Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl"

Transkrypt

1 BIZP. 3431/6/09 Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Zatwierdzam: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński Nowy Tomyśl, 19 listopada 2009r. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego. jest Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Starostę Nowotomyskiego. 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007r. nr 223, poz ze zmianami/, zwanej dalej ustawą. 3. Wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania i złoŝenia oferty. 7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami - w sprawach merytorycznych jest Pan Marcin Ślusarz inspektor w Wydziale Organizacyjno- Gospodarczym w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu tel w sprawach formalnych Pani Ewa Jaroch Inspektor w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym tel Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim. 9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski /w tym zapytania o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia/, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem / /. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 10. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu 2

3 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający moŝe zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 13. JeŜeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 14. JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. 15. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli: nie wpłynie Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, cena najkorzystniejszej oferty przewyŝszy kwotę, którą zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostaną złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, na skutek wad postępowania, niemoŝliwe jest zawarcie waŝnej umowy. 16. O uniewaŝnieniu postępowania zamawiający zawiadomi, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie internetowej/ w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; złoŝyli oferty /pisemnie oraz zamieści tę informacje na swojej stronie internetowej/ w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, 17. W przypadku uniewaŝnienia postępowania z przyczyn leŝących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złoŝyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 18. W przypadku uniewaŝnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia /któremu przekazano SIWZ/, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 3

4 1. Opis przedmiotu zamówienia 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego. 1. Zestaw komputerowy 4 szt., 2. Monitor LCD 19 1 szt., 3. Monitor LCD 17 2 szt., 4. Drukarka laserowa kolorowa 1 szt., 5. Drukarka atramentowa 1 szt., 6. Drukarka laserowa monochromatyczna 1 szt., 7. Notebook 1 szt., 8. Mysz komputerowa 9 szt., 9. Klawiatura 9 szt., 10. Dyski zewnętrzne 2 szt., 11. Pendrive 4GB 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 1 do SIWZ Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, Ŝe Wykonawca moŝe zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi. Uwaga dotycząca przedmiotu zamówienia: jeŝeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub podanie nazw własnych to są one przykładowe. Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych. NaleŜy przez to rozumieć produkty spełniające wszystkie parametry, wymogi określone przez Zamawiającego. JeŜeli Wykonawca składa ofertę równowaŝną musi przedłoŝyć informację o proponowanym produkcie zawierający co najmniej nazwę i opis parametrów technicznych Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją Wykonawca winien przedłoŝyć opis parametrów produktu w formie tabeli zawierającej wymagania techniczne, według wzoru stanowiącego załącznik nr Zakres zamówienia obejmuję: - dostawę sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego, - instalację oprogramowania, - odpowiedni dobór akcesoriów do dostarczonego sprzętu, - dokonywanie przez Wykonawcę bezpłatnych napraw gwarancyjnych w miejscu instalacji. CPV: urządzenia komputerowe róŝny sprzęt komputerowy komputer biurkowy drukarki laserowe monitory ekranowe klawiatury komputerowe myszka komputerowa akcesoria komputerowe 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej i wymaga złoŝenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w specyfikacji. 4

5 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 5. Czas trwania / termin wykonania przedmiotu zamówienia: 5.1. wymagany termin realizacji : 2 tygodnie od podpisania umowy 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 1. Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 5.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, * w celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 5.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 5

6 W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22. ust.1 Wykonawca składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dostarczonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów, według formuły spełnia nie spełnia. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, warunki określone w pkt 5.4. winni spełniać wszyscy Wykonawcy osobno. 8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy złoŝyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą być dołączone do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu : 1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ 1.2. aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów o których mowa wyŝej, składa odpowiedni dokument lub dokumenty określone w 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2006r. w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 87, poz. 606/. 3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w pkt 1.2 oraz oświadczenie z pkt. 1.1, o którym mowa w art. 22. ust. 1 pkt 4 składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 6

7 Oświadczenie z pkt o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy złoŝą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, Ŝe łącznie spełniają te warunki. 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy lub złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 5. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6. Zamawiający wezwie takŝe, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŝenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów. 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, na formularzu, lub w oparciu o formularz Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. 2. Ofertę naleŝy napisać w sposób trwały, np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem. 3. Do oferty naleŝy załączyć: 3.1. dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ / dokumenty i oświadczenia wskazane w części 4 SIWZ./ 3.2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zestawienie kosztorysowe, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, 3.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3.4. pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Wszystkie strony oferty, oświadczenia i dokumenty oraz naniesione w nich poprawki muszą być podpisane przez wykonawcę lub osoby upowaŝnione czytelnie, lub 7

8 przynajmniej raz na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony parafowane. 6. Wykonawca moŝe zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niŝ w terminie składania ofert, zamieszczając klauzulę Poufne. Wykonawca nie moŝe zastrzec nazwy /firmy/ oraz adresu siedziby, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 7. Dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 8. Wszystkie strony oferty i załączników naleŝy ponumerować i spiąć w sposób uniemoŝliwiający ich wypadanie. 7. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 1. Cenę oferty naleŝy określić w oparciu o zestawienie kosztorysowe załącznik nr 2, następnie podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. W zestawieniu kosztorysowym naleŝy podać cenę jednostkową brutto /poz. 4/ i pomnoŝyć ją przez podane ilości /poz. 3./. Otrzymany wynik naleŝy wpisać w poz. 5 wartość brutto. Następnie zsumować wartości brutto i wpisać w rubrykę cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia. Cena podana w tej rubryce jest ceną ofertową. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać Ŝadnym negocjacjom. 2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia takich jak np. koszty dostawy itp. 3. Ewentualne marŝe i opusty naleŝy wkalkulować w cenę oferty. 4. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN). W złotych polskich będą prowadzone równieŝ rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 5. Ostateczna cena winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty naleŝy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, Nowy Tomyśl, budynek A pokój 19 kancelaria Starostwa do dnia 27 listopada 2009 roku, do godz

9 2. Oferta powinna być złoŝona w zamkniętej kopercie, oznaczonej według poniŝszego wzoru: Nazwa i adres wykonawcy Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska Nowy Tomyśl Zakup i dostawa sprzętu komputerowego OFERTA NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 4. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed terminem składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z zasadami określonymi powyŝej a koperta w miejsce OFERTA - powinna być oznaczona odpowiednio hasłem ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2009 roku o godz w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, budynek B, pokój nr Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje Starosta Powiatu Nowotomyskiego. 3. Oferty, które wpłynęły po wyznaczonym terminie nie będą otwierane i zostaną odesłane wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaŝe obecnym stan ich zabezpieczenia. 5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku: 5.1. koperty oznaczone hasłem WYCOFANIE zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem OFERTA jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem ZMIANA. 6. Otwarcie ofert jest jawne. 7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 9

10 8. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje o nazwach /firmach/ i adresach wykonawców a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝej jednak niŝ 60 dni. 11. BADANIE OFERT. 1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ. 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między zamawiającym a wykonawcą dotyczących złoŝonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złoŝonej oferty, z zastrzeŝeniem punktu poniŝej. 4. Zamawiający poprawi w ofercie: 4.1. oczywiste omyłki pisarskie, 4.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 6.1. jest niezgodna z ustawą, 6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 6.3. jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 6.4. zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 6.5. została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny, 6.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3, 6.8. jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów, 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w 10

11 określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 12. KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego znaczenia w skali 100 punktowej: KRYTERIUM OCENY ZNACZENIE MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW CENA OFERTY 100% Ocena ofert w zakresie przedstawionych w tabeli kryteriów zostanie dokonana według następującej zasady: Cena brutto oferty najniŝszej x 100 x 100% = ilość punktów Cena brutto oferty badanej 100 wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 3. Na podstawie kryteriów oceny ofert zamawiający będzie oceniał kaŝdą spośród nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą. 4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 5. JeŜeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 6. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o 6.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę /firmę/ siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy /firmy/, siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację taką zamawiający umieści takŝe na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 11

12 6.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 6.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 13. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 14. ZAWARCIE UMOWY. 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niŝ 7 dni, licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, w siedzibie zamawiającego. Umowa moŝe zostać zawarta przed upływem tego terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 3. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 4. Projekt umowy stanowi załącznik nr Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 6. JeŜeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 7. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. 9. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 12

13 15. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U Nr 223, poz z późn. zm./ na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego. 2. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia publicznego objętego niniejszą specyfikacją zostały ujęte w projekcie umowy, będącym częścią składową specyfikacji zał. nr ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 1. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. 2. Protest dla swej waŝności musi zostać wniesiony w formie pisemnej z jednoczesnym zachowaniem terminów na wniesienie protestu. Wniesienie protestu w formie faksu jest nieskuteczne. 3. W przypadku składania protestu przed terminem otwarcia ofert, w celu potwierdzenia, Ŝe osoba/y podpisująca/e protest jest/są uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy, do treści protestu naleŝy dołączyć dokument, o którym w części 4 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ oraz stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy osoby podpisujące protest nie są upowaŝnione na podstawie dokumentów rejestrowych. Załączniki : 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1, 2. Zestawienie kosztorysowe załącznik nr 2, 3. Formularz ofertowy załącznik nr 3, 4. Szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia zał. nr 4 5. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 5, 6. Projekt umowy załącznik nr 6. 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Zamawiający: Gmina Biała Piska ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska - tel. (0-87) 424-13-50, fax. (0-87) 424-13-51 - bip.bialapiska.pl znak sprawy BiRG 3410 8/10 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nasz znak: DPS.IV.3710-7/10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENE USŁUGI TRANSPORTOWEJ w związku z organizacją wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WODOCIAGI SŁUPSK SPÓŁKA Z O.O UL. E. ORZESZKOWEJ 1 76-200 SŁUPSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę bonów towarowych ( Nr sprawy: PZP- 583/DE/2009) Zatwierdzam: Słupsk, dnia 03.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Pl. J.Piłsudskiego 13, 62-540 Kleczew SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu niegraniczonego na:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE NrZP.340-6/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁYSE I. Zamawiający Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2,

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Ul. Karola Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin. ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN Wydział Sportu ul. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. ul. Świecka 68 89-500 Tuchola tel. /0-52/3365730 e-mail: pk@pk.tuchola.pl Nr sprawy: DN/zp/ 9 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław NIP 897-17-47-119 REGON 020 860 626 www.wroclaw.mos.gov.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-109-KS/07 na wykonanie oraz dostawę artykułów promujących Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Białe Piskiej ul. Sikorskiego 21A, 12-230 Biała Piska - tel. (87) 425-90-08, - www.bialapiska.eu znak sprawy GSW 26/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie operatu szacunkowego do ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę gminną BełŜyce Centrum 1.Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA usługa przygotowania do druku, drukowania i konfekcjonowania materiałów egzaminacyjnych objętych ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem dla szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Województwo Zachodniopomorskie

Województwo Zachodniopomorskie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku PCPR-CFK.2510.2.2015 Sanok, dnia 12.02.2015r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku Zaprasza do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa prawnego I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12)

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) , fax (0 12) AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przebudowa portierni i wejścia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK -P46/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na : określenie ceny biletów miesięcznych dla uczniów dojeŝdŝających do szkół na następujących trasach : a) Moszczenica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego I. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT PUCKI 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5 tel.: 0-58 673-42-02 NIP: 587-14-71-171

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007 Warszawa, lipiec 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4 zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZSP Nr 2 341/1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo