Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy"

Transkrypt

1 S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20 Becker-Antriebe GmbH Sinn/Germany

2 Instrukcja montażu i obsługi Spis treści Spis treści... 2 Informacje ogólne... 3 Gwarancja... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Stosowane skróty... 5 Montaż sterownika... 5 Podłączenie do sieci elektrycznej... 5 Tryb nastawczy... 6 Elementy obsługowe... 6 Kontrola kierunku przesuwu... 7 Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa... 7 Ustawianie przełączników DIP...10 Wskaźniki LED...10 Co robić, gdy...?...11 Dane techniczne...11 Ogólny schemat połączeń

3 Informacje ogólne Urządzenie S20 MLS jest produktem wysokiej jakości o licznych właściwościach i zaletach: łatwe i wygodne podłączenie prosta obsługa przy wysokiej uniwersalności nadaje się do wszystkich typowych rodzajów listew bezpieczeństwa (optycznych, elektrycznych i pneumatycznych) Wskazówka Niniejsza instrukcja montażu i obsługi odnosi się do sterownika bramy S20 MLS, przeznaczonego do sterowania napędami z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym. Podczas instalacji i ustawiania urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Gwarancja Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instrukcją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z nami i za naszą zgodą, a nasze wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwagę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzymywane wszystkie zwłaszcza w zakresie produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa przepisy prawne i administracyjne, w tym zwłaszcza odnośne aktualne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Wskazówki bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą do zapobiegania zagrożeniom oraz unikania obrażeń ciała i szkód materialnych. Niniejszą instrukcję należy zachować. Zachować ostrożność Uwaga Wskazówka Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem mogą być obrażenia ciała. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem może być uszkodzenie produktu lub przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu. Oznacza wskazówki dotyczące eksploatacji oraz inne użyteczne informacje. 3

4 Instrukcja montażu i obsługi Zachować ostrożność Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i bezwzględnie przestrzegać jej treści oraz zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa. Podczas otwierania sterownika napięcie elektryczne wewnątrz urządzenia wynosi do 400 V. Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Prace na układach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Sterownik należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem! Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani blokować układów bezpieczeństwa. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy układy bezpieczeństwa są uszkodzone. Usterki może usuwać wyłącznie autoryzowany personel specjalistyczny. W przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i jak najszybciej usunąć jej przyczynę. Urządzenie może być wówczas uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów (w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom) oraz zawartych w nich wskazówek bezpieczeństwa, w szczególności przepisów stowarzyszeń zawodowych (BGR 232, wcześniej ZH 1/494), normy EN Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem oraz odpowiednich obowiązujących norm VDE. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby urządzenie było użytkowane wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, a jego układy bezpieczeństwa były regularnie poddawane kontroli działania przez eksperta (przed pierwszym uruchomieniem i w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku; w przypadku stosowania fotokomórek bez funkcji samotestowania co najmniej raz na pół roku). Wymagane kontrole należy udokumentować w formie protokołu kontrolnego. Protokół kontrolny należy umieścić w książce kontrolnej. Sterownik posiada żywotność pozwalającą na cykli roboczych. Napędy z przewodem przyłączeniowym PCV mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. W przypadku zastosowania urządzenia na zewnątrz, przewód przyłączeniowy musi zostać umieszczony w rurze ochronnej. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterownik S20 MLS należy stosować zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, tj. do sterowania napędami bram rolowanych i segmentowych z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym firmy Becker. 4

5 IMP LS MLS SKS Test DW EL OSE NA Stosowane skróty Przycisk impulsowy Fotokomórki Mechanical Limit Switch - Mechaniczny wyłącznik krańcowy Krawędziowa listwa bezpieczeństwa Test czujnika ciśnieniowego Listwa elektryczna Optyczny układ bezpieczeństwa Wyłącznik awaryjny Montaż sterownika S20 Otworzyć pokrywę sterownika. Wyjąć wtyczkę klawiatury foliowej ze sterownika i ostrożnie zdjąć pokrywę. Usunąć odpowiednie elementy wyłamywane z dolnej części obudowy. Wskazówka Aby elementy wyłamywane dały się łatwiej usunąć, należy naciąć ich krawędzie. Za pomocą dołączonych tekturowych szablonów wywiercić otwory do zamocowania obudowy w ścianie. Podłączenie do sieci elektrycznej Zachować ostrożność Podłączenia sterownika do sieci elektrycznej może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk! Należy przestrzegać obowiązujących norm VDE! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych urządzenie powinno zostać skutecznie odłączone od zasilania! Podczas podłączania należy przestrzegać danych technicznych urządzenia S20 MLS. Nie należy przekraczać podanych wartości maksymalnych! Instalacja przyłącza sieciowego Napięcie robocze sterownika S20 MLS wynosi 3 x 400 V AC, 50/60 Hz (L1, L2, L3, N, PE). W celu podłączenia do sieci zasilającej, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować przewód przyłączeniowy z wtyczką CEE 16A/6h o długości ok. 1,2 m oraz gniazdo CEE 16A/6h, tak aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki, lub podłączyć sterownik poprzez zainstalowany na stałe przewód instalacyjny (patrz rozmieszczenie zacisków i schemat połączeń). 5

6 Instrukcja montażu i obsługi Uwaga W przypadku instalacji na stałe, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować wyłącznik główny podłączony do przewodu zasilającego lub bezpośrednio do sterownika S20 MLS. Przewód zasilający dla sterownika należy zabezpieczyć za pomocą 3-biegunowego trójfazowego bezpiecznika samoczynnego o wartości 3 x 10 A. Podłączenie napędu do sterownika Do podłączania napędu bram segmentowych firmy Becker do sterownika S20 MLS dostępne są kable przyłączeniowe o różnej długości. Na obu końcach przewodu przyłączeniowego znajduje się wtyczka podłączeniowa. Podłączenie odbywa się poprzez wtyczkę 4-biegunową (M-silnik) oraz 8-biegunową (E-wyłącznik krańcowy). Żółto-zielona żyła przewodu ochronnego musi zostać podłączona do zacisku przewodu ochronnego PE ( ). Tryb nastawczy Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy następuje przełączenie do trybu nastawczego. W trybie nastawczym przesuw w górę/ dół możliwy jest jedynie bez podtrzymania. Tryb nastawczy sygnalizowany jest miganiem wskaźnika LED. Funkcje wejść sterowania dla przycisku impulsowego (IMP), fotokomórek (LS/LB) oraz listwy bezpieczeństwa nie są wykonywane w trybie nastawczym, jednakże funkcja listwy bezpieczeństwa i wyłącznika przedkrańcowego wskazywana jest w celu kontroli na wskaźnikach LED. Aby wyjść z trybu nastawczego należy ponownie wcisnąć równocześnie przyciski GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy. Normalny tryb pracy sygnalizowany jest stałym świeceniem wskaźnika LED. Elementy obsługowe Przycisk GÓRA Wciśnięcie przycisku GÓRA powoduje otwarcie bramy w trybie samopodtrzymania. Po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa brama automatycznie zatrzymuje się. Jeżeli w trakcie zamykania bramy zostaje wciśnięty przycisk GÓRA, przesuw bramy zostaje natychmiast zatrzymany, po czym po upływie 0,5 s brama przesuwa się z powrotem w górne położenie krańcowe. Przycisk STOP Wciśnięcie przycisku STOP powoduje zatrzymanie bramy. Przycisk DÓŁ Wciśnięcie przycisku DÓŁ przy zastosowaniu listwy bezpieczeństwa powoduje zamknięcie bramy w trybie samopodtrzymania. Jeżeli nie podłączono listwy bezpieczeństwa, możliwa jest wyłącznie praca w trybie bez podtrzymania (obsługa impulsowa). Po zadziałaniu krawędziowej listwy bezpieczeństwa lub fotokomórek brama zostaje zatrzymana (listwa bezpieczeństwa: czas zatrzymania 0,3 s, fotokomórki: czas zatrzymania 0,5 s) i odsuwa się od przeszkody (czas wycofania 2 s). 6

7 Kontrola kierunku przesuwu Otworzyć pokrywę S20 MLS odkręcając cztery śruby i nałożyć ją ponownie od góry. Kierunek obrotów napędu zależny jest od podłączenia 3 faz do sterownika i musi zostać poddany kontroli. Należy postępować w następujący sposób: Przesunąć bramę za pomocą awaryjnego uruchamiania ręcznego do pozycji na wpół otwartej. Podłączyć wtyczkę CEE do gniazdka CEE, wzgl. włączyć wyłącznik główny. Skontrolować, czy sterownik znajduje się w trybie nastawczym. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ sprawdzić, czy kierunek przesuwu bramy odpowiada wciskanemu przyciskowi. Jeżeli kierunek przesuwu bramy nie odpowiada wskazaniom na przyciskach należy wykonać następujące czynności: Całkowicie odłączyć sterownik S20 MLS od zasilania. Zamienić dwie fazy przy zaciskach zasilania, np. kable przy zaciskach L1 i L3 (patrz Ogólny schemat połączeń). Ponownie sprawdzić kierunek przesuwu. Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa Wskazówka Przed podłączeniem zewnętrznych urządzeń starujących należy najpierw skontrolować kierunek przesuwu bramy i ustawić położenia krańcowe napędu. Wyłącznik awaryjny Do zacisków NA/ES można podłączyć zewnętrzny wyłącznik awaryjny. Po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego napęd zostaje odłączony. Brama zostaje trwale zatrzymana. Dalszy przesuw bramy jest możliwy dopiero po odblokowaniu wyłącznika awaryjnego. Zewnętrzny wyłącznik potrójny Do zacisków 2,3, 4 i 5 (STOP ) można podłączyć zewnętrzny wyłącznik potrójny. Działa on identycznie jak przycisk potrójny umieszczony w przedniej części sterownika. Podczas instalacji zewnętrznego wyłącznika potrójnego należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. Wyłącznik drzwi wyjściowych / Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny Do zacisków 2 i 4 można podłączyć dodatkowo wyłącznik drzwi wyjściowych i/lub zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny (ew. szeregowo do przycisku STOP zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Podczas instalacji wyłącznika drzwi wyjściowych oraz/lub zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. 7

8 Instrukcja montażu i obsługi Pętla indukcyjna Do zacisków 2 i 3 można podłączyć dodatkowo pętlę indukcyjną do automatycznego otwierania bramy (ew. równolegle do przycisku GÓRA zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Pętla indukcyjna powinna w miarę możliwości zostać ustawiona tak, by wydawała STAŁE POLECENIE GÓRA. Wyłącznik zwisu liny Do zacisków 12 i 13 (zwis liny/slack rope) można podłączyć wyłącznik zwisu lin. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 12 i 13. Wejście to jest zabezpieczone przeciwzakłóceniowo poprzez wewnętrzny człon czasowy ok. 0,1 s. Jeżeli wyłącznik zwisu liny zareaguje w tym czasie, brama zostaje zatrzymana w danej pozycji. Podczas uruchomienia niemożliwy jest jakikolwiek dalszy przesuw bramy. Zachować ostrożność Wejście Wyłącznik zwisu liny nie posiada dostatecznej kontroli przeciwzakłóceniowej. W przypadku stosowania kombinowanego wyłącznika zwisu liny/chwytaka, należy podłączyć go do zacisków awaryjnych NA/ES. Zabezpieczenie przed wciągnięciem Do zacisków NA/ES (WYŁ. AW.) można podłączyć wyłącznik bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed wciągnięciem. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami NA/ES. Zewnętrzny wyłącznik pojedynczy Do zacisków 1 i 2 (IMP) można podłączyć pojedynczy wyłącznik zewnętrzny. Polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - DÓŁ - STOP. W przypadku usterki, polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - GÓRA. Fotokomórki Do zacisków 10 i 11 (LS) można podłączyć fotokomórki. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 10 i 11. Jeżeli fotokomórki zareagują podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, brama zostaje natychmiast zatrzymana. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,5 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 8

9 Listwa bezpieczeństwa Do sterownika S20 MLS można podłączać bezpośrednio następujące typy listew bezpieczeństwa: listwy pneumatyczne (DW), listwy elektryczne (EL), optyczne układy bezpieczeństwa (OSE). Niezbędny układ reagujący zintegrowany jest w sterowniku (samokontrolujący układ reagujący zg. z EN 12453). Pneumatyczna lub elektryczna listwa bezpieczeństwa podłączana jest do zacisków 8 i 9 (EL/DW) i kontrolowana przez rezystor terminujący. Musi on zostać podłączony do styku DW lub końca listwy elektrycznej zgodnie ze schematem połączeń S20 MLS. Elektryczne listwy bezpieczeństwa montowane fabrycznie należy skontrolować pod kątem rezystancji terminalnej. Istnieje możliwość zastosowania listew bezpieczeństwa z rezystorem terminującym 1,2 kω lub 8,2 kω. Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE firmy Vitector (Fraba) podłączana jest, bezpośrednio i bez rezystora terminującego, do zacisków 6, 7 i 8 (OSE) (6 - żyła biała, 7 - żyła zielona, 8 - żyła brązowa). W celu dostrojenia sterownika do danej listwy bezpieczeństwa należy ustawić przełączniki DIP 1, 2 i 3 zgodnie z poniższą tabelą. Typ listwy bezpieczeństwa DIP 1 DIP 2 DIP 3 Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF ON ON Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF ON OFF Elektryczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF OFF ON Elektryczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF OFF OFF Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE ON OFF OFF Zachować ostrożność! W przypadku stosowania pneumatycznej listwy bezpieczeństwa, wyłącznik DIP 2 musi koniecznie znajdować się w pozycji ON, ponieważ w przeciwnym wypadku działanie pneumatycznej listwy bezpieczeństwa nie jest prawidłowo kontrolowane. W urządzeniach w stanie fabrycznym układy bezpieczeństwa mogą być zmostkowane. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że nie są zainstalowane żadne niepotrzebne mostki. Jeżeli listwa bezpieczeństwa zareaguje podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, sterownik S20 MLS natychmiast zatrzymuje bramę. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,3 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 9

10 Instrukcja montażu i obsługi Ustawianie przełączników DIP Przełącznik DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 Pozycja Rysunek Działanie OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF Podłączono elektryczną lub pneumatyczną listwę bezpieczeństwa Podłączono optoelektroniczną listwę bezpieczeństwa (OSE) Podłączono pneumatyczną listwę bezpieczeństwa (DW), testowanie DW jest aktywne Podłączono elektryczną listwę bezpieczeństwa Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 1,2 kohm Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 8,2 kohm Przesuw w dół w trybie samopodtrzymania (wyłącznie z listwą bezpieczeństwa) Przesuw w dół w trybie bez podtrzymania Wskaźniki LED Wskaźniki LED znajdują się na klawiaturze foliowej pokrywy. LED Wskazanie Znaczenie świeci Tryb normalny miga ciągle Tryb nastawczy świeci Włączona, wzgl. uszkodzona SKS miga ciągle Włączona LS miga 1x Otwarty wyłącznik zwisu liny lub obwód bezpieczeństwa miga 2x Przekroczenie czasu pracy (czas pracy 90 s) miga 3x Negatywny wynik testu DW miga 4x Zbyt wysokie ustawienie wyłącznika przedkrańcowego (czas testu 5 s) miga 5x Brak zabezpieczenia nadmiarowego 10

11 Co robić, gdy...? Zachować ostrożność Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Błąd Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED nie świeci Możliwa przyczyna i usuwanie błędów Skontrolować napięcie zasilania (zaciski L3/ L2/L1/N (SIEĆ)). Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED świeci Skontrolować obwód bezpieczeństwa napędu (korba ręczna/łańcuch uruchomienia awaryjnego, temperaturę napędu, wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa (S1F/S2F, żółte krzywki styczne)). Skontrolować zaciski 2/4 (STOP), 10/11 (ZS/ LB) oraz 12/13 (zwis liny/slack rope). Jeżeli te pary zacisków są wolne, należy je połączyć. Skontrolować wyłącznik (obwód) awaryjny (zaciski NA/ES (WYŁ. AW.)). Dane techniczne Typ S20 MLS Zasilanie sieciowe 3N~ 400 V 50/60 Hz Moc znamionowa silnika maks. 1,8 kw Napięcie sterujące 24 V DC Prąd sterujący maks. 125 ma Wymiary obudowy 155 x 130 x 50 mm (S x W x G) Masa ok. 0,5 kg (bez przewodu przyłączeniowego) Stopień ochrony IP54 Temperatura eksploatacji 0 C C Bezpieczniki (montaż po str. klienta) 3 x 10 A 11

12 Instrukcja montażu i obsługi Ogólny schemat połączeń Napęd S1F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa OTWIERANIE S2F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa ZAMYKANIE S3F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa Awaryjne uruchamianie ręczne S4F - Wyłącznik termiczny S5 - Wyłącznik krańcowy roboczy OTWIERANIE S6 - Wyłącznik krańcowy roboczy ZAMYKANIE S7 - Wyłącznik przedkrańcowy Test S8 - brak funkcji Transformator Klawiatura foliowa Wtyczka systemowa EL / DW EL - elektryczna listwa bezpieczeństwa lub DW - pneumatyczna listwa bezpieczeństwa R = 1k2 lub 8k2 Zasilanie sieciowe 3 x 400 V AC OSE FRABA Wyłącznik chwytaka IMP STOP DW EL LS Zwis liny OSE (Fraba) optyczny układ bezpieczeństwa S = pilot E = odbiornik Przyłącze: białe = 6 zielone = 7 brązowe = 8 Zewnętrzny wyłącznik awaryjny Drzwi wyjściowe/ Zab.p.pęknięciem sprężyny Zewn. wyłącznik potrójny 12

13 13

14 Instrukcja montażu i obsługi 14

15 15

16 /11

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący w pilocie z wyświetlaczem Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca

CentralControl CC51. Instrukcja montażu i obsługi. Centrala sterująca CentralControl CC51 pl Instrukcja montażu i obsługi Centrala sterująca Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive

Instrukcja obsługi. automatycznych drzwi przesuwanych z napędem. Win Drive 2201 Sliding Door Drive T-1165 pl 26.9.12 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Instrukcja obsługi automatycznych drzwi przesuwanych z napędem Win Drive 2201 Sliding Door Drive Spis treści 1 Wskazówki ogólne 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode)

Instrukcja obsługi. Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa. CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) Bezstykowy wyłącznik bezpieczeństwa CES-AP-C01- (Uni-/Multicode) PL Spis treści 1. Informacje dotyczące tego dokumentu... 4 1.1. Zakres obowiązywania... 4 1.2. Grupa docelowa... 4 1.3. Objaśnienie rysunków...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone

Zalety produktu. Instalację przeprowadził zakład specjalistyczny: Wersja: 08/2010 Numer: 395-016 Zmiany techniczne zastrzeżone INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przyrząd do pomiaru grubości warstwy tłuszczu SonicControl Zalety produktu Pomiar, wskazywanie i kontrola wysokości wastwy tłuszczu Ultradźwiękowy czujnik do

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100

Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 V. 005 PL Elektroniczna centrala sterująca dla siłowników: SPIDER 6065, SPIDER 6100 Instrukcja programowania Ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla monterów przeszkolonych i upoważnionych do instalacji.

Bardziej szczegółowo

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL

SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDSDL - SDEL - SWL - SWEL SDL TMS PL Motoreduktory do bram sekcyjnych Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Polski 1 PL INDEKS WSKAZÓWKI OGÓLNE...3 NORMY BEZPIECZEŃSTWA...3 ZASADY INSTALACJI...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową

GEIGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Silnik rurowy: GEGER-SOLDline Sterowanie silnikiem: GEGER-SoftPerfection/X01 (GU45..E03) dla rolet zewnętrznych ze stoperami i z funkcją antywłamaniową Oryginalna instrukcja obsługi www.geiger.de 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

EN 12101-10 : 2005/AC:2007

EN 12101-10 : 2005/AC:2007 RZN 4503-T G 509006 0786 - CPD - 50435 Dopuszczenie nr. EN 12101-10 : 2005/AC:2007 (pomarańczowy) conform B 08 08 22802 025 Certyfikat Nr. certificate-no. CNBOP-PIB CNBOP-PIB 0846/2010 2727/2010 AT-0401-0263/2009

Bardziej szczegółowo

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik eksploatacji i instalacji SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Niniejszy podręcznik obowiązuje dla modeli falownika solarnego o następujących oznaczeniach SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT ELEKTRONICZNYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I STEROWNIKÓW MIKROPROCESOROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala sterująca urządzeniami oddymiającymi i przewietrzającymi typu: AFG-2004 AFG-2004/2A,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo