Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości zł. Emitent:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:"

Transkrypt

1 Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1

2 Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, przy ul. Rynek 28, Legnica, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , spółka o kapitale zakładowym w wysokości złotych w całości opłaconym, sporządził niniejszą Notę informacyjną w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz organizowanego przez BondSpot S.A (dwadzieścia pięć tysięcy) zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji serii C, o wartości nominalnej (jeden tysiąc) złotych kaŝda. 1. Cel emisji Obligacji Celem emisji Obligacji jest dofinansowanie projektów znajdujących się w fazie początkowej, naleŝących do spółek: 1) Odra Tower Sp. z o.o., - spółka naleŝąca w 100% do GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Inwestycja prowadzona przez tą spółkę opiera się na budowie budynku wielomieszkaniowego, który powstanie przy ul. Sikorskiego we Wrocławiu. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. 2) GANT PM Sp. z o.o. KĄTY-1 S.k.a. spółka, której 22% akcji posiada GANT Development S.A. oraz 78% posiada GANT FIZ. Inwestycja tej spółki, to budowa II etapu inwestycji polegającej na budowie budynków wielomieszkaniowych przy ul. Opolskiej we Wrocławiu. Obecnie prowadzone są prace budowlane oraz proces przedsprzedaŝy mieszkań. 3) GANT PM Sp. z o.o. LEGNICKA S.k.a. spółka naleŝąca w 100% do GANT FIZ. Spółka została zawiązana do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie budynku wielomieszkaniowego przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Obecnie prowadzone są prace budowlane oraz proces przedsprzedaŝy. 2. Rodzaj emitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Obligacje z terminem wykupu 30 czerwca 2012 roku, zabezpieczone, kuponowe. 3. Wielkość emisji Wielkość emisji: zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów PLN). Subskrypcja Obligacji serii C trwała od 28 czerwca 2010 r. do 2 lipca 2010 r. Obligacje zostały przydzielone 2 lipca 2010 r. na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/VII/2010 z dnia 2 lipca 2010 r. W ramach subskrypcji oferowano do obligacji. Subskrybenci złoŝyli zapisy na Obligacji, nie przeprowadzono redukcji zapisów. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej. Zapisy na Obligacje złoŝyło 7 podmiotów, kaŝdemu z tych podmiotów przydzielono Obligacje zgodnie z zapisem. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi (jeden tysiąc) złotych. 2

3 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2012 r., poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej zł za kaŝdą Obligację, co odpowiada wartości nominalnej kaŝdej obligacji. Dniem ustalenia praw do wypłaty kwoty wykupu jest dzień przepadający na 6 (sześć) dni Roboczych przed datą wykupu. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. Odsetki od obligacji będą płatne w dniach płatności odsetek wskazanych w tabeli poniŝej. Dniem ustalenia praw do wypłaty odsetek jest dzień przepadający na 6 (sześć) dni Roboczych przed dniem płatności odsetek. JeŜeli dzień płatności odsetek nie będzie przypadał w dniu roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty odsetek w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu płatności odsetek. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR powiększonej o marŝę w wysokości 400 p.b. Stawka WIBOR oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania poŝyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub innej stronie, która ją zastąpi przez odniesienie do strony "WIBO" w trzecim dniu roboczym liczonym przed pierwszym dniem kaŝdego Okresu Odsetkowego; jeŝeli stawka WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów nie będzie dostępna, Agent Emisji zwróci się do Banków Referencyjnych (Bank PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. oraz BRE Bank S.A.) o przekazanie mu stopy procentowej oferowanej dla takich depozytów dla głównych banków na międzybankowym rynku w Warszawie i obliczy średnią arytmetyczną z podanych stóp procentowych z dokładnością do 0,01 punktu procentowego, (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę). Okresy odsetkowe wynoszą 6 miesięcy. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2010 roku (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). KaŜdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w terminach wskazanych w poniŝszej tabeli: Nr kolejny Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego Dniu Ustalenia Prawa do Odsetek I r r r. II r r r. III r r r. IV r r r. Przy naliczaniu odsetek za dany okres odsetkowy oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym podzielona przez

4 Wysokość kuponu dla danego okresu odsetkowego ustalona będzie zgodnie ze wzorem: KO = SP x WN x LD/ 365 gdzie: KO oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji, SP oznacza ustaloną Stopę Procentową, WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od 2 lipca 2010 roku (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem). W pierwszym okresie odsetkowym odsetki są naliczane według stopy 8% p.a. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty z tytułu wykupu lub odsetek z Obligacji kaŝdy obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta za kaŝdy dzień opóźnienia aŝ do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie określenia odsetek ustawowych (Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka umowna kaucyjna ustanowiona na nieruchomościach w Krakowie oraz Racławicach Wielkich do kwoty (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. Wykaz nieruchomości wraz z operatami szacunkowymi zostały umieszczone na końcu Noty informacyjnej. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłuŝnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia. Wartości zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. dzień 31 marca 2010 r. wynosi: tysięcy złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła tysiące złotych (osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniosła tysięcy złotych (siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wyniesie tysięcy złotych (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt złotych), w tym wartość zobowiązań długoterminowych wyniesie 795 tysięcy złotych (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wartość zobowiązań krótkoterminowych wyniesie tysięcy złotych (trzydzieści dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 4

5 8. Dane umoŝliwiające potencjalnym nabywcom dłuŝnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłuŝnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłuŝnych instrumentów finansowych, jeŝeli przedsięwzięcie jest określone. Projekty, do których realizacji mają posłuŝyć środki pozyskane poprzez emisję papierów dłuŝnych, są w trakcie realizacji i emitent nie widzi zagroŝenia wystąpienia opóźnienia terminowego zakończenia tych inwestycji. Inwestycje spółek GANT PM Sp. z o.o. KĄTY-1 S.k.a. oraz GANT PM Sp. z o.o. LEGNICKA S.k.a. są juŝ w trakcie prac budowlanych, zaś inwestycja naleŝąca do spółki Odra Tower Sp. z o.o. jest w trakcie prac przygotowawczych. Ponadto w 2012 roku emitent będzie dysponował środkami, które wygenerują inne inwestycje prowadzone przez spółki naleŝące pośrednio i bezpośrednio do emitenta. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii GBS0621 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 20 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA Niniejszy dokument zawiera warunki obligacji emitowanych w ramach Programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII D/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 200.000 złotych OFERUJĄCY I WYŁĄCZNY KOORDYNATOR OFERTY:

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r.

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w ramach

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu

NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu NOTA INFORMACYJNA SMS KREDYT HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzona na potrzeby wprowadzenia 4.062 obligacji na okaziciela serii AG do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ PROPOZYCJE UKŁADOWE PBG S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Niniejsze propozycje układowe ( Propozycje Układowe ) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej ( Spółka ) z siedzibą w Wysogotowie

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH CERTYFIKATY DEPOZYTOWE O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ Warunki emisji certyfikatów depozytowych o zmiennej stopie procentowej zatwierdzone przez Emitenta w dniu 30

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 49 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 8.000 obligacji serii B, o wartości nominalnej 1.000,00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Archicom sp. z o.o. S.K.A.

Archicom sp. z o.o. S.K.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI Archicom sp. z o.o. S.K.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25

mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 Suplement Suplement z dnia 10 kwietnia 2015 r. mbank Hipoteczny S.A. Emisja Hipotecznych Listów Zastawnych na łączną kwotę 250.000.000 PLN Serii HPA25 w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych w łącznej

Bardziej szczegółowo