Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich"

Transkrypt

1 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL /10-03

2 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest jednostką budżetową utworzoną decyzją nr 1 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2007 r. i jemu podległą. Zgodnie z Decyzją Ministra Centrum RZL realizuje zadania polityki rozwoju określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w szczególności w zakresie: Zatrudnienia i integracji społecznej, Rozwoju zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Dobrego rządzenia.

3 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum RZL uczestniczy w realizacji programów operacyjnych jako Beneficjent Systemowy oraz Instytucja Wdrażająca (IP2). Celami ogólnymi Centrum RZL są: 1. realizacja projektów w ramach Priorytetu I, działań 1.1, 1.2 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako Beneficjent Systemowy, 2. monitorowanie, rozliczanie i kontrola projektów realizowanych przez Beneficjentów EFS takich jak: PFRON, OHP, CZSW, MS. Wyżej wymienione działania mają doprowadzić do wzmocnienia systemu wdrażania PO KL.

4 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Działania Centrum RZL jako beneficjenta systemowego mają na celu między innymi: podniesienie jakości usług urzędów pracy oraz innych instytucji rynku pracy; Wypracowanie jednolitych standardów usług służb pomocy społecznej; Podniesienie kwalifikacji pracowników służb społecznych (pracowników socjalnych); Rozwój pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

5 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe Jako Beneficjent Systemowy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekty systemowe, zainicjowane przez właściwe Departamenty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w tym projekty badawcze, informatyczne, szkoleniowe, upowszechniające równość szans na rynku pracy, mające na celu wsparcie systemowe instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Od początku realizacji obecnej perspektywy CRZL podpisało łącznie 34 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę tys. zł, w tym: w ramach Działania umowy na kwotę tys. zł, w ramach Działania umów na kwotę tys. zł, w ramach Poddziałania umowa na kwotę tys. zł.

6 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Do dziś Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zakończyło realizację 10 projektów systemowych w ramach Działania 1.1. o łącznej wartości tys. zł. tj. Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływu na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie Okres realizacji Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy. Okres realizacji Modernizacja bazy danych standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkolenia. Okres realizacji Projekt badawczy dot. Systemów migracji wybranych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy. Okres realizacji Ocena wdrożenia Matrycy Kurcmana. Okres realizacji

7 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich cd. Projekty zakończone Szkolenia dla publicznych służb zatrudnienia. Okres realizacji Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy, bazująca na programach modułowych. Okres realizacji Zarządzanie informacją. Okres realizacji Centra Aktywizacji Zawodowej. Analiza i ocena. Dobre praktyki. Okres realizacji Godzenie ról zawodowych kobiet i mężczyzn. Okres realizacji oraz 1 projekt w ramach Działania Działania ukierunkowane na osoby migrujące z i do Polski w zakresie szkoleń, doradztwa, kampanii informująco-promocyjnej. Okres realizacji

8 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich W chwili obecnej Centrum RZL realizuje 23 projekty systemowe w ramach Priorytetu I PO KL, w tym: w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy 12 projektów na podstawie umów o wartości tys. zł, w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej 11 projektów na podstawie umów o wartości tys. zł.

9 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Rynku Pracy MPiPS: 1. Stworzenie bazy danych na temat projektów realizowanych w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej. Okres realizacji Opracowanie nowych zaleceń metodycznych prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych narzędzie pracy doradcy zawodowego. Okres realizacji Szkolenia modułowe pracowników instytucji rynku pracy, realizujących usługi rynku pracy i programy aktywizacji zawodowej. Okres realizacji Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Okres realizacji Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie. Okres realizacji

10 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS: 1. Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej. Okres realizacji Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym. Okres realizacji Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia. Okres realizacji Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+. Okres realizacji

11 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Informatyki MPiPS: 1. Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia. Okres realizacji Zielona Linia. Centrum Informacyjno- Konsultacyjne Służb Zatrudnienia. Okres realizacji

12 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS 1. Diagnoza społeczna. Okres realizacji

13 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej: 1. Koordynacja na rzecz aktywnej integracji. Okres realizacji Rewitalizacja społeczna. Okres realizacji Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w formie studiów podyplomowych. Okres realizacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji

14 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich c.d Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach Działania których Depart.Inicjującym jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej: 6. Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym. Okres realizacji Schematom stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż. Okres realizacji Szkolenia z nowych technologii dla pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych. Okres realizacji projektu

15 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekty systemowe realizowane przez CRZL w ramach działania których Departamentem Inicjującym jest Departament Pożytku Publicznego MPiPS: 1. Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej. Okres realizacji Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej. Okres realizacji

16 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich NOWE PROJEKTY Na etapie podpisywania umów o dofinansowanie są następujące projekty systemowe: W ramach Działania Narzędzie do badania kompetencji wartość projektu ,50 zł. W ramach Działania Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacje specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej wartość projektu ,50 zł.

17 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Na etapie negocjacji jest projekt w Działaniu 1.2 Gminne miejsca pracy dla osób wspólne działania pomocy społecznej i rynku pracy na rzecz podtrzymywania aktywności społecznozawodowej wartość projektu ,00 zł. Na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu jest projekt: System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej. Okres realizacji projektu r. Planowany budżet projektu zł.

18 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych: Cel szczegółowy 1: Modernizacja PSZ Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje Wartość docelowa 4200 Wartość osiągnięta ( ) 6184 tj. 147% Wartość planowana do osiągnięcia 6877 tj. 163,74%. Liczba instytucji PSZ, które uczestniczyły w projektach mających na celu wdrożenie standardów usług Wartość docelowa 355 Wartość osiągnięta ( ) 341 tj. 96% Wartość planowana do osiągnięcia 357 tj %

19 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych: Cel szczegółowy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej. Liczba kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej, którzy w wyniku udzielonego wsparcia podnieśli swoje kwalifikacje Wartość docelowa , Wartość osiągnięta ( ) 3698 tj. 31%. Wartość planowana do osiągnięcia w 2013 r tj. 58,33% Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które skorzystały ze wsparcia finansowego Wartość docelowa 250, Wartość planowana do osiągnięcia w 2013 r. 65, tj. 26%.

20 Projekt systemowy Projekt systemowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. Departamentem Inicjującym jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS Projekt realizowany jest w formule partnerskiej: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (Lider projektu) oraz Uniwersytet Łódzki (Partner projektu). Budżet projektu: ,00 zł Okres realizacji projektu: luty 2010 grudzień 2013

21 Projekt systemowy Projekt wpisuje się w działania służące wdrożeniu Programu SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, w ramach Celu 1: Poprawa warunków pracy, promocja zatrudnienia pracowników po 50-tym roku życia i zarządzanie wiekiem. Program SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008 r.

22 Projekt Cel ogólny projektu Promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz promocja działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+. Cele szczegółowe Wypracowanie katalogu działań mających na celu promocję aktywności zawodowej osób 50+ w Polsce; Upowszechnianie informacji na temat aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+; Wzrost wiedzy i kompetencji wśród pracowników IRP i JOPS w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób 50+.

23 Projekt systemowy Instytucje rynku pracy IRP Beneficjenci projektu Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej - JOPS Pracownicy ww. instytucji (630 osób), zostaną objęci nowoczesną metodą szkoleniową blended-learning (moduł stacjonarny + moduł e-learning), w zakresie problematyki związanej z pracą z Klientem 50+, oraz z aktywizacją zawodową i społeczną osób 50+

24 Projekt systemowy ZADANIA PROJEKTU: Zadanie 1 Opracowanie analiz rozwiązań obecnie realizowanych i dotychczas zrealizowanych programów skierowanych do osób 50+ w Polsce (lata ),które służyć będą wypracowaniu przykładowych propozycji wspierania kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Przez instytucje rynku pracy i instytucje pomocy społecznej- realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkty: Raport z badań programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach Został opublikowany w IV kwartale 2011 roku, a następnie został rozdystrybuowany do IRP oraz JOPS w całym kraju. Jest dostępny na stronie

25 Projekt systemowy Zadanie 2 Opracowanie analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i określenie szans ich implementacji na polskim rynku pracy. - realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkt: Raport z analizy rozwiązań promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i możliwości ich implementacji przez IRP i JOPS, przygotowany w oparciu o analizę i wnioski z zebranego materiału badawczego, rekomendacje dla polityk krajowych. Publikacja Raportu zaplanowana została na III kwartał 2013 r.

26 Projekt systemowy Zadanie 3 Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Celem badania jest ocena i opis sytuacji kobiet i mężczyzn w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, w tym ocena roli instytucji wspierających aktywność zawodową osób w wieku realizowane przez Partnera Uniwersytet Łódzki Produkt: Raport z badania ogólnopolskiego - Diagnoza obecnej sytuacji osób 50+ na rynku pracy w Polsce jest w trakcie odbioru przez Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Publikacja raportu została zaplanowana na I kw r.

27 Projekt systemowy Zadanie 4 Analiza uwarunkowań aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego i wypracowanie założeń dla programów zwiększających aktywność zawodową osób po 50. i po 60. roku życia Zadanie składa się z trzech komponentów: 1. Opracowania raportu o uwarunkowaniach aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego, który oceni wpływ występujących w Polsce czynników instytucjonalnych, w tym regulacji prawnych na aktywność zawodową i poziom zatrudnienia w tej grupie wiekowej; 2. Przystąpienia do realizowanego przez OECD przeglądu polityk służących aktywizacji starszych pracowników; 3. Opracowanie założeń dla programów/programu zwiększających/zwiększającego aktywność osób po 50 i po 60 roku życia na rynku pracy.

28 Projekt systemowy c.d. Zadanie 4 Analiza uwarunkowań aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego i wypracowanie założeń dla programów zwiększających aktywność zawodową osób po 50. i po 60. roku życia Produkty: 1. Raport o uwarunkowaniach aktywności osób 50+ na rynku pracy w kontekście wydłużania wieku emerytalnego; 2. Raport narodowy dla Polski, zawierający ocenę prowadzonych dotąd polityk oraz zestaw rekomendacji dla usprawnienia tych polityk, sformułowany na podstawie oceny polityki Polski, jak i innych krajów OECD; 3. Międzynarodowy raport końcowy z przeglądu, w którym Polska zostanie przedstawiona na tle innych państw poddanych badaniu; 4. Katalog założeń dla programów zwiększających aktywność osób po 50. i po 60. roku życia na rynku pracy

29 Projekt systemowy Zadanie 5 1. Prace Krajowej Sieci Tematycznej pod nazwą Rada 50+ Zadania Rady 50+: współpraca przy realizacji Programu Solidarność Pokoleń ; wypracowanie dobrych praktyk w pięciu Tematycznych Grupach Roboczych (zdrowie, edukacja, rynek pracy, kobiety, polityka społeczna); współpraca z ekspertami w zakresie opiniowania i rekomendacji nt. kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej osób 50+; ocena ekspercka działań i możliwości implementacji rozwiązań uniwersalność zastosowania danego rozwiązania; udział w konferencjach, seminariach adresowanych do kobiet i mężczyzn 50+.

30 Projekt systemowy c.d Zadanie 5 2. Prace Krajowej Sieci Tematycznej pod nazwą Rada 50+ Rada jako forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami instytucji publicznych a ekspertami (w tym pracownikami naukowymi) działającymi w pięciu obszarach tematycznych: Zadania Tematycznych Grup Roboczych: zbieranie dobrych praktyk w pięciu zakresach tematycznych (zdrowie osób 50+, edukacja wobec osób 50+, rynek pracy dla osób 50+, sytuacja kobiet 50+, polityka społeczna wobec osób 50+), we wszystkich województwach; współpraca z ekspertami w zakresie opiniowania i rekomendacji nt. kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej osób 50+; udział w konferencjach, seminariach adresowanych do kobiet i mężczyzn 50+. Produkt: Katalog rekomendacji na temat kierunków działań podejmowanych na rzecz aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+.

31 Projekt systemowy Zasady pracy Rady 50+ oraz Tematycznych Grup Roboczych podsumowanie Rada 50+ to forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, przedstawicielami instytucji publicznych a ekspertami (w tym pracownikami naukowymi). Celem Rady 50+ jest określenie pożądanych kierunków działań instytucji publicznych na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50. roku życia. Dodatkowym celem jest promocja działań na rzecz aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Na potrzeby Rady 50+ powołano 5 Tematycznych Grup Roboczych (ds. rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia, edukacji oraz kobiet). Zespoły składają się z analityków i praktyków. Analitycy przygotowują raporty tematyczne dot. zakresu prac danej TGR, praktycy dzielą się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi podejmowanych inicjatyw i projektów skierowanych do osób W roku 2013 planowana jest organizacja sześciu spotkań Rady 50+ oraz sześciu spotkań każdej Tematycznej Grupy Roboczej. Ostatecznym rezultatem prac Rady 50+ oraz pięciu TGR będzie Katalog rekomendacji dotyczących działań na rzecz aktywności zawodowej osób 50+ oraz Katalog dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób powyżej 50. roku życia.

32 Projekt systemowy Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: logo i wizualizacja projektu (opracowane w 2011r.); ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywizacji zawodowej osób 50+;

33 Projekt systemowy c.d Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: czerwca 2012 r. odbyła się w Warszawie ogólnopolska konferencja promująca aktywność zawodową kobiet i mężczyzn 50+; 16 regionalnych konferencji, których celem jest wsparcie działań na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w poszczególnych regionach kraju do chwili obecnej odbyło się 6 konferencji w Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Wrocławiu.

34 Projekt systemowy c.d. Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ Produkty: konferencja międzynarodowa, podsumowująca projekt, prezentująca wypracowane rezultaty działań projektowych; utworzenie wielofunkcyjnego portalu internetowego z wydzielonym modułem edukacyjnym.

35 Projekt systemowy c.d Zadanie 6 Promocja i upowszechnianie rezultatów projektu, w tym ogólnopolska kampania informująco-promująca ideę aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ W ramach działań promocyjnych powstała wystawa Aktywni 50+, prezentowana dotychczas m.in. na Spotkaniu Grupy Wysokiego Szczebla ds. Gender Mainstreaming (Warszawa, wrzesień 2011), Europejskim Kongresie Kobiet (Warszawa, wrzesień 2011), Spotkaniu Ministrów ds. Równości Płci i Rodziny (Kraków, październik 2011), Ogólnopolskiej Konferencji Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób Solidarność pokoleń (czerwiec 2012).

36 Projekt systemowy

37 Aktywni 50+ Projekt systemowy

38 Projekt systemowy Zadanie 7 Przeprowadzenie szkoleń dla 630 pracowników IRP i JOPS metodą blended learning Produkty: Platforma e-learningowa służąca do przeszkolenia pracowników IRP i JOPS z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób 50+; Raport z przeprowadzenia i analizy wyników badania potrzeb ex-ante potencjalnych beneficjentów szkoleń; 2 moduły szkoleniowe blended learning (moduł stacjonarny i moduł e-learning); Szkolenia w formule blended learning dla 630 pracowników IRP i JOPS w 16 województwach Polski (szkolenie stacjonarne uzupełnione kursami e- learning, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych).

39 Projekt systemowy Zadanie 9 Ewaluacja projektu Przeprowadzone zostaną badania ewaluacyjne w zakresie: przebiegu i skuteczności kampanii informująco-promującej; przebiegu realizacji Projektu (w tym: produktów, rezultatów i oddziaływania projektu). Wnioski płynące z uzyskane danych ewaluacyjnych służyć będą ocenie wdrażania i efektów Projektu, a także lepszemu przygotowaniu kolejnych projektów, jak również zaoferowaniu przydatnych form wsparcia osób zagrożonych dezaktywizacją zawodową w kolejnych latach.

40 Projekt systemowy Dziękuję za uwagę Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej

Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Efekty realizacji projektów z zakresu rynku pracy i pomocy społecznej Iwona Zakrzewska Dyrektor Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 20-02-0 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 20 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działając

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010-01-14. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r. Okres realizacji projektu. Tytuł projektu (Nr poddziałania)

Warszawa, 2010-01-14. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2010 r. Okres realizacji projektu. Tytuł projektu (Nr poddziałania) Warszawa, 00-0-4 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 00 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJIA SPOŁECZNA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu 8 stycznia 00

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008

IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych Toruń, 6 czerwca 2008 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL IX Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Skąd ale i dokąd 2011 2006 2009 2010 2004 Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" Wsparcie rozwoju instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu

Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej, Zadanie 2, ze szczególnym uwzględnieniem pilotażu Jacek Kowalczyk Zespół Doradczy (FORUM) O projekcie 1.18 Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2012-07-19. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2012 r. Beneficjent systemowy/ ewentualny partner. Okres realizacji projektu

Warszawa, 2012-07-19. PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2012 r. Beneficjent systemowy/ ewentualny partner. Okres realizacji projektu Warszawa, 202-07-9 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 202 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działając

Bardziej szczegółowo

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r.

Społecznej w Lublinie. Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Regionalny Ośrodek O Polityki Społecznej w Lublinie Lublin, dnia 17 grudnia2008 r. Projekt systemowy ROPS 2008 r. Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników w instytucji pomocy i integracji

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla organizacji pozarządowych Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Wrocławiu 1 www.power.gov.pl 2 www.power.gov.pl 3 Generator

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej

Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Projekt: Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej Dwuletni projekt systemowy szkoleniowo doradczy, finansowany ze środków EFS w ramach PO KL 2007 2013 Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki. dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa, 3 lipca 2006

Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki. dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW. Warszawa, 3 lipca 2006 Konsultacje społeczne Program Operacyjny Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 3 lipca 2006 Trzy poziomy WYZWANIA RYNKU PRACY CELE I WSKAŹNIKI, A DZIAŁANIA? ANIA? WDRAŻANIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka

Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka Prof. Mirosław Grewiński Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP im. Janusza Korczaka 1. Komentarz do przesłanej diagnozy 2. Cele i priorytety EFS na lata 2014-2020 w oparciu o strategie i rozporządzenia UE 3.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiekiem w MŚP Podsumowanie komponentu współpracy ponadnarodowej projektu Nowe kompetencje klucz do sukcesu 2

Zarządzanie wiekiem w MŚP Podsumowanie komponentu współpracy ponadnarodowej projektu Nowe kompetencje klucz do sukcesu 2 Zarządzanie wiekiem w MŚP Podsumowanie komponentu współpracy ponadnarodowej projektu Nowe kompetencje klucz do sukcesu 2 Grażyna Czapiewska Koordynatorka współpracy ponadnarodowej INWESTOR - Usługi Szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Opracowano: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość alokacji na lata 2007-2013 190 461 739 euro = 792 854 127,11 zł* (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i

Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Gdańsk, 27 października 2011 r. Udział Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich zaprasza do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych warunków: 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r.

Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku. Warszawa, 1 lipca2015 r. Konkursy w ramach Działania 4.3 POWER w 2015 roku Warszawa, 1 lipca2015 r. Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Cel szczegółowy: Wdrożenie nowych rozwiązao, w szczególności z zakresu aktywizacji zawodowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Opis przedmiotu zamówienia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20. Regulamin uczestnictwa w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI 400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo