i nieliczne bloki mieszkalne. Wszyscy mieli prac i wizj przysz oêci. DziÊ miasto jest zupe nie inne, kopalnie, elektrownie potrzebujà zastrzyku pieni dzy na nowe inwestycje. Na to, eby by y rentowne. W giel brunatny jest nadal jednym z najtaƒszych êróde energii. Tylko trzeba umieç jà wykorzystaç. Centrala Banku Spó dzielczego w Koninie mieêci si w kamienicy przy ul. 3 go Maja A co do banku. Uwa am, e jeêli kadra zarzàdzajàca ma wizj rozwoju firmy, to da sobie rad w ka dych warunkach, znajdzie nisz na rynku. I nawet w niezbyt korzystnym otoczeniu, znajdzie dla siebie miejsce. Co stanowi o sile BS w Koninie? Nie odkryj niczego nowatorskiego, jeêli powiem, e o sile firmy, ka dej firmy stanowià ludzie. To ludzie nap dzajà zyski, majà wp yw na to, e klient wybiera np. naszà ofert a nie propozycj konkurencji. Wspomnia em o tym przy wczeêniejszym pytaniu, kadra to si a banku. Gdy rozpoczyna em prac, w banku pracowa o 12 osób, dziê zatrudnionych jest 110 pracowników. To ludzie, którzy znajà si na bankowoêci, potrafià w b yskawicznym tempie reagowaç na zmiany zachodzàce na rynku. Kadra ma pomys y i ca y czas si rozwija. Musz dodaç, e doskonalimy kwalifikacje pracowników. Wielu z nich korzysta ze szkoleƒ i kursów organizowanych przez Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu. Idziemy te z duchem czasu i cz Êç naszego personelu korzysta z oferty szkoleniowej dost pnej przez Internet. Na jakiego klienta nastawiony jest bank? Co jest g ównym êród em dochodów banku? Bank Spó dzielczy w Koninie nie ma wybranej grupy klientów. Nasze has o reklamowe brzmi Bank uniwersalny. Oddzia banku w Starym MieÊcie, specjalnie dla klientów bank ufundowa wygodny parking, z którego mogà korzystaç mieszkaƒcy. Palcówka znajduje si w sàsiedztwie Urz du Gminy Wn trze sali operacyjnej oddzia u banku przy ul. Bankowej Doskonale znamy Êrodowisko w którym dzia amy, znamy jego potrzeby, mo liwoêci rozwoju i finansowe. To nie przypadek, e na dzieƒ 30 wrzeênia 2006 roku, stan nieregularnych kredytów np. w oddziale Wilczyn, Zatorze, Stare Miasto, Golina, czy Tuliszków wynosi O. Nasi klienci sà sprawdzeni i rzetelni. Mamy ofert dla wszystkich, nawet tych najbardziej wymagajàcych. To stanowi o naszej sile. JesteÊmy bankiem, w którym produkty dla siebie, znajdà przedsi biorcy, studenci i emeryci. Mog powiedzieç, e nasza propozycja ofertowa w niczym nie odbiega od tego, co proponujà banki komercyjne. Czy do swoich strategicznych partnerów biznesowych bank zalicza samorzàd? OczywiÊcie, obs ugujemy 9 gmin miejskich i miejsko wiejskich. Chcia bym zauwa yç, e nie tylko obs ugujemy rachunek podstawowy danej gminy, ale tak e rachunki pomocnicze np. finanse przedszkoli, szkó itp. Samorzàd to nasz partner w prowadzeniu biznesu. Od 2,5 roku Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej. W ciàgu kilku lat w naszà gospodark zostanie zainwestowanych ponad 12 mld z otych. Czy BS w Koninie ma specjalnà ofert dla beneficjentów funduszy unijnych? Czy skorzysta na akcesji? Uwa am, e w dobie globalizacji wstàpienie Polski do struktur Unii Europejskiej by o koniecznoêcià. Zyskali na tym wszyscy. Przede wszystkim rolnicy. Wi kszoêç z nich za o y o rachunki w naszym banku. Dlaczego? Poniewa nasi pracownicy poêwi cili mnóstwo czasu na przygotowywanie wniosków o dop aty do ARiMR. OsobiÊcie bra em udzia w wielu spotkaniach z rolnikami, t umaczy em, wyjaênia em, przekonywa em i ta praca zaowocowa a. DziÊ mamy ok. 36 tys. rachunków. Na akcesji skorzystali te przedsi biorcy, niektóre inwestycje w firm generujà zwrot zainwestowanych Êrodków z unijnego bud etu. Wreszcie na Placówki banku, znajdujà si tam, gdzie oczekujà tego klienci. Oddzia w dzielnicy Konin Zatorze, gdzie mieszka ok. 20 tysi cy koninian z ycia SGB 8

11 Naszà rozmow rozpocz liêmy od Pana osoby i chcia bym, ebyêmy na Panu te skoƒczyli. Kieruje Pan bankiem od 1974 roku. To ponad 30 lat. Ja nie lubi si chwaliç, ale chyba mog powiedzieç, e mam jeden z najd u szych sta y na stanowisku prezesa w bankowoêci spó dzielczej w Polsce. Swojà funkcj objà- em 16 maja 1974 roku. To kawa ek historii. Dawniej Stary Rynek, obecnie Plac WolnoÊci w Koninie wejêciu do Unii Europejskiej skorzysta o ca e spo eczeƒstwo. Ludzie wyje d ajà na Zachód, zarabiajà pieniàdze i inwestujà je w kraju. Bank Spó dzielczy to nie tylko wypracowywanie zysków. Czy bank przyczynia si do rozwoju miasta i regionu? Tak, ma na niego doêç znaczàcy wp yw. Bank Spó dzielczy Konin wygrywa przetargi na obs ug gminnych bud etów m.in. dlatego, e oferuje wartoêç dodanà do swoich us ug. Nie tylko Êwiadczymy us ugi finansowe, ale tak e wspomagamy dzia alnoêç np. stra y po arnej, szkó, oêrodków kultury itp. Pieniàdze powinny byç inwestowane tam, gdzie zosta y wypracowane. Zadowoleni sà z nas w aêciciele z sektora MSP. Gdy przychodzi do nas przedsi biorca i mówi, e ma pomys na biznes, ale brakuje mu kapita u, wówczas po zapoznaniu si z biznes planem, szukamy rozwiàzania, wspólnej strategii. Nieskromnie powiem, e wiele firm z naszego regionu rozwin o si, dzi ki pomocy z Banku Spó dzielczego. Mam na myêli przedsi biorstwa us ugowe, handlowe i lokale gastronomiczne. Kto jest bezpoêrednim konkurentem BS Konin? WKoninie swoje placówki posiada ok. 20 banków komercyjnych, uwa am, e konkurencja jest potrzebna, korzystajà na tym przede wszystkim klienci, konkurencja we wszystkich dziedzinach to zdrowy objaw gospodarki rynkowej. Ale my nie boimy si konkurencji, dzi ki niej mo emy si rozwijaç. Nie mamy bezpoêredniego konkurenta. Oddzia banku w Krzymowie Jak Pan trafi do bankowoêci spó dzielczej? Prosz opowiedzieç o przebiegu swojej kariery zawodowej. Przygod z bankowoêcià spó dzielczà rozpoczà em w 1958 roku, wówczas zosta em zatrudniony w BS Konin na stanowisku kasjera. Zaraz potem upomnia a si o mnie armia. Po powrocie z wojska zosta em zatrudniony w Gminnej Spó dzielni Samopomoc Ch opska w Starym MieÊcie, wkrótce potem znowu w BS Konin, tym razem na stanowisku kierownika sekcji kredytowej. Z koniƒskim bankiem rozsta- em si w 1964 roku, bowiem powierzono mi kierowanie Bankiem Spó dzielczym w Rzgowie. Ze Rzgowa przenios em si do Poznania, gdzie przez wiele lat pe ni em funkcj starszego lustratora Centralnego Zwiàzku Spó dzielni Oszcz dnoêciowo-po yczkowych Oddzia u Wojewódzkiego w Poznaniu. W czasie kariery zawodowej ca y czas podnosi- Opinie klientów Jan Kaczmarek, w aêciciel przedsi biorstwa Elektro Inwest, mieszkaniec Konina Z Bankiem Spó dzielczym w Koninie jestem zwiàzany od poczàtku prowadzenia w asnego biznesu, czyli od 1992 roku. Lubi, przychodziç do banku, po pierwsze dlatego, e jego placówka jest blisko mojego domu, po drugie zawsze spotykam si z mi ym i yczliwym przyj ciem. W swojej firmie zatrudniam 24 osoby, posiadamy certyfikat ISO 9001: 2000, jestem dobrym klientem i mo e dlatego swoje oferty sk ada y mi banki komercyjne, ale z nich nie skorzysta em. Obecnie inwestuj w siedzib firmy, przygotowuj miejsce pod flot samochodowà i sprz t. Rozwijam dzia alnoêç, bo kredytu na korzystnych zasadach udzieli mi Bank Spó dzielczy. A poza tym, jest to chyba jedyny bank w Koninie, którego placówka otwarta jest w soboty. Ryszard Grabarczyk, przedsi biorca, mieszkaniec Brzeêna Dlaczego korzystam z us ug Banku Spó dzielczego w Koninie? Ten bank traktuje mnie bardzo przyjaênie. Stosuje uproszczone procedury, ma du o produktów. Gdy staram si o kredyt obrotowy w rachunku, mam prawie pewnoêç, e go otrzymam. Prowadz firm us ugowà, Êwiadcz m.in. us ugi melioracyjne. Jestem pod wra eniem jakoêci obs ugi, i traktowania mnie, jak szczególnego klienta. Jest to bank wy àcznie z polskim kapita em, co jest dla mnie te wa ne. Ryszard Nawrocki, wójt Gminy Stare Miasto Jako klient posiadajàcy konto osobiste w Banku Spó dzielczym jestem bardzo zadowolony, zarówno pod wzgl dem jakoêci obs ugi, jak i bogactwa oferty. Ze wspó pracy jestem równie zadowolony jako wójt Gminy Stare Miasto. Bank Spó dzielczy w Koninie ju trzy lata temu wygra przetarg na obs ug naszego bud etu, który obecnie wynosi ok. 20 mln z otych. Zaoferowa nam nie tylko najlepsze warunki finansowe, ale tak e wspiera nasze dzia ania. Bank zawsze anga uje si w imprezy spo eczno-kulturalne organizowane przez gmin np. Dni Staromiejskie. 9 z ycia SGB

12 dzielczej. I szczerze dzi kuj OpatrznoÊci, e tak w aênie pokierowa a moim yciem. Spó dzielczoêç to jak wspomnia em wczeêniej, nie tylko zarabianie, ale i dawanie. Jestem aktywny spo ecznie. Przez 20 lat by em przewodniczàcym Kolegium ds. wykroczeƒ w Koninie, jestem dzia aczem Ochotniczej Stra y Po arnej. By em Z-cà Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Koniƒskiej Spó dzielni Mieszkaniowej, cz onkiem Rady TUW, Z-cà Przewodniczàcego Rady Zrzeszenia (2 kadencje), cz onkiem Rady Nadzorczej Zwiàzku Rewizyjnego (2 kadencje). Jestem te cz onkiem Krajowej Rady Spó dzielczej w Warszawie. Krótko mówiàc praca spo eczna to moja pasja. Poza tym pasjonujà mnie: turystyka i strzelectwo sportowe. Konin ma tak e w asnà uczelni : Wy szà Szko Zawodowà em swoje kwalifikacje, ukoƒczy em wiele kursów oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Co uwa a Pan za swój najwi kszy sukces? To trudne pytanie, trudno tak w kilku s owach podsumowaç swojà karier zawodowà. Ale uwa am, e chyba najwi kszym sukcesem jest dla mnie to, e z ma ego Banku Spó dzielczego w Koninie, który mia jednà placówk, stworzy em bank, który posiada 17 placówek i dobrze s u- y miejscowemu spo eczeƒstwu. Jak Pan sp dza wolny czas? Jakie ma Pan hobby? Zawsze chcia em pracowaç w s u bach mundurowych. Przypadek sprawi, e wylàdowa em w bankowoêci spó - Za prac spo ecznà otrzyma Pan wiele odznaczeƒ i nagród. To prawda, ale nie chc o tym mówiç. Pomagam ludziom nie dla nagród i splendoru ale z potrzeby serca. Jest Pan cz owiekiem spe nionym, czy ma Pan jeszcze marzenia? Cz owiek, który przestaje marzyç umiera. Ja mam wiele marzeƒ. Marzy mi si, eby zorganizowaç uroczystoêci 110 lecia istnienia Banku Spó dzielczego w Koninie, to ju za trzy lata. ycz, aby uda o si Panu zrealizowaç to marzenie. Dzi kuj za rozmow. Roman Szewczyk W tragicznym wypadku samochodowym, 22 wrzeênia, podczas s u bowej delegacji, zgin a Ma gorzata Strza kowska J draszak. Osiem dni póêniej skoƒczy aby 41 lat. Pozostawi a m a Kajetana, syna Kajtka i nas wszystkich, pogrà onych w g bokim smutku. z ycia SGB 10 Pracowa em z Ma gorzatà przez ostatnie 11 lat. Przez ca y ten okres by em jej prze o onym. Nasze stosunki nigdy jednak nie polega y na tym, e ja wydaj polecenia a ona je wykonuje. To, co by o oczywiste, mieêci o si w zakresie codziennych obowiàzków, robi a sama i po pewnym czasie nawet nie przychodzi o mi do g owy eby jà sprawdzaç czy rozliczaç. Wszystkie jej sprawy by y prowadzone wzorowo. W sytuacjach wyjàtkowych, wymagajàcych wydania konkretnych dyspozycji, zawsze musia em zrobiç to tak, aby jasno przedstawiç racjonalnoêç celu, jaki mamy osiàgnàç Êrodki znajdowa a sama. Najgorzej bywa o, gdy trzeba by o zrobiç coê, co nie by- o racjonalne. W naszej pracy zdarzajà si przecie bzdurne sprawozdania czy nikomu niepotrzebne tabelki. Przychodzi a wtedy i mimo e od dawna byliêmy na ty, pyta- a: Dyrekcja wie, e to jest kompletnie bez sensu. Na pewno mam traciç na to czas? Niezmiennie musia em odpowiadaç Tak Ma gorzata, musimy to mieç. Odchodzi a z nadàsanà minà i robi a, co trzeba. W czasie pracy, przed nià i po niej du o mówi a. O swoich Kajetanach, o polowaniach (by a czynnym cz onkiem ko a owieckiego), o polityce i o wy szoêci kobiet nad brzydszà p cià. Mo e dla artu a mo e powa nie. Nie zdà y em si zorientowaç W kilku s owach taka by a. I za to, e by a dzi kuj. Szczególnie chcia bym Ma gorzacie podzi kowaç za ten ostatni ruch kierownicà, który co prawda nie da jej samej szans w starciu z nadchodzàcà tragedià, ale prawdopodobnie sprawi, e Marzena, jej towarzyszka podró y i przyjació ka mog a pozostaç ze swojà córeczkà Zuzià i z nami. Jak pewnie wi kszoêç z nas, nie rozumiem, dlaczego musia o si staç to, co si sta o. Ale jak wi kszoêç z nas, mam nadziej, e to, co si sta o jest cz Êcià wi kszego, niepoj tego planu. Wierz, e Ma gorzata dalej b dzie si opiekowaç swoim Kajetanem i Kajtkiem. B dzie sroga dla oszustów i pob a liwa dla pechowców. A w Paƒskich lasach znajdzie jednoro ce i pegazy godnà siebie zwierzyn. I e b dzie szcz Êliwa Jacek Hampelski

13 Bank Spó dzielczy w Tczewie Obchodzi jubileusz 100 lat, Bank Ludowy w Tczewie powsta 20 sierpnia 1906 roku z inicjatywy ks. Alfonsa Maƒkowskiego, wikariusza parafii lubiszewskiej ko o Tczewa. Cz onkami za o ycielami by o 14 osób, g ównie rolników i rzemieêlników. Bank dzia alnoêç operacyjnà rozpoczà 6 wrzeênia 1906 roku jako instytucja z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, z kapita em poczàtkowym w wysokoêci 94 marek. W sk ad pierwszego Zarzàdu Banku Ludowego weszli: ks. Alfons Maƒkowski, Micha Storma i Nepomucen Warczyƒski, którzy w asnym majàtkiem por czali za wyniki operacji bankowych. W okresie zaborów Bank by wa nym ogniskiem polskiego ycia gospodarczego. Po odzyskaniu niepodleg oêci i powrocie Tczewa do Polski rozwinà swojà dzia alnoêç, zyskujàc zaufanie mieszkaƒców miasta i okolic. W okresie kryzysu gospodarczego nale a do najsilniejszych banków ludowych na Pomorzu Gdaƒskim. W latach trzydziestych obraca kapita em przekraczajàcym 5 mln z otych i posiada oko o 600 cz onków. Po zakoƒczeniu dzia aƒ wojennych II Wojny Âwiatowej, Bank Ludowy rozpoczà swà dzia alnoêç 01 wrzeênia 1945 roku. Nale a o do niego wtedy 31 cz onków. W latach Zarzàd Banku stanowili: Antoni Brzózka (prezes), Maksymilian Potocki i Jadwiga Fortuƒska, a przewodniczàcym Rady Nadzorczej by Tomasz Hempowicz. Do koƒca lat czterdziestych Bank prowadzi dzia alnoêç w przedwojennym lokalu przy ul. Dworcowej (Wyszyƒskiego). W 1950 roku utworzono dwa sta e punkty kasowe, w Subkowach i Go biewku. A 23 lata póêniej w 1973 roku otwarto punkt kasowy w Turzu i przekszta cono punkt w Subkowach, poczàtkowo w fili, a nast pnie w oddzia Banku. Tak e tego roku, 13 maja, zebranie przedstawicieli podj o uchwa o zmianie nazwy Spó dzielczego Banku Ludowego na Bank Spó dzielczy w Tczewie. Kolejne zmiany nastàpi y w wyniku odgórnych decyzji, 1 lipca 1975 roku, Bank Spó dzielczy w Tczewie sta si jedynà instytucjà kredytujàcà rolnictwo indywidualne na terenie Tczewa i okolicznych gmin, zachowujàc jednoczeênie i z czasem rozszerzajàc swojà ofert skierowanà do rzemieêlników i osób fizycznych. Gratulacje i yczenia od zaprzyjaênionych Banków Spó dzielczych Lata 90 te XX wieku to okres transformacji i dostosowania polskiej spó dzielczoêci bankowej do gospodarki rynkowej. Okres ten obejmowa zmiany w strukturze organizacyjnej i statusie ekonomiczno-prawnym banków spó dzielczych. Proces ten dla BS Tczew zakoƒczy si w 2002 roku, gdy Bank wspólnie z innymi bankami spó dzielczymi województwa pomorskiego zrzeszy si z GBW S.A. Obecnie w strukturze Banku Spó dzielczego w Tczewie funkcjonuje 10 placówek a otwarcie kolejnych 2, planuje si jeszcze w 2006 roku. Bie àcà dzia alnoêcià Banku kieruje trzyosobowy Zarzàd w sk adzie: Eugenia Pokorska-Sawczuk prezes, Maria Kosznik wiceprezes i Przemys aw Musid owski cz onek. Funkcje kontrolne w stosunku do Zarzàdu Banku spe nia dziewi cioosobowa Rada Nadzorcza, której od 1987 roku przewodniczy Tadeusz Dumiƒski. W 2005 roku Bank skupia blisko 1500 cz onków. Bank Spó dzielczy w Tczewie wêród spo ecznoêci lokalnej tworzy wizerunek instytucji Êwiadczàcej us ugi o wysokiej jakoêci po mo liwie najni szej cenie. Ten pozytywny obraz Bank zawdzi cza zaanga owaniu pracowników, ich wiedzy i w aêciwej motywacji do pracy. Bank Spó dzielczy w Tczewie oferuje szeroki zakres us ug kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym us ugi oparte o nowoczesne formy, takie jak: Home-Banking, Bankofon, SMS-Banking i Bank Internetowy. Rozmiary dzia alnoêci Banku mierzone wartoêcià sumy bilansowej rosnà z roku na rok i Êwiadczà o du ej aktywnoêci w zakresie pozyskiwania zasobów finansowych. Suma bilansowa liczona w tyê. z otych wynosi a: w 1990 roku 2 828, w 1995 roku , w 2000 roku , w 2005 roku Podobnie systematycznie rosnà fundusze w asne Banku. Ich wielkoêç kszta towa a si w w/w okresie nast pujàco: 1990 rok 1 tyê. z, 1995 rok 1493 tyê. z, 2000 rok 5330 tyê. z, 2005 rok tyê. z. Bank Spó dzielczy w Tczewie wspiera ró ne lokalne inicjatywy, patronuje i sponsoruje ró ne przedsi wzi cia z zakre- Podczas uroczystoêci grupa pracowników i dzia aczy BS Tczew uhonorowana zosta a odznaczeniami 11 z ycia SGB

14 Uczestnicy uroczystoêci 100 lecia BS Tczew Jubileuszowy tort su kultury, sportu i szkolnictwa. NajÊwie szym przedsi wzi ciem, w które Bank jest zaanga owany to realizacja programu Leader+, którego celem jest poprawa jakoêci ycia na obszarach wiejskich oraz rozwój tych terenów poprzez zwi kszenie efektywnoêci wykorzystania funduszy unijnych. W ramach tego programu utworzono Lokalnà Grup Dzia ania Wst ga Kociewia, która b dzie pozyskiwa a Êrodki na inwestycje, na wsparcie lokalnej przedsi biorczoêci i na rozwój gmin wiejskich i wiejsko-miejskiego Kociewia Tczewskiego. Przyj ta i konsekwentnie realizowana strategia rozwoju Banku Spó dzielczego w Tczewie przynosi efekty; wzrasta udzia w rynku, zwi kszajà si zyski, wzrastajà fundusze w asne, a tak e poprawia si bezpieczeƒstwo, poszerzana i uatrakcyjniana jest oferta dla klientów. Bank inwestuje tak e w najnowoczeêniejsze us ugi bankowe. Bogatà ofert us ug i produktów Banku doceniajà rolnicy, przedsi biorcy i osoby fizyczne. Dzia alnoêç Banku na rzecz lokalnego Êrodowiska zosta a doceniona i przyczyni a si do przyznania mu zaszczytnego tytu u Bank Spó dzielczy w S u bie Spo ecznoêci Lokalnej. W latach poprzednich Bank Spó dzielczy w Tczewie otrzyma III nagrod w kategorii efektywnoêç w rankingu polskich banków spó dzielczych. W 2006 roku po raz kolejny zdoby god o promocyjne w dorocznym konkursie Bank przyjazny dla przedsi biorców. ucja Kamiƒska na podstawie materia ów Banku Spó dzielczego w Tczewie Jubileusz 10 lecia po àczenia Banków Spó dzielczych Banku Spó dzielczego w Czarno y ach, Banku Spó dzielczego w Pàtnowie, Banku Spó dzielczego w Skomlinie z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej. Po àczenie nastàpi o z dniem roku. z ycia SGB 12 Uroczyste Posiedzenie Rady Nadzorczej odby o si w dniu 8 wrzeênia 2006 r. w OÊrodku Wypoczynkowo Szkoleniowym KAMION w Kamionie ko o Wielunia. W uroczystoêci wzi li udzia : Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Zygmunt Mi tki, Dyrektor Oddzia u GBW SA w Sieradzu Jerzy Czarnecki, Wójt Gminy Bia a S awomir Âwigoƒ, Wójt Gminy Czarno y y Tomasz Luboiƒski, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, Cz onkowie Rady Nadzorczej nowej i poprzedniej, Cz onkowie Zarzàdu oraz wszyscy pracownicy BS w Bia ej. OkolicznoÊciowy referat wyg osi Janusz Pawlak Prezes Zarzàdu Banku Spó dzielczego w Bia ej. Wiceprezes Zarzàdu GBW S.A. w Poznaniu Zygmunt Mi tki i Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Sieradzu Jerzy Czarnecki na r ce Zenona Krysiaka, Przewodniczàcego Rady Nadzorczej i Janusza Pawlaka Prezesa Zarzàdu BS w Bia- ej wr czyli obraz ks. Piotra Wawrzyniaka. Ocen dokonaƒ BS w Bia ej omówi w swoim wystàpieniu Wiceprezes Zygmunt Mi tki. PodkreÊli, e mimo niewielkich rozmiarów dzia alnoêci Banku Spó dzielczego w Bia ej, Bank ten jest postrzegany jako Bank dobrze zorganizowany, efektywny, osiàgajàcy dobre wyniki finansowe i bezpieczny. A Dyrektor Jerzy Czarnecki pozytywnie oceni wspó prac z Bankiem Spó dzielczym w Bia ej.

15 Odznaczenie Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego dla Zenona Krysiaka wr cza Zygmunt Mi tki Odznaczeni odznakà Zas u ony Dzia acz Ruchu Spo ecznego za pomoc okazanà Gminie Bia a w rozwiàzywaniu problemów finansowych. Zas u onym dzia aczom samorzàdowym i pracownikom Banku odznaczenia i dyplomy wr czy Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Zygmunt Mi tki. Odznaczeni Odznakà Zas u ony Dzia acz Ruchu Spó dzielczego, przyznawanà przez Krajowà Rad Spó dzielczà: Maria Brant, Kazimierz Ciebielski, Anna Furman, Zenon Krysiak, Janusz Pawlak, Ignacy Smugowski Odznaczeni Z otà Odznakà SGB: Maria Bednarek, Ma gorzata Olejnik, Teresa Pichlak, Krystyna Sobaƒtka. Pracownicy BS Bia a odznaczeni Z otà Odznakà SGB K.Sobaƒtka, M. Bednarek, T. Pichlak, M. Olejnik Fot. J. Pawlak (3x) W imieniu wszystkich wójtów, gratulacje, kwiaty i podzi kowania za dobrà wspó prac z samorzàdami lokalnymi skierowa do Zarzàdu Banku, Tomasz Luboiƒski Wójt Gminy Czarno y y. Wójt Gminy Bia a Pan S awomir Âwigoƒ, podzi kowa Prezesowi Zarzàdu Januszowi Pawlakowi Dyplomy otrzymali: Maria Brant, Kazimierz Ciebielski, Anna Furman, Barbara G owienkowska, Anna Kaczmarek, Zenon Krysiak, Jerzy Machelak, Ma gorzata Olejnik, Janusz Pawlak, Antoni Podyma, Wies awa Skoczylas, Ignacy Smugowski, El bieta Szczepaniak, Józef Wróbel, Jaros aw ó taszek. ucja Kamiƒska Dzia alnoêç Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. na rzecz rozwoju kadr bankowoêci spó dzielczej 3 paêdziernika 2006r. na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich odby a si Konferencja promujàca projekt szkoleniowy pt. Doskonalenie umiej tnoêci kadr audytu wewn trznego w Bankach Spó dzielczych, realizowany przez Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. oraz Fundacj Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Konferencja by a okazjà do spotkania z przedstawicielami Banków Spó dzielczych zainteresowanych dokszta caniem pracowników. Bankowy OÊrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o w Poznaniu w partnerstwie z Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej we Wroc awiu przygotowa wniosek obejmujàcy szkolenie osób zatrudnionych w Bankach Spó dziel- 13 z ycia SGB

16 Uczestnicy konferencji czych z obszaru ca ego kraju, który z sukcesem przeszed wymagane procedury aplikacyjne i uzyska akceptacj Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Udzia pracowników w szkoleniu dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Dzia anie 2.3a. Dofinansowanie udzia u w szkoleniu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw si ga 80% kosztów, dla du ych przedsi biorstw 60%. Wk ad finansowy za udzia pracownika w szkoleniu dla ma ych i Êrednich przedsi biorstw wynosi do z., dla du ych przedsi biorstw do z., Bank mo e wnieêç zap at za szkolenie pracowników w formie wynagrodzeƒ lub gotówki. Celem projektu jest umo liwienie pracownikom sektora bankowoêci spó dzielczej nabycia i udoskonalenia wiedzy i umiej tnoêci z zakresu audytu wewn trznego. Szkolenie jest odpowiedzià na potrzeby edukacyjne Banków, przygotowanie projektu poprzedzone by o badaniem ankietowym potrzeb szkoleniowych. Szkolenie obejmuje 251 godzin z 10 modu ów tematycznych, powiàzanych z tematykà kontroli wewn trznej, mi dzy innymi: Kontrola wewn trzna, Metody, techniki i narz dzia kontroli, Analiza ekonomiczno-finansowa, Operacje bankowe, Ryzyka bankowe, Prawo bankowe, Systemy informacyjne i informatyczne w zarzàdzaniu bankiem. W ramach projektu 330 pracowników sektora bankowoêci spó dzielczej z ca ego kraju w 11 grupach b dzie dokszta caç si w 6 miastach Polski (Poznaƒ, Warszawa, Bydgoszcz, Wroc aw, Kraków, Sanok). Autorem programu szkolenia jest Pani Joanna Benyskiewicz, dysponujàca wieloletnim doêwiadczeniem w pracy w sektorze bankowoêci spó dzielczej na stanowiskach mened erskich. Pozostali wyk adowcy zatrudnieni w projekcie to osoby tak e aktywnie dzia ajàce w bankowoêci i posiadajàce du e doêwiadczenie dydaktyczne. Szkolenie o takim szerokim zakresie tematycznym jest nowym produktem szkoleniowym Bankowego OÊrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., organizacja szkolenia obejmuje równie zapewnienie noclegów, wy ywienia oraz materia- ów szkoleniowych dla uczestników. Konferencja spotka a si z du ym zainteresowaniem Banków i jest sygna em, e Zarzàdy Banków jak i pracownicy sà zainteresowani ciàg ym kszta ceniem. Realizacja projektu wymaga Êcis ej wspó pracy pomi dzy Biurem Projektu sytuowanym w Bankowym OÊrodku Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. w Poznaniu i Bankami Spó dzielczymi. Banki bioràce udzia w szkoleniu i rozliczajàce wk ad w asny w formie wynagrodzeƒ przez 12 miesi cy b dà przekazywaç do Biura Projektu oêwiadczenia o wyp acie wynagrodzenia dla pracowników bioràcych udzia w szkoleniu. Szkolenia z EFS pomimo zwi kszonego zaanga owania w rozliczenia cieszà si du ym zainteresowaniem Banków, dlatego te BODIE Sp. z o.o. realizuje równie inne projekty szkoleniowe dotowane ze Êrodków Unii Europejskiej: Doskonalenie wiedzy i umiej tnoêci pracowników sektora bankowoêci spó dzielczej oraz Doskonalenie wiedzy, umiej tnoêci mened erskich kadry kierowniczej banków spó dzielczych i zrzeszajàcych w partnerstwie z Fundacjà Rozwoju BankowoÊci Spó dzielczej we Wroc awiu. Ewelina Muszyƒska-Plewa Bia a Kopiec i jej Dzieƒ Warzyw z ycia SGB 14 W niedziel 24 wrzeênia br. w miejscowoêci Bia a Kopiec, w gminie Bia a po raz kolejny zosta zorganizowany Dzieƒ Warzyw. G ównymi organizatorami by y firmy: Nickerson Zwaan Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., COMPO Sp. z o.o., Gospodarstwo Paƒstwa Dubas w Bia ej Kopiec, a w prezentacjach uczestniczy Bank Spó dzielczy w Bia ej. Uczestnikami Dnia Warzyw by y równie inne firmy pracujàce na rzecz rolnictwa: producenci nasion, producenci maszyn, deszczowni i agregatów ch odniczych a tak e prasa: tj. Has o Ogrodnicze, Ogrodnik Polski, Owoce Warzywa Kwiaty, Warzywa. Ca a impreza odbywa a si na polu demonstracyjnym Pana Jaros awa Dubasa w miejscowoêci Bia a Kopiec. Program imprezy przedstawia si nastepujàco: zwiedzanie kolekcji warzyw firm Nickerson Zwana ivilmorin prezentacja Êrodków ochrony roêlin firmy BASF prezentacja firmy nasiennej Nickerson-Zwaan prezentacja nowych technologii pakowania Êwie ych produktów LLS prezentacja mo liwoêci dop at z UE przez ARiMR prezentacja produktów Banku Spó dzielczego w Bia ej wyk ad Uprawa i ochrona warzyw gruntowych Prof. Stanis aw Mazur (AR w Krakowie) pokaz pracy wybranych maszyn polowych (precyzyjny wysiew nasion, sadzenie rozsady, kombajnowy zbiór marchwi) Bank Spó dzielczy w Bia ej zaprezentowa szerokà ofert produktów zarówno kredytowych jak i depozytowych. Przygotowano foldery i inne materia y reklamowe, które spotka y si z du ym zainteresowaniem odwiedzajàcych. Dobrej prezentacji pomog a równie pi kna, s oneczna pogoda, która przyciàgn a du à liczb zwiedzajàcych.

17 Stoisko BS Bia a Pracownicy Banku przedstawili bogatà ofert kredytów g ównie dla rolników. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy a si oferta kredytów preferencyjnych inwestycyjnych z dop atami ARiMR oraz na mo liwoêci uzyskania tzw. kredytów unijnych. Bank Spó dzielczy w Bia ej przedstawi tak e swojà ofert depozytowà, w tym kolejnà edycj loterii promocyjnej pod nazwà Lokata SGB, w której g ównà nagrodà jest samochód Honda Civic. Kombajn do zbioru warzyw Z uwagi na to, e w pokazach uczestniczyli rolnicy z ró nych regionów Polski, Bank Spó dzielczy w Bia ej podkreêli swojà przynale noêç do Spó dzielczej Grupy Bankowej, którà tworzà Banki Spó dzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. W udost pnianych folderach przedstawia zasi g terytorialny dzia ania Grupy. Janusz Pawlak Prezes Zarzàdu BS Bia a Do ynki powiatowe Rok nie nale a do udanych, ale Êwi towaç zgodnie z tradycjà trzeba 3-ego wrzeênia w Lusowie odby y si do ynki powiatu poznaƒskiego. Ich g ównym sponsorem by Poznaƒski Bank Spó dzielczy. UroczystoÊci rozpocz a msza w miejscowym koêciele. Po nabo eƒstwie barwny korowód z wieƒcami przeszed na pobliski plac, gdzie rozpocz y si tradycyjne, do ynkowe obrz dy. W tym roku Êwi to plonów odbywa o si pod has em U ksi dza za p otem. Proboszcz miejscowej parafii by jednym z gospodarzy imprezy i mo na powiedzieç duszà ca ego przedsi wzi cia. Dla rolników ten rok nie by udany. Czego nie zabi o s oƒce, to zniszczy deszcz mówi jeden z rolników. Chleb upieczony z tegorocznej màki Swoje straty w plonach w powiecie gospodarze oszacowali na procent. Podobnie jest w ca ej Wielkopolsce. Z braku deszczu ucierpia y nie tylko zbo a, ale tak e roêliny pastewne, warzywa, owoce a nawet zio a. Starosta poznaƒski Jan Grabkowski podkreêla podczas do ynek, e mimo strat Êwi to plonów zawsze musi byç, bo podsumowuje koƒczàcy si rok w rolnictwie. Dobrze, e sà dop aty unijne, bo chocia w cz Êci zrekompensujà rolnikom straty zaznaczy starosta i doda równie Trzeba yczyç w aêcicielom gospodarstw, by przysz y rok by lepszy. Do ynki by y te okazjà, by gospodynie domowe mog y si pochwaliç swoimi wyrobami. By y cia- Korowód z wieƒcami przeszed na pobliski plac, gdzie rozpocz y si uroczyêci 15 z ycia SGB

18 Gospodynie domowe pokazywa y swoje wyroby sta domowej roboty, pyry z gzikiem, czernina, chleb ze smalcem, kaszanka, ogórki kiszone oraz owoce z rolniczych sadów. Kolejki do gospodyƒ domowych by y tak d ugie, e by spróbowaç specja ów, trzeba by o poczekaç nawet pó godziny. Uczestniczki Ko a Plastycznego dla Doros ych, dzia ajàcego w Tarnowie Podgórnym, pokazywa y i sprzedawa y swoje prace. Mo na by o zobaczyç pastele, malowane jedwabie i naszyjniki z kamieni. Ko o dzia a w gminnym oêrodku Kultury Sezam. Specjalne atrakcje przygotowano te dla dzieci. Pracownice oêrodka kultury w Przeêmierowie malowa y maluchom buzie. Dzieci mog y spróbowaç swoich si równie w malowaniu martwej natury. Do ynkom towarzyszy siódmy Powiatowy Przeglàd Zespo ów Folklorystycznych. Na scenie obok muzyków z powiatu poznaƒskiego, zaprezentowali si goêcie z zagranicy mi dzy innymi Niemiec i Holandii. Mi dzynarodowy Festiwal by tak e okazjà, by Êwi towaç dziesi ciolecie zespo u Lusowiacy. Obok tego zespo u uczestnicy do ynek zobaczyli Zespó Folklorystyczny GoÊlinianie z Murowanej GoÊliny, Powiatowà Kapel Dudziarskà Koêlary ze St szewa, Zespó Szreniawa z Komornik i Zespó Folklorystyczny Modraki z Tarnowa Podgórnego. Zespo y uczestniczàce w przeglàdzie dosta y dyplomy, rzeêby i... gromkie brawa. Licznie zgromadzonej widowni podoba y si przede wszystkim wyst py najm odszych artystów, których nie brakuje izroku na rok wed ug organizatorów festiwalu prezentujà coraz wy szy poziom. Zabawie sprzyja a pogoda. Po deszczowym sierpniu, rolnicy mogli Êwi towaç w pe nym s oƒcu. a owali tylko, e takiej pogody nie by o, kiedy zbo e dorasta o i póêniej, gdy zbierali plony. ROS Agro-Show 2006 W Bednarach k/pobiedzisk w dniach wrzeênia 2006 roku, odby a si VIII Mi dzynarodowa Wystawa Rolnicza, której organizatorem by a Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urzàdzeƒ Rolniczych. Wystawa obywa a si pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pokazy pracy maszyn i urzàdzeƒ stosowanych w rolnictwie, majà na celu prezentacj ich funkcjonalnoêci i mo liwoêci technicznych. z ycia SGB 16 Fot. A. Rydlewicz (2x) Na AGRO-SHOW z ofertà kredytowà wystàpi Bank Spó dzielczy w Witkowie. Bank Spó dzielczy w Witkowie podpisa umow o wspó pracy z Agroma S.A. w Poznaniu dotyczàcà kredytowania jej klientów. Mi dzy innymi na mocy tej umowy Bank otworzy punkt obs ugi klienta w Bogucinie przy ul. Gnieênieƒskiej 99. Luka

19 Aby klienci byli zadowoleni Bank Spó dzielczy w Toruniu, zmodernizowa fili w Turznie, w gminie ysomice Podstawowym celem prac by a poprawa warunków obs ugi klienta, aby oprócz uniwersalnej oferty i fachowej obs ugi, klientowi by o wygodnie. Zmieni si wyglàd placówki, poprawi y si warunki pracy za ogi filii a tak e poszerzony zosta zakres oferowanych us ug bankowych. Umo liwiono korzystanie z bankomatu, który zosta uruchomiony przy placówce, w zwiàzku z tym klienci obok tradycyjnego kontaktu z Bankiem, majà w dowolnej chwili mo liwoêç dokonania wyp aty gotówki, sprawdzenia salda na rachunku czy do adowania telefonu komórkowego. Dzi ki temu tak e turyêci przebywajàcy w pobliskim oêrodku wczasowym w Kamionkach, b dà mieç ca odobowà mo liwoêç wyp aty gotówki. Bankomaty Banku Spó dzielczego w Toruniu sà jedynymi urzàdzeniami w takich miejscowoêciach jak: ubianka, ysomice, Unis aw, Z awieê Wielka i Turzno. Uruchomienie bankomatu w Turznie to kolejne dzia anie Banku Spó dzielczego w Toruniu zgodnie z koncepcjà Bank Spó dzielczy zawsze po drodze Banki Spó dzielcze systematycznie rozwijajà sieç Piastowski Bank Spó dzielczy w Janikowie w dniu 8 wrzeênia br. uroczyêcie otworzy kolejnà placówk Bank Spó dzielczy w Toruniu NowoczeÊnie wyposa onà fili zlokalizowano przy ul. G ównej 25A w centrum Janikowa, obs uga klientów odbywa si w dni robocze w godz. od 9.00 do Placówka Filii Piastowskiego Banku Spó dzielczego w Janikowie przy ulicy G ównej 25a Przeci cie wst gi przez Prezesa Zarzàdu PBS w Janikowie Pana Jana Kawalerskiego Placówk utworzono celem przybli enia i u atwienia mieszkaƒcom miasta korzystania z us ug bankowych, w szczególnoêci osobom starszym. Uniwersalna oferta produktów i us ug bankowych skierowana jest g ównie dla klientów detalicznych. Otwarcie filii wp ynie korzystnie na popraw jakoêci obs ugi klientów banku w g ównej placówce przy ul. Przemys owej. W uroczystoêci udzia wzi li min: Wiceprezes Zarzàdu GBW SA w Poznaniu Mi osz Oczki, Przewodniczàcy Rady Miejskiej w Janikowie, Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo, Rada Nadzorcza, Zarzàd i przedstawiciele za ogi Piastowskiego Banku Spó dzielczego. PBS Janikowo 17 z ycia SGB

20 Pi çsetny bankomat Spó dzielczej Grupy Bankowej Urzàdzenie, które jest pi çsetnà sztukà w Grupie i pierwszym bankomatem na terenie miasta i gminy B aszki, zamontowano, w siedzibie Banku Spó dzielczego, przy Placu Niepodleg oêci 33 Pani Prezes Wies awa Zakrzewska i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Wyrembski przed wejêciem do siedziby Banku (pod ciemnym parasolem) UroczystoÊç uruchomienia bankomatu odby a si 19 wrzeênia br. w ciep ym choç deszczowym dniu. WÊród zaproszonych goêci byli: Burmistrz miasta i gminy B aszki Pan Krzysztof St piƒski, Przewodniczàca Rady miasta i gminy Pani Agnieszka Bieƒkowska, Wiceprezes Zarzàdu GBW S.A. Pan Mi osz Oczki, przedstawiciel firmy Wincor-Nixdor Pan Maciej Ró aƒski, przedstawiciel firmy Pol- Card Pan Dariusz Kalinowski, Dyrektor Oddzia u GBW S.A. w Sieradzu Pan Jerzy Czarnecki oraz klienci i przedstawiciele za ogi. Wszystkich zaproszonych przywita a Pani Prezes Wies awa Zakrzewska i Przewodniczàcy Rady Nadzorczej Pan Bankomat zamontowano w dogodnym miejscu przy wejêciu do Banku Krzysztof Wyrembski, dzi kujàc goêciom za przybycie oraz za gratulacje i kwiaty, zaprosi a do siedziby Banku na symbolicznà lampk szampana. Bankomat w B aszkach by potrzebny, poniewa w promieniu ok. 20 km nie by o adnego bankomatu i obecnie jest jedynym tego typu urzàdzeniem na terenie miasta i gminy. Dotychczas klienci Banku Spó dzielczego posiadajàcy karty p atnicze mogli dokonywaç p atnoêci w punktach handlowo-us ugowych, a teraz zyskali dost p do gotówki poza godzinami pracy Banku, przez 365 dni w roku. ucja Kamiƒska Turystyczne górskie miejscowoêci zapraszajà z ycia SGB 18 Làdek Zdrój miejscowoêç uzdrowiskowa oraz Stronie Âlàskie, w Kotlinie K odzkiej w Sudetach to miejscowoêci atrakcyjne turystycznie zarówno latem jak zimà. Do odwiedzin i pobytu w uroczej scenerii Gór Z otych zaprasza Powiatowy Bank Spó dzielczy w Strzelinie, posiadajàcy w obu miejscowoêciach w asnà baz noclegowà wraz z zapleczem i salà konferencyjnà. Góry Z ote le à na granicy polsko-czeskiej, która przebiega ich grzbietem, sà jednym z najd u szych pasm w Sudetach (54 km), zamykajà Kotlin K odzkà od pó nocnego wschodu. Góry nazw zawdzi czajà wyst pujàcym na ich stokach y om z ota (w okolicach Z otego Stoku), gdzie by- y tak e zlokalizowane kopalnie tego ó tego kruszcu. Centrum turystycznym tej okolicy jest uzdrowisko Làdek Zdrój. Làdek Zdrój otoczony Górami Z otymi le y nieomal u stóp Ânie nika. Charakteryzuje si górsko-dolnà strefà klimatycznà, najwy ej ocenianà pod wzgl dem wartoêci kli-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA

Spółdzielcza Grupa Bankowa. Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Krotoszynie ul. Piastowska 14 63-700 Krotoszyn tel. (062) 725 32 78 fax (062) 725 25 50 INFORMACJA Zarządu Banku Spółdzielczego w Krotoszynie z działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 lipca 2006 r. 968 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnoêciowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU

ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU Seminarium zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego ROZWÓJ W WARUNKACH KRYZYSU F u n d a c j a R o z w o j u D e m o k r a c j i L o k a l n e j Szanowni Państwo, wiele jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Jasło 15.11.2014 r. Protokół

Jasło 15.11.2014 r. Protokół Protokół Jasło 15.11.2014 r. z zebrania działkowców ROD Nasz Ogródek w Jaśle w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Załącznik nr 9 do siwz WZÓR UMOWY ZLECENIE nr.. zawarta w Kielcach w dniu... 2013 roku, pomiędzy: Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z siedzibą przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK. 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi Wróble, 16.08.2015r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HODOWCÓW POLSKIEJ BIAŁEJ GĘSI ZA 2013 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I

20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 20 PPABank S.A. - prospekt emisyjny seria I 2 w Prospekcie 1. w Prospekcie ze strony Emitenta Pierwszy Polsko-Amerykaƒski Bank S.A. ul. Kordylewskiego 11 31-547 Kraków telefon: (0-12) 618-33-33 telefax:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo