I spra,wach, dotyczących działalności komisji dewizowej. REGULRMIN 506. komisji dewizowej i banków dewizowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I spra,wach, dotyczących działalności komisji dewizowej. REGULRMIN 506. komisji dewizowej i banków dewizowych."

Transkrypt

1 1324 Dziennik Ustaw. Poz. 505 i 506. N273. lub o ile ma miejsce przelew ' na rachunek osoby lub firmy, mającej siedzibę w kraju. Przepisy niniejszego artykułu obowiązują niezależnie od postanowień rozporządzenia Rady Obrony Państwa o odroczeniu niektórych terminów,płatności., o f\rt. 13. Kredyty we wszelkich formach uzyskane przez osoby i instytucje prywatne zagranicą oraz wszelkie zagraniczne należności winny być podane do wiadomości Minister~twa Skarbu. f\rt. 14. Komisja Dewizowa uprawniona jest do pobierania opłat ma nipulacyjnych od poszczególnych swych czynności urzędowych w oznacza' nej przez siebie wysokości. f\rt. 15. Przekroczenie powyższych przepisów poci ą ga, zgodnie z ustawą z d. 9 lipca 1920 r. Dz. Ust. N2 56 poz. 347 z 1920 r. karę: na o bszarze b. dzielnicy rosyjskiej i pruskiej - wi ę zienia do jednego roku i grzywny do stu tysięcy marek, lub jedną z tych kar, ' zaś na obszarze 'b. dzielnicy austrjackiej - a -esztu lub aresztu ścisłego do jednego roku i grzywny do stu tysięcy marek lub ' jedną z tych kar. f\rt. 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem o głosze nia. Warszawa, dnia 7 sierpnia 1920 r. Minister Skarbu: W G1'abski Min ister Sprawiedliwo ści: w. z. Dr. J Morawski Minister b. Dzielnicy Pruskie j: W. Kucharski czynności 506. REGULRMIN komisji dewizowej i banków dewizowych. I. O r g a n i z a c jak o m is j i d e w i z o w e j i k o m i t e t u w Y k o n a w - c z e g o. f\rt. 1. W skład komisji dewizowej wchodzą: prezes i wice-prezes, mianowani przez Ministra Skarbu, OFaz jako członkowie: dwaj przedstawiciele Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i delegaci poszczególnych banków dewizowych, po jednym d elegacie od każdego banku. Prezes, a w jego nieobecności wice-prezes, ma prawo zapraszania na posiedzenia i innych osób z głosem doradczym. f\rt. 2. Zebrania cz ł on k ó w komisji dewizowej zwołuje prezes lub wice-prezes według swego uznania, lub też n a żądanie conajmniej 1/4 delegatów banków dewizowych. ł\rt. 3. Zebranie uprawnione jest do wydawania decyzji we wszystkich I spra,wach, dotyczących działalności komisji dewizowej.

2 / ~ N!! 73. Dziennik Ustaw. Poz Uchwały zapadają z\vykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga g ł os przewodn i czącego. Dla pr a womocności zebrania wymagana jest obecność conajmniej 2/ 3 człorików. Prezes, za ś w jego nie o becności wice-prezes ma prawo zawiesić wykonanie każdej uchwały ogólnego zebrania na 48 godzin. O il e w tym czasie nie na stą pi sprzeciw ze strony Ministra Skarbu, uchwała podlega wykonaniu. ł\rt. 4. Z łona komisji dewizowej wydziela s ię ściślejszy komitet wykonawczy w składzie następującym: prezes, wzg'lędnie wice-prezes, delegat Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej i dwóch delegatów banków. Delegaci banków urzędują według dwutygodniowego turnusu. Kolejność udziału ustala prezes'\komisji dewizowej.. Art. 5. Do zakresu dz i ałania komitetu wykonawczego należy: a) ustalanie wysokości posiadanych przez banki dewizowe do dyspozycji sum w walutach zagranicznych. S~osoby tego ustalania okre śl i specjalna instrukcja; b) ustala nie kontyngensu walut zagranicznych dla głównego urzędu obrotu towarowego; c) przydział sum w walucie zagranicznej poszczególnym osobom i instytllcjom, za po ś rednictwem banków dewizowych; d) kwalifikacja rachunków osób i firm zagranicznych na "wolne " i "kontrolowane "; e) kontrola' obrotów na powyższych rachunkach; f) decyzje w sprawach zaofiarowania zagranicą sum w walucie krajowej; oraz wywozu zagranicę marek po lskich;, g) organizacja kontroli nad dz i ałalnością banków dewizowych; h) ustalanie wykazu walut, objętych działalnością komisji; i) ustalanie każdodziennie kursów nabycia i sprzedaży poszczególnych walut; j) wydawanie zezwoleń na zaciągnięcie kredytu zagranicą i wywóz walorów zagranicę. ł\rt. 6. Uchwały w komitecie wykonawczym zapadają zwykłą więk szością głosów; w razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Uchwały są ważne niezależnie od ilości obecnych członków. Jednakowoż każdy z delegatów, VI razie ni e możności stawien ia się, obowiązany jest' wydelegować zast ę pcę. Prezes, zaś w jego nie o becnoś c i wice-prezes, ma prawo zawies i ć wykonanie każdej uchwały komitetu wyko nawczego na 48 godzin. O ile w tym czasie nie nastąpi sprzeciw ze strony Ministra Skarbu, uchwała podlega wykonaniu. ł\rt. 7. Wszelką kore s pondencję komisji dewizowej i. komitetu wykonawczego podpisuje prezes lub wice-prezes łącznie z upełnomocnionym przez komitet wykonawczy urzędnikiem, przeznaczonym do służby w komisji dewizowej. łl ł\rt. 8. Członkowie komisji dewizowej i komitetu wykonawczego są obo wiązani do zachowania najściślejszej tajemnicy urzędowej co do spraw, które w czasie pełnienia urzędowania doszły do ich wiadomości. Tajemnicy tej mają dochowywać nawet wo bec swej własnej instytucji. I\rt. 9. Spory. pomiędzy kierownictwem komisji dewizowej i komitetu wykonawczego a członkami rozstrzyga Ministerstwo Skarbu. Art. 10. W razie sprawdzonego przekroczenia przez jednego z członków komisji dewizowej obowiązujących przepisów, lub działalności, sprzeci-

3 1326 Dziennik Ustaw. Poz N!! 73. wlającej się zasadom, u:::talonym przez komisję dewizową, zarządza komisja dewizowa według doniosłości danego wypadku:., 1) piśmienne upomnienie, 2) wykluczenie z komisji dewizowej z pozbawieniem praw banku dewizowego, 3) skierowanie sprawy do dochodzenia sądowego, celem zastosowania przepisów karnych z jednoczesnem natychmiastowem pozbawieniem praw banku dewizowego.. I\rt. 11. Członkom przysługuje prawo wystąpienia z komisji dewizowej z końcem każdego kw,artału, za jednomiesięcznem wypowiedzeniem.. f II. S t o s u n e k b a n k ó w d e w i z o w '! c h d o P o I s k i ej Kra j o w ej K a s y P o ż Y c z k o w ej. I\rt. 12 Polska Krajowa Kasa Pożyc zko wa przyjmuje udzial w c1earing'u narówni z innemi bankami dewizowemi, z uwzględnieniem przepisów art. 25. I\rt. 13. 'Banki dewizowe mogą zbywając e im sumy w walutach zagranicznych odstępowa~ Polskiej Krajowej Kasie P oży czkowej. III. K o m i s j o n e r z y b a n k ó w d e w i z o w y c h. I\rt Banki dewizo.we mają prawo zawierać specjalne umowy z innemi instytucjami kredytowemi na s kup dla nich s um w walutach zagranicznych. Każdy bank dewizowy może mieć kilku komisj o nerów, zaś poszczególne instytucje krecjytowe mogą być komisjonerami jednego tylko banku dewizowego. I\rt. 15. Umowa komisowa staje się ważną dopiero po zatwierdzeniu jej przez komitet wykonawczy. I\rt. 16. Komisjonerzy w żadnym razie nie mogą sprz edawać sum w walucie zagrani.::znej nawet na rachunek swego komitenta. IV. War u n k i. s p r z e d a ż y wal u t y.. I\rt 17. Sumy w walucie zagranicznej mogą b yć sprzedawane przez banki dewizowe: 1) za zezwoleniem komitetu wykonawczego: a) na pokrycie należnoś c i, wy nik ających z dozwolonych przez odpowiednie władze tranzakcji handlowych. b) na pokrycie należności, wynikają cy ch z innych tytułów. 2) bez zezwolenia komitetu wykonawczego: a) dla pokrycia należności, wynikają c ych z dozwolo nych przez odpo wiednie władze tranzakcji handlowych, jeżeli w zezwoleniu na przywóz danego towaru będzie wskazanem, że upoważnia ono jednocześnie do nabyci a waluty, ". b) na koszta podróży z Polski zagranicę, na podstawie paszportu zagranicznego, do wysokości fr. francuskich na jedną osobę lub równo wart ości tej sumy w innej walucie zagranicznej, oraz na koszta utrzymania zag r anicą na podstawie zaświadczeń konsulatów polskich do wysokości 500 fr. francuskich, lub równowartości tej sumy w innej walucie zagraniczne:j, tygodniowo na jedną osobę. W ostatnim wypadku nie może być jednakże wypłacona odrazu suma na dłuższy przeciąg czasu niż dwa tygodnie., '.

4 N273. DZIennik Ustaw. Poz W wypadkach wskazanych w p. l. a) i b) oraz w p. 2 a) banki dewizowe obowiązane są do wykonania ' kontroli, czy dostarczona waluta została użyta zgodnie ze wskazanym przeznaczenie m. \ ł\tr. 18. Banki dewizowe przyjmują od swych klientów odpowiednie podania o przydz i ał waluty i wszystkie dotyc zą ce danej tranzakcji dokumenty celem przedstawienia sprawy komitetowi wykonawczemu. Komitet wykonawczy podań o przydział waluty bezpośrednio od zainteresowanych nie przyjmuje... Decyzje w komitecie wykonawczym powinny zapaść po dokładnem zbadaniu wszystkich danych, odnoszących się do konieczności przydziału waluty. O przydzieleniu waluty klienci otrz ym uj ą zawiadomienia bezpośrednio od banku dewizowego. f\rt. 19. Waluta. może być zużyta tylko na cel pierwotnie określony. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie jest to możliwe, musi ona być zwróconą, rozliczając po kursie dnia zwrotu; gdyby jednak kurs ten był wyższy od pierwotnego kursu przydziału, obliczenie następuj e wed-/ug kursu przydziału. V. Stosunek do Głównego Urzędu Obrotu towarowego. f\rt. 20. Z chwilą powstania.głóv,ne go Urzęd u Obrotu Towarowego zostanie on uprawomocniony do wydawania w granicach ustalonego przez komitet wykonawczykontyngen~u upoważnie ń na nabycie waluty zagranicznej w którymkolwiek z banków dewizowych na pokrycie należności, wynikających z importu. Na mocy takich upoważnień banki dewizowe sprzedają walutę bez zezwolenia komitetu wykonawczego (ar~. 17 p. 2 a). f\rt. 21. Określeni e kontyngensu walut na cele importu następuje perjodycznie w okresach czasu, ustalonych przez komitet wykonawczy, w porozumieniu z Głównym Urz ę dem Obrotu Towarowego.,... f\rt. 22. Przedstawiciele Głównego Urzędu Obrotu Towarowego mogą być zapraszani na posiedzenia komisji dewizowej i komitetu wykonawczego przez przewodniczqcego z głosem doradczym. VI. R o z r a c h u n k i m i ę d z y b a n k a m i d e w i z o \V e m i. f\rt. 23. Celem dokonywania wzajemnych rozrachunków z tytułu operacji w walutach zagra r-i cznych. pomiędz y bankami dewizowe m i, przedstawiciele tych banków i PoJskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej zbierają się codziennie na zebrania rozrachunkowe. Zasady tych rozrachunków o k reśli specjalna instrukcja. f\rt. 24. Rozrachunki pomiędzy bankami dewizowe mi dokonują się na podstawie kursów, odpowiadających średniej arytmetycznej pomiędzy kursami kupna i sprzedaży, ustalbnemi dla danej waluty. PoJską Krajową Kasę Pozyczkową obow ią zują kursa, odpowiadające średniej pomiędzy powyższą średnią a kursem kupna - przy kupnie, oraz kursem sprzedaży - przy sprzedaży. VII. K o n t r o I a ~ b r o t ó w n a k o n t a c h o s ó b i f i r m, m a j ą c y c h s i e d z i b ę z a g r a n i c ą. f\rt. 25. O ile konta osób i firm, mających siedzibę zagranicą, znajdują się w jednym z banków dewizowych, to bank ten w imieniu osób za-

5 1328- Dziennik Ustaw Poz N213. interesowanych wnosi podania dotyczące ruchu na tych kontach. Sprawy te przedstawiają banki dewizowe b ezpośredni o komitetowi wykonawczemu do decyzji. O ile konta osób i firm, mających siedzibę zagranicą znajdują się w banku nie posiadającym praw banków dewi:z;owych, podania dotyczące ruchu na tych kontach winny być wnoszone przez zainteresowanych bezpośrednio lub za pośrednictwem wła ś c iwego banku do Ministerstwa Skarpu. VIII. W Y d a w a n i e z e z w o I e ń. Rrt. 26. Zezwolenie niezbędne do wywozu zagranicę Pań stwa sum i dokumentów pieniężnych wydaje komitet wykon'awczy za poś re dni c tw em banków dewizowych.. Zezwolenia te wydają się jedynie w wypadkach odpowiedniego przydziału waluty.. W wypadkach wyjątkowych, na mocy specjalnego upoważnienia i instrukcji, do wydawania zezwoleń upoważnia się na prowincji poszczególne oddziały Polskiej Krajowej Kasy pożyczko v. ej. Rrł. 27. Zezwolenia na zaciągnięcie kredytu zagranicą,. na wywóz i przywóz walorów krajowych i zagranicznych wydaje Ministerstwo Skarbu. Do tyczące podania mogą być wnoszone bezr ośr ednio lub za pośredni ctwem któregokolwiek z banków dewizowych. IX. U s t a l a n i e ku r sów. Rrt. 28. Ustalanie kursów poszczególnych walut nas tępuje z uwzględ nieniem rzeczywistego stosunku poszctególny'ch walut zagranicą i zaofiarowania oraz popytu na te waluty wewnątrz kraju. U,talone kursy zostają podane do publicznej wiadomości.. Banki dewizowe obowiązane są dostarczać komitetowi wykonawcze mu ws~elki'e posiadane przez siebie dane, dotyczące wysokości kursów. -;N-<,~ Rrt. 29~' K~~~' ~'-~;;;~;-~'~i~ - bl'ur -kom ; sji --d~~i;~~ej '- /)f~~-i'te 't~ ':: : ;:~ 'k;: nawczego oraz wynagrodzenia urzędników obcią żają banki dewizowe oraz Polską Krajową Kasę P ożyczkową w równych częściach. Rrt. 30. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują z dniem olgoszenia. Warszawa, dnia 7 sierpnia 1920 r., Minister Skarbu: W. Graóski l'ł o cz.ono w Drukarnł P3ństwowe) polecenja.ministra S pr 'Bwic.dUw ośd > Cena 3 mk. 20 fen.

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości

t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. 581. 582. Ustawa Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości t\~~nik as]' 4 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 2a lip::3 NQ 74. Rok 1923. Treść: 581. Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. zmien i ająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 228, poz. 2260, z 2004 r. Nr 91,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U.02.141.1178 USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.141.1178 2004.01.01 zm. Dz.U.03.228.2260 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367

Prospekt Emisyjny ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 ZA CZNIKI ZA CZNIK I WYCI G Z KRAJOWEGO REJESTRU S DOWEGO COMP S.A. 367 368 COMP S.A. COMP S.A. 369 370 COMP S.A. COMP S.A. 371 372 COMP S.A. COMP S.A. 373 374 COMP S.A. ZA CZNIK II UCHWA A W AŒCIWEGO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Opracowano na podstawie: Dz. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Regulamin świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu

Bardziej szczegółowo

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO STATUT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Tekst jednolity, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zebrania Przedstawicieli - z dnia 28.04.2008r. - z

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1)) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i używania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232

Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 Warszawa, dnia 12 listopada 2012 r. Poz. 1232 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 197 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO STATUT KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Nazwa i rodzaj Funduszu 1. Fundusz jest osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1232. o elektronicznych instrumentach płatniczych 1) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SYMBIO POLSKA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: SYMBIO POLSKA spółka akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: SYMBIO POLSKA S.A. oraz wyróżniającym ją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS

STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS STATUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH VENTURE CAPITAL SATUS Definicje i skróty W Statucie Funduszu użyto następujących definicji i określeń skrótowych: 1) Aktywa, Aktywa Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 1994 r. Nr4 TREŚĆ: Poz.: USTAWA 17 - z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ

STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ Tekst ujednolicony STATUT POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DZIAŁAJĄCEGO POD NAZWĄ POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UCHWALONY PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 28 maja 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo