Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy"

Transkrypt

1 S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20 Becker-Antriebe GmbH Sinn/Germany

2 Instrukcja montażu i obsługi Spis treści Spis treści... 2 Informacje ogólne... 3 Gwarancja... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem... 4 Stosowane skróty... 5 Montaż sterownika... 5 Podłączenie do sieci elektrycznej... 5 Tryb nastawczy... 6 Elementy obsługowe... 6 Kontrola kierunku przesuwu... 7 Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa... 7 Ustawianie przełączników DIP...10 Wskaźniki LED...10 Co robić, gdy...?...11 Dane techniczne...11 Ogólny schemat połączeń

3 Informacje ogólne Urządzenie S20 MLS jest produktem wysokiej jakości o licznych właściwościach i zaletach: łatwe i wygodne podłączenie prosta obsługa przy wysokiej uniwersalności nadaje się do wszystkich typowych rodzajów listew bezpieczeństwa (optycznych, elektrycznych i pneumatycznych) Wskazówka Niniejsza instrukcja montażu i obsługi odnosi się do sterownika bramy S20 MLS, przeznaczonego do sterowania napędami z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym. Podczas instalacji i ustawiania urządzenia należy przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Gwarancja Zmiany konstrukcyjne oraz niewłaściwy montaż niezgodny z niniejszą instrukcją i innymi naszymi wskazówkami mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszczerbku na zdrowiu użytkownika, jak np. zmiażdżeń, dlatego też zmiany konstrukcyjne mogą być przeprowadzane jedynie po uzgodnieniu z nami i za naszą zgodą, a nasze wskazówki, zwłaszcza zamieszczone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi, muszą być bezwzględnie przestrzegane. Dalsze przetwarzanie produktów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem jest niedozwolone. Producent produktu końcowego oraz instalator mają obowiązek zwracać uwagę, aby podczas stosowania naszych produktów przestrzegane były i dotrzymywane wszystkie zwłaszcza w zakresie produkcji produktu końcowego, instalacji i doradztwa przepisy prawne i administracyjne, w tym zwłaszcza odnośne aktualne przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Wskazówki bezpieczeństwa Poniższe wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia służą do zapobiegania zagrożeniom oraz unikania obrażeń ciała i szkód materialnych. Niniejszą instrukcję należy zachować. Zachować ostrożność Uwaga Wskazówka Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem mogą być obrażenia ciała. Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację. W przypadku zlekceważenia skutkiem może być uszkodzenie produktu lub przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu. Oznacza wskazówki dotyczące eksploatacji oraz inne użyteczne informacje. 3

4 Instrukcja montażu i obsługi Zachować ostrożność Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w obrębie urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i bezwzględnie przestrzegać jej treści oraz zawartych w niej wskazówek bezpieczeństwa. Podczas otwierania sterownika napięcie elektryczne wewnątrz urządzenia wynosi do 400 V. Ryzyko śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym. Prace na układach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Sterownik należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem! Pod żadnym pozorem nie należy demontować ani blokować układów bezpieczeństwa. Nie należy uruchamiać urządzenia, gdy układy bezpieczeństwa są uszkodzone. Usterki może usuwać wyłącznie autoryzowany personel specjalistyczny. W przypadku awarii należy wyłączyć urządzenie i jak najszybciej usunąć jej przyczynę. Urządzenie może być wówczas uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów (w zakresie bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom) oraz zawartych w nich wskazówek bezpieczeństwa, w szczególności przepisów stowarzyszeń zawodowych (BGR 232, wcześniej ZH 1/494), normy EN Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem oraz odpowiednich obowiązujących norm VDE. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby urządzenie było użytkowane wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, a jego układy bezpieczeństwa były regularnie poddawane kontroli działania przez eksperta (przed pierwszym uruchomieniem i w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz do roku; w przypadku stosowania fotokomórek bez funkcji samotestowania co najmniej raz na pół roku). Wymagane kontrole należy udokumentować w formie protokołu kontrolnego. Protokół kontrolny należy umieścić w książce kontrolnej. Sterownik posiada żywotność pozwalającą na cykli roboczych. Napędy z przewodem przyłączeniowym PCV mogą być używane wyłącznie w pomieszczeniach. W przypadku zastosowania urządzenia na zewnątrz, przewód przyłączeniowy musi zostać umieszczony w rurze ochronnej. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Sterownik S20 MLS należy stosować zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem, tj. do sterowania napędami bram rolowanych i segmentowych z mechanicznym wyłącznikiem krańcowym firmy Becker. 4

5 IMP LS MLS SKS Test DW EL OSE NA Stosowane skróty Przycisk impulsowy Fotokomórki Mechanical Limit Switch - Mechaniczny wyłącznik krańcowy Krawędziowa listwa bezpieczeństwa Test czujnika ciśnieniowego Listwa elektryczna Optyczny układ bezpieczeństwa Wyłącznik awaryjny Montaż sterownika S20 Otworzyć pokrywę sterownika. Wyjąć wtyczkę klawiatury foliowej ze sterownika i ostrożnie zdjąć pokrywę. Usunąć odpowiednie elementy wyłamywane z dolnej części obudowy. Wskazówka Aby elementy wyłamywane dały się łatwiej usunąć, należy naciąć ich krawędzie. Za pomocą dołączonych tekturowych szablonów wywiercić otwory do zamocowania obudowy w ścianie. Podłączenie do sieci elektrycznej Zachować ostrożność Podłączenia sterownika do sieci elektrycznej może dokonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk! Należy przestrzegać obowiązujących norm VDE! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac instalacyjnych urządzenie powinno zostać skutecznie odłączone od zasilania! Podczas podłączania należy przestrzegać danych technicznych urządzenia S20 MLS. Nie należy przekraczać podanych wartości maksymalnych! Instalacja przyłącza sieciowego Napięcie robocze sterownika S20 MLS wynosi 3 x 400 V AC, 50/60 Hz (L1, L2, L3, N, PE). W celu podłączenia do sieci zasilającej, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować przewód przyłączeniowy z wtyczką CEE 16A/6h o długości ok. 1,2 m oraz gniazdo CEE 16A/6h, tak aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki, lub podłączyć sterownik poprzez zainstalowany na stałe przewód instalacyjny (patrz rozmieszczenie zacisków i schemat połączeń). 5

6 Instrukcja montażu i obsługi Uwaga W przypadku instalacji na stałe, w bezpośredniej bliskości sterownika należy zainstalować wyłącznik główny podłączony do przewodu zasilającego lub bezpośrednio do sterownika S20 MLS. Przewód zasilający dla sterownika należy zabezpieczyć za pomocą 3-biegunowego trójfazowego bezpiecznika samoczynnego o wartości 3 x 10 A. Podłączenie napędu do sterownika Do podłączania napędu bram segmentowych firmy Becker do sterownika S20 MLS dostępne są kable przyłączeniowe o różnej długości. Na obu końcach przewodu przyłączeniowego znajduje się wtyczka podłączeniowa. Podłączenie odbywa się poprzez wtyczkę 4-biegunową (M-silnik) oraz 8-biegunową (E-wyłącznik krańcowy). Żółto-zielona żyła przewodu ochronnego musi zostać podłączona do zacisku przewodu ochronnego PE ( ). Tryb nastawczy Poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy następuje przełączenie do trybu nastawczego. W trybie nastawczym przesuw w górę/ dół możliwy jest jedynie bez podtrzymania. Tryb nastawczy sygnalizowany jest miganiem wskaźnika LED. Funkcje wejść sterowania dla przycisku impulsowego (IMP), fotokomórek (LS/LB) oraz listwy bezpieczeństwa nie są wykonywane w trybie nastawczym, jednakże funkcja listwy bezpieczeństwa i wyłącznika przedkrańcowego wskazywana jest w celu kontroli na wskaźnikach LED. Aby wyjść z trybu nastawczego należy ponownie wcisnąć równocześnie przyciski GÓRA, DÓŁ i STOP przez ok. 3 sekundy. Normalny tryb pracy sygnalizowany jest stałym świeceniem wskaźnika LED. Elementy obsługowe Przycisk GÓRA Wciśnięcie przycisku GÓRA powoduje otwarcie bramy w trybie samopodtrzymania. Po osiągnięciu górnego położenia krańcowego lub zadziałaniu funkcji bezpieczeństwa brama automatycznie zatrzymuje się. Jeżeli w trakcie zamykania bramy zostaje wciśnięty przycisk GÓRA, przesuw bramy zostaje natychmiast zatrzymany, po czym po upływie 0,5 s brama przesuwa się z powrotem w górne położenie krańcowe. Przycisk STOP Wciśnięcie przycisku STOP powoduje zatrzymanie bramy. Przycisk DÓŁ Wciśnięcie przycisku DÓŁ przy zastosowaniu listwy bezpieczeństwa powoduje zamknięcie bramy w trybie samopodtrzymania. Jeżeli nie podłączono listwy bezpieczeństwa, możliwa jest wyłącznie praca w trybie bez podtrzymania (obsługa impulsowa). Po zadziałaniu krawędziowej listwy bezpieczeństwa lub fotokomórek brama zostaje zatrzymana (listwa bezpieczeństwa: czas zatrzymania 0,3 s, fotokomórki: czas zatrzymania 0,5 s) i odsuwa się od przeszkody (czas wycofania 2 s). 6

7 Kontrola kierunku przesuwu Otworzyć pokrywę S20 MLS odkręcając cztery śruby i nałożyć ją ponownie od góry. Kierunek obrotów napędu zależny jest od podłączenia 3 faz do sterownika i musi zostać poddany kontroli. Należy postępować w następujący sposób: Przesunąć bramę za pomocą awaryjnego uruchamiania ręcznego do pozycji na wpół otwartej. Podłączyć wtyczkę CEE do gniazdka CEE, wzgl. włączyć wyłącznik główny. Skontrolować, czy sterownik znajduje się w trybie nastawczym. Za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ sprawdzić, czy kierunek przesuwu bramy odpowiada wciskanemu przyciskowi. Jeżeli kierunek przesuwu bramy nie odpowiada wskazaniom na przyciskach należy wykonać następujące czynności: Całkowicie odłączyć sterownik S20 MLS od zasilania. Zamienić dwie fazy przy zaciskach zasilania, np. kable przy zaciskach L1 i L3 (patrz Ogólny schemat połączeń). Ponownie sprawdzić kierunek przesuwu. Podłączenie i działanie zewnętrznych urządzeń sterujących oraz układów bezpieczeństwa Wskazówka Przed podłączeniem zewnętrznych urządzeń starujących należy najpierw skontrolować kierunek przesuwu bramy i ustawić położenia krańcowe napędu. Wyłącznik awaryjny Do zacisków NA/ES można podłączyć zewnętrzny wyłącznik awaryjny. Po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego napęd zostaje odłączony. Brama zostaje trwale zatrzymana. Dalszy przesuw bramy jest możliwy dopiero po odblokowaniu wyłącznika awaryjnego. Zewnętrzny wyłącznik potrójny Do zacisków 2,3, 4 i 5 (STOP ) można podłączyć zewnętrzny wyłącznik potrójny. Działa on identycznie jak przycisk potrójny umieszczony w przedniej części sterownika. Podczas instalacji zewnętrznego wyłącznika potrójnego należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. Wyłącznik drzwi wyjściowych / Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny Do zacisków 2 i 4 można podłączyć dodatkowo wyłącznik drzwi wyjściowych i/lub zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny (ew. szeregowo do przycisku STOP zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Podczas instalacji wyłącznika drzwi wyjściowych oraz/lub zabezpieczenia przed pęknięciem sprężyny należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 2 i 4. 7

8 Instrukcja montażu i obsługi Pętla indukcyjna Do zacisków 2 i 3 można podłączyć dodatkowo pętlę indukcyjną do automatycznego otwierania bramy (ew. równolegle do przycisku GÓRA zewnętrznego wyłącznika potrójnego). Pętla indukcyjna powinna w miarę możliwości zostać ustawiona tak, by wydawała STAŁE POLECENIE GÓRA. Wyłącznik zwisu liny Do zacisków 12 i 13 (zwis liny/slack rope) można podłączyć wyłącznik zwisu lin. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 12 i 13. Wejście to jest zabezpieczone przeciwzakłóceniowo poprzez wewnętrzny człon czasowy ok. 0,1 s. Jeżeli wyłącznik zwisu liny zareaguje w tym czasie, brama zostaje zatrzymana w danej pozycji. Podczas uruchomienia niemożliwy jest jakikolwiek dalszy przesuw bramy. Zachować ostrożność Wejście Wyłącznik zwisu liny nie posiada dostatecznej kontroli przeciwzakłóceniowej. W przypadku stosowania kombinowanego wyłącznika zwisu liny/chwytaka, należy podłączyć go do zacisków awaryjnych NA/ES. Zabezpieczenie przed wciągnięciem Do zacisków NA/ES (WYŁ. AW.) można podłączyć wyłącznik bezpieczeństwa jako zabezpieczenie przed wciągnięciem. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami NA/ES. Zewnętrzny wyłącznik pojedynczy Do zacisków 1 i 2 (IMP) można podłączyć pojedynczy wyłącznik zewnętrzny. Polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - DÓŁ - STOP. W przypadku usterki, polecenia przycisku zostają kolejno przetworzone w sekwencję poleceń GÓRA - STOP - GÓRA. Fotokomórki Do zacisków 10 i 11 (LS) można podłączyć fotokomórki. Podczas instalacji należy usunąć mostek drutowy umieszczony pomiędzy zaciskami 10 i 11. Jeżeli fotokomórki zareagują podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, brama zostaje natychmiast zatrzymana. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,5 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 8

9 Listwa bezpieczeństwa Do sterownika S20 MLS można podłączać bezpośrednio następujące typy listew bezpieczeństwa: listwy pneumatyczne (DW), listwy elektryczne (EL), optyczne układy bezpieczeństwa (OSE). Niezbędny układ reagujący zintegrowany jest w sterowniku (samokontrolujący układ reagujący zg. z EN 12453). Pneumatyczna lub elektryczna listwa bezpieczeństwa podłączana jest do zacisków 8 i 9 (EL/DW) i kontrolowana przez rezystor terminujący. Musi on zostać podłączony do styku DW lub końca listwy elektrycznej zgodnie ze schematem połączeń S20 MLS. Elektryczne listwy bezpieczeństwa montowane fabrycznie należy skontrolować pod kątem rezystancji terminalnej. Istnieje możliwość zastosowania listew bezpieczeństwa z rezystorem terminującym 1,2 kω lub 8,2 kω. Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE firmy Vitector (Fraba) podłączana jest, bezpośrednio i bez rezystora terminującego, do zacisków 6, 7 i 8 (OSE) (6 - żyła biała, 7 - żyła zielona, 8 - żyła brązowa). W celu dostrojenia sterownika do danej listwy bezpieczeństwa należy ustawić przełączniki DIP 1, 2 i 3 zgodnie z poniższą tabelą. Typ listwy bezpieczeństwa DIP 1 DIP 2 DIP 3 Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF ON ON Pneumatyczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF ON OFF Elektryczna listwa bezpieczeństwa 1,2 kohm OFF OFF ON Elektryczna listwa bezpieczeństwa 8,2 kohm OFF OFF OFF Optoelektroniczna listwa bezpieczeństwa OSE ON OFF OFF Zachować ostrożność! W przypadku stosowania pneumatycznej listwy bezpieczeństwa, wyłącznik DIP 2 musi koniecznie znajdować się w pozycji ON, ponieważ w przeciwnym wypadku działanie pneumatycznej listwy bezpieczeństwa nie jest prawidłowo kontrolowane. W urządzeniach w stanie fabrycznym układy bezpieczeństwa mogą być zmostkowane. Przed uruchomieniem należy upewnić się, że nie są zainstalowane żadne niepotrzebne mostki. Jeżeli listwa bezpieczeństwa zareaguje podczas przesuwu w kierunku DÓŁ, sterownik S20 MLS natychmiast zatrzymuje bramę. Po upływie ustalonego wewnętrznie czasu 0,3 s S20 MLS ponownie uruchamia bramę. 9

10 Instrukcja montażu i obsługi Ustawianie przełączników DIP Przełącznik DIP 1 DIP 2 DIP 3 DIP 4 Pozycja Rysunek Działanie OFF ON ON OFF ON OFF ON OFF Podłączono elektryczną lub pneumatyczną listwę bezpieczeństwa Podłączono optoelektroniczną listwę bezpieczeństwa (OSE) Podłączono pneumatyczną listwę bezpieczeństwa (DW), testowanie DW jest aktywne Podłączono elektryczną listwę bezpieczeństwa Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 1,2 kohm Rezystor terminujący listwy bezpieczeństwa = 8,2 kohm Przesuw w dół w trybie samopodtrzymania (wyłącznie z listwą bezpieczeństwa) Przesuw w dół w trybie bez podtrzymania Wskaźniki LED Wskaźniki LED znajdują się na klawiaturze foliowej pokrywy. LED Wskazanie Znaczenie świeci Tryb normalny miga ciągle Tryb nastawczy świeci Włączona, wzgl. uszkodzona SKS miga ciągle Włączona LS miga 1x Otwarty wyłącznik zwisu liny lub obwód bezpieczeństwa miga 2x Przekroczenie czasu pracy (czas pracy 90 s) miga 3x Negatywny wynik testu DW miga 4x Zbyt wysokie ustawienie wyłącznika przedkrańcowego (czas testu 5 s) miga 5x Brak zabezpieczenia nadmiarowego 10

11 Co robić, gdy...? Zachować ostrożność Usterki może usuwać wyłącznie wykwalifikowany elektryk. Błąd Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED nie świeci Możliwa przyczyna i usuwanie błędów Skontrolować napięcie zasilania (zaciski L3/ L2/L1/N (SIEĆ)). Brak reakcji na wciśnięcie przycisku, wskaźnik LED świeci Skontrolować obwód bezpieczeństwa napędu (korba ręczna/łańcuch uruchomienia awaryjnego, temperaturę napędu, wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa (S1F/S2F, żółte krzywki styczne)). Skontrolować zaciski 2/4 (STOP), 10/11 (ZS/ LB) oraz 12/13 (zwis liny/slack rope). Jeżeli te pary zacisków są wolne, należy je połączyć. Skontrolować wyłącznik (obwód) awaryjny (zaciski NA/ES (WYŁ. AW.)). Dane techniczne Typ S20 MLS Zasilanie sieciowe 3N~ 400 V 50/60 Hz Moc znamionowa silnika maks. 1,8 kw Napięcie sterujące 24 V DC Prąd sterujący maks. 125 ma Wymiary obudowy 155 x 130 x 50 mm (S x W x G) Masa ok. 0,5 kg (bez przewodu przyłączeniowego) Stopień ochrony IP54 Temperatura eksploatacji 0 C C Bezpieczniki (montaż po str. klienta) 3 x 10 A 11

12 Instrukcja montażu i obsługi Ogólny schemat połączeń Napęd S1F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa OTWIERANIE S2F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa ZAMYKANIE S3F - Wyłącznik krańcowy bezpieczeństwa Awaryjne uruchamianie ręczne S4F - Wyłącznik termiczny S5 - Wyłącznik krańcowy roboczy OTWIERANIE S6 - Wyłącznik krańcowy roboczy ZAMYKANIE S7 - Wyłącznik przedkrańcowy Test S8 - brak funkcji Transformator Klawiatura foliowa Wtyczka systemowa EL / DW EL - elektryczna listwa bezpieczeństwa lub DW - pneumatyczna listwa bezpieczeństwa R = 1k2 lub 8k2 Zasilanie sieciowe 3 x 400 V AC OSE FRABA Wyłącznik chwytaka IMP STOP DW EL LS Zwis liny OSE (Fraba) optyczny układ bezpieczeństwa S = pilot E = odbiornik Przyłącze: białe = 6 zielone = 7 brązowe = 8 Zewnętrzny wyłącznik awaryjny Drzwi wyjściowe/ Zab.p.pęknięciem sprężyny Zewn. wyłącznik potrójny 12

13 13

14 Instrukcja montażu i obsługi 14

15 15

16 /11

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 pl Instrukcja montażu i obsługi Zegar sterujący Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE

SPIS TREŚCI 1.UWAGI OGÓLNE SPIS TREŚCI 1. UWAGI OGÓLNE 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 3. LAY-OUT KARTY 4. ZALECENIA 5. PODŁĄCZENIE I DZIAŁANIE 6. INSTALACJA KARTY DO ODBIORNIKÓW STEROWANIA RADIOWEGO 7. REGULACJA PARAMETRÓW PRACY

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S

ELMAST F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ELMAST BIAŁYSTOK F6-3000 S F6-4000 S F16-3000 S F16-4000 S F40-3000 S F40-4000 S F63-3000 S F63-4000 S F90-3000 S F90-4000 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych

Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych A100 pl Instrukcja montażu i obsługi Napędy bram segmentowych Ważne informacje dla: montera elektryka użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować oryginalną instrukcję.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA MTR 105 STEROWNIK BRAMKI OBROTOWEJ AS 13

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń

Control 22 / 23. Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Control 22 / 23 Instrukcja uruchomienia i schemat połączeń Rysunki dla układu sterowania Control 22 / 23 C B D A A B C D E Klawiatura foliowa Przyłącza układu sterowania w motoreduktorze Wyłącznik krańcowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris Uno W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris Uno, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Sterownik bramy TS 970

Sterownik bramy TS 970 Sterownik bramy TS 90 Sterownik automatyczny dla ELEKTROMATEN firmy GfA z cyfrowym wyłącznikiem krańcowym DES lub krzywkowym wyłącznikiem krańcowym NES Badania i certyfikaty TS 90 TS 90 Produkt sprawdzony

Bardziej szczegółowo

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H

ELMAST F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H ELMAST BIAŁYSTOK F6-1000 S F16-1000 S F6-1100 S F16-1100 S ZESTAWY ROZRUCHOWO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH J E D N O F A Z O W Y C H PKWiU 31.20.31 70.92 Dokumentacja techniczno-ruchowa wydanie

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

RDC 800 Instrukcja montażu i obsługi 1-44

RDC 800 Instrukcja montażu i obsługi 1-44 Instrukcja montażu i obsługi 1-44 46682V000-422008-0-OCE_Rev.B Spis treści 1 Bezpieczeństwo 4 1.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 4 1.2 Użyte symbole 4 1.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa 4 1.4 Grupy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA

ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA ZESPÓŁ FORMACYJNY TAPF3-xxxV/yyyA INSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPLOATACYJNEJ S I E Ć BATERIA LAD. EKSPLOAT. LAD. PODTRZYM. START STOP Pulpit nastawczo-kontrolny zespołu prostownikowego Zespół prostownikowy przeznaczony

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji www.somfy.com ILT 2 Instrukcja instalacji Ref : 5057173A PL Instrukcja instalacji Somfy oświadcza niniejszym, że urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

Elektryczna instrukcja obsługi

Elektryczna instrukcja obsługi pl Elektryczna instrukcja obsługi Sterowanie uniwersalne dwa styczniki / 24V dla silników trójfazowych i jednofazowych 51171161 - c 05.2009 Instrukcja obsługi 56010115 uwzględniająca : M : mechaniczną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Brama szybkobieżna rolowana PCV Grupa Bramy ul. Bór 66k Czestochowa 42-202 tel: +48 34 343-03-70 fax: +48 34 343-03-42 e-mail: biuro@grupabramy.pl Spis treści: 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

UST1-K. UST1K-1,1kW UST1K-2,2kW UST1K-5,5kW. Nice. Automatyczna centrala sterownicza do bram przemysłowych

UST1-K. UST1K-1,1kW UST1K-2,2kW UST1K-5,5kW. Nice. Automatyczna centrala sterownicza do bram przemysłowych USTK USTK-,kW USTK-,kW USTK-5,5kW Automatyczna centrala sterownicza do bram przemysłowych UST-K Nice Instrukcja i wskazówki na temat instalacji i eksploatacji Cała instrukcja obsługi zawiera instrukcje

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI

INSTRUKCJA KONFIGURACJI MoCo 4AC WM MoCo 4AC DRM INSTRUKCJA KONFIGURACJI Aby optymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez sterownik MoCo, muszą być sprawdzone kierunki pracy napędów, jak również wpisane: rodzaj osłony, czasy

Bardziej szczegółowo

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.ZSP-41.SP-11.SP-02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW ZSP-41 ZASILACZ SEPARATOR PRZETWORNIK SYGNAŁÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP

INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP INSTRUKCJA OBSŁUGI Neuron Temperaturowy Nr katalogowy SENS-TMP data publikacji maj 2012 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Zadajnik adresu... 3 1.2 Terminator magistrali RS485...

Bardziej szczegółowo

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1

Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. Impulsator KST - 1 Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 1. Cel i Przeznaczenie urządzenia Impulsator KST - 1 W celu poprawy cech jakościowych mięsa, jego kruchości oraz zapobieżeniu następstw skurczu chłodniczego

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP

Instrukcja obsługi Wskazówki BHP PRZEMYSŁOWE BRAMY SEGMENTOWE ISO i ALU Instrukcja obsługi Wskazówki BHP Interflex Polska z.o.o. Skałowo 5 62 025 Kostrzyn Wlkp. NIP 786-10-04-612 TEL. (061) 8178603;8188521(2) FAX. (061) 8178626 www.interflex.pl

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS

INDUSTRIAL HEAT TRACING SOLUTIONS RAYSTAT-ECo-10 Sterownik z pomiarem temperatury otoczenia dla systemów ochrony przed zamarzaniem RAYSTAT-ECO-10 jest przeznaczony do sterowania pracą przewodów grzejnych używanych w systemach ochrony przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Sterownika do otwierania grupowego rolet SR-6n

INSTRUKCJA INSTALACJI. Sterownika do otwierania grupowego rolet SR-6n ISRUKCJ ISLCJI Sterownika do otwierania grupowego rolet SR-n v... /Charakterystyka sterownika Urządzenie służy do sterowania pracą silnika napędu rolet o napięciu pracy 0 V C posiadającego trzy wyprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne

AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH. Czyste napięcie sinusoidalne AVANSA STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA AVANSA PREMIUM STAŁE ŹRÓDŁO ZASILANIA DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Czyste napięcie sinusoidalne 300W/500 VA-12 V DC 500W/800 VA-12 V DC 700W/1000 VA-12 V DC

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo