P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku."

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 28 października 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz w sali konferencyjnej Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji, Wigry 11. Obrady XII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Maciej Suchocki. Radni obecni na sali obrad: 1. Gałaszewska Katarzyna 2. Marek Jeromin. 3. Klimaszewski Marek 4. Moroz Grzegorz 5. Nieszczerzewicz Adam 6. Ostrowski Jarosław 7. Rozumowski Grzegorz 8. Safinowski Andrzej 9. Sawicki Marian 10. Suchocki Maciej 11. Sztermer Jolanta 12. Taraszkiewicz Piotr 13. Tomaszewski Piotr 14. Wiszniewski Marian 15. Żylińska Marzanna Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W obradach uczestniczyli: Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach, kierownicy referatów Urzędu Gminy, radca prawny, sołtysi niektórych wsi, przedstawiciele telewizji i prasy. Listy obecności stanowią załączniki nr 2-4 w załączeniu do protokołu. Ad. 1 Otwarcie obrad. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady otworzył obrady XII Sesji Rady Gminy i powitał gości: Jonasa Grabauskas Członka Rady Samorządu Mariampol wraz z delegacją rejonu Wileńskiego, Lecha Lenowicza radnego Samorządu rejonu Wileńskiego i Władysława Kondratowicza dyrektora administracji Samorządu rejonu Wileńskiego wraz z delegacją, Stanisława Szwengra radnego Powiatu Suwalskiego, Zbigniewa Mackiewicza - Sekretarza Gminy i radnego Powiatu Suwalskiego, Danutę Bućko Skarbnik Gminy, kierowników referatów Urzędu Gminy, radnych, sołtysów, radców prawnych, przedstawicieli mediów a także wszystkich obecnych na sali. Stwierdził, że na 15 radnych zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy 100 % ustawowego składu rady, wobec czego istnieje wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 1

2 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieść uwagi bądź propozycje do przedstawionego porządku obrad. Radny Piotr Tomaszewski wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości, ponieważ projekt uchwał nie był omawiany na komisjach rady. Wniosek został przyjęty 15 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. W związku z powyższym został zdjęty z porządku obrad punkt 13. W konsekwencji punkt 14 stał się punktem 13 a pozostałe punkty uległy stosownej zmianie. Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych. Porządek obrad XII sesji został przyjęty jednogłośnie. W związku z powyższym porządek obrad sesji po wprowadzonej zmianie będzie obejmował: 1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki. 4. Podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki (Rzeczpospolita Polska) i Samorządem Regionu Wileńskiego (Republika Litewska). 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki. 7. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników, w tym: - przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników, - powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników. 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo. 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim cześć II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane art. 24 h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dokonanej przez podmioty do tego uprawnione wyżej wymienioną ustawą. 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2010/ Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 16. Wnioski i oświadczenia. 17. Zamknięcie obrad. 2

3 Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy Suwałki. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XI Sesji wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy. Do protokołu uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Protokół z XI Sesji został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. Ad. 4 Podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki (Rzeczpospolita Polska) i Samorządem Regionu Wileńskiego (Republika Litewska). Maciej Suchocki Przewodniczący Rady zaprosił Wójta Gminy Suwałki Tadeusza Chołko i przedstawiciela rejonu Wileńskiego Lecha Leonowicz radnego Samorządu rejonu Wileńskiego do podpisania porozumienia. Zostało podpisanie porozumienia o współpracy między Gminą Suwałki (Rzeczpospolita Polska) i Samorządem Regionu Wileńskiego (Republika Litewska). Tadeusz Chołko Wójt Gminy stwierdził, że jest to ważny akt w dziejach naszej gminy jak i rejonu Wileńskiego kiedy dochodzi do podpisania porozumienia o współpracy. Faktycznie to nasza gmina z rejonem Wileńskim współpracuje już od kilku lat, ale dzisiaj dopięliśmy organizacyjnie sprawy, z czego jestem bardzo zadowolony. Cieszę się z projektu inicjatyw, z których zarówno my jak i rejon Wileński będzie korzystał. Ta dzisiejsza konferencja jest zorganizowana między innymi z środków unijnych przy niewielkim dofinansowaniu naszego samorządu. Jak wcześniej mówiłem powinniśmy te środki unijne w jak największym stopniu wykorzystać, co pozwali nam na to, że gmina jak i rejon będą mogły lepiej się rozwijać. Dodam tylko, że gmina nasza w rankingu gazety samorządowej Wspólnota, który ukazał się około 2 miesięcy temu została sklasyfikowana na wysokim 63 miejscu w kraju to jest naprawdę bardzo wielki sukces, a od 2 grudnia również wiemy, że otrzymamy złotą statuetkę Gminy Fair Play Inne nasze sukcesy mówią same za siebie, ilość środków pozyskanych, ilość wykonanych inwestycji o tym na pewno wiedzą i mieszkańcy i radni. Jeszcze raz chciałby podziękować rejonowi Wileńskiemu, że zechce z nami podpisać porozumienie o współpracy i myślę, że od dzisiaj ta współpraca będzie jeszcze bardziej zintensyfikowana. Lech Leonowicz rady Samorządu rejonu Wileńskiego poinformował, że został upoważniony do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gminą Suwałki a samorządem rejonu Wileńskiego, stwierdził: jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że tak powiem historyczny moment. Jesteśmy bliskimi sąsiadami i ta współpraca będzie się rozwijać. Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy. Po przerwie wznowiono obrady. Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od ostatniej sesji Rady Gminy za okres od dnia 27 września 2011 r. do dnia 3

4 28 października 2011 r. i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XI Sesji w dniu 27 września 2011 r.- sprawozdania stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu. Rada Gminy Suwałki przyjęła sprawozdanie z działalności Wójta Gminy oraz z wykonania uchwał w okresie między sesjami. Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Suwałki. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej radni otrzymali w materiałach sesyjnych. Radny Piotr Tomaszewski Przewodniczący Komisji Gospodarczej zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego materiału w związku z powyższym sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy w okresie między sesjami zostało przyjęte. Ad. 7 Interpelacje i zapytania. Interpelacji i zapytań radni nie zgłosili Ad. 8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2011 rok. Danuta Bućko Skarbnik Gminy zwróciła się do Rady Gminy w imieniu Wójta o przyjęcie dodatkowych zmian do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Po stronie planu wydatków wprowadzić zmiany m. in.: - z dotacji przeznaczonej dla Miasta Suwałki na realizacje obowiązku szkolnego przez dzieci z Gminy Suwałki w gimnazjach, przesunąć środki na dotacje dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych w kwocie zł; - zwiększyć środki na zadanie w ramach rozbudowy istniejących sieci wodociągowej na terenie Gminy Suwałki, w tym w m. Turówka Stara o kwotę zł. Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem zmian w budżecie gminy na 2011 rok głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Danuta Bućko Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok wraz z zaproponowanymi zmianami. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 r. wraz z zaproponowanymi zmianami. Udział w głosowaniu wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ Nr XII/86/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 9 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata

5 Danuta Bućko - Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu gminy odpowiednio wprowadzono zmiany po stronie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/87/11 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników, w tym: - przedstawienie opinii Zespołu do spraw wyboru ławników o zgłoszonych kandydatach na ławników, - powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach Ryszard Filipow pismem nr A /11, iż na okres kadencji do rozpoznawania spraw przez Sąd Rejonowy w Suwałkach niezbędne jest wybranie 9 ławników, w tym do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 ławników. W ustawowym terminie wpłynęła następująca liczba zgłoszeń: - do Sądu Rejonowego w Suwałkach 6 zgłoszeń, a w tym do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 2 zgłoszenia. Rada Gminy na sesji w dniu 30 sierpnia 2007 r. uchwałą Nr X/72/11 powołała zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników. Zbigniew Mackiewicz Przewodniczący Zespołu przedstawił pozytywną opinię Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 26 września 2011 r. opinia stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgodnie z przepisami art. 160 ust. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonuje rada w głosowaniu tajnym. Zgodnie ze 17 Statutu Gminy Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych. W głosowaniu tajnym głosuje się za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady. Na kartach do głosowanie tajnego powinien być oznaczony sposób oddania głosu za, przeciw, wstrzymuję się. Do przeprowadzenia głosowania powołano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Grzegorz Moroz, Jolanta Sztermer, Marzanna Żylińska. Zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie. Za składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Skład Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Przerwa w obradach Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Po przerwie : Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania w sprawie wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach i karty do głosowanie w sprawie wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych stanowią załączniki od nr 11 do nr 12 Jonanta Sztermer - Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała ze sposobem głosownia: Głosuje się poprzez postawienie jednego znaku X w odpowiedniej kratce przy każdym nazwisku kandydata. Przeprowadzono głosowanie tajne. 5

6 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nastąpiła przerwa w obradach, podczas której Komisja Skrutacyjna dokonała przeliczenia głosów i sporządziła protokoły 2 sztuki. Po przerwie Jolanta Sztermer członek Komisji Skrutacyjne odczytała protokół Komisji w sprawie wyborów ławników do: 1. Sądu Rejonowego w Suwałkach załącznik nr 13 do protokołu. 2. Sądu Rejonowego w Suwałkach Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych załącznik nr 14 do protokołu. Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławników. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/88/11 w sprawie wyboru ławników - załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady poinformował, że sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/89/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Sobolewo - załącznik nr 16 do protokołu. Ad. 12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim cześć II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Radni nie wnieśli uwag do przedłożonego projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu brało udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych wstrzymujących się nie było. Podjęto jednogłośnie UCHWAŁĘ NR XII/90/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim cześć II, administracja samorządowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata załącznik nr 17 do protokołu Ad. 13 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane art. 24 h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Maciej Suchocki - Przewodniczący Rady zapoznał z informacją Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Suwałki informacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 6

7 Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawił informację Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy - informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Ad. 14 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2010/2011. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2010/2011 została przedłożona wszystkim radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Radni nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Krystyna Gałaszewska Przewodnicząca Komisji Społecznej wnioskowała o przyjęcie tej informacji ponieważ informacja była przedłożona na Komisja Rady. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2010/2011 została przyjęta jednogłośnie. Ad. 15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Interpelacji nie zgłoszono. Ad 16 Wnioski i oświadczenia Stanisław Szwengier Radny Powiatu Suwalskiego podziękował dla Wójta Gminy i radych za przyznanie w budżecie gminy środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Wychodne. Ad. 17 Zamknięcie obrad. Maciej Suchocki Przewodniczący Rady Gminy po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy Suwałki. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołowała Halina Marcinkiewicz Przewodniczący Rady Maciej Suchocki 7

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 10 40 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady II Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/13 z obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 25 stycznia 2013 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 40 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/13 z obrad XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 sierpnia 2013 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 8 40 w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 11 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej nr 45 w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr II/14 z obrad II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 grudnia 2014 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 30 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowej 45. Obrady

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XLIV/14 z obrad XLIV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 14 lipca 2014 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 10 00 w sali Nr 22 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 20 grudnia 2013 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 10 30 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 12 20 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad. P R O T O K Ó Ł Nr VI/15 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 22 kwietnia 2015 roku w godz. 9 00-10 00 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podlaskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018

III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 III Sesja Rady Gminy Suwałki w dniu piątek, 21 grudnia 2018 Rada Gminy Suwałki / Protokół z posiedzenia 1. OTWARCIE OBRAD. 2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD. 3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. 4. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/10 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 22 stycznia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 30 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r.

Protokół nr III/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 07 grudnia 2018 r. Protokół nr III/ z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 0 grudnia 0 r. Ad. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz..00 w sali nr Urzędu Gminy. Prowadził je Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie obrad.

Ad. 1 Otwarcie obrad. P R O T O K Ó Ł Nr IX/15 IX sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 25 sierpnia 2015 roku w godz. 9 00-10 00 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 19 30. Otwarcia obrad III Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr X/15 z X sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 29 września 2015 roku w godz. 9-10 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Suwałki. P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 27 września 2016 roku w godz. 12 00 13 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r.

Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Protokół nr II/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 listopada 2018 r. Ad. 1 Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 13.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/14 z obrad XLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 maja 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XLII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad. P R O T O K Ó Ł Nr VIII/15 VIII sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 12 czerwca 2015 roku w godz. 13 00-15 00 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 37/37/36/12 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2013 r. Posiedzenie trwało od godz. 8 00 do 12 00 w sali Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr XL.2017 przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji XL sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto (pierwszej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015-2018)

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 8/11 ze wspólnego posiedzenia Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej, Społecznej Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r. Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/13 z obrad XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 29 lipca 2013 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 40 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 sierpnia 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 sierpnia 2012 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XXII/12 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 21 sierpnia 2012 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 30 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady XXII Sesji Rady Gminy Suwałki

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r.

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku

Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Protokół Nr XXII/17 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 25 maja 2017 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXII sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku. Protokół Nr 11/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady II sesji Rady Gminy Rudka otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1100

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/14 z obrad XVLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/14 z obrad XVLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLVII/14 z obrad XVLII Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 października 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 10 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45. Obrady

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku

Protokół nr IV/2018. z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski. w dniu 28 grudnia 2018 roku Protokół nr IV/2018 z IV Sesji Rady Gminy Bielsk Podlaski w dniu 28 grudnia 2018 roku Obrady rozpoczęto 28 grudnia 2018 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:19 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IX/11 z obrad IX sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IX/11 z obrad IX sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 sierpnia 2011 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IX/11 z obrad IX sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 1 sierpnia 2011 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 10 05 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady IX Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr IV/2014 sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 12 00, zakończono o godz. 12 27. Podjęto uchwały od Nr IV/10/2014 do Nr IV/15/2014. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz Obrady zakończono o godz Stan Radnych -14, obecnych 14

Obrady rozpoczęto o godz Obrady zakończono o godz Stan Radnych -14, obecnych 14 Protokół Nr XXI/2017 z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 20 lutego 2017 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XI / 2007

P R O T O K Ó Ł Nr XI / 2007 P R O T O K Ó Ł Nr XI / 2007 z sesji Rady Gminy w Mielcu, która odbyła się w dniu 24 października 2007 r. w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Jadernych 7, od godziny 12 00 do godziny 15 00 W sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz kierowników jednostek pomocniczych. 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 27 października 2015 roku w godz. 9 00 11 20 w sali nr 16 Urzędu Gminy w Suwałkach przy ul. Świerkowej 45. Obradom przewodniczył Marek Jeromin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU Projekt P R O T O K Ó Ł Z XXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU ODBYTEJ W DNIU 03 LISTOPADA 2016r. W URZĘDZIE MIEJSKIM W KŁOBUCKU 1 Porządek posiedzenia. 1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2018 z II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR II/2018 z II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR II/2018 z II Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. lista obecności zał. Nr 9 Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr IV/2015 z IV sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 22 stycznia 2015 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz. 15.00. Skład

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 4 /15. Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. z dnia 29 października 2015 r. O-R.0012.9.2015.MS PROTOKÓŁ NR 4 /15 Z posiedzenia Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych z dnia 29 października 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII/2010

Protokół Nr XLII/2010 Protokół Nr XLII/2010 z obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 9 listopada 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pana Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo