Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku"

Transkrypt

1 Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych Zamawiający : Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, PŁOCK tel , fax: PŁOCK czerwiec rok

2 SPIS TREŚCI: DZIAŁ I Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego. Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia. Informacje ogólne. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Termin wykonania zamówienia. Rozdział V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Rozdział VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Rozdział VIII Wadium. Rozdział IX Termin związania ofertą. Rozdział X Opis sposobu przygotowania oferty. Rozdział XI Miejsce i terminy składania i otwarcia ofert. Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XIV Informacje o formalnościach dotyczących zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XV - Wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XVI Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział XVII Postanowienia końcowe. DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia. DZIAŁ III Wzór umowy.

3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, PŁOCK NIP REGON tel , fax: DZIAŁ I ROZDZIAŁ I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, którego wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zmówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 roku Nr 171, poz. 1058). INFORMACJE OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz ze zmianami ) zwanej dalej ustawą Zamawiający Miejski Urząd Pracy w Płocku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 5. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium. 7. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku, o którym mowa, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 10.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

4 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione /zastrzeżenie należy dołączyć do oferty/. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Dostawa serwera i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II. ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. ROZDZIAŁ V OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że: a) warunek określony w pkt 1,4, spełnia każdy z Wykonawców, b) warunek określone w pkt 2,3 spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy, Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie,,spełnia/ nie spełnia'', na podstawie dokumentów wymienionych w Rozdziale VI. ROZDZIAŁ VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I. Do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

5 ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W/w dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. II. Do oferty należy załączyć również: 1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wypełniony formularz cenowy - Załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Informacje dotyczące podwykonawców Załącznik Nr 4 do SIWZ. 5. Podpisane oświadczenie Załącznik Nr 5 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców wpisuje nie dotyczy. 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej: - przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych - lidera do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawem w sprawach związanych z przedmiotem postępowania, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez pozostałych przedsiębiorców lub ich uprawnionych przedstawicieli. W powyższym przypadku przedsiębiorcy winni złożyć zgodne oświadczenie woli dotyczące wskazania podmiotu i jego rachunku bankowego, przez który przeprowadzane będą wszystkie operacje finansowe związane z przedmiotem zamówienia. Dokumenty, o których mowa w pkt I. 1 2 oraz pkt II. 3 winien załączyć każdy z przedsiębiorców składających ofertę wspólną. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. ROZDZIAŁ VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia je na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na stronie internetowej.

6 5. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: - Justyna Rypińska, tel. (0-24) / w zakresie SIWZ i w zakresie przedmiotu zamówienia/, - Sebastian Zieliński tel. (0-24) / w zakresie przedmiotu zamówienia/. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. ROZDZIAŁ VIII WADIUM ROZDZIAŁ IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na tytułowej stronie oferty. Zamawiający dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 5. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 7. Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia: Oferta na: Dostawa serwerów oraz szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2009 roku do godz Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

7 8. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE. 9. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis za zgodność z oryginałem + podpis. 10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 11. Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów nie wymaganych w SIWZ. ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Miejski Urząd Pracy w Płocku, Płock, ul. 3 Maja 16 sekretariat pok. Nr 102, do dnia 24 czerwca 2009 roku do godz Otwarcie ofert nastąpi 24 czerwca 2009 roku o godz w siedzibie Zamawiającego Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16 pok. nr Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia. 6. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane ROZDZIAŁ XII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cenę oferty stanowi suma wartości brutto ogółem poszczególnych pozycji.. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 4. Cena oferty ma charakter stały i nie ulegnie zmianie w okresie trwania umowy. 5. Przez cenę należy rozumieć cenę zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z 2002 z późn. zm. ). 6. Zamawiający poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8 ROZDZIAŁ XIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: cena % W zakresie kryterium cena oferta może uzyskać Cn max 10 pkt, przy czym ocena punktowania kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: Cena najniższa z oferowanych Cn = x 10 pkt =... pkt Cena oferowana Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy Dział III. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1 ROZDZIAŁ XV WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ROZDZIAŁ XVI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku

9 zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. 3. W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty. 4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. ROZDZIAŁ XVII POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007, Nr 223, poz z późn. zm.). ZATWIERDZIŁ : Spis załączników: Załącznik Nr 1 Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 2 Formularz oferty. Załącznik Nr 3 Formularz cenowy. Załącznik Nr 4 Podwykonawcy, Załącznik Nr 5 Oświadczenie.

10 Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer tel./ fax... Przystępując do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku - oświadczam, że mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 22 ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych..data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

11 Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Przetarg nieograniczony Zamawiający Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja Płock Wykonawca Cena oferowana w zł: -netto(cyfrowo) ( słownie), -brutto /z podatkiem VAT/ ( słownie) (cyfrowo) Termin realizacji zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

12 1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu przedmiotu zamówienia (Dział II) dla zadania pn. Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Załącznikami do niniejszej oferty są: Oferta zawiera... stron podpisanych i ponumerowanych od nr... do nr... data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

13 Załącznik nr 3 FORMULARZ CENOWY L.p. Nazwa j.m. Liczba jednostek miary Cena jednostkowa netto Cena całkowita netto dla każdej pozycji (poz.4x5) Stawka podatku VAT (w%)- np. 22%,7% i inne Wartość podatku VAT (poz.6x7) Wartość brutto ogółem (6+8) Serwer szt Szafa Serwerowa szt. 1 RAZEM Razem wartość netto:.zł. słownie: Razem wartość podatku VAT:..zł. słownie:... Razem wartość brutto:..zł. słownie:... data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14 Załącznik Nr 4 PODWYKONAWCY Dotyczy realizacji zadania pn.: Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy Numer tel./ fax... Lp. 1. Zakres prac który zostanie powierzony podwykonawcom data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

15 Załącznik nr 5 OŚWIACZENIE O OBSŁUGIWANYCH SYSTEMACH OPERACYJNYCH Oświadczam że: Proponowane serwery obsługują następujące systemy operacyjne : - Microsoft Windows Server; - Microsoft Windows Server Hyper-V; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL); - Red Hat Enterprise Linux Virtualization; - SUSE Linux Enterprise Server (SLES); - SUSE Linux Enterprise Server z oprogramowaniem XEN; - Oracle Enterprise Linux (OEL); - NetWare data:... Podpis: (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

16 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer sztuk 2 Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie Obudowa rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 2 procesory cztero rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach Procesor Wydajność w testach CFP2006 Rates (2080) Base, w konfiguracji co najmniej 8 rdzeni, 2 procesory, 4 rdzenie na procesorami nie mniejsza niż 186 pkt. Wyniki testów serwera muszą być dostępne publicznie na stronie 32 GB DDR3 1333MHz, z technologią Advanced ECC lub równoważną, Pamięć RAM możliwość rozszerzenia pamięci do min 144GB. 18 gniazd pamięci DIMM Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, Płyta główna oznaczona jego znakiem firmowym, obsługująca oferowane 2dwa procesory oraz oferowane pamięci RAM Sloty PCI min 6 slotów PCI- Express; opcjonalnie dostępne konfiguracje mieszane PCI- X/PCI-Express lub PCI x16 Dyski HDD 4 dyski 146 GB 15K SAS Hot-Plug, możliwość zainstalowania 8 dysków w wewnętrznych kieszeniach serwera. Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach Kontroler macierzowy RAID 0/1/1+0/5/5+0, posiadający 512MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym zawartości w razie awarii. Karta sieciowa 4 x Gbit Ethernet 10/100/1000 z mechanizmem TCP/IP Offload i obsługą technologii Accelerated iscsi Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna (min 32 MB) 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 5 portów USB (4 zewnętrzne) Porty 2 port VGA (15-pin video), 1 port szeregowy 1 port SD 2 x PS/2 Napęd dysków optycznych DVD- RW SATA Slim Zasilanie 2 Redundantne zasilacze Hot-Plug (min. 2 x 750W ) Wiatraki Redundantne wiatraki Hot-Plug. Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także Zdalna diagnostyka podczas startu, restartu OS), przejęcie zdalnej konsoli graficznej i podłączanie wirtualnych napędów CD i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 1. Pakiet wspomagający instalacje serwera zawierający komplet sterowników dla obsługiwanych systemów operacyjnych. Oprogramowanie do konfiguracji serwera 2. Pakiet do serwisowania oraz zdalnej diagnostyki umożliwiający współpracę ze sprzętowym systemem zdalnej diagnostyki. 3. System powinien zapewniać procedury przewidywania awarii i gwarancję przedawaryjną dla dysków, pamięci RAM i procesorów. Microsoft Windows Server; Microsoft Windows Server Hyper-V; Red Hat Obsługiwane systemy operacyjne Enterprise Linux (RHEL); Red Hat Enterprise Linux Virtualization; SUSE Linux Enterprise Server (SLES); SUSE Linux Enterprise Server z oprogramowaniem XEN; Oracle Enterprise Linux (OEL);NetWare; Gwarancja 3 lata w miejscu eksploatacji Certyfikaty Wymagane jest dołączenie do oferty Deklaracji CE

17 Szafa Serwerowa sztuk 1 Element (cecha) szafy Charakterystyka (parametry) wymiary i waga wysokość 42U wymiary podstawy szafy: 800x1000 [mm] waga nie większa niż 120 kg (bez wyposażenia) maksymalna wysokość szafy licząc od podstawy do pokrywy górnej (łącznie z cokołem) nie może przekraczać 2250 [mm] drzwi przednie zamykane na trzypunktowy zamek, przeszklone, możliwe do zamontowania jako lewe lub prawe drzwi tylne zdejmowalne, ścianki boczne zdejmowalne, umożliwiające wentylację (posiadające perforację) rama trzy pary szyn nośnych uziemienie wszystkie elementy składowe szafy (takie jak rama, drzwi przednie i tylne, ścianki) powinny posiadać linki uziemiające lub inne elementy umożliwiające poprawne uziemienie podstawa zdejmowalny cokół regulowane nóżki poziomujące prześwity kablowe otwory z tyłu szafy umożliwiające wprowadzenie kabli do środka, wyposażone w przepusty szczotkowe wyposażenie wentylator dachowy, wewnętrzny poczwórny z termostatem 1 szt. listwa zasilająca Liczba gniazd zasilających 10A PL: 7 szt.; Liczba gniazd wyjściowych: 7 szt, Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) 230V 16A do zamontowania w szafie 19", 1U 1 szt. listwa zasilająca Liczba gniazd zasilających 10A PL: 7 szt.; Liczba gniazd wyjściowych: 7 szt, Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A), 230V 16A do zamontowania w szafie 19", 1U 1 szt. pionowy, metalowy organizer kabli do zamontowania w oferowanej szafie 19" 10 szt. półka stacjonarna o głębokości 450mm do zamontowania w szafie 19" 1 szt. półka stacjonarna 1U o nośności minimum 20kg do zamontowania w szafie 19" 1 szt. patchcordy STP 2 komplety (każdy w innym kolorze): 20 szt. o długości 1,5m 20 szt. o długości 1m

18 Konsola z przełącznikiem KVM - Matryca: Aktywna kolorowa TFT LCD 17 - Rozdzielczość min 1280 x Kąty wiedzenia min 70 w poziomie, 60 w pionie - Kontrast min Jasność min. 250 cd/m 2 - Podświetlanie: min 4 lampy - Liczba kolorów min 16,7 mln - Czas reakcji: min 2 ms wzbudzanie, min 14 ms wygaszanie - Synchronizacja khz - Klawiatura: ultrapłaska z toutchpad em dwuprzyciskowym,106 klawiszy, PS/2 - Zasilanie 230V AC - Dopuszczana temp. pracy: 0 C 50 C - Dopuszczalna wilgotność 10% 90% - Typ przełącznika KVM - 8 PC do 1 użytkownika / stackowalny - Porty PC 8 x HDB15(F) - Wymagane okablowanie: Dedykowane przyłącza zintegrowane, 8 kompletów okablowania o dł. 1,8m - Rodzaje obsługiwanych portów PC (klawiatura-mysz-monitor) PS/2 - PS/2 D-SUB - Maksymalna ilość przełączników w stosie: 8 (szereg) - Maksymalna ilość portów PC w stosie: 64 - Wybór aktywnego portu PC: Skrót klawiszowy / OSD - Menu ekranowe OSD: Tak - Maksymalna rozdzielczość przełącznika KVM: 1920 x Obudowa: Całość zintegrowana w odpornej konstrukcji zajmującej 1U przystosowanej do montażu w szafie 19 (komplet wysuwanych szyn) UPS 2U Rodzaj Rack 19" Moc skuteczna 2700 W Moc pozorna 3000 VA Napięcie wejściowe 220 V Napięcie wyjściowe 220 V Kształt przebiegu sinus Sinusoida pełna Topologia Line Interactive Typ akumulatora Bezobslugowe baterie olowiowo-kwasowe Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu 11,3 min Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu 3 min Czas podtrzymania (średni) 6 min Czas przełączania 4 ms Sygnalizacja pracy Diody LED Interfejs DB-9 RS-232,Gniazdo typu SmartSlot,USB Ilość gniazd wyjściowych 9 szt. Spełniane Normy i Certyfikaty Znak C,CE,EN ,EN ,GOST,VDE Wysokość w szafie przemysłowej 2U Wszelkie dodatkowe, kable, mocowania, śruby itp. umożliwiające montaż w szafie i podłączenie wszystkich oferowanych urządzeń z sobą (serwery, przełącznik KVM, UPS)

19 Zawarta w dniu... w Płocku pomiędzy: DZIAŁ III Wzór umowy UMOWA Gminą - Miasto Płock reprezentowaną przez Prezydenta Mirosława Milewskiego w imieniu którego działa Katarzyna Kęsicka - Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej "Wykonawcą", o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sprzętu o parametrach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia.2009r., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 2009r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia dostarczonego sprzętu zgodnie z Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu dostawy: a) wykaz dostarczonych urządzeń wraz z numerami seryjnymi; b) karty gwarancyjne, stosowne instrukcje w języku polskim, w tym literaturę drukowaną, pozostałe certyfikaty, instrukcje konserwacji urządzeń, sterowniki, itp. Powyższe zostanie odnotowane w protokole zdawczo- odbiorczym. W przypadku braku deklaracji, certyfikatów i licencji na dostarczonym sprzęcie Zamawiający może odstąpić od umowy; c) szczegółowe pisemne informacje dotyczące trybu zgłoszenia awarii oraz wykaz punktów serwisowych (adresy, numery telefonu i faksów) w okresie gwarancji, d) niezbędne do montażu w szafie serwerowej mocowania, szyny i śruby oraz niezbędne do podłączenia sprzętu kable. Wykonawca oświadcza, że: 1. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy. 2. Dostarczony sprzęt posiada niezbędne świadectwa homologacji. 3. Dostarczony sprzęt będzie fabrycznie nowy Zakończenie dostawy, instalacja oraz uruchomienie serwerów przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. 2. Serwery odbierane będą na terenie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku przez komisję dwustronną w składzie jeden przedstawiciel Wykonawcy i dwóch przedstawicieli Zamawiającego. 3. Przekazanie sprzętu, instalacja oraz uruchomienie nastąpi na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego podpisanego przez przedstawicieli zamawiającego i Wykonawcy. Strony ustalają, że datą uruchomienia jest data podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 4. Pojęcie uruchomienie rozumiane jest przez Strony jako zmontowanie i podłączenie sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego pokoju oraz zademonstrowanie poprawnego działania sprzętu. 5. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie (również faks) o rzeczywistym terminie dostawy i uruchomieniu sprzętu.

20 6. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany najpóźniej w dniu następnym po terminie podanym w pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu. Gwarancja obejmuje bezpłatne wykonywanie napraw ewentualnych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe. 2. Okres gwarancji jest liczony od daty uruchomieni sprzętu, o której mowa w 3 pkt W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji w okresie gwarancyjnym: w okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie czynności konserwacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji. Niewykonanie ww. czynności nie upoważnia Wykonawcy do odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku braku konieczności przeprowadzenia konserwacji w okresie gwarancyjnym: Wykonawca oświadcza, że w okresie gwarancyjnym nie ma potrzeby wykonywania czynności konserwacyjnych, niezbędnych do utrzymania gwarancji. 4. W przypadku awarii dysku twardego obsługa gwarancyjna będzie wykonywana przez dostarczenie nowego dysku twardego. Uszkodzony dysk twardy dotyczy części mechanicznej urządzenia wraz z talerzami pozostanie własnością Zamawiającego lub zostanie fizycznie komisyjnie zniszczony u Zamawiającego w sposób uniemożliwiający odczytanie danych. 5. W przypadku konieczności naprawy gwarancyjnej serwerów poza miejscem zainstalowania sprzętu będą one zabierane bez dysków twardych, które pozostaną na czas naprawy u Zamawiającego. 6. W przypadku awarii sprzętu wymienionego w załączniku do niniejszej umowy Zamawiający dokona zgłoszenia awarii tu opis procedury zgłoszenia awarii np. Zamawiający dokona pisemnego zgłoszenia awarii (również faks) przez upoważnionego pracownika. Wykonawca potwierdzi zgłoszenie awarii również na piśmie (również faks). Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia awarii, nie dłużej jednak niż w ciągu 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin, Wykonawca zobowiązuje się podstawić Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach. Sprzęt zastępczy podstawiony zostania nie później niż w ciągu 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od chwili zgłoszenia awarii. 7. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, określonych w punkcie 6 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje praw do kary umownej w wysokości 1% wartości sprzętu z dnia wystawienia faktury, za każdy dzień nie usunięcia awarii. 8. Gwarancja ulega automatycznemu przedłużeniu o okres liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu o uszkodzeniu sprzętu, do dnia zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu awarii tu opis procedury, np.: na piśmie (również faks) a usunięcie awarii potwierdzone zostanie na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dostarczeniu przedmiotu umowy oraz po wykonaniu czynności o których mowa w 3 - należność w wysokości brutto zł (słownie:..) - w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na dostawę urządzeń sieciowych na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS) zadanie 1, oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego zadanie 2 z podziałem

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo