NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 12 GRUDNIA 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. 12 GRUDNIA 2011 r."

Transkrypt

1 NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII C DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ BONDSPOT S.A. W RAMACH CATALYST AGENT EMISJI 12 GRUDNIA 2011 r.

2 EMITENT: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: TRUST S.A. Polska Poznań Adres: Poznań, ul. BłaŜeja 6 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS Telefon: (+48 61) , (+48 61) Fax: (+48 61) wew. 103, (+48 61) wew. 103 Poczta Strona www: AGENT EMISJI: Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Dom Maklerski Banku BPS S.A. Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Płocka 11/13 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 1. Cel emisji obligacji Celem emisji Obligacji jest pozyskanie przez Emitenta środków finansowych, które zamierza przeznaczyć na finansowanie projektów deweloperskich Emitenta i spółek celowych Emitenta oraz spłatę zadłuŝenia z tytułu kredytów inwestycyjnych udzielonych przez Bank Zachodni WBK SA na zakup przez Emitenta gruntów pod inwestycje deweloperskie. 2

3 2. Rodzaj emitowanych dłuŝnych instrumentów finansowych Obligacje serii C są zabezpieczonymi obligacjami kuponowymi na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu. 3. Wielkość emisji Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii C wyniosła ,00 (szesnaście milionów) złotych ( Obligacje ). Emisja Obligacji nastąpiła na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie programu emisji obligacji oraz Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 26 października 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji oraz zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U r., Nr 184 poz z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 26 października 2011 roku w sprawie emisji obligacji serii C w ramach Programu Emisji Obligacji, próg emisji Obligacji serii C został ustalony na (czternaście tysięcy czterysta) sztuk Obligacji. Subskrypcja Obligacji serii C trwała od 21 listopada 2011 r. do 02 grudnia 2011 r. ZłoŜonych zostało 14 ofert nabycia Obligacji, na mocy których subskrybowanych zostało łącznie (szesnaście tysięcy) sztuk Obligacji. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia ofert nabycia i przydziale Obligacji Serii C emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji emisja doszła do skutku. Obligacje zostały przydzielone inwestorom 02 grudnia 2011 r. na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia ofert nabycia i przydziale Obligacji Serii C emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi (jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi (jeden tysiąc) złotych. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji 5.1. Wykup Obligacji O ile nie zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup Obligacji zgodnie z Warunkami emisji, wykup Obligacji nastąpi 02 grudnia 2014 r. (Data Wykupu) poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz obligatariusza kwoty równej wartości nominalnej za kaŝdą Obligację. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. Jeśli dzień wskazany w punkcie powyŝej nie będzie dniem roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Wykup Obligacji zostanie spełniony w złotych. Wykup zostanie spełniony poprzez uznanie rachunku pienięŝnego słuŝącego do obsługi rachunku papierów wartościowych obligatariusza. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdująca się na rachunku papierów wartościowych obligatariusza w dacie ustalenia prawa do otrzymywania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 Dni Roboczych przed Datą Wykupu, tj r Wcześniejszy wykup Obligacji Opcja Wcześniejszego Wykupu na śądanie Emitenta 3

4 Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, a obligatariusz ma obowiązek zbycia Obligacji w wyznaczonej przez Emitenta dacie wcześniejszego wykupu, pod warunkiem, Ŝe obligatariusze zostali zawiadomieni, nie później niŝ na 30 (trzydzieści) dni roboczych przed datą wcześniejszego wykupu. Data wcześniejszego wykupu moŝe przypadać jedynie w dacie wypłaty odsetek. W dacie wcześniejszego wykupu Emitent dokona wykupu Obligacji, płacąc obligatariuszom za kaŝdą Obligację kwotę obliczoną jako suma: 1) wartości nominalnej jednej Obligacji, 2) odsetek naliczonych za okres odsetkowy kończący się w dacie wcześniejszego wykupu, 3) oraz dodatkowej płatności z tytułu realizacji opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie Emitenta liczonej jako procent wartości nominalnej jednej Obligacji określony w zaleŝności od numeru okresu odsetkowego następująco: Nr Okresu Odsetkowego Dodatkowa płatność z tytułu realizacji opcji wcześniejszego wykupu liczonej jako procent wartości nominalnej I 1,50% II 1,50% III 1,00% IV 1,00% V 0,50% VI 0,00% W przypadku gdy Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, informacja o wykonaniu opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie Emitenta wraz ze wskazaniem daty wcześniejszego wykupu przekazana zostanie obligatariuszom w formie raportu bieŝącego w terminie nie później niŝ na 30 (trzydzieści) dni roboczych przed datą wcześniejszego wykupu Opcja Wcześniejszego Wykupu na śądanie Obligatariusza Obligatariusz jest uprawniony do dostarczenia Emitentowi pisemnego Ŝądania wcześniejszego wykupu, zgodnie z którym wszystkie Obligacje stają się natychmiast wymagalne i podlegają spłacie w kwocie równej wartości nominalnej wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z Warunkami emisji narosłymi od początku danego okresu odsetkowego, w którym przypada data spłaty do daty spłaty (włącznie tym dniem), w przypadku wystąpienia któregokolwiek z opisanych w Warunkach emisji i wskazanych poniŝej przypadków, kaŝdy zwany Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji. Emitent jest zobowiązany na Ŝądanie obligatariusza dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji w terminie 20 dni od dnia złoŝenia przez obligatariusza zawiadomienia zgodnie z Warunkami emisji, chyba, Ŝe Emitent usunie Przypadek Naruszenia Warunków Emisji w ciągu 20 dni od dnia złoŝenia przez obligatariusza zawiadomienia zgodnie z Warunkami Emisji. W przypadku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie obligatariusza, wszyscy obligatariusze zobowiązani są do zbycia posiadanych Obligacji w dacie spłaty. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących Przypadków Naruszenia Warunków Emisji w okresie od daty emisji do Daty Wykupu Obligacji Emitent zobowiązany jest, na Ŝądanie obligatariusza, na warunkach określonych w Warunkach emisji Obligacji, dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich Obligacji: 1) jakakolwiek kwota naleŝna z tytułu świadczeń z Obligacji nie zostanie zapłacona w terminie jej wymagalności; 2) okaŝe się, Ŝe zobowiązania z Obligacji są lub zostały zaciągnięte niezgodnie z prawem; 3) Emitent nie wykona lub nienaleŝycie wykona jakiekolwiek inne zobowiązania wynikające z Obligacji; 4

5 4) Emitent przeznaczy środki uzyskane z emisji Obligacji niezgodnie z celem emisji Obligacji wskazanym w Warunkach emisji; 5) którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złoŝonych przez Emitenta w Memorandum Informacyjnym okaŝe się nieprawdziwe w istotnym zakresie na dzień, w którym zostało złoŝone, i taka nieprawdziwość powoduje istotny negatywny wpływ na zdolność Emitenta do zapłaty świadczeń z Obligacji; 6) Emitent złoŝy oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, podejmie uchwałę o wszczęciu likwidacji przedsiębiorstwa, złoŝy wniosek o ogłoszenie upadłości, zostanie wszczęte przeciwko Emitentowi postępowanie o wyznaczenie zarządu przymusowego majątkiem lub częścią majątku Emitenta na jakiejkolwiek podstawie; 7) zostanie dokonane zajęcie składników majątku lub aktywów Emitenta w toku postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego, w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, na zabezpieczenie roszczeń o wartości przekraczającej kwotę (jeden milion) złotych i zajęcie to nie zostanie zwolnione w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia dokonania tego zajęcia; 8) Emitent przestanie dokonywać lub zawiesi dokonywanie płatności wierzycielom, lub teŝ będzie niezdolny do spłaty zadłuŝenia w terminach ich płatności lub teŝ spełni warunki do ogłoszenia względem niego upadłości; 9) Emitent podejmie jakiekolwiek czynności zmierzające do zawarcia ugody z wierzycielami w przedmiocie restrukturyzacji zadłuŝenia wpływającej negatywnie na moŝliwość wywiązywania się przez Emitenta ze zobowiązań z Obligacji; 10) Emitent podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub sąd wyda takie orzeczenie; 11) Emitent zaprzestanie prowadzenia swojej działalności w całości lub w istotnej części lub oświadczy, Ŝe zamierza to zrobić; 12) przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne, komornicze lub jakiekolwiek inne, którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć negatywny wpływ na wykonanie przez Emitenta jego zobowiązań z tytułu Obligacji; 13) Emitent w trakcie 7 Dni Roboczych od daty emisji nie przedstawi obligatariuszom odpisów wniosków złoŝonych do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie wcześniejszych zabezpieczeń hipotecznych obciąŝających nieruchomości, o których mowa w Warunkach emisji; 14) Emitent w trakcie dwóch miesięcy od daty emisji nie przeniesie hipoteki zabezpieczającej roszczenia obligatariuszy, o której mowa w Warunkach emisji na pierwsze miejsce hipoteczne w pełnej jej wysokości w księgach wieczystych nieruchomości, o których mowa w Warunkach emisji i nie przedstawi obligatariuszom odpisów z ksiąg wieczystych tych nieruchomości potwierdzających wpis hipoteki na zabezpieczenie Obligacji na pierwszym miejscu hipotecznym w pełnej jej wysokości; 15) Zabezpieczenie Obligacji utraci skuteczność przed dniem wywiązania się Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji lub nastąpi obniŝenie wartości przedmiotów, na których zostało ustanowione zabezpieczenie. W okresie od daty emisji do całkowitej zapłaty wszystkich świadczeń naleŝnych z tytułu Obligacji Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania obligatariuszy o kaŝdym Przypadku Naruszenia Warunków Emisji. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, Emitent będzie zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania obligatariuszy o kaŝdym Przypadku Naruszenia Warunków Emisji oraz wykonaniu opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie obligatariusza, w formie raportu bieŝącego. KaŜdy obligatariusz moŝe doręczyć Emitentowi pisemne Ŝądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z powzięciem informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia Warunków Emisji. Zawiadomienie musi wskazywać konkretny Przypadek Naruszenia Warunków Emisji na podstawie, którego obligatariusz Ŝąda wcześniejszego wykupu Obligacji. Wraz z zawiadomieniem obligatariusz zobowiązany jest złoŝyć dokument potwierdzający stan posiadania Obligacji. W przypadku wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst w razie zaistnienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji podmiot prowadzący alternatywny system 5

6 obrotu ma prawo do zawieszenia albo wykluczenia Obligacji z obrotu zgodnie z regulaminem alternatywnego systemu obrotu i wypłata zobowiązań z Obligacji następować będzie zgodnie z Regulacjami KDPW Warunki i terminy wypłaty odsetek Oprocentowanie Obligacji Serii C będzie ustalone w oparciu o stopę bazową (WIBOR 6M) powiększoną o marŝę w wysokości 5,00 p.p. (pięć i 00/100 punktów procentowych) w skali roku. Obligacje Serii C będą oprocentowane począwszy od daty emisji, tj. 02 grudnia 2011 r. (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem), z zastrzeŝeniem, Ŝe w przypadku wykorzystania przez Emitenta opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie Emitenta, Obligacje Serii C będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wcześniejszego wykupu (łącznie z tym dniem), natomiast w przypadku realizacji opcji wcześniejszego wykupu na Ŝądanie obligatariusza Obligacje Serii C będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty spłaty (łącznie z tym dniem). Okresy odsetkowe wynoszą 6 miesięcy, z zastrzeŝeniem, iŝ pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem) lub dacie spłaty (łącznie z tym dniem). KaŜdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego okresu odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem) lub dacie spłaty (łącznie z tym dniem). Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej, według stopy procentowej obliczonej osobno dla kaŝdego okresu odsetkowego. Odsetki będą płatne w dacie wypłaty odsetek, tj. w ostatnim dniu danego okresu odsetkowego, a jeśli ten dzień nie będzie przypadał w dniu roboczym, Emitent zapłaci odsetki w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wskazanym w tabeli poniŝej. Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w terminach wskazanych w poniŝszej tabeli: Nr kolejny Pierwszy dzień okresu odsetkowego Ostatni dzień okresu odsetkowego Data praw ustalenia I r r r. II r r r. III r r r. IV r r r. V r r r. VI r r r. Emitent zobowiązany jest do udostępniania obligatariuszom tabel odsetkowych, zawierających wysokość odsetek na kaŝdy dzień danego okresu odsetkowego. Stopa procentowa zostanie określona przez podmiot prowadzący ewidencję dla kaŝdego okresu odsetkowego w dacie ustalenia stopy procentowej tj. na 3 dni robocze przed pierwszym dniem danego okresu odsetkowego, na podstawie marŝy wskazanej powyŝej oraz stopy bazowej określonej dla tego okresu odsetkowego zgodnie z następującymi zasadami: 1) według wartości stawki WIBOR 6M opublikowanej na stronie WIBO= serwisu Reuters lub innej stronie, która w ramach serwisu Reuters zastąpi tę stronę, o godzinie 11:00 czasu warszawskiego lub około tej godziny w dacie ustalenia stopy procentowej, albo 2) jeŝeli ustalenie stopy bazowej zgodnie z punktem 1) nie będzie moŝliwe jako średnia arytmetyczna (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku ) z tych notowań stawki WIBOR 6M, które zostaną podane przez banki referencyjne o godzinie 11:00 lub około tej godziny w dacie ustalenia stopy procentowej, albo 3) jeŝeli stopa bazowa nie moŝe być ustalona zgodnie z punktami 1) ani 2) w wysokości 6

7 ostatnio ustalonej stopy bazowej, obowiązującej dla okresu odsetkowego bezpośrednio poprzedzającego dany okres odsetkowy. Stawka WIBOR 6M oznacza ustaloną z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania poŝyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 6-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Odsetki od jednej Obligacji Serii C za dany okres odsetkowy obliczane będą według następującej formuły: KO = SP x WN x LD/ 365 gdzie: KO oznacza kwotę odsetek za dany okres odsetkowy od jednej Obligacji Serii C, SP oznacza ustaloną na dany okres odsetkowy stopę procentową, WN oznacza wartość nominalną jednej Obligacji Serii C, LD oznacza liczbę dni w danym okresie odsetkowym. (po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę). Oprocentowanie dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 9,97% w skali roku. Płatności z tytułu odsetek od Obligacji spełniane będą w złotych i będą dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji znajdująca się na rachunku papierów wartościowych obligatariusza w dacie ustalenia prawa do otrzymywania świadczenia z tytułu odsetek, przypadającego na 6 dni roboczych przed datą wypłaty odsetek. Daty ustalenia praw dla poszczególnych okresów odsetkowych zostały wskazane w tabeli powyŝej. Jakiekolwiek wypłaty z tytułu odsetek z Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności. JeŜeli wykonanie jakichkolwiek czynności związanych z wypłatą odsetek przypadnie na dzień nie będący dniem roboczym, czynności te winny być wykonane w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. Postanowienie powyŝsze stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z wypłatą odsetek z Obligacji przypadnie na dzień, w którym nie prowadzi działalności KDPW. 6. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczeniem Obligacji jest hipoteka łączna do kwoty zł. (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) ustanowiona, na rzecz administratora hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, na: 1. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3/2 połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,0106 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 2. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działkę ewidencyjną nr 3/3, połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,3703 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 3. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działki ewidencyjne nr 3/4, 3/5, 3/6, połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,8058 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 7

8 4. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2/6 połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,0147 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 5. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2/7 połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,2935 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 6. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działki ewidencyjne nr 2/8, 2/9, 2/10, połoŝoną w Poznaniu przy ul. Mateckiego obręb Piątkowo, o obszarze 0,6134 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, 7. nieruchomości będącej własnością Emitenta stanowiącej działki ewidencyjne nr 56/21 oraz nr 56/55, połoŝoną w Poznaniu przy ul. Poligonowej obręb Radojewo, o obszarze 1,5672 ha, objętej Księgą Wieczystą KW nr PO1P/ /5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. PowyŜsza hipoteka łączna na zabezpieczenie Obligacji Serii C została ustanowiona oświadczeniem Emitenta złoŝonym w formie aktu notarialnego za Repertorium A Nr /2011 i wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu do ksiąg wieczystych nieruchomości. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia 1. Wartości zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji tj. 30 września 2011 r. wynosi: tys. złotych, w tym wartość zobowiązań długoterminowych wynosi: tys. złotych, zaś wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi tys. złotych; 2. Przewidywana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi około 3 mln złotych. 8. Dane umoŝliwiające potencjalnym nabywcom dłuŝnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłuŝnych instrumentów finansowych oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłuŝnych instrumentów finansowych, jeŝeli przedsięwzięcie jest określone Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji prowadzonych w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz na spłatę kredytów zaciągniętych na zakup gruntów. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji objętych niniejszą Notą Informacyjną, zobowiązania Emitenta na poziomie skonsolidowanym utrzymywane będą na bezpiecznym i adekwatnym do skali działalności operacyjnej poziomie. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepienięŝnego na świadczenie pienięŝne Warunki emisji Obligacji nie przewidują świadczeń niepienięŝnych z Obligacji Serii C. 8

9 10. Wycena przedmiotu hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego Zgodnie z art.10 ust.2 Ustawy o Obligacjach Emitent poddał nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka łączna na zabezpieczenie Obligacji Serii C, wycenie przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Pana Arkadiusza Woźniaka, który oszacował wartość powyŝszych nieruchomości na łączną kwotę ,00 PLN (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) według stanu na dzień r. Operaty szacunkowe nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie Obligacji oraz księgi wieczyste z dokonanymi wpisami hipoteki znajdują się do wglądu w siedzibie Emitenta lub Agenta Emisji. Załącznik nr 1: Dokument określający warunki emisji Obligacji serii C Załącznik nr 2: Pełny tekst Uchwał zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji Obligacji serii C 9

10 Załącznik nr 1 :Dokument określający warunki emisji Obligacji serii C 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Załącznik nr 2: Pełny tekst Uchwał zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji Obligacji serii C 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r.

NOTA INFORMACYJNA AGENT EMISJI. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 15 lipca 2011 r. NOTA INFORMACYJNA Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii BPS0718 do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent:

Nota Informacyjna. Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł. Emitent: Nota Informacyjna Dla obligacji serii C o łącznej wartości 25.000.000 zł Emitent: GANT Development Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Rynek 28 59-220 Legnica Oferujący: Wrocław, 29 lipca 2010 roku 1 Gant Development

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Emitent : Agent emisji: Nowa Święta, 08 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Emitent : Agent emisji: Nowa Święta, 08 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ EMISJI OBLIGACJI SERII C EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G. o łącznej wartości nominalnej 8.600. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 8.600.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY NUMER 64 / 2013 Emisja obligacji serii J Zarząd BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Emitent, "Spółka"), działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI

NOTA INFORMACYJNA EMITENT LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-104 Warszawa, Plac Grzybowski 10 lok. 31 AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA 690 OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, PLAC GRZYBOWSKI 10 LOKAL 31, 00-104 WARSZAWA O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości PLN. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości PLN. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości 107.000.000 PLN Emitent: Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81341 Gdynia www.multimedia.pl

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS0718 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII BPS0718 EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 58/02/A/DSK/2011 z dnia 27 czerwca 2011 r. Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w sprawie określenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii BPS0718 WARUNKI EMISJI

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ RODAN SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd Rodan Systems S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA OSIEMNASTO MIESIĘCZNYCH OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH NA OKAZICIELA SERII A O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM

NOTA INFORMACYJNA OSIEMNASTO MIESIĘCZNYCH OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH NA OKAZICIELA SERII A O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM NOTA INFORMACYJNA 5.500 (pięć tysięcy pięćset) sztuk OSIEMNASTO MIESIĘCZNYCH OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH NA OKAZICIELA SERII A O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Cel emisji nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Obligacje zwykłe na okaziciela, zabezpieczone. 3. Wielkość

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez The Farm 51 Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 15, 44-102 Gliwice (sporządzana

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Invista S.A.

Nota Informacyjna Invista S.A. Nota Informacyjna Invista S.A. 3.865 Obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów

Bardziej szczegółowo

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji.

Emitent: Wyemitowano 60 000 sztuk Obligacji, w ramach emisji do 100 000 sztuk Obligacji. Nota informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 6 000 000 zł (sześć milionów złotych) wyemitowanych przez REDAN Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1) CEL EMISJI OBLIGACJI Cel emisji nie został określony. Śrki finansowe

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku

Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy serii C Spółki BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie zwołanego na dzień 30 listopada 2017 roku UCHWAŁA NR 1 Zgromadzenia Obligatariuszy serii C w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 3 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r. do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PBG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 kwietnia 2012 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia

Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia Załącznik do RB nr 49/2011 z dnia 02.09.201 1. Cel emisji obligacji. Obligacje serii B emitowane były w celu częściowego dobrowolnego wykupu obligacji Serii A, finansowania dokończenia projektu Emitenta

Bardziej szczegółowo

Obligatariusze będą mieli prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji w przypadkach gdy:

Obligatariusze będą mieli prawo do zażądania przedterminowego wykupu Obligacji w przypadkach gdy: 2015-12-02 22:56 PRÓCHNIK SA Przydział Obligacji Serii C Raport bieżący 40/2015 Zarząd Spółki Próchnik S.A. (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 02 grudnia 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł. Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 12.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł Emitent: VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielicka 265 Niniejsza nota informacyjna została

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI NIEZABEPIECZONYCH JEDNOROCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Platinum Properties Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, wpisanej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY GMINA MIEJSKA TCZEW Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI TRZYDZIESTOMIESIĘCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI TRZYDZIESTOMIESIĘCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI TRZYDZIESTOMIESIĘCZNYCH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Progres Investment S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Nota Informacyjna dla obligacji serii AX o łącznej wartości 21.000.000,00 PLN Emitent: GANT DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica Niniejsza nota informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot

Nota Informacyjna. dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN. Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Nota Informacyjna dla obligacji serii D o łącznej wartości 5.280.000,00 PLN Emitent: WIDOK ENERGIA S.A. z siedzibą: ul. Parkowa 24, 81-726 Sopot Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie

WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie WARUNKI EMISJI 3-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo- Akcyjna z siedzibą w Warszawie Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2016 r. UCHWAŁA Numer w sprawie: wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI (ISIN PLBVTSA00020)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI (ISIN PLBVTSA00020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII C SPÓŁKI (ISIN PLBVTSA00020) Zarząd BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA

WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA WARUNKI EMISJI DWULETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA Spółki PC GUARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A.

Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. Nota Informacyjna Leasing-Experts S.A. 1.071 Obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV. Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 53/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 50/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 17/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 69/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku Projekt Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 34 Zarządu HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 listopada 2012r.

Uchwała Nr 34 Zarządu HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 listopada 2012r. Uchwała Nr 34 Zarządu HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii D 1 Mając na uwadze uchwałę Zarządu nr 33

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII

UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII UCHWAŁA NR 4/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Na podstawie art. 430 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów. 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o wartości nominalnej zł (pięćset milionów złotych).

Minister Finansów. 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o wartości nominalnej zł (pięćset milionów złotych). LIST EMISYJNY nr 28/2011 Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie OSTATECZNE WARUNKI EMISJI 2-LETNICH ODSETKOWYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Vinson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Plac Powstańców

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla obligacji serii B o łącznej wartości ,00 PLN

Nota Informacyjna. dla obligacji serii B o łącznej wartości ,00 PLN Nota Informacyjna dla obligacji serii B o łącznej wartości 4.000.000,00 PLN Emitent: POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 49/13, 60-842 Poznań Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A2014 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności

Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia Umowy Spłaty Wierzytelności zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem w zakresie wykupu wierzytelności 1. Bankowi przysługuje wobec DłuŜnika Wierzytelności wierzytelność

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA MERA S.A. Doradca Emitenta

NOTA INFORMACYJNA MERA S.A. Doradca Emitenta NOTA INFORMACYJNA MERA S.A. sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D zamiennych na akcje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA Niniejszy dokument zawiera warunki obligacji emitowanych w ramach Programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych. Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej. Nota informacyjna dla dłużnych instrumentów finansowych emitowanych przez MCI Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 1. Cel emisji dłużnych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli:

Treść raportu: Układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych Spółki wobec następujących wierzycieli: Raport bieŝący nr 66/2009 Data sporządzenia: 24.07.2009 Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zakończył sukcesem postępowanie naprawcze Podstawa prawna: Art. 56 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Cel emisji obligacji. Cel emisji obligacji nie został określony. 2. Rodzaj obligacji

1. Cel emisji obligacji. Cel emisji obligacji nie został określony. 2. Rodzaj obligacji 1. Cel emisji obligacji Cel emisji obligacji nie został określony. 2. Rodzaj obligacji Obligacje mają zostać wyemitowane jako obligacje zwykłe, na okaziciela, emitowane w seriach, w trybie wskazanym w

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Kredyt Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kredyt Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B

ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B ANEKS NR 1 z dnia 8 grudnia 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii B Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie Niniejszy Aneks nr 1 (Aneks)

Bardziej szczegółowo

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych

1. Przeprowadzenie w dniu 5 grudnia 2012 r. emisji obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych Raport bieżący nr: 62/2012 Data raportu: 2012-12-05 Skrócona nazwa emitenta: Ciech S.A. Temat: (i) emisja obligacji rządzonych prawem polskim serii 01 i 02 w kwocie 320.000.000 złotych oraz (ii) udzielenie

Bardziej szczegółowo

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii H do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Emitent: Data sporządzenia: 3 czerwca 2013 r.

Emitent: Data sporządzenia: 3 czerwca 2013 r. Nota Informacyjna dla obligacji zwykłych na okaziciela serii A 1 (Obligacje), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.450.000 zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), wyemitowanych

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA

M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI M.W. TRADE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A2013 i B2013 do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna

PROJEKTY UCHWAŁ. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP Spółka Akcyjna Uchwała Nr 1 ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1.

Bardziej szczegółowo