Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl"

Transkrypt

1 BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zatwierdzam: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński Nowy Tomyśl, 19 listopada 2009r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego. jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Starostę Nowotomyskiego. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. nr 223, poz ze zmianami/, zwanej dalej ustawą. 3. Wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania i złoŝenia oferty. 7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami - w sprawach merytorycznych jest Pan Marcin Ślusarz inspektor w Wydziale Organizacyjno- Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu tel w sprawach formalnych Pani Ewa Jaroch Inspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym tel Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski /w tym zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem / /. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 10. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu 2

3 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 13. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 14. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 15. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli: nie wpłynie Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyŝszy kwotę, którą zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostaną złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, na skutek wad postępowania, niemoŝliwe jest zawarcie waŝnej umowy. 16. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej/ w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; złoŝyli oferty /pisemnie oraz zamieści tę informacje na swojej stronie internetowej/ w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 17. W przypadku uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 18. W przypadku uniewaŝnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia /któremu przekazano SIWZ/, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 3

4 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. 1. Zestaw komputerowy 4 szt., 2. Monitor LCD 19 1 szt., 3. Monitor LCD 17 2 szt., 4. Drukarka laserowa kolorowa 1 szt., 5. Drukarka atramentowa 1 szt., 6. Drukarka laserowa monochromatyczna 1 szt., 7. Notebook 1 szt., 8. Mysz komputerowa 9 szt., 9. Klawiatura 9 szt., 10. Dyski zewnętrzne 2 szt., 11. Pendrive 4GB 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 1 do SIWZ Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, Ŝe Wykonawca moŝe zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Uwaga dotycząca przedmiotu zamówienia: jeŝeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub podanie nazw własnych to są one przykładowe. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych. NaleŜy przez to rozumieć produkty spełniające wszystkie parametry, wymogi określone przez Zamawiającego. JeŜeli Wykonawca składa ofertę równowaŝną musi przedłoŝyć informację o proponowanym produkcie zawierający co najmniej nazwę i opis parametrów technicznych Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją Wykonawca winien przedłoŝyć opis parametrów produktu w formie tabeli zawierającej wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr Zakres zamówienia obejmuję: - dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, - instalację oprogramowania, - odpowiedni dobór akcesoriów do dostarczonego sprzętu, - dokonywanie przez Wykonawcę bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji. CPV: urządzenia komputerowe róŝny sprzęt komputerowy komputer biurkowy drukarki laserowe monitory ekranowe klawiatury komputerowe myszka komputerowa akcesoria komputerowe 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej i wymaga złoŝenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji. 4

5 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Czas trwania / termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5.1. wymagany termin realizacji : 2 tygodnie od podpisania umowy 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 1. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, * w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 5

6 W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust.1 Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia nie spełnia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, warunki określone w pkt 5.4. winni spełniać wszyscy Wykonawcy osobno. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ 1.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa wyŝej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty określone w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 87, poz. 606/. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w pkt 1.2 oraz oświadczenie z pkt. 1.1, o którym mowa w art. 22. ust. 1 pkt 4 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 6

7 Oświadczenie z pkt o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złoŝą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, Ŝe łącznie spełniają te warunki. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy lub złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 5. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający wezwie takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, na formularzu, lub w oparciu o formularz Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Ofertę naleŝy napisać w sposób trwały, np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem. 3. Do oferty naleŝy załączyć: 3.1. dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ / dokumenty i oświadczenia wskazane w części 4 SIWZ./ 3.2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zestawienie kosztorysowe, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Wszystkie strony oferty, oświadczenia i dokumenty oraz naniesione w nich poprawki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby upowaŝnione czytelnie, lub 7

8 przynajmniej raz na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony parafowane. 6. Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niŝ w terminie składania ofert, zamieszczając klauzulę Poufne. Wykonawca nie moŝe zastrzec nazwy /firmy/ oraz adresu siedziby, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Wszystkie strony oferty i załączników naleŝy ponumerować i spiąć w sposób uniemoŝliwiający ich wypadanie. 7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 1. Cenę oferty naleŝy określić w oparciu o zestawienie kosztorysowe załącznik nr 2, następnie podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W zestawieniu kosztorysowym naleŝy podać cenę jednostkową brutto /poz. 4/ i pomnoŝyć ją przez podane ilości /poz. 3./. Otrzymany wynik naleŝy wpisać w poz. 5 wartość brutto. Następnie zsumować wartości brutto i wpisać w rubrykę cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia. Cena podana w tej rubryce jest ceną ofertową. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać Ŝadnym negocjacjom. 2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia takich jak np. koszty dostawy itp. 3. Ewentualne marŝe i opusty naleŝy wkalkulować w cenę oferty. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone równieŝ rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Ostateczna cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty naleŝy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl, budynek A pokój 19 kancelaria Starostwa do dnia 27 listopada 2009 roku, do godz

9 2. Oferta powinna być złoŝona w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniŝszego wzoru: Nazwa i adres wykonawcy Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl Zakup i dostawa sprzętu komputerowego OFERTA NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed terminem składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z zasadami określonymi powyŝej a koperta w miejsce OFERTA - powinna być oznaczona odpowiednio hasłem ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2009 roku o godz w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, budynek B, pokój nr Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje Starosta Powiatu Nowotomyskiego. 3. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaŝe obecnym stan ich zabezpieczenia. 5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku: 5.1. koperty oznaczone hasłem WYCOFANIE zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem OFERTA jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem ZMIANA. 6. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9

10 8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje o nazwach /firmach/ i adresach wykonawców a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝej jednak niŝ 60 dni. 11. BADANIE OFERT. 1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złoŝonej oferty, z zastrzeŝeniem punktu poniŝej. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: 4.1. oczywiste omyłki pisarskie, 4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 6.1. jest niezgodna z ustawą, 6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 6.3. jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 6.4. zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 6.5. została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny, 6.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3, 6.8. jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów, 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w 10

11 określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 12. KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej: KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW CENA OFERTY 100% Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady: Cena brutto oferty najniŝszej x 100 x 100% = ilość punktów Cena brutto oferty badanej 100 wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 3. Na podstawie kryteriów oceny ofert zamawiający będzie oceniał kaŝdą spośród nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 5. JeŜeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 6. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o 6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację taką zamawiający umieści takŝe na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 11

12 6.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 6.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 13. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 14. ZAWARCIE UMOWY. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niŝ 7 dni, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w siedzibie zamawiającego. Umowa moŝe zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 4. Projekt umowy stanowi załącznik nr Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 9. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 12

13 15. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 223, poz z późn. zm./ na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego. 2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą specyfikacją zostały ujęte w projekcie umowy, będącym częścią składową specyfikacji zał. nr ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Protest dla swej waŝności musi zostać wniesiony w formie pisemnej z jednoczesnym zachowaniem terminów na wniesienie protestu. Wniesienie protestu w formie faksu jest nieskuteczne. 3. W przypadku składania protestu przed terminem otwarcia ofert, w celu potwierdzenia, Ŝe osoba/y podpisująca/e protest jest/są uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy, do treści protestu naleŝy dołączyć dokument, o którym w części 4 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ oraz stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoby podpisujące protest nie są upowaŝnione na podstawie dokumentów rejestrowych. Załączniki : 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, 2. Zestawienie kosztorysowe załącznik nr 2, 3. Formularz ofertowy załącznik nr 3, 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia zał. nr 4 5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 5, 6. Projekt umowy załącznik nr 6. 13

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6, Regon 015817985-00032,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo