Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja 2010 2014"

Transkrypt

1 Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Rejestr Uchwał Rady Gminy Wodzierady kadencja W sprawie 1. I/1/ Powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wodzierady. 2. I/2/ Przyjęcia Regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Wodzierady. 3. I/3/ Wybór Przewodniczącego Rady Gminy. 4. I/4/ Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wodzierady. 5. I/5/ Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. 6. I/6/ Powołanie Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Wodzierady, ustalenia składów osobowych oraz wyboru przewodniczących Komisji. 7. I/7/ Zasady przyznawania i ustalania wysokości diet radym Rady Gminy Wodzierady oraz diety ryczałtowej dla przewodniczącego Rady Gminy Wodzierady. 8. II/8/ Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Wodzierady oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 9. II/9/ Zmiany w budżecie gminy. 10. II/10/ Zmiany w budżecie gminy. 11. II/11/ Zmiany w budżecie gminy. 12. II/12/ Zmiany w budżecie gminy. 13. II/13/ Zmiany w budżecie gminy. 14. II/14/ Zmiany w budżecie gminy. 15. II/15/ Ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wodzierady. 16. II/16/ Przyjęcia do realizacji projektu Nr WND Program Operacyjne Kapitał Ludzki /10 pn. Działami dla wszystkich dzieci

2 17. II/17/ Uchwalenie uchwały Nr XL/413/2010 Rady Gminy Wodzierady w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Wodzierady. 18. II/18/ Uchwalenia Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. 19. II/19/ Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 dla gminy Wodzierady. 20. II/20/ Zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/325/2009 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 21. II/21/ Zmiany w budżecie gminy. 22. III/22/ Podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2011 rok. 23. III/23/ Określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wodzierady. 24. III/24/ Trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wodzierady podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 25. III/25/ Przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wodzierady dla działek o numerach ewidencyjnych 301/1/, 301/3, 301/4, 301/6, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i usługi, oraz dla działek o numerach ewidencyjnych 277/4, 273/3, 283/16, 283/8, 283/11, 283/15, 279 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, letniskową i jednorodzinną. 26. III/26/ Połączenia Gminnej biblioteki Publicznej w Wodzieradach z filią w Kwiatkowicach. 27. III/27/ Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Wodzierady. 28. III/28/ Udzielenia pomocy finansowej. 29. III/29/ Udzielenia pomocy finansowej. 30. III/30/ Udzielenia pomocy finansowej. 31. III/31/ Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę Gminę Wodzierady. 32. III/32/ Powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach. 33. III/33/ Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata

3 34. IV/34/ Zmian w uchwale budżetowej Gminy Wodzierady na 2011 rok. 35. IV/35/ Zmian w Wielkiej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata IV/36/ Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 37. IV/37/ Delegowania radnego do pracy w Gminnej Radzie Sportu. 38. V/38/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 39. V/39/ Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Wodzierady na 2011 rok. 40. V/40/ Przekazania środków finansowych dla Policji. 41. V/41/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata VI/42/ Określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Wodzierady. 43. VI/43/ Uchwalenie Uchwały Nr III/23/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnym, sprzyjającym rozwojowi sportu na terenie gminy Wodzierady. 44. VI/44/ Zmiany w uchwale budżetowej gminy Wodzierady na 2011 rok. 45. VII/45/ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok VII/46/ W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2010 rok. 47. VII/47/ Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach. 48. VII/48/ Wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności ruchomości samochodu strażackiego na rzecz OSP w Kwiatkowicach w drodze darowizny. 49. VII/49/ Zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Powiatu w Łasku w sprawie ograniczania działalności i wyłączenia ze Struktur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasku Zespołu ratownictwa medycznego podstawowego i specjalistycznego. 50. VII/50/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady. 51. VII/51/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady. 52. VII/52/ Przyjęcia do realizacji projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

4 53. VII/53/ Zmiany w budżecie gminy. 54. VII/54/ Przyjęcia do realizacji w 2012 roku inwestycji pn. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Marianów. 55. VII/55/ Zaciągnięcia kredytu. 56. VII/56/ Zmiany w budżecie gminy. 57. VII/57/ Zmiany w budżecie gminy. 58. VII/58/ Zmiany w budżecie gminy. 59. VII/59/ Uzupełnienie składu Komisji Planowania, Finansów, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy 60. VII/60/ Uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. 61. VII/61/ Przyjęcia projektu herbu Gminy. 62. VIII/62/ Zmiany w budżecie gminy. 63. VIII/63/ Zmiany w budżecie gminy. 64. VIII/64/ Zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 65. VIII/65/ Zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 66. VIII/66/ Uchwalenia Uchwały Nr VII/48/2011 Rady Gminy z DNIA roku. 67. IX/67/ Oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Stowarzyszeniu Świetlica wiejska w Leśnicy nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnicy pod nr IX/68/ Przeznaczenia do wynajęcia na okres 10 lat w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną położoną w miejscowości Kwiatkowice. 69. IX/69/ Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Wodzierady i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 70. IX/70/ Udzielenia pomocy finansowej. 71. IX/71/ Przekazania środków finansowych dla Policji.

5 72. IX/72/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 73. IX/73/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 74. IX/74/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 75. IX/75/ Przyjęcia do realizacji w 2012 roku inwestycji pn. Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach. 76. IX/76/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 77. IX/77/ Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata i wykazie przedsięwzięć. 78. IX/78/ Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art.42 ust.3 ustawy z dnia roku Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady. 79. X/79/ Obniżenia ceny 1 q żyta na 2012 rok. 80. X/80/ Zmiany uchwały Nr XI/109/2007 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 81. X/81/ Określenia stawek podatku od nieruchomości. 82. X/82/ Zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 83. X/83/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 84. X/84/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 85. X/85/ Przyjęcia do realizacji w 2012 roku inwestycji pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni w Gminie Wodzierady. 86. X/86/ Zaciągania długoterminowego kredytu inwestycyjnego. 87. X/87/ Wystąpienia Gminy Wodzierady ze Związku Gmin Wiejskich RP z siedziba w Poznaniu. 88. X/88/ Uchylenia Uchwały Nr IX/67/2011 z dnia roku w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Stowarzyszeniu Świetlica Wiejska w Leśnicy nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnicy pod numerem 46.

6 89. X/89/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 90. X/90/ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 301/1, 301/3, 301/4, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady. 91. X/91/ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 277/4, 273/3, 283/16, 283/8, 283/11, 283/15, 279 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową. 92. X/92/ Zmian w WPF na lata i wykazie przedsięwzięć. 93. X/93/ Zmiany Uchwały Nr IX/78/2011 z dnia w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w atr.42 ust.3 ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Wodzierady. 94. XI/94/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 95. XI/95/ Zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. 96. XI/96/ Zmian w WPF na lata n i wykazie przedsięwzięć. 97. XI/97/ Zmiany Uchwały Nr X/81/2011 z dnia roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 98. XI/98/ Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 roku. 99. XI/99/ Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 dla Gminy Wodzierady XI/100/ Przyjęcia regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji XI/101/ Udzielenia Kierownika GOPS w Wodzieradach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym XI/102/ Ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i tablicy urzędowej Gminy Wodzierady.

7 103. XI/103/ Zmiany Uchwały Nr IX/69/2011 z dnia roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w sprawie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający gminie Wodzierady i jej jednostką podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, 104. XI/104/ Zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach XI/105/ Zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach XI/106/ Oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony Stowarzyszeniu Świetlica Wiejska w Leśnicy nieruchomości zabudowanej położonej w Leśnicy numer XI/107/ Utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu XI/108/ Zmian w budżecie gminy na 2011 rok XII/109/ Podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2012 rok XII/110/ Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata XII/111/ Zmiany miejscowej planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym 301/ 1, 301/3, 301/4, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady XII/112/ Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XII/113/ Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zapotrzebowanie w wodę w Gminie Wodzierady XII/114/ Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Wodzierady XII/115/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady XII/116/ Zmiany uchwały Nr XXXVIII/397/2010 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wodzierady XII/117/ Zmiany Uchwały Nr XI/104/2011 z dnia roku w sprawie zmian w statucie GBP w Wodzieradach z siedzibą w Kwiatkowicach XII/118/ Zmiany Uchwały Nr XI/107/2010 z dnia roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn.: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu XIII/119/ Przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 z dnia roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8 120. XIII/120/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Leśnica nazwy ulicy Lesnica XIII/121/ Przyjęcia darowizny w postaci opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych: 277/4, 273/3, 283/16, 283/8, 283/11, 283/15, 279 położonych w miejscowości Wodzierady XIII/122/ Przyjęcia darowizny w postaci opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerze ewidencyjnym: 301/1, 301/3, 301/6, 301/8, 301/9, 301/10, 291/2 położonych w miejscowości Wodzierady XIII/123/ udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 266 położonej w miejscowości Chorzeszów 124. XIII/124/ Przyjęcia darowizny działek gruntu z przeznaczeniem na poszerzenie dróg gminnych oznaczonych numerami 29/21 i 30/16 Wandzin XIII/125/ Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wodzierady nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Leśnica XIII/126/ Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wodzierady nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Leśnica XIII/127/ Udzielania pomocy finansowej XIII/128/ Udzielania pomocy finansowej XIII/129/ Zmiany Uchwały Nr XII/109/2012 z roku w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2012 rok XIII/130/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIII/131/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XIII/132/ Zmiany Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy XIV/133/ Przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wodzierady XIV/134/ Uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady w ramach I etapu realizowanego w 2012 roku XIV/135/ Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2012 rok.

9 136. XIV/136/ Uchwalenia Statutu SPZPOZ w Wodzieradach XIV/137/ Uchwalenia Regulaminu pracy i trybu działania Rady Społecznej SPZPOZ w Wodzieradach XIV/138/ Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzieradach XIV/139/ Powiązania zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej XIV/140/ Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącą własność gminy Wodzierady położonej w obrębie Wodzierady XIV/141/ Przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wodzierady położonej w obrębie Wola Czarnyska XIV/142/ Udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej numerem 266 położonej w miejscowości Chorzeszów XIV/143/ Zgody na zmniejszenie etatu wynikającego ze stosunku pracy z radnym XIV/144/ Zmiany Uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości XIV/145/ Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady XIV/146/ Przyjęcia do realizacji projektu Nr WND-POKL /11 pn.: Zabawa i nauka rozwija XIV/147/ Zmiany Uchwały Nr XIII/129/2012 Z w sprawie zmiany uchwały Nr XII/109/2012 z dnia roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej gminy Wodzierady XIV/148/ Zmiany Uchwały Nr XIII/130/2012 z dnia roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIV/149/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIV/150/ Przyjęcia darowizny działki gruntu nr 69/17 z przeznaczeniem na połączenie dróg gminnych w miejscowości Nowy Świat XIV/151/ Ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach XIV/152/ Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady XIV/153/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

10 154. XV/154/ Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach XV/155/ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok XV/156/ Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2011 rok XV/157/ Zmiany uchwały Nr XIV/152/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady 158. XV/158/ Ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach XV/159/ Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej XV/160/ Upoważnienia Wójta Gminy Wodzierady do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego XV/161/ Odwołania Skarbnika Gminy Wodzierady XV/162/ Podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym XV/163/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XV/164/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XV/165/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XV/166/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XV/167/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XV/168/ Udzielenia pomocy finansowej XV/169/ Zmiana Uchwały Nr XIV/147/2012 z dnia roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/ XV/170/ Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XV/171/ Wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiących własność gminy Wodzierady w celu zabezpieczenia kredytu.

11 172. XV/172/ Wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami XVI/173/ Podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych XVI/174/ Zmiany uchwały Nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 175. XVI/175/ Zmiany Uchwały Nr VIII/48/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy XVI/176/ Zmiany Uchwały Nr XV/165/2012 z dnia roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok XVI/177/ Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, ustalenia składu osobowego, wyboru Przewodniczącego Komisji XVI/178/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XVI/179/ Zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań XVI/180/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XVI/181/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady XVII/182/ Powołania Skarbnika Gminy Wodzierady XVIII/183/ Przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Wodzierady na lata XVIII/184/ Określenia stawek podatku od nieruchomości XVIII/185/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady XVIII/186/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XVIII/187/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XVIII/188/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XVIII/189/ Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

12 190. XVIII/190/ Włączenia Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach da Zespołu Szkół w Kwiatkowicach XVIII/191/ zmiany uchwały Nr IX/78/2011 Rady Gminy Wodzierady z dnia 16 września 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady 192. XVIII/192/ Odwołania Skarbnika Gminy Wodzierady XVIII/193/ Powołania Skarbnika Gminy Wodzierady XIX/194/ Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego XIX/195/ Powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wodzierady XIX/196/ Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wodzierady XIX/197/ Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy XIX/198/ Obniżenia ceny 1 q żyta na 2013 roku XIX/199/ Określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013./ 200. XIX/200/ Określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych XIX/201/ Udziału Gminy Wodzierady w projekcie pn.: Razem dla ekologii w ramach Programu Pomoc Techniczna XIX/202/ Zmiany Uchwały Nr XXV/257/09 z roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminy Wodzierady XIX/203/ Udzielenia Kierownikowi GOPS w Wodzieradach upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pomocy materialnej XIX/204/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Magdalenów nazwy ulicy XIX/205/ Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2013 rok XIX/206/ Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 dla Gminy Wodzierady.

13 207. XIX/207/ Przyjęcia Programu współpracy Gminy Wodzierady z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" działającymi na jej terenie, na rok XIX/208/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIX/209/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 210 XIX/210/ Udzielenia pomocy finansowej XIX/211/ Udzielenia pomocy finansowej XIX/212/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIX/213/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XIX/214/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XIX/215/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady XX/216/ Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Wodzierady XX/217/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XX/218/ Zmian w budżecie gminy na 2012 rok XX/219/ Zmian w WPG Gminy Wodzierady na lata XX/220/ Uchwalenia Statutu SPZPOZ w Wodzieradach XX/221/ Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 222. XX/222/ Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości XX/223/ Uchwalenia Regulaminu Utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Wodzierady XX/224/ Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI/225/ Zmiany uchwały Nr XXV/257/09 Rady Gminy Wodzierady z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady

14 226. XXI/226/ Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady XXI/227/ Podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2013 rok XXI/228/ Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXI/229/ Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Wodzierady XXI/230/ Określania metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat XXII/231/ Przyjęcia do realizacji projektu Nr WND POKL /12 pn.: Wszystko zaczyna się od przedszkola XXII/232/ Zmiany Uchwały Nr XXI/227/2013 Rady Gminy Wodzierady z roku w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2013 rok XXII/233/ Udzielenia pomocy finansowej XXII/234/ Udzielenia pomocy finansowej XXII/235/ Udzielenia pomocy finansowej XXII/236/ Udzielenia pomocy finansowej XXII/237/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wodzierady nazwy ulicy XXII/238/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXII/239/ Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wodzierady 240. XXII/240/ Uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wodzierady. 241 XXII/241/ Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Wodzierady XXII/242/ Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu stanowiącego mienie komunalne Gminy Wodzierady XXII/243/ Przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wsparcia rodziny XXII/244/ Uchylania Uchwały Nr XXI/225/2013 z dnia roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/257/09 z dnia roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli.

15 245. XXII/245/ Zmiany Uchwały Nr I/6/2010 z roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej i stałych Komisji Rady Gminy Wodzierady XXII/246/ Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wodzierady XXII/247/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXIII/248/ Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 249 XXIII/249/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mauryców nazwy ulicy XXIII/250/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIII/251/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIII/252/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXIII/253/ Zmiany Uchwały Nr XXV/257/09 z roku w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady XXIV/254/ Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata XXIV/255/ Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej XXIV/256/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIV/257/ Uchylenia uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIV/258/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIV/259/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXIV/260/ Udzielenia pomocy finansowej XXIV/261/ Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata XXIV/262/ Zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań XXIV/263/ Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2013 rok XXIV/264/ Załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Wodzierady XXIV/265/ Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok SPZPOZ w Wodzieradach.

16 266. XXV/266/ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok XXV/267/ Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2012 rok XXV/268/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Chorzeszów nazwy ulicy XXV/269/ Założenia Przedszkola Samorządowego w Zalesiu XXV/270/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXV/271/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXV/272/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXV/273/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXVI/274/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/275/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/276/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/277/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/278/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/279/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVI/280/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXVI/281/ Obciążenia działki nr 218/2 położonej w Kwiatkowicach służebnością przejazdu XXVII/282/ Zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Wodzierady XXVII/283/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mauryców nazwy ulicy XXVII/284/ Udzielenia pomocy finansowe Miasto Łódź XXVII/285/ Udzielenia pomocy finansowej Gmina Lutomiersk XXVII/286/ Udzielenia pomocy finansowej Gmina Konstantynów Łódzki 287. XXVII/287/ Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łaskiego.

17 288. XXVII/288/ Przystąpienia do projektu pn. Zapewniamy równe szanse przygotowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Wodzierady do świadczenia wysokiej jakości usług ( ) XXVII/289/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/290/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/291/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/292/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/293/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/294/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok XXVII/295/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXVII/296/ Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady XXVII/297/ Ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach XXVIII/298/ Określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości XXVIII/299/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXVIII/300/ Obniżenia ceny 1 q żyta na 2014 rok XXVIII/301/ Określenia stawek podatku od nieruchomości XXVIII/302/ Określenia stawek podatku od środków transportowych XXVIII/303/ Zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wodzierady XXVIII/304/ Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego XXVIII/305/ Ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach XXVIII/306/ Ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i psychologa zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wodzierady XXIX/307/ Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014

18 rok 308. XXIX/308/ Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 dla Gminy Wodzierady 309. XXIX/309/ Przyjęcia Programu współpracy Gminy Wodzierady z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dni a24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie, na rok XXIX/310/ Przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wodzierady na lata XXIX/311/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kiki nazwy ulicy 312. XXIX/312/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok 313. XXIX/313/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok 314. XXIX/314/ Zmian w budżecie gminy na 2013 rok 315. XXIX/315/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXIX/316/ Określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości 317. XXX/317/ Podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2014 rok 318. XXX/318/ Ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXX/319/ Udzielenia pomocy finansowej Gminie Lutomiersk 320. XXX/320/ Udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów Łódzki 321. XXX/321/ Udzielenia pomocy finansowej Miastu Łódź 322. XXX/322/ Udzielenia pomocy finansowej Gminie Łask 323. XXX/323/ Ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Wodzierady 324. XXX/324/ Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata XXXI/325/ Ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata XXXI/326/ Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłków albo świadczenia

19 rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata XXXI/327/ Przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 328. XXXI/328/ Wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 329. XXXI/329/ Powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Wodzierady 330. XXXI/330/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kwiatkowice nazwy ulicy 331. XXXI/331/ Przekazania nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorzeszowie działki oznaczonej nr 41/1 o pow. 0,0400 ha położonej w obrębie Chorzeszów 332. XXXI/332/ Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 333. XXXI/333/ Zmiany uchwały Nr XXI/230/2013 Rady Gminy Wodzierady z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie określeni metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat 334. XXXI/334/ Uchylenia uchwały Nr XVIII/189/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 27 września 2012 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 335. XXXI/335/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 336. XXXI/336/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 337. XXXI/337/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 338. XXXI/338/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXXI/339/ Wyrażenia woli dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Łasku z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 340. XXXII/340/ Przyjęcia Programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2014 rok 341. XXXII/341/ Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej

20 342. XXXII/342/ Zmiany uchwały Nr I/7/2010 Rady Gminy Wodzierady z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i ustalenia wysokości diet radnym Rady Gminy Wodzierady oraz diety ryczałtowej dla Przewodniczącego Rady Gminy Wodzierady 343. XXXII/343/ Przekazania według właściwości pisma pania Katarzyny K. z dnia r. Wójtowi Gminy Wodzierady 344. XXXII/344/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 345. XXXII/345/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 346. XXXII/346/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXXII/347/ Wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Łaskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLI/277/02 w sprawie podziału na okręgi wyborcze oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 348. XXXIII/348/ Przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wodzieradach za 2013 rok 349. XXXIII/349/ Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 350. XXXIII/350/ Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodzierady za 2013 rok 351. XXXIII/351/ Zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 352. XXXIII/352/ Zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego 353. XXXIII/353/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 354. XXXIII/354/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 355. XXXIII/355/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 356. XXXIII/356/ Uchylenia uchwały Nr XXXII/346/2014 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 maja 2014 r.,. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata XXXIII/357/ Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Wodzierady na lata XXXIII/358/ Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodzierady w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

21 359. XXXIII/359/ Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wodzierady w sprawie podziału Gminy Wodzierady na stałe obwody głosowania ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 360. XXXIII/360/ Przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Łasku 361. XXXIII/361/ Zmiany uchwały Nr XXXII/340/2014 Rady Gminy Wodzierady z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wodzierady na 2014 rok 362. XXXIV/362/ Zmiany uchwały Nr XXXIII/355/2014 Rady Gminy Wodzierady z dni a25 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok 363. XXXIV/363/ Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 364. XXXIV/364/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 365. XXXIV/365/ Zmian w budżecie gminy na 2014 rok 366. XXXIV/366/ Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Wodzierady na lata XXXIV/367/ Wykupu działki gruntu nr 63/4 o pow. 402 m 2 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oznaczonej nr 49 położonej w miejscowości Apolonia obręb Nowy Świat 368. XXXIV/368/ Nadania drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Hipolitów nazwy ulicy 369. XXXIV/369/ Uchwalenia Statutu Gminy Wodzierady 370. XXXIV/370/ Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2016 ROK (kadencja 2014-2018) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. 3. 4. XXII.110.2016 11.01.2016 r. XXIII.111.2016 XXIII.112.2016

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

KADENCJA w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE STANOWIĄCYCH PRAWO MIEJSCOWE Uchwała Nr 1. Uchwała Nr II/8/2006 15 grudnia 2006r. 2. Uchwała Nr II/9/2006 15 grudnia 2006r. 3. Uchwała Nr III/23/2006 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY

OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY OBWIESZCZENIA I UCHWAŁY Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Uchwała nr 1 (Download/get/id,15649.html) (62 KB) Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Kadencja 2014-2018 Grażyna Rojek, 30.12.2014 Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pionki Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 u w sprawie stwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja

PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja PRAWO MIEJSCOWE OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO Kadencja 2010-2014 Treść uchwały Uchwała Nr LVIII/503/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 05 listopada 2014 r. zmieniająca

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych

ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem DOTACJE DROGI PUBLICZNE 1. Kategorie dróg publicznych ALKOHOL 1. Działalność gospodarcza związana z alkoholem 1.UCHWAŁA Nr V/25/2001 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok

z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2014 rok Organ wydający Ty p aktu Data aktu Data. publikacji Ty tuł aktu uchwała nr LIV/414/2014 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Rada Miejska w Ogrodzieńcu Uchwała 2014-05-21 00:00 2014-05-27 07:17 z dnia 21 maja

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY KROŚNICE KADENCJA 2006 2010 NUMER DATA PODJĘCIA W SPRAWIE : I/1/06 22.11.2006 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice I/2/06 22.11.2006 wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Podjęcie uchwał w sprawie: a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE NA 2017 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXIX/149/2017 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 31 stycznia 2017 r. Lp. Termin Sesji Rady Miejskiej w Różanie Tematyka Opinie przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz L.p. Nr uchwały Data podjęcia 1 I/1/10 29.11.2010 Tytuł uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wieprz Uwagi 2 I/2/10 29.11.2010

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA

PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA PRAWO MIEJSCOWE KADENCJA 2010-2014 L.p. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 1. Uchwała Nr III/10/10 z dnia 23 grudnia 2010 r. 2. Uchwała Nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. 3. Uchwała Nr V/42/11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia.. w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miasta Ostrołęki. Na podstawie 15 ust. 2 Statutu Miasta Ostrołęki stanowiącego załącznik do uchwały Nr 510/LVIII/2006 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/346/ 2014 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi

R O K Lp. Nr uchwały Treść Uwagi REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ VII kadencji od XI 2014r. - 2018r. R O K 2014 Lp. Nr uchwały Treść Uwagi 1. Uchwała Nr 1/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 2. Uchwała Nr 2/I/2014 z dnia 27.11.2014r. 3. Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

- Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów.

- Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów. - Uchwała Nr I/1/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Milejów. - Uchwała Nr I/2/02 Rady Gminy Milejów z dnia 21 listopada 2002 r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA )

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA ) NR UCHWAŁY REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM (KADENCJA 2014 2018) DATA PODJĘCIA W SPRAWIE I SESJA RM 1.12.2014 REALIZACJA I/1/14 1.12.2014 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. 1. Podstawa prawna Uwarunkowania prawne treści uchwały Uwagi... 34

Spis treści III. 1. Podstawa prawna Uwarunkowania prawne treści uchwały Uwagi... 34 Wprowadzenie... IX Notki biograficzne... XI Wykaz skrótów... XV 1. Procedura uchwalania budżetu Wojciech Lachiewicz... 1 1.1. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej JST... 1 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień uchwały/data podjęcia XXII/134/

ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień uchwały/data podjęcia XXII/134/ ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ GMINĘ MOSZCZENICA Stan na dzień 31.12.2016 Uchwała ALKOHOL w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW Uchwały Rady Gminy Uchwały Rady Gminy Cieszków: Sposób numerowania: xxx/nn/rr xxx - numer posiedzenia Rady Gminy nn - numer uchwały rr - rok uchwały PROJEKTY UCHWAŁ I ZAŁĄCZNIKÓW 20101029_projekt (Download/get/id,11600.html)

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Rejestr uchwał z 2003r

Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r Rejestr uchwał z 2003r V Sesja Rady Gminy z dnia 26.02.2003r. - Uchwała Nr V/25/2003 w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok - Uchwała Nr V/26/2003 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH. z dnia 7 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XL/514/2014 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji na 2014 rok Na podstawie art.21 ust. 3 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę

Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Wersja archiwalna Elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę Aktualizowany zbiór dostępny będzie pod adresem - http://www.prawomiejscowe.pl/institution/18974 Organ wydający Typ

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/93/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/93/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok.

Uchwała Nr XII/130/15. Rady Gminy Gorlice. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Uchwała Nr XII/130/15 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Gorlice na 2016 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

IV sesja - 30.01.2003r.

IV sesja - 30.01.2003r. IV sesja - 30.01.2003r. IV/25/2003 - w sprawie przejęcia od Powiatu Piaseczńskiego darowizny nieruchomości połoŝonej w PraŜmowie, ul. Fr. Ryxa 41 zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia. IV/26/2003

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO IV KADENCJA 2010 2014 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 381 XLI/381/2014 13.11.2014 380 XLI/380/2014 13.11.2014 379 XLI/379/2014 13.11.2014 378 XL/378/2014

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI I Kadencja REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY DYWITY KADENCJI 1990 1994. I Kadencja 1. Uchwała Nr I/1/VI/90 z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie: liczby zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. 2. Uchwała Nr I/2/VI/90 z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016

stwierdzające nieważność 2 i 3 uchwały Nr XIV/110/2016 Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( )

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA ( ) REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONYCH PRZEZ RADĘ POWIATU W LUBLINIE II KADENCJA (2002 2006) Lp. Nr i data podjęcia uchwały Temat uchwały Data ogłoszenia uchwały Data wejścia w życie uchwały Status

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 listopada 2002 r. Nr 77 Treść: Poz. : Informacje Poz. 2733 Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2002

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 710 UCHWAŁA NR XLVIII/466/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady

stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/67/2015 Rady stwierdzające nieważność uchwały Nr XI/60/2015 Rady Informacja Publiczna Wydziału Prawnego i Nadzoru WM UW w Olsztynie za okres od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 30 listopada 2015r. Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na uchwały organów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r.

UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia r. UCHWAŁA NR /2011 RADY GMINY LESZNO z dnia... 2011r. - projekt - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia i Budżetu Gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Miesiąc Tematyka Uwagi Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok Miesiąc Tematyka Uwagi Styczeń- Luty 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 3. Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 401/VII/17 BURMISTRZA NAMYSŁOWA z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Namysłów na 2017 rok Na podstawie art. 257 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

(publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego)

(publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO UCHWALONE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W TYSZOWCACH (publikowane ) XXXIV/183/2001 XXXV/188/2001 19.09.2001 r. ustalenia liczby punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych zawierających powyŝej

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawa prawna... 11

Spis treści. 1. Podstawa prawna... 11 Wprowadzenie... XI Notki biograficzne... XIII Wykaz skrótów... XVII 1. Procedura uchwalania budżetu... 1 1.1. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej JST Wojciech Lachiewicz... 1

Bardziej szczegółowo

Wykonawca uchwał 2014 r.

Wykonawca uchwał 2014 r. Rejestr Uchwał w latach 2014 2018 Lp. Numer uchwały Data podjęcia 1. I/1/14 28.11.2014 2. I/2/10 28.11.2014 3. I/3/14 28.11.2014 4. I/4/14 28.11.2014 5. I/5/14 28.11.2014 6. I/6/14 28.11.2014 7. I/7/14

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x*

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO BR x* 2014 rok Uchwała Nr IV/50/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 22 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012

POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz.

UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz. UCHWAŁA NR XXX/370/2017 RADY GMINY LUBICZ w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V kadencji Biuro 2014 2018 2014 1. I/1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego 02.12.2014 2. I/2/2014

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Miasta 2014

Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwała Nr III/26/2014 (199.7 KB) z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Sopotu na rok 2015. Załączniki do uchwały budżetowej (2.1 MB) Uchwała Nr III/25/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVII/166/2012 RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI

REJESTR UCHWAŁ RADY MIASTA VII KADENCJI NR SESJI NR UCHWAŁY W JAKIEJ SPRAWIE UWAGI I sesja 27.11.2015 II sesja 08.12.2014 III sesja 29.12.2014 IV sesja 12.02.2015 1/I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodnizcącego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan

Projekt budżetu na rok Dział Nazwa Bieżące Majątkowe Plan Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia DOCHODY według źródeł Projekt budżetu na rok 2017 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 0,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7446 UCHWAŁA NR XXII/142/16 RADY GMINY W GNIEWOSZOWIE w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok

Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka do projektu budżetu na 2017 rok Autopoprawka Nr 1 Zmienia się brzmienie 1 jak niżej: (wzrost wysokości dochodów ogółem i dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł) 1. Ustala się dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r.

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Lipowa z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i jej stałych komisji na 2015 r. Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo