OPIS INSTALACJI AKPiA i BMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS INSTALACJI AKPiA i BMS"

Transkrypt

1 OPIS INSTALACJI AKPiA i BMS 1. Instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 2. Integracja instalacji AKPiA i SAP budynku dydaktycznego (CKA) z systemem BMS budynku biblioteki Budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu Obiekt: Budynek Dydaktyczny (CKA) Inwestor: Adres obiektu: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Jarosław, ul. Czarnieckiego 16 Jarosław, ul. Kasprowicza 1 dz. Nr 1048/21, obręb nr 5 Opracował: mgr inż. Mieczysław SWATEK SX PROJEKT Kraków, kwiecień 2014 r.

2 1 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis systemu Automatyzacji i BMS Wstęp Architektura systemu BMS Poziom zarządzania Poziom automatyki Instalacje technologiczne Integracja instalacji Wentylacja i klimatyzacja Instalacja sterowania strefowego Integracja systemu sygnalizacji pożaru (SAP) Integracja systemu trigeneracji Liczniki ciepła Liczniki energii elektrycznej Wytyczne sterowania Wymagania eksploatacyjne Wymagania gwarancyjne Rozruch instalacji ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ BMS...13 Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 2 z 13

3 2 INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Przedmiot opracowania. Tematem opracowania jest opis systemu BMS budynku dydaktycznego Podstawa opracowania. Opracowanie wykonano na podstawie: 1. PROJEKT BUDOWLANY (SWATEX - październik 2011) 1. Instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 2. Integracja instalacji AKPiA i SAP z systemem BMS i SAP budynku biblioteki 2. PROJEKT BUDOWLANY Instalacja trigeneracji budynku dydaktycznego (SWATEX październik 2011). 3. Projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej Projekt budowlany i wykonawczy (BATIMENT październik 2008). 4. Projekt instalacji teletechnicznej - instalacja alarmowa i instalacja przeciwpożarowa, instalacja nagłośnienia, instalacja teleinformatyczna (BATIMENT wrzesień 2008). 5. Projekt budowlany instalacji wentylacyjnej ogrzewania i klimatyzacyjnej (BATIMENT lipiec 2008). 6. Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (BATIMENT lipiec 2008). 7. Projekt budowlany węzła cieplnego, instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej (BATIMENT lipiec 2008). Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 3 z 13

4 2.3. Zakres opracowania. Opracowanie zawiera wymagania dla wykonania uruchomienia instalacji trigeneracji oraz systemu BMS w budynku dydaktycznym i obejmuje: 1. Moduł kogeneracyjny na gaz ziemny. 2. Chłodniczy agregatu absorpcyjny. 3. Węzeł ciepła. 4. Instalację wentylacji i klimatyzacji (centrala N1W1). 5. Instalację sterowania strefowego (klimakonwektory). 6. Instalację sygnalizacji pożaru SAP. UWAGA: UWAGA: Zgodnie z Art.29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszy projekt opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i wykonanie instalacji BMS. Wykonawca systemu zobowiązany jest w oparciu o niniejszą dokumentację oraz wybraną technologię i produkty wykonać rysunki warsztatowe. Szczegółowe rozwiązanie musi zostać uzgodnione z projektantem systemu BMS i projektantami poszczególnych branż. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy itp., stanowią całość dokumentacji projektowej a elementy, wymagania czy informacje zawarte choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla całości opracowania tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 4 z 13

5 3 OPIS SYSTEMU AUTOMATYZACJI I BMS 3.1 Wstęp Wymagany zakres dostaw i usług wykonawcy systemu Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnego Komputerowego Systemu Zarządzania budynkiem dydaktycznym (BMS) obejmującego: 1. Rozbudowę istniejącego w budynku biblioteki stanowiska operatora systemu BMS (wraz z upgrade systemu i licencją na dodatkowe punkty danych), z kompletnym oprogramowaniem, do graficznego odwzorowania podłączonych systemów, obsługi instalacji automatyki wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz sygnałów z innych instalacji technicznych w budynku. 2. Oprogramowanie interfejsów komunikacyjnych wraz z ich uruchomieniem. 3. Opracowanie oprogramowania sterowników i systemu nadrzędnego. 4. Uruchomienie instalacji obejmujące: kontrolę podłączeń urządzeń na obiekcie i elementów automatyki w szafach zasilająco-sterujących; uruchomienie i testowanie oprogramowania sterowników; uruchomienie i testowanie pracy sterowanych instalacji i urządzeń (agregaty, centrala, klimakonwektory, układy pomiarowe itp.) uruchomienie i testowanie współpracy instalacji (kogeneracji, agregatów chłodniczych, centrali klimatyzacyjnej, sterowania strefowego, integracji układów pomiarowych, współpraca z SAP) testowanie oprogramowania stanowiska operatora; ustawienie parametrów programowych. 5. Przygotowanie i dostawa instrukcji obsługi, powykonawczej dokumentacji technicznej w języku polskim, w ilości 2 kpl. 6. Szkolenie personelu technicznego. Niezależnie od wyżej sprecyzowanego zakresu dostaw i usług, Oferent jest odpowiedzialny za realizację zadania pod klucz, powinien uwzględnić wszystkie ewentualne dodatkowe elementy, niezbędne dla zapewnienia kompletności funkcjonalnej dostarczanego systemu. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z polskim prawem i polską normą dotyczącą urządzeń elektrycznych. Wszystkie dostarczane elementy i części muszą odpowiadać najnowszemu poziomowi techniki w danej dziedzinie. Oferent powinien dostarczyć wszelkie usługi związane z instalacją systemu BMS, a w szczególności: oprogramowanie aplikacyjne, uruchomienie oraz szkolenie obsługi. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do projektu technicznego, dokumentację techniczno-ruchową wszystkich zastosowanych urządzeń oraz wytyczne do konserwacji. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 5 z 13

6 3.2 Architektura systemu BMS Zakłada się zainstalowanie systemu opartego na trójpoziomowej architekturze: 1. Poziom zarządzania, 2. Poziom automatyki, 3. Poziom obiektu; Projektowana architektura systemu zakłada, że poziom zarządzania będzie obejmował w budynki: 1. Biblioteki z istniejącą stacją operatorską (SIEMENS Desigo INSIGHT). 2. Budynek dydaktyczny (CKA) współpracując z lokalnymi sieciami sterującymi za pośrednictwem procesorów sieciowych połączonych lokalną siecią komputerową Ethernet. Do zintegrowania wszystkich systemów sterowania i monitoringu obiektu a także dla zapewnienia łączności i przekazywania pełnego stanu obiektu do centralnej dyspozytorni BMS, należy uruchomić istniejącą sieć strukturalną systemu BMS, w sposób umożliwiający przyporządkowanie do systemu BMS instalacji realizowanych w budynku dydaktycznym CKA, jak również realizację funkcji operatorskich oraz zarządzania i archiwizacji dla systemu, przez rozszerzenie oprogramowania użytkowego systemu stacji operatorskich systemu. Sieć strukturalna BMS winna obejmować dwa rodzaje sieci komputerowych: 1. sieć Ethernet (klasy 100 Base T oraz FO 1 Gb) 2. sieć komunikacyjna węzłów systemu automatyki - dla zagwarantowania otwartości systemu, standardem komunikacji urządzeń automatyki zarządzających instalacjami technicznymi w budynkach, będą otwarte standardy komunikacyjne - Sterowniki swobodnie programowalne: BACnet (ISO , ANSI/ASHRE ), - Regulatory pomieszczeniowe: LonMark protokół transmisji LonTalk (ANSI/EIA ) firmy Echelon. - Liczniki energii elektrycznej i cieplnej: M-BUS (Meter Bus) zgodny z EN1434 UWAGA: Wszystkie urządzenia służące do sterowania i automatycznej regulacji budynku oraz urządzenia podłączone do BMS, muszą być w pełni zgodne z standardami BACnet (BTL), LonWorks (LonMark), i M-Bus. Sieć Ethernet będzie służyć do komunikacji pomiędzy lokalnymi sieciami i komputerami operatorskimi oraz do włączenia do struktury BMS sterowników instalacji technicznych Poziom zarządzania. Służy do nadrzędnego zarządzania i sterowania instalacjami w budynkach. Obejmuje wizualizację procesu, analizę danych, a także wymianę danych z urządzeniami i programami innych producentów. Komunikacja na tym poziomie realizowana jest we wszystkich kierunkach, za pośrednictwem sieci i połączeń bezpośrednich. Poziom zarządzania systemu składa się z istniejącej w budynku biblioteki stacji operatorskiej systemu BMS DESIGO INSIGHT. Jako płaszczyznę komunikacji na poziomie zarządzania należy zastosować sieć Ethernet, z internetowym protokołem TCP/IP. 1. Oprogramowanie stacji pracuje w środowisku operacyjnym Microsoft Windows. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 6 z 13

7 2. Stacja operatorska podłączona jest do sieci Ethernet za pośrednictwem standardowej karty komunikacyjnej, obsługiwanej przez protokół IP. Do połączenia z siecią komunikacyjną węzłów systemu automatyki wykorzystano standardowe routery. Nie dopuszcza się stosowania żadnych urządzeń pośredniczących, specyficznych dla dostawcy systemu. 3. Protokołem wymiany danych pomiędzy stacją operatorską a sterownikami poziomu automatyki jest BACnet (poziom zarządzania jak i poziom automatyki). Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek komunikatów fabrycznych, unikalnych dla danego producenta, w komunikacji pomiędzy stanowiskiem operatora a zarządzanymi urządzeniami. Dotyczy to w szczególności obsługi: alarmów, harmonogramów czasowych oraz lokalnych rejestracji w sterownikach. 4. Oprogramowanie stanowiska operatora umożliwia generowanie raportów zarówno predefiniowanych jak i definiowanych przez użytkownika, które będą tworzyły dokumentację o zdarzeniach w systemie, stanach alarmowych, danych o zużyciu poszczególnych mediów, itp. Będą możliwe okresowe wydruki raportów, sterowane zdarzeniami czasowymi lub na życzenie użytkownika. 5. System zapewnia dwa rodzaje prezentacji trendów: wykres wartości rejestrowanych na bieżąco (online) oraz wykres na podstawie zarejestrowanych danych, przechowywanych zarówno na stacji operatora, jak również lokalnie w sterownikach Poziom automatyki Obejmuje sterowniki DDC przeznaczone do autonomicznego sterowania poszczególnymi urządzeniami instalacji technologicznych, wspólnych dla budynku, tj.: - źródeł mediów energetycznych - bezpośredniej kontroli cyfrowej instalacji klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i chłodzenia (HVAC), - kontroli poboru energii elektrycznej, - wzajemnej komunikacji z innymi sterownikami - koordynacji, zarządzania i koncentracji danych dla podsieci innych sterowników. Wymagany jest dostę do danych i parametrów publicznych sterowników, z innych urządzeń i stacji operatorskich tylko za pomocą standardowych komunikatów, jako protokół wymiany informacji na tym poziomie zastosować BACnet. Jest to protokół umożliwiający przedstawienie wszystkich informacji występujących w BMS w postaci standaryzowanych obiektów. Dotyczy to w szczególności standardowej obsługi alarmów, harmonogramów czasowych i lokalnych rejestracji. UWAGA: Nie dopuszcza się prezentacji danych i parametrów publicznych w postaci komunikatów fabrycznych, unikalnych dla danego producenta. 3.3 Integracja instalacji Integracja na poziomie zarządzania Na poziomie zarządzania (stacji BMS) w budynku biblioteki należy wykonać integrację: 1. Instalacji AKPiA instalacji trigeneracji w budynku CKA 2. Instalacji AKPiA instalacji wentylacji N1W1 w budynku CKA 3. Instalacji AKPiA instalacji sterowania strefowego w budynku CKA Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 7 z 13

8 4. Instalacji SAP budynku CKA System trigeneracji W celu uzyskania optymalnego wykorzystania instalacji trigeneracji oraz jej współpracy z instalacją elektryczną i grzewczą budynku konieczne jest wykonanie integracji sterownika instalacji trigeneracyji (3G) ze sterownikami urządzeń sterujących w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych umożliwiających współprace tych instalacji z systemem trigeneracji i zarządzania energią. Instalacja trigeneracji wymaga ścisłej współpracy z instalacją grzewczą i elektryczną budynku. Sterowniki instalacji trigeneracji muszą wymieniać informacje o parametrach w pozostałych instalacjach oraz umożliwiać ich sekwencyjne załączanie i wyłączanie. W instalacji zastosowano sterownik o profilu BACnet typu B-BC (BACnet Building Controller) zgodny z ISO :2007 (implementacja protokołu BACnet potwierdzona certyfikatem BTL - BACnet Testing Laboratories), warstwa fizyczna transmisji Ethernet 100Mbs, protokoł transmisji IP - BACnet/IP. Projektowana architektura systemu zakłada, że instalacje automatyki budynku dydaktycznego zostaną włączone w istniejący system BMS budynku dydaktycznego i biblioteki, tworząc jeden poziom zarządzania Wentylacja i klimatyzacja Maszynownia oraz węzeł cieplny, zlokalizowano w piwnicy budynku CKA. Agregaty (sprężarkowy i absorpcyjny) wody lodowej zostały zabudowane na zewnątrz budynku. Centrala N1W1 jest wyposażona w urządzenia AKPiA oraz sterownik swobodnie programowalny. Sterownik należy oprogramować wraz z włączeniem do instalacji BMS przy wykorzystaniu protokołu BACnet Ethernet IP. System musi zapewnić monitoring i rejestrację parametrów pracy wszystkich urządzeń pomiarowych i wykonawczych oraz parametrów pracy sterownika, alarmy i statusy Instalacja sterowania strefowego Dla lokalnego ogrzewania i chłodzenia zainstalowany został system klimakonwektorów dwu (chłodzenie) i czterorurowych (grzanie i chłodzenie) oraz grzejników podłogowych. Każdy klimakonwektor jest wyposażony we własny sterownik i zawory z siłownikiem. Należy uruchomić (zaprogramować) regulatory klimakonwektorów. UWAGA: Sterowniki obiektowe (strefowe) muszą posiadać pełną możliwość bezpośredniego programowania i zadawania parametrów z poziomu operatorskiego. Lokalnie, tzn. na poziomie pojedynczego pomieszczenia, tryb pracy powinien być ustawiany za pomocą sieciowego panelu operatorskiego pracującego w standardzie BACnet / Ethernet IP. Funkcje grupowania poszczególnych regulatorów strefowych oraz definiowanie dla nich harmonogramów czasowych, odbywać się będzie z poziomu automatyki Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 8 z 13

9 (sterowników swobodnie programowalnych). To samo dotyczy obsługi alarmów i lokalnej rejestracji wybranych parametrów. Regulatory klimakonwektorów Wszystkie klimakonwektory zostały wyposażone w regulatory odpowiednie do ich funkcji technologicznych (sterowanie wentylatorem, zaworem nagrzewnicy, zaworem chłodnicy) z interfejsem pracującym w standardzie LonWorks FTT10. Regulatory zostały połączone z systemem automatyki budynku za pośrednictwem sterownika o profilu BACnet typu B-BC (BACnet Building Controller) zgodny z ISO :2007, implementacja protokołu BACnet potwierdzona certyfikatem BTL (BACnet Testing Laboratories), warstwa fizyczna transmisji Ethernet 100Mbs, protokoł transmisji IP - BACnet/IP Integracja instalacji na poziomie automatyki Należy wykonać integrację na poziomie automatyki 5. Liczników energii cieplnej 6. Liczników energii chłodniczej 7. Liczników energii elektrycznej Systemu musi zapewnić monitoring i rejestrację parametrów pracy wszystkich urządzeń pomiarowych i wykonawczych oraz parametrów pracy sterownika, alarmu i statusy Liczniki ciepła W celu monitorowania przez system BMS ilości energii cieplnej dostarczanej do budynku należy wykonać wizualizację ultradźwiękowych liczników ciepła i chłodu instalacji trigeneracyjnej: 1. Węzła cieplnego. 2. Agregatu kogeneracyjnego. 3. Agregatu chłodniczego 4. Absorbcyjnego agregatu chłodniczego Liczniki energii elektrycznej W celu monitorowania przez system BMS ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez agregat prądotwórczy modułu kogeneracyjnego należy wykonać wizualizację elektronicznego układu pomiarowego wyposażonego w interfejs M-Bus Integracja systemu sygnalizacji pożaru (SAP) Należy wykonać integrację systemu sygnalizacji pożaru SAP jedynie w zakresie przesyłania informacji do systemu BMS. Nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji z systemu BMS w system SAP. W systemie BMS należy wykonać wizualizację stanu elementów detekcji, sterowania i centrali SAP (alarm, test, wyłączenie). Elementy należy nanieść na grafiki oraz przypisać do odpowiednich zdarzeń alarmowych. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 9 z 13

10 3.4 Wytyczne sterowania Sterowniki instalacji i regulatory strefowe powinny pracować w następujących trybach: Komfort, Czuwanie, Ekonomiczny, Zabezpieczenie budynku Zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wartości zadane należy definiować oddzielnie dla sekwencji grzania i chłodzenia wszystkich trybów, z wyjątkiem zabezpieczenia przed zamarzaniem. Komfort jako normalny tryb pracy w pomieszczeniach zajętych przez użytkowników (temperatura w pomieszczeniu regulowana w zakresie komfortu termicznego). W sekwencjach grzania i chłodzenia regulator musi pracować wg. efektywnych (wynikowych) wartości zadanych Komfort. W trybie pracy Czuwanie (normalny tryb pracy w pomieszczeniu nie zajętym przez użytkowników), regulator będzie pracował z wartością zadaną niższą od wartości zadanej Komfort (dla grzania), lub nieco powyżej wartości zadanej Komfort (dla chłodzenia). W trybie Ekonomiczny regulator będzie pracował z wartością zadana niższą od efektywnej wartości zadanej trybu Czuwanie. W pomieszczeniach nie zajętych przez dłuższy czas (np. w cyklu obniżenia nocnego, czasowe), ilość dostarczanej energii do pomieszczenia może być znacznie ograniczona. Zabezpieczenie: w pomieszczeniach, które pozostają puste przez dłuższy okres (np. w czasie grupowych urlopów pracowników), wartość zadana temperatury może być zmniejszona (lub, w przypadku chłodzenia zwiększona) do poziomu zapewniającego stopień ogrzewania/chłodzenia wystarczający do zabezpieczenia samej konstrukcji budynku, instalacji i wyposażenia. Zabezpieczenie przed zamarzaniem: jeżeli temperatura w pomieszczeniu spada poniżej granicy zabezpieczenia przed zamarzaniem, uruchamiana jest funkcja ochrony przed zamarzaniem. Równocześnie generowany jest alarm, który zostaje przesłany do nadrzędnego systemu zarządzania budynkiem. Regulator będzie kontynuował pracę wg. odpowiedniej wartości zadanej (np. Komfort, Czuwanie, Ekonomiczny). Zabezpieczenie przed zamarznięciem Nagrzewnica wodna jest zabezpieczona przed zamarznięciem termostatem przeciwzamrożeniowym włączonym w fabryczny układ sterowania. Termostat należy zainstalować w centrali klimatyzacyjnej bezpośrednio za nagrzewnicą. W przypadku spadku temperatury powietrza poniżej wartości zadanej musi nastąpić: uruchomienie pompy nagrzewnicy całkowite otwarcie zaworu regulacyjnego zatrzymanie wentylatorów centrali zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego wygenerowanie sygnał alarmu o niebezpieczeństwie zamarznięcia nagrzewnicy w sterowniku, na elewacji rozdzielni i w systemie BMS. Wyłączenie pożarowe. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w strefie zasilanej przez instalację centrali wentylacyjnej musi nastąpić natychmiastowe zatrzymanie jej pracy. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 10 z 13

11 Programy czasowe Należy przygotować i wdrożyć w uzgodnieniu z użytkownikiem programy czasowe pozwalające na zróżnicowane wykorzystanie budynku w czasie. Użycie programów czasowych Użytkowanie budynku oraz Zajętość pomieszczeń mają zapewnić optymalne sterowanie instalacjami obsługującymi budynek, stosownie do różnych okresów zajętości poszczególnych pomieszczeń. Programy czasowe muszą być definiowane na poziomie automatyki lub zarządzania. Programy czasowe będą określać czas użytkowania całego budynku. Poza tym okresem instalacje (np. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji) są używana w ograniczonym stopniu. Program ten będzie zwykle wykorzystywany w cyklach pracy nocnej oraz dłuższych okresach, w których budynek nie jest użytkowany. Program czasowy Użytkowanie budynku powinien obsługiwać trzy tryby: Budynek użytkowany: wszystkie układy w pełnej gotowości do pracy Budynek nie użytkowany: ograniczona wydajność instalacji gdy budynek nie jest użytkowany, ale musi być gotowy do normalnej pracy (tryb Komfort) w ciągu kilku godzin obecność osób może włączyć alarm. Zabezpieczenie budynku: praca instalacji podstawowej na minimalnej wydajności. Zapewnione jest grzanie lub chłodzenie zabezpieczające struktury budynku przed uszkodzeniem w dłuższych okresach nie użytkowania budynku Inne funkcje regulacyjne: Funkcja porannego rozruchu musi być inicjowana przez system zarządzania budynkiem BMS przed końcem cyklu nocnego obniżenia temperatury, w celu jak najszybszego podniesienia temperatury do wartości zadanej dla trybu Czuwanie. UWAGA: Aplikacje sterujące procesami w poszczególnych instalacjach powinny być uzgodnione z wykonawcami branżowymi z uwzględnieniem zastosowanych technologii i dostarczanych urządzeń. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 11 z 13

12 3.5 Wymagania eksploatacyjne Instalacje AKPiA powinny być eksploatowane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z ROZPORZNDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. 3.6 Wymagania gwarancyjne Prace montażowe i uruchomieniowe wykonywane w ramach zadnia, nie mogą powodować utraty gwarancji Inwestora na roboty wykonane wcześniej. 3.7 Rozruch instalacji Przed przystąpieniem do próby na gorąco systemy: a) kogeneracji b) cieplny c) chłodniczy powinny pracować przez min. 24 godziny. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po schłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i trwałych odkształceń. Następnie przeprowadzić 72 godz. rozruch technologiczny w układzie zamontowanych urządzeń oraz całego systemu wraz ze spisaniem protokołu rozruchowego określającego parametry pracy, wykonane nastawy oraz osiągnięcie zdolności do eksploatacji. UWAGI: Uruchomienie agregatu kogeneracyjnego VITOBLOC 200 EM-18/36: Należy unikać pracy impulsowej typu włączanie wyłączanie. Przy każdym uruchomieniu moduł powinien pracować co najmniej minut (stosunek liczby godzin pracy do liczby uruchomień wynosi ok. 2:1). W przypadku braku wystarczającego i równomiernego obciążenia elektrycznego należy podłączyć dodatkowe odbiorniki energii elektrycznej. Uruchomienie agregatu absorbcyjnego SorTech: Należy sprawdzić nastawy agregatu przed jego uruchomieniem i w razie potrzeby je skorygować. Uruchomienie rozpocząć po naładowaniu zasobnika ciepła. W przypadku braku zapotrzebowania na chłód należy wysterować zawór chłodnicy centrali wentylacyjnej ręcznie. Całość robót należy wykonać zgodnie z projektem, aktualną sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 12 z 13

13 4 ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ BMS Typ Opis urządzenia Karta kat. SCADA DI Licencja DESIGO Insight 500 DP rozbudowa stacji operatorskiej w budynku BIBLIOTEKI Oprogramowanie aplikacyjne typu SCADA wraz wizualizacją systemów Ilość Instalacja AKPiA i BMS trigeneracji budynku CKA Strona 13 z 13

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 2. Integracja instalacji AKPiA i SAP z systemem BMS i SAP budynku biblioteki

PROJEKT BUDOWLANY. 1. Instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 2. Integracja instalacji AKPiA i SAP z systemem BMS i SAP budynku biblioteki PROJEKT BUDOWLANY 1. Instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 2. Integracja instalacji AKPiA i SAP z systemem BMS i SAP budynku biblioteki Budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych

ZADANIE XII. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych ZADANIE XII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania "wentylacja - dostawa i montaż urządzeń centralnej sterowni systemów wentylacyjnych A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. Celem zadania budowa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet

Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji. DP ViewNet Nowoczesne systemy sterowania oraz zdalnej kontroli i wizualizacji DP ViewNet Zaawansowane systemy sterowania Nowa seria central DP to także najnowocześniejsze układy sterowania Automatyka central DP została

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SYSTEMY AUTOMATYKI I STEROWANIA W SŁUŻBIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Mgr inż. Paweł Kwasnowski Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Wydział Elektrotechniki, Automatyki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B

KLIMATYZACJA POMIESZCZEŃ dla Pracowni ESWL w piwnicy bloku B Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 22-400 Zamość OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. 1. Automatyzacja obiektu (dobór elementów UAR) Wykład Rozpoznanie obiektu i urządzeń. 2. Określenie wymagań regulacji.

AUTOMATYKA. 1. Automatyzacja obiektu (dobór elementów UAR) Wykład Rozpoznanie obiektu i urządzeń. 2. Określenie wymagań regulacji. AUTOMATYKA Wykład 6 ostatni 1. Automatyzacja obiektu (dobór elementów UAR) 1. Rozpoznanie obiektu i urządzeń. 2. Określenie wymagań regulacji. 3. Dobór czujników.. Dobór elementów wykonawczych. 5. Zliczenie

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Sterowniki i moduły opcjonalne

Sterowniki i moduły opcjonalne Sterowniki i moduły opcjonalne ecomax 350R seria KSR Beta i KSR Beta Plus Sterownik elektroniczny pozwalający na automatyczną kontrolę i optymalizację procesu spalania w kotłach na paliwo stałe z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN

Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN Zawory równoważące w SYSTEMACH REGIN Zawory równoważące Zawory równoważące mają na celu zrównoważenie instalacji grzewczych i wody lodowej, tak aby pozostałe elementy instalacji, takie jak grzejniki, nagrzewnice,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków

Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Nowoczesne, innowacyjne technologie jako rozwiązania zmierzające do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej budynków Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Automatyka Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła, budowa, działanie i przykłady

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej

metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej metasys - system zarządzania budynkami Metasys dostarcza więcej Większa elastyczność. More flexibility. Większa troska o środowisko. More sustainability. Większa produktywność. More productivity. TECHNOLOGIA,

Bardziej szczegółowo

Wkolejnej części artykułu

Wkolejnej części artykułu PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metoda wspó czynników efektywno ci BACS Ocena wp ywu systemów automatyki na efektywno energetyczn budynków w wietle normy PN-EN 15232 cz 4 Wkolejnej części artykułu przedstawimy

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y 2011-01-05 P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y Elementy i układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

Regio Regulatory Pomieszczeniowe Regio Regulatory Pomieszczeniowe Stylowa i komfortowa regulacja strefowa na każdym poziomie Regulacja strefowa na każdym poziomie... Regio jest nowym typoszeregiem regulatorów dla systemów HVAC oraz dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (3) Plan 1. Rozwój IB w Polsce 2. Struktura Inteligentnego Budynku podstawowe instalacje techniczne 3. Struktura Inteligentnego Budynku dodatkowe instalacje techniczne 2 1 Rozwój inteligentnego

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z AUTOMATYKI CHŁODNICZEJ Budowa, działanie, funkcje uŝytkowe i przykłady typowego zastosowania sterowników do urządzeń chłodniczych i pomp ciepła Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1

WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO W GMINIE ZALESIE ZADANIE 1 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. OKREŚLENIE PRZEDMITU ZAMÓWIENIA 1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII SZANSĄ NA POPRAWĘ

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I - ZADANIE 1+2

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I - ZADANIE 1+2 60-114 POZNAŃ UL. ŚMIEŁOWSKA 63 tel./fax (61) 835 03 73, 835 04 76 PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I - ZADANIE 1+2 Inwestor: Nazwa inwestycji: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. Wieniawskiego 1 61-712

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2

Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN cz. 2 Paweł Kwasnowski Ocena wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków w świetle normy PN-EN 15 cz. Kontynuujemy prezentację normy PN-EN 15, która stanowi narzędzie do klasyfikacji i oceny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Termostat przeciwzamrożeniowy

Termostat przeciwzamrożeniowy 284 284P0 Termostat przeciwzamrożeniowy do kontrolowania temperatury powietrza QAF8 Odporna obudowa odlewana z aluminium Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary Mała histereza

Bardziej szczegółowo

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011

Zimno z ciepła Katalog produktów 2011 Gabriel Miczka Przedsiębiorstwo tel/fax: +48 32 2319678; mobile: +48 601482447 http://powerauditing.com; e-mail: office@gabrielmiczka.com PowerAuditing.com Zimno z ciepła Chłodziarki adsorpcyjne Podsystemy

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC.

Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC. 2013-12-15 Przetwornice częstotliwości Danfoss w aplikacjach HVAC. Niniejszy artykuł przedstawia system automatycznego sterowania wentylacją mechaniczną nowej linii rozlewniczej butelkowej w Zakładach

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2

Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji. Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja w ogrzewnictwie i klimatyzacji Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenie 2 Automatyzacja kotłowni Automatyzacja kotłowni gazowej SB H P H P SB M AI AO DI DO Automatyzacja kotłowni Kotły: 1. Utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI

III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI PROJEKT WYKONAWCZY III.I PROJEKT INSTALACJI AKPiA DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYTLACJI Rewizja D INWESTYCJA: Pomieszczenie repozytorium cyfrowego Biblioteka Narodowa budynek B ul. Niepodległości 213,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH

WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH NA TERENIE DZIAŁANIA PEC Sp. z o.o. Obowiązuje od dnia 1.01.2007r. WYTYCZNE STOSOWANIA REGULATORÓW POGODOWYCH 1 I. Warunki techniczne do doboru regulatorów. 1.

Bardziej szczegółowo

Efekty uczestnictwa firmy ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektów w ramach POIG 1.4. Paweł Kwasnowski

Efekty uczestnictwa firmy ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektów w ramach POIG 1.4. Paweł Kwasnowski Efekty uczestnictwa firmy ZDANIA Sp. z o.o. w realizacji projektów w ramach POIG 1.4 Paweł Kwasnowski 2015 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wzmocnienie pozycji rynkowej ZDANIA Sp. z o.o. poprzez

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul.

PROJEKT WYKONAWCZY. ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11. INWESTOR: Powiat Stargardzki. ul. EGZEMPLARZ NR 4 PROJEKT WYKONAWCZY MONITORINGU WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ADRES: Stargard Szczeciński ul. Mieszka I 4 nr geod. działki 300 obr. 11 INWESTOR: Powiat Stargardzki

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka

Super WISE. Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE. Krótka charakterystyka Produkt systemowy dla systemu wentylacji zależnej od potrzeb Swegon WISE Krótka charakterystyka Optymalizacji ciśnienia powietrza nawiewanego i wywiewanego Dodawanie i odejmowanie z przepływów w strefie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH

Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH Foto: W. Białek SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM W BUDYNKACH http://www.iqsystem.net.pl/grafika/int.inst.bud.jpg SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BUILDING MANAGMENT SYSTEM Funkcjonowanie Systemu

Bardziej szczegółowo

14. O P I S U S Ł U G

14. O P I S U S Ł U G 14. O P I S U S Ł U G Zawartość: A. Szafy i obudowy, B. Aparatura obiektowa wraz z okablowaniem, C. Uruchomienie układów automatyki bez BMS D. Sprzęt komputerowy, oprogramowanie E. Uruchomienie systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA

Obiekt: BUDYNEK WARSZTATU NAPRAW GŁÓWNYCH MZK UL. DŁUGA 50 43-300 BIELSKO-BIAŁA PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH PAWEŁ ZAWALSKI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projekt wentylacji mechanicznej Warsztat

Bardziej szczegółowo

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE

AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE AGREGATY WODY LODOWEJ AGREGATY SKRAPLAJĄCE ZASTOSOWANIE Agregaty wody lodowej stosujemy do schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych (hotele, budynki biurowe, szpitale, muzea itp.),

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43

Tytuł projektu: Projekt przebudowy Parku Techniki Wojskowej Budynek 43 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

System M-Bus. Siemens Building Technologies HVAC Products. Podstawy systemu

System M-Bus. Siemens Building Technologies HVAC Products. Podstawy systemu 5 361 System Podstawy systemu Karta zawiera podstawowe informacje o systemie, m.in. przegląd stosowanych urządzeń, informacje dotyczące projektowania i eksploatacji systemu. System służy do zdalnej obsługi,

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

Ewolucja systemów klimatyzacji

Ewolucja systemów klimatyzacji LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS Ewolucja systemów klimatyzacji Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH

PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH PRODUKCJA CWU I REGULACJA TEMPERATURY WODY W BASENACH Pomiar natężenia oświetlenia Ogrzewanie basenów Zapobieganie bakteriom legionella 4 2 1 17 7 3 10 9 8 ZESTAW BCP-240 1 13 12 6 11 14 2 3 18 17 REZYDENCJE

Bardziej szczegółowo

Monitoring techniczny serwerowni korzyści płynące z zastosowań systemu BMS

Monitoring techniczny serwerowni korzyści płynące z zastosowań systemu BMS Warszawa, 29.09.2016 Monitoring techniczny serwerowni korzyści płynące z zastosowań systemu BMS Artur Winiarski tel. 669455888 e-mail:artur@awts.pl 1 O czym będzie Ogólna charakterystyka systemów Idea

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść.

Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne to prosimy o podanie ich parametrów oraz ilości wejść. Wyjść. Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego L.p. Pytania z dnia 14.09.2011 r. Odpowiedzi z dnia 21.09.2011 r. 1. Czy system scala będzie wizualizował tylko instalowany sterownik czy inne. Jeżeli inne

Bardziej szczegółowo

M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz

M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Wykres porównania technologii inwerterowej i włącz-wyłącz M-THERMAL TECHNOLOGIA INWERTEROWA Zwiększenie prędkości obrotowej silnika sprężarki poprzez sterowanie częstotliwością pracy zapewnia dużą moc podczas rozruchu, doprowadza temperaturę do strefy komfortu

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 012 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB20.1 RAB20 Termostaty pomieszczeniowe do ogrzewania lub chłodzenia Funkcja przełączania (za pomocą zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe

Termostaty pomieszczeniowe 3 011 RAB10, RAB10.2 Termostaty pomieszczeniowe do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych RAB10.1 RAB10 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełącznikiem funkcji ogrzewanie lub chłodzenie oraz wentylator

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY

HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO ZASTOSOWANIE DANE TECHNICZNE WŁASNOŚCI KARTA KATALOGOWA ELEKTRYCZNE SYGNAŁ RADIOWY HM 80 REGULATOR ZAWORU MIESZAJĄCEGO KARTA KATALOGOWA WŁASNOŚCI Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu m w celu uzyskania właściwej temperatury w pomieszczeniu Nastawnik HM 80 komunikując się z termostatem

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych

Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych 3 017 Termostaty pomieszczeniowe do 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.1 Termostaty pomieszczeniowe z ręcznym przełączaniem do ogrzewania lub chłodzenia Regulacja 2-stawna Ręczny przełącznik prędkości

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o oprogramowaniu SOZE v przeznaczonym do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach

1 Informacje o oprogramowaniu SOZE v przeznaczonym do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach 1 Informacje o oprogramowaniu SOZE v.120117 przeznaczonym do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach System Optymalnego Zarządzania Energią to kompletne oprogramowanie do regulacji, sterowania

Bardziej szczegółowo

SolarCool raport. Instalacja testowa KLIMOR Gdynia

SolarCool raport. Instalacja testowa KLIMOR Gdynia Instalacja testowa KLIMOR Gdynia Podsumowanie wyników testów instalacji klimatyzatora SPLIT i panelu solarnego SolarCool w budynku SERWISU KLIMOR opracował inż. Robert Obrębski Spis treści SolarCool...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 336 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury dwa wyjścia 0...10 V DC oraz przełącznik trybu pracy RLA162.1 Regulator temperatury w pomieszczeniu stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011

DATA OPRACOWANIA : styczeń Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania styczeń 2011 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi

Kontroler w interfejsie - zdalny - HRU-MinistCONT-WiFi Działanie Opis Dostępność Regulacja prędkości wentylatorów Funkcja zwiększania prędkości wentylatorów,,boost Dostępna jest 3-stopniowa regulacja prędkości wentylatora powietrza nawiewanego i wentylatora

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny

UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo