Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich"

Transkrypt

1 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL /10-03

2 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest jednostką budżetową utworzoną decyzją nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. i jemu podległą. Zgodnie z Decyzją Ministra Centrum RZL realizuje zadania polityki rozwoju określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności w zakresie: Zatrudnienia i integracji społecznej, Rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Dobrego rządzenia.

3 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum RZL uczestniczy w realizacji programów operacyjnych jako Beneficjent Systemowy oraz Instytucja Wdrażająca (IP2). Celami ogólnymi Centrum RZL są: 1. realizacja projektów w ramach Priorytetu I, działań 1.1, 1.2 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Beneficjent Systemowy, 2. monitorowanie, rozliczanie i kontrola projektów realizowanych przez Beneficjentów EFS takich jak: PFRON, OHP, CZSW, MS. Wyżej wymienione działania mają doprowadzić do wzmocnienia systemu wdrażania PO KL.

4 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Działania Centrum RZL jako beneficjenta systemowego mają na celu między innymi: podniesienie jakości usług urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy; Wypracowanie jednolitych standardów usług służb pomocy społecznej; Podniesienie kwalifikacji pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych); Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

5 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe Jako Beneficjent Systemowy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekty systemowe, zainicjowane przez właściwe Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym projekty badawcze, informatyczne, szkoleniowe, upowszechniające równość szans na rynku pracy, mające na celu wsparcie systemowe instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Od początku realizacji obecnej perspektywy CRZL podpisało łącznie 34 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę tys. zł, w tym: w ramach Działania umowy na kwotę tys. zł, w ramach Działania umów na kwotę tys. zł, w ramach Poddziałania umowa na kwotę tys. zł.

6 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Do dziś Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zakończyło realizację 10 projektów systemowych w ramach Działania 1.1. o łącznej wartości tys. zł. tj. Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie Okres realizacji Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy. Okres realizacji Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia. Okres realizacji Projekt badawczy dot. Systemów migracji wybranych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy. Okres realizacji Ocena wdrożenia Matrycy Kurcmana. Okres realizacji

7 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich cd. Projekty zakończone Szkolenia dla publicznych służb zatrudnienia. Okres realizacji Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych. Okres realizacji Zarządzanie informacją. Okres realizacji Centra Aktywizacji Zawodowej. Analiza i ocena. Dobre praktyki. Okres realizacji Godzenie ról zawodowych kobiet i mężczyzn. Okres realizacji oraz 1 projekt w ramach Działania Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informująco-promocyjnej. Okres realizacji

8 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich W chwili obecnej Centrum RZL realizuje 23 projekty systemowe w ramach Priorytetu I PO KL, w tym: w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy 12 projektów na podstawie umów o wartości tys. zł, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 11 projektów na podstawie umów o wartości tys. zł.

9 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Rynku Pracy MPiPS: 1. Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej. Okres realizacji Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych narzędzie pracy doradcy zawodowego. Okres realizacji Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej. Okres realizacji Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Okres realizacji Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Okres realizacji

10 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS: 1. Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej. Okres realizacji Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym. Okres realizacji Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia. Okres realizacji Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Okres realizacji

11 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Informatyki MPiPS: 1. Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia. Okres realizacji Zielona Linia. Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Okres realizacji

12 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS 1. Diagnoza społeczna. Okres realizacji

13 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej: 1. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. Okres realizacji Rewitalizacja społeczna. Okres realizacji Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych. Okres realizacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji

14 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich c.d Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Depart.Inicjującym jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej: 6. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Okres realizacji Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. Okres realizacji Szkolenia z nowych technologii dla pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych. Okres realizacji projektu

15 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Pożytku Publicznego MPiPS: 1. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Okres realizacji Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej. Okres realizacji

16 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich NOWE PROJEKTY Na etapie podpisywania umów o dofinansowanie są następujące projekty systemowe: W ramach Działania Narzędzie do badania kompetencji wartość projektu ,50 zł. W ramach Działania Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacje specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej wartość projektu ,50 zł.

17 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Na etapie negocjacji jest projekt w Działaniu 1.2 Gminne miejsca pracy dla osób wspólne działania pomocy społecznej i rynku pracy na rzecz podtrzymywania aktywności społecznozawodowej wartość projektu ,00 zł. Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu jest projekt: System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji projektu r. Planowany budżet projektu zł.

18 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych: Cel szczegółowy 1: Modernizacja PSZ Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje Wartość docelowa 4200 Wartość osiągnięta ( ) 6184 tj. 147% Wartość planowana do osiągnięcia 6877 tj. 163,74%. Liczba instytucji PSZ, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenie standardów usług Wartość docelowa 355 Wartość osiągnięta ( ) 341 tj. 96% Wartość planowana do osiągnięcia 357 tj %

19 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych: Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje Wartość docelowa , Wartość osiągnięta ( ) 3698 tj. 31%. Wartość planowana do osiągnięcia w 2013 r tj. 58,33% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego Wartość docelowa 250, Wartość planowana do osiągnięcia w 2013 r. 65, tj. 26%.

20 Projekt systemowy Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS Projekt realizowany jest w formule partnerskiej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Lider projektu) oraz Uniwersytet Łódzki (Partner projektu). Budżet projektu: ,00 zł Okres realizacji projektu: luty 2010 grudzień 2013

21 Projekt systemowy Projekt wpisuje się w działania służące wdrożeniu Programu SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, w ramach Celu 1: Poprawa warunków pracy, promocja zatrudnienia pracowników po 50-tym roku życia i zarządzanie wiekiem. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008 r.

22 Projekt Cel ogólny projektu Promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+. Cele szczegółowe Wypracowanie katalogu działań mających na celu promocję aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce; Upowszechnianie informacji na temat aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+; Wzrost wiedzy i kompetencji wśród pracowników IRP i JOPS w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób 50+.

23 Projekt systemowy Instytucje rynku pracy IRP Beneficjenci projektu Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej - JOPS Pracownicy ww. instytucji (630 osób), zostaną objęci nowoczesną metodą szkoleniową blended-learning (moduł stacjonarny + moduł e-learning), w zakresie problematyki związanej z pracą z Klientem 50+, oraz z aktywizacją zawodową i społeczną osób 50+

24 Projekt systemowy ZADANIA PROJEKTU: Zadanie 1 Opracowanie analiz rozwiązań obecnie realizowanych i dotychczas zrealizowanych programów skierowanych do osób 50+ w Polsce (lata ),które służyć będą wypracowaniu przykładowych propozycji wspierania kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Przez instytucje rynku pracy i instytucje pomocy społecznej- realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkty: Raport z badań programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach Został opublikowany w IV kwartale 2011 roku, a następnie został rozdystrybuowany do IRP oraz JOPS w całym kraju. Jest dostępny na stronie

25 Projekt systemowy Zadanie 2 Opracowanie analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i określenie szans ich implementacji na polskim rynku pracy. - realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkt: Raport z analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i możliwości ich implementacji przez IRP i JOPS, przygotowany w oparciu o analizę i wnioski z zebranego materiału badawczego, rekomendacje dla polityk krajowych. Publikacja Raportu zaplanowana została na III kwartał 2013 r.

26 Projekt systemowy Zadanie 3 Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Celem badania jest ocena i opis sytuacji kobiet i mężczyzn w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, w tym ocena roli instytucji wspierających aktywność zawodową osób w wieku realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkt: Raport z badania ogólnopolskiego - Diagnoza obecnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy w Polsce jest w trakcie odbioru przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Publikacja raportu została zaplanowana na I kw r.

27 Projekt systemowy Zadanie 4 Analiza uwarunkowań aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego i wypracowanie założeń dla programów zwiększających aktywność zawodową osób po 50. i po 60. roku życia Zadanie składa się z trzech komponentów: 1. Opracowania raportu o uwarunkowaniach aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego, który oceni wpływ występujących w Polsce czynników instytucjonalnych, w tym regulacji prawnych na aktywność zawodową i poziom zatrudnienia w tej grupie wiekowej; 2. Przystąpienia do realizowanego przez OECD przeglądu polityk służących aktywizacji starszych pracowników; 3. Opracowanie założeń dla programów/programu zwiększających/zwiększającego aktywność osób po 50 i po 60 roku życia na rynku pracy.

28 Projekt systemowy c.d. Zadanie 4 Analiza uwarunkowań aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego i wypracowanie założeń dla programów zwiększających aktywność zawodową osób po 50. i po 60. roku życia Produkty: 1. Raport o uwarunkowaniach aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego; 2. Raport narodowy dla Polski, zawierający ocenę prowadzonych dotąd polityk oraz zestaw rekomendacji dla usprawnienia tych polityk, sformułowany na podstawie oceny polityki Polski, jak i innych krajów OECD; 3. Międzynarodowy raport końcowy z przeglądu, w którym Polska zostanie przedstawiona na tle innych państw poddanych badaniu; 4. Katalog założeń dla programów zwiększających aktywność osób po 50. i po 60. roku życia na rynku pracy

29 Projekt systemowy Zadanie 5 1. Prace Krajowej Sieci Tematycznej pod nazwą Rada 50+ Zadania Rady 50+: współpraca przy realizacji Programu Solidarność Pokoleń ; wypracowanie dobrych praktyk w pięciu Tematycznych Grupach Roboczych (zdrowie, edukacja, rynek pracy, kobiety, polityka społeczna); współpraca z ekspertami w zakresie opiniowania i rekomendacji nt. kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej osób 50+; ocena ekspercka działań i możliwości implementacji rozwiązań uniwersalność zastosowania danego rozwiązania; udział w konferencjach, seminariach adresowanych do kobiet i mężczyzn 50+.

30 Projekt systemowy c.d Zadanie 5 2. Prace Krajowej Sieci Tematycznej pod nazwą Rada 50+ Rada jako forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami instytucji publicznych a ekspertami (w tym pracownikami naukowymi) działającymi w pięciu obszarach tematycznych: Zadania Tematycznych Grup Roboczych: zbieranie dobrych praktyk w pięciu zakresach tematycznych (zdrowie osób 50+, edukacja wobec osób 50+, rynek pracy dla osób 50+, sytuacja kobiet 50+, polityka społeczna wobec osób 50+), we wszystkich województwach; współpraca z ekspertami w zakresie opiniowania i rekomendacji nt. kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej osób 50+; udział w konferencjach, seminariach adresowanych do kobiet i mężczyzn 50+. Produkt: Katalog rekomendacji na temat kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

31 Projekt systemowy Zasady pracy Rady 50+ oraz Tematycznych Grup Roboczych podsumowanie Rada 50+ to forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami instytucji publicznych a ekspertami (w tym pracownikami naukowymi). Celem Rady 50+ jest określenie pożądanych kierunków działań instytucji publicznych na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50. roku życia. Dodatkowym celem jest promocja działań na rzecz aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Na potrzeby Rady 50+ powołano 5 Tematycznych Grup Roboczych (ds. rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia, edukacji oraz kobiet). Zespoły składają się z analityków i praktyków. Analitycy przygotowują raporty tematyczne dot. zakresu prac danej TGR, praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi podejmowanych inicjatyw i projektów skierowanych do osób W roku 2013 planowana jest organizacja sześciu spotkań Rady 50+ oraz sześciu spotkań każdej Tematycznej Grupy Roboczej. Ostatecznym rezultatem prac Rady 50+ oraz pięciu TGR będzie Katalog rekomendacji dotyczących działań na rzecz aktywności zawodowej osób 50+ oraz Katalog dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób powyżej 50. roku życia.

32 Projekt systemowy Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: logo i wizualizacja projektu (opracowane w 2011r.); ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywizacji zawodowej osób 50+;

33 Projekt systemowy c.d Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: czerwca 2012 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja promująca aktywność zawodową kobiet i mężczyzn 50+; 16 regionalnych konferencji, których celem jest wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w poszczególnych regionach kraju do chwili obecnej odbyło się 6 konferencji w Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.

34 Projekt systemowy c.d. Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: konferencja międzynarodowa, podsumowująca projekt, prezentująca wypracowane rezultaty działań projektowych; utworzenie wielofunkcyjnego portalu internetowego z wydzielonym modułem edukacyjnym.

35 Projekt systemowy c.d Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ W ramach działań promocyjnych powstała wystawa Aktywni 50+, prezentowana dotychczas m.in. na Spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla ds. Gender Mainstreaming (Warszawa, wrzesień 2011), Europejskim Kongresie Kobiet (Warszawa, wrzesień 2011), Spotkaniu Ministrów ds. Równości Płci i Rodziny (Kraków, październik 2011), Ogólnopolskiej Konferencji Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób Solidarność pokoleń (czerwiec 2012).

36 Projekt systemowy

37 Aktywni 50+ Projekt systemowy

38 Projekt systemowy Zadanie 7 Przeprowadzenie szkoleń dla 630 pracowników IRP i JOPS metodą blended learning Produkty: Platforma e-learningowa służąca do przeszkolenia pracowników IRP i JOPS z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+; Raport z przeprowadzenia i analizy wyników badania potrzeb ex-ante potencjalnych beneficjentów szkoleń; 2 moduły szkoleniowe blended learning (moduł stacjonarny i moduł e-learning); Szkolenia w formule blended learning dla 630 pracowników IRP i JOPS w 16 województwach Polski (szkolenie stacjonarne uzupełnione kursami e- learning, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych).

39 Projekt systemowy Zadanie 9 Ewaluacja projektu Przeprowadzone zostaną badania ewaluacyjne w zakresie: przebiegu i skuteczności kampanii informująco-promującej; przebiegu realizacji Projektu (w tym: produktów, rezultatów i oddziaływania projektu). Wnioski płynące z uzyskane danych ewaluacyjnych służyć będą ocenie wdrażania i efektów Projektu, a także lepszemu przygotowaniu kolejnych projektów, jak również zaoferowaniu przydatnych form wsparcia osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową w kolejnych latach.

40 Projekt systemowy Dziękuję za uwagę Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ROKU 2013 I 2014 Toruń, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU PRACY W 2013 ROKU... 1 2. FUNDUSZ PRACY W

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem

Analiza porównawcza zmian sytuacji osób 45+ na rynkach pracy w Polsce oraz w wybranych krajach UE intensywnie promujących politykę zarządzania wiekiem Projekt Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw realizowany w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo