Wykorzystywanie komputerów przenośnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystywanie komputerów przenośnych"

Transkrypt

1 Wykorzystywanie komputerów przenośnych Nowoczesne komputery przenośne (notebook, netbook, tablet) zdobyły ogromną popularność i są powszechnie wykorzystywane przez pracowników różnych organizacji do celów związanych z działalnością zawodową. Pozwalają one zwiększyć efektywność pracowników, umożliwiają pracę podczas podróży służbowych, dostęp do informacji niezbędnych podczas prowadzenia rozmów handlowych, realizowanie prezentacji multimedialnych itp. Przenośny komputer PC jest także podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez telepracowników oraz pracowników mobilnych. Moc obliczeniowa nowoczesnych komputerów przenośnych PC nie ustępuje mocy komputerów stacjonarnych co umożliwia korzystanie z zaawansowanych systemów operacyjnych oraz programów użytkowych a nawet tworzenie maszyn wirtualnych. Zagrożenia związane z wykorzystywaniem komputerów przenośnych Komputer przenośny jest urządzeniem szczególnie zagrożonym fizycznie. Główne zagrożenia są następujące: znaczne prawdopodobieństwo utraty komputera w wyniku kradzieży, możliwość pozostawienia komputera w taksówce, wagonie lub innym środku lokomocji, szczególne narażenie na uszkodzenie fizyczne (upadek, przypadkowe uderzenie itp.), złośliwe działania pracownika, któremu komputer został powierzony (np. odsprzedaż komputera i zgłoszenie jego kradzieży). Bardzo poważnym, a często niedocenianym zagrożeniem jest dość powszechna praktyka wykorzystywania powierzanych pracownikom komputerów przenośnych do celów pozasłużbowych (wyświetlanie filmów, wymiana i oglądanie zdjęć, korzystanie z gier itp.). Użytkownicy nie biorą zazwyczaj pod uwagę faktu, że pomimo, że wykorzystują do tego celu nawet jedynie takie nośniki przenośne jak DVD lub Flash USB (popularny PenDrive) narażają komputer na możliwość wprowadzenia złośliwego oprogramowania, co może skutkować nie tylko utratą informacji na nim przechowywanych, ale również po podłączeniu komputera przenośnego do sieci korporacyjnej bardzo poważnym zagrożeniem dla istotnych dla działania organizacji zasobów informacyjnych. Pracownicy, którym powierzono komputery przenośne powinni być dokładnie przeszkoleni. Powinni też być uświadomieni, że nieprzestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa w zakresie wykorzystywania komputerów przenośnych może skutkować stratami aktywów Organizacji o wartości o wiele większej niż wartość samego komputera przenośnego. Nie tylko bowiem może nastąpić utrata komputera, danych zawartych na jego nośnikach (twardym dysku) ale także danych, które są uzyskiwane za pośrednictwem tego komputera. Upublicznienie, zmodyfikowanie lub uszkodzenie (zamierzone lub nie) danych istotnych dla działania Organizacji może przynieść znaczące skutki biznesowe. Nawet jeśli po utracie komputera lub stwierdzeniu, że został on zarażony złośliwym oprogramowaniem nie zostaną zaobserwowane żadne bezpośrednie skutki, to koszt niezbędnych działań prewencyjnych informatyków śledczych będzie zazwyczaj znaczący. (C) Tomasz Barbaszewski str. 1 z 5

2 W celu minimalizacji ryzyk związanych z wykorzystywaniem komputerów przenośnych pracownicy z nich korzystający są zobowiązani do zapoznania się z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa i do ścisłego jej przestrzegania. Bezpieczeństwo fizyczne Pracownik, któremu powierzono komputer przenośny jest odpowiedzialny za bezwględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa korzystania z komputerów przenośnych. Wszelkie zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania tych procedur obciążają pracownika. Podczas przenoszenia lub przewożenia komputera przenośnego nie należy go ani na moment pozostawiać bez bezpośredniego nadzoru. Szczególną uwagę na komputer przenośny należy zwracać na dworcach, lotniskach, w restauracjach i innych miejscach użyteczności publicznej. Jeśli nie ma takiej niezbędnej potrzeby nie należy zabierać komputera przenośnego na spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia czy spotkania towarzyskie. Jeśli komputer przenośny jest pozostawiany na biurku w biurze (nawet macierzystym), pokoju spotkań, hotelu nawet na bardzo krótką chwilę niezbędne jest zabezpieczenie go przed kradzieżą za pomocą linki stalowej łączącej komputer z biurkiem lub innym ciężkim sprzętem. Zabezpieczenie tego typu można traktować jako skuteczne jedynie przez krótki okres czasu. Pozostawianie komputera przenośnego we wnętrzu samochodu osobowego jest niedopuszczalne. Komputer przenośny można przewozić i przechowywać jedynie w zamkniętym i pozbawionym możliwości wglądu bagażniku. Należ sprawdzić, czy bagażnik nie może być otwarty przez osoby postronne w czasie krótkiego postoju pojazdu (np. podczas oczekiwania na zmianę świateł). Komputer przenośny powinien być transportowany w sposób bezpieczny, wykluczający jego uszkodzenie w wyniku uderzenia lub upadku z niewielkiej wysokości. Zaleca się stosowanie teczek lub pojemników o standardowym wyglądzie, a nie specjalnych toreb sugerujących samym wyglądem swą zawartość. Przenoszenie komputera w plecaku jest zabronione. Użytkownik komputera przenośnego jest zobowiązany do zapisania i przechowywania w bezpieczny sposób danych umożliwiających jego identyfikację nazwy producenta, modelu, numerów: seryjnego oraz inwentarzowego, adresu sprzętowego MAC interfejsu sieciowego i numeru seryjnego systemu operacyjnego. Dane te należy przekazać policji podczas zgłaszania ewentualnej kradzieży lub utraty sprzętu oraz przesłać wraz z informacją o zdarzeniu do działu IT Organizacji. (C) Tomasz Barbaszewski str. 2 z 5

3 Zabezpieczenie informacji przechowywanych na komputerze przenośnym Na komputerach przenośnych mogą być przechowywane jedynie takie informacje, na które zezwala ustanowiona Polityka Bezpieczeństwa oraz Klasyfikacji Informacji. W zależności od ustaleń Polityk Bezpieczeństwa może być wymagane stosowanie szyfrowania wszelkich informacji przechowywanych na komputerze przenośnym. W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń związanych z doborem haseł dostępu do zaszyfrowanych informacji. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich haseł, kodów dostępu oraz nieudostępniania ich jakimkolwiek innym osobom. Użytkownikowi nie wolno również przekazywać (nawet na krótką chwilę i nikomu) jakichkolwiek sprzętowych środków wykorzystywanych do uwierzytelnienia lub autoryzacji (kart chipowych, tokenów, kart PCMCIA itp.). Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z przekazania komukolwiek informacji niezbędnych do uwierzytelnienia lub autoryzacji. Zabrania się udostępnia powierzonego komputera przenośnego innym osobom w tym także członkom rodziny, innym pracownikom Organizacji (w tym również pracownikom działu IT bez pisemnego polecenia bezpośredniego przełożonego). Komputer przenośny musi mieć uaktywniony wygaszacz ekranu. Maksymalny czas bezczynności, po którym musi się włączyć wygaszacz ekranu nie może przekraczać 4 minut. Ponowny dostęp do sesji musi być możliwy jedynie o wprowadzeniu hasła. Instalacja oprogramowania Pracownik, któremu powierzono komputer przenośny nie jest uprawniony do instalacji na tym komputerze żadnego oprogramowania. Wszelkie sprawy związane z instalacją i konfigurowaniem oprogramowania mogą być realizowane przez upoważnionych pracownikw działu IT Kopie awaryjne Użytkownik komputera przenośnego jest zobowiązany do tworzenia kopii awaryjnych jego oprogramowania oraz przechowywanych na tym komputerze danych (informacji). Wykorzystywanie komputera przenośnego do połączeń z sieciami publicznymi (Internetem) Połączenia powierzonego pracownikowi służbowego komputera przenośnego z sieciami publicznymi mogą być realizowane jedynie za pośrednictwem sieci korporacyjnej Organizacji. Omijanie zabezpieczeń zainstalowanych w sieci Organizacji jest zabronione. Dozwolony sposób korzystania z zasobów sieci Internet przedstawia schematycznie Rysunek 1. Komputer przenośny realizuje jedynie połączenie uwierzytelnione oraz szyfrowane z siecią macierzystej organizacji i dopiero za jej pośrednictwem z siecią Internet. W ten sposób spełniona jest Polityka Bezpieczeństwa wykorzystywana zasobów sieciowych Internet. (C) Tomasz Barbaszewski str. 3 z 5

4 Rysunek 1 Odpowiedzialność użytkownika komputera przenośnego Użytkownik komputera przenośnego jest odpowiedzialny za wszelkie naruszenia prawa związane z jego wykorzystywaniem, a w szczególności: Naruszenie praw autorskich związane z zainstalowaniem na komputerze przenośnym oprogramowania bez licencji na jego wykorzystywania, Obecność na komputerze informacji (plików) o charakterze pornograficznym, rasistowskim, terrorystycznym niezależnie od ich formy. Za seryjne rozsyłanie przesyłek (SPAM) za pomocą powierzonego mu komputera jeśli wynika to z jego zaniedbania (np. niezainstalowania uaktualnień oprogramowania, oprogramowania antywirusowego itp.). O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w pracy komputera lub jego oprogramowania lub podejrzeniu prób ataku na powierzony mu komputer użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia komputera, niezwłocznego powiadomienia o tym bezpośredniego przełożonego oraz za jego zgodą dostarczenia komputera do działu IT w celu szczegółowego sprawdzenia. Podejmowanie prób usuwania usterek sprzętu lub oprogramowania we własnym zakresie jest zabronione. (C) Tomasz Barbaszewski str. 4 z 5

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem przenośnym Warunki pracy na komputerze przenośnym są znacznie gorsze, niż na komputerze stacjonarnym. Długa praca na komputerze przenośnym (zwłaszcza typu netbook) może powodować niekorzystne skutki dla zdrowia: Mniejsza powierzchnia ekranu niż w przypadku monitora stacjonarnego powoduje szybsze zmęczenie wzroku, Niskie położenie ekranu skutkuje znacznym zwiększeniem obciążenia szyjnego odcinka kręgosłupa, Praca na komputerze przenośnym położonym na kolanach wpływa bardzo niekorzystnie na obciążenie kręgosłupa, Korzystanie z komputera w pociągu lub innych środkach komunikacji potęguje zmęczenie użytkownika związane z nieuniknionym drganiami. Korzystając z komputera przenośnego należy starać się przestrzegać następujących zasad: Jeśli tylko jest to możliwe należy umieścić komputer na twardej, stabilnej powierzchni w taki sposób, aby ekran znajdował się na wysokości zbliżonej do wysokości oczu, Jak najczęściej wykorzystywać możliwość podłączenia do komputera przenośnego standardowego monitora, oraz myszki i klawiatury (korzystając ze stacji dokującej lub zbliżonych rozwiązań). Unikać dłuższej pracy na komputerze przenośnym w pojazdach będących w ruchu. Jeśli użytkownik komputera przenośnego stwierdzi pojawienie się takich dolegliwości jak uporczywe bóle głowy, ramion lub szyi, zmęczenie wzroku itp. Powinien zaprzestać pracy na komputerze przenośnym i skontaktować się z lekarzem. Uwagi końcowe Przedstawiona Polityka wykorzystywania komputerów przenośnych jest jedynie przykładem i powinna być dostosowana do potrzeb organizacji ustanawiającej i wdrażającej SZBI. W każdym jednak przypadku należy szczególnie starannie potraktować zagadnienia związane z wykorzystywaniem komputerów przenośnych ze względu na znaczny stopień i specyfikę zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem. (C) Tomasz Barbaszewski str. 5 z 5

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4: Zarządzanie aktywami informacyjnymi

Rozdział 4: Zarządzanie aktywami informacyjnymi Zarządzanie aktywami informacyjnymi System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI w literaturze anglojęzycznej ISMS Information Security Management System) określa, w jaki sposób Organizacja zarządza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001

Ustanawianie SZBI. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji od dobrych praktyk do certyfikacji ISO/IEC 27001 Ustanawianie SZBI Decyzję o ustanowieniu SZBI podejmuje Kierownictwo Organizacji. W wyniku tej decyzji zostaje opracowany i przedstawiony do akceptacji Kierownictwa Program Implementacji SZBI, który powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Na podstawie materiałów ISO27001Security Opracował Tomasz Barbaszewski Informacja, podobnie jak inne ważne aktywa Organizacji jest niezbędna dla jej działania

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Polityka bezpieczeństwa. przetwarzania danych osobowych. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie 22 marca 2011 r. Urząd Miejski w Węgorzewie 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Definicje... 4 2. Zasady ogólne... 6 3. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół P-P CKU w Marszewie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r.

Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 7 lipca 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 1 września 2011 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 45 Nr 19 z dnia 7 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w telepracy - dla MARR

Bezpieczeństwo w telepracy - dla MARR Bezpieczeństwo w telepracy - dla MARR Paweł Krawczyk Wprowadzenie pracowników zdalnych do każdej organizacji stwarza dla niej nowe wyzwania w dwóch głównych dziedzinach: bezpieczeństwa informacji przetwarzanej

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne na oprogramowanie

Zamówienia publiczne na oprogramowanie Tomasz Barbaszewski Zamówienia publiczne na oprogramowanie Aspekty technologiczne i finansowe FUNDACJA WOLNEGO I OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA POZNAŃ 2010 Publikacja wydana przy wsparciu udzielonym przez Islandię,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Old Man GURU Magazine

Old Man GURU Magazine Old Man GURU Magazine Wychodzi bardzo nieregularnie, kiedy wydaje mi się, że mam coś ciekawego lub pożytecznego do napisania... Numer 8/2010 24 marzec 2010 r. Interfejs Użytkownika czy to proste? (ciąg

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Polityka bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Podstawa prawna: 1. 3 i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole.

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 dyrektora szkoły z dnia 26.08.2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo