ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE"

Transkrypt

1 1 INFORMACJE OGÓLNE Firma Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Forma prawna spółka akcyjna Kraj siedziby Rzeczpospolita Siedziba Adres ul. Puławska 15, Numer telefonu (+48 22) Numer telefaksu (+48 22) Strona internetowa Numer klasyfikacji statystycznej (REGON) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ODDZIAŁY Bank na dzień aktualizacji Prospektu posiadał następujące oddziały: 1. Regionalne oddziały korporacyjne, w liczbie Regionalne oddziały detaliczne, w liczbie Oddziały centrum, w liczbie 143, które nadzorują pozostałe placówki, w tym oddziały operacyjne - w liczbie 496 oraz ekspozytury - w liczbie 560. Z dniem 1 października 2004 r. w miejsce części z dotychczasowych oddziałów centrum, oddziałów operacyjnych oraz ekspozytur utworzonych zostanie ponad 500 oddziałów samodzielnych, natomiast pozostałe placówki staną się oddziałami podporządkowanymi. Istotnymi oddziałami dla działalności Banku są oddziały regionalne. Poniższa tabela przedstawia oddziały regionalne wraz z ich adresami: Lp. Numer / firma oddziału Adres REGIONALNE ODDZIAŁY DETALICZNE 1 Regionalny Oddział Detaliczny w Białymstoku Al lecia Państwa Polskiego 6, Białystok 2 Regionalny Oddział Detaliczny w Bydgoszczy Plac Teatralny 4, Bydgoszcz 3 Regionalny Oddział Detaliczny w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk 4 Regionalny Oddział Detaliczny w Katowicach ul. Damrota 23, Katowice 5 Regionalny Oddział Detaliczny w Krakowie Os. Kościuszkowskie 1, Kraków 6 Regionalny Oddział Detaliczny w Lublinie ul. Watykańska 7, Lublin 7 Regionalny Oddział Detaliczny w Łodzi ul. Piotrkowska 173, Łódź 8 Regionalny Oddział Detaliczny w Olsztynie ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn 9 Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu ul. Górna Wilda 109, Poznań 10 Regionalny Oddział Detaliczny w Szczecinie Al. Wyzwolenia 105A, Szczecin 11 Regionalny Oddział Detaliczny w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14, Regionalny Oddział Detaliczny we Wrocławiu ul. Wita Stwosza 12, Wrocław 67

2 REGIONALNE ODDZIAŁY KORPORACYJNE 1 Regionalny Oddział Korporacyjny w Białymstoku Al lecia Państwa Polskiego 6, Białystok 2 Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy ul. Gdańska 23, Bydgoszcz 3 Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 59, Gdańsk 4 Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach ul. Damrota 23, Katowice 5 Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie Osiedle Centrum E 13, Kraków 6 Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie ul. Watykańska 7, Lublin 7 Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi ul. Piotrkowska 173, Łódź 8 Regionalny Oddział Korporacyjny w Olsztynie ul. Kościuszki 89/91, Olsztyn 9 Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Plac Wolności 3, Poznań 10 Regionalny Oddział Korporacyjny w Szczecinie Al. Niepodległości 40, Szczecin 11 Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu ul. Wita Stwosza 12, Wrocław 12 I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie ul. Nowogrodzka 35/41, Bank nie posiada żadnych oddziałów i przedstawicielstw za granicą. 3 CZAS TRWANIA BANKU Czas trwania Banku jest nieoznaczony. 4 POPRZEDNIE FORMY PRAWNE BANKU PKO BP powstał w wyniku przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy powstał w wyniku wydzielenia powszechnych kas oszczędności ze struktur Narodowego Banku Polskiego. Dyspozycja do dokonania takiego wydzielenia zawarta została w art. 95 nieobowiązującej już ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz. U. nr 7, poz. 56). Faktyczne wydzielenie z NBP powszechnych kas oszczędności i utworzenie banku państwowego nastąpiło na podstawie art. 63 i art. 95 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego. Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy powstał w dniu 1 października 1987 r. tj. w dniu wejścia w życie wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. 5 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH BANK ZOSTAŁ UTWORZONY Bank w formie spółki akcyjnej został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Dz. U. nr 5, poz. 55). Powyższe rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 44 Prawa Bankowego. Na podstawie powyższego rozporządzenia, w dniu 28 marca 2000 r. sporządzony został akt przekształcenia banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. 6 SĄD REJESTROWY Bank został wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy w dniu 12 kwietnia 2000 r. pod numerem RHB W dniu 11 lipca 2001 r. Bank został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Ze względu na sposób utworzenia PKO BP, Bank nie miał obowiązku uzyskania zezwolenia KNB na utworzenie Banku, o którym mowa w art. 34 Prawa Bankowego. Bank powstał w wyniku przekształcenia banku państwowego w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa w trybie art. 44 Prawa Bankowego, po 68

3 uzyskaniu opinii KNB, o której mowa w art. 44 Prawa Bankowego. W opinii GINB z dnia 12 kwietnia 2000 r., przy przekształceniu banku państwowego w spółkę akcyjną nie stosuje się trybu określonego w art oraz 36 Prawa Bankowego dotyczącego tworzenia banku, natomiast opinia KNB wydana w trybie art. 44 Prawa Bankowego zastępuje zezwolenie KNB, o którym mowa w art. 34 Prawa Bankowego. Bank, w formie banku państwowego, został utworzony na podstawie art. 63 i 95 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 7, poz. 56, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 1987 r. w sprawie wydzielenia powszechnych kas oszczędności z Narodowego Banku Polskiego i utworzenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego. Zgodnie z prawem bankowym obowiązującym w dniu utworzenia PKO bp, utworzenie banku państwowego nie wymagało uzyskania zezwolenia. 7 HISTORIA BANKU 7.1 Okres przedwojenny Historia Banku sięga początków II Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 8 lutego 1919 r., na podstawie dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powstała Pocztowa Kasa Oszczędnościowa, która była państwową instytucją obrotu pieniężnego podlegającą Ministrowi Poczt i Telegrafów. Pocztowa Kasa Oszczędnościowa działała początkowo na bazie ogólnopolskiej sieci urzędów pocztowych, które wykorzystywane były jako punkty obsługi klienta. Na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1920 r. nazwa Pocztowej Kasy Oszczędnościowej została zmieniona na Pocztową Kasę Oszczędności oraz została jej nadana osobowość prawna. Ustawa likwidowała także jej podległość wobec Ministra Poczty i Telegrafów. Powyższa ustawa została uchylona w 1924 r. i w późniejszym okresie Pocztowa Kasa Oszczędności działała na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP. W 1928 r. Pocztowa Kasa Oszczędności upoważniona została do rozszerzenia swojej działalności na działalność w zakresie ubezpieczeń na życie. W okresie przedwojennym Pocztowa Kasa Oszczędności gromadziła wkłady oszczędnościowe na około 3,5 mln książeczkach, udzielała kredytów, prowadziła obrót czekowy oraz przekazowy z zagranicą. Ponadto, w 1927 r. Pocztowa Kasa Oszczędności objęła patronat nad Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi. W zakresie działalności inwestycyjnej, Kasa współfinansowała jedne z najważniejszych inwestycji polskiego dwudziestolecia międzywojennego. W okresie wojny Pocztowa Kasa Oszczędności poniosła ogromne straty, dotyczące zarówno dokumentów jak i jej majątku. Pod nazwą Pocztowa Kasa Oszczędności odrodziła się ona dzięki inicjatywie pracowników, którzy w lutym 1945 r. zwołali wiec, na którym wybrano radę zakładową. Po trzech miesiącach Minister Skarbu wydał zarządzenie w sprawie uruchomienia Pocztowej Kasy Oszczędności. 7.2 Okres powojenny Istotne zmiany w zakresie działalności Pocztowej Kasy Oszczędności nastąpiły w wyniku powojennej reformy bankowej. Dekret Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o reformie bankowej znacznie ograniczał liczbę podmiotów, które mogą zajmować się działalnością bankową. Powyższy dekret likwidował dotychczasową Pocztową Kasę Oszczędności, a jednocześnie powołał do życia nowy bank państwowy - Powszechną Kasę Oszczędności. Na podstawie powyższego dekretu Minister Skarbu w dniu 19 grudnia 1949 r. wydał dwa rozporządzenia związane z utworzeniem Powszechnej Kasy Oszczędności: (i) rozporządzenie w sprawie rozpoczęcia działalności Powszechnej Kasy Oszczędności, oraz (ii) rozporządzenie w sprawie przekazania Powszechnej Kasie Oszczędności przez Pocztową Kasę Oszczędności agend oraz aktywów i pasywów objętych rachunkiem polskim oraz postawienia Pocztowej Kasy Oszczędności w stan likwidacji. Powszechna Kasa Oszczędności rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 1950 r. i z tym dniem na jej rzecz przekazane zostały aktywa i pasywa zlikwidowanej Pocztowej Kasy Oszczędności. Mimo zmiany nazwy, nie została jednak zerwana ciągłość tradycji. Symbolicznym łącznikiem były dobrze pamiętane przez opinię publiczną literki skrótu: PKO. Powszechna Kasa Oszczędności miała początkowo zakres działań nieco ograniczony w porównaniu do Pocztowej Kasy Oszczędności. Pozbawiono ją prawa do wynajmowania kasetek, deponowania depozytów i obrotu przekazowego z zagranicą. Zlecone wcześniej zadania dotyczące administrowania Społecznym Funduszem Oszczędzania i nadzorowania Pracowniczych Kas Pożyczkowo-Zapomogowych skomplikowały działalność Kasy. Na to wszystko nałożyła się przeprowadzona w 1950 r. wymiana pieniędzy. Uprzywilejowanie wkładów PKO podczas tej operacji spowodowało przypływ zaufania do Banku i szybki wzrost oszczędności. 69

4 W 1960 r. uchwalone zostało nowe prawo bankowe, które potwierdziło status Powszechnej Kasy Oszczędności jako banku państwowego. Zgodnie z przyjętym w 1961 r. statutem, Powszechna Kasa Oszczędności była bankiem państwowym powołanym do gromadzenia oszczędności pieniężnych i obsługi rozliczeń pieniężnych ludności oraz określonych przez Ministra Finansów organizacji politycznych, zawodowych, społecznych i innych. Pozytywny wpływ na jej rozwój miały zmiany w prawie bankowym, a w szczególności wprowadzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania z tytułu wkładów oszczędnościowych, zagwarantowanie tajemnicy rachunków oraz umożliwienie dokonywania zapisów testamentowych na rzecz najbliższej rodziny bez postępowania spadkowego. W latach działalność Powszechnej Kasy Oszczędności została rozszerzona na kredytowanie budownictwa mieszkaniowego oraz obsługę ratalną sprzedaży. Ustawą z dnia 12 czerwca 1975 r. Prawo bankowe, z dniem 1 lipca 1975 r. Powszechna Kasa Oszczędności została włączona w struktury NBP, co łączyło się również z przejęciem przez NBP jej majątku. W 1982 r. pojawiły się pierwsze prawne przesłanki odrodzenia Powszechnej Kasy Oszczędności, tj. jej wydzielenia ze struktury NBP, jednakże samo wydzielenie nastąpiło dopiero 5 lat później. Powstała w 1987 r. Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy nie była następcą prawnym Powszechnej Kasy Oszczędności działającej do roku 1975, ponieważ oprócz powszechnych kas oszczędności, na podstawie powyższego rozporządzenia wydzieleniu z NBP i włączeniu do Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego uległy wchodzące w skład NBP inne dodatkowe departamenty i komórki organizacyjne zajmujące się komercyjną działalnością bankową. Zgodnie z nadanym statutem, Powszechna Kasa Oszczędności bank państwowy został bankiem oszczędnościowo-kredytowym oraz dewizowym obsługującym osoby fizyczne i prawne, jednostki gospodarki uspołecznionej, w tym spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego i jednostki gospodarki nieuspołecznionej. 7.3 Okres transformacji Transformacja ustrojowa oraz reformy gospodarcze zapoczątkowane w Polsce pod koniec 1989 r. stworzyły nowe szanse rozwojowe dla Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego. W 1992 r. został nadany mu nowy statut, zgodnie z którym bank został uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym i dewizowym, obsługującym osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Po raz pierwszy w historii, Bankowi zostało odebrane prawo posługiwania się pieczęcią z godłem państwowym. W 1993 r. powołana została pierwsza w historii Banku Rada Nadzorcza, funkcjonująca na zasadach podobnych do spółek prawa handlowego. Lata to okres wielkiej modernizacji technologicznej i strukturalnej w Banku, polegającej m.in. na regionalizacji Banku, utworzeniu 13 oddziałów regionalnych w 1994 r., oraz dalszych zmianach organizacyjnych. W grudniu 1993 roku, zgodnie z Ustawą o Restrukturyzacji, Bank otrzymał obligacje restrukturyzacyjne o wartości nominalnej tys. zł. Zostały one przyznane na zwiększenie funduszy własnych Banku oraz na utworzenie dodatkowych rezerw celowych na należności w sytuacji nieregularnej do poziomu wymaganego przez NBP. Obligacje restrukturyzacyjne są oprocentowane według stopy procentowej ustalonej dla poszczególnych okresów odsetkowych jako średnia arytmetyczna z obowiązujących szesnastego dnia w miesiącu stóp kredytu redyskontowego NBP. Począwszy od czerwca 1995 r., część naliczonych odsetek jest co pół roku wypłacana PKO BP do wysokości kwoty wyliczonej w oparciu o bazową stopę oprocentowania, która wynosi nie mniej niż 5% w stosunku rocznym. Pozostała część naliczonych odsetek jest kapitalizowana. Wykup kapitału i odsetek skapitalizowanych rozpoczął się w czerwcu 1995 r. i będzie kontynuowany co pół roku do grudnia 2008 r. 7.4 Program Naprawczy W latach Bank realizował Program Naprawczy, mający na celu wypracowanie stabilnych podstaw rozwoju, umożliwiających bezpieczne i efektywne funkcjonowanie Banku. Obowiązek opracowania i przeprowadzenia przez PKO BP Programu Naprawczego wynikał z art. 142 Prawa Bankowego i był konsekwencją straty bilansowej netto za 1998 r. w wysokości 1,3 mld zł. Głównymi przyczynami spadku rentowności Banku w 1998 r. było zaostrzenie kryteriów klasyfikacji jakości Kredytów Starego Portfela i konsekwencje dostosowania zasad rachunkowości do standardów międzynarodowych. Przygotowany przez Bank Program Naprawczy na lata , przedstawiający założenia i kierunki sanacji Banku został ostatecznie zaakceptowany przez KNB w dniu 6 grudnia 2000 r. Celem Programu Naprawczego było trwałe usunięcie przyczyn straty powstałej w 1998 r. i stworzenie Bankowi korzystnych warunków działania w perspektywie wieloletniej. Realizacja Programu Naprawczego i osiągnięcie podstawowych celów finansowo-kapitałowych uwarunkowana była udzieleniem Bankowi wsparcia przez instytucje zewnętrzne, do których należało objęcie poręczeniami Skarbu Państwa większości Kredytów 70

5 Starego Portfela, pomoc NBP w postaci czasowego zwolnienia Banku z obowiązku utrzymywania części rezerwy obowiązkowej oraz wcześniejszy wykup przez NBP części obligacji nabytych przez Bank w związku z obniżeniem stopy rezerwy obowiązkowej, dokapitalizowanie Banku przez Skarb Państwa oraz udzielenie zwrotnej pożyczki przez BFG. Uzyskany z pomocy zewnętrznej zysk brutto w łącznej kwocie mln zł stanowił nieco ponad 20% skumulowanych zysków Banku za okres realizacji Programu Naprawczego. Osiągnięcie przez Bank korzystniejszych niż zakładano w Programie Naprawczym wyników finansowych było rezultatem nie tylko uzyskanej pomocy zewnętrznej, ale przede wszystkim wzmożenia własnych działań naprawczych i rozwojowych, zmierzających do zwiększenia przychodów i racjonalizacji kosztów. Znacząca poprawa sytuacji Banku i uzyskane efekty finansowe osiągnięte zostały dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu dyscypliny kosztowej, podjęciu szeregu działań w obszarze racjonalizacji kosztów, a także przeprowadzonej restrukturyzacji w strukturze zatrudnienia oraz w procesach zarządzania Bankiem. Wobec przedterminowego zrealizowania założeń Programu Naprawczego, Przewodniczący KNB wyraził zgodę na zakończenie postępowania naprawczego z dniem 31 maja 2003 r. 7.5 Przekształcenie Banku w spółkę akcyjną W 2000 r. dokonano przekształcenia PKO-bp w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Dz. U. nr 5, poz. 55) wydanego na podstawie art. 44 Prawa Bankowego. Na podstawie powyższego rozporządzenia, dnia 28 marca 2000 r. sporządzony został akt przekształcenia banku państwowego. Ze względu na fakt, że Powszechna Kasa Oszczędności była bankiem państwowym, jedynym założycielem Banku był Skarb Państwa. W dniu 12 kwietnia 2000 r. wydane zostało przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy postanowienie o wpisie do rejestru handlowego, pod numerem RHB Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, o kapitale akcyjnym w wysokości zł, dzielącym się na akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł. 8 RODZAJE I WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH BANKU ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA 8.1 Rodzaje funduszy własnych Banku Zgodnie z art. 30 ust. 1 lit. a) Prawa Bankowego Bank zobowiązany jest posiadać fundusze własne, których wielkość powinna być dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności. Natomiast zgodnie z art. 126 Prawa Bankowego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banki są obowiązane posiadać fundusze własne, dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności. Art. 127 Prawa Bankowego określa, że na fundusze własne banku składają się: (i) fundusze podstawowe, (ii) fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych, oraz (iii) pozycje pomniejszające fundusze własne banku, które stanowią: brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumiana jako różnica pomiędzy wymaganymi odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku, oraz inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez KNB. Zgodnie z 29 ust. 1 Statutu, funduszami własnymi Banku są: 1) fundusze podstawowe, 2) fundusze uzupełniające, 3) pozycje bilansu zaliczone zgodnie z Prawem Bankowym do funduszy pomniejszających fundusze własne Banku. Fundusze podstawowe dzielą się natomiast na następujące kapitały/fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 71

6 4) fundusz ogólnego ryzyka. Ponadto, możliwe jest tworzenie funduszy specjalnych. 8.2 Zasady tworzenia funduszy własnych Zgodnie z 30 Statutu, kapitał zapasowy jest tworzony z corocznych odpisów z zysku netto i przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Na kapitał zapasowy wpływają, oprócz kwot z podziału zysku, dopłaty uiszczone przez Akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym Akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu Akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów wydania akcji. Każdorazowo decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Jest on przeznaczony wyłącznie na pokrycie mogących powstać strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie, natomiast Rada Nadzorcza ustala szczegółowe zasady jego wykorzystania. W dniu 3 października 2003 r. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin wykorzystywania kapitału rezerwowego w Banku. Zgodnie z powyższym regulaminem, kapitał rezerwowy przeznaczany jest na pokrycie mogących powstać strat bilansowych, w tym może być wykorzystany w celu zminimalizowania ujemnych skutków finansowych lub też ograniczenia występujących przejściowo trudności finansowych. Podstawą wnioskowania o uruchomienie środków kapitału rezerwowego mogą być zagrożenia powstania straty bilansowej lub powstanie straty bilansowej spowodowanej: (i) wystąpieniem sytuacji losowych powodujących straty w mieniu Banku, (ii) wejściem w życie przepisów prawa powszechnego mających ujemny wpływ na sytuację ekonomiczną Banku, (iii) podjęciem decyzji administracyjnych rodzących ujemne skutki finansowe dla Banku, (iv) wystąpieniem w ekonomicznym otoczeniu Banku zmian, które generują lub mogą generować ujemne skutki finansowe dla Banku, oraz (v) wystąpieniem innych zdarzeń niezależnych od decyzji organów Banku, następstwem których może być powstanie straty bilansowej. Fundusz ogólnego ryzyka jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie i jest przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. Fundusze uzupełniające są tworzone na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. Przepisy Prawa Bankowego rozstrzygają o zaliczeniu środków do funduszy uzupełniających. Rada Nadzorcza może uchwalać szczegółowe regulaminy w tym zakresie, jednakże na dzień sporządzenia Prospektu nie skorzystała z tej kompetencji. Bank może tworzyć również fundusze specjalne. Są one tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może uchwalać szczegółowe regulaminy w tym zakresie, jednakże na dzień sporządzenia Prospektu nie skorzystała z tej kompetencji. Art. 128 Prawa Bankowego nakłada na Bank obowiązek utrzymywania funduszy własnych na poziomie nie niższym niż równowartość w złotych kwoty tys. EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu sprawozdawczym, z tym że wkłady niepieniężne nie mogą przekroczyć 15% funduszy zasadniczych Banku. Ponadto, przepis ten wymaga, aby suma funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu Banku określonych przez KNB, pomniejszona o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej, określoną w art. 128 ust. 2 Prawa Bankowego, była na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności. Bank spełnia wymogi wynikające z art. 128 Prawa Bankowego. 8.3 Stworzenie funduszu na działalność maklerską Zgodnie z wymogami art. 41a ust. 7 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi Bank wydzielił z kapitału rezerwowego fundusz przeznaczony na prowadzenie działalności maklerskiej w wysokości 50 mln zł. Fundusz na działalność maklerską stanowi wydzieloną część funduszy podstawowych Banku. Dnia 10 września 2004 r. NWZ Banku podjęło uchwałę w sprawie wydzielenia z kapitału rezerwowego Banku środków w wysokości 100 mln zł w celu zwiększenia funduszu na działalność maklerską prowadzoną przez BDM do łącznej wysokości 150 mln zł. 72

7 8.4 Wysokość funduszy własnych Banku Poniższa tabela przedstawia fundusze własne Banku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. Rodzaj funduszy własnych Wartość (w tys. zł) Fundusze własne netto kapitał zakładowy kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały rezerwowe akcje i udziały w podmiotach finansowych (78.375) - wartości niematerialne i prawne ( ) Źródło: Sprawozdania finansowe Banku Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitał własny Banku wyniósł tys. zł. 8.5 Kapitalizacja Poniższa tabela przedstawia niezbadane dane dotyczące kapitalizacji oraz zadłużenia Grupy PKO BP na dzień 30 czerwca 2004 r. Informacje te powinny być interpretowane łącznie ze zbadanymi skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi. Od dnia 1 stycznia 2004 r. uległy zmianie Polskie Standardy Rachunkowości. W rezultacie dane finansowe pochodzące ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2004 r., zawarte w poniższej tabeli, nie są porównywalne z danymi finansowymi pochodzącymi ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2003 r. wraz ze skonsolidowanymi porównywalnymi danymi finansowymi za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2001 r. oraz dnia 31 grudnia 2002 r. Zmiany i reklasyfikacje danych na dzień 31 grudnia 2003 r. w stosunku do zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 r. wynikające z powyższych zmian w Polskich Standardach Rachunkowości zostały przedstawione w punktach 33 i 34 Dodatkowych Not Objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PKO BP za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2004 r. Od dnia 30 czerwca 2004 r. nie zaszły żadne istotne zmiany w stanie łącznej kapitalizacji oraz zadłużenia Grupy PKO BP. (w tys. zł) wg stanu na 30 czerwca 2004 r. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania długoterminowe 1 Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego Zobowiązania długoterminowe razem Kapitał i stan rezerw Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Kapitał własny razem Kapitał mniejszości - Kapitalizacja razem Źródło: Sprawozdania finansowe Grupy PKO BP 1 Zobowiązania z terminem zapadalności dłuższym niż 1 rok. 73

8 9 PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI BANKU CO DO WYPŁATY DYWIDENDY 9.1 Podstawowe zasady polityki Banku w zakresie wypłaty dywidendy za lata obrotowe O wypłacie dywidendy z zysku netto osiągniętego przez Bank za dany rok obrotowy, a także o jej wysokości i terminie wypłaty decyduje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Prawo do uczestniczenia w wypłacie dywidendy mają wszystkie akcje Banku. Uchwały o podziale zysku netto podejmowane są przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, zwoływanym po zakończeniu każdego roku obrotowego. Propozycję podziału zysku netto zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą przedstawia corocznie Walnemu Zgromadzeniu Zarząd. Przy podziale zysku netto osiągniętego za lata obrotowe Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej zaproponował Walnemu Zgromadzeniu odstąpienie od wypłaty dywidendy i przeznaczenie całego zysku netto na zwiększenie kapitałów własnych. Uzasadnieniem Zarządu do odstąpienia od wypłaty dywidendy i przeznaczenia całego zysku netto na kapitały, była konieczność zwiększenia kapitałów własnych w związku z realizacją Programu Naprawczego przewidzianego na lata , którego ustalenia poczynione przez KNB obligowały Skarb Państwa jako właściciela Banku do odstąpienia od pobierania dywidendy za cały okres realizacji Programu Naprawczego. Walne Zgromadzenie pozytywnie ustosunkowało się do propozycji Zarządu i odstąpiło od wypłaty dywidendy w całym okresie realizacji Programu Naprawczego, przeznaczając zysk na zwiększenie kapitałów własnych. Odstępując od wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie korzystało z uprawnień w tym zakresie nadawanych co roku przez Ministra Skarbu Państwa w wytycznych dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe. Jako uzasadnienie do odstąpienia od wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie uwzględniało: - przeznaczanie przez Zarząd całego zysku netto na zwiększenie kapitałów Banku, tj. na rozwój Spółki, - poręczenie przez Skarb Państwa Kredytów Starego Portfela udzielonych spółdzielniom mieszkaniowym do 31 maja 1992 r. oraz incydentalnie po tym terminie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. i 27 lutego 1996 r. 9.2 Zasady prowadzenia polityki w zakresie wypłaty dywidendy za lata obrotowe W latach nastąpiło umocnienie kapitałowe Banku, dzięki któremu poziom funduszy własnych zapewnia stabilne podstawy dalszego rozwoju Banku zgodnie z przyjętą strategią. Biorąc pod uwagę aktualne, bardzo dobre wyniki finansowe PKO BP oraz uwzględniając długoletnie prognozy finansowe, którymi Bank obecnie dysponuje, Zarząd zamierza proponować wypłatę dywidendy za lata w wysokości od 20 do 40% zysku netto w każdym roku obrotowym. 9.3 Terminy podejmowania decyzji o wypłacie dywidendy Stosownie do art pkt 2 KSH, organem właściwym do podejmowania uchwały o podziale zysku jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z art KSH, ZWZ powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Art KSH stanowi, że ZWZ spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 9.4 Sposób ogłoszenia informacji o odbiorze dywidendy Informacje o odbiorze dywidendy ogłaszane są w formie raportów bieżących. Statut nie zawiera w tym względzie żadnych postanowień szczególnych. 9.5 Warunki odbioru dywidendy Warunki odbioru dywidendy przez akcjonariuszy Emitenta odpowiadają zasadom przyjętym dla spółek publicznych. Zgodnie z 9 Rozdziału XII Oddział 3 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent jest obowiązany do bezzwłocznego powiadomienia GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy. 74

9 Ponadto 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na Emitenta obowiązek poinformowania KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach KSH jako dzień dywidendy ) oraz terminie wypłaty dywidendy. Terminy te Emitent będzie zobowiązany uzgadniać z KDPW. Zgodnie z 91 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upłynąć co najmniej dziesięć dni. Oprócz tego, stosownie do 23 Regulaminu GPW, Emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązany jest informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z wykonywaniem praw z papierów wartościowych już notowanych, jak również o podjętych w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. Powyższe obowiązki znajdują zastosowanie w szczególności do wypłaty dywidendy. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. KDPW następnie przekazuje środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy prowadzone przez poszczególne domy maklerskie. 9.6 Uprzywilejowanie co do dywidendy Akcje Banku nie są uprzywilejowane co do dywidendy. 10 AKCJE TWORZĄCE KAPITAŁ ZAKŁADOWY BANKU Na dzień aktualizacji kapitał zakładowy Banku składał się z: Akcji Serii A, tj. akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach A do A ; Akcji Serii B, tj. akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach B do B ; Akcji Serii C, tj. akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda o numerach C do C Informacje dotyczące ceny emisyjnej akcji serii A i akcji serii B przed ich podziałem na Akcje Serii A, Akcje Serii B oraz Akcje Serii C zostały opisane w pkt 12 poniżej. 11 NIEOPŁACONA CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BANKU Kapitał zakładowy Banku jest w całości pokryty. 12 ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO BANKU W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT Kapitał zakładowy Banku został utworzony w wyniku przekształcenia funduszu statutowego Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego, na podstawie 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2000 r. w sprawie przekształcenia Powszechnej Kasy Oszczędności - banku państwowego w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (Dz. U. nr 5, poz. 55) wydanego na podstawie art. 44 Prawa Bankowego. W związku z powyższym, przed datą przekształcenia Banku, jego poprzednik prawny Powszechna Kasa Oszczędności -bank państwowy nie posiadał kapitału zakładowego. W Statucie, wprowadzonym aktem przekształcenia z dnia 28 marca 2000 r. stwierdzono, że kapitał zakładowy Banku wynosi zł i dzieli się na akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł każda. Akcje serii A nie posiadały ceny emisyjnej, gdyż kapitał zakładowy Banku powstał w wyniku przekształcenia funduszu statutowego PKO-bp. W dniu 5 grudnia 2000 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku o kwotę zł w drodze emisji akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł każda. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółek notowanych na GPW opisanych szerzej w pkt. 13 niniejszego Rozdziału. Cena emisyjna akcji serii B została określona przez Zarząd w oparciu o wartość wnoszonego wkładu niepieniężnego, obliczoną jako suma wartości rynkowych poszczególnych pakietów akcji ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej notowań giełdowych tych akcji na GPW z trzech miesięcy 75

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta)

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (pełna nazwa emitenta) KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-RS 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od stycznia do 3 grudnia 2009 r. Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 www.fortisbank.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu 1.693.480 Akcji Serii K będzie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Raport Roczny PGF S.A. za 2002 rok K O M I S J A PAP I E RÓW WARTOŚCI O W YCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-R 2002 (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informacje uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2012 rok. WYRÓŻNIAJĄ NAS LUDZIE. WSZYSTKO, CO

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo